of 35 /35
1 แบบฝึกหัดภาษาแม่ ระด ับที่ ๑ แบบฝึ กห ัดที1 พยัญชนะ 1.1 ลากเส้นจากพยัญชนะให้ตรงกับความหมายในภาพ

แบบฝึกหัดภาษาแม่ · 3.2 ร + เอ อ ม + อ อ ข + แอ +น ส + อ + บ ปล +อา 3.3 หน + อ ม + แอ + ว ว + อ

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of แบบฝึกหัดภาษาแม่ · 3.2 ร + เอ อ ม + อ อ ข + แอ...

 • 1

  แบบฝึกหดัภาษาแม ่

  ระดบัที ่๑

  แบบฝึกหดัที ่1 พยญัชนะ

  1.1 ลากเสน้จากพยญัชนะใหต้รงกบัความหมายในภาพ

 • 2

  1.2 ลากเสน้จากพยญัชนะใหต้รงกบัความหมายในภาพ

 • 3

  1.3 ลากเสน้จากพยญัชนะใหต้รงกบัความหมายในภาพ

  ญ ฐ

  ฑ ฏ ฒ

 • 4

  1.4 ลากเสน้จากพยญัชนะใหต้รงกบัความหมายในภาพ

 • 5

  1.5 ลากเสน้จากพยญัชนะใหต้รงกบัความหมายในภาพ

 • 6

  1.6 ลากเสน้จากพยญัชนะใหต้รงกบัความหมายในภาพ

 • 7

  1.7 ลากเสน้จากพยญัชนะใหต้รงกบัความหมายในภาพ

 • 8

  แบบฝึกหดัที ่2 เลขไทย

  2. เขยีนเครือ่งหมายกากบาท ( X ) บนขอ้ทีถ่กูตอ้งเพยีงขอ้เดยีว

  2.1 มปีลากีต่วั?

  ๓ ๑ ๒

  2.2 มดีอกไมก้ีด่อก?

  ๓ ๖ ๑

  2.3 มไีขก่ีฟ่อง?

  ๓ ๖ ๒

  2.4 มมีา้กีต่วั?

  ๖ ๕ ๘

  2.5 มลีกูโปงกีล่กู?

  ๖ ๔ ๓ ๕

 • 9

  2.6 มเีด็กกีค่น?

  ๗ ๙ ๘ ๑๐

  2.7 มนีกกีต่วั?

  ๗ ๖ ๑๐ ๙ ๘

  2.8 มแีอปเป้ิลกีผ่ล?

  ๗ ๑๐ ๙ ๘

  2.9 มแีมวกีต่วั?

