12

SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS - Mahidol …...SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS แอล อ โรคเอส แอล อ หร อโรคล ป ส จ ดเป นโรคแพ

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

02 จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ทปรกษา ผศ.นพ.กตต โตเตมโชคชยการ ผเรยบเรยง จรยา วรฬราชงานการพยาบาลปองกนโรคและสงเสรมสขภาพ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

สาระสขภาพ

โรคเอส แอล อ

SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

โรคเอส แอล อ หรอโรคลปส จดเปนโรคแพภมตวเองชนดหนง เกดจากความผดปกตของระบบ

ภมตานทานของรางกาย ซงเปลยนแปลงไปจากทเคยท�าลายสงแปลกปลอมหรอเชอโรคภายนอก

รางกาย กลบเปลยนเปนสรางภมตานทานตอเนอเยอและเซลลตางๆ ของตนเอง ท�าใหเกดมภมคมกน

ทเปนพษตออวยวะตางๆ ของรางกาย อวยวะทพบเกยวของบอยคอ ผวหนง ขอ ไต หวใจ ปอด สมอง

และระบบโลหต

โรคเอส แอล อ ความหมาย

ใครบางทมโอกาสเปนโรคน

โรคเอส แอล อ พบไดทกเชอชาต พบในคนผวด�า ผวเหลองมากกวาคนผวขาว พบมาก

ในประเทศแถบเอเชยตะวนออก เชน ไทย มาเลเซย ฮองกง สงคโปร ในวยรนถงวยกลางคน

คอในระหวางอาย 20 - 45 ป เฉลย 30 ป ผหญงมอตราการเปนโรคนมากกวาผชาย 9 - 10 เทา

สาเหต ปจจบนยงไมทราบสาเหตทชดเจน แตมผใหขอคดวาเกดจากสาเหตตางๆ ประกอบกบ

ตวคนนนมสภาพรางกายทเออในการเกดโรค สาเหตทเปนปจจยรวม ไดแก

พนธกรรม

เชอโรคหรอสารพษ โดยเฉพาะเชอไวรส

ฮอรโมนเพศหญง เนองจากวาพบเพศหญงเปนมากกวาเพศชาย

และพบไดบอยเมอเรมมประจ�าเดอน ระหวางตงครรภและหลงคลอด

สภาวะแวดลอมทมผลตอการเกดโรค ไดแก แสงแดด ยา อาหาร

เนองจากเปนโรคทเกยวกบความผดปกตของระบบภมตานทาน โรคเอส แอล อ จงมอาการ

แสดงออกทางคลนกไดหลากหลาย ขนอยกบวาภมตานทานทผดปกตนนไปตอตานหรอเปนพษ

ตอเนอเยอของอวยวะสวนใดของรางกาย อาการอาจมเพยงบางระบบหรอหลายระบบรวมกน มตงแต

อาการเพยงเลกนอยจนรนแรงถงแกชวตได อาการของแตละระบบอาจแสดงออกมาในเวลาเดยวกน

หรอเกดขนในชวงตอมาของการด�าเนนโรค อาการจงมระยะทเลา ทรดลง หรอก�าเรบไดตลอดเวลา

อาการ และอาการแสดง

03จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

อาการทางระบบประสาท มอาการคลายมพยาธสภาพทสมอง ชก เพอเจอ เอะอะ โวยวาย คลมคลงคลายโรคจต

อาการทางผวหนง มผนเฉพาะโรค เปนรปผเสอตงแตสนจมกไปส โหนกแกม ผนวงแดงตามใบหนา หนงศรษะ และใบห แผลทเพดานปาก เปนๆ หายๆ และอาการทางผวอนๆ ทพบไดบอย คอ ผมรวง ผนตามตว ตามเทาทวไปจากการแพแสงแดด ปลายมอปลายเทาซด

อาการทางระบบอนๆ อาจพบตอมน�าลายโต ตอมน�าเหลองโต

อาการทางระบบหายใจ มการอกเสบของเยอบหวใจ ท�าใหเกดอาการเจบหนาอก ใจสน เหนอยงาย หวใจเตนผดจงหวะ อาการกลามเนอหวใจอกเสบพบไดบางแตนอย

