141
ANNUAL REPORT 2013 รายงานประจ�าปี 2556 Regional Container Lines Public Company Limited บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) To be a trusted, leading and efficient container carrier and logistics provider with quality services in Asia through contribution from committed staff with passion and innovation.

RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

ANNUAL REPORT

2013รายงานประจ�าป 2556

Regional Container Lines Public Company Limitedบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน)

To be a trusted, leading and efficient container carrier and logistics provider with quality services in Asia through contribution from committed staff

with passion and innovation.

Page 2: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

สารบญ

คณะกรรมการบรษทฯ 06

คณะจดการกลมบรษทฯ 10

ประวตผบรหารกลมบรษทฯ 12

การด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการในบรษทยอยบรษทรวม และบรษททเกยวของของผบรหาร 14

กองเรอ อาร ซ แอล 2556 15

ประวตความเปนมาของบรษทฯ 16

บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของ 19

ส�านกงานและตวแทน อาร ซ แอลในตางประเทศ 21

ลกษณะการประกอบธรกจ 22

ปจจยความเสยง 33

ค�าอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด�าเนนงาน 36

โครงสรางการถอหนและการจดการ 40

รายงานการก�ากบดแลกจการ 44

รายการระหวางกน 54

รายงานคณะกรรมการ 56

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 58

รายงานความเหนของคณะกรรมการ เกยวกบระบบการควบคมภายใน 59

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 60

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ ก�าหนดคาตอบแทน 62

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ป 2556) 63

งบการเงน 64

หมายเหตประกอบงบการเงน 73

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ป 2555) 117

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ป 2554) 118

รายงานงบการเงนเปรยบเทยบป 2554-2556 119

คาตอบแทนของผสอบบญช 135

ขอมลจำาเพาะของบรษท จดเดนทางการเงน สารจากประธานกรรมการบรหาร

โครงสรางบรหารกลมบรษทฯ RCL Network โครงสรางกลมบรษทฯ 2556

01

05 11

02

137

04

Page 3: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

01รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

Corporate Profile

ชอ บรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)ทอย ชน30อาคารปญจธานทาวเวอร127/35 ถนนรชดาภเษกแขวงชองนนทรเขตยานนาวา กรงเทพฯ10120ประเทศไทย โทรศพท022961096-7 โทรสาร022961098 เวบไซต:http://www.rclgroup.comประเภทธรกจ บรการขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลแบบฟดเดอร และการคาระหวางประเทศจดตง 25มถนายน2523จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 9ธนวาคม2531เปนบรษทมหาชน 11มกราคม2536เลขทะเบยน 0107536000021ธนาคาร บมจ.ธนาคารยโอบบมจ.ธนาคารกรงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยบมจ.ธนาคารไทยพาณชย บมจ.ธนาคารกรงเทพธนาคารซตแบงก โอเวอรซไชนสแบงกงคอรปอเรชน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ธนาคารเพอการสงออกและน�าเขาแหงประเทศไทยผสอบบญช ส�านกงานเอ.เอม.ท.แอสโซซเอท 491/27อาคารสลมพลาซาถนนสลมบางรก กรงเทพฯ10500 โทรศพท022341676,022341678 โทรสาร022372133นายทะเบยนหน หนสามญ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ�ากด 62อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษกคลองเตยกรงเทพฯ10110 โทรศพท022292800 โทรสาร026545427ทนจดทะเบยน 828,750,000หนราคาหนละ1.00บาท มลคารวม828,750,000บาท

Name RegionalContainerLinesPublicCompanyLimitedAddress 30thFloorPanjathaniTowerBuilding, 127/35RatchadapisekRoad,Chongnonsi, Yannawa,Bangkok10120,Thailand Tel:6622961096-7 Fax:6622961098 Website:http://www.rclgroup.comType Of Business ContainerFeederingServicesAndRegionalTrade InAsiaPacificRegionIncorporated June25,1980Set Listing December9,1988Registered As A Public Company January11,1993Registration No. 0107536000021Bankers UnitedOverseasBank(Thai)Pcl.,KrungThaiBankPcl., TMBBankPcl.,SiamComercialBankPcl.,BangkokBankPcl., Citibank,OverseaChineseBankingCorporation, KasikornBankPcl.,Export-ImportBankofThailandAuditors A.M.T.&Associates 491/27SilomPlaza,SilomRoad,Bangruk,Bangkok10500 Tel:6622341676,6622341678 Fax:6622372133REGISTRARS ORDINARY SHARES ThailandSecuritiesDepositoryCompanyLimited 62TheStockExchangeofThailandBuilding RatchadapisekRoad,Klongtoey,Bangkok10110 Tel:6622292800 Fax:6626545427Registered Capital 828,750,000SharesParBaht1.00Each, AmountingBaht828,750,000

ขอมลจำ�เพ�ะของบรษทฯ

Page 4: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)02

จดเดนทางการเงนFinancial Hightlights

เฉพาะบรษท/Company(‘000 บาท/Baht)

2556 เปลยนแปลง(รอยละ)

% Change

2555 เปลยนแปลง(รอยละ)

% Change

2554 เปลยนแปลง(รอยละ)

% Change2013 2012 2011

สนทรพยถาวร Fixed Assets 5,392,579 (5) 5,686,525 6 5,357,500 (5)

สนทรพยรวม Total Assets 12,616,813 1 12,546,532 (6) 13,369,474 0

หนสนรวม Total Liabilities 3,759,026 (11) 3,401,347 (10) 3,773,882 7

สวนของผถอหน Shareholders' Equities 8,857,787 (3) 9,145,185 (5) 9,595,592 (2)

รายไดจากการเดนเรอ Freight Income 704,236 0 703,219 (29) 996,412 49

รายไดรวม Total Income 1,104,376 38 800,012 (23) 1,037,518 34

ก�าไรขนตน (จากการเดนเรอ)

Gross Profit (from freight income) (131,609) (2) (129,009) 175 172,314 276

ก�าไรสทธ Net Profit 44,074 110 (450,407) (201) (149,885) 59

ก�าไรตอหน(บาท) Earnings Per Share (Baht) - (100) (0.54) (202) (0.18) 64

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน Debt to Equity Ratio 0.42 0.37 0.39

อตราสวนก�าไรสทธ ตอสวนของผถอหน

Net Profit to Shareholders'Equity

0.50% -4.93% -1.56%

อตราสวนก�าไรสทธตอรายไดรวม Net Profit Margin 3.99% -56.30% -14.45%

ราคาตามบญชตอหน (บาท) Book Value Per Share (Baht) 10.69 11.03 11.58

Total Revenues (Billion Baht)

Total Assets (Billion Baht)

Company

Company

Group

Group

฿35.0฿30.0฿25.0฿20.0฿15.0฿10.0฿5.0฿0.0

฿25.0

฿20.0

฿15.0

฿10.0

฿5.0

฿0.0

20092008

20092008

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

20.9

14.816.3 15.3 14.0 13.3

19.921.2

26.325.727.1

30.7

2.21.4

0.8 1.0 0.8 1.1

12.612.513.413.311.911.6

Page 5: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

03รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

กลมบรษท/Group(‘000 บาท/Baht)

2556 เปลยนแปลง(รอยละ)

% Change

2555 เปลยนแปลง(รอยละ)

% Change

2554 เปลยนแปลง(รอยละ)

% Change2013 2012 2011

สนทรพยถาวร Fixed Assets 15,206,546 (5) 15,959,413 (9) 17,601,482 (16)

สนทรพยรวม Total Assets 19,923,762 (6) 21,235,299 (19) 26,246,323 2

หนสนรวม Total Liabilities 10,624,051 1 10,503,058 (22) 13,405,983 7

สวนของผถอหน Shareholders' Equities 9,299,711 (13) 10,732,242 (16) 12,840,341 (3)

รายไดจากการเดนเรอ Freight Income 13,111,573 (3) 13,547,880 (1) 13,684,169 (10)

รายไดรวม Total Income 13,314,138 (5) 13,968,815 (8) 15,249,040 (6)

ก�าไรขนตน (จากการเดนเรอ)

Gross Profit (from freight income) 245,840 21 202,734 (137) (552,041) (150)

ก�าไรสทธ Net Profit (1,652,934) (14) (1,929,161) 147 (780,634) (268)

ก�าไรตอหน(บาท) Earnings Per Share (Baht) 0.00 (100) (2.33) 147 (0.94) (250)

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน Debt to Equity Ratio 1.14 0.98 1.04

อตราสวนก�าไรสทธ ตอสวนของผถอหน

Net Profit to Shareholders'Equity

-17.77% -17.98% -6.08%

อตราสวนก�าไรสทธตอรายไดรวม Net Profit Margin -12.41% -13.81% -5.12%

ราคาตามบญชตอหน (บาท) Book Value Per Share (Baht) 11.22 12.95 15.49

NET PROFIT (Million baht)

SHAREHOLDERS’ EQUITY (Billion baht)

Company

Company

Group

Group

฿18.0฿16.0฿14.0฿12.0฿10.0฿8.0฿6.0฿4.0฿2.0฿0.0

2,000.01,000.0

0.0-1,000.0-2,000.0-3,000.0-4,000.0-5,000.0

20092008

20092008

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

15.7

11.513.2 12.8

10.79.3

-837.0

-3,785.9

464.7

-780.6-1,929.2

-1,652.9

8.0 8.19.8 9.6 9.1 8.9

817.2

44.3

-370.1 -149.9 -450.4

0.04

Page 6: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)04

สารจากประธานกรรมการ

เรยน ทานผถอหน

รายงานฉบบนแสดงภาพรวมของ

อตสาหกรรมการขนสงสนคาทางทะเล

ปจจบนธรกจการขนสงสนคาทางทะเลถก

กระทบจากการลงทนอยางมหาศาลในเรอ

ขนสงสนคาขนาดใหญภายใตภาวะการณ

ทจ�านวนเรอขนสงสนคาทมมากเกนกวา

ความตองการอยแลว ซงมผลท�าใหอตรา

คาระวางและผลตอบแทนการลงทนลดลง

อยางตอเนอง

ปรากฏการณนมผลในเชงลบตอ

บรษทฯ และสายการเดนเรออนทงหมดใน

ระดบตางกน แตบรษทฯ นาจะไดรบ

ประโยชนจากขอเทจจรงทวา เรอทมการ

ตอสรางใหมสวนใหญ มไดอยในขนาด

บรรทกระดบเดยวกบกองเรอของบรษทฯ

ฉะนนในอนาคตนาจะเปนผลดตอความ

สามารถในการแขงขนและผลประกอบการ

ของบรษทฯ ธรกจการขนสงทางทะเลใน

ระหวางภาคพนเอเซยก�าลงขยบขยาย

อยางตอเนอง มการเปลยนแปลงอยาง

มากมายในเสนทางเดนเรอและการแขงขน

ทางธรกจ บรษทฯ ก�าลงปรบตวใหเขากบ

สภาวะการณเหลานดวยความยดหยนและ

ความทมเท

ดร.จำาลอง อตกลประธานกรรมการ

19 มนาคม 2557

รายงานนเปนสารฉบบแรก ตงแต

ผมไดด�ารงต�าแหนงประธานกรรมการ นา

เสยดายทสถานการณมไดดไปกวาน เพอ

จะไดรายงานผลทดขน อยางไรกตาม จะ

เหนวาบรษทฯ กมพฒนาการอยางเปนรป

ธรรมในเรองการปรบปรงตนทนและรายได

ใหเปนไปในทศทางทสอดคลองกน โดย

การปรบรปแบบบรการทน�าเสนอสตลาด

การพจารณาปรบองคกร การปรบปรง

ระบบภายในและกระต นให พนกงาน

สนบสนนการปรบเปลยนตางๆ ของบ

รษทฯ เพออนาคตทดกวา

ผมมความตงใจทจะใหความมนใจ

แกผถอหนผทรงคณคาไดเหนวา บรษทฯ

สามารถพฒนาใหเหนผลการด�าเนนงานท

ดขนในปตอๆ ไป คณะผ บรหารและ

พนกงานทกคนไดพยายามอยางดทสดท

จะกระตนผลการด�าเนนงานใหเหนเปนรป

ธรรม

ผมขอขอบคณทกทานอยางจรงใจ

ในความพยายามทจะพฒนาศกยภาพของ

บรษทอาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เพอ

การแขงขนในอนาคต

ขอขอบคณ

Page 7: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

05รายงานประจำาป 2556

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

โครงสรางบรหารกลมบรษทฯ

รองกรรมการผจดการ(สนบสนน)

รองกรรมการผจดการ(ธรกจ)

ภมภาค 1

ภมภาค 2

ภมภาค 3

ภมภาค 4

ภมภาค 5

วางแผนบรการ

บรหารและจดการสนคา

การตลาดและการ SOC

การตลาดและการ COC

รองกรรมการผจดการ(ปฏบตการ)

จดการกองเรอ

ปฎบตการเรอ

บรหารจดการตสนคา

ขาย ซอเรอและเชาระวางเรอ

การเงนกลม

บญชกลม

บรหารกลม

เลขานการกลมบรษทฯ

โลจสตคส

ทรพยากรมนษยและ สอสารองคกรกลมฯ

สารสนเทศกลม

พฒนาธรกจ

กรรมการผจดการ สำานกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

Page 8: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)06

คณะกรรมการบรษทฯ

การศกษา• วฒบตร ซเนยร แคมบรดจ ประเทศสงคโปร

และชงเชง ไฮสคล ประเทศสงคโปร• สงคโปร โปลเทคนค - พ.ร.บ.ขนสงทางทะเล/

กฎหมายพาณชยนาว• สมาชก BIMCO - Chartered Broker

ประวตการอบรม• หลกสตร Director Accreditation Program รนท 57/2006

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย• หลกสตร กรรมการธนาคารจดทะเบยน

ในฮองกง - MAS Examinations• British Merchant Navy Navigating Officer and

International Class A Master Mariner

ประสบการณทผานมา• ประธานกรรมการบรหาร/กรรมการผจดการ

Singapore Shipping Corporation Pte Ltd.• ประธานกรรมการบรหาร/กรรมการผจดการ

กลมบรษท Euro - Asia Realty• กรรมการ Singapore Shipping Association• Deputy Chairman, Singapore Shipping Agents & Brokers

Association• กรรมการ Free Trade Zone Advisory Committee/

Trade Facilitation Advisory Committee of Singapore Trade Development Board

• Second Vice-President, Singapore National Shipowners’ Association

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จ�ากด

(บรษทยอย)

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : 77,860 พ.ศ. 2555 : 77,860

นายกว เปก ลองประธานกรรมการกตตมศกด และกรรมการ ดำารงตำาแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2533

ดร.จำาลอง อตกลประธานกรรมการดำารงตำาแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2549

การศกษา• ปรญญาเอกวางแผนภาคและเมอง Cornell University, USA• ปรญญาโทเศรษฐศาสตร University of Auckland,

New Zealand• ปรญญาตรเศรษฐศาสตร Victoria University of Wellington,

New Zealand

ประวตการอบรม• หลกสตร Director Accreditation Program รนท 55/2006

สมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย• หลกสตร Director Certification Program รนท 77/2006

สมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประสบการณทผานมา• กรรมการผจดการใหญ

บมจ.ธนาคารกรงศรอยธยา • กรรมการบรหาร สมาคมธนาคารไทย• กรรมการ บมจ.ปนซเมนตนครหลวง • กรรมการผทรงคณวฒ และกรรมการตรวจสอบ สภาสถาบน

บณฑตพฒนบรหารศาสตร• กรรมการ กรรมการบรหารและ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง บมจ.ธนาคารกรงไทย• กรรมการตรวจสอบ

มหาวทยาลยอสสมชญ

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหาร

บรษท กรงไทย แอกซา ประกนชวต จ�ากด

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : - พ.ศ. 2555 : -

Page 9: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

07รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

การศกษา• วทยาศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด

สาขาวชาการจดการดานโลจสตกส จฬาลงกรณมหาวทยาลย• ปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาวชาบรหารธรกจ

มหาวทยาลยแมฟาหลวง• ปรญญาโทวศวกรรมศาสตร สถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย• ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร (เกยรตนยม)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย• ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราชอาณาจกร

ประวตการอบรม• หลกสตร Director Certification Program รนท 33/2003

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการบรหาร กลมบรษท โงวฮก• กรรมการบรหาร กลมบรษท อาร ซ แอล• กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารไทยพาณชย • ประธานกตตมศกดสมาคมเจาของเรอไทย • กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย• กรรมการหอการคาเยอรมน - ไทย

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : 62,073,750 พ.ศ. 2555 : 62,306,850

นายสเมธ ตนธวนตยกรรมการและกรรมการผจดการ ดำารงตำาแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2523

นายอมรศกด นพรมภากรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ดำารงตำาแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2541

การศกษา• เนตบณฑตองกฤษ ส�านก Lincoln’s Inn, London• เนตบณฑตไทย ส�านกอบรมศกษากฎหมาย

แหงเนตบณฑตยสภา • ปรญญาตรนตศาสตร (เกยรตนยมด) มหาวทยาลยธรรมศาสตร• หลกสตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร (วปรอ.399)

ประวตการอบรม• หลกสตร Director Certification Program รนท 30/2003

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย• หลกสตร Audit Committee Program รนท 23/2008

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย• หลกสตร Role of Compensation Committee Program

รนท 9/2009 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย• หลกสตรจตวทยาความมนคง รนท 31• หสกสตรนกบรหารชนสง รนท 7

ประสบการณทผานมา• รองอธบดกรมบงคบคด กระทรวงยตธรรม• อธบดกรมคมประพฤต กระทรวงยตธรรม• กรรมการบรษท กรรมการบรหาร กรรมการสรรหาก�าหนด

คาตอบแทน และพฒนาบคลากร บรษท การบนไทย จ�ากด (มหาชน)• ประธานกรรมการบรษท สยามเรยลตแอนดเซอรวส จ�ากด• รองกรรมการผจดการใหญ บมจ.ธนาคารกรงศรอยธยา• ประธานกรรมการ บมจ.หลกทรพยอยธยา

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพจารณาคาตอบแทน และกรรมการอสระ บมจ.แอล พ เอน ดเวลลอปเมนท

• ประธานคณะกรรมการจรยธรรม กรมคมประพฤต กระทรวงยตธรรม

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : - พ.ศ. 2555 : -

Page 10: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)08

นายฮารทวค ชลส เอคการดกรรมการ (กรรมการบรหาร) ดำารงตำาแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2547

การศกษา• ปรญญาตรบรหารธรกจ Kiel College ประเทศเยอรมน

ประวตการอบรม• หลกสตร Director Accreditation Program รนท 57/2006

สมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประสบการณทผานมา• ทปรกษากลม บรษท อาร ซ แอล• กรรมการผจดการ บรษท Leschaco Pte Ltd.

ประเทศสงคโปร• V.P., Hoechst A.G. ประเทศเยอรมน• ประสบการณ 21 ป ในบรษท Hapag - Lloyd

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน• ประธานกรรมการ

บรษท พท เดราห อนดาห ชปปง (บรษทรวม)

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : - พ.ศ. 2555 : 200,000

นางสาวตวงรตน กรตบตรกรรมการ (กรรมการบรหาร)ดำารงตำาแหนงกรรมการตงแตป 2541

การศกษา• ปรญญาโทเศรษฐศาสตร Syracuse University

ประเทศสหรฐอเมรกา• ปรญญาตรเศรษฐศาสตร (เกยรตนยมอนดบ 1)

รางวลทนภมพล มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรม• หลกสตร Director Certification Program รนท 28/2003

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย• หลกสตร Audit Committee Program รนท 39/2012

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประสบการณทผานมา• ทปรกษา บมจ. หลกทรพยธนชาต• ผอ�านวยการ ส�านกประธานเจาหนาทบรหาร

บมจ.ธนาคารธนชาต

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน• รองกรรมการผจดการ (สนบสนน) บมจ.อาร ซ แอล

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : 250,000 พ.ศ. 2555 : 250,000

Page 11: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

09รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

นายกว ฮอค เองกรรมการ (กรรมการบรหาร) ดำารงตำาแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2546

การศกษา• ปรญญาตรภาษาและวรรณคดองกฤษ

มหาวทยาลยนานจง สาธารณรฐประชาชนจน

• วฒบตรการจดการและพฒนานกบรหาร มหาวทยาลยฮองกง ประเทศฮองกง

ประวตการอบรม• หลกสตร Director Accreditation Program

รนท 57/2006 สมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประสบการณทผานมา• ผอ�านวยการอาวโสสายวจยและพฒนาธรกจ

เอเชยเหนอ กลม บรษท อาร ซ แอล

• ทปรกษาคณะกรรมการบรษทฯ ป 2553 กลม บรษท อาร ซ แอล กอนไดรบเลอกตงเปนกรรมการอกครงในป 2554

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการบรหาร บรษท อาร ซ แอล

เซอรวส เอส เอ จ�ากด (บรษทยอย)• กรรมการบรหาร บรษท รจแนล

คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จ�ากด (บรษทยอย)

• กรรมการบรหาร บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด (บรษทยอย)

• กรรมการบรหาร บรษท รจแนล เมอรเชอนส มารไทม จ�ากด (บรษทยอย)

• กรรมการบรหาร บรษท รจแนล เมอรเชอนส อนเตอรเนชนแนล เฟรท ฟอรเวอรดดง จ�ากด (บรษทยอย)

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : - พ.ศ. 2555 : -

นายวเศษ จภบาลกรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนดำารงตำาแหนงกรรมการตงแตพ.ศ. 2551

นางอาภาวด มคณเอยมกรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนดำารงตำาแหนงกรรมการตงแตพ.ศ. 2556

การศกษา• ปรญญาดษฎกตตมศกด

สาขาวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• ปรญญาโทวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• หลกสตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร

ประวตการอบรม• หลกสตร Chairman 2000 รนท 3/2001

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประสบการณทผานมา• รฐมนตรวาการกระทรวงพลงงาน• กรรมการและกรรมการผจดการใหญ

บมจ. ปตท.• ผวาการปโตรเลยมแหงประเทศไทย

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน• Member Council of Trustees,

สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย • ประธานบรษท กลฟ เจพ จ�ากด

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : - พ.ศ. 2555 : -

การศกษา• ปรญญาโทบรหารธรกจ สาขาบญช จาก

St. Louis University, USA• ปรญญาตรการบญช สาขาการบญช จาก

จฬาลงกรณมหาวทยาลยประวตการอบรม• -

ประสบการณทผานมา• กรรมการผจดการใหญอาวโส

ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน) (ก�ากบดแลสาขาธรกจตางประเทศ)

• ผจดการฝายอาวโส ธนาคารเอเชย จ�ากด (มหาชน)

• ผจดการฝายอาวโส ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด (มหาชน) (ก�ากบดแลฝายการคาตางประเทศ)

ตำาแหนงอนๆ ในปจจบน

• กรรมการบรษท ไอทบซ บซเนสคอนซลแทนตกรป จ�ากด

• สมาชกกตตมศกดและกรรมการ Commission Banking Technique and Practice หอการคานานาชาต ประเทศไทย International Chamber of Commerce (ICC, Thailand)

จำานวนหนทถอ พ.ศ. 2556 : - พ.ศ. 2555 : -

Page 12: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

10

8. ดร. บณฑต รงเจรญพร ผอำานวยการอาวโส (สารสนเทศกลม)

2. นายกว ฮอค เอง กรรมการบรหาร

3. นางสาวตวงรตน กรตบตร รองกรรมการผจดการ (สนบสนน)

4. นายสเทพ ตระนนทสน รองกรรมการผจดการ (ปฏบตการ)

5. นายชาล ช รองกรรมการผจดการ (ธรกจ)

6. นายพรชย วมลรตน ผอำานวยการอาวโส (โลจสตคส)

7. นางสาวล เยยน ตน ผอำานวยการอาวโส (การเงนกลม)

1. นายสเมธ ตนธวนตย กรรมการผจดการ

คณะจดการกลมบรษทฯ

Page 13: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

11รายงานประจำาป 2556

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

โครงสรางกลมบรษทฯ 2556

100%

100%

51%

100%

22.22%

100%

100%

100%

100%

49%

49%

Regional ContainerLines (H.K.) Limited

Regional ContainerLines Shipping Co., Ltd.

Regional MerchantsMaritime Limited

Subsidiary Company> 50%

Associated Company 20% - 50%

Related Company< 20%

RCL Feeders Phils., Inc.

Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd.

RCL Agencies (M)Sdn. Bhd.

RCL Holdings Ltd.

RCL Australia Pty Ltd

RCL ShipmanagementPte. Ltd.

RCL Services S.A.

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

Jurong Districentre Pte. Ltd.

PT Daerah Indah ShippingRCL Feeder Pte. Ltd.

Regional Container Lines

Public Company Limited

100%

80%

80%

51% 49%

51% 49%

51%49%

15%

27.24%

72.76%

4.28%

RCL Investment Pte. Ltd.

RCL Logistics Co., Ltd.

Asian BulkShipping Co., Ltd.

TIPS Co., Ltd.

NH Prosperity Co., Ltd.

Regional Container LinesPublic Company Limited

Regional Container Lines Pte. Ltd.

Page 14: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)12

ชอ-สกล / ตำาแหนงอาย (ป)

คณวฒทางการศกษา

สดสวนการถอ

หน(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

ผบรหาร

ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง(เฉพาะทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ เอง)

ชวงเวลา ตำาแหนงบรษท /

ประเภทธรกจดร.จ�าลอง อตกลประธานกรรมการ

66 - ปรญญาเอกวางแผนภาคและเมอง Cornell University,USA

- ปรญญาโทเศรษฐศาสตร University of Auckland, New Zealand

- ปรญญาตรเศรษฐศาสตร Victoria University of Wellington, New Zealand

- ไมม 2549 - 2556

2556 - ปจจบน

กรรมการและกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ประธานกรรมการ

บมจ.อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นายกว เปก ลองประธานกรรมการกตตมศกด

81 - วฒบตร ซเนยร แคมบรดจ และ ชงเชง ไฮสคล ประเทศสงคโปร

- ผานการอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (IOD)

0.009 เปนพชายรวมบดามารดาเดยวกบนายกว ฮอค เอง

2548 - 25522552 - 25562556 - ปจจบน

ประธากรรมการบรหารประธานกรรมการประธานกรรมการกตตมศกด

กลมบรษท อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นายสเมธ ตนธวนตยกรรมการผจดการ(เปนกรรมการผมอ�านาจ ลงนามผกพนบรษทตาม ทก�าหนดในหนงสอรบรอง)

67 - วทยาศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาวชาการจดการดานโลจสตกส จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- ปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาวชาบรหารธรกจ มหาวทยาลยแมฟาหลวง

- ผานการอบรมหลกสตร Director Certification Program (IOD)

7.49 ไมม 2523 - ปจจบน กรรมการผจดการ บมจ.อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นางสาวตวงรตน กรตบตรกรรมการรองผจดการ (สนบสนน) (เปนกรรมการผมอ�านาจ ลงนามผกพนบรษทตามท ก�าหนดในหนงสอรบรอง)

59 - ปรญญาโทเศรษฐศาสตร Syracuse University ประเทศสหรฐอเมรกา

- ผานการอบรมหลกสตร Director Certification Program (IOD)

0.03 ไมม 2541 - พ.ย. 2552

พ.ย. 2552 - ปจจบน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการรองผจดการ (สนบสนน)

บมจ.อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นายกว ฮอค เองกรรมการบรหาร

74 - ปรญญาตรภาษาและวรรณคดองกฤษ มหาวทยาลยนานจง สาธารณรฐประชาชนจน

- ผานการอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (IOD)

- เปนนองชายรวมบดามารดา เดยวกบ นายกว เปก ลอง

2546 - เม.ย. 2553พ.ค. 2553 - ม.ค. 2554

เม.ย. 2554 - ปจจบน

กรรมการบรหารทปรกษาคณะกรรมการบรษทฯกรรมการบรหาร

กลมบรษท อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นายฮารทวค ชลส เอคการดกรรมการบรหาร

73 - ปรญญาตรบรหารธรกจ วทยาลยเคล ประเทศเยอรมน

- ผานการอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (IOD)

0.02 ไมม 2547 - ปจจบน กรรมการบรหาร กลมบรษท อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นายสเทพ ตระนนทสนรองกรรมการผจดการ (ปฏบตการ)

61 - ปรญญาตร สาขาการเดนเรอ ศนยฝกพาณชยนาว ประเทศไทย

- ประกาศนยบตร “นายเรอ” (เรอเดนตางประเทศ) กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม

- ไมม 2546 - ปจจบน รองกรรมการผจดการ (ปฏบตการ)

กลมบรษท อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นายชาล ชรองกรรมการผจดการ (ธรกจ)

56 - ปรญญาโทบรหารธรกจ University of New Jersey ประเทศสหรฐอเมรกา

- ปรญญาตรสาขาวศวกรรมศาสตร National Cheng Kung University ประเทศไตหวน

- ไมม ก.ย. 2551 - ม.ย. 2554

ก.ค. 2554 - ก.ค. 2555

ส.ค. 2555 - ปจจบน

ผอ�านวยการ(ภมภาค 2)ผอ�านวยการอาวโส (ธรกจ)รองกรรมการผจดการ (ธรกจ)

กลมบรษท อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นายพรชย วมลรตนผอ�านวยการอาวโส (โลจสตคส)

62 - ปรญญาตรบญช (เกยรตนยม) มหาวทยาลยกรงเทพ ประเทศไทย

- ไมม 2547 - 2552

2552 - 2553

2554 - ปจจบน

ผอ�านวยการอาวโส (ภมภาค)ผอ�านวยการอาวโส (ภมภาค 3)ผอ�านวยการอาวโส (โลจสตคส)

บมจ.อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นางสาวล เยยน ตนผอ�านวยการอาวโส(การเงนกลม)

53 - ประกาศนยบตรวชาชพบญช สมาคมนกบญชรบอนญาต ประเทศองกฤษ

- ไมม 2548 - ปจจบน ผอ�านวยการอาวโส (การเงนกลม)

กลมบรษท อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

ประวตผบรหารกลมบรษทฯ

Page 15: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

13รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ชอ-สกล / ตำาแหนงอาย (ป)

คณวฒทางการศกษา

สดสวนการถอ

หน(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

ผบรหาร

ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง(เฉพาะทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ เอง)

ชวงเวลา ตำาแหนงบรษท /

ประเภทธรกจนายบณฑต รงเจรญพรผอ�านวยการอาวโส (สารสนเทศกลม)

43 - ปรญญาเอกสาขาวชาปรชญาดษฎบณฑต (เทคโนโลยและสอสารการศกษา)

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร- ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลย

เกษตรศาสตร- ปรญญาโทวศวกรรมศาสตร สาขา

Electrical Engineer and Computer Science University of California

ประเทศสหรฐอเมรกา- ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร สาขา

Electrical Engineer and Computer Science University of California

ประเทศสหรฐอเมรกา- ประกาศนยบตร หลกสตร Aircraft Maintenance จาก Civil Aviation Training Center

ประเทศไทย

- ไมม ก.ย. 2549 - ม.ย. 2554

ก.ค. 2554 - ปจจบน

ผอ�านวยการ(สารสนเทศ)ผอ�านวยการอาวโส (สารสนเทศกลม)

กลมบรษท อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

นายวระศกด วหาวศาลเลขานการบรษท

57 - ปรญญาโทวทยาศาสตรการบญช University of Illinois

ประเทศสหรฐอเมรกา- ปรญญาโทการบรหารและการจดการ

ธรกจ University of Ohio- ปรญญาตรการบรหารและ

การจดการธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ไมม 2550 - ปจจบน

ส.ค. 2556 - ปจจบน

ผอ�านวยการ (บญช และการเงน)เลขานการบรษทฯ

บมจ.อาร ซ แอล / ขนสงทางทะเล

หมายเหต สดสวนการถอหนเปนสดสวนการถอหน ณ วนปดสมด 5 เมษายน 2556

Page 16: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)14

ชอบรษท

กรรมการ ผบรหาร

จ�าลองอตกล

กวเปกลอง

สเมธตนธวนตย

อมรศกดนพรมภา

ตวงรตนกรตบตร

ฮารทวคชลสเอคการด

กวฮอคเอง

วเศษจภบาล

อาภาวดมคณ

เอยม

ลเยยนตน

สเทพตระนนทสน

พรชยวมลรตน

บณฑตรงเจรญพร

ชาลช

Regional Container Lines Public Company Limited X / // / // // / / / - - - - -

บรษทยอย

1. RCLInvestmentPte.Ltd. - - // - // - - - - // - - - -

2. RegionalContainerLinesPte.Ltd. - - // - // - - - - // // - - -

3. RCLShipmanagementPte.Ltd. - - // - - - - - - - // - - -

4. RCLHoldingsLtd. - - // - - - - / - - - - - -

5. RCLServicesS.A. - - // - / - / - - - - - - -

6. RCLFeederPte.Ltd. - - - - // - - - - - - - - //

7. RegionalContainerLines(H.K.)Limited - / // - / - / - - - - - - -

8. AsianBulkShippingCo.,Ltd. - - / - - - - - - - / - - -

9. RCL(Australia)PtyLtd - - / - / - - - - / - - - /

10.RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. - - X - / - / - - - / / - -

11. RCLLogisticsCo.,Ltd. - - / - - - - - - - / / - -

12.RCLAgencies(M)Sdn.Bhd. - - / - / - - - - - - - - /

13.RCLFeedersPhils.,Inc. - - - - - - - - - / - / - -

14.RegionalMerchantsMaritimeLimited - - X - / - / - - - / - - -

15.RegionalMerchantsInternationalFreightForwarding Co.,Ltd.