  ๖ ๑๐ ๗ ๘

 • 10

  แบบฝึกหดัที ่3 สระ

  3.1 การใชส้ระ ใอ และ สระ ไอ

  ใสเ่ครือ่งหมายกากบาท ( X ) ดา้นหนา้ค าทีเ่ขยีนถกูตอ้ง

  น ้าใส น ้าไส

  ผูไ้หญ ่ ผูใ้หญ ่

  เรอืไบ เรอืใบ

  ไบไม ้ ใบไม ้

  ไสใ่จ ใสใ่จ

  เสือ้ไหม ่ เสือ้ใหม ่

  ใกลเ้คยีง ไกลเ้คยีง

 • 11

  3.2 พยญัชนะ + สระ + ตวัสะกด = ค า

  ลากเสน้ การอา่นผสมค า ใหเ้หมาะสมกบัภาพ

  ร + เออื

  ม + ออื

  ข + แอ +น

  ปล +อา

  ส + อ ิ+ บ

 • 12

  3.3 พยญัชนะ + สระ + ตวัสะกด = ค า

  ลากเสน้ลากเสน้ การอา่นผสมค า ใหเ้หมาะสมกบัภาพ

  หน + อ ู

  ม + แอ + ว

  ว + อวั + ว

  หม + อา

  ก + แอะ

 • 13

  แบบฝึกหดัที ่4 ค าและความหมาย 4.1 ลากเสน้โยงค าใหเ้หมาะสมกบัภาพ

  ปลา

  หอย

  กุง้

  ง ู

  เตา่

 • 14

  4.2 ลากเสน้โยงค าใหเ้หมาะสมกบัภาพ

  หนู

  แมว

  สนัุข

  กระตา่ย

  มา้

 • 15

  4.3 ลากเสน้โยงค าใหเ้หมาะสมกบัภาพ

  ลงิ

  จงิโจ ้

  แกะ

  แพะ

  ชา้ง

 • 16

  4.4 ลากเสน้โยงค าใหเ้หมาะสมกบัภาพ

  แบล็กเบอรร์ี ่

  สตอรเบอรร์ี ่

  แครนเบอรร์ี ่

  บลเูบอรร์ี ่

  เชอรร์ี ่

 • 17

  4.5 ลากเสน้โยงค าใหเ้หมาะสมกบัภาพ

  แตงไทย

  องุน่

  มะมว่ง

  มังคดุ

  สบัปะรด

 • 18

  แบบฝึกหดัที ่5 สตัว ์

  5.1 กากบาท(X) บนภาพทีเ่ป็น สตัวป่์า

 • 19

  5.2 กากบาท(X) บนภาพทีเ่ป็น สตัวเ์ลีย้งไวเ้ป็นเพือ่น

 • 20

  5.3 กากบาท (X) บนภาพทีเ่ป็น สตัวเ์ลีย้ง

 • 21

  แบบฝึกหดัที ่6 ประโยค

  เขยีนเรยีงค าเหลา่นีใ้หเ้ป็นประโยคทีถ่กูตอ้ง

  1. แม ่ ออก ไก ่ ใน ไข ่ เลา้

  ...................................................................

  2. น ้า ใน ปลา อยู ่

  .......................................................................

  3. พบ ฉัน เลน่ ที ่ เพือ่น โรงเรยีน

  .............................................................................

  4. หอ้งสมดุ ม ี หนังสอื

  .............................................................................

  5. ไป มาล ี ที ่ ประเทศไทย พกัรอ้น

  ...................................................................................

  6. ให ้ คนด ี เรา เป็น สอน พอ่และแม ่

  ...................................................................................

  7. เป็น ลกู ออก ไกแ่ละนก ไข ่

  ...................................................................................

  8. บรเูบอรร์ี ่ เรา ใน เก็บ ป่า ไป จะ

  ....................................................................................

  9. ใจด ี เลน่ ให ้ เกมส ์ คณุคร ู

  ....................................................................................

  10. อยูใ่น ถอื มานะ ดอกไม ้ มอื

  ....................................................................................

 • 22

  แบบฝึกหดัที ่7 ประเทศนอรเ์วยม์ ี4 ฤด ู

  เขยีนฤดใูหต้รงกบัภาพ

  ฤดรูอ้น ฤดหูนาวฤดฤูดใูบไมผ้ล ิ ใบไมร้ว่ง

  แบบฝึกหดัที ่8 หนึง่สปัดาหม์ ี7 วนั

  ลากเสน้หรอืเขยีนค าเหลา่นีใ้หต้รงกบัส ี

  วันจนัทร ์ วันองัคาร วนัพธุ วันพฤหสับด ี วันศกุร ์ วันเสาร ์ วนัอาทติย ์

 • 23

  แบบฝึกหดัที ่9 เดอืน

  ลากเสน้หรอืเขยีนชือ่เดอืนเหลา่นีใ้หต้รงกบัภาพ

  มกราคม กมุภาพันธ ์ มนีาคม เมษายน

  พฤษภาคม มถินุายน กรกฎาคม สงิหาคม

  กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

 • 24

  แบบฝึกหดัที ่10 ส ี

  ระบายส ีในรปูตา่งๆ ตามค าส ัง่

  1. ระบายสแีดง ในรปู สีเ่หลีย่ม

  2. ระบายสเีขยีว ในรปู สามเหลีย่ม

  3. ระบายสเีหลอืง ในรปูวงกลม

  4. ระบายสนี ้าเงนิ ในรปู วงร ี

  5. ระบายสมีว่ง ในรปูหา้เหลีย่ม

  6. ระบายสชีมพ ู ในรปูหกเหลีย่ม

 • 25

  แบบฝึกหดัที ่11 ความเขา้ใจ

  ลากเสน้โยงขอ้ความทีม่คีวามหมายสอดคลอ้งกนั

  ชา้งม ี

  หาง

  ฤๅษีม ี

  เดนิ

  ไกม่ ี

  ฟัง

  มา้ม ี

  งวง

  คนม ี

  กนิ

  หมูไีว ้

  ปีก

  ปากมไีว ้

  มอื

  ขามไีว ้

  หนวด

 • 26

  แบบฝึกหดัที ่12

  ลากเสน้โยงขอ้ความ ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั

  ค าอทุาน

  ฉัน เธอ คณุ พวกเรา

  ค ากรยิา

  มาล ี มานะ เกา้อี ้

  ค าบพุบท

  บน นอก ใน ขา้ง

  ค าสนัธาน

  ชอบ ม ี เดนิ เก็บ

  ค าสรรพนาม

  และ กบั แต ่หรอื

  ค านาม

  วา้ย! โอย้! เอ!๊

 • 27

  แบบฝึกหดัที ่13 ภมูปิระเทศ

  ลากเสน้หรอืเขยีนค าเหลา่นีใ้หต้รงกบัความหมายในภาพ

  ภเูขา อา่ว ทีร่าบ แมน่ า้ ทะเลสาบ น า้ตก ธารน า้แข็ง

 • 28

  เฉลย (Fasit)