อาการทางปอด ทพบบอยคอการอกเสบของเยอห มปอด หรอม การตดเชอรวมดวย

อาการทวไป มไข ออนเพลย เบออาหาร น�าหนกลด

อาการทางระบบทางเดนอาหาร พบอาการปวดทองไดบอย บางครงปวดทองจากตบออนอกเสบ อาการทพบไดบางแตไมมาก เชน กลนล�าบาก ตบแขง

อาการทางขอ จะมอาการปวดขอมากกวาลกษณะอกเสบ มกเปนท ขอ เขา ขอนวมอ ขอทเหมอนกนทงสองขางคลายการอกเสบจากรมาตอยด แตจะตางกนตรงทอาการทางขอของเอส แอล อ ไมมอาการการกดกรอน ของขอ

อาการทางไต มไขขาวออกมาในปสสาวะ พบเซลลเมดเลอดแดง และเมดเลอดขาวในปสสาวะ ปสสาวะเปนสน�าลางเนอ ถาอาการมากจะมอาการเหมอนโรคไต คอ บวม ปสสาวะนอย ความดนโลหตสงจนถงไตวาย

อาการปวดกลามเนอ กลามเนอออนแรงพบไดบาง

อาการทางระบบโลหต ซดจากมการแตกของเมดเลอดแดง เมดเลอดขาว ต�าลง เกลดเลอดต�า ท�าใหผปวยออนเพลยและเหนอยงาย

อาการทพบได

แมวาเอส แอล อ จะมอาการไดมากมาย แตผปวยไมจ�าเปน

ตองมอาการครบทกระบบดงกลาว ความรนแรงของแตละคนไมเทากน

บางคนมอาการเพยงเลกนอย เชน มผน มไข บางคนอาจมอาการ

ปวดขออยางเดยว แตบางคนมอาการมากดงกลาวขางตน

จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล04

แพทยจะวนจฉยจากอาการดงกลาวขางตนรวมกบอาการเฉพาะโรค และการตรวจทางหองปฏบตการ เชน ตรวจเลอด และเอกซเรย บางรายอาจตองตดเนอเยอไปตรวจเพอประกอบการวนจฉย

เนองจากโรคนผปวยแตละรายมความรนแรงตางกน การรกษาจงแตกตางกนไดมากมายขนกบอาการทม บางรายอาจใหเพยงยาแกปวดเทานน แตอยางไรกตามการรกษาจะเนนการควบคม การก�าเรบของโรคใหสงบโดยเรว และรกษาตอเนองเพอมใหโรคก�าเรบอก ส�าหรบผปวยทมอาการรนแรงขนแพทยจะใหยาสเตยรอยด เชน เพรดนโซโลน ตงแตขนาดต�าจนถงขนาดสงตดตอกนเปนเวลานานเปนสปดาห หรอหลายเดอนขนอยกบความรนแรงและอวยวะทมการอกเสบ บางรายอาจตองใหยาอนรวมดวย เชน ยารกษาโรคมะเรงบางชนด ยากดภมคมกน บางรายอาจจ�าเปนตองใชวธการเปลยนถายเลอดรวมในการรกษาขนอยกบความรนแรง และระบบอวยวะทมการอกเสบ