- - X - / - / - - - / - - -

บรษทรวม

1. TIPSCo.,Ltd. - - / - - - - - - / - - -

2. RCL(Vietnam)Co.,Ltd. - - - - / - - - - - - / - /

3. PTDaerahIndahShipping - - - - - X - - - - / - - -

บรษททเกยวของ

1. JurongDistricentrePte.Ltd. - - - - - - - - - - - - - /

2. NHProsperityCo.,Ltd. - - / - - - - - - - - - - -

Remark:X=ประธานกรรมการ/=กรรมการ//=กรรมการบรหาร

การด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการในบรษทยอย บรษทรวมและบรษททเกยวของของผบรหาร

Page 17: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

15รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

เรอทใชด�าเนนงานและเปนเจาของ

Name Flag Year Built Shipyard DeadweightDesigned

CapacityAge

Cargo

Gear Anan Bhum Thai 1996 Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 17 2x40 Bani Bhum Thai 1996 Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 17 2x40 Chana Bhum S'pore 1996 Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 17 2x40 Danu Bhum S'pore 1996 Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 17 2x40 Ganta Bhum S'pore 1995 Mitsubishi Heavy Industries, Japan 18,196 1,094 18 - Hunsa Bhum S'pore 1995 Mitsubishi Heavy Industries, Japan 18,196 1,094 18 - Isara Bhum S'pore 2008 Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd, Japan 12,200 1,088 5 - Itha Bhum Thai 1996 Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 17 - Intra Bhum Thai 2013 Daesun Shibuilding & Engineering Co., Ltd 12,750 958 0 - Jitra Bhum S'pore 1997 Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 16 - Kama Bhum S'pore 1997 Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 16 - Kiti Bhum S'pore 1997 Miho Shipyard Co., Ltd, Japan 10,908 865 16 2x40 Lila Bhum S'pore 1997 Miho Shipyard Co., Ltd, Japan 10,908 865 16 2x40 Mathu Bhum S'pore 1990 Hanjin Shipbuilding Co., Ltd, Korea 15,152 1,036 23 2x40 Methi Bhum S'pore 2001 Mitsubishi Heavy Industries, Japan 11,655 928 12 - Mitra Bhum S'pore 2007 Jiangsu Eastern Shipyard, China 13,760 1,108 6 - Nanta Bhum Thai 1990 Hanjin Shipbuilding Co., Ltd, Korea 15,161 1,036 23 2x40 Nawata Bhum (Resourceful) S'pore 2008 Jiangsu Eastern Shipyard, China 13,760 1,108 5 - Nithi Bhum S'pore 2002 Mitsubishi Heavy Industries, Japan 11,655 928 11 - Ora Bhum S'pore 1997 Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,006 628 16 2x36 Otana Bhum S'pore 2008 Jiangsu Eastern Heavy Industry, China 13,760 1,022 5 - Panja Bhum S'pore 2008 Jiangsu Eastern Heavy Industry, China 13,760 1,022 5 - Pira Bhum S'pore 1997 Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 7,988 628 16 2x36 Racha Bhum S'pore 2008 Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland 38,968 2,732 5 - Ratha Bhum Thai 1998 Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,018 628 15 2x36 Satha Bhum S'pore 2009 Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland 38,968 2,732 4 - Siri Bhum Thai 2013 Daesun Shibuilding & Engineering Co., Ltd 12,750 958 0 - Supa Bhum Thai 1998 Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,016 628 15 2x36 Uru Bhum Thai 2005 Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan 31,805 2,598 8 - Vira Bhum Thai 2005 Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan 31,805 2,598 8 - Wana Bhum Thai 2005 Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan 30,832 2,378 8 - Xetha Bhum S'pore 1993 Hanjin Shipbuilding Co., Ltd, Korea 15,301 1,098 20 2x40 Xutra Bhum Thai 2005 Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan 30,832 2,378 8 - Yantra Bhum S'pore 1993 Hanjin Shipbuilding Co., Ltd, Korea 15,346 1,098 20 2x40 Yossa Bhum S'pore 1994 Imabari Iwagi Shipyard, Japan 15,414 818 19 2x35

TOTAL OWN CAPACITY 44,096 TEUsTotal 35 vessel with the average age of 13 years

เรอทเชามาด�าเนนงานระยะยาว

Name Flag Year Built Shipyard DeadweightDesigned

CapacityAge

Cargo

Gear Anu Bhum Thai 2008 Qingtian Country Jianxing, Wenzhou, China 2,974 189 5 - Teera Bhum S'pore 2005 Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China 24,279 1,858 8 - Thana Bhum S'pore 2005 Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China 24,279 1,858 8 - CS Tina Panama 1995 Volkswerft Stralsund 14,717 1,122 18 - Cosco Aden Hong Kong 2012 Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd, China 50,488 4,253 1 - Cosco Istanbul Hong Kong 2012 Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd, China 50,488 4,253 1 - APL Amman Liberia 2002 Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea 40,995 3,316 11 - Tilly Russ Antigua

Barbuda2010 Jiangsu Yangzijiang Shipyard - Jiangyin, China 17,142 1,338 3 -

RHL Conscientia LIBERIA 2012 Shanghai Shipyard - Shanghai, China 58,197 4,664 1 - Ratana Thida Thailand 1996 Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan 18,195 1,128 17 -

RCL FLEET CAPACITY 68,075 TEUS

กองเรอ อาร ซ แอล 2556

Page 18: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)16

ก�าเนด อาร ซ แอล2523 : กอตงโดย บรษท โงวฮก จ�ากด

ปแหงการบกเบก และกาวสความเปนบรษทของบคคลทวไป2524 : ซอเรอล�าแรกชอ เรอศรภม เพอใชบรการในเสนทางกรงเทพฯ - สงคโปร 2531 : เขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย : เพมทนจดทะเบยนจาก 55 ลานบาท เปน 70 ลานบาท2536 : แปลงสภาพเปนบรษทมหาชน จ�ากด และเพมทนจดทะเบยนเปน 221 ลานบาท

การด�าเนนงานระดบภมภาค2532 : จดตงบรษท อาร ซ แอล อนเวสเมนท พทอ จ�ากด เพอเขาถอหนรอยละ 50 ในกลมบรษท อาร ซ แอล

ในสงคโปร (ตอมาในป 2534 ไดถอหนรอยละ 51 ท�าใหบรษทเปนผถอหนรายใหญ) เพอขยายเครอขายบรการเขาไปในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

: เพมทนจดทะเบยนจาก 70 ลานบาท เปน 84 ลานบาท

ปแหงการขยายธรกจและโครงสราง 2533 - 2537 : รบมอบเรอตอสรางใหมรนแรกจ�านวน 2 ล�า คอ เรอมหาภม และเรอนนทภม จากเกาหล : ลงทนซอกจการรอยละ 20 ในบรษท ท ไอ พ เอส จ�ากด ซงเปนผด�าเนนกจการททาเรอแหลมฉบง และซอ

กจการรอยละ 70 ในบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จ�ากด ในฮองกงและบรษทยอย : ซอหนทเหลอรอยละ 49 ในกลมบรษท อาร ซ แอล ในสงคโปร ท�าใหบรษทเปนผถอหนรอยละ 100 : ซอกจการรอยละ 20 ในบรษท เอน เอช พรอสเพอรต จ�ากด ซงเปนผด�าเนนกจการลานพกตคอนเทนเนอร

และคลงสนคาทณฑบน : ซอหนทเหลออกรอยละ 30 ในบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จ�ากด และบรษทยอย ท�าให

บรษทเปนผถอหนรอยละ 100

ปแหงการพอกพนสนทรพย 2538 - 2541 : รบมอบเรอตอใหมจ�านวน 9 ล�าจากญปนและสงคโปร : ซอทดนและอาคารส�านกงานสง 12 ชนในสงคโปร เพอใชเปนศนยปฏบตการของกลม อาร ซ แอล : เพมทนจดทะเบยนจาก 221 ลานบาท เปน 663 ลานบาท : รวมลงทนกบบรษทมตซย โอ.เอส.เค.ไลนส จ�ากด จดตงบรษทเดนเรอขนสงสนคาประเภทเทกอง

ปแหงการเสรมสรางเครอขายการใหบรการ 2543 - 2547 : เรมระบบการใหบรการ การคาอเลกทรอนกส ชอวา “ภมเนต” : ขยายเครอขายบรการเขาไปในเอเชยตะวนตก และตะวนออกกลาง : จดตง บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด ทเซยงไฮ บรษท อาร ซ แอล เอเยนซ (เอม) จ�ากด

และบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส (เอม) จ�ากด ทมาเลเซย และ บรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จ�ากด ทประเทศไทย

: บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด ซงมส�านกงานทเซยงไฮ เพมทนจดทะเบยนเปน 1.6 ลานเหรยญสหรฐฯ ในการจดตงส�านกงานสาขา 5 แหง ทเมองซงเตา เทยนจน เซยเมน กวางโจว และเซนเจน เพอขยายธรกจในประเทศสาธารณรฐประชาชนจนตอนเหนอและตอนใต

ประวตความเปนมาของบรษทฯ

Page 19: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

17รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ปแหงการลงทนในสนทรพยและบรษทยอย 2548 - 2553 : รบมอบเรอใหมจ�านวน 13 ล�า จากอตอเรอในประเทศญปน จน และโปแลนด : เขาถอหนรอยละ 100 ในบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร ฟลส องค ในประเทศฟลปปนส : จดตงบรษทยอย รจแนล เมอรเชอนส มารไทม จ�ากด ในประเทศฮองกง และ บรษท รจแนล เมอรเชอนส อนเตอร

เนชนแนล เฟรท ฟอรเวอรดดง จ�ากด ในประเทศสาธารณรฐประชาชนจน โดยถอหนรอยละ 80 ทงสองบรษท เพอรองรบการขยายธรกจและบรการโลจสตคส เขาไปในภมภาคเอเซยตะวนออกเฉยงเหนอ

: จดตงบรษทรวม อาร ซ แอล (เวยดนาม) จ�ากด ประเทศเวยดนาม โดยถอหนรอยละ 49 เพอรองรบการขยายธรกจและบรการโลจสตคสในอนโดจน

: เพมทนจดทะเบยนในบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จ�ากด ในฮองกง ซงบรษทฯ ถอหน รอยละ 100 เปน 20 ลานเหรยญฮองกง และเพมทนจดทะเบยน บรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จ�ากด ประเทศไทย ซงบรษทฯ ถอหนรอยละ 100 เปน 5 ลานบาท

: ถอหนรอยละ 100 ในบรษท อาร ซ แอล ออสเตรเลย พทวาย จ�ากด เพอควบคมการประกอบธรกจตวแทนเรอในออสเตรเลย

: จดตงบรษทยอย อาร ซ แอล เกาหล โดยถอหนรอยละ 85 และเพมทนจดทะเบยนจาก 340 ลานวอน เปน 400 ลานวอน โดยถอหนรอยละ 100 ในป 2550 เพอขยายธรกจของกลมฯ ในประเทศเกาหล

: จดตงบรษทรวม พท เดราห อนดาห ชปปง โดยถอหนรอยละ 49 เพอขยายธรกจของกลมฯ ในประเทศอนโดนเซย

: บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด ซงมส�านกงานทเซยงไฮ เพมทนจดทะเบยนเปน 1.72 ลานเหรยญสหรฐฯ ในการจดตงส�านกงานสาขาท 6 ทเมองนงโบ เพอรองรบการขยายธรกจในประเทศสาธารณรฐประชาชนจน

: เปลยนแปลงโครงสรางการถอหนในบรษทยอยในประเทศสาธารณรฐประชาชนจน โดยบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ ประเทศสงคโปร (บรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 100) เขาถอหนรอยละ 100 ในบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด

: บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด ซงมส�านกงานทเซยงไฮ เพมทนจดทะเบยนเปน 1.84 ลานเหรยญสหรฐฯ ในการจดตงส�านกงานสาขาท 7 ทเมองโฟชาน เพอขยายการด�าเนนธรกจในบรเวณสามเหลยมปากแมน�าเพรล สาธารณรฐประชาชนจน

: เปลยนแปลงโครงสรางการถอหนในกลมจากถอหนทางตรงรอยละ 85 เปนรอยละ 100 ในบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส พทอ จ�ากด ซงเปนบรษทยอยในประเทศสงคโปร และเพมทนจดทะเบยนจาก 24 ลานเหรยญสหรฐฯ เปน 51.95 ลานเหรยญสหรฐฯ

: เพมทนจดทะเบยนในบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด ซงเปนบรษทยอยในประเทศสงคโปร จาก 12.2 ลานเหรยญสหรฐฯ เปน 32.7 ลานเหรยญสหรฐฯ

: เพมทนจดทะเบยนจาก 663 ลานบาท เปน 828.7 ลานบาท : เพมทนจดทะเบยนในบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส พทอ จ�ากด ซงเปนบรษทยอยในประเทศสงคโปร

จาก 51.95 ลานเหรยญสหรฐฯ เปน 91.95 ลานเหรยญสหรฐฯ เพอความแขงแกรงทางการเงน เพอประสทธภาพการด�าเนนธรกจโดยรวมของกลมฯ

: เพมทนจดทะเบยนในบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด ซงเปนบรษทยอยในประเทศสงคโปร จาก 32.7 ลานเหรยญสหรฐฯ เปน 138.55 ลานเหรยญสหรฐฯ เพอประสทธภาพการด�าเนนธรกจโดยรวมของกลมฯ

: เพมทนจดทะเบยนในบรษท อาร ซ แอล เอเยนซ (เอม) เอสดเอน บเอชด ประเทศมาเลเซย (ถอหนรอยละ 100 โดย บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด) จาก 200,000 รงกตมาเลเซย เปน 500,000 รงกต มาเลเซย เพอสนบสนนการด�าเนนธรกจของกลมฯ ในประเทศมาเลเซย

Page 20: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)18

ปแหงการควบรวมและการพฒนาระบบ 2554-2557 : รบมอบเรอศรภม เมอวนท 25 กมภาพนธ 2556 และเรออนทราภม เมอวนท 30 พฤษภาคม 2556 : ไดรบการตออายใบอนญาตการลงทนในประเทศเวยดนามภายใตการรวมทนกบบรษทอาร ซ แอล (เวยดนาม) จ�ากด : การควบรวมและปรบขนาดองคกรเพอปรงประสทธภาพการบรการดวยการสลายบรษทอาร ซ แอล (เกาหล) จ�ากด

รวมถงการยบสาขาฟรเมนเทลในป 2555 และสาขาเสมารงในป 2556 : เรมตดตงระบบ อซดไอเอส ซงเปนชวยใหการเดนเรอในทะเลงายขนและพฒนาดานความปลอดภยขนอยางเปน

รปธรรม ปจจบนนกองเรอของบรษทอาร ซ แอล ไดรบการตดตงระบบ อซดไอเอส เสรจสมบรณแลว 27% : ประมาณ 27% ของเรอในกลมบรษท ไดผานการรบรองและไดรบการจดล�าดบชนเอกสารรบรองบ เอม ดบบลว

ซงเปนชดมาตราฐานทางเทคนคและเปนขอก�าหนดส�าหรบการควบคมและการจดการน�าและตะกอนจากอบเฉาเรอ : ก�าหนดคณคาองคกร 5 ขอ อนไดแก (1) มคณธรรม (2) มงผลลพธ (3) ใสใจลกคา (4) ท�างานเปนทม และ

(5) รบผดชอบในงาน ซงพยายามผลกดนการประเมณผลงานของพนกงานโดยอาศยเปาประสงคและวตถประสงคเปนหลก

: สวนโปรแกรมเสรมดอลฟน อซ โหลดลสต ไดเปดใชงานในระบบดอลฟน แครเออรเปนผลส�าเรจในป 2554 สวนโปรแกรมเสรมนเปดใชงานในกลมอาร ซ แอล ทกประเทศ ชวยใหการใชงานระบบงายขนและประสานการท�างานรวมกนของสวนโปรแกรมอนๆ ใหดขน เปนผลใหกลมปฏบตการสามารถปฏบตงานเกยวกบการขนถายตสนคาไดรวดเรวและแมนย�ายงขน

: ระบบดอลฟน เอส เอ พ ซงเปนระบบทางการเงน ไดเปดใชงานเปนผลส�าเรจในป 2554 และด�าเนนการเพอน�าระบบไปใชงานในเครอขายของบรษทเปนระยะ

Page 21: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

19รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ชอบรษทถอหนรอยละ ประเทศทจด

ทะเบยนจดตงและดำาเนนการ

กจกรรมหลก สถานทตดตอ2556 2555

Regional Container Lines Public Company Limited

- - ไทย ด�าเนนการเดนเรอ, เปนเจาของเรอ, กจกรรมอนๆ ทเกยวกบการเดนเรอ และ ลงทนในบรษทอน

30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35 Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok, Thailand Tel (66) 2296 1096-97 Fax (66) 2296 1098

RCL Investment Pte Ltd. 100 100 สงคโปร ลงทนในบรษทอน 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza, Singapore 089057Tel (65) 6220 0388 Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

RCL Feeder Pte Ltd. 100 100 สงคโปร ลงทนในบรษทอน ด�าเนนกจการเดนเรอและรบรวบรวมสนคาจากผสงออกรายยอย

11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza, Singapore 089057Tel (65) 6220 0388 Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

Regional Container Lines Pte Ltd.

100 100 สงคโปร เจาของและด�าเนนกจการเดนเรอ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza, Singapore 089057Tel (65) 6220 0388 Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

RCL Shipmanagement Pte Ltd.

100 100 สงคโปร จดการกองเรอ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza, Singapore 089057 Tel (65) 6220 0388 Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

RCL Holdings Ltd. 100 100 สงคโปร เจาของและด�าเนนกจการเดนเรอ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza, Singapore 089057Tel (65) 6220 0388 Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

Regional Container Lines (H.K.) Ltd.

100 100 ฮองกง ลงทนในบรษทอน ตวแทนเดนเรอและการใหบรการการขนสงและจดการเกยวกบสนคา

11th Fl. No.9 Des Voeux Road West, Hong KongTel (852) 2526 3318 Fax (852) 2537 5463

Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.

100 100 จน ตวแทนเดนเรอและนายหนา Room 2601-2603, Harbour Ring Plaza, No.18, Xi Zang Middle Road, Shanghai, ChinaTel (8621) 6132 4500 Fax (8621) 6132 4504

RCL Logistics Co., Ltd. 100 100 ไทย บรการโลจสตคส 13th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/17 Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok, Thailand Tel (66) 2296 1284-6 Fax (662) 296 1279

RCL Agencies (M) Sdn Bhd

100 100 มาเลเซย ตวแทนเดนเรอ Suite 6.02, Level 6 IMS 2,88 Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang Selangor, MalaysiaTel (603) 33422722 Fax (603) 33422871

RCL Services S.A. 100 100 ปานามา ด�าเนนกจการเดนเรอ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza, Singapore 089057Tel (65) 6220 0388 Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของ

Page 22: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)20

ชอบรษทถอหนรอยละ ประเทศทจด

ทะเบยนจดตงและดำาเนนการ

กจกรรมหลก สถานทตดตอ2556 2555

RCL Feeders Phils., Inc. 100 100 ฟลปปนส เปนตวแทนเรอ 10th Fl, Ayala Life-Fgu Centre6811 Ayala Avenue, Makati CityPhilippinesTel (632) 815 3187 Fax (632) 815 2102

RCL (Australia) Pty Ltd. 100 100 ออสเตรเลย เปนตวแทนเรอ 1st Fl., 60-64 Bay Street, Ultimo, Nsw 2007, AustraliaTel (612) 9219 8700 Fax (612) 9211 5799

Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd

80 80 จน รบจดการขนสงและบรการ โลจสตคส

Room 15B-6, 14th Floor Ningbo China Hong Center,No.717 Zhongxing Road, Ningbo, China Tel (86574) 2786 2518 Fax (86574) 2786 2525/38

Regional Merchants Maritime Limited

80 80 ฮองกง ด�าเนนการเดนเรอและ บรการโลจสตคส

11th Fl. No 9 Des Voeux Road West, Hong KongTel (852) 2526 3318 Fax (852) 2537 5463

Asian Bulk Shipping Co., Ltd. 51 51 ไทย ด�าเนนกจการเดนเรอ 30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35 Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok, Thailand Tel (66) 2296 1096-97 Fax (66) 2296 1098

RCL (Vietnam) Co., Ltd. 49 49 เวยดนาม เปนตวแทนเรอ Room 004-008, 147 Nguyen Tat Thanh Street, Dist. 4 Ho Chi Minh City, VietnamTel (848) 3825 9561Fax (848) 38255391/ 3825 9560

PT Daerah Indah Shipping 49 49 อนโดนเซย ขนสงทางทะเลและ เปนตวแทนเรอ

Plaza sentral Building 6th fl.,Jl. Jend. Sudirman Kav. 47Jakarta, IndonesiaTel (62) 21 521 4808 Fax (62) 21 521 4801

TIPS Co., Ltd. 22.22 20 ไทย บรหารทาเรอ 29th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/34 Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok, ThailandTel (66) 2633 5400 Fax (66) 2633 5444

Jurong Districentre Pte Ltd.

15 15 สงคโปร บรการคลงสนคาและ กระจายสนคา

No. 3 Pioneer Sector 3 #1M-03 Jurong Districentre, Singapore 628342 Tel (65) 6862 1238 Fax (65) 6861 8248

NH Prosperity Co., Ltd. 4.28 4.28 ไทย บรหารลานพกตคอนเทนเนอร และคลงสนคา

106 Moo 6 Bangkok-Chonburi Intercity Motorway, Tubyao, Ladkrabang, Bangkok, ThailandTel (66) 2737 4561-9 Fax (66) 2737 4551-2

Page 23: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

21รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

COUNTRY CITY COMPANY TELEPHONE FAXAUSTRALIA Brisbane RCL (Australia) Pty Ltd (617) 3835 6888 (617) 3832 0199

Melbourne RCL (Australia) Pty Ltd (613) 9613 1800 (613) 9613 1888Sydney RCL (Australia) Pty Ltd (612) 9219 8700 (612) 9211 5799

BANGLADESH Chittagong Integrated Transportation Services Limited (ITSL) (880) 31 713 147 (880) 31 710 847CAMBODIA Phnom Phen Feeder Shipping Agency Co., Ltd. (85523) 880 241/ 242 (85523) 885 706 / 607CHINA Fangcheng China Ocean Shipping Agency Fangcheng (86770) 2822556 (86770) 6102204

Foshan Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86757) 2661 2918 (86757) 2661 1803Guangzhou Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8620) 8363 3236 (8620) 8363 4004Hangzhou Regional Merchants International Freight

Forwarding Co., Ltd.(86571) 8577 9601 (86571) 8577 9616

Ningbo Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd.

(86574) 2786 2533 (86574) 2786 2525

Ningbo Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86574) 2787 2828 (86574) 2787 2808Qingdao Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86532) 8668 5577 (86532) 8668 1966Shanghai Regional Merchants International Freight

Forwarding Co., Ltd.(8621) 6132 4650 (8621) 5385 2808

Shanghai Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8621) 6132 4500 (8621) 6132 4504Shenzhen Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86755) 2518 1150 (86755) 2518 1572Tianjin Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8622) 6032 8670-3 (8622) 6032 8691-2Xiamen Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86592) 239 8011 (86592) 239 8001-2

HONG KONG Hong Kong Regional Container Lines (H.K.) Limited (852) 2526 3318 (852) 2537 5463INDIA Bangalore/Chennai/Hyderabad/Vizag Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd. 91 891 4546 444 91 891 4546 455

Mumbai Maritime Services Pvt. Ltd. (9122) 3252 1596 (9122) 6555 0847Pipavav Maritime Services Pvt. Ltd. (91 2794) 286186 (91 2794) 286186Kolkata Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd. (9133) 3052 7058 (9133) 3052 7064Jaipur Maritime Services Pvt. Ltd. (91 141) 5103797 (91 141) 5102797Baroda Maritime Services Pvt. Ltd. (91 265) 2323503 (91 265) 2323504Ahmedabad Maritime Services Pvt. Ltd. (91 79) 27541191 / 92 (91 79) 27541193Ludhiana Maritime Services Pvt. Ltd. (91 161) 5016989 (91 161) 5017226JNPT Maritime Services Pvt. Ltd. (9122) 2747 0548 / 98 (9122) 2747 0626Delhi Maritime Services Pvt. Ltd. (9111) 46603800 (9111) 46603859

INDONESIA Jakarta PT Bhum Mulia Prima (6221) 521 4808 (6221) 521 4801-2Medan/Belawan PT Bintika Bangunusa (6261) 845 5883 (6261) 846 2909Surabaya PT Bhum Mulia Prima (6231) 534 3998 (6231) 534 3993

IRAN Bandar Abbas Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd. (0098 761) 2250311-20 (0098 761) 2250318Tehran Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd. (0098 21) 22225303 (0098 21) 22270638

JAPAN Kobe Mitsui Soko Co., Ltd. (8178) 232 2285 (8178) 232 2352Nagoya (Chubu Branch) Mitsui Soko Co., Ltd. (8152) 972 0633 (8152) 972 0646Tokyo Mitsui Soko Co., Ltd. (813) 6400 8181 (813) 6880 9904Yokohama Mitsui Soko Co., Ltd. (8145) 201 6902 (8145) 201 3039

KOREA Pusan Chun Jee Shipping Co., Ltd (8251) 468 2937 (8251) 468 6791Seoul Chun Jee Shipping Co., Ltd (822) 3455 1606 (822) 3455 1600

KUWAIT Safat Al Kazemi International General Trading & (965) 2573 3870-2 (965) 2573 3864Contracting Group Co. WLL.