  ระดบัที ่๑

  แบบฝึกหดัที ่1

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

 • 29

  1.5

  1.6

  1.7

  แบบฝึกหดัที ่2 เลขไทย

  2.1) ๒ 2.2) ๑ 2.3) ๓ 2.4) ๕ 2.5) ๔ 2.6) ๗ 2.7) ๖

  2.8) ๑๐ 2.9) ๘

  แบบฝึกหดัที ่ 3 สระ

  3.1

  น ้าใส ผูใ้หญ ่ เรอืใบ ใบไม ้ ใสใ่จ เสือ้ใหม ่ ใกลเ้คยีง

 • 30

  3.2

  ร + เออื

  ม + ออื

  ข + แอ +น

  ส + อ ิ+ บ

  ปล +อา

  3.3

  หน + อ ู

  ม + แอ + ว

  ว + อวั + ว

  หม + อา

  ก + แอะ

  แบบฝึกหดัที ่4 ค าและความหมาย 4.1

  ปลา

  หอย

  กุง้

  ง ู

  เตา่

  4.2

  หนู

  แมว

  สนัุข

  กระตา่ย

  มา้

  4.3

  ลงิ

  จงิโจ ้

  แกะ

  แพะ

  ชา้ง

 • 31

  4.4

  แบล็กเบอรร์ี ่

  สตอรเบอรร์ี ่

  แครนเบอรร์ี ่

  บลเูบอรร์ี ่

  เชอรร์ี ่

  4.5

  แตงไทย

  องุน่

  มะมว่ง

  มงัคดุ

  สบัปะรด

  แบฝึกหดัที ่5 สตัว ์ 5.1 สตัวป่์า

 • 32

  5.2 สตัวเ์ลีย้งไวเ้ป็นเพือ่น

  5.3 สตัวเ์ลีย้ง

  แบบฝึกหดัที ่6 ประโยค

  1. แมไ่กอ่อกไขใ่นเลา้

  2. ปลาอยูใ่นน ้า

  3. ฉันพบเพือ่นทีโ่รงเรยีน

  4. หอ้งสมดุมหีนังสอื

  5. มาลไีปพักรอ้นทีป่ระเทศไทย

  6. พอ่และแมส่อนใหเ้ราเป็นคนด ี

  7. ไกแ่ละนกออกลกูเป็นไข ่

  8. เราจะไปเกบ็บลเูบอรร์ีใ่นป่า

  9. คณุครใูจดใีหเ้ลน่เกมส ์

  10.มานะถอืดอกไมอ้ยูใ่นมอื

 • 33

  แบบฝึกหดัที ่7 ฤด ู

  แบบฝึกหดัที ่8 หนึง่สปัดาหม์ ี7 วนั

  ฤดรูอ้น

  ฤดหูนาว

  ฤดใูบไมผ้ล ิ

  ฤดใูบไมร้ว่ง

  วันจนัทร ์ วันองัคาร

  วันพธุ

  วันพฤหสับด ี

  วันศกุร ์

  วันเสาร ์

  วันอาทติย์

 • 34

  แบบฝึกหดัที ่9 หนึง่ปีม ี12 เดอืน

  แบบฝึกหดัที ่10 ส ี

  7. 4.

  8. 5.

  3. 6.

  มกราคม

  กมุภาพนัธ ์

  มนีาคม

  เมษายน

  พฤษภาค

  ม มถินุายน

  กรกฎาคม

  สงิหาคม

  กนัยายน

  ตลุาคม

  พฤศจกิายน

  ธนัวาคม

 • 35

  แบบฝึกหดัที ่11 ความเขา้ใจ

  ชา้งมงีวง ฤๅษีมหีนวด ไกม่ปีีก มา้มหีาง

  คนมมีอื หมูไีวฟั้ง ปากมไีวก้นิ เทา้มไีวเ้ดนิ

  แบบฝึกหดัที ่12 ลากเสน้ไปทีค่ าทีม่คีวามสมัพนัธก์นั

  ค าอทุาน - วา้ย! โอย้! เอ!๊

  ค ากรยิา - ชอบ ม ี เดนิ เก็บ

  ค าบพุบท - บน นอก ใน ขา้ง

  ค าสนัธาน - และ กบั แต ่หรอื

  ค าสรรพนาม - ฉัน เธอ คณุ พวกเรา

  ค านาม - มาล ี มานะ เกา้อี ้

  แบบฝึกหดัที ่13 ภมูปิระเทศ

  ภเูขา

  อา่ว

  ทีร่าบ

  แมน่ ้า

  ทะเลสาบ ธารน ้าแข็ง

  น ้าตก