ชวงทมการรกษาดวยยา ตองรบประทานยาตามขนาดและระยะเวลาทแพทยก�าหนด อยางเครงครด ไมเพมหรอลดขนาดยาเอง หลกเลยงการถกแสงแดดโดยตรง ถาจ�าเปนควรสวมหมวกปกกวาง กางรม ใสเสอแขนยาว และใชยากนแดดทปองกนแสงอลตราไวโอเลตไดด ท�าจตใจใหสบาย ไมควรเครยด หรอหมกมน ทอถอย เศราใจกงวลใจ เพราะจะท�าใหอาการของโรคก�าเรบได ควรมความอดทนตอการรกษา แมบางครงจะตองพบกบอาการขางเคยงของยาบาง ควรท�าใจใหยอมรบกบโรคและปญหาอนๆ ทเกดขนคดในเชงสรางสรรคและคอยๆ แกปญหา ไปตามล�าดบ เนองจากการพยากรณโรคตางกน จงไมควรน�าอาการของตนไปเปรยบกบผปวยอน เพราะจะท�าใหสบสน เสรมสรางรางกายใหแขงแรง โดยรบประทานอาหารทสกสะอาด เพราะมโอกาสตดเชอ ตางๆ งาย เชน ไขไทฟอยด พยาธ แบคทเรย รบประทานอาหารใหครบ 5 หม ผลจากยาสเตยรอยด อาจท�าใหเกดภาวะกระดกพรนงาย การกนอาหารมแคลเซยมสงจะปองกนได ออกก�าลงกายอยางสม�าเสมอและพกผอนใหเพยงพอ ไมควรตงครรภในระยะทโรคก�าเรบ เพราะอาจจะเปนอนตรายตอแมและเดกในครรภ ไมควรใชยาคมก�าเนดหรอใสหวง ซงอาจจะท�าใหมโอกาสตดเชอสง ควรใชวธอนแทนโดยปรกษาแพทย

ระยะทโรคสงบตงครรภได แตควรอยในการดแลของแพทยตลอด

การรกษาและการพยากรณโรค

จะทราบไดอยางไรวาเปนโรคน

ในชวง 40 ปทผานมา ผปวยเอส แอล อ มชวตยนยาวขนเพราะมยาปฏชวนะ และยาลด

ความดนโลหตทมประสทธภาพ รวมทงแพทย พยาบาล และผปวยมความรความเขาใจในการดแล

โรคนมากขน

ขอปฏบตของผปวยเอส แอล อ

05จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

กตต โตเตมโชคชยการ. (ม.ป.ป.) มารจกโรคเอส แอล อกนเถอะ. มลนธ ด.ญ.อรวส จ�าเดมเผดจศก. กนกรตน นนทรจ. (ม.ป.ป.). ขอปฏบตตวของผปวยโรค เอส แอล อ. ชมรมรมาตซมแหงประเทศไทย ภาควชาอายรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด. อดส�าเนา. ละมล บรณศร. (2539). โรคเอส แอล อ. งานการพยาบาลปองกนโรคและสงเสรมสขภาพ ภาควชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด. แผนพบ. สชลา จนทรวทยานชต. (2538). โรคลปส ใน สรวฒ ปรชานนท และสรศกด นลภานวงค (บรรณาธการ), ต�าราโรคขอ. (หนา 99-136). กรงเทพมหานคร : เรอนแกวการพมพ. สรศกด นลภานวงค. (2538). Systemic Lupus Erythemoatosus ฟนฟวชาการโรคขอ และรมาตซม. นครปฐม : สถาบนพฒนาการสาธารณสขอาเซยน มหาวทยาลยมหดล. อทศ ดสมโชค. (2534). การดแลรกษาผปวยโรคขอ. กรงเทพมหานคร : จฬาลงกรณมหาวทยาลย