MALAYSIA Singapore Geniki Shipping Pte Ltd (as agens for Regional Container Lines in

(65) 6327 1788 (65) 6327 1588

East Malasia)Bintulu Trans East Shipping Sdn Bhd (60) 86 317298 (60) 86 333525Kuching Trans East Shipping Sdn Bhd (60) 82 489779 (60) 82 483135Kota Kinabalu Trans East Shipping Sdn Bhd (60) 88 253566 (60) 88 262566 Johore Bahru/Pasir Gudang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (607) 255 2388 (607) 254 1288Penang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (604) 370 2666 (604) 370 2233Port Klang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (603) 334 22722 (603) 334 22871Kuantan Liraship Agency Sdn. Bhd. (09) 566 8936 (09) 566 9711

MYANMAR Yan Gon Tangent Marine Services Company Limited (951) 901 0256 (951) 397 960PAKISTAN Karachi United Marine Agencies (Pvt.) Ltd. (9221) 111 111 862 (9221) 231 0443PHILIPPINES Cebu C.F. Sharp Shipping Agencies, Inc. (6332) 255 0001 (6332) 255 1695

Manila RCL Feeders Phils., Inc. (632) 815 3187 (632) 815 2102SAUDI ARABIA Dammam Gulf Shipping Co., Ltd. (9663) 835 2777 (9663) 835 5365SINGAPORE Singapore RCL Feeder Pte. Ltd. (65) 6220 0388 (65) 6229 2071SRI LANKA Colombo Delmege Forsyth & Co. (Shipping) Ltd. (9411) 772 9563 (9411) 772 9556TAIWAN Taipei Grand Maritime Transport Ltd. (8862) 2547 1786 (8862) 2547 3063

TWTXG Grand Maritime Transport Ltd. (Taichung Office) (8864) 2327 0593 (8864) 2327 0573THAILAND Bangkok (Head Office) Regional Container Lines Public Co., Ltd. (662) 296 1096-7 (662) 296 1098

Bangkok (Agent) Ngow Hock Co., Ltd. (662) 295 3737 (662) 296 1525Laem Chabang Ngow Hock Agency Co., Ltd. (6638) 330 727-9 (6638) 330 730Songkhla Songkhla Shipping Agency Co., Ltd. (6674) 245 574 (6674) 232 345

UNITED ARAB EMIRATES Dubai Peninsula Shipping Company LLC. (9714) 355 3100 (9714) 355 6806VIETNAM Ho Chi Minh RCL (Vietnam) Co., Ltd. (848) 3825 9561 (848) 3825 9560

Hai Phong Vinatrans Haiphong (8431) 3629 139 (8431) 3629 442

ส�านกงานและตวแทน อาร ซ แอล ในตางประเทศ

Page 24: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)22

วสยทศนและพนธกจ กลมอาร ซ แอล (“กลมฯ”) มงมนตอการพฒนาองคกรอยางตอเนองสการเปนผใหบรการขนสงชนน�าของภมภาคทมฐานสนทรพยประกอบการทมนคง โดยจะเนนการใหบรการทตอบสนองความตองการของลกคาและการด�าเนนงานทสอดคลองกบจดประสงคของผถอหน ดวยความอตสาหะทงของฝายบรหารและพนกงาน นอกจากการพฒนาสมรรถนะองคกรดวยการใชเทคโนโลยสมยใหมและการลงทนในทรพยากรแลว ในป 2554 กลมฯ ไดก�าหนดคณคาองคกร 5 ขอ อนไดแก (1) มคณธรรม (2) มงผลลพธ (3) ใสใจลกคา (4) ท�างานเปนทม และ (5) รบผดชอบในงาน เพอใหขบเคลอนการท�างานใหบรรลพนธกจทตงไว กลมฯ ไดก�าหนดวสยทศนทจะววฒนองคกรใหเปน “ผใหบรการขนสงตคอนเทนเนอรและ บรการโลจสตคสชนน�าในภมภาคเอเซยทไดรบความเชอถอในดานประสทธภาพของการด�าเนนงานและคณภาพของการใหบรการ อนเปนผลมาจากพนกงานทมงมนท�างานดวยใจและความคดสรางสรรค”

เปาหมายขององคกร กลมฯ มเปาหมายทจะด�ารงความเปนผน�าในหมผใหบรการขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลชนน�าของโลก โดยมงเนนการด�าเนนธรกจภายในภมภาคเอเชย เครอขายภมศาสตรหลกในการใหบรการครอบคลมภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอ เอเชยตะวนออกเฉยงใต คาบสมทรเอเชยใต ตะวนออกกลาง และออสเตรเลย

ความสำาเรจ ปจจบน กลมฯ อยอนดบท 31 ในหมผใหบรการขนสงทางทะเลระดบโลก และอยในระดบตนๆ ของกลมผใหบรการขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลในภมภาคทจดอนดบโดยสอพมพชนน�าของอตสาหกรรมประเภทน ปจจยหลกตอไปนน�าความส�าเรจมาสกลมฯ ทงในการด�าเนนงานและผลประกอบการ

� ด�ารงฐานะผน�าในการใหบรการระดบภมภาค

� เสรมสรางการยอมรบในภมภาคทกลมฯ ใหบรการ

� ฐานลกคาทหลากหลายและมนคง

� มหนวยงานภายในทมงมนในการใหบรการ และใสใจในการตอบสนองความตองการของลกคา

� ผบรหาร พนกงาน และลกเรอ มทกษะความสามารถและตงใจท�างาน

� การวางกลยทธทเออตอการท�าธรกจทง Shipper Owned Container หรอ SOC และ Carrier Owned Container หรอ COC

� มเครอขายการขนสงทครอบคลมและตอบสนองความตองการอยางมประสทธผล

1. การประกอบธรกจ อาร ซ แอล เปนสายการเดนเรอทประกอบธรกจขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลทมฐานประกอบกจการในประเทศไทย กอตงในป 2523 และไดจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนทมการซอขายหลกทรพยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตงแตป 2531 กลม ฯ ด�าเนนธรกจในสายธรกจหลกสามประเภท ไดแก (1) Shipper Owned Container (SOC) หรอตสนคาของเรอเดนสมทรขามทวป (2) Carrier Owned Container (COC) หรอตสนคาของกลม ฯ ทใหบรการภายในภมภาค และ (3) การใหบรการทสรางมลคาเพมในดานโลจสตคส โดยมเครอขายการใหบรการทครอบคลมภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอ เอเชยตะวนออกเฉยงใต คาบสมทรเอเชยใต ตะวนออกกลาง และออสเตรเลย ปจจบนกลมฯ เปนเจาของและประกอบการเดนเรอคอนเทนเนอร 45 ล�า โดยมขนาดระวางเรอระหวาง 200 ทอย ถง 4600 ทอย ซงเปนขนาดระวางเรอทเหมาะกบการใหบรการธรกจขนสงสนคาทางทะเลในระดบภมภาค ในป 2556 กลมฯ เปนเจาของและใหบรการตคอนเทนเนอรโดยเฉลยประมาณ 71,000 ทอย เพอใหบรการในสายธรกจ COC และมเครอขายส�านกงาน 64 แหงทวภมภาค ทงทเปนส�านกงานของกลมฯ เองและส�านกงานตวแทน เพอใหบรการโดยตรงแกลกคา กลมฯ เปนทยอมรบจากลกคาและผประกอบการทวไปในอตสาหกรรม ในฐานะผประกอบการขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลชนแนวหนาทงในสายธรกจ SOC (ขามทวป) และในสายธรกจ COC (ภายในภมภาค)

ลกษณะการประกอบธรกจ

Page 25: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

23รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ประเภทของธรกจ ธรกจประเภท SOC ใหบรการขนสงในเสนทางระหวางเมองทาหลกทเปนศนยกลางการขนถายสนคากบเมองทายอยทงตนทางและปลายทางทอยในละแวกใกลเคยง ในธรกจประเภท SOC นน กลมฯ จดการขนสงตคอนเทนเนอรใหแกลกคาทมตคอนเทนเนอร ลกคาในกลมนไดแก สายการเดนเรอหลกหรอ Main Line Operator ทท�าหนาทขนสงสนคาระหวางทวป ผประกอบการขนสงทไมมเรอเปนของตนเอง หรอ NVOCC ผประกอบการขนสงถงบรรจเคมภณฑ (ISO tank) และเจาของตสนคา โดยกลมฯ เปนผขนสงตสนคาเหลานระหวางทาเรอในเมองทาตางๆ ในภมภาค ส�าหรบ Main Line Operator แลว จ�าเปนตองมผประกอบการกองเรอฟดเดอรทชวยใหบรการขนสงตสนคาโดยรบตสนคาจากเมองทาใกลเคยงมาสงทเรอใหญ และในขณะเดยวกนกรบตสนคาจากเรอใหญกลบไปสงยงเมองทาเลกๆ เหลานน การท Main Line Operator นยมใชเรอเดนสมทรทมระวางขนาดใหญขนในการใหบรการขนสงสนคาในเสนทางการคาระหวางซกโลกตะวนออกและตะวนตก การขนถายสนคาโดยกองเรอฟดเดอรจากเมองทาในละแวกใกลเคยงสเรอใหญใหเตมล�าเรอไดอยางรวดเรวและใชเวลาเพยงชวงสนๆ อยหนาทาเรอมความส�าคญและจ�าเปนอยางยง ดวยเหตน การทกลมฯ สามารถตอบสนองความตองการของลกคาประเภท Main Line Operator โดยเสนอบรการทมความถเทยวการเดนเรอสงเพอรบสงสนคาระหวาง “เมองทาหลก” และ “ทาเรออนๆ” ในภมภาค จงถอเปนภารกจทส�าคญของกลมฯ ในธรกจประเภท SOC ในปจจบนกลมฯ ใหบรการขนสงสนคาแบบฟดเดอรแกเมองทาหลกตางๆ ในภมภาค เชน สงคโปร ฮองกง และดไบ นอกจากธรกจประเภท SOC แลว กลมฯ ใหบรการตคอนเทนเนอรของกลมฯ กวา 71,000 ทอย แกผน�าเขาและผสงออกสนคาโดยตรง ในเสนทางเดนเรอทกลมฯ ด�าเนนงานอย นบจากชวงตนทศวรรษทแลว ธรกจประเภท COC เตบโตอยางมนคงในสดสวนทสงเปนเวลาตอเนองมาหลายป สายงานหลกทสาม คอการใหบรการทสรางมลคาเพมในดานโลจสตคส โดยในชวงหลายปทผานมา สายงานนเตบโตอยางตอเนอง เปนธรกจทใหบรการตงแตการด�าเนนพธศลกากรและขนสงสนคาภายในประเทศไปสการรบจดการดานโลจสตคส ซงรวมถงการบรหารสนคาคงคลงและการขนสงสนคาขามประเทศ ตลอดจนการจดการและบรหาร “โซอปทาน” หรอ Supply Chain ในประเทศตางๆ กลมฯ ออกแบบธรกจทสรางมลคาเพมในลกษณะนเพออ�านวยความสะดวกและตอบสนองความตองการในการขนสงสนคาอยางครบวงจร

ยอดขนสงตสนคา ป 2556 ยงคงเปนปททาทายส�าหรบอตสาหกรรมการขนสงสนคาทางทะเล เนองจากสายการเดนเรอยงตองรบมอก�าลงขนสงทเตบโตอยางมาก นบเปนสงทหลกเลยงไมไดเลยเมอสายเรอทงหลายพยายามลดตนทนใหต�าดวยการลดตนทนตอหนวย การปรบเปลยนอยางตอเนองนเองทสงผลตออปสงคทซบเซาของอตราคาระวางตลอดป 2556 ยอดขนสงรวมของธรกจประเภท COC และประเภท SOC ลดลงรอยละ 6.5 ในขณะทอตราการใชก�าลงบรรทกยงคงเปนรอยละ115 เทากบในป 2555

การเตบโตในระหว างป 2552-2556 2552 2553 2554 2555 2556

ปรมาณการขนสงโดยรวม (ทอย) 2,365,455 2,521,696 2,338,756 2,233,642 2,088,872เพมขน (%) -18.40% 6.60% -7.30% -4.50% -6.50%ประเภท COC (ทอย) 1,258,953 1,347,426 1,219,633 1,114,414 1,057,348เพมขน (%) -9.10% 7.00% -9.50% -8.60% -5.10%ประเภท SOC (ทอย) 1,106,502 1,174,270 1,119,123 1,119,228 1,031,524เพมขน (%) -27.00% 6.10% -4.70% 0.01% -7.84%

Page 26: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)24

การขนสงตสนคาจ�าแนกตามแหลง ส�าหรบธรกจประเภท SOC การขนสงสนคาระหวางเมองทาหลกของภมภาค ยงคงกระจกตวอยแถบเมองทาศนยกลาง อนไดแก สงคโปร และฮองกง โดยกองเรอฟดเดอรท�าการขนสงตสนคาระหวางเมองทาใกลเคยงสเมองทาศนยกลางเหลาน นอกจากน กลมฯ ยงขนสงตสนคาระหวางเมองทาตางๆ ทวทงหาภมภาคในเครอขายการใหบรการ แผนภมตอไปน (Figure 1) แสดงปรมาณการขนสงตสนคาของธรกจประเภท SOC แยกตามเมองทาตนทาง

ส�าหรบธรกจประเภท COC ประเทศทมปรมาณสนคาสงออกสงสด 3 อนดบแรก ไดแก จน ไทย และอนเดย มปรมาณรวมกนรอยละ 61 ของปรมาณขนสงทงหมด ตามแผนภมดานลาง (Figure 2)

Page 27: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

25รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ก�าลงบรรทก เครอขายการใหบรการ และการจดสรรก�าลงล�าเลยงของกองเรอ ในป 2556 กลมฯ มกองเรอคอนเทนเนอรประจ�าการ 45 ล�า ในจ�านวนเรอทง 45 ล�านน กลมฯ เปนเจาของ 35 ล�า สวนอก 10 ล�าเปนเรอทกลมฯ ไดท�าสญญาชารเตอร โดยมระยะเวลาของสญญาตางกนออกไป ในป 2556 น กลมฯ ยงคงตงใจรกษาสมดลยในการเสรมระวางโดยใชกลยทธการบรหารก�าลงล�าเลยงโดยใชเรอทบรษทเปนเจาของและการท�าสญญาชารเตอรเรอเขามาเสรมก�าลงบรรทก ความยดหยนนท�าใหกลมฯ ไดประโยชนจากการลดตนทนตอหนวยและยงคงตอบสนองตอความตองการในการเพมชองทางธรกจได อตราการใชก�าลงบรรทก (Utilization) ของกลมฯ โดยเฉลยในป 2556 อยทรอยละ 115 ซงเทากนกบในป 2554 ทงนเปนผลจากการพจารณาปรบลดบรการทท�าก�าไรนอยกวาลงกองเรอ และการจดสรรก�าลงล�าเลยงของกองเรอ

2556 2555กองเรอ

(กำาลงบรรทก)จำานวนเรอ กำาลง

บรรทก(ท (ทอย )

ร อยละ จำานวนเรอ กำาลงบรรทก

(ท (ทอย )

ร อยละ

เรอทกลมฯเปนเจาของ 35 44,056 64% 33 42,140 68%เรอชารเตอร 10 23,930 35% 9 19,090 31%ซอระวาง 898 1% 510 1%จ�านวนเรอทประจ�าการ 45 68,884 100% 42 61,740 100%

กลมฯ จดสรรก�าลงล�าเลยงทงภายในและระหวาง 5 ภาคบรการ และบรหารก�าลงล�าเลยงใหมความคลองตว โดยการท�าสญญาชารเตอรเรอเขามาเสรมก�าลงล�าเลยงบาง ซอระวางบาง รวมทงการจดสรรเรอขนาดตางๆ ในแตละเสนทางและปรบการใหบรการทสอดคลองกบรปแบบการคาทเปลยนแปลงไป

เสนทางเดนเรอของกลมฯ มเครอขายการใหบรการเชอมโยงเสนทางการคาหลกจากประเทศตางๆ ในระหวางภมภาคเอเชยเหนอ ภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอ ภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต คาบสมทรเอเชยใต ตะวนออกกลาง และออสเตรเลย นอกจากน กลมฯ ยงใหบรการขนสงสนคาในเสนทางรองภายในและระหวางภมภาคเหลานเพอเสรมเสนทางหลก ทงน กลมฯ ใหบรการทงสนรวม 27 เสนทาง ทงเสนทางของกลมฯ เองและเสนทางทใหบรการรวมกบสายเรอพนธมตร รวมทงการแลกระวางระหวางกน

Page 28: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)26

No. VESSEL ROTATION FREQUENCY

สภาวะอตสาหกรรม ความพยายามทจะปรบอตราใหกลบสสภาพปกตในภาคหลกยงไมประสบความส�าเรจนกเมอเทยบกบภาวะก�าลงบรรทกลนตลาดทด�าเนนไปทวโลก ตลาดการขนสงระวางตคอนเทนเนอรยงคงอยภายใตความกดดนตลอดป 2556 น ดชนคาระวางเฉลยของประเทศจน (CCFI) แสดงคาระวางเฉลย ท 1,082 จดในป 2556 ลดลงจากในป 2555 รอยละ 7.6

Source : Chineseshipping Net

เสนทางเดนเรอหลกและความถของการใหบรการ ณ เดอนธนวาคม 2556

Page 29: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

27รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ปจจยหลก 2 ประการตอความส�าเรจในการปรบขนคาระวาง ไดแก การปรบก�าลงบรรทกสวนเกนจากเสนทางเอเซยตะวนออกไกล ไปยโรป ( ลดก�าลงบรรทกรอยละ 14 ตงแตเดอนกรกฎาคม 2554 – มนาคม 2555 ) และความพยายามอยางไมลดละของบรรดาสายการเดนเรอในการปรบอตราคาระวางหลงจากไดรบความเดอดรอนจากคาระวางทออนตวลงในป 2554 อยางไรกตาม สถานการณการแขงขนทกดดนอตราคาระวางไดเกดขนในชวงครงหลงของปทามกลางวกฤตหนในกลมประเทศยโรป และการออนตวของคาเงนรปอนเดยซงมผลกระทบโดยตรงตออตราคาระวางของกลมฯ ส�าหรบการใหบรการในเสนทางหลกระหวางซกโลกตะวนออก-ตะวนตก ตลาดขนสงตสนคาทางทะเลจงมความผนผวนในป 2555 ภาวะก�าลงบรรทกลนตลาดยงคงสงผลกระทบซงไมนาอภรมยตออตสาหกรรมการเดนเรอตลอดป 2556 ณ เดอนธนวาคม สนป 2556 สถตกองเรอขนสงสนคาโลกไดทบสถต ปรมาณเรอทงสน 5,043 ล�า และมอตราระวางถง 17 ลาน ท อ ย นบเปนอตราเตบโตขนจากในป 2555 ถงรอยละ 5.7 ในทางกลบกน อปสงคตอบรการกลบมเพยงรอยละ 2 เมอเทยบกบในป 2555 ซงมอตราอปสงคตอบรการถงรอยละ 3.7 แนวโนมก�าลงกองเรอทวโลกส�าหรบเรอคอนเทนเนอรขนาดตางๆ แสดงไวดงน

ทมา : วารสาร Containerisation International ฉบบเดอนกมภาพนธ 2557 แนวโนมของธรกจขนสงตสนคาทางทะเล International Monetary Fund ( IMF) ไดประมาณการณวาเศรษฐกจโลกจะเตบโตจากรอยละ 3 ในป 2556 เปนรอยละ 3.7 ในป 2557 และเปนรอยละ 3.9 ในป 2558

2012 2013Projections2014 2015

GDP Growh ** World 3.1 3.0 3.7 3.9United States 2.8 1.9 2.8 3.0Euro Area -0.7 -0.4 1.0 1.4Developing Asia 6.4 6.5 6.7 6.8China 7.7 7.7 7.5 7.3Asean 5 6.2 5.0 5.1 5.6India 3.2 4.4 5.4 6.4

World Trade Volume ** (goods and services) 2.7 2.7 4.5 5.2หมายเหต ** ตวเลขแสดงอตราเปรยบเทยบเปนรอยละ

Asean 5 : ประกอบดวย ประเทศอนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส ไทย และเวยดนาม

ทมา : รายงาน World Economic Outlook ของ IMF ฉบบเดอนมกราคม 2557

ในฝงอตสาหกรรมขนสงตคอนเทนเนอร มการคาดการณอปสงคทเพมขนในป 2557 ถงรอยละ 4.4

Page 30: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)28

ทมา: Alphaliner ในฝงของอปทาน มการคาดการลดลงในป 2557 คดเปนรอยละ 5.3 ผใหบรการเจาหลก ในสายแลกเปลยนตขนสงสนคาไดคาดวาจะประสบปญหาการขาดแคลนทางเทคโนโลย ในแงของการใชประโยชนของขนาดเรอใหสงสด ขอจ�ากดตางๆ เกยวกบขนาดของตลาดและโครงสรางพนฐานของทาเรอจะบรรเทาความสามารถในการเตบโตของธรกจในป 2557 และปตอๆ ไป แมวาอตราการเตบโตของอปสงคและอปทานจะลดลง ตลาดกยงคาดวาจะยงคงมสภาวะการใหบรการลนตลาด สายเรอตางๆ จะยงคงหวงใหอตราคาขนถายสนคาสงขนในป 2557 การรวมมอเปนพนธมตรทางธรกจระหวางสายเรอหลกๆ ทวโลก ทเรมมาตงแตในป 2556 จะเรมฉายแววแหงการประสบความส�าเรจอยางพอประมาณ

2. โครงสรางรายไดในป 2556 รายไดหลกของกลมฯ มาจากคาระวาง (Freight Income) ทมการตงราคาเปนสกลเงนเหรยญสหรฐฯ และรบช�าระเปนเงนเหรยญสหรฐฯ หรอในสกลเงนทองถนตามมลคาเทยบเทา รายไดจากคาระวางมาจากการประกอบการขนสงในสายงานธรกจหลกสองประเภท คอ SOC และ COC รายไดจากกจกรรมหลกทงสองประเภทอยในสดสวนทเหมาะสมและสมดลทสรางความมนใจวากลมฯ ใชประโยชนสนทรพยอยางเตมประสทธภาพ ในขณะทธรกจ COC พงพาเศรษฐกจภมภาค ธรกจ SOC องกระแสการคาโลกจากปรมาณการขนสงตสนคาของสายการเดนเรอหลก (MLOs) ทผกอยกบการคาระหวางซกโลกตะวนออกและตะวนตก อปสงคทซบเซาในตลาดสหรฐอเมรกาและยโรป ก�าลงบรรทกสวนเกนซงกดดนอตราคาระวางในตลาดขนสงสนคาทางทะเล ประกอบกบตนทนน�ามนทสงขนอยางมาก ป 2556 จงไมใชปทสดใสของอตสาหกรรมการขนสงสนคาทางทะเล สภาพอตสาหกรรมโดยรวมไมสดใสและมความไมแนนอนสง กลมฯ ตกอยในสถานการณกดดนเชนเดยวกบผประกอบการรายอน ตองเผชญสงทาทายไดแก อปสงคออนตว ก�าลงบรรทกลนตลาด อตราคาระวางลดลง และตนทนน�ามนทเพมสงขนรายไดแบงตามลกษณะการใหบรการ ในป 2556 ธรกจ COC มสดสวนโดยเฉลยรอยละ 51 ของปรมาณการขนสงตสนคาโดยรวมของกลมฯ และมสดสวนรายไดรอยละ 45 ของรายไดจากการเดนเรอ สวน ธรกจ SOC มสดสวนโดยเฉลยรอยละ 49 ของปรมาณการขนสงตสนคาโดยรวมของกลมฯ และมสดสวนรายไดรอยละ 55 ของรายไดจากการเดนเรอโครงสรางรายไดแบงตามภมศาสตร

รายได จากการขนสงทางทะเล 2556

ร อยละ

2556

ร อยละ

2556

ร อยละ

2556

ร อยละ

2556

ร อยละล านบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ประเทศไทย 922 7.03 987 7.29 1,238 9.05 893 5.87 1,487 10.38

ประเทศสงคโปร 13,500 102.96 14,426 106.48 15,186 110.98 16,212 106.53 16,044 112.03

ประเทศฮองกง 413 3.15 413 3.05 485 3.54 479 3.15 307 2.14

ประเทศจน

(รายการตดบญช) -1,723 -13.14 -2,278 -16.81 -3,225 -23.57 -2,366 -15.55 -3,517 -24.56

รวมรายไดจากการขนสงทางทะเล 13,112 100 13,548 100 13,684 100 15,218 100 14,321 100

Page 31: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

29รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

โครงสรางรายไดของบรษทฯ และบรษทยอยรายได จากการขนสงทางทะเล 2556 2555 2554 2553 2552

Regional Container Lines Public Company Limited

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท705 703 996 669 1,296

บรษทยอยทด�าเนนงานในประเทศสงคโปร ลานเหรยญสหรฐฯ ลานเหรยญสหรฐฯ ลานเหรยญสหรฐฯ ลานเหรยญสหรฐฯ ลานเหรยญสหรฐฯ

Regional Container Lines Pte. Ltd. 45.3 48.4 69.2 46.5 60.2RCL Feeder Pte. Ltd. 382.6 407.4 420.0 458 401.8บรษทยอยทด�าเนนงานในประเทศฮองกง ลานเหรยญฮองกง ลานเหรยญฮองกง ลานเหรยญฮองกง ลานเหรยญฮองกง ลานเหรยญฮองกง

Regional Container Lines (H.K.) Limited 25.6 20.8 18.1 18.3 16.9

3. การใหบรการโลจสตคส จากทเหน ป 2556 นบเปนปทยากล�าบากของบรษทอาร ซ แอล โลจสตกสของกลมฯ นบเปนครงแรกทบรษทฯ ประสบภาวะขาดทน ตงแตบรษทฯ ไดกอตงขนเมอ 12 ปทแลว ทงนเนองจากขนาดของธรกจทปรบลดต�าลงรวมถงจากการทบรษทฯ เสยลกคาบางสวนไป เชนเดยวกนกบธรกจหลกของกลมฯ เชนธรกจเดนเรอ การใหบรการโลจสตกสกประสบความทาทายทงจากปจจยการปรบลดของปรมาณธรกจน�าเขา/สงออก และจากปจจยการแขงขนทดเดอดระหวางผใหบรการเจาอนๆ ผลประกอบการทโดดเดนของบรษทฯ ในป 2555 เปนผลพวงมาจากการน�าเขาสนคา ดงนนมลคารายรบทเกดขนจงขนอยกบปรมาณการสงออกทงจากสายฝายพฒนาธรกจ และคสญญาบรการโลจสตกส โดยทงนคสญญาบรการโลจสตกสยงคงเปนแหลงรายไดหลกของ บรษทฯ นอกจากสภาวะตลาดแลว อตราหมนเวยนพนกงานทสงอยางไมคาดคด โดยเฉพาะพนกงานซงเปนผดแลลกคารายหลกของบรษทฯ กสงผลตอการประกอบการของบรษทฯอยางหลกเลยงมได ถงกระนนบรษทฯ กยงคงรกษาธรกจใหมหลก 2 ธรกจไวได เพอเปนการชดเชยฐานลกคาเกามใหสญเสยไปมากนก ธรกจแรกคอการบรหารจดการระบบคลงสนคา ซงบรษทฯ ไดท�าสญญาบรหารคลงสนคาหลายแหงนอกเขตกรงเทพฯ อกธรกจหนงคอการบรหารระบบการบรรทกสนคาใหกบผผลตสนคาและวตถดบรายใหญใหกบธรกจโรงแรม กจกรรมธรกจทแตกตางกนสองอยางน ไดเพมคณคาและเสรมความรทางธรกจใหมๆ ใหกบบรษทฯเปนอยางยง อนเปนโอกาสทดทจะพฒนาและขยายธรกจใหงอกเงยยงขนตอไปในอนาคต ในมมของเทคโนโลยสารสนเทศ บรษทฯ ไดตดตงระบบการจดเกบเอกสารออนไลน (e-filing system) ตามทไดเคยตงเปาหมายไว เพอสนบสนนการใชงานของลกคารายหลกของบรษทฯ ในการจดเกบและส�ารองเอกสารขอมล ระบบการใชงานใหมนยงท�าใหลกคาสามารถเขาถงขอมลทและท�ารายการทตองการไดทนททนใดอกดวย แมวาบรษทฯ จะประสบกบเงอนไขของความยงยากดงกลาวแลว แตอปสรรคทงหลายกไมสามารถขดขวางความพยายามและเปาหมายของบรษทฯ ทจะเตบโตขนตอไปไดเลย ดวยธรกจใหมทมนคงในป 2556 บรษทฯ ไดเรยนรวธทจะขามผานชวงเวลาวกฤตและบรหารธรกจของบรษทฯ ใหดขน บรษทฯ จงมความมนใจเปนอยางยงวาบรษทอาร ซ แอล โลจสตกสจะกลบมารงเรองไดดงเดมในเวลาอนใกลน

4. สรปพฒนาการทสำาคญในรอบป 2556 4.1ขอมลพนกงาน ก) พนกงาน

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

จ�านวนพนกงานจ�าแนกตามประเทศ

Thailand 215 203

Singapore 180 179

China 172 191

Hong Kong 44 45

Page 32: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)30

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

Australia 23 22

Malaysia 55 50

Indonesia 74 55

Philippines 36 33

Vietnam 37 36

Cambodia 15 16

India 1 1

รวมทงสน 852 831

จ�านวนพนกงานจ�าแนกตามหนาท

บรหาร 8 8

ธรกจ 67 59

สนบสนน 261 257

ตวแทน 384 394

ปฏบตการ 74 70

โลจสตกส 58 43

รวมทงสน 852 831

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 กลมฯ มพนกงานทงสน 831 คน ทงนเปนจ�านวนพนกงานประจ�าใน 5 ภมภาค ไมรวมพนกงานชวคราวและสญญาจดจางอนๆ มจ�านวนลดลง 2.46% เมอเปรยบเทยบกบจ�านวนพนกงานในกลมบรษทในปกอนหนา ซงมจ�านวนพนกงาน 852 คน อนมสาเหตจากการปรบโครงสรางและโอนยายพนกงานระหวางเมองในประเทศจน และการเลกจางพนกงานในส�านกงานเสมารง ประเทศอนโดนเซย ในป 2556 กลมฯ มพนกงานในสายธรกจจ�านวน 59 คน (ป 2555: 67 คน) เทยบเทารอยละ 7.1 ของกลมพนกงาน กลมฯ ยงมพนกงานในสายปฏบตการจ�านวน 70 คน (ป 2555 : 74 คน) และมพนกงานในสวนโลจสตกส จ�านวน 43 คน (ป 2555 : 58 คน) รวมถงพนกงานทปฏบตหนาทส�านกงานตวแทนภายในเครอขายจ�านวน 394 คน (ป 2555 : 384 คน) ยงคงมพนกงานในระดบบรหาร ในฝายสนบสนน และพนกงานทปฏบตงานหลกในฝายบรหารและฝายองคกรในกรงเทพฯ สงคโปร เซยงไฮ และฮองกง อกเปนจ�านวนทงสน 265 คน ในป 2556 คาใชจายเกยวกบพนกงานในสวนของเงนเดอน มมลคา 23.7 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ ลดลงในสดสวนรอยละ 7.42 จากของปกอนหนา ซงมมลคา 25.6 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ อนเปนผลมาจากจ�านวนพนกงานทลดลง

