of 49 /49
403221-aldehyde 1 403221 เเเเเเเเเเเเ แแแดดดดดดแแแดดดดด แแ. แแ. แแแแแแแ แแแแ แแแ แแแแแแแแแแแ แแแ แแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

403221 เคมีอินทรีย์ แอล ดีไฮด์ และ คีโตน

 • Author
  manjit

 • View
  165

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

403221 เคมีอินทรีย์ แอล ดีไฮด์ และ คีโตน. ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงสร้าง. หมู่คาร์บอนิล C=O สูตรทั่วไป C n H 2n O. การเรียกชื่อแอลดีไฮด์ (aldehyde). ชื่อสามัญ - PowerPoint PPT Presentation

Text of 403221 เคมีอินทรีย์ แอล ดีไฮด์ และ คีโตน

 • 403221 . .

  403221-aldehyde

 • C=O CnH2nO

  403221-aldehyde

 • (aldehyde) -(o)ic acid aldehyde

  403221-aldehyde

 • IUPAC alkanal 1

  403221-aldehyde

 • (ketone)

  403221-aldehyde

 • 2 C=O ketone

  403221-aldehyde

 • IUPAC alkanone

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • MW (oC)

  CH3CH2CH2-C-H72 76CH3CH2-C-CH372 80CH3CH2CH2CH2CH372 36CH3CH2OCH2CH374 35CH3CH2CH2CH2OH74118

  403221-aldehyde

 • C=O dipole

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 1. oxidation 1o ROH C

  403221-aldehyde

 • 2. Reimer-Tiemann reaction phenolic aldehyde

  3. Gatterman-Koch reaction aromatic aldehyde

  403221-aldehyde

 • 4. Rosenmund reduction

  403221-aldehyde

 • 1. oxidation 2o ROH

  403221-aldehyde

 • 2. hydration alkyne

  403221-aldehyde

 • 3. hydrolysis geminal dihalide

  403221-aldehyde

 • 4. Friedel-Craft acylation C

  403221-aldehyde

 • 5. nitrile RMgX RLi C

  403221-aldehyde

 • 6. acid chloride R2CuLi C R, R alkyl aryl

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 7. acid chloride organocadmium C

  403221-aldehyde

 • Grignard reagent organolithium organocadmium

  403221-aldehyde

 • 8. ozonolysis alkeneAsymmetric alkene 2 Symmetric alkene

  403221-aldehyde

 • 1. nucleophilic additionNucleophile HCNhydrogen cyanideROH alcoholNaHSO3sodium bisulfiteRMgXGrignard reagentHNH2ammonia ammonia

  403221-aldehyde

 • 1.1. Addition of HCN

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 1.2. Addition of alcohol

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 1.3. Addition of bisulfite aldehyde ketone

  403221-aldehyde

 • 1.4. Addition of Grignard reagent (RMgX)

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 1.5. Addition of ammonia derivativeReagentProduct

  NH2OHhydroxylamineoxime

  NH2NH2hydrazinehydrazone

  phenylhydrazinephenylhydrazone

  semicarbazidesemicarbazone

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 2. Oxidation2.1. Oxidation of aldehyde aldehyde ketone

  403221-aldehyde

 • Fehlings reagent = Cu2+ tartrate complexBenedicts reagent= Cu2+ citrate complex aliphatic aromatic aldehyde

  403221-aldehyde

 • 2.2. Oxidation of methyl ketone (iodoform test)alcohol oxidize methyl ketone haloform

  403221-aldehyde

 • 3. Reduction3.1. Reduction to alcohol

  403221-aldehyde

 • 3.2. Reduction to hydrocarbon

  403221-aldehyde

 • 4. a-hydrogen4.1. Keto-enol tautomerization Enolate anion Resonance resonance form

  403221-aldehyde

 • 4.2. Halogenation a-H

  403221-aldehyde

 • iodoform

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde

 • 4.3. Aldol condensation

  403221-aldehyde

 • aldol dehydration

  403221-aldehyde

 • 5. Canizzaro reaction aldehyde a-Hautooxidation-reduction

  403221-aldehyde

 • 403221-aldehyde