of 48 /48
Model penyelidikan tindakan

Model Penyelidikan Tindakan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

study on thesis

Text of Model Penyelidikan Tindakan

 • Model penyelidikan tindakan

  *

 • Penyelidikan TindakanDefinisi dan KonsepCiri-Ciri Penyelidikan TindakanKepentingan Penyelidikan TindakanModel-Model Kajian Tindakan

 • Kuantitatif Kualitatif Approach (pendekatan) Experimental, Tinjauankorelasi

  Etnografi,grounded theorySejarah (naratif)Kajian kes

  Kajian tindakan (Action research )

  Penyelidikan Design (reka bentuk)

 • Definisi dan Konsep PT Kajian yang dilakukan secara terus untuk menyelesaikan sesuatu masalah sosial (Lewin, 1946)Satu pendekatan penyelidikan untuk mempertingkatkan kualiti P&P (Elliot, 1981)Kajian yang sistematik ke arah usaha-usaha untuk meningkatkan amalan pendidikan oleh golongan yang terlibat dalam pendidikan (Ebbutt dalam Gabel, 1995)

 • ... Definisi dan Konsep PT Satu kajian inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif untuk mempertingkatkan sesuatu perlakuan atau amalan (Kemmis & McTaggart, 1988)Satu kajian untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara bersama... (McNiff, 1988)

 • Penyelidikan Tindakan

 • Ciri-Ciri Penyelidikan Tindakan Matlamat Utama PT:

  Perubahan yang positif akan berlaku pada akhir penyelidikanKajian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat, pendidikan,..Kajian untuk memperbaiki keadaan semasaBerkaitan dengan tugasan harianKajian tindakan ialah suatu proses reflektif inkuiri refleksi kendiri

 • ...Ciri-Ciri Penyelidikan Tindakan Pengkaji terlibat secara langsung dalam kajianKajian tindakan ditentukan oleh pengamal sendiri (practitioners)Kajian tindakan dilaksanakan secara sistematikAda tindakan praktikal & intervensi (treatment)Data lebih cenderung berbentuk gabungan antara kuantitatif dan kualitatifSatu proses yang berulang atau berterusan (cyclical basis)

 • Kepentingan Penyelidikan TindakanUntuk menambahbaik pengajaran & pembelajaranMeningkatkan kualiti diri sebagai pendidikMemperbaiki keadaan tempat kerjaMeningkatkan kepuasan bekerjaPeluang untuk membuat perubahan ke arah peningkatan profesionalisme (hasil pengupayaan)Pembangunan profesionalisme

 • Ciri-ciri KTElemen reflektif - membuat refleksi & perubahanElemen penglibatan guru sendiriElemen lingkaran yang berterusan

 • Model-Model Kajian Tindakan

  Kurt Lewin (1940)Stephen Corey (1950)Lawrence Stenhouse (1970s)Carr and Kemmis (1980s)John Elliot (1990s)Donald Schon (1980s) Jack Whitehead (1970)Jean McNiff (1990 )Somekh (1989)Kemmis & McTaggart (1988)CRASP Zuber-Skerrit (1991)McKernan (1991)Johnson (2002)Kortecamp & Steeves (2002)John Elliot Dave Ebbutt

 • PT Model Kurt Lewin (1946; 1948)

 • contoh.Model Kemmis & McTaggart (1988)Mengenal pasti masalah, isu, situasi kajian

  Bertindak Merancang Memerhati(kutip data)

  Merefleksi(menganalisis)Bertindak

 • ... PT Model Kurt Lewin (1946; 1948)Jalankan kajianKenal pasti masalahReka bentuk tindakan Buat refleksi & menilai tindakan

 • ... PT Model Kurt Lewin (1946; 1948)

 • PT Model Kemmis & McTaggart (1988)

  Mereflek (reflect)Merancang (plan)Bertindak (action)Memerhati (observe)

 • Model Somekh (1989)

  1. Mengenal pasti masalah atau fokus yang diminati2. Mengumpul data3. Menganalisis data dan membentuk hipotesis4. Merancang pelan tindakan5. Melaksanakan pelan tindakan6. Mengumpul data untuk mengesan perubahan7. Menganalisis dan menilai8. Putaran seterusnya

 • The Process of Action Research Identify the problem; select an area of

  focus. Review the related research literature. Collect the data. Organize, analyze & interpret the data. Take the action (apply the findings).

 • Action Research Models/Processes East Anglia School of Action Research: John ElliotThe 'Deakin' School of Action Research : Wilfred Carr and Stephen KemmisCommunity Action Research Australia: Ernie StringerHigher Education: Zubber-Skerrit

  University of Bath School of Action Research: Jack Whitehead

  *

 • John Elliott Model (1991)

 • Model Jack Whitehead living educational theory.