ข) คณคาองคกร กลมยงคงตงมนในคณคาองคกร ทง 5 ขอ ซงไดจดตงขนมากอนหนาน อนไดแก (1) มคณธรรม (2) มงผลลพธ (3) ใสใจลกคา (4) ท�างานเปนทม และ (5) รบผดชอบในงาน คณคาองคกรนสงทก�าหนดวฒนธรรมองคกรรวมทงยงเปนพลงขบเคลอนการท�างานใหบรรลพนธกจทตงไวตอลกคา พนกงานและผมสวนไดสวนเสยอนๆ 4.2 งานภมภาค

ก) ส�านกงานตามเขตภมศาสตร ส�าหรบป 2556 น กลมฯ ยงคงรกษาปรมาณส�านกงานตามเขตภมศาสตรไวดงเดม ข) การปรบบรการใหสอดคลองกบสถานการณธรกจ ในป 2556 กลมฯ ไดปรบบรการ 2 อยาง เพอใหเหมาะสมกบเงอนไขการตลาดทเปลยนไป นนคอการปรบคาลดลงของอตราแลกเปลยน รป ของอนเดย - กลมฯ ไดลดการมสวนรวมในการใหบรการจากฝงตะวนออกไกล

ถงอนเดย ทงนโดยเปลยนจากการใหบรการแบบคคารวม เปนการซอบรการในอตราทก�าหนดไวแทน

Page 33: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

31รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

กลมฯ ไดปรบเพมบรการจากประเทศจน ไปยงกลมอนโดจน เพอตอบสนองการเตบโตของตลาดในภาคน 4.3 เทคโนโลยธรกจ (Biz -Technology) ในป 2556 กลมฯ ไดพฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศ โดยมงเนนใหเปนไปในทศทางเดยวกนกบการใหความส�าคญกบตนทนคาปฏบตการ ซงไดสงผลในภาพรวมใหมความโปรงใสและเทยงตรงแมนย�ายงขน ทงนโดยการอนญาตใหหนวยธรกจตางๆ มสวนรวมในการก�าหนดเปาหมายทแตละหนวยตองการได โครงการดานเทคโนโลยสารสนเทศทส�าคญในป 2556 มดงน คอ Dolphin SAP Agency Rollout - Indonesia & China : เปดใชงานระบบการเงน โดยขยายไปสส�านกงานตวแทนในประเทศอนโดนเซยและ ประเทศจน ซงการเปดใชระบบดงกลาวประสบผลส�าเรจเปนอยางด โดยมหนวยงานโครงการ SAP ท�างานรวมกบส�านกงานตวแทนทงสองประเทศอยางใกลชด Terminal and Depot Storage System Enhancement : มการพฒนาระบบการค�านวณคากองเกบตสนคาททาเรอและลานวางตสนคา โดยออกแบบใหมความโปรงใสขนและถกตองแมนย�าขนอยางเปนรปธรรม ทงขอมลในสวนของตนทนและตสนคา Slot Management System : เปนโมดลทพฒนาเชงบรณาการ ออกแบบโดยองกบกระบวนงานทางธรกจทไดปรบปรงใหมประสทธภาพมากขน สามารถรองรบงานปฏบตการประจ�าวนตามสญญาซอ-ขายหรอแลกระวาง การค�านวนคาระวางเรยกเกบและการวางใบแจงหน การน�าระบบเทคโนโลยมาใชในงานดงกลาวจะชวยปรบปรงการจดเกบเอกสารสญญาซอ-ขาย หรอแลกระวาง การค�านวณคาระวางทถกตองและโปรงใสทงในสวนของเจาหนการคาและลกหนการคา Agency Commissions : โมดลนไดผานการออกแบบโดยปรบปรงจากระบบเดมทมอย ใหมพฒนาการอยางเปนรปธรรมทงในกระบวนการและความสามารถในการปฏบตงาน ทงนเพอใหเกดความเทยงตรงแมนย�าในการค�านวนและการจดเกบสวนแบงคาบรการทกลมฯ เรยกเกบจากตวแทนตางๆ ในเครอขาย ในป 2557 นน นกวเคราะหและนกส�ารวจการตลาดตางคาดการณวาจะเปนปทอตสาหกรรมเดนเรอไดฟนตว ซงทศทางของกลมฯ กยงคงใหความส�าคญกบการปรบลดตนทนและเพมรายรบใหสงสด ดงนนแนวคดหลกทางดานเทคโนโลยสารสนเทศส�าหรบป 2557 จงเปนการผลกดนการเพมรายรบใหกบกลมฯ ผานทางการพฒนาความแมนย�าในการจดเกบรายได รวมถงการวเคราะหขอมลทางธรกจและแนวโนมทางธรกจ โครงการดานเทคโนโลยสารสนเทศตางๆ เหลาน เปนโครงการหลกประจ�าป 2557 ของกลมฯ RCL eServices : ชวงปลายป 2556 กลมฯ ไดเรมวางระบบชดโปรแกรมเสรม ส�าหรบลกคาผานทาง RCL eService (www.rclgroup.com) และจะทยอยวางชดโปรแกรมเสรมอนๆ ตอไปตลอดป 2557 โดยบรการนจะเปนการกระตนชอเสยงของกลมฯ ใหแขงแกรงขนในดานเทคโนโลยดจตอล การใชงานหลกของระบบนประกอบดวยการจองบรการ การสงงานบรการขนสงสนคาผานทางหนาเวบไซต ซงชวยใหลกคาของกลมฯ ทไดลงทะเบยนไว สามารถเขามาเลอกใชบรการตางๆ ไดเอง นอกเหนอจากการตดตอผานเจาหนาทแบบเดมๆ Centralized Recovery : เปนระบบทควบรวมการค�านวณรายไดซงเกดขนภายหลงและในขณะทกระบวนการสงการบรการขนสงก�าลงด�าเนนไป ทงนโดยมวตถประสงคเพอลดการใชพนกงานใหค�านวณรายไดเอง โดยรบขอมลจากหนวยธรกจตางๆ ซงมแนวโนมทจะเกดความผดพลาดไดงายกวา อนงยงชวยประบปรงระบบโดยรวมใหเกดความแมนย�าและโปรงใสขนในกระบวนการดวย Business Intelligence : ในป 2557 น กลมฯ มแผนงานทจะเปดใชงานระบบหลกทชวยในการตดสนใจโดยใหขอมลในเชงลก รวมทงการออกแบบสวนตอประสานกบผใชงานทเฉยบคม และการแสดงรายงานผลทหลากหลาย ระบบรายงานเชงวเคราะหน มจดประสงคเพอตอบสนองการใหขอมลเพอการตดสนใจของระดบบรหาร และเพอสรางฐานขอมลเชงประวต กลมฯ มความตงใจจะใชระบบนเปนดงเครองมอในการชวยตดสนใจในปตอๆ ไป

4.4 งานจดการกองเรอ1) การจดการฝกอบรมภายในซงมประสทธภาพสง การฝกอบรมเปนพนฐานส�าคญส�าหรบการพฒนาอยางยงยนส�าหรบบรษท ซงจะตองไดรบการจดล�าดบ

ความส�าคญไวเปนอนดบตนๆ และดวยแนวคดน การจดการฝกอบรมใหแกลกเรอในเรองดงตอไปน จงเปนบทบาททส�าคญยง

Page 34: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)32

- กลมลกเรอจากชาตตางๆ ทมความหลากหลายทางวฒนธรรม - ความช�านาญงานทางดานเทคโลโลยและวศวกรรม - ความรดานกฏบตร ขอบงคบทเขมงวดทงหลายของนานาประเทศ - ความรดานยทธวธทางธงกจทเปลยนแปลงไป ดงนนการใหความรแกเหลาลกเรอของกลมฯ จงยงคงเปนสงส�าคญ ทงนเพอรกษาและพฒนาศกยภาพ

ของกองเรอ อาร ซ แอลสบตอไป กลมฯใหคณคากบมาตรฐานของลกเรอทจะตอกรกบเหตฉกเฉนตางๆ พรอมๆ กบการปองกนอบตเหตและการกอใหเกดมลพษทางทะเล

ตลอดป 2556 กลมฯ ไดใหความส�าคญสงสด ในการจดการฝกอบรมลกเรอในเรองตอไปน - การพฒนาความรความสามารถในการใชอปกรณเครองใชและเทคโนโลยใหมๆ - การพฒนาความเขาใจและใหความรวมมอปฏบตตามกฏบตร ขอบงคบทเขมงวดตางๆ ของทงในประเทศ

และตางประเทศ - การพฒนาการสรางความพงพอใจใหแกลกคา - การพฒนาวฒนธรรมการท�างานภายในกลมฯ - การปองกนการเกดอบตเหตทางทะเลใหหมดสนไป ทงนกลมฯ มความมนใจวาการจดฝกอบรมเหลาน จะสงผลใหการคมนาคมขนสงทางทะเลของกลมฯ

มประสทธภาพยงขน อนจะน�ามาซงภาพลกษณทดใหแกกลมฯ 2) การรเรมโครงการเรอสเขยว ประเดนเกยวกบการตระหนกรถงความส�าคญของสงแวดลอมในอตสาหกรรมเดนเรอก�าลงไดรบความใสใจ

มากขนเรอยๆ กลมฯ มพนธกจตอการเปนมตรกบสภาพแวดลอม อนรวมถงการปฏบตตามกฏขอบงคบของการทา และการอนรกษสงแวดลอมอยางเครงครด โดยเฉพาะอยางยงในสวนทเกยวของกบคณภาพของน�าและอากาศ กฏขอบงคบเหลาน ยงรวมถงการก�าจดของเสยทเกดจากน�ามนและความพรอมรบมอในกรณทเกดน�ามนรวซมและเหตฉกเฉนตางๆ

เรอของกลมฯ ไดรบการรบรองจากองคกรทมชอเสยงเปนทยอมรบตางๆ ในเรองการยดถอขอก�าหนดทเกยวกบสภาวะแวดลอมทงในประเทศและตางประเทศ รวมทงขอเรยกรองของหนวยงานยอยตางๆ ส�าหรบมลพษทางอากาศ กองเรอของกลมฯ ไดจดใหมการวดคาเพอลดปรมาณการปลอยกาซเรอนกระจก โดยการวางแผนการบรหารการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ นอกจากน กลมฯ ยงน�าระบบการขบเคลอนเครองยนตโดยการเผาไหมชามาใชอกดวย สงผลใหสามารถลดการปลอยกาซเรอนกระจกลงไดอยางเปนรปธรรม

5. แผนงานในอนาคต ภาวะเศรษฐกจโลกในป 2557 สะทอนการเตบโตทเขมแขงกวาป 2556 โดยมอตราการขยายตวรอยละ 3.7 ชองวางระหวางการเตบโตของอตราก�าลงและอปสงคทมตอบรการทลดลงจะสงใหอตราก�าลงนงขนและฟนคนสสภาพปกตในครงปหลงของป 2557 สบเนองไปจนถงป 2558 ในขณะทการคาและสภาวะอตสาหกรรมดขนก�าลงเปนทคาดหวง กลมกยงคงตรวจตราเงอนไขการคาและใหความสนใจกบการพฒนาการบรหารตนทนใหไดประสทธภาพสงสด ทงนโดยการบรหารจดการระบบปฏบตการภายในทมประสทธภาพและการประสานก�าลงกบพนธมตรทเลอกสรรแลว การประสานก�าลงกบพนธมตรนน รวมถงการควบรวมในภาคพนเอเซย ผานทางพนธมตรเพอใหเกดการใชตนทนอยางเปนประโยชนมากยงขน รวมถงการขยายพนทครอบคลมทางการตลาดดวย ส�าหรบพนธมตรทเขารวมใหบรการรายใหมๆ ยงคงอยในภาคพนแถบจน และอนโดจน ทงนเพอใหเกดผลประโยชนอยางเตมทในดานการคาระหวางประเทศและเพอรองรบอตราการเตบโตของอปสงคในสวนน

Page 35: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

33รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ในป 2555 คณะจดการกลมฯ ไดใชแนวทางบรหารความเสยงทด�าเนนการครอบคลมทงแนวตง (ตงแตระดบบรหารลงไปถงระดบปฏบต) และแนวขวาง (สายงานหลกและสายงานสนบสนน) โดยจดตงคณะกรรมการยอย ไดแก คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวย รองกรรมการผจดการ (สนบสนน) เปนประธาน รองกรรมการผจดการ (ปฏบตการ) รองกรรมการผจดการ (ธรกจ) ผอ�านวยการอาวโส (การเงนกลม) และ ผอ�านวยการอาวโส (สารสนเทศกลม) ซงเปนผบรหารระดบสงทรบผดชอบตอการขบเคลอนธรกจและบรรดาความเสยงทเกยวของในสายงานของตน คณะกรรมการยอยชดนไดระบความเสยงส�าคญ 3 ดานทอาจสงผลกระทบเชงลบตอการประกอบธรกจและผลการด�าเนนงานของกลมฯ อนไดแก

1. ความเสยงในการประกอบธรกจ 1.1 ความเสยงจากสภาวะเศรษฐกจและสภาวะตลาด ในฐานะทกลมฯ เปนผใหบรการขนสงสนคาทางทะเลประเภทตคอนเทนเนอร ทงประเภทกองเรอฟดเดอร ทขนสงสนคาระหวางเมองทายอยในภมภาคกบเมองทาหลกทเปนศนยกลางการขนถายสนคาของภมภาคใหแกสายการเดนเรอหลกๆ ของโลก และใหบรการสายการเดนเรอประเภทประจ�าเสนทางทใหบรการโดยใชตคอนเทนเนอรของกลมฯ เอง ความส�าเรจทางธรกจและผลประกอบการของกลมฯ จงขนอยกบเสถยรภาพของปรมาณการคาระหวางประเทศและปรมาณการคาใน

ภมภาค การถดถอยของเศรษฐกจมหภาคและการลดลงของกจกรรมการคาในเมองทาตางๆ ทกลมฯ ประกอบการอยยอมมผลกระทบตอปรมาณการขนสงสนคาและกดดนอตราคาระวางใหลดลง ทางกลมฯ ไดท�างานอยางหนกทจะรบมอกบสถานการณเลวรายทอาจเกดขน และปรบกลยทธทางธรกจใหทนสถานการณทเปลยนแปลงอยตลอดเวลา แมวาการด�าเนนมาตรการตางๆ ของกลมฯ อาจกระท�าไดเพยงในขอบเขตทจ�ากดในสภาวะเศรษฐกจโลกตกต�าและตลาดการคามความผนผวน กลมฯ คงแสวงหาชองทางทจะปรบปรงและรกษาสวนแบงตลาดทม รวมทงโอกาสการคาในตลาดใหมๆ กลมฯ พยายามอยางเตมททจะลดความเสยงดานนดวยการพฒนาประสทธภาพในการด�าเนนงานอยางตอเนอง 1.2 การแขงขนดานอตราคาระวาง สภาวะตลาดการคาทซบเซา และจ�านวนเรอทมมากกวาปรมาณสนคาจากการทสายเรอใหญตางๆ ไดเขามาแขงขนในภมภาคน ท�าใหการแขงขนดานอตราคาระวางกลายเปนปจจยเสยงส�าคญประการหนงส�าหรบธรกจการขนสงสนคาทางทะเล อตราคาระวางไดรบผลกระทบโดยตรงจากปจจยตางๆ เชน อตราเตบโตของการคาโลก การขาดสมดลการคาทางดานอปสงคและอปทานในภาคสงออกและน�าเขาในแตละประเทศ ซงกลมฯ ไมอาจหลกเลยงผลกระทบดงกลาวได กลมฯ ไดก�าหนดนโยบายทจะพฒนาความสมพนธกบลกคา ใหเขมแขงยงขนเพอลดผลกระทบของความเสยงดงกลาว 1.3 ความไมสมดลของอปสงคและอปทาน สภาวะตลาดทไมปกต อนไดแก การลดลงอยางมากของกจกรรมการคาโลกและในภมภาคน สงผลใหความตองการและปรมาณขนสงสนคาลดลง อยางรนแรง การขาดสมดลของปรมาณสนคาในภาคสงออกและน�าเขาในแตละประเทศกเปนความเสยงของธรกจการขนสงสนคาทางทะเล ในสภาพแวดลอมทไมอ�านวยเมอตลาดการขนสงขาดสมดลของอปสงคและอปทาน ประกอบกบมก�าลงขนสงสวนเกนในอตสาหกรรม ผประกอบการขนสงทางทะเลจ�าตองปรบลดอตราคาระวาง และเผชญกบการแขงขนอยางรนแรงทงในกลมผประกอบการสายการเดนเรอหลกและในกลมผประกอบการกองเรอฟดเดอร ทงหมดนไดบบใหผประกอบการจ�าตองรบอตราก�าไรทต�าลง นอกจากการแขงขนทางดานอตราคาระวางทต�าแลว กลมฯ จ�าเปนตองบรหารความไมสมดลของอปสงคและอปทานของตสนคาตามเมองทาในเครอขายบรการ ใหมตนทนท�าการทต�าสด กลมฯ ตระหนกถงความทาทายเหลาน และไดด�าเนนมาตรการหลายประการเพอลดความเสยง การตดตามและควบคมตนทนคาใชจายอยางเขมงวดยงคงเปนกลไกส�าคญทจะสรางความมนใจวากลมฯ สามารถสรางผลก�าไร และฐานการประกอบการทมนคงส�าหรบการขยายงานในอนาคต

ปจจยความเสยง

Page 36: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)34

1.4 ความเสยงเรองราคาน�ามน ความผนผวนของราคาน�ามนเปนปจจยส�าคญทสงผลกระทบตออตสาหกรรมขนสงสนคาทางทะเล เนองจากน�ามนเชอเพลงเปนตนทนการด�าเนนงานทมสดสวนสงเมอเทยบกบตนทนการขนสงโดยรวม ราคาน�ามนทเพมขนยอมมผลกระทบตอตนทนด�าเนนงาน ดงนน กลมผประกอบการขนสงสนคาทางทะเล จงใชวธเรยกเกบคาธรรมเนยมเพมตามการปรบขนของราคาน�ามน (Bunker Surcharge) จากลกคาผใชบรการ เพอลดผลกระทบตอตนทนด�าเนนงานของผประกอบการ อยางไรกด การเรยกเกบคาธรรมเนยมน�ามนเพมจ�าตองพจารณาสภาวะแวดลอมทางการตลาดประกอบดวยเชนกน ในสวนของราคาน�ามน ทางกลมฯ ไดปองกนความเสยงโดยการท�าสญญาซอน�ามนไวลวงหนาในปรมาณทไมเกนกวาทไดก�าหนดในนโยบายของกลมฯ นโยบายการซอน�ามนลวงหนาผสมผสานกบการซอน�ามน ณ ราคาตลาดปจจบนท�าใหตนทนราคาน�ามนของกลมฯ ลดความผนผวนลง ในป 2556 กลมฯ ไดจดกจกรรมหลากหลายชนด โดยมวตถประสงคเพอลดความเสยงทางธรกจ

• ปรบเปลยนรปแบบบรการ SOC โดยเขารวมเปนพนธมตรและใหบรการรวมกนกบสายการเดนเรอหลก (MLOs) เพอยงไวซงการด�าเนนกจการทเปนประโยชนในภาคการเดนเรอ

• เพอเปนการปรบตวเขากบสภาวะการทจ�านวนเรอขนสงสนคามมากเกนกวาความตองการของตลาด กลมฯ ไดรวมมอกบสหภาพกจการการเดนเรอตางๆ ซงสงผลใหกลมฯ สามารถใหบรการลกคาไดอยางครอบคลมทวถงมากยงขน โดยทยงสามารถควบคมราคาคาระวางตอหนวยใหอยในระดบต�าได

• จดสรรมาตรการรองรบ เพอบรรเทาภาวะอตราเรยกเกบคาธรรมเนยมเพมและคาเสยเวลาและเสยโอกาสของเรอ (DND) ทเพมขน

• วางแผนเสนทางการเดนทางทงระยะกลางและระยะยาว เพอรบมอกบความผนผวนของตลาดในฤดกาลทความตองการของตลาดต�า

2. ความเสยงทางการเงน 2.1 ความเสยงเรองอตราคาเงน รายไดของกลมฯ ผกองกบสกลเงนเหรยญสหรฐฯ ผานกลไกการก�าหนดอตราคาระวาง เปนจ�านวนเงนในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ ในขณะทรายไดจากการเดนเรอเรยกเกบในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ หรอในสกลเงนทองถนของเมองทาขนถายสนคาตามจ�านวนเทยบเทาของอตราคาระวางทก�าหนดไวในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ ตนทนด�าเนนการสวนใหญจายเปนสกลเงนเหรยญสหรฐฯ และสกลเงนทองถนของเมองทาหลก (เชน สกลเงนบาทและสกลเงนเหรยญสงคโปร) สนทรพยหลกของกลมฯ คอ เรอคอนเทนเนอร การซอขายเรอสนคาประเภทนตางกระท�าในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ นอกจากน เงนกสวนใหญของกลมฯ ทใชสนบสนนการจดซอเรอสนคาและสนทรพยถาวร กเปนสกลเงนเหรยญสหรฐฯ เชนกน ดงนน ความผนผวนของคาเงนจะไมสงผลกระทบตอกระแสเงนสดทกลมฯ ไดจากการด�าเนนงานแมวาความผนผวนดงกลาวอาจสงผลดานการแปลงคาในทางบญชตองบการเงนของกลมฯ จากสกลเงนเหรยญสหรฐฯ มาเปนเงนบาทของไทย ทงนเปนเพราะกจการของกลมฯ มลกษณะของการปกปองความเสยงจากอตราแลกเปลยนในตวอยแลว 2.2 ความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบย โดยลกษณะของการประกอบธรกจ กลมฯ มหนสนทเปนเงนกยมระยะยาวซงใชสนบสนนการซอเรอสนคา จงอาจประสบความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบยในตลาด เพอปองกนและบรรเทาความเสยงบางสวนจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยทมผลตอเงนกยมระยะยาว ทางกลมฯ บรหารตนทนดอกเบยโดยใชวธผสมผสานระหวางอตราดอกเบยแบบคงทและแบบลอยตว ณ สนป 2556 กลมฯ มเงนกโดยรวม ทงทเปนเงนกยมระยะสนและเงนกยมระยะยาวจ�านวน 6.6 พนลานบาท ซงประมาณรอยละ 88.4 ของจ�านวนเงนกยมดงกลาว เปนเงนกยมทมอตราดอกเบยลอยตว ดงนนการปรบเพมของอตราดอกเบยในตลาด ทใชเปนอตราอางองส�าหรบการค�านวณอตราดอกเบยแบบลอยตวจะสงผลใหกลมฯ มภาระดอกเบยจายเพมขน ตามสดสวนของเงนกยมเหลานน

Page 37: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

35รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

2.3 ความเสยงทางดานมลคาเรอ เรอเปนสนทรพยหลกของกลมฯ ทใชในการด�าเนนธรกจ มลคาของเรอจะปรบตวไปตามสภาวะเศรษฐกจของโลก ในภาวะทเศรษฐกจโลกสดใส หรอ กลาวอกนยหนงวา มปรมาณอปสงคมากกวาอปทาน มลคาของเรอกจะปรบตวสงขน ในทางตรงกนขาม ในภาวะทเศรษฐกจถดถอย มลคาเรอกจะลดต�าลง นโยบายหลกของกลมฯ คอการรกษาอายของกองเรอใหอยในสดสวนทมอายนอย เพอใหสามารถรองรบการขยายตวของธรกจ และควบคมคาใชจายในการซอมแซม /บ�ารงรกษาเรออยในอตราทต�า แมวาจะมสญญาณของภาวะเศรษฐกจโลกฟนตว แตราคาเรอยงไดรบผลกระทบจากอปทานสวนเกนแมวาจะมการปลดระวางเรอ, การเลอนเวลาตอสราง หรอยกเลกสญญาตอสรางกตาม ยงตองใชเวลาอกระยะหนงกวาทราคาเรอจะฟนตวตามภาวะเศรษฐกจ 2.4 ความเสยงทางดานการจดหาแหลงเงนทน วกฤตทางดานเศรษฐกจและการเงนในหลายปทผานมา สงผลกระทบอยางรนแรงตออตสาหกรรมการชนสงทางทะเล และการจดหาแหลงเงนทน อยางไรกด ทางกลมฯ สามารถจดหาแหลงเงนกภายในประเทศไทย และไดรบความสนบสนนเปนอยางด จากสถาบนการเงน

3. ความเสยงดานปฏบตการ ความเสยงดานบรหารจดการกองเรอ

การบรหารความเสยงไดจดท�าขนดวยกระบวนการทเปนระบบและมขนตอน โดยมวตถประสงคทจะเพมมาตรฐานความปลอดภยในการเดนเรอรวมถงการรกษาชวต สขภาพ สงแวดลอม และทรพยสน โดยมการก�าหนดตวชวดการประเมนความเสยงในแตละเรองและการจดการทเหมาะสมกบความเสยงเหลานนอยางมประสทธภาพทงบนเรอและบนทาเทยบเรอ การบรหารความเสยงเปนการเตอนลวงหนาใหผปฏบตงานบนเรอใชมาตรการทเหมาะสมและเพยงพอในการท�างาน ส�าหรบการประเมนความเสยงและการปฏบตงานดวยความปลอดภยนน ทางกลมฯ ไดจดท�าคมอเพอความปลอดภยในการปฏบตงานตามมาตรฐานทเรยกวา “Code of Safe Working Practices for Merchant Seaman” ทางกลมฯ ประเมนและระบความเสยงตอผปฏบตงานบนเรอและสงแวดลอม ในขณะเดยวกน ไดมการก�าหนดมาตรการปองกนทเหมาะสมและมการทบทวนกระบวนงานทใชอย มการฝกอบรมภายในส�าหรบผปฏบตงานบนเรอและบนฝงเพอพฒนาทกษะดานความปลอดภยอยางตอเนอง และเตรยมพรอมเมอมเหตฉกเฉน การประเมนความเสยงในทกจดบนเรอถอเปนสวนหนงของการท�างานประจ�า และงานเฉพาะกจภายใตสถานการณตางๆ การประเมนความเสยงในงานประจ�ามกจะเปนเรองการเตรยมการและแกไขปญหาทเกดจากกจกรรมประจ�าวน สวนการประเมนความเสยงในงานเฉพาะกจมกเกยวกบสถานการณฉกเฉน งานซอมแซมเรงดวนและงานบ�ารงรกษาในระหวางเรอประจ�าการ

Page 38: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)36

บรษท อาร ซแอล ด�าเนนธรกจในสายธรกจหลกสามประเภท ไดแก Shipper Owned Container (SOC) Carrier Owned Container (COC) และการใหบรการทสรางมลคาเพมในดานโลจสตคส โดยมเครอขาย ทครอบคลมเสนทางหลกทงในเอเชยเหนอ เอเชยตะวนออกเฉยงใต เอเชยใต คาบสมทรอนเดย ตะวนออกกลาง และออสเตรเลย

ผลการดำาเนนงาน ธรกจขนสงตสนคาทางทะเลตองเผชญกบสถานการณทความตองการขนสงสนคาชะลอตวในขณะทก�าลงขนสงลนตลาดในป 2556 ราคาน�ามนในชวงตนปพงสงขนในขณะทอตราคาระวางปรบตวออนลง ในชวงตนปตลาดออนตวหลงวนหยดตรษจนสงผลอตราคาระวางปรบลดลงเปนอยางมาก สภาวะโดยทวไปของตลาดและอตราคาระวางทยงคงปรบลดลงในครงปหลงของป 2556 ซงยงไมแสดงใหเหนถงแนวโนมของการฟนตวในอนาคตอนใกลน ธรกจขนสงตสนคาทางทะเลในป 2556 จงเผชญกบสถานการณโลกทไมมความแนนอน ความไมสมดลของอปสงค-อปทาน ราคาน�ามนทผนผวน อตราคาระวางทลดลงโดยไมสามารถปรบขนไดมากนกแมวาจะใชกลยทธลดก�าลงบรรทกแลวกตาม ในป 2556 ยอดขนสงของธรกจประเภท SOC อยทจ�านวน 1.03 ลาน ทอย ลดลงรอยละ 8 จากป 2555 สวนยอดขนสงของธรกจประเภท COC ลดลงประมาณรอยละ 5 ทจ�านวน 1.06 ลานทอยเทยบยอดขนสงในป 2555 ยอดขนสงตสนคารวมของกลมฯ ลดลงรอยละ 6 ทจ�านวน 2.09 ลานทอย ในขณะทอตราการใชก�าลงบรรทก ในป 2556 เทากบ รอยละ 115 ซงเทากบป 2555 ยอดขนสงตสนคารวมของกลมฯ ทลดลงในป 2556 ท�าใหรายไดจากการเดนเรอของกลมฯ ลดลงจากปกอนหนา ทจ�านวน 13,199 ลานบาทเทยบกบรายไดจ�านวน 13,671 ลานบาทในป 2555 เนองจากยอดขนสงตสนคาลดลงในป 2556 กลมฯ มรายไดรวมลดลงรอยละ 5 ทจ�านวน 13,314 ลานบาท ในป 2556 เทยบกบรายไดรวมทจ�านวน 13,969 ลานบาท ในป 2555 ในป 2556 คาเงนบาทโดยเฉลยเปรยบเทยบปตอป แขงคาเมอเทยบกบสกลเงนเหรยญสหรฐฯ เนองจากรายไดและคาใชจายสวนใหญของกลมฯ อยในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ การแขงคาของเงนบาทท�าใหเกดก�าไรทางบญชจากการแปลงคารายรบ ส�าหรบป 2556 กลมฯ มก�าไรจากอตราแลกเปลยนเปนจ�านวน 58.3 ลานบาทเทยบกบผลก�าไรจากอตราแลกเปลยนจ�านวน 46.7 ลานบาท ในป 2555