เอกสารอางอง

ไมรบประทานยาเองโดยไมจ�าเปนเพราะยาบางตวอาจท�าใหโรคก�าเรบ การแพยาจะเกดได

งายกวาคนปกต

หลกเลยงสถานทแออดอากาศไมบรสทธ ไมเขาใกลผทก�าลงตดเชอ เชน ไขหวด

ปฏบตตามค�าแนะน�าของแพทย พยาบาล ไปตรวจตามนดอยางสม�าเสมอเพอประโยชน

ในการประเมนความรนแรงของโรคและผลของการรกษา แพทยจะไดพจารณารกษาไดอยางถกตอง

และเหมาะสม ไมควรเปลยนผรกษาบอยเพราะแพทยคนใหมอาจจะไมทราบรายละเอยดอาการเจบปวย

ท�าใหเกดการลาชาในการวนจฉยโรค การรกษาและอาจเกดภาวะแทรกซอนทเปนอนตรายได

ถามอาการผดปกตทชบงวามการตดเชอ เชน มไข หนาวสน ไขหวด มตมหนอง ควรรบ

กลบไปหาแพทยทนท หรอหากไปหาแพทยอนควรน�ายาทก�าลงรบประทานอยไปใหแพทยดดวย

ทกครง เพอแพทยจะไดจดยาใหสอดคลองกบยาเดม

ถามอาการผดปกตทเปนอาการก�าเรบของโรคใหไปพบแพทยกอนนด เชน มไขเปนๆ หายๆ

ออนเพลย น�าหนกลด ผมรวง บวม ผนใหมๆ ปวดขอ

ถาหากรบประทานยาทกดภมคมกนอย เชน อมมแรน เอนดอกแซน

ใหหยดยาชวคราวระหวางทมการตดเชอ

ท�างานหรอเลอกอาชพใหเหมาะสมกบสภาวะของโรคทเปนอย

โรคเอส แอล อ หรอโรคแพภมตวเอง เปนโรคทยงไมทราบสาเหตแนชด แตมปจจยทกระตนใหโรคก�าเรบได แมโรคจะยงรกษาไมหาย แตการปฏบตตวทดของผปวย การใหความรวมมอในการรกษา ความตงใจและอดทน จะสามารถควบคมการก�าเรบของโรคได ผปวยสามารถใชชวตได อยางมความสข หากทานสงสยวาเปนโรคนควรรบปรกษาแพทยเพอไดรบการวนจฉยตงแตระยะแรกๆ

สรป

Do YouKnow

CPRRAMA Dentists

BY

CPRRAMA Dentists

BY

06 จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ทพญ.ชตมา จรรยาธรรมงานทนตกรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

สขภาพปากและฟน

CPR By RAMA Dentist เปนแนวปฏบตในการดแลผปวยของทม

ทนตแพทยรามาธบด ทน�าประสบการณและองคความรในการดแลผปวยทนตกรรมมาสรางเปนตนแบบ

การดแลผปวยทนตกรรม ซงเนนการท�าความสะอาดฟนใหสะอาด ก�าจดคราบจลนทรย เพอปองกน

การเกดโรคฟนผและเหงอกอกเสบ โดยเฉพาะในกลมผปวยทมโรคทางระบบ เชน ผปวยโรคหวใจ

ผปวยทไดรบการฉายรงสบรเวณใบหนาและขากรรไกร ผปวยทไดรบยาเคมบ�าบด การตดเชอ

ในชองปากจากฟนผและเหงอกอกเสบ สามารถท�าใหเกดการตดเชอในกระแสเลอด เปนอนตรายได

CP หมายถง Plaque คราบจลนทรยเปนแผนคราบเหนยว

ตดฟน มลกษณะสขาว สเหลอง เกดจากการสะสมของสาร

ไกลโคโปรตนในน�าลาย (Glycoprotein) รวมกบเชอจลนทรย

ในชองปาก เศษอาหาร และเนอเยอในชองปากทหลดลอกออกมา

โดยสะสมบรเวณขอบเหงอก ซอกฟน ซงคราบจลนทรยหรอ

คราบพลคนไมสามารถก�าจดออกไดดวยการบวนน�า ตองก�าจดออก

ดวยการแปรงฟน ถาปลอยใหสะสมนานขน ชนดของเชอจลนทรย

ทสะสมจะมความรนแรงมากขน ซงคราบจลนทรยเหลานเปนสาเหต

ของโรคฟนผ โรคเหงอกอกเสบ และโรคปรทนตอกเสบ

By RAMA DentistsC P R

โอย!! ปวดฟน ชวยดวย

ทม CPR RAMA Dentistชวยชวตฟนซนดวน

หมายถ ง Care Team การมส วนร วมของแพทย

ทนตแพทย และบคลากรทางการแพทยในการดแลผปวย

เปนองครวม และมแนวทางการดสขภาพชองปากไปในทศทาง

เดยวกน

ผปวย

ทนตแพทย

แพทย

CPRRAMA Dentists

BY

07จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

R By RAMA Dentists นอกจากการม Care Team ทเขาใจและสามารถถายทอดความรเรอง Plaque และวธการก�าจด Remove plaque ทถกตองและมประสทธภาพแลว ผปวยจะมทนตสขภาพทดอยางยงยนนน ยงตองประกอบดวย การไดรบการประเมนและตรวจตดตามผลอยางตอเนองเปนระยะโดยทนตแพทย ทมทนตแพทยรามาธบดใหความส�าคญการมาตรวจตดตามผลหลงการรกษาอยางสม�าเสมอ เพอประเมนผลความส�าเรจของการรกษา โดยพจารณาระยะเวลา นดหมายตามความเสยงในการเกดโรคในชองปาก ของผปวยแตละคน