 • Model Dave Ebbutt (1985)

 • Model Jean McNiff (1995)AR - a practical way of looking at your own work to check . why?AR is done by you, the practitioner (practitioner based research) and because it involves you - a form of self-reflective practiceAR is open ended - It does not begin with a fixed hypothesisIt begins with an idea that you develop

 • Semasa menjalankan PT pilih MODEL yang sesuai Asas modelMasalahRancang tindakanMengambil tindakanMembuat refleksi

 • ....MereflekSuatu aktiviti di mana individu cuba mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui berfikir-fikir muhasabah diri menilai semula kebaikan dan kelemahan amalan yang telah dilakukanTujuan Refleksi:Memahami kewujudan sesuatu masalah/ kesukaranMengenal pasti mengapa masalah itu timbulMengetahui tahap kesukaran masalah itu (P&P)Memahami penglibatan pelaku secara langsung & tidak langsung

 • ... Tujuan MereflekMentafsir kemahiran mengajar/ amalan sendiriMenilai strategi P&P dan bahan pengajaranMengesan kelemahan dalam amalan P&PMengubah persepsi terhadap diri sendiri & muridMengenal pasti punca masalahAsas untuk menentukan fokus kajianMembina penjelasan tentang murid, interaksi di bilik darjah serta keseluruhan proses P&PAsas untuk melakukan perubahan secara terancang

 • Cadangan Soalan untuk MereflekWhat am I doing?Why am I doing?What other way can I do it?How does it work? Can I do it again or another way?How do I improved what I am doing?

  Bey (1987)

 • Kaedah MereflekRefleksi kendiriAnalisis videoAnalisi audioBerbincang dengan rakan setugasSumbangsaran

 • Mereflek / Refleksi Refleksi Awal (environmental scanning)Refleksi Semasa Kajian - (menilai keberkesanan aktiviti)Refleksi Selepas Kajian - (sintesis perubahan untuk menentukan tindakan sususlan)

 • Refleksi AwalPengkaji mengimbas amalan P&P yang lalu:Fokus pada masalah yang dihadapi oleh murid & punca-puncanyaBuat andaian punca masalah daripada aspek:GuruMuridIsi kandunganPersekitaran

 • ... Refleksi AwalLakarkan masalah dan punca masdalah dalam bentuk peta minda asas untuk menentukan masalah yang paling kritikalTetapkan punca masalah yang akan diambil tindakan fokus kajianTips semasa refleksi ...Rujuk bahan berkaitan/ literaturMenulis dalam bentuk naratif (bercerita) jangan peranan anda dalam cerita itu!

 • Refleksi Semasa KajianSemasa menjalankan aktiviti semasa menjalankan tindakan untuk mengatasi masalahMengesan kekuatan & kelemahan setiap aktivitiHasil pemerhatian terhadap sikap & tingkah laku murid semasa menjalankan aktivitiAsas untuk merancang penambaikan dalam aktiviti seterusnya

 • Refleksi Selepas KajianMengimbau kembali keseluruhan intervensi yang telah dijalankanKekuatan & kelemahan keseluruhan intervensi/ inovasiPerhati perubahan sikap murid secara keseluruhanKaitkan dengan objektif menjalankan kajian tercapai atau sebaliknyaAsas untuk menentukan cadangan bagi kajian akan datang

 • RefleksiContoh refeksi

 • Merancang KajianMembuat perancangan yang komprehensif supaya tindakan bertepatan dengan masalah yang ingin di atasi

  Perkara2 yang perlu dirancang:Tinjauan awal kaedah mengutip data, menganalisis data, bagi mengesahkan andaian semasa Refleksi Awal: ujian, soal selidik, temu bual, semakan dokumen

 • Perkara2 yang perlu dirancang:Tindakan intervensi aktiviti yang akan dilaksanakanPenilaian untuk mengukur keberkesanan intervensi alat ujian dan cara menganalisis selari dengan objektif khususTanda aras pencapaian minimum untuk mengesahkan keberkesanan tindakan intervensi

 • Tips Semasa Merancang:Perlu kreatif merancang tindakan agar berkesan untuk mengatasi masalahMerancang menggunakan visual atau benda maujud (BBM yang menarik, ) untuk menerangkan konsepPengkaji tentukan: Apa yang nak dilakukan, Bahan yang akan digunakan,Siapa yang akan terlibat, Kos yang akan ditanggung

 • BertindakMelaksanakan aktiviti intervensiAktiviti pertama hingga akhir dihuraikan secara terperinci menyerlah kreativiti pengkajiMemperlihatkan peranan pengkaji semasa menjalankan aktivitiPerhati penglibatan murid - pengkaji catat apa yang puas hati & tidakBuat penambahbaikan hasil analisis

 • MenilaiKutip data & analisis untuk nilai keberkesanan intervensiKaedah mengutip dataUjian untuk menguji keberkesanan intervensiSoal selidik & statistik yang digunakanTemu bualSemakan dokumen

 • Mengutip data & menganalisis data..

  Pendekatan Bilangan sampelKumpul dataAnalisis dataCatatan Qn> 30Ujian pra Inferen, min , t-test, korelasiHipotesis 30Ujian pascaInferen, deskriptif, min , t-testHipotesis 30Soal selidik Deskriftif, Korelasi Skala LikertQlKecil Dokumen Analisis dokumenHasil kerja pelajar, laporan, minit Pemerhatian Tema, kategoriNota lapangan, berfokus Temu bual Tema, kategoriTranskrip

 • Proposal PTSenarai semak proposal

 • Pelaporan Kajian Tindakan Bagaimana hendak buat pelaporan Kajian Tindakan ?

 • **