ค�าอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด�าเนนงาน

Capacity Utilization Total Liftings‘000 TEUs Yoy 6.4%

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

104%

2,365113%

2,522114% 2,339115% 2,233115%

2,089

Page 39: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

37รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

อตราคาระวาง ในอตสาหกรรมการขนสงทางทะเล ความผนผวนของอตราคาระวางเปนผลจากอปสงคทางธรกจและอปทานของก�าลงบรรทก นอกจากนอตราคาระวางในเสนทางเดนเรอแตละสายภายในภมภาคเอเชยกยงขนกบเปาหมายธรกจของสายการเดนเรอแตละสาย สายการเดนเรอมมมมองดานการคาทตางกน ขนกบเหตผลทางธรกจของตน สายการเดนเรอบางสายจะใหความใสใจกบเสนทางระหวางสองทาเรอเปนส�าคญ สายการเดนเรออนอาจมองเปนเรองรอง และสายเดนเรอบางสายอาจใชเสนทางดงกลาวส�าหรบปรบก�าลงบรรทกและลดจ�านวนตเปลา ตางมมมองยอมมผลตอการก�าหนดอตราคาระวางทแตกตางกน นอกจากปจจยทางดานอปสงค - อปทาน การก�าหนดอตราคาระวางเปนไปตามหลก economies of scale การคาดการณสภาวะของตลาด และกลยทธในการบรหารก�าลงบรรทกของสายการเดนเรอขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยงการกระจายเรอเขามาในเสนทางการคาระหวางซกโลกตะวนออกและซกโลกตะวนตก ประกอบกบการน�าเรอตอสรางใหมเขาประจ�าการ

ยอดขนสงตสนคารวม ในป 2556 จ�านวน 2,088,872 ทอย

การขนสงสนคาแยกตามเขตภมศาสตรยอดขนสงตสนคารวม ในป 2555 จ�านวน 2,233,642 ทอย

ภาพรวมของธรกจ SOC และ COC

SOC Liftings COC Liftings‘000 TEUs‘000 TEUs

Yoy 5.1%Yoy 7.8%

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1,1061,2591,174

1,348

1,1191,220

1,119 1,1141,032 1,057

Page 40: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)38

สถานการณก�าลงบรรทกลนตลาดทยาวนานไดกดดนอตราคาระวางแมวาสายเรอขนาดใหญจะรวมมอกนเพอขนปรบอตราคาระวาง แตเศรษฐกจโลกทฟนตวอยางชาๆ ไมเออใหปรบขนอตราคาระวาง ทงน ป 2556 นบเปนปทสามทไมมชวงการขนสงทคกคกทสดของธรกจขนสงทางทะเล

ความเคลอนไหวของอตราคาระวางเฉลยของกลมฯ

อตราคาระวางเฉลยของกลมฯ ส�าหรบ ในป 2556 อยท 205 เหรยญสหรฐฯ ตอทอย เทยบกบ 195 เหรยญสหรฐฯ ตอทอย ในป 2555

ความสามารถในการสรางกำาไร เหรยญสหรฐฯ ต อทอย ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รายไดคาระวางเฉลย 176 190 191 195 205ตนทนการเดนเรอเฉลย 172 162 182 174 200 ก�าไรขนตน 2% 15% 5% 11% 2%

ในป 2556 ก�าไรขนตนตอทอยอยทรอยละ 2 ลดลงจากป 2555 ซงกลมฯ ท�าก�าไรขนตนตอทอยอยทรอยละ 11 ในไตรมาสทหนงของป 2556 ตลาดเปลยนแปลงในทศทางทออนตวลง ท�าใหเกดขาดทนขนตนรอยละ 2 และตอมาตลาดปรบตวดขนจนในไตรมาสทสมก�าไรขนตนรอยละ 5

เหรยญสหรฐฯ ต อทอย ไตรมาสท1/2556

ไตรมาสท2/2556

ไตรมาสท3/2556

ไตรมาสท4/2556

ป 2556

รายไดคาระวางเฉลย 186 202 210 219 205ตนทนการเดนเรอเฉลย 191 197 205 208 200 ก�าไรขนตน -2% 2% 3% 5% 2%

ตนทนการเดนเรอลดลงจาก 13.35 พนลานบาท ในป 2555 เปน 12.87 พนลานบาท ในป 2556 ตามยอดขนสง ตสนคาทลดลง

Page 41: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

39รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ในป 2556 กลมฯ มผลขาดทนสทธสวนทเปนผถอหนบรษทใหญ 1,653 ลานบาท เทยบกบผลขาดทนสทธ 1,929 ลานบาท ในป 2555 กลมฯ ขาดทน 1.99 บาทตอหน ในป 2556 เทยบกบผลขาดทน 2.33 บาทตอหนในป 2555

ฐานะการเงน สนทรพยรวมลดลงรอยละ 6 ทจ�านวน 19.9 พนลานบาท สวนของผถอหนลดลงรอยละ 13 ท จ�านวน 9.3 พนลานบาท กระแสเงนสดสทธจากการด�าเนนงานเพมขนท 788 ลานบาท เทยบกบ กระแสเงนสดทเพมขนจ�านวน 724 ลานบาท ในปกอนหนา ณ สนเดอนธนวาคม 2556 กลมฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจ�านวน 1.8 พนลานบาท ลดลงจาก ป 2555 ซงมจ�านวน 2.1 พนลานบาท ในป 2556 EBITDA (กระแสเงนสดจากกจกรรมการด�าเนนการกอนหกคาใชจายประเภท ดอกเบยจาย ภาษ คาเสอมราคาของทรพยสนและคาตดจ�าหนายทรพยสน) มจ�านวน 700.8 ลานบาท เทยบกบ EBITDA จ�านวน 852.7 ลานบาท ในป 2555

การคำานวณ EBITDA 2556 2555

ก�าไร (ขาดทน)กอนหกภาษ (1,651.1) (1,909.3)บวก: การดอยคาของสนทรพย 877.4 1,096.6 หก: ก�าไรจากการเพมคาของสนทรพย - - ลบ: การปรบปรงคาเผอ/ คาเผอผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลง

มลคายตธรรมของตราสารอนพนธ (1.8) (3.1)ลบ: ผลขาดทนจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรมของตราสารอนพนธ - - บวก:ดอกเบยจาย 170.5 303.2 EBIT (605.0) (512.6)บวก: คาตดจ�าหนาย 78.2 90.3 บวก: คาเสอมราคา 1,227.6 1,275.0 EBITDA 700.8 852.7

ในปทผานมา คาเงนบาทมความผนผวนเมอเทยบกบสกลเงนเหรยญสหรฐฯ แตไมไดสงผลกระทบทรนแรงตอการก�าหนดอตราคาระวางทตงราคาในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ และเรยกเกบในสกลเงนทองถนทมมลคาเทยบเทากบอตราคาระวางในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ นน การด�ารงสมดลในตวเองระหวางสกลเงนของรายได (ซงองอยกบสกลเงนเหรยญสหรฐฯ) กบสกลเงนของภาระหน จงถอเปนกลไกส�าคญส�าหรบการปกปองความเสยงจากอตราแลกเปลยนของกลมฯ เงนกยมสวนใหญของกลมฯ จงมกกยมในสกลเงนของรายได นอกจากน กลมฯ ยงไดใชเครองมอทางการเงนอนๆ เชน การท�าสญญาซอขายอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศลวงหนา (swap and forward contracts) เพอเปนการลดความเสยงจากอตราแลกเปลยน การด�าเนนการเหลานแสดงใหเหนวาทางกลมฯ มนโยบายการบรหารและปกปองความเสยงดานอตราแลกเปลยนทรดกมและอนรกษนยม ณ สนป 2556 กลมฯ มยอดเงนสดและรายการเทยบเทาจ�านวน 1.8 พนลานบาท ลกหนการคา ณ สนป 2556 ลดลงจาก จ�านวน 2.1 พนลานบาทในปกอนหนา เหลอ 2.0 พนลานบาทในป 2556 จ�านวนเงนสดและลกหนการคามจ�านวนรวม 3.7 พนลานบาท หรอรอยละ 84.40 ของสนทรพยหมนเวยนทงหมด สนทรพยหมนเวยนทงหมดลดลงจากจ�านวน 4.9 พนลานในป 2555 เหลอจ�านวน 4.4 พนลานบาทในป 2556 สนทรพยไมหมนเวยนมอตรารอยละ 77.89 ของสนทรพยรวม โดยมรายการสวนใหญเปนเรอเดนสมทรและ ตคอนเทนเนอร ทมมลคา 15 พนลานบาท ณ สนป 2556

โครงสรางเงนทน ภาระหนสวนใหญของกลมฯ เปนหนระยะยาว ณ สนป 2556 หนสนทงหมดมจ�านวน 10.5 พนลานบาทซงใกลเคยงกบป 2555 สวนของผถอหนลดลงรอยละ 13 จาก 10.7 พนลานบาทในป 2555 เปน 9.3 พนลานบาทในป 2556 สดสวนหนตอสวนของผถอหนเพมขนจาก 0.98 ตอ 1 ในป 2555 เปน 1.14 ตอ 1 ในป 2556

Page 42: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)40

โครงสรางการถอหนจ�านวนผถอหน 10 อนดบ ณ วนปดสมดทะเบยน 5 เม.ย. 56

รายชอผ ถอห น จำานวนห น สดส วน (%)1. กลมบรษท โงวฮก จ�ากด 387,770,337 46.79%2. กลมตระกลตนธวนตย 71,642,775 8.64%3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 51,772,950 6.25%4. บรษทหลกทรพยทสโก จ�ากด 20,000,000 2.41%5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 12,750,000 1.54%6. นายทวฉตร จฬางกร 12,558,300 1.52%7. นายธระชย กรตเตชากร 11,329,800 1.37%8. บรษทภรมาศ นาว จ�ากด 11,019,260 1.33%9. นาย ธรพงษ ตนฐตารกษ 9,876,200 1.19%10. ส�านกงานประกนสงคม 9,219,650 1.11%

หมายเหต 1. กลมบรษทโงวฮก ประกอบดวย 4 บรษทดงตอไปน

จำานวนห น สดส วนการถอห น ดำาเนนธรกจบรษท โงวฮก จ�ากด 208,812,500 25.20 % เปนตวแทนเรอบรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด 153,311,587 18.50 % ลงทนในบรษทอนบรษท โหงวฮก เอเยนซ จ�ากด 24,426,250 2.95 % เปนตวแทนเรอบรษท สนธนโชต จ�ากด 1,220,000 0.15 % บรการกองเกบตสนคา

2. รายชอกลมผถอหนสงสด 5 รายแรกของบรษท โงวฮก จ�ากด มดงนจำานวนห น สดส วนการถอห น

กลมตระกลบลสข 26,197 26.20 %กลมตระกลตนธวนตย 24,938 24.94 %บรษท อลลายด แอสเซท จ�ากด 12,973 12.97 %กลมตระกลโสธกล 11,855 11.86 %กลมตระกลบลกล 6,462 6.46 %

(จ�านวนหนรวมทงสนของ บรษท โงวฮก จ�ากด เทากบ 100,000 หน ราคาหนละ 200 บาท)3. รายชอกลมผถอหนสงสด 5 รายแรกของบรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด มดงน

จำานวนห น สดส วนการถอห นกลมตระกลบลสข 261,970 26.20 %กลมตระกลตนธวนตย 249,380 24.94 %บรษท อลลายด แอสเซท จ�ากด 129,730 12.97 %กลมตระกลโสธกล 118,550 11.86 %กลมตระกลบลกล 64,620 6.46 %

(จ�านวนหนรวมทงสนของ บรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด เทากบ 1 ลานหน ราคาหนละ 1,000 บาท)

โครงสรางการถอหนและการจดการ

Page 43: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

41รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

4. รายชอกลมผถอหนสงสด 5 รายแรกของบรษท โหงวฮก เอเยนซ จ�ากด มดงนจำานวนห น สดส วนการถอห น

กลมตระกลบลสข 26,197 26.20 %กลมตระกลตนธวนตย 24,938 24.94 %บรษท อลลายด แอสเซท จ�ากด 12,973 12.97 %กลมตระกลโสธกล 11,855 11.86 %กลมตระกลบลกล 6,462 6.46 %

(จ�านวนหนรวมทงสนของ บรษท โหงวฮก เอเยนซ จ�ากด เทากบ 100,000 หน ราคาหนละ 10 บาท)5. รายชอกลมผถอหนสงสด 3 รายแรกของบรษท สนธนโชต จ�ากด มดงน

จำานวนห น สดส วนการถอห นบรษท เอน เอช พรอสเพอรต จ�ากด 4,245 49.94 %บรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด 2,126 25.01 %บรษท โหงวฮก เอเยนซ จ�ากด 2,125 25.00 %

(จ�านวนหนรวมทงสนของ บรษท สนธนโชต จ�ากด เทากบ 8,500 หน ราคาหนละ 10,000 บาท)

การจดการ 1. คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกน 10 คน บรษทฯ มคณะกรรมการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 จ�านวน 9 คน ดงน

นายกว เปก ลอง ประธานกรรมการกตตมศกด (กรรมการทไมเปนผบรหาร)นายจ�าลอง อตกล ประธานกรรมการ (กรรมการทไมเปนผบรหาร)นายอมรศกด นพรมภา กรรมการ (กรรมการอสระ)นายวเศษ จภบาล กรรมการ (กรรมการอสระ)นายอาภาวด มคณเอยม กรรมการ (กรรมการอสระ)นางสาวตวงรตน กรตบตร กรรมการ (กรรมการบรหาร)นายฮารทวค ชลส เอคการด กรรมการ (กรรมการบรหาร)นายกว ฮอค เอง กรรมการ (กรรมการบรหาร)นายสเมธ ตนธวนตย กรรมการผจดการ

นายวระศกด วหาวศาล เปนเลขานการบรษท (คณะกรรมการบรษทฯ มมตในการประชมครงท 6/2556 เมอ วนท 13 สงหาคม 2556 แตงตงนายวระศกด วหาวศาล เปน เลขานการบรษท แทน นายชาตชาย สวรรณเสวก มผลตงแตวนท 13 สงหาคม 2556 ) ทงน กรรมการทมอ�านาจลงลายมอชอแทนบรษทฯ คอ นายสเมธ ตนธวนตย และ นางสาว ตวงรตน กรตบตร รวมสองคนลงลายมอชอรวมกน และประทบตราส�าคญของบรษท คณะกรรมการบรษทฯ มอ�านาจหนาทตามขอบงคบของบรษทฯ สรปโดยยอ ดงน

(ก) ด�าเนนกจการของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย วตถประสงคและขอบงคบของบรษทฯ และมตของทประชมผถอหน

(ข) มหนาทก�าหนดกรอบนโยบายและและทศทางการด�าเนนงานของบรษทฯ และก�ากบดแลใหฝายบรหารด�าเนนกจการ ใหเปนไปตามนโยบาย และทศทางทก�าหนดไวอยางมประสทธภาพและบรรลผล

(ค) มอ�านาจหนาทคดเลอกและแตงตง และ/หรอถอดถอนผจดการใหญ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชดตางๆ

Page 44: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)42

การเลอกตงกรรมการบรษทฯ กระท�าโดยใหทประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน

(ก) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (ข) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตามขอ (ก) เลอกตงบคคลเดยว หรอหลายคนเปน

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได(ค) บคคลซงไดรบคะแนนสงสดตามล�าดบลงมา เปนผทไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทากบจ�านวนกรรมการ

จะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล�าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ�านวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ในการประชมผถอหนสามญประจ�าปทกครง จ�านวนหนงในสามของคณะกรรมการ ตองพนจากต�าแหนง กรรมการทพนจากต�าแหนงสามารถไดรบเลอกใหกลบเขาด�ารงต�าแหนงอกกได อนง ทประชมผถอหนอาจมมตใหกรรมการคนใดออกจากต�าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ�านวนผถอหนทเขาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาครงหนงของจ�านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง การคดเลอกบคคลเพอเสนอใหด�ารงต�าแหนงกรรมการ กระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน โดยพจารณาความเชยวชาญและประสบการณในสาขาตางๆ ทเปนประโยชนตอการด�าเนนธรกจของบรษทฯ บรษทฯ ไดก�าหนดค�านยามส�าหรบ “กรรมการอสระ” ไว (โปรดดรายงานการก�ากบดแลกจการ หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ) และองคประกอบของคณะกรรมการบรษทฯ มกรรมการอสระในสดสวนอยางนอย 3 คน 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 คน คอ

นายอมรศกด นพรมภา ประธานกรรมการตรวจสอบนายวเศษ จภบาล กรรมการตรวจสอบนางอาภาวด มคณเอยม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละไมเกน 3 ป มขอบเขตและอ�านาจหนาทตามกฎบตร กลาวคอ สอบทานใหบรษทฯ มรายงานทางการเงนอยางถกตองและมการเปดเผยอยางเพยงพอ สอบทานระบบการควบคมภายในเพอใหมนใจวาบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพ มความโปรงใส สอบทานดานปฏบตการใหเปนไปตาม พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลอดจนกฎหมายอนๆ ทเกยวของ พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทฯ ในรายการทเกยวโยงกนใหมความถกตองครบถวน นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดจดท�ารายงานประจ�าไตรมาสเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงจดท�ารายงานแสดงความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอผถอหนไวในรายงานประจ�าป โดย โดยนายอมรศกด นพรมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางอาภาวด มคณเอยม กรรมการตรวจสอบ เปนผมความรทางดานบญชและมประสบการณเพยงพอทจะท�าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน นอกเหนอจากอ�านาจหนาทตามกฎบตรขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดรบมอบหมายเพมเตมจากคณะกรรมการ บรษทฯ ใหก�ากบดแลการด�าเนนงานบรหารความเสยงองคกร

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอสระ และกรรมการทไมเปนผบรหาร อยางนอย 3 คน สงสดไมเกน 4 คน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนชดปจจบน ประกอบดวย กรรมการอสระ 3 คน คอ

นายอมรศกด นพรมภา ประธานกรรมการสรรหาฯนายวเศษ จภบาล กรรมการสรรหาฯนางอาภาวด มคณเอยม กรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหามวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละไมเกน 3 ป มขอบเขตและอ�านาจหนาทโดยสงเขปดงน ก) ดานการสรรหา : เสนอหลกเกณฑและแนวทางในการคดเลอกกรรมการบรษทฯ อนกรรมการชดตางๆ และ

ผบรหารระดบสง ด�าเนนการสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมใหด�ารงต�าแหนง กรรมการบรษทฯ อนกรรมการชดตางๆ และผบรหารระดบสงตอคณะกรรมการบรษทฯ เสนอหลกเกณฑและแนวทางประเมนผลงานของกรรมการบรษทฯ ประธานเจาหนาทบรหาร หรอผจดการใหญ

ข) ดานการก�าหนดคาตอบแทน : เสนอหลกเกณฑและแนวทางการก�าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯอนกรรมการชดตางๆ และผบรหารระดบสง ทบทวนนโยบายและโครงสรางการบรหารคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ อนกรรมการชดตางๆ และผบรหารระดบสง เสนอคณะกรรมการบรษทฯ

Page 45: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

43รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

4. คณะจดการกลมบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 คณะจดการกลมบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการบรหาร และ ผบรหารระดบสง จ�านวน 8 คน ดงน

นายสเมธ ตนธวนตย กรรมการผจดการนายกว ฮอค เอง กรรมการบรหารนางสาวตวงรตน กรตบตร กรรมการและรองผจดการ (สนบสนน)นายสเทพ ตระนนทสน รองกรรมการผจดการ (ปฏบตการ)นายชาล ช รองกรรมการผจดการ (ธรกจ)นายพรชย วมลรตน ผอ�านวยการอาวโส (โลจสตคส)นางสาวล เยยน ตน ผอ�านวยการอาวโส (การเงนกลม)ดร. บณฑต รงเจรญพร ผอ�านวยการอาวโส (สารสนเทศกลม)

คณะจดการกลมบรษทฯ มอ�านาจหนาท และความรบผดชอบ ดงน (ก) ด�าเนนนโยบายและกลยทธการด�าเนนงานโดยรวมของกลมบรษทฯ ก�าหนดแผนธรกจ/กลยทธทาง

การตลาด/เสนทางบรการและการจดสรรก�าลงล�าเลยงของกองเรอ(ข) ก�าหนดแผนงานเกยวกบการลงทน / ระดมทน / การซอเรอ / การท�าสญญาชารเตอรเรอ(ค) อนมตงบประมาณประจ�าปของกลมบรษทฯ (ง) พจารณากลนกรองเรองตางๆ ทเกยวกบการด�าเนนงานของกลมฯ เพอเสนอขออนมตจากคณะกรรมการ

บรษทฯ (จ) ใชประสบการณและความรในอตสาหกรรมในลกษณะทสรรสรางความเตบโตและมลคาเพมอยางตอเนอง

ตอผถอหนและผมสวนไดเสย(ฉ) ด�าเนนการใหบรรลวตถประสงคของคณะกรรมการบรษทฯ ตดตามดแลผลการด�าเนนงานของกลมบรษทฯ

ทงทางดานการเงน เปาหมายหลก กลยทธและคแขงทางธรกจ กบใหขอเสนอแนะ และขอคดเหนทเปนประโยชนตอการบรหารงานของผจดการใหญ

(ช) คณะจดการกลมบรษทฯ ตลอดจนพนกงานจะตองปฏบตหนาทอยางถกตองตามกฎหมายและจรยธรรม และภกดตอองคกร

คณะจดการกลมบรษทฯ ไดจดใหมคณะกรรมการชดยอยดานบรหารความเสยง ประกอบดวย ผบรหารสงสดของแตละสายงาน ดงน

นางสาวตวงรตน กรตบตร กรรมการและรองผจดการ (สนบสนน) เปนประธานนายสเทพ ตระนนทสน รองกรรมการผจดการ (ปฏบตการ)นายชาล ช รองกรรมการผจดการ (ธรกจ)นางสาวล เยยน ตน ผอ�านวยการอาวโส (การเงนกลม)ดร. บณฑต รงเจรญพร ผอ�านวยการอาวโส (สารสนเทศกลม)

คณะกรรมการชดยอยขางตนจะประชมอยางสม�าเสมอและรายงานผลการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมประจ�าไตรมาสเพอพจารณาตอไป

นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลแกผถอหน ในอตราไมเกนรอยละ 50 ของก�าไรสทธของบรษทฯ และบรษทยอย การจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน ซงประกอบดวยคะแนนเสยงขางมาก คณะกรรมการบรษทฯ อาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราว เมอเหนวาบรษทฯ มก�าไรพอสมควร พอทจะท�าเชนนน เมอไดจายเงนปนผลแลว จะรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

Page 46: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)44

บรษทฯ ใหความส�าคญและปฏบตตามหลกการก�ากบดแลกจการทดส�าหรบบรษทจดทะเบยน แบงออกเปน 5 หวขอ ดงน

1. สทธของผถอหน บรษทฯ ด�ารงรกษาสทธพนฐานของผถอหน และใหขาวสารขอมลเกยวกบการด�าเนนกจการอยางเพยงพอ รวมทงสงเสรมการสอสารทดระหวางบรษทฯ และผถอหน บรษทฯ ตระหนกในความรบผดชอบและปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน โดยยดหลกการใหความเปนธรรมในการปกปองผลประโยชนและสทธ การรบขอมลขาวสาร และการสามารถตรวจสอบการด�าเนนงานของฝายบรหารผานการประชมผถอหน ซงบรษทฯ ไดอ�านวยความสะดวกแกผถอหนอยางเตมทมาโดยตลอด ปกตแลว บรษทฯ จดการประชมสามญประจ�าปผถอหนปละหนงครงภายในสเดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษทฯ และไดก�าหนดขนตอนการประชมผถอหนอยางถกตองตามกฎหมายนบตงแตการก�าหนดวนประชม วนก�าหนดรายชอผถอหนทมสทธเขาประชม วนปดสมดทะเบยน การแจงวาระการประชม และการจดสงเอกสาร จนถงการลงประกาศค�า

บอกกลาวเรยกประชมในหนงสอพมพรายวนภาษาไทย 3 วน ตอเนอง กอนวนประชมไมนอยกวา 7 วน

ขนตอนการประชมผถอหน มรายละเอยดดงตอไปน • กอนการประชมผถอหน บรษทฯ เชญผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมสามญประจ�าป และเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ โดยเผยแพรหลกเกณฑและขนตอนปฏบตบนเวบไซตของบรษทฯ ลวงหนากอนการประชม บรษทฯ จดสงค�าบอกกลาวเรยกประชม ใหผถอหน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชย กอนการประชมตามระยะเวลาทกฎหมายก�าหนด (ไมนอยกวา 7 วนกอนถงวนประชม) ในค�าบอกกลาวเรยกประชม จะมขอมลทระบวน เวลา สถานทจดประชม CD-ROM รายงานประจ�าป หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ก. / ข. /และ ค.) รายละเอยดวธการมอบฉนทะ และรายละเอยดหลกฐานเอกสารแสดงสทธเขารวมประชม แผนทของสถานทจดประชม เปนตน ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง กสามารถมอบฉนทะใหผอน หรอมอบฉนทะใหกรรมการอสระคนใดคนหนงใน 3 คนทบรษทฯ ก�าหนด เขาประชมและลงมตแทนได บรษทฯ น�าเสนอ ความเหนของคณะกรรมการ ขอเทจจรงและเหตผลประกอบแตละวาระเพอใหผถอหนไดรบขอมลอยางเพยงพอและเทาเทยมในการพจารณาลงมต บรษทฯ จดสงรายชอและประวตกรรมการใหมแทนกรรมการทออกจากต�าแหนงตามวาระ หรอกรรมการทเสนอกลบเขาด�ารงต�าแหนงอกวาระ ใหผถอหนพจารณาพรอมค�าบอกกลาวเรยกประชม นอกจากนบรษทฯ ไดเผยแพรค�าบอกกลาวเรยกประชมและขอมลประกอบวาระทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ บนเวบไซตของบรษทฯ ท http://www.rclgroup.com อยางนอย 30 วน ลวงหนากอนการประชมผถอหนสามญประจ�าป เพอใหผถอหนสามารถเขาถงและศกษาขอมลไดสะดวกและรวดเรวขน• ระหวางการประชมผถอหน บรษทฯ จดบคลากรอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใชโปรแกรมการลงทะเบยนทมประสทธภาพ ผถอหนสามารถลงทะเบยน ณ สถานทประชม 2 ชวโมงกอนการประชม กรรมการทกคนและผบรหารสงสดดานการเงน ผสอบบญชบรษทฯ เขารวมประชมอยางพรอมเพรยง บรษทฯ ด�าเนนการประชมตามขอบงคบบรษทฯ และเรยงล�าดบตามวาระทระบไวในค�าบอกกลาว โดยไมมการเพมวาระจร ผถอหนทกรายทงรายใหญและรายยอยสามารถลงคะแนนเสยงไดอยางเทาเทยมกน ไมมรายใดรายหนงถกจ�ากดสทธ บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนและใหขอเสนอแนะ บรษทฯ จดสรรเวลาใหผถอหนซกถามอยางเตมทในเรองตางๆ ทเกยวของกบการด�าเนนธรกจและรายการตางๆ ในงบการเงนประจ�าปของบรษทฯ

รายงานการก�ากบดแลกจการ

Page 47: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

45รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

บรษทฯ จดใหมและแจกบตรลงคะแนนเสยงใหผเขารวมประชม โดยเฉพาะอยางยงส�าหรบการลงคะแนนเสยง “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” บรษทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระและแสดงผลบนจอใหทประชมผถอหนรบทราบทนท โดยระบจ�านวนเสยงท “เหนดวย” “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ในวาระการเลอกตงกรรมการ ในการเสนอกรรมการทครบวาระกลบเขาด�ารงต�าแหนงอกวาระบรษทฯ ไดจดให ผถอหนออกเสยงเลอกตงกรรมการทครบวาระกลบเขาด�ารงต�าแหนงเปนรายบคคล

• ภายหลงการประชมผถอหน บรษทฯ จดท�าและน�าสงรายงานการประชมใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในเวลาทก�าหนด (ภายในระยะเวลา 14 วน นบแตวนประชมผถอหน) และเผยแพรรายงานการประชมใหผถอหนไดรบทราบอยางเทาเทยมกนทงภาษาไทยและภาษาองกฤษบนเวบไซตของบรษทฯ บรษทฯ มระบบการจดเกบรายงานการประชมทสามารถตรวจสอบ/อางองได บรษทฯ ไดรบการประเมน คณภาพการจดประชมผถอหนสามญประจ�าป 2555 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย 100 คะแนน จากคะแนนเตม 100