หมายถง Remove Plaque การก�าจดคราบจลนทรย

ออกโดยการแปรงฟนและใชไหมขดฟน ผปวยรวมถง

บคลากรทางการแพทย จะตองรจกวธการท�าความสะอาด

ทถกตองและมประสทธภาพ การแปรงฟนควรแปรงฟน

รวมกบยาสฟนผสมฟลออไรด แปรงอยางนอยวนละ 2 ครง

ครงละ 2 นาท และใชไหมขดฟนอยางนอยวนละ 1 ครง

สขภาพชองปากเปนจดเรมตนของสขภาพ

รางกายทแขงแรง หากเรามฟนและเหงอกทด

จะสามารถรบประทานอาหารได ด ได รบ

สารอาหารครบถวนเตมท รางกายจะสามารถ

น�าไปใชเปนพลงงานในการด�าเนนชวต ใชซอมแซม

สวนทสกหรอ ใชสรางภมตานทานของรางกาย

แตหากมสขภาพชองปากทไมด เกดโรคฟนผ

เหงอกอกเสบ มปรมาณคราบจลนทรยมาก จะม

การสะสมเชอโรคมากมายในชองปาก มโอกาสเสยง

ตอการตดเชอไปยงกระแสเลอดไดมากยงขน

โดยเฉพาะอย างยงผ ป วยทม โรคทางระบบ

ทมโอกาสตดเชอไดงาย เชน ผปวยทไดรบยาเคม

บ�าบด ผ ปวยทมภาวะภมตานทานต�า ดงนน

สขภาพชองปากจงเปนสงส�าคญของชวต

CPR By RAMA Dentistมารวมกนชวยชวตฟนของเรากนเถอะคะ

08 จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

สมนไพรใกลตวศ.นพ.วระสงห เมองมนคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ดองดงC L I M B I N G L I L Y

โบราณกลาววา หว (ศรษะ)

ดองดง แกโรคเรอน คดทะราด

บาดแผล และขบลม ต�ารา

สรรพคณแผลงกลาววา แกลม

พรรดก (ทองผก) แกเสมหะ

แพทยตามชนบทใชหว

ดองดงกนแกลมจบโปง ลมเขา

ขอ (ปวดขอ รมาตซม เกาท)

แกปวดหวเขาไดด บางจงหวด

ใชต มรบประทานแกทองอด

ทองเฟอ หวรบประทานขบพยาธ

ของสตวกดตอย แปงไดจาก

รากดองดง แกโรคหนองใน

สรรพคณทางยา

ดองดง เปนพชในวงศ Lilia

ceae เปนตนไมเลอยขนาดเล

ใบคลายผกปลาบ หรอหวายลง

ปลายมเสนเลกหมวดมวนลง

ตนเลอยไปไดยาวประมาณ 2 เมตร ใหดอ

กสวยงามมาก ดอกเปนเสน

ยาวหยกๆ คลายผมดด หล

บลงมาคลมกาน สของดอกม

สแดง

กบเหลองสละครงดอก ตดกบกานสเข

ยวนาดมาก หวลงใตดน

คลายฝกกระจบ มสขาวนวล ม

รากเปนพวงเลกๆ พบมากตาม

ทราบ

ชายฝงทะเลแถบภาคตะวนออ

ก และภาคใตทหวหนมใหเหนทว

ไป

แถบชายฝงทะเล

วงการวทยาศาสตรสมยใหม วเคราะห

แลววา หวดองดง มสารเคมใชเปนตวตงตน

สงเคราะหยาชอโคลชซน (Colchicine) ยาตวน

สามารถระงบการแบงตวของเซลล รวมทงเซลล

ของเมดเลอดขาว ดงนนจงระงบการอกเสบ

ของขอไดด เนองจากขอทอกเสบมการท�างาน

ของเซลลห มมากเกนไป ยาโคลชซนเปนยา

แผนป จจ บนใช ระงบอาการปวดข อจาก

โรคเกาทได ผลชะงด โรคเกาทคอโรคทม

การปวดขอใหญๆ เชน เขา ขอเทา หวแมเทา

มกเกดในคนมอาย 40 ปขนไป มปจจยเสยง

ใหเกดโรคนในคนอวน คนทชอบกนเนอสตว

หวดองดง

09จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

เครองในสตว ยอดผก ของหมกดอง อาหาร

เคมๆ และเบยร โรคเกาทมอนตราย เพราะ

ท�าใหไตเสอมหนาท เกดนวในทางเดนปสสาวะ

เชน ในไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ เนองจาก

ตะกอนของกรดยรคหรอเกลอยเรด ซงมมาก

ในอาหารประเภทเนอสตว เครองในสตว และ

ของหมกดอง การบ�าบดทดนน นอกจากจะงด

C L I M B I N G L I L Y

คนมอายแลวควรระวงรกษาสขภาพ

ของหวใจ ไต และแขนขาใหด จะไดไปไหน

ได ตามสมควร มคนจ�านวนมากทกระดก

ขอเสอมไปมาไมสะดวกเปนภาระแกผอน ทงน

เพราะเคยชนกบการเปนอยทสบายเกนควร

ขาดการเคลอนไหวตามธรรมชาตของมนษย

ซงมข อตางๆ ไวใหใชงานกลามเนอจะได

เคลอนไหว และลดการสกหรอกอนเวลาอนควร

การบรโภคอาหารทมไขมน โปรตน และแคลอร

มากเกนไปเปนสาเหตส�าคญ ทท�าให เกด

การเสอมของอวยวะตางๆ ดงนนผ สงอาย

ควรงดบรโภคเสยบาง วฒนธรรมไทยใหคน

สงอายถอศล 8 คอ งดอาหารเยนและไปนอน

ปฏบตธรรมในวดทกวนพระ ชวยใหคนแก ใกลวด ใกลพระ จตใจผองใส ตวเบา เพราะลดละสงทไม ควรทงหลาย สงดๆ เหลาน ควรไดรบการฟนฟ ตอตานกระแสนยมวตถ จากโลกตะวนตก ซงนบวนแตจะท�าใหสงคมพการเพมขนเรอยๆ

น�าปานะของพระสงฆไดแก น�าผลไม ลกเลก สวนน�าชาของโยมอปฏฐาก นาจะไดแก ชาหญาหนวดแมว แกขดเบา แกกษย และ ชาดองดง แกปวดขอ ปวดเขา ทดนวางในวดควรแบงใหโยมปลกสมนไพรไวใชประจ�าวนอย างน จะได ช อว า วดกบบ านช วยกน พลนรงเรอง

อาหารดงกล าวแล ว ยงต องดมน�ามากๆ

โดยเฉพาะน�าตมยาสมนไพร หญาหนวดแมว

หรอชาพยพเมฆ (Orthosiphon Glandiflorus)

เพราะหญาหนวดแมวมสรรพคณขบปสสาวะ

เพมความเปนดางของน�าปสสาวะ ชวยท�าลาย

ลางกรดยรค และขบกรดยรคออกสปสสาวะ

มากขน

ใบดองดงผลดองดง

ดอกดองดง

หญาหนวดแมว

รศ.นพ.ชชวาลย ศลปกจภาควชาจตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ธรรมะกบการแพทย

เครองยนต เครองจกร เมอใชงานไปนอตอาจจะหลวม ตองหมนตรวจตราและขนใหแนนอยเสมอๆ มฉะนนวนดคนดนอตอาจจะหลดและสงผลเสยหายรายแรงได

จตใจกเชนกน อาการนอตหลวมคอ อดอด หงดหงด ร�าคาญ ไมพอใจ ถาไมสงเกต ไมเอาใจใสฝกฝนใหเทาทนและระงบยบยงอาการเหลาน ปลอยไปตามบญตามกรรม วนดคนดอาการนอตหลดคอ บนดาลโทสะ ควบคมตวเองไมได กอาจจะเกดขน ถงตอนนนความเสยทตามมาอาจจะแกไขอะไรไมไดแลว