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทฯ เคารพสทธอนเทาเทยมกนของผถอหนทกราย ทงผถอหนทเปนผบรหาร และผถอหนทไมเปนผบรหาร รวมทงผถอหนตางชาต และใชความระมดระวงอยางเตมททจะปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมและเปนธรรม บรษทฯ จดท�าแนวปฏบตในเรองการเกบรกษาและปองกนขอมลภายใน เวยนใหพนกงานทกระดบทราบและถอปฏบต กรรมการบรษทฯทกคน และผบรหารกลมบรษท ตองปฏบตตามขอก�าหนดตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกฎหมายทเกยวของในการรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย คณะกรรมการบรษทฯ และผบรหารใหความส�าคญตอการเขาท�ารายการทเกยวโยงกน และรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน อยางรอบคอบ เทยงตรง ไรอคต บรษทฯ ปฏบตตาม พรบ. หลกทรพย พ.ศ. 2551 และหลกเกณฑของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ในเรอง “การท�ารายการทเกยวโยงกน” โดยผานกระบวนการอนมตทโปรงใส โดยค�านงถงผลประโยชนสงสดของบรษทฯ เสมอนการท�ารายการกบบคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการทตองเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ จะผานคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาและแสดงความเหนกอน และในการพจารณาของคณะกรรมการบรษทฯ ผมสวนไดเสยไมไดมสวนรวมในการตดสนใจ รายการทเกยวโยงกนทกประเภทและทกขนาดไดเปดเผยในรายงานประจ�าป หวขอ “รายการระหวางกน” และในหมายเหตประกอบงบการเงน

3. บทบาทของผมสวนไดเสย คณะกรรมการบรษทฯ ค�านงถงสทธของผมสวนไดเสยกลมตางๆ และก�ากบใหมการเสรมสรางความเชอมน และความรวมมอระหวางบรษทฯ กบผมสวนไดเสยกลมตางๆ เพอความมงคงและการเตบโตอยางยงยนของธรกจ ผมสวนไดเสยของบรษทฯ ไดแก ผถอหน ลกคา เจาหน คคา คแขง พนกงานและสงคมสวนรวม คณะกรรมการบรษทฯ ปฏบตหนาท ใหเปนไปตามนโยบายการก�ากบดแลกจการทดและ ขอก�าหนดของกฎหมาย ปกปองสทธของผมสวนไดเสย ซงไดแก ผถอหน : บรษทฯ ด�าเนนธรกจโดยมเปาหมายเพอสรางความพงพอใจสงสดแกผถอหน สรางความเตบโตของมลคาบรษทฯ ในระยะยาวและรายไดทงดงามอยางตอเนอง ลกคา: ลกคารบขอมลขาวสารเกยวกบธรกจและบรการของบรษทฯ ผานชองทางตางๆ ดงน

• เวบไซตของบรษทฯ (ท http://www.rclgroup.com) เพอดขอมลเกยวกบเมองทา รายละเอยดกองเรอ ตารางเดนเรอในเครอขาย ฯลฯ ลกคาสามารถเลอกจดหมายปลายทางทตองการสงสนคา ตรวจสอบวนทเรอออกและเรอเขาเทยบทา และสถานะตสนคาระหวางการขนสง

Page 48: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)46

• สอบถามขอมลขางตนรวมทงคาระวางเรอและรายละเอยดอนๆจากตวแทนในเมองทาทลกคาใชบรการ• บรษทฯมตวแทนทงทเปนบรษทในเครอและตวแทนแตงตงในเมองทาทกแหงทเรอของบรษทฯเขาเทยบทา

เพอตอบสนองความตองการของลกคาอยางรวดเรวและมประสทธภาพ เจาหน : บรษทฯ ปฏบตตามเงอนไขขอตกลงและสญญากยมทกระท�าไวกบเจาหนทกรายอยางเครงครด และรายงาน

ผลการประกอบการอยางสม�าเสมอ สภาพแวดลอมทางธรกจ : บรษทฯ ด�าเนนนโยบายการแขงขนทางการคาอยางเสรและเปนธรรมตามกรอบของกฎหมาย

ในประเทศทบรษทฯ ด�าเนนธรกจ โดยยดการปฏบตตอคคาตามกรอบกตกาเพอประโยชนทงตอบรษทฯ คคา และลกคาทใช

บรการ

พนกงาน : บรษทฯ เสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานทดรวมกนโดยก�าหนดคานยมองคกร 5 ขอให

พนกงานในกลมบรษทฯ ยดเปนแนวปฏบตในการท�างาน ดงน

1. มคณธรรม2. มงผลลพธ3. ใสใจลกคา(ทงภายนอกและภายในองคกร)4. ท�างานเปนทม5. รบผดชอบในงาน

เพอยกระดบการท�างานใหบรรลเปาหมายองคกรอยางมประสทธภาพบรษทฯก�าหนดจรยธรรมธรกจไว11ขอดงน1. รกษามาตรฐานจรยธรรมในระดบสงปฏบตหนาทดวยความระมดระวงรอบคอบซอสตยสจรตเปนธรรมตอผ

ถอหนและผมสวนไดเสยทกฝาย2. ประสานความรวมมอกบผทเกยวของทกฝายในการใหบรการทดและมประสทธภาพเพอประโยชนสงสดของลกคา3. ปฏบตหนาทโดยค�านงถงประสทธผลและการใชทรพยากรของบรษทฯอยางคมคา4. พฒนาระบบการท�างานทมการตรวจสอบระหวางกน(CheckandBalance)5. ใหขอมลทเกยวกบธรกจและการบรการอยางถกตอง เชอถอได รกษาความลบของลกคา โดยไมน�าไปแสวงหา

ประโยชนสวนตนและผอนโดยมชอบ6. ปฏบตตอคคาและเจาหนตามขอตกลงทบรษทฯมรวมกน7. แขงขนตามกรอบกตกาทดไมท�าลายคแขงในทางมชอบหรอในทางไมสจรต8. ปฏบตงานดวยความมงมนเสนอแนะความคดเหนทมประโยชนตอบรษทฯดวยความรความสามารถประสบการณ

และการตดสนใจทเปนอสระอยางมออาชพรวมทงใฝหาความรเพอพฒนาประสทธภาพในการท�างานเพอความกาวหนาของตนเองและประโยชนขององคกร

9. สรางบรรยากาศทดในการปฏบตงานดวยการแลกเปลยนความคดเหนรวมกนอยางตรงไปตรงมาแกปญหาทเกดขนโดยใชวจารณญาณอยางรอบดานและปราศจากการเมองในองคกร

10. ปฏบตตามกฎระเบยบระหวางประเทศทเกยวของกบธรกจบรษทฯเชนกฎระเบยบในการเดนเรอระหวางประเทศเพอรกษาสภาพแวดลอมของสงคมและสวนรวม

11. สรางความเปนเลศใหอารซแอลในฐานะผประกอบการขนสงสนคาดวยระบบคอนเทนเนอรและใหบรการโลจสตคสแบบครบวงจรทดทสดในภมภาค

นอกจากจรยธรรมธรกจขางตนบรษทฯไดก�าหนดแนวทางการประพฤตปฏบตทด(EmployeeCodeofConduct)ส�าหรบพนกงานทกระดบในกลมบรษทฯ บรษทฯสงเสรมการพฒนาศกยภาพของพนกงานโดยจดหลกสตรอบรมภายในหลกสตรอบรมภายนอกตามสถาบนตางๆทงในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะในเรองทเกยวของกบธรกจของบรษทฯหมนเวยนต�าแหนงงานเพอเพมทกษะและโอกาสกาวหนา เลอนต�าแหนงและใหผลตอบแทนทเปนธรรมตามระดบความรความสามารถ ความรบผดชอบและผลการปฏบตงาน นอกจากน บรษทฯ พฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนองเพอสนบสนนการท�างานของพนกงานใหมประสทธภาพยงขนตลอดจนการน�าระบบสารสนเทศมาใชในการบรหารและพฒนาทรพยากรมนษย ในสวนของสวสดการพนกงานบรษทฯจดใหมการประกนอบตเหตและการประกนสขภาพใหพนกงานทกคนพจารณาใหเงนรางวลประจ�าปตามผลงานและใหรางวลการท�างานนานแกพนกงานทกระดบ

Page 49: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

47รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทฯมการเปดเผยขอมลทเกยวของกบการประกอบกจการทงขอมลการเงนและขอมลในการด�าเนนงานอยางถกตองครบถวนทนเวลาโปรงใสตามนโยบายการก�ากบดแลกจการทด คณะกรรมการบรษทฯ เปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย รวมทงสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ�าปโดยไดแสดงรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯตอรายงานทางการเงนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบควบคไปกบรายงานของผสอบบญชทจดพมพในรายงานประจ�าป คณะกรรมการบรษทฯใหความส�าคญในการเปดเผยขอมลทางการเงนและขอมลทวไปอยางถกตองครบถวนและโปรงใสตลอดจนขอมลทส�าคญทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทฯ นอกจากการแจงขาวผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว ไดเผยแพรขอมลดงกลาว บนเวบไซตของบรษทฯ ทhttp://www.rclgroup.com อกทางหนงดวย ทงนนางสาวตวงรตนกรตบตรกรรมการรองผจดการ(สนบสนน)และเจาหนาทซงประจ�าอยทส�านกงานในกรงเทพฯ(นายวระศกดวหาวศาลหมายเลขโทรศพท(662)2961094)และทส�านกงานในสงคโปร(นางสาวลเยยนตนหมายเลขโทรศพท(65)62292089) เปนผใหค�าอธบายและใหขาวสารเพมเตม ในกรณทผถอหน นกลงทน นกวเคราะห เจาหนกลมตางๆตดตอสอบถามมายงบรษทฯ และ/หรอ การจดใหพบผบรหารรบฟงขอมลเกยวกบการเงนและการด�าเนนงาน ซงจะเปนประโยชนจากการไดรบขอมลขาวสารครบถวนถกตองเทาเทยมกนบรษทฯ ไดเชญนกวเคราะหหลกทรพย พบปะผบรหารรายไตรมาสและสนป เพอชแจงภาพรวมธรกจในชวงทผานมาสถานการณปจจบนตลอดจนแนวโนมของอตสาหกรรมโดยรวมและตอบขอซกถามเกยวกบผลประกอบการ บรษทฯมการปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษทฯทยงไมเปดเผยตอสาธารณชนซงอาจสงผลกระทบตอการเคลอนไหวของราคาซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทฯก�าหนดนโยบายการใชขอมลภายในหามกรรมการและผบรหารของบรษทฯบรษทยอยและบรษทรวมน�าขอมลภายในของบรษทฯไปเปดเผยโดยมชอบหรอใชประโยชนสวนตนกรรมการและผบรหารของบรษทฯตองรายงานการซอขายและการถอครองหลกทรพยของบรษทฯทกครงทมการเปลยนแปลงกรรมการและผบรหารของบรษทฯทเขาถงขอมลภายในทส�าคญจะตองระงบการซอขายหลกทรพยของบรษทฯในชวง1เดอนกอนทงบการเงนจะเปดเผยตอสาธารณชน บรษทฯไดด�าเนนตามนโยบายและแนวปฏบตในเรองการใชขอมลภายในบรษทฯหามพนกงานแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษทฯและหามบคคลภายในบรษทฯททราบขอมลภายในซงยงไมไดมการเผยแพรสสาธารณชนใชขอมลนนเพอประโยชนในการซอขายหลกทรพยไมวาโดยทางตรงหรอทางออมบรษทฯเผยแพรนโยบายและแนวปฏบตในเรองการใชขอมลภายในบนเวบไซตของบรษทฯ

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบรษทฯมบทบาทส�าคญในการก�ากบดแลกจการเพอประโยชนสงสดของบรษทฯและผถอหนรวมทงมความเปนอสระในการปฏบตหนาท

บคคลทจะเขามาด�ารงต�าแหนงกรรมการจะตองมคณสมบตดงตอไปน• ไมเปนผมลกษณะตองหามตามมาตรา68แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด• เปนผถอหนของบรษทหรอไมกได(ตามขอบงคบของบรษทฯขอ20)• ส�าเรจการศกษาตงแตระดบปรญญาตรขนไปหรอส�าเรจการศกษาต�ากวาระดบปรญญาตรแตมประสบการณดาน

ธรกจพาณชยนาวหรอการจดการขนสงระหวางประเทศไมนอยกวา10ป• เปนผทรงคณวฒทไดรบการยอมรบวามทกษะความรความช�านาญและประสบการณสงในอตสาหกรรมขนสง

การคาระหวางประเทศการเงนและการบญชกฎหมายหรอในสาขาวชาชพทเปนประโยชนตอการบรหารจดการองคกรโดยประสบความส�าเรจในต�าแหนงระดบบรหารในองคกรขนาดใหญ

• มภาวะผน�ามวสยทศนกวางไกลมความเปนอสระในการตดสนใจและมงมนทจะน�าพาองคกรไปสความส�าเรจ• เปนผมคณธรรมและจรยธรรมมประวตการท�างานทโปรงใส• สามารถอทศเวลาท�างานเพอประโยชนสงสดขององคกร

Page 50: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)48

คณสมบตขางตน มความส�าคญตอการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ ในการก�ากบดแลใหคณะจดการกลมบรษทฯ ด�าเนนกลยทธทสอดคลองกบวสยทศนและพนธกจ บรหารกจการดวยความรอบคอบระมดระวงและรบผดชอบตอการตดสนใจทางธรกจเพอประโยชนสงสดของบรษทฯและผถอหนโดยรวมในการบรหารองคกรไดมการแบงแยกหนาทและความรบผดชอบทชดเจนระหวางคณะกรรมการบรษทฯกบฝายบรหารของบรษทฯคณะกรรมการบรษทฯมความรบผดชอบทจะตองรายงานขอเทจจรงเกยวกบการด�าเนนธรกจของบรษทฯตอทประชมผถอหนดวยความถกตองชดเจนตลอดจนก�ากบดแลการบรหารความเสยงผานระบบการควบคมภายในทเหมาะสมโดยด�าเนนการดวยความโปรงใสและเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ

โครงสรางคณะกรรมการ ประธานกรรมการไมเปนบคคลเดยวกบกรรมการผจดการ(ผจดการบรษทฯ) หนาทและความรบผดชอบในฐานะประธานกรรมการมดงน

ก) ก�าหนดตารางการประชมวาระปกตของคณะกรรมการไวลวงหนาและด�าเนนการประชมในเรองเกยวกบการก�ากบและดแลการบรหารกจการของบรษทฯ

ข) ดแลใหกรรมการบรษทฯปฏบตหนาทดวยความระมดระวงรอบคอบและซอสตยสจรตเพอผลประโยชนสงสดของบรษทฯและผถอหน

ค) ด�าเนนการใหบรรลเปาหมายของคณะกรรมการบรษทฯ ในการสรางมลคาระยะยาวใหแกผถอหนของบรษทฯและสรางความเชอมนในความมนคงของบรษทฯตอผมสวนไดเสยทกฝาย

สวนผจดการบรษทฯ(President)ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯใหบรหารกจการของบรษทฯและบรษทในเครอ(กลมบรษท)มการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนาทของฝายบรหารในแตละระดบไวชดเจนเปนลายลกษณอกษรมการแบงแยกหนาทและความรบผดชอบออกจากกนมการก�าหนดอ�านาจอนมตในเรองตางๆเชนการอนมตซอ-ขายสนทรพยการจดจางบรการการลงทนการรวมทนการท�าสญญาชารเตอรเรอการซอ/เชาซอตสนคาคาใชจายในการเดนเรอฯลฯเพอการตรวจสอบระหวางกน ณวนท31ธนวาคม2556คณะกรรมการบรษทฯประกอบดวย

• กรรมการทเปนผบรหารจ�านวน4คน• กรรมการทไมไดเปนผบรหารจ�านวน2คน• กรรมการอสระและไมไดเปนผบรหารจ�านวน3คน

รวมทงสน9คน นอกจากการก�าหนดคณสมบตของผด�ารงต�าแหนงกรรมการแลว คณะกรรมการบรษทฯ ไดก�าหนดค�านยามส�าหรบ“กรรมการอสระ”ตามมาตรฐานของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กรรมการอสระ หมายถง กรรมการซงมคณสมบตตอไปน

• ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ�านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงทงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆดวย

• ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหาร ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ�า หรอผมอ�านาจควบคมบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรบการแตงตง

• ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดามารดาคสมรสพนองและบตรรวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร

• ผถอหนรายใหญผมอ�านาจควบคมหรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ�านาจควบคมของบรษทฯหรอบรษทยอย

• ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงใน

Page 51: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

49รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหารของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรบการแตงตง

คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย ดงน 1. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระ 3 คน โดยมวาระ 3 ป มหนาท และความรบผดชอบตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชอคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอ�านาจหนาท ปรากฎในหวขอ “โครงสรางการถอหนและการจดการ” ในระหวางป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมเปนประจ�าไตรมาสรวมกบผตรวจสอบภายใน และผสอบบญชภายนอกจาก ส�านกงาน เอ. เอม. ท. แอสโซซเอท และเจาหนาททเกยวของ นอกจากนน คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวมเปนครงคราวตามความจ�าเปน ระหวางผตรวจสอบภายใน ผอ�านวยการฝายบญช กรรมการตรวจสอบไดมการหารอกบผตรวจสอบภายในอยางสม�าเสมอทงทเปนทางการและไมเปนทางการเกยวกบประเดนตางๆ ทผตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ ทงน คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวมกนอยางสม�าเสมอ และมการรายงานตอคณะกรรมการบรษท โดยใน ป 2556 มการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทงหมด 6 ครง โดยมรายละเอยดดงน

ประชมครงท วน/เดอน/ป สาระสำาคญของการประชม

1 26 กมภาพนธ 2556 พจารณาใหความเหนชอบงบการเงนประจ�าป 25552 12 มนาคม 2556 พจารณารายงานการควบคมภายใน (ฉบบราง)3 7 พฤษภาคม 2556 พจารณาใหความเหนชอบรบรองงบการเงนไตรมาส 1/25564 6 สงหาคม 2556 พจารณาใหความเหนชอบรบรองงบการเงนไตรมาส 2/25565 29 สงหาคม 2556 พจารณาความสมเหตสมผลของการท�ารายการทเกยวโยงกนของบรษท6 5 พฤศจกายน 2556 พจารณาใหความเหนชอบรบรองงบการเงนไตรมาส 3/2556

โดยในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมตามวาระปกตจ�านวน 4 ครง (ป 2555: 4 ครง) และมการประชม อนๆ จ�านวน 2 ครง (ป 2555: 2 ครง) โดยการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบ แตละทานสรปไดดงน

รายชอกรรมการตรวจสอบ รายไตรมาส/จำานวนครงท เข าประชม

การประชมอนๆ/จำานวนครงท เข าประชม

1. นายอมรศกด นพรมภา 4/4 2/2 2. นายวเศษ จภบาล 4/4 2/23. นายเทพ รงธนาภรมย* 1/4 1/24.นางอาภาวด มคณเอยม* 3/4 1/2

หมายเหต*นายเทพ รงธนาภรมย ด�ารงต�าแหนงกรรมการตรวจสอบในชวง ม.ค.2556- เม.ย.2556 และนางอาภาวด มคณเอยม

ด�ารงต�าแหนงกรรมการตรวจสอบในชวงพ.ค.2556-ปจจบน

Page 52: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)50

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 คน โดยมวาระ 3 ป รายชอคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ขอบเขตและอ�านาจหนาทปรากฎในหวขอ “โครงสรางการถอหนและการจดการ”ในระหวางป 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนไดมการประชมจ�านวน 4 ครง โดยมกรรมการเขารวมประชมดงน

รายชอกรรมการ จำานวนครงท เข าประชม

1. นายอมรศกด นพรมภา 42. นายวเศษ จภบาล 43. นายเทพ รงธนาภรมย* 14. นางอาภาวด มคณเอยม* 15. นายจ�าลอง อตกล* 3

หมายเหต*นายเทพรงธนาภรมยด�ารงต�าแหนงในชวงม.ค.-เม.ย.2556นางอาภาวดมคณเอยมด�ารงต�าแหนงในชวงพ.ค.2556

ถงปจจบนนายจ�าลองอตกลด�ารงต�าแหนงในชวงม.ค.-12ส.ค.2556และขนด�ารงต�าแหนงประธานกรรมการเพยงต�าแหนงเดยว

3. คณะจดการกลมบรษทฯ คณะจดการกลมบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการบรหารจ�านวน 3 คน และผบรหารระดบสง จ�านวน 5 คน รวมทงสน 8 คน มรายชอ อ�านาจหนาทและความรบผดชอบปรากฎในหวขอ “โครงสรางการจดการ” คณะจดการกลมบรษทฯ ประชมอยางนอยเดอนละครง บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ท�าหนาทก�าหนด พจารณา และใหความเหนชอบ ตามแตกรณ ตอวสยทศน ภารกจ เปาหมายและนโยบายธรกจของบรษทฯ รวมทงตดตามผลการปฏบตของฝายบรหาร ตามแผนงานและงบประมาณทเสนอตอ คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ไดก�าหนดนโยบายการก�ากบดแลกจการของบรษทฯ ไวดงน การก�ากบดแลกจการทด ไมเพยงแตก�าหนดโครงสรางและบทบาททเหมาะสมใหแกคณะกรรมการของบรษทฯ แตยงเปนแนวทางการก�าหนดเปาหมายและพนธกจของบรษทฯ ทเนน ประโยชนสงสดโดยค�านงถงความรบผดชอบทมตอผถอหน และผมสวนไดเสยกลมตางๆ เปนหลก อกทงยงเปนกรอบควบคมและตรวจสอบการด�าเนนงานภายในของบรษทฯ ดวย (1) การก�ากบดแลกจการทดเปนพฒนาการตอเนองทตองปรบปรงใหเหมาะสมอยเสมอ คณะกรรมการรวมทงผบรหารของบรษทฯ มความรบผดชอบทจะตองสอดสองดแลใหมการปฏบตตามนโยบาย (2) คณะกรรมการบรษทฯ จะทบทวนนโยบายเหลาน ตลอดจนหลกเกณฑทเกยวของตามความจ�าเปน และในกรอบเวลาทสมควร (3) คณะกรรมการรวมทงผบรหารของบรษทฯ มงมนรกษามาตรฐานในการก�ากบดแลกจการทด โดยน�าหลกคณธรรมและจรยธรรมธรกจมาใชในการก�าหนดเปาหมายและกลยทธทางธรกจของบรษทฯ ทงนโดยจะ

• สรรหาผมความสามารถ คณวฒ ประสบการณ วสยทศน จรยธรรมและภาวะผน�า เพอมาด�ารงต�าแหนงผบรหาร กรรมการของบรษทฯ ทงน การแตงตงและด�ารงวาระของกรรมการ บรษทฯ จะเปนไปตามมตทประชมผถอหน

• บรหารงานอยางมประสทธภาพ มระบบการควบคมและตรวจสอบภายในทเพยงพอและเหมาะสม จดการความเสยงดวยความระมดระวง และด�าเนนงานตามมาตรฐานจรยธรรมธรกจภายใตกรอบขอก�าหนดของกฎหมาย รวมทงปกปองผลประโยชนระยะยาวของบรรดาผถอหน และผมสวนไดเสย อยางเปนธรรมตอทกฝาย

• หลกเลยงการขดแยงทางผลประโยชน และใหสทธเสมอภาคทเปนธรรมตอผถอหนและผมสวนไดเสย บรษทฯ เลงเหนคณคาของความสมพนธอนดระหวางบรษทฯ กบผถอหน ผมสวนไดเสยฝายตางๆ รวมถงลกคา พนกงาน และสงคมสวนรวม รวมทงตระหนกถงความส�าคญของการสอสารทดระหวางกน

• สงเสรมความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอรวมทงสนบสนนใหมการด�าเนนการทสรางมลคาใหแกผถอหนไปพรอมๆ กบความมคณธรรม จรยธรรม และรบผดชอบตอสงคมและสภาพแวดลอม

ระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน

Page 53: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

51รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษทฯ มความรบผดชอบในการก�ากบดแลใหการด�าเนนธรกจอยบนพนฐานแหงความเปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกฝาย และกอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน คณะกรรมการบรษทฯ ตระหนกถงความจ�าเปน และใหความส�าคญตอการมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมกบการด�าเนนธรกจ ตลอดจนการก�ากบดแลบรหารความเสยงของกลมธรกจ และไดก�าหนดแนวปฏบตทเปนไปตามขอก�าหนดของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายนโยบายการปฏบตงานตรวจสอบและการประเมนการปฏบตงานใหผตรวจสอบภายใน เพอใหสามารถประเมนการควบคมภายในและกระบวนการก�ากบดแลกจการของบรษทฯ รวมทงอนมตแผนงานตรวจสอบประจ�าปและใหรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ การประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ ประชมเปนประจ�าทกไตรมาส โดยมการจดท�าก�าหนดการประชมไวลวงหนาตลอดทงป และ มการประชมพเศษเพมเตมเพอลงมตในเรองตางๆ ตามความจ�าเปนทางธรกจ ในการประชมแตละครงจะมการก�าหนดวาระทชดเจนและมการจดสงเอกสารประกอบวาระใหแกกรรมการทกคนลวงหนาอยางเพยงพอตอการศกษาวเคราะหขอมลเพออภปรายในทปะชม บรษทฯ ไดมการจดท�ารายงานการประชมเปนลายลกษณอกษร โดยใหแลวเสรจเสนอ กรรมการพจารณาภายใน 7 วน โดยจะรบรองรายงานการประชมดงกลาวในการประชมครงตอไป และจดเกบรายงานการประชมอยางเปนระบบ ตรวจสอบไดตลอดเวลา ในป 2556 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการประชมจ�านวน 9 ครง เปนการประชมประจ�าไตรมาส 4 ครง และ ประชมพเศษ 5 ครง โดยมกรรมการเขารวมตามรายละเอยด ดงน

รายชอกรรมการประจำาไตรมาส ประชมพเศษ

จำานวนครงทเข าประชม

ประชมผ านโทรศพททางไกล

จำานวนครงทเข าประชม

ประชมผ านโทรศพททางไกล

นายกว เปก ลอง* 2 1 - 3นายสเมธ ตนธวนตย 4 - 5 -นายอมรศกด นพรมภา 4 - 5 -นายวเศษ จภบาล 4 - 5 -นางอาภาวด มคณเอยม** 3 - 3 -นายเทพ รงธนาภรมย** 1 - 2 -นาย จ�าลอง อตกล* 4 - 5 -นางสาวตวงรตน กรตบตร 3 - 5 -นายฮารทวค ชลส เอคการด 2 2 1 4นายกว ฮอค เอง 3 1 - 5หมายเหต*นายกวเปกลองด�ารงต�าแหนงประธานกรรมการณชวงม.ค.2556-12ส.ค.2556และนายจ�าลองอตกลด�ารงต�าแหนง

ประธานกรรมการในชวง13ส.ค.2556-ปจจบน

**นายเทพรงธนาภรมยด�ารงต�าแหนงในชวงม.ค.-เม.ย.2556นางอาภาวดมคณเอยมด�ารงต�าแหนงในชวงพ.ค.2556ถงปจจบน

นายจ�าลองอตกลด�ารงต�าแหนงในชวงม.ค.-12ส.ค.2556และขนด�ารงต�าแหนงประธานกรรมการเพยงต�าแหนงเดยว

หมายเหต : ประชมผานโทรศพททางไกล ระหวางส�านกงานทกรงเทพฯ ส�านกงานทสงคโปร และส�านกงานทฮองกง ส�าหรบการประชมพเศษ

เพอสนบสนนฝายบรหารในการตดสนใจทางธรกจ กรรมการตางชาตประชมจากตางประเทศ เพอประหยดคาใชจายในการเดนทาง

Page 54: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)52

การประเมนตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนไดด�าเนนการใหมการประเมนผลการปฏบตงานประจ�าปของคณะกรรมการบรษทฯ โดยใชแบบประเมนผลการปฎบตงานตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอทบทวนผลงานและปรบปรงการท�าหนาทของกรรมการทงคณะใหมประสทธภาพมากยงขน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนจะวเคราะหผลตอบกลบและเสนอความเหนในเรองทควรปรบปรงตอคณะกรรมการบรษทฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการและผบรหาร บรษทฯ ไดก�าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหารสอดคลองกบคาตอบแทนในอตสาหกรรม เปนธรรมและเพยงพอทจะจงใจและรกษาผทมคณสมบตเหมาะสมไวกบองคกร คาตอบแทนผบรหารเปนไปตามบทบาทและความรบผดชอบ การปรบคาตอบแทนในแตละปจะเชอมโยงกบผลการด�าเนนงานของบรษทฯ และผลงานของผบรหารรายบคคล สวนหลกเกณฑคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมผถอหน โดยในป 2556 บรษทฯ ไดจายคาตอบแทน คณะกรรมการบรษทฯ ยดตามหลกเกณฑทไดรบอนมตจากทประชมสามญประจ�าป ครงท 26 เมอวนท 29 เมษายน 2548 ดงตอไปน 1. กรณผลประกอบการของบรษทฯ มก�าไรสทธไมเกน 1,000 ลานบาทใหใชโครงสราง “คาตอบแทนมาตรฐาน” ตามทไดรบอนมตจากทประชมสามญประจ�าป ครงท 25 เมอ 30 เมษายน 2547 2. หากผลประกอบการของบรษทฯ มก�าไรสทธเกนกวา 1,000 ลานบาท ใหเพมคาตอบแทนอกรอยละ 0.5 ของก�าไรสวนทเกน 1,000 ลานบาทแรก โดยใหกรรมการต�าแหนงตางๆ ไดรบตามสดสวนทก�าหนดไวใน “คาตอบแทนมาตรฐาน” คาตอบแทนมาตรฐานทไดรบอนมตจ�านวน 6.2 ลานบาท องจาก

1. คาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 10 คน 5.0 ลานบาท2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ลานบาท3. คาตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน 3 คน 0.3 ลานบาท

ในปประกอบการ 2556 บรษทฯ มผลการด�าเนนงานขาดทนสทธ 1,653 ลานบาท คณะกรรมการฯ ไดรบคาตอบแทนมาตรฐานรวม 5,833,333.32 บาท โดยกรรมการแตละคนไดรบคาตอบแทน ดงน :

รายชอกรรมการกรรมการบรษทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดคา

ตอบแทน

คาตอบแทนมาตรฐาน คาตอบแทนมาตรฐาน คาตอบแทนมาตรฐาน

นายกว เปก ลอง* 769,354.80 - -นายจ�าลอง อตกล* 630,654.20 - 61,559.12นายสเมธ ตนธวนตย 800,000.00 - -นายอมรศกด นพรมภา 400,000.00 300,000.00 100.000.00นายวเศษ จภบาล 400,000.00 300,000.00 100.000.00นางอาภาวด มคณเอยม** 266,666.68 200,000.00 38,440.88นายเทพ รงธนาภรมย** 133,333.32 100,000.00 33,333.32น.ส. ตวงรตน กรตบตร 400,000.00 - -นายฮารทวค ชลส เอคการด 400,000.00 - -นายกว ฮอค เอง 400,000.00 - -

รวม 4,600,000.00 900,000.00 333,333.32

หมายเหต*นายกวเปกลองด�ารงต�าแหนงประธานกรรมการณชวงม.ค.2556-12ส.ค.2556และนายจ�าลองอตกลด�ารงต�าแหนง

ประธานกรรมการในชวง13ส.ค.2556-ปจจบน

**นายเทพรงธนาภรมยด�ารงต�าแหนงในชวงม.ค.-เม.ย.2556นางอาภาวดมคณเอยมด�ารงต�าแหนงในชวงพ.ค.2556ถงปจจบน

นายจ�าลองอตกลด�ารงต�าแหนงในชวงม.ค.-12ส.ค.2556และขนด�ารงต�าแหนงประธานกรรมการเพยงต�าแหนงเดยว

Page 55: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

53รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

กรรมการบรษทฯ ไมไดรบเบยประชม และกรรมการบรษทฯ ทเปนกรรมการในบรษทยอย ไมไดรบคาตอบแทนเพมเตมหรอเบยประชม คาตอบแทนรวมของผบรหาร กรรมการผจดการ ผบรหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผจดการ ผบรหารระดบเดยวกบรายท 4 ทกราย และผบรหารสงสดดานบญช รวม 8 คน จ�านวน 35,356,926 บาท (เงนเดอน เงนรางวลประจ�าป เบยเลยง คาพาหนะ คาเชาบาน) คาตอบแทนอนๆ เงนสมทบเงนกองทนส�ารองเลยงชพซงจายใหกบผบรหารขางตน (เฉพาะผทอยในเกณฑ ไดรบเงนสมทบของบรษทฯ) จ�านวน 570,038 บาท หมายเหต ผบรหารจ�านวน 8 คน ประกอบดวยกรรมการบรหาร 2 คน ผบรหารของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) 2 คน และ

ผบรหารของบรษทยอยในประเทศไทยและสงคโปร จ�านวน 4 คน

ในป 2556 คณะจดการกลมบรษทฯ ไมไดรบคาตอบแทนรายป หรอเบยประชม

การพฒนากรรมการและผบรหาร กรรมการบรษทฯ ทกคนไดสรางเสรมความรเกยวกบการท�าหนาทในฐานะกรรมการและการก�ากบดแลกจการทด โดยเขาอบรมหลกสตรตางๆ เชน Director Accreditation Program, Director Certification Program, Chairman, Audit Committee Program , Chartered Directors Class จาก สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors Association)

Page 56: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)54

1. รายการระหวางบรษทอาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) กบบรษทยอย และรายการระหวางบรษทยอยกบบรษทรวม หรอบรษททเกยวของกนมดงน

ลำาดบ.นตบคคล/บคคล

ทมรายการระหว างกนรายการระหว างกน

มลค ารายการระหว างกน

งวดสนสด 31 ธค. 2555

(ล านบาท)

มลค ารายการระหว างกน

งวดสนสด 31 ธค. 2556

(ล านบาท) ลกษณะความสมพนธ

งบการเงน

เฉพาะ

งบการเงน

รวม

งบการเงน

เฉพาะ

งบการเงน

รวม

1 บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) กบบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด - บรษทยอย (ด�าเนนธรกจการเดนเรอ และเปนตวแทนเรอ จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศสงคโปร)

บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด เหมาระวางเรอจากบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) - รายไดคาเหมาระวางเรอ - ลกหนการคา - บรษทยอย - เงนทดรองรบจากกจการทเกยวของกน

627.88 -

447.26

---

343.30-

113.60

- - -

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ถอหนทางตรงและทางออมเทากบรอยละ 100 ในบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากดกรรมการผจดการ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เปนกรรมการบรหาร บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด ดวยเงอนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วนท ท�าสญญา

2 บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) กบบรษท โงวฮก จ�ากด - บรษท ทเกยวของกน (จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศไทย)ท�าสญญาเชาพนทอาคารส�านกงานกรงเทพฯท�าสญญากยมเงนระยะสน

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เชาพนทชน 5 และ 14 อาคารปญจธานทาวเวอร พนท 1,490 ตารางเมตร เพอเปน สวนหนงของพนทส�านกงานจากบรษท โงวฮก จ�ากด ซงเปนเจาของพนท - มลคาตามสญญาเชาและบรการ - เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน - เงนกยมระยะสน

6.43

300.00

6.43

300.00

6.50

300.00

6.50

300.00

บรษท โงวฮก จ�ากด เปนผถอหนรอยละ 25.20 และ บรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด เปนผถอหนรอยละ 18.50 ในบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) กรรมการผจดการ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด(มหาชน) เปนกรรมการ บรษท โงวฮก จ�ากด และ บรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากดดวยเงอนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วนท ท�าสญญา

3 บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) กบบรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด - บรษท ทเกยวของกน (จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศไทย) ท�าสญญาเชาพนทอาคารส�านกงานกรงเทพฯ

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เชาพนทชน 13อาคารปญจธานทาวเวอร พนท 342 ตารางเมตร เพอเปนสวนหนงของพนทส�านกงานจาก บรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด ซงเปนเจาของพนท - มลคาตามสญญาเชาและบรการ - เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน

1.50 -

1.50 1.50 -

1.50

4 บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด - บรษทยอย (ด�าเนนธรกจการเดนเรอ และเปนตวแทนเรอ จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศสงคโปร)กบ บรษท สยามเภตรา อนเตอรเนชนแนลจ�ากด - บรษททเกยวของกน (จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศไทย)

บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด แลกเปลยนระวางเรอ กบ บรษท สยามเภตรา อนเตอรเนชนแนล จ�ากด - รายไดจากการแลกเปลยนระวางเรอ - ลกหนการคา - บรษททเกยวของกน

- -

1.71 13.16

- -

- 25.52

บรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด เปนผถอหนรอยละ 18.50 ในบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และเปนผถอหนรอยละ 28.96 ในบรษท สยามเภตรา อนเตอรเนชนแนล จ�ากดกรรมการผจดการ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เปนกรรมการ บรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด ดวยเงอนไข/นโยบายราคา : ราคาใกลเคยงราคาตลาด

5 บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด - บรษทยอย (ด�าเนนธรกจการเดนเรอ และเปนตวแทนเรอ จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศสงคโปร)กบ กลมบรษท โงวฮก บรษททเกยวของกน

กลมบรษทโงวฮก ท�าหนาทเปนนายหนาตวแทนเรอใหกบ บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด โดยม - มลคาคานายหนาจาย - มลคาคาบรการทาเทยบเรอของกลมบรษทโงวฮกทกลมบรษทโงวฮกในฐานะนายหนาตวแทนเรอ จายแทนในระหวางปและมการช�าระคนกนในภายหลง - ลกหนการคา - บรษททเกยวของกน - เจาหนการคา - บรษททเกยวของกน

----

---

98.67 -

384.83 -

80.89

----

---

118.14 -

87.02 -

464.26

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ถอหนทางตรงและทางออมเทากบรอยละ 100ในบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากดกลมบรษท โงวฮก เปนผถอหนรอยละ 46.83 ในบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน)กรรมการผจดการ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เปนกรรมการในกลมบรษทโงวฮก ดวยเงอนไข/นโยบายราคา :- คานายหนา : ราคาใกลเคยงราคาตลาด- คาบรการทาเทยบเรอ : ราคาภาระหนาทาหกสวนลดปรมาณ

6 บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากดบรษทยอย (ด�าเนนธรกจการเดนเรอ และเปนตวแทนเรอ จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศสงคโปร)กบ บรษท อาร ซ แอล (เวยดนาม) จ�ากด - บรษทรวม (เปนตวแทนเรอ จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศเวยดนาม)

บรษท อาร ซ แอล (เวยดนาม) จ�ากด ท�าหนาทเปนนายหนาตวแทนเรอใหกบ บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด - มลคาคานายหนาจาย - เจาหนการคา - บรษทรวม - ลกหนการคา - บรษทรวม

- - -

15.90 -

8.41

- - -

11.83-

9.29

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ถอหนทางตรงและทางออมเทากบรอยละ 100ในบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากดบรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จ�ากด ถอหน รอยละ 49 ในบรษท อาร ซ แอล (เวยดนาม) จ�ากดกรรมการบรหาร บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เปนกรรมการของ บรษท อาร ซ แอล (เวยดนาม) จ�ากด ดวยเงอนไข/นโยบายราคา : ราคาใกลเคยงราคาตลาด

7 บรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จ�ากดบรษทยอย (ด�าเนนธรกจบรการ โลจสตคส จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศไทย) กบ กลมบรษท โงวฮก บรษททเกยวของกน

กลมบรษท โงวฮก ใหบรการจดการเกยวเนองกบ การขนสงใหกบ บรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จ�ากด - คาบรการจดการเกยวเนองกบการขนสง - เจาหนการคา - บรษททเกยวของกน

- -

18.86 -

- -

34.77-

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ถอหนเทากบ รอยละ 100 ในบรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จ�ากดกลมบรษท โงวฮก เปนผถอหนรอยละ 46.83 ใน บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน)กรรมการผจดการ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เปนกรรมการ กลมบรษท โงวฮก ดวยเงอนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด

รายการระหวางกน

Page 57: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

55รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ลำาดบ.นตบคคล/บคคล

ทมรายการระหว างกนรายการระหว างกน

มลค ารายการระหว างกน

งวดสนสด 31 ธค. 2555

(ล านบาท)

มลค ารายการระหว างกน

งวดสนสด 31 ธค. 2556

(ล านบาท) ลกษณะความสมพนธ

งบการเงน

เฉพาะ

งบการเงน

รวม

งบการเงน

เฉพาะ

งบการเงน

รวม

8 บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) กบบรษท อาร ซ แอล ชปแมนเนจเมนท พทอ จ�ากด - บรษทยอย (ด�าเนนธรกจจดการกองเรอ จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศสงคโปร)

บรษท อาร ซ แอล ชปแมนเนจเมนท พทอ จ�ากด ใหบรการ ดานจดการกองเรอแกบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) - คาบรการในการจดการกองเรอ - เงนทดรองรบจากกจการทเกยวของกน

7.13 486.97

- -

7.42 852.51

- -

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ถอหนทางตรงและทางออมเทากบรอยละ 100ในบรษท อาร ซ แอล ชปแมนเนจเมนท พทอ จ�ากดกรรมการผจดการ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เปนกรรมการบรหาร บรษท อาร ซ แอล ชปแมนเนจเมนท พทอ จ�ากด ดวย เงอนไข/นโยบายราคา - คาบรการในการจดการกองเรอ : ราคาใกลเคยงราคาตลาด- คาใชจายเกยวกบตนทนการเดนเรอทบรษทยอยจาย แทนบรษท: ตามการจายจรง

9 บรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จ�ากดบรษทยอย (ด�าเนนธรกจบรการ โลจสตคส จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศไทย) กบ บรษท ปญจมตร โฮลดงจ�ากด - บรษททเกยวของกน (จดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศไทย) ท�าสญญาเชา

บรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จ�ากด เชาพนทชน 13 อาคารปญจธาน ทาวเวอร พนท 150 ตารางเมตรเพอเปนพนทส�านกงาน จากบรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด ซงเปนเจาของพนท - มลคาตามสญญาเชาและบรการ - เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน

- -

0.66 -

- -

0.66 -

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ถอหนเทากบ รอยละ 100 ในบรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จ�ากดบรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด เปนผถอหน รอยละ 18.50 ในบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน)กรรมการผจดการ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เปนกรรมการ บรษท ปญจมตร โฮลดง จ�ากด ดวยเงอนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วนทท�าสญญา

10 บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) กบบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลน พทอ จ�ากด - บรษทยอย (เจาของและด�าเนนกจการเดนเรอจดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศสงคโปร)

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ท�าการเพมทนในบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลน พทอ จ�ากด - ซอเงนลงทนในบรษทยอย - รบโอนสทธในการตอสรางเรอ - เจาหนคาซอทรพยสน

-626.90 626.90 -

--

667.28 -

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ถอหนเทากบ รอยละ 100 ในบรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลน พทอ จ�ากด กรรมการผจดการ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) เปนกรรมการบรหาร บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลน พทอ จ�ากด ดวยเงอนไข/นโยบายราคา : ราคาตามบญช

2. ความจ�าเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน คณะจดการกลมบรษทฯ ตระหนกถงความขดแยงของผลประโยชน โดยมการก�ากบดแลอยางใกลชด รายการธรกจกบกจการทเกยวของกนเปนคาระวางเรอและคาบรการทเปนธรกจทตอเนองกน ซงสวนใหญแลวบรษทฯ ถอหนในบรษทยอยเตมรอยละ 100 และลกษณะรายการเปนไปตามเงอนไขทางการคา และเกณฑทตกลงกนระหวางบรษทฯ และ บรษทเหลานนซงเปนไปตามปกตธรกจ 3. ขนตอนการอนมตการเขาท�ารายการระหวางกน การอนมตการเขาท�ารายการระหวางกนขางตนเปนไปตามปกตธรกจของบรษทและไดด�าเนนการอนมตตามระเบยบปฏบตและการบรหารจดการของคณะจดการกลมบรษทฯ4. นโยบายการท�ารายการระหวางกนในอนาคต บรษทยดแนวปฏบตเชนเดยวกบการท�ารายการกบบคคลภายนอกทไมมความขดแยง โดยค�านงถงความสมเหตสมผล ราคายตธรรมของตลาด และการเปดเผยขอมลภายใตประกาศและขอบงคบของส�านกงาน กลต. และตลาดหลกทรพยฯ

Page 58: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)56

เรยน ทานผถอหน คณะกรรมการบรษทฯ ขอเสนอรายงานตอทานผถอหนของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) พรอมทงงบการเงนของบรษทฯ และงบการเงนรวมซงจดท�าขนอยางถกตองและแสดงฐานะการเงนและผลการด�าเนนงานทเปนจรง ตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป และไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญช ส�าหรบสนงวดบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ดงน

1. ผลการดำาเนนงาน ธรกจขนสงตสนคาทางทะเลป 2556 ยงตองเผชญความผนผวนสง ปจจยหลกๆ ทมอทธพลตอธรกจไดแก เศรษฐกจการคาโลกทฟนตวชา ก�าลงการผลตหรอก�าลงขนสงลนตลาดสงผลกระทบตอสมดลของอปสงคและอปทาน ทงน เรอทวโลกไดปลดประจ�าการ เปนก�าลงบรรทกไปแลวกวา 460,000 ทอย ในป 2556 และชวยบรรเทาสถานการณอปทานลนตลาดลงไดบาง ราคาน�ามนเพมสงขนในขณะทการขนอตราคาระวางท�าไดไมมากนกและถกกดดนจากสายเรอขามทวปขนาดใหญทเขามาใหบรการแขงขนในภมภาคเอเซย กลมฯ จงประกอบธรกจทามกลางความทาทายตางๆ อยางเตมทเพอใหไดผลประกอบการทดตามทผถอหนคาดหวง จ�านวนระวางบรรทกของธรกจประเภท SOC (คคากบสายการเดนเรอขามทวป) รวมทงปมจ�านวน 1,031,524 ทอย ลดลงรอยละ 8 จากปกอนหนา สวนจ�านวนระวางบรรทกของธรกจประเภท COC (ตสนคาของกลมฯ) รวมทงปมจ�านวน 1,057,348 ทอย ลดลงรอยละ 5 จากปกอนหนา จ�านวนระวางบรรทกของธรกจทง 2 ประเภท รวมทงป 2556 มจ�านวน 2,088,872 ทอย ลดลงรอยละ 6 จากป 2555 โดยมอตราการใชก�าลงบรรทก (Utilization) รอยละ 115 ซงใกลเคยงกบป 2555 จ�านวนสนคาบรรทกลดลงสวนหนงมาจากการปรบกลยทธทเนนตนทน-ก�าไรตอทอย มากกวาจ�านวนตทรบขนสงและสวนแบงตลาด จ�านวนระวางบรรทกทลดลงในป 2556 ท�าใหกลมฯ มรายไดจากการเดนเรอ กอนผลตางอตราแลกเปลยน ก�าไรจากการขายสนทรพย และ การปรบปรงการตงส�ารองผลขาดทนทยงไมเกดขนจากตราสารอนพนธ มจ�านวนรวม 13,159 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา ซงกลมฯ มรายไดรวม 13,671 ลานบาท ในขณะทกลมฯ มตนทนการเดนเรอจ�านวนรวม 12,866 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนาซงกลมฯ มตนทนการเดนเรอจ�านวนรวม 13,345 ลานบาท ตามจ�านวนระวางบรรทกทลดลงประกอบกบการควบคมคาใชจายอยางระมดระวงและเขมงวด ในป 2556 กลมฯ ไดก�าไรจากการขายสนทรพย จ�านวน 95 ลานบาท จากการขายตสนคาเกา เทยบกบก�าไรจ�านวน 292 ลานบาทในป 2555 จากการขายตสนคาเกาและตดจ�าหนายเรอเกา 1 ล�า กลมฯ มก�าไรจากอตราแลกเปลยนจ�านวน 58.3 ลานบาทในป 2556 เทยบกบก�าไรจากอตราแลกเปลยน จ�านวน 46.7 ลานบาท ในป 2555 กลมฯ ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยซงเปนการขาดทนทางบญช จ�านวน 722.1 ลานบาทในป 2556 จากมลคาเรอทลดลงตามมลคาตลาด เทยบกบขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยจ�านวน 749.9 ลานบาท ในป 2555 ส�าหรบผลการด�าเนนงานโดยรวมในป 2556 กลมฯ มผลขาดทนสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ จ�านวน 1,652 ลานบาท เทยบกบผลขาดทนสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ จ�านวน 1,929 ลานบาท ในป 2555

2. เงนปนผล คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตในการประชมครงท 3 / 2557 เมอวนท 19 มนาคม 2557 ใหงดจายเงนปนผล เนองจากผลประกอบการขาดทนในป 2556 โดยจะเสนอผถอหนพจารณาอนมตตอไป

รายงานของคณะกรรมการ

Page 59: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

57รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

3. กจกรรมทสำาคญระหวางป 2556 3.1 ในป 2556 บรษทฯ ไดรบมอบเรอบรรทกตคอนเทนเนอรขนาด 950 ทอย จ�านวน 2 ล�า จากบรษท แดซน ชปปง แอนด เอนจเนยรง ประเทศเกาหล ซงบรษทฯ ไดรบความสนบสนนดานเงนกจากธนาคารเพอการสงออกและน�าเขาแหงประเทศไทยส�าหรบการซอเรอดงกลาว จ�านวน 13.72 ลานเหรยญสหรฐฯตอล�า รวมทงสน 27.44 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณรอยละ 70 ของราคาเรอ บรษทฯ ลงนามในสญญาเงนกเมอวนท 9 สงหาคม 2555 เงนกดงกลาวมระยะเวลา 5 ปรวมระยะปลอดการช�าระเงนตน 1 ป และแบงการช�าระคนเปน 16 งวดไตรมาส 3.2 คณะกรรมการบรษท ฯ อนมตให บรษทฯ ท�ารายการเกยวโยงกน ในการรบความชวยเหลอทางการเงน กบบรษท โงวฮก จ�ากด ซงเปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ โดยลงนามในสญญาเงนกจ�านวน 300 ลานบาท เมอวนท 27 กนยายน 2556 ระยะเวลากยม 1 ป อตราดอกเบยรอยละ 4.75 ตอป และไมมเงอนไขในการวางหลกประกน ช�าระคนเมอครบก�าหนด 1 ป บรษทฯ มความจ�าเปนขอรบความชวยเหลอทางการเงนจากผถอหนใหญเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด�าเนนงาน 3.3 ในเดอนพฤษภาคม 2556 บรษทฯ ไดซอเงนลงทนในบรษท ท ไอ พ เอส จ�ากด เพมขนอกจ�านวน 22,222 หน ในราคาหนละ 1,425 บาท รวมเปนจ�านวนเงน 31.67 ลานบาท จากบรษทในประเทศแหงหนง ยงผลใหสดสวนการถอหนของบรษทฯ เพมขนจากรอยละ 20 เปนรอยละ 22

คณะกรรมการบรษทฯ ไดตดตามสถานการณธรกจอยางใกลชด ใหค�าแนะน�าและสนบสนนการท�างานของคณะผบรหารกลมบรษทฯอยางเตมทแมวาผลประกอบการส�าหรบป 2556 จะยงไมเปนทนาพอใจ คณะกรรมการบรษทฯ มงมนทจะก�ากบดแลและใหแนวทางคณะผบรหารกลมบรษทฯ เพอปรบปรงการด�าเนนงานในทกๆ ดาน และสรางผลประกอบการทดขน

ในนามของคณะกรรมการบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน)

นายสเมธ ตนธวนตยกรรมการผจดการ

19 มนาคม 2557

Page 60: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)58

เรยน ทานผถอหน คณะกรรมการเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ บรษทยอยและสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ�าป งบการเงนดงกลาวจดท�าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญช ทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม�าเสมอ และใชดลยพนจอยางรอบคอบและประมาณการทดทสดในการจดท�า รวมทงมการเปดเผยขอมลส�าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน คณะกรรมการไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการอสระทง 3 ทาน เปนผดแลรบผดชอบเกยวกบ รายงานทางการเงนในงบการเงนประจ�าป และระบบควบคมภายใน ทงน คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเหนเกยวกบเรองนไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมความเหนวา งบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ไดแสดงถงฐานะการเงน และผลการด�าเนนงานทเปนจรงและถกตอง

บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน)

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

นายจ�าลอง อตกลประธานกรรมการ

นายสเมธ ตนธวนตยกรรมการผจดการ

28 กมภาพนธ 2557

Page 61: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

59รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

นายจ�าลอง อตกล ประธานกรรมการบรษท

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 เมอวนท 28 กมภาพนธ 2557 คณะกรรมการบรษทไดประเมนระบบการควบคมภายในจากรายงานผลการประเมนของคณะกรรมการตรวจสอบแลว สรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษท ในดานตาง ๆ 5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม คณะกรรมการบรษทเหนวา บรษทมระบบการควบคมภายใน ในเรองการท�าธรกรรมกบผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว อยางเพยงพอแลว ยกเวนในเรองตอไปน คอ

การควบคมภายใน1. กระบวนการตดตามและประเมนผลการปฏบตตาม Code of Conduct2. กระบวนการทท�าใหสามารถตรวจพบการฝาฝนขอก�าหนดเกยวกบความซอตรงและการรกษาจรรยาบรรณไดภายใน

เวลาทเหมาะสม3. แผนและกระบวนการสรรหาผสบทอดต�าแหนง (Succession plan) ทส�าคญ

การประเมนความเสยง1. การสอสารนโยบายการบรหารความเสยงใหผบรหารและพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบต2. ผบรหารทกระดบมสวนรวมในการบรหารความเสยง

ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล1. ชองทางการสอสารพเศษ เพอใหผมสวนไดเสยภายนอกองคกรสามารถแจงขอมลหรอเบาะแสเกยวกบการฉอกล

หรอทจรต (whistle-blower hotline) แกบรษทไดอยางปลอดภย

ระบบการตดตาม- การสงเสรมใหผตรวจสอบภายในปฏบตหนาทตามมาตรฐานสากลการปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน- นโยบายการรายงานตอคณะกรรมการบรษทโดยพลน ในกรณทเกดเหตการณหรอสงสยวามเหตการทจรตอยาง

รายแรง การปฏบตฝาฝนกฎหมาย หรอการกระท�าทผดปกตอน ทงน บรษทมแนวทางทจะแกไขโดยการก�าหนดเปนขอปฏบตของหนวยงานตรวจสอบภายใน หนวยงานบรหารบคคล ผบรหารทเกยวของ เพอปรบปรงเรองดงกลาวขางตน ตลอดจนการจดท�าขอปฎบตเปนลายลกษณอกษรตอไป

รายงานความเหนของคณะกรรมการเกยวกบระบบการควบคมภายใน

Page 62: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)60

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ จ�านวน 3 คน ม หนาทและความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบทกทานมคณสมบตครบถวนตามทก�าหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทสอดคลองกบขอก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฉบบปรบปรงท กว32/2551 วนท 5 มถนายน 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดยดถอความเปนอสระ และใชดลยพนจอยางเปนธรรม เพอประโยชนสงสดขององคกร ผถอหน ผมสวนไดเสย และ ผมสวนเกยวของอน เปนหลกส�าคญในการปฏบตหนาท รวมทงสนบสนนและสงเสรมการด�าเนนการตามหลกบรรษทภบาล

ในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบโดยสรปไดดงน 1. สอบทานงบการเงนเฉพาะกจการ และงบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย รายไตรมาส และ ประจ�าป 2556 ทผานการสอบทาน และตรวจสอบของผสอบบญชตามล�าดบ กอนทจะเสนอคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงไดสอบทาน การเปดเผยงบการเงน เพอใหมนใจวาบรษทฯ ไดมการเปดเผยอยางเพยงพอ และไดปฏบตใหเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และปฎบตใหเปนไปตามมาตรฐานการบญชฉบบใหมทประกาศใชในป 2556 และใหพรอมส�าหรบมาตรฐานทประกาศใชใหมในปตอๆ ไป 2. สอบทานระบบการควบคมภายในรวมกบผตรวจสอบภายใน ถงความเพยงพอ ของระบบการควบคมภายใน รวมทง สนบสนนใหผตรวจสอบภายในเดนทางไปตรวจสอบบรษทยอยในตางประเทศ และตดตามผลการปฏบตงานตามขอเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสนใจในความนาเชอถอของขอมลจากการตรวจสอบ และ การยอมรบของผรบการตรวจสอบ นอกจากนแลวคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความส�าคญในการตดตามระบบการควบคมภายในของระบบขอมลสารสนเทศอยางตอเนอง เพอใหงบการเงน มความถกตองเชอถอไดซงทางฝายบรหารไดรบไปถอปฏบต ในป 2556 น คณะกรรมการตรวจสอบยงคงใหความส�าคญในเรองความโปรงใสในการก�ากบดแลกจการอยางตอเนอง และจดใหมการประเมนผลงานของกรรมการผจดการอยางเปนระบบ และก�าหนดใหมการวเคราะห และวดความส�าเรจและศกยภาพขององคกร นอกจากนแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะในการก�าหนดแนวทางการวเคราะหและ จดท�า สญญาณเตอนภยของกลมธรกจ และใหขอเสนอแนะในการก�าหนดตวชวดของกลมธรกจ เพอใหสามารถรองรบการบรหารความเสยงไดอยางมประสทธภาพ ในดานการสนบสนนการท�างานของฝายตรวจสอบภายในไดอนมตก�าลงคนเพอใหสามารถปฏบตงานตามทไดรบมอบหมาย ไดอยางมประสทธภาพ และไดอนมตเปนกรณพเศษใหผมความรความเชยวชาญเฉพาะดานรวมเดนทางตรวจสอบในประเทศตางๆ 3. สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย และ คณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฏหมายอนทเกยวของกบธรกจ ใหมการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของใหเปนไปอยางถกตอง 4. ไดพจารณาคดเลอก ศาสตราจารยเกยรตคณเกษร ณรงคเดช ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 0076 หรอ นายชยยทธ องศวทยา ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3885 หรอ นางณฐสรคร สโรชนนทจน ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4563 หรอ นายสมตร ขอไพบลย ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4885 จาก ส�านกงาน เอ. เอม. ท. แอสโซซเอท เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ�าป 2557 เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทฯ และ ผถอหนอนมตตอไป ในกรณท ผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทได ใหส�านกงาน เอ. เอม. ท. แอสโซซเอท จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส�านกงานท�าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Page 63: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

61รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(นายวเศษ จภบาล)กรรมการตรวจสอบ

(นายอมรศกด นพรมภา) ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นางอาภาวด มคณเอยม)กรรมการตรวจสอบ