ไมอยากนอตตองหมนขนนอตบอยๆ

ความสามารถในการยบยงชงใจ ควบคมความโกรธตองอาศยการเรยนรฝกฝน ไมใชแคบอก แคสงสอนวา อยาโกรธนะ ความโกรธไมด หามโกรธ การสงสอนแบบนไมเกดผลในทางปฏบตแตอยางใด การเรยนรเรมตนดวยการ ฝกสงเกตอาการหลวม (ยงไมหลด) ใหรทนบอยๆ เมอรทนแลวหยด วางใจเปนกลางสกคร อาการหลวมกจะหายไปเอง ฝกไปพกหนง เวลามอาการหลวมจะนกไดทนขนมาไดเอง แลวจะสามารถระงบยบยงได ไมหลงยาวจนหลดไปเปนความโกรธ ทรนแรงควบคมไมได

หลด

10 จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ค�าถามสขภาพ

ตอนนรกษารากฟนอย ค ะหมอนดไปใสรากฟนแทเมอเดอนกอน ถาใสแลวไมครอบ จะเปนอะไรไหมคะ หรอวาไปครอบทหลงไดไหมคะ จ�าเปนตองครอบไหม

การฟอกสฟนไดในกรณทไมไดสบบหร แตกรณทเกดจากสาเหตของการกนยาปฏชวนะมากเกนไปคะ ไมทราบวาควรจะฟอกไหมคะเพราะกอยากใหฟนขาวเหมอนคนอน

รกษารากฟนเสรจแลวถาไมท�าครอบฟน อาจท�าใหฟนแตกหรอหกไดคะ ยกเวนรกษารากฟนในฟนหนาทมเนอฟนเหลออยมากอาจไมตองท�าครอบฟนกได เนองจากไมตองรบแรง จากการบดเคยวมาก

ฟนสเขม (เทาหรอน�าตาล) จากการไดรบ ยาปฏชวนะ เมอฟอกสฟนแลวอาจขาวไดใกลเคยง สฟนปกตหรอสแคจางลง ขนกบความเขม ของสฟนกอนฟอกวามากหรอนอย ฟนภายหลงฟอกแลว สามารถกลบมาสเขมเหมอนเดมไดอก ถาตองการฟนขาวอกครง คงตองฟอกสฟนซ�าคะ การฟอกสฟน ไมมผลท�าใหฟนกรอนหรอไมแขงแรง แตอาจท�าใหเกดอาการเสยวฟนไดคะ

งานทนตกรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ถาม

ตอบ

วสดครอบฟน

เนอฟนเดม รากฟนการครอบฟน

11จลสารขาวศนยการศกษาตอเนองคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ตารางกจกรรมวน เดอน ป สถานท ชอเรอง ตดตอ

9 - 12 ม.ค. 2560 (ภาคทฤษฎ)

13 ม.ค. 2560 (ภาคปฏบต)

รนท 1

16 ม.ค. - 3 ก.พ. 2560

รนท 2

6 - 24 ก.พ. 2560

รนท 3

27 ก.พ. - 17 ม.ค. 2560

ชน 5

ศนยการแพทยสรกต

คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธบด

มหาวทยาลยมหดล

ฝายการพยาบาลรามาธบด

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด

จดการอบรมเชงปฏบตการ

เรอง

“การพฒนาศกยภาพพยาบาล

วกฤตทารกแรกเกด (NICU)

หลกสตร 1 เดอน”

http://academic.ra.

mahidol.ac.th

โทร. 02-2011542,

02-2012193

6-9 ก.พ. 2560 (ภาคทฤษฎ)

10 ก.พ. 2560 (ภาคปฏบต)

รนท 1

13 ก.พ. - 3 ม.ค. 2560

รนท 2

6 - 24 ม.ค. 2560

รนท 3

27 ม.ค. - 12 เม.ย. 2560

ชน 5

ศนยการแพทยสรกต

คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธบด

มหาวทยาลยมหดล

ฝายการพยาบาลรามาธบด

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด

จดการอบรมเชงปฏบตการ

เรอง

“การพฒนาทกษะการพยาบาล

ผปวยกมารเวชบ�าบดวกฤตเดก (PICU)

หลกสตร 1 เดอน”

http://academic.ra.

mahidol.ac.th

โทร. 02-2011542,

02-2012193

18 - 19 พฤษภาคม 2560ณ โรงแรมเดอะสโกศล

กรงเทพฯ

สาขาวชาโรคตดเชอ ภาควชาอายรศาสตร

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด

จดประชมวชาการ

The 2nd ID Rama Workshop

เรอง

“Cutting Edge in Infectious Diseases”

โทร. 02-2011542,

02-2012193

23 พฤษภาคม 2560

ณ ชน 7

อาคารศนยการแพทย

สมเดจพระเทพรตนฯ

คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธบด

มหาวทยาลยมหดล

ฝายการพยาบาลรามาธบด

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด

จดการอบรมเชงปฏบตการ

เรอง “การบรหารยาเคมบ�าบด

ทางสายสวนหลอดเลอดด�าสวนกลางทบาน”

โทร. 02-2011542,

02-2012193

3 - 4 มถนายน 2560

ณ หองประชม 910 ABC ชน 9

อาคารเรยนและปฏบตการรวม

ดานการแพทย

และโรงพยาบาลรามาบด

คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธบด

มหาวทยาลยมหดล

การประชมวชาการ

The 4th Annual Ramathibodi Conference

เรอง

“Update Anesthesia

in Critical Patients and

High Level of Regional Anesthesia

Workshop 2017”

โทร. 02-2011542,

02-2012193

www.acmrrama.com

CME Shopping

CMEShoppin

g>> สนใจสงซอหนงสอ / VCD

ศนยการศกษาตอเนอง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบดโทรศพท 0 - 2201 - 2256 - 7

สงซอออนไลน http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th

ทปรกษา

ศ.นพ.ปยะมตร ศรธรา, ศ.พญ.สฤกพรรณ วไลลกษณ, ศ.ดร.อ�านวย ถฐาพนธ, ผศ.พญ.สรนทร ฉนศรกาญจน, รศ.นพ.กตตณฐ กจวกย,

ผศ.ดร.แอนนา วงษกหลาบ, ผศ.กาญจนลกษณ คนธพสนธรา

คณะผจดท�า

จารวรรณ ลลาภรณ, อรวรรณ สทธพล, บษกร จกขจนทร, กฤตวรรณ รอบคอบ, วราวรรณ จนทรดษฐ, ฐตชญาณ ด�ารห, อาวธ นละกาญจน,

พศทธ บญทรง, พงกจ กลอมวฒนา, พทกษสนต มณฑล, วทยา สอนคม, เนตธรณ วพธวภาพร

ศนยการศกษาตอเนอง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดลอาคารวจยและสวสดการ ชน 1 270 ถนนพระราม 6 แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพฯ 10400

โทรศพท 0 - 2201 - 2256 - 7, 0 - 2201 - 2269 โทรสาร 0 - 2201 - 2270 E - mail : [email protected]

55บาท

ชอหนงสอ : มารจกโรคเอสแอลอกนเถอะ

ผแตง : อ.พญ.พณทพย งามจรรยาภรณ

ISBN : 978-616-279-173-4

ครงท/ปทพมพ : 1/2556

ปก/จ�านวนหนา : 48 หนา

ราคา : 55 บาท

รายละเอยด

โรคเอส แอล อ หรอทคนไทยรจกกนในชอ โรคพมพวง เปนโรคทมความสลบซบซอน ปจจบน

ยงไมทราบสาเหตทแนชด การวนจฉยและการรกษาโรคตงแตระยะแรก และตดตามการรกษา

อยางสม�าเสมอจะชวยในการปองกนการเสยชวต และความพการได เนองจากโรคเอส แอล อ

เปนโรคเรอรง การรกษาผปวยนนจ�าเปนตองไดรบความรวมมอเปนอยางดจากผปวย ดงนนความร

เกยวกบโรค การด�าเนนโรค วธการรกษา ยาทใชรกษาโรค รวมทงผลขางเคยงทอาจจะเกดขน

และวธปองกนผลขางเคยงนน จงมความส�าคญเปนอยางมาก

มารจก

โรคเอสแอลอกนเถอะ