5. สอบทานรายการทเกยวโยงระหวางกน โดยตระหนกถงความขดแยงของผลประโยชน และใหความมนใจวารายการเหลานเปนไปตามปกตของธรกจ และยดแนวปฏบตเชนเดยวกบการท�ารายการกบบคคลภายนอกทไมมความขดแยง และ ใหมนใจวาไดเปดเผยขอมลตามขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย และคณะกรรมการก�ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย 6. คณะกรรมการตรวจสอบทกคนไดเขารวมพจารณาทบทวนงบการเงนรายไตรมาส และ งบการเงนประจ�าป 2556 รวมกบผสอบบญชโดย นายอมรศกด นพรมภา นายเทพ รงธนาภรมย นางอาภาวด มคณเอยม และนายวเศษ จภบาล ไดเขารวมประชม รวม 4 ครง 1 ครง 3 ครง และ 4 ครง ตามล�าดบ นอกจากนไดเขารวมประชมเพมเตมตามทประธานกรรมการตรวจสอบไดเชญประชม ซงเปนการประชมรวมกบผตรวจสอบภายใน กรรมการรองผจดการ (สนบสนน) และ ผอ�านวยการฝายการเงนและบญช(กลม) เพอพจารณาในเรองตางๆ ทผตรวจสอบภายในตรวจพบ และตวเลขวเคราะหตางๆ รวมทงขอมลทางดานกฎหมาย และระเบยบปฏบตตางๆ โดย นายอมรศกด นพรมภา นายเทพ รงธนาภรมย นางอาภาวด มคณเอยม และนายวเศษ จภบาล ไดเขารวมประชม รวม 6 ครง 2 ครง 4 ครงและ 6 ครง ตามล�าดบ 7. ในการปฏบตงานตามขอบเขตและอ�านาจหนาทตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรปแลวเหนวา บรษทฯ มการเปดเผยขอมลทครบถวน สอดคลองกบมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และ ควรมการก�ากบดแลทเขมขนขน มกระบวนการตรวจสอบทอยในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมการก�ากบดแลการปฏบตงานตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบทเกยวของ

Page 64: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)62

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ จ�านวน 3 คน มหนาทและความรบผดชอบในการพจารณาสรรหากรรมการตามคณสมบตทก�าหนดเพอด�ารงต�าแหนงทวางลง หรอแทนกรรมการทครบวาระ พจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประเมนผลงานและคาตอบแทนของผจดการบรษทฯ และด�าเนนการใหกรรมการบรษทฯ ประเมนผลงานของคณะกรรมการโดยรวมเพอปรบปรงประสทธภาพในการปฏบตหนาท ทงน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนตองรายงานการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษทฯ และรายงานการปฏบตหนาทในรอบปทผานมาตอผถอหน

ในรอบป 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบโดยสรปไดดงน 1. พจารณาคณสมบตและเสนอชอกรรมการใหมแทนกรรมการทออกตามวาระ และ/หรอพจารณาเสนอกรรมการ ทออกเขาด�ารงต�าแหนงอกวาระโดยพจารณาจากผลงานในรอบปทผานมาและการทมเทเวลาในการปฏบตหนาท เพอเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาเสนอทประชมสามญประจ�าป หากกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนคนใดออก ตามวาระกรรมการ จะไมเสนอตวเองกลบเขาด�ารงต�าแหนงอกวาระ เปนดลยพนจของคณะกรรมการบรษทฯ โดยกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนทมสวนไดเสยในเรองนงดออกเสยง 2. พจารณาคาตอบแทนกรรมการประจ�าป 2555 ตามหลกเกณฑและโครงสรางทไดรบอนมตจากทประชมสามญประจ�าป ครงท 26 เมอวนท 29 เมษายน 2548 เพอรายงานคณะกรรมการบรษท ฯ และ ทประชมสามญประจ�าป ครงท 34 เมอ วนท 26 เมษายน 2556 ทราบ กอนท�าการจายคาตอบแทนประจ�าป 2555 ซงไดเปดเผยคาตอบแทนกรรมการแตละคนในรายงานประจ�าป 2555 หวขอ “รายงานการก�ากบดแลกจการ” คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนไดพจารณาคาตอบแทนกรรมการประจ�าป 2556 และมความเหนรวมกนวาโครงสรางคาตอบแทนมาตรฐานทใชอยในปจจบน มความสอดคลองและเหมาะสมกบความรบผดชอบ ทงน กรรมการ บรษทฯ และกรรมการชดยอย ไดรบคาตอบแทนประจ�า (คาตอบแทนมาตรฐาน) แตเพยงอยางเดยว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ไมไดพจารณาเพมรปแบบการจายคาเบยประชม และสทธประโยชนอนๆ 3. ด�าเนนการใหมและพจารณาผลการประเมนตนเองของกรรมการส�าหรบการปฏบตหนาทประจ�าป 2555 น�าเสนอในทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอปรบปรงการปฏบตหนาทตอไป 4. ด�าเนนการใหมการประเมนผลการปฏบตงานของผจดการบรษทฯ/ประธานเจาหนาทบรหาร โดยใชแนวทางของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ใหกรรมการแตละคนประเมนผจดการบรษทฯ/ประธานเจาหนาทบรหาร รวม 8 หวขอ พจารณาผลการประเมนและน�าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ ทราบกอนมอบใหประธานเจาหนาทบรหารน�าไปปรบปรงการบรหารกจการตอไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

(นายวเศษ จภบาล)ประธานกรรมการสรรหาฯ

(นายอมรศกด นพรมภา)กรรมการสรรหาฯ

(นางอาภาวด มคณเอยม)กรรมการสรรหาฯ

25 กมภาพนธ 2557

Page 65: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

63รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

เสนอ ผถอหนและคณะกรรมการบรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของ บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย ซงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนรวม งบก�าไรขาดทนรวม งบก�าไรขาดทนเบดเสรจรวม และงบกระแสเงนสดรวมส�าหรบปสนสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส�าคญและหมายเหตเรองอนๆ และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ดวยเชนกน

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดท�าและการน�าเสนองบการเงนเหลาน โดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ�าเปนเพอใหสามารถจดท�างบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรง อนเปนสาระส�าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญช ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงก�าหนดใหขาพเจาตองปฏบตตามขอก�าหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวา งบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบ เพอใหไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจ�านวนเงน และการเปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถง การประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญของงบการเงน ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดในการประเมนความเสยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายใน ทเกยวของกบการจดท�าและการน�าเสนองบการเงนโดยถกตองตามทควรของกจการเพอออกแบบ วธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการ การตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญช ทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชทจดท�าขนโดยผบรหาร รวมทงการประเมนการน�าเสนองบการเงนโดยรวม ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

ความเหน ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ผลการด�าเนนงานรวม และกระแสเงนสดรวมส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย และแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ผลการด�าเนนงานและกระแสเงนสดส�าหรบปสนสด วนเดยวกนของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน)โดยถกตองตามทควรในสาระส�าคญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงน

เรองอน งบแสดงฐานะการเงนรวมของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะ ของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ทน�ามาแสดงเปรยบเทยบเปนสวนหนง ของงบการเงนทผสอบบญชทานอนในส�านกงานเดยวกนกบขาพเจาเปนผตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชและเสนอรายงานไวอยางไมมเงอนไขตามรายงานลงวนท 1 มนาคม 2556 จากผลการตรวจสอบของผสอบบญชทานอนดงกลาว ขาพเจาไมไดใชวธการตรวจสอบอนใดภายหลงวนทในรายงานนน

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ป 2556)

(นายชยยทธ องศวทยา)ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3885ส�านกงาน เอ.เอม.ท.แอสโซซเอท

กรงเทพมหานครวนท 28 กมภาพนธ 2557

Page 66: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)64

(หนวย: บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2556 2555 2556 2555สนทรพยสนทรพยหมนเวยนเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,754,066,034 2,101,068,411 87,762,913 115,166,608 ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 1,976,691,204 2,107,607,151 23,665,824 - หก: คาเผอหนสงสยจะสญ (12,566,742) (12,434,824) - - ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน - สทธ 5 1,964,124,462 2,095,172,327 23,665,824 - ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน 5 และ 17 34,816,381 21,570,101 - - ลกหน อน 182,569,176 134,753,456 3,515,056 7,601,214 พสดคงเหลอ 384,992,724 464,738,765 19,037,970 15,449,580 สนทรพยหมนเวยนอน 84,951,502 93,865,515 4,286,755 910,100 รวมสนทรพยหมนเวยน 4,405,520,279 4,911,168,575 138,268,518 139,127,502 สนทรพยไมหมนเวยนเงนลงทนในอสงหารมทรพยระยะยาวเพอการลงทน 5,548,736 5,240,137 - - เงนลงทนในบรษทยอย 6 - - 7,029,038,466 6,698,425,568 เงนลงทนในบรษทรวม 7 258,792,157 239,219,572 54,463,802 20,000,000 เงนลงทนระยะยาวอน 11,102,140 10,349,248 - - ทดนและอาคาร - สทธ 8.1, 10 และ 12 322,938,091 309,450,649 334,951 2,029,159 เรอเดนทะเลและอปกรณ - สทธ 8.2 และ 12 14,883,607,953 15,649,962,447 5,392,243,770 5,684,496,059 สนทรพยไมมตวตน - สทธ 9 30,966,190 105,627,789 - - สนทรพยไมหมนเวยนอน 5,286,761 4,280,975 2,463,604 2,453,553 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 15,518,242,028 16,324,130,817 12,478,544,593 12,407,404,339 รวมสนทรพย 19,923,762,307 21,235,299,392 12,616,813,111 12,546,531,841

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ณ วนท 31 ธนวาคมณ วนท 31 ธนวาคม

งบแสดงฐานะการเงน

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2556

Page 67: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

65รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย: บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2556 2555 2556 2555หนสนและสวนของผถอหนหนสนหมนเวยนเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 10 459,371,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 2,848,779,060 3,161,751,525 72,873,758 49,632,239 เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน 17 464,258,490 80,894,951 - -เจาหน อน - คาใชจายคางจาย 86,229,000 70,963,718 10,775,682 9,767,670 - เงนทดรองรบ 17 4,287,097 - 969,110,968 934,235,948 - เจาหน คาซอทรพยสน 17 - - 667,281,790 626,900,650 เงนกยมระยะยาวทถงกาหนดชาระภายในหนงป 12 1,160,039,196 1,121,132,030 201,637,800 143,269,263 หนกทถงกาหนดชาระภายในหนงป 13 - - - -เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 11 และ 17 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 ประมาณการหน สนจากสญญาทสรางภาระ 22.1 (ก) 532,932,229 342,155,125 - - ภาษเงนไดคางจาย 5,808,229 10,575,817 - - สารองผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลง มลคายตธรรมของตราสารอนพนธ 14 151,131 1,889,715 - - หน สนหมนเวยนอน 90,802,028 97,475,131 16,182,577 19,067,690 รวมหนสนหมนเวยน 5,952,657,460 5,486,838,012 2,537,862,575 2,382,873,460 หนสนไมหมนเวยนเงนกยมระยะยาว - สทธจากสวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป 12 4,632,799,181 4,982,130,235 1,191,358,350 992,305,072 หนก - สทธ 13 - - - - ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 15 31,887,422 27,834,861 29,805,524 26,168,403 หน สนไมหมนเวยนอน 6,707,171 6,254,433 - - รวมหนสนไมหมนเวยน 4,671,393,774 5,016,219,529 1,221,163,874 1,018,473,475 รวมหนสน 10,624,051,234 10,503,057,541 3,759,026,449 3,401,346,935

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน (ตอ)ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2556

Page 68: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)66

(หนวย: บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2556 2555 2556 2555สวนของผถอหนทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 828,750,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 828,750,000 828,750,000 828,750,000 828,750,000 ทนเรอนหนทออกและชาระเตมมลคาแลว หนสามญ 828,750,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 828,750,000 828,750,000 828,750,000 828,750,000 สวนเกนมลคาหน 4,982,964,187 4,982,964,187 4,982,964,187 4,982,964,187 กาไรสะสม จดสรรแลว - สารองตามกฎหมาย 16 66,300,000 66,300,000 66,300,000 66,300,000 ยงไมไดจดสรร 3,553,958,452 5,206,892,665 3,311,245,102 3,267,170,719 องคประกอบอนของสวนของผถอหน (151,025,586) (370,317,292) (331,472,627) - รวมสวนของผถอหนบรษทใหญ 9,280,947,053 10,714,589,560 8,857,786,662 9,145,184,906 สวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 18,764,020 17,652,291 - - รวมสวนของผถอหน 9,299,711,073 10,732,241,851 8,857,786,662 9,145,184,906 รวมหนสนและสวนของผถอหน 19,923,762,307 21,235,299,392 12,616,813,111 12,546,531,841

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2556

Page 69: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

67รายงานประจำาป 2556

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนบรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยสำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

(หนวย: บาท)

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

ทนเรอนหน กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอน รวมสวนของทออกและชาระ สวนเกน จดสรรแลว - ผลตางของอตราแลกเปลยน ผถอหน สวนไดเสยทไมม รวมเตมมลคาแลว มลคาหน สารองตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร จากการแปลงคางบการเงน บรษทใหญ อานาจควบคม สวนของผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 7,136,053,926 (192,734,991) 12,821,333,122 19,007,439 12,840,340,561 กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - (1,929,161,261) (177,582,301) (2,106,743,562) (1,355,148) (2,108,098,710) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 5,206,892,665 (370,317,292) 10,714,589,560 17,652,291 10,732,241,851

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 5,206,892,665 (370,317,292) 10,714,589,560 17,652,291 10,732,241,851 กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - (1,652,934,213) 219,291,706 (1,433,642,507) 1,111,729 (1,432,530,778) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,553,958,452 (151,025,586) 9,280,947,053 18,764,020 9,299,711,073

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

กาไรสะสม

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนรวมสวนของผถอหนบรษทใหญ

Page 70: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

68งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน (ตอ)บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยสำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

(หนวย: บาท)

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

ทนเรอนหน กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอนทออกและชาระ สวนเกน จดสรรแลว - ผลตางของอตราแลกเปลยน รวมเตมมลคาแลว มลคาหน สารองตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร จากการแปลงคางบการเงน สวนของผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,717,577,567 - 9,595,591,754 กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - (450,406,848) - (450,406,848) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,267,170,719 - 9,145,184,906

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,267,170,719 - 9,145,184,906 กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - 44,074,383 (331,472,627) (287,398,244) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,311,245,102 (331,472,627) 8,857,786,662

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบการเงนเฉพาะกจการ

กาไรสะสม

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน (ตอ)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

Page 71: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

69รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทน

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2556

(หนวย:บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2556 2555 2556 2555รายไดรายไดจากการเดนเรอ 17 13,111,573,196 13,547,880,127 704,236,184 703,218,661 รายไดอน กาไรจากอตราแลกเปลยน 58,270,639 46,673,223 67,573,760 43,657,329 เงนปนผลรบ 6 และ 7 16,703,846 10,988,309 329,568,998 14,000,000 กาไรจากการขายสนทรพย 8.1 และ 8.2 95,413,969 292,045,957 - 10,785,961 ดอกเบยรบ 5,130,814 34,980,131 951,846 27,882,999 ปรบปรงสารองผลขาดทนทยงไมเกดขนของตราสารอนพนธ 14 1,755,164 3,125,277 - - อนๆ 25,290,396 33,121,967 2,045,341 467,001 รวมรายได 13,314,138,024 13,968,814,991 1,104,376,129 800,011,951 คาใชจายตนทนการเดนเรอ 17 และ 24 12,865,733,393 13,345,146,494 835,845,227 832,227,188 คาใชจายในการบรหาร 17 1,092,294,253 1,177,280,592 169,839,927 175,433,401 คาใชจายอน ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย 8.2 722,150,029 749,960,195 - 89,971,288 ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ 22.1 (ก) 155,196,172 346,633,181 - - ตนทนทางการเงน 170,519,480 303,183,529 54,616,592 152,786,922 รวมคาใชจาย 15,005,893,327 15,922,203,991 1,060,301,746 1,250,418,799 สวนแบงกาไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม 40,619,571 44,130,416 - - กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได (1,651,135,732) (1,909,258,584) 44,074,383 (450,406,848) คาใชจาย (รายได) ภาษเงนได 20 654,941 18,322,229 - - กาไร (ขาดทน) สาหรบป (1,651,790,673) (1,927,580,813) 44,074,383 (450,406,848)

การแบงปนกาไร (ขาดทน) สาหรบป : สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (1,652,934,213) (1,929,161,261) 44,074,383 (450,406,848) สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 1,143,540 1,580,448 - -

(1,651,790,673) (1,927,580,813) 44,074,383 (450,406,848)

กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน 2.18

กาไร (ขาดทน) สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (1.99) (2.33) 0.05 (0.54)

จานวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหนก (หน) 828,750,000 828,750,000 828,750,000 828,750,000

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกาไรขาดทน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

Page 72: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)70

งบก�าไรขาดทนเบดเสรจ

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยสำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

(หนวย: บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

กาไร (ขาดทน) สาหรบป (1,651,790,673) (1,927,580,813) 44,074,383 (450,406,848) กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอน :

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน 219,259,895 (180,517,897) (331,472,627) - กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอนสาหรบป 219,259,895 (180,517,897) (331,472,627) - กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป (1,432,530,778) (2,108,098,710) (287,398,244) (450,406,848)

การแบงปนกาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม :สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (1,433,642,507) (2,106,743,562) (287,398,244) (450,406,848) สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 1,111,729 (1,355,148) - -

(1,432,530,778) (2,108,098,710) (287,398,244) (450,406,848)

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

Page 73: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

71รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย: บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานกาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได (1,651,135,732) (1,909,258,584) 44,074,383 (450,406,848) รายการปรบกระทบกาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได เปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน :

คาเสอมราคา 1,227,632,431 1,275,113,930 370,686,230 406,838,527 คาตดจาหนาย 78,181,076 90,102,020 - - ขาดทน (กาไร) จากการขายและตดจาหนายสนทรพย (95,413,969) (292,045,957) - (10,785,961) ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย (กลบรายการ) 722,150,029 749,960,195 - - ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ 155,196,172 346,633,181 - - คาเผอหนสงสยจะสญเพมขน (ลดลง) 131,918 (3,745,985) - - เงนปนผลรบ (16,703,846) (10,988,309) (329,568,998) (14,000,000) ปรบปรงสารองผลขาดทนทยงไมเกดขนของตราสารอนพนธเพมขน (ลดลง) (1,755,164) (3,125,277) - - ขาดทน (กาไร) จากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (37,762,624) 30,186,094 (44,625,795) (28,077,587) สวนแบงขาดทน (กาไร) จากเงนลงทนในบรษทรวม (40,619,571) (44,130,416) - - ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 5,374,827 4,639,032 4,959,387 4,292,760 ดอกเบยรบ (5,130,814) (34,980,131) (951,846) (27,882,999) ตนทนทางการเงน 170,519,480 303,183,529 54,616,592 152,786,922

กาไร (ขาดทน) จากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและหน สนดาเนนงาน 510,664,213 501,543,322 99,189,953 32,764,814 สนทรพยดาเนนงานลดลง (เพมขน)

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 109,735,600 300,711,965 (23,665,824) - ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน (13,246,280) 434,737,182 - - ลกหน อน (47,979,631) 83,331,314 4,005,816 (3,034,009) พสดคงเหลอ 79,746,041 (35,200,080) (3,588,390) 3,458,468 สนทรพยหมนเวยนอน 14,136,684 (14,744,218) 1,313 (1,312,234) สนทรพยไมหมนเวยนอน 784,703 (341,909) (10,051) 42,111

หน สนจากการดาเนนงานเพมขน (ลดลง)เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน (312,972,465) (562,878,857) 23,241,519 (7,093,452) เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน 440,516,021 79,828,191 - - เจาหน อน - คาใชจายคางจาย 22,398,432 (19,822,980) 4,647,746 (6,642,429) เงนทดรองรบ 4,287,097 - 43,635,890 553,037,002 หน สนหมนเวยนอน (7,816,643) (17,825,084) (2,885,113) (328,463) หน สนไมหมนเวยนอน - (448,187) - - จายภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน (1,322,266) - (1,322,266) -

เงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 798,931,506 748,890,659 143,250,593 570,891,808 จายภาษเงนไดนตบคคล (10,645,200) (24,470,515) (3,377,968) -

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 788,286,306 724,420,144 139,872,625 570,891,808

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

งบกระแสเงนสด

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2556

Page 74: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)72

(หนวย: บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ทดน อาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณลดลง (เพมขน) (458,385,490) (421,955,284) (510,863,511) (83,990,597) สนทรพยไมมตวตนลดลง (เพมขน) (1,131,624) (5,576,490) - - รบเงนปนผล 329,568,998 24,988,309 329,568,998 14,000,000 รบดอกเบย 5,294,725 35,520,649 1,032,188 27,962,437 จายซอเงนลงทนในบรษทรวม (32,667,878) - (32,667,878) -

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (157,321,269) (367,022,816) (212,930,203) (42,028,160) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) 159,371,000 300,000,000 - 300,000,000 เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกนเพมขน (ลดลง) - 300,000,000 - 300,000,000 เงนกยมระยะยาวเพมขน (ลดลง) (785,281,473) (582,929,611) 173,442,801 394,933,124 ไถถอนหนก - (2,500,000,000) - (2,500,000,000) จายตนทนทางการเงน (177,652,630) (322,665,866) (58,256,326) (175,963,662)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (803,563,103) (2,805,595,477) 115,186,475 (1,681,030,538) ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน (174,404,311) (40,077,880) (69,532,592) - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (347,002,377) (2,488,276,029) (27,403,695) (1,152,166,890) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 2,101,068,411 4,589,344,440 115,166,608 1,267,333,498 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 1,754,066,034 2,101,068,411 87,762,913 115,166,608

การเปดเผยเพมเตมประกอบงบกระแสเงนสดรายการทไมกระทบเงนสด: สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555 ในป 2555 บรษทฯ มเจาหนคาซอทรพยสนเพมขนจานวน 626.90 ลานบาท จากการรบโอนเปนผทาสญญาตอสรางเรอและรบโอนคาตอสรางเรอจากบรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปร

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด (ตอ)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

งบกระแสเงนสด (ตอ)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยสำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

Page 75: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

73รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 1

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

1. ขอมลทวไป

1.1 เรองทวไป

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) จดตงขนเปนบรษทมหาชนจากดตามกฎหมายไทย

บรษทฯ ประกอบกจการในประเทศไทยและประเทศอนในทะเลจนใต โดยมธรกจหลก คอ ธรกจเดนเรอ

ขนสงสนคาระหวางประเทศ ทอยของบรษทฯ ตามทจดทะเบยนตงอยเลขท 127/35 ถนนรชดาภเษก

แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร

1.2 เกณฑในการจดทางบการเงน

งบการเงนนจดทาขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและแนวปฏบตทางการบญช

ทประกาศใชโดยสภาวชาชพบญชฯ

งบการเงนนไดจดทาขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช

งบการเงนฉบบภาษาองกฤษจดทาขนจากงบการเงนทเปนภาษาไทย ในกรณทมเนอความขดแยงกน

หรอมการตความในสองภาษาแตกตางกนใหใชงบการเงนฉบบภาษาไทยเปนหลก

หมายเหตประกอบงบการเงนบรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2556

Page 76: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)74

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 2

1.3 เกณฑในการจดทางบการเงนรวม

(ก) งบการเงนรวมนไดจดทาขนโดยรวมงบการเงนของบรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) (ซงตอไปน

เรยกวา “บรษทฯ”) และบรษทยอย (ซงตอไปนเรยกวา “บรษทยอย”) ดงตอไปน

ชอบรษทยอย ประเภทกจการ สถานทจดทะเบยน สดสวนเงนลงทน

บรษทยอยทดาเนนงานในประเทศไทย

ก) บรษท เอเชยน บลค ชปปง จากด ดาเนนกจการเดนเรอ ไทย รอยละ 51 โดยบรษทฯ

(บรษทไดหยดการดาเนนกจการ)

ข) บรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จากด บรการโลจสตคส ไทย รอยละ 100 โดยบรษทฯ

กลมบรษทยอยทดาเนนงานในประเทศสงคโปร

ค) บรษท อาร ซ แอล อนเวสทเมนท พทอ จากด ลงทนในบรษทอน สงคโปร รอยละ 100 โดยบรษทฯ

ง) บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส พทอ จากด เจาของและดาเนน สงคโปร รอยละ 100 โดยบรษทฯ

และบรษทยอย คอ กจการเดนเรอ

บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส (เอม)

เอสดเอน บเอชด จากด (ถอหนอยรอยละ 100

ซงบรษทนไดถกขายเมอ 28 มถนายน 2555)

จ) บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จากด และ ลงทนในบรษทอน สงคโปร รอยละ 73 โดยบรษท รจแนล

บรษทยอย คอ ดาเนนกจการเดนเรอ คอนเทนเนอร ไลนส พทอ จากด

บรษท อาร ซ แอล ออสเตรเลย พทวาย จากด และรบรวบรวมสนคา และรอยละ 27 โดยบรษทฯ

(ถอหนอยรอยละ 100) จากผสงออกรายยอย

บรษท อาร ซ แอล เอเยนซ (เอม) เอสดเอน บเอชด จากด

(ถอหนอยรอยละ 100)

บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร ฟล องค จากด

(ถอหนอยรอยละ 100)

บรษท อาร ซ แอล (เกาหล) จากด (ถอหนอยรอยละ 100

ซงบรษทฯ ไดหยดการดาเนนกจการเมอเดอน กรกฎาคม 2555

และเมอวนท 22 มกราคม 2556 คณะกรรมการบรษทฯ

ไดมมตใหเลกกจการ) และ

บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จากด

(ถอหนอยรอยละ 100)

ฉ) บรษท อาร ซ แอล เซอรวส เอส. เอ. จากด ดาเนนกจการเดนเรอ ปานามา รอยละ 51 โดยบรษท อาร ซ แอล

(บรษทไดหยดการดาเนนกจการ) อนเวสเมนท พทอ จากด และ

รอยละ 49 โดยบรษทฯ

ช) บรษท อาร ซ แอล โฮลดงส จากด ดาเนนกจการเดนเรอ สงคโปร รอยละ 51 โดยบรษท อาร ซ แอล

(บรษทไดหยดการดาเนนกจการ) อนเวสเมนท พทอ จากด และ

รอยละ 49 โดยบรษทฯ

ซ) บรษท อาร ซ แอล ชปแมนเนจเมนท พทอ จากด จดการกองเรอ สงคโปร รอยละ 51 โดยบรษท อาร ซ แอล

อนเวสเมนท พทอ จากด และ

รอยละ 49 โดยบรษทฯ

กลมบรษทยอยทดาเนนงานในฮองกง

ฌ) บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จากด ลงทนในบรษทอน ฮองกง รอยละ 100 โดยบรษทฯ

และบรษทยอย คอ ตวแทนเดนเรอและ

บรษท รจแนล เมอรเชอนส มารไทม จากด การใหบรการ

(ถอหนอยรอยละ 80) และ การขนสงและจดการ

บรษท รจแนล เมอรเชอนส อนเตอรเนชนแนล เกยวกบสนคา

เฟรท ฟอรเวรดดง จากด (ถอหนอยรอยละ 80)

Page 77: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

75รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 3

(ข) บรษทฯ นางบการเงนของบรษทยอยมารวมในการจดทางบการเงนรวมตงแตวนทไดมา (วนทบรษทฯ

มอานาจในการควบคมบรษทยอย) จนถงวนทบรษทฯ สนสดการควบคมบรษทยอยนน

(ค) งบการเงนของบรษทยอยไดจดทาขนโดยมรอบระยะเวลาบญชและใชนโยบายการบญช

ทสาคญเชนเดยวกนกบของบรษทฯ

(ง) งบการเงนของบรษทยอยแปลงคาเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานของกลมบรษท คอ สกลเงน

เหรยญสหรฐอเมรกา และแปลงคาเปนสกลเงนบาททใชนาเสนองบการเงน ตามทกลาวไวในหมายเหต

ประกอบงบการเงนขอ 2.12

(จ) ยอดคงคางและรายการระหวางกนทมสาระสาคญของบรษทฯ และบรษทยอย (“กลมบรษท”)

ไดถกตดออกจากงบการเงนรวมแลว

(ฉ) ไมมการสารองภาษเงนไดของประเทศไทยไวสาหรบกาไรของบรษทยอยในตางประเทศ

ทยงไมไดแบงสรร เนองจากบรษทฯ ตงใจทจะคงกาไรดงกลาวไวทบรษทยอยเพอวตถประสงค

ในการลงทนตอ

(ช) สวนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม คอ จานวนกาไรหรอขาดทนและสนทรพยสทธ

ของบรษทยอยสวนทไมไดเปนของบรษทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกาไรขาดทนรวม

และสวนของผถอหนในงบแสดงฐานะการเงนรวม

Page 78: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)76

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 4

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนใหม

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทมผลบงคบใชในปปจจบน

ในระหวางป บรษทฯ และบรษทยอยไดปฏบตตามมาตรฐานการบญชฉบบปรบปรงและมาตรฐาน

การบญชใหมทออกโดยสภาวชาชพบญชฯ และมผลบงคบใชตงแตรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลง

วนท 1 มกราคม 2556 ซงฉบบทเกยวของกบกลมบรษทฯ มดงตอไปน

มาตรฐานการบญชฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได

มาตรฐานการบญชฉบบท 21 (ปร บปร ง 2552) เ ร อง ผลกระทบจากการเปล ยนแปลง

ของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 8 เรอง สวนงานดาเนนงาน

การปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวขางตนในปปจจบน ไมมผลกระทบตอ

งบการเงนทมนยสาคญนอกจากทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทยงไมมผลบงคบใชในปปจจบน

ตงแตป 2553 จนถงปจจบน สภาวชาชพบญชฯ ไดออกและปรบปรงมาตรฐานการบญช มาตรฐาน

การรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญชและการตความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงน

ซงมผลบงคบใชตงแตรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม ในปดงตอไปน

ปทมผลบงคบ

มาตรฐานการบญช

ฉบบท 1 (ปรบปรง 2555) เรอง การนาเสนองบการเงน 2557

ฉบบท 7 (ปรบปรง 2555) เรอง งบกระแสเงนสด 2557

ฉบบท 12 (ปรบปรง 2555) เรอง ภาษเงนได 2557

ฉบบท 17 (ปรบปรง 2555) เรอง สญญาเชา 2557

ฉบบท 18 (ปรบปรง 2555) เรอง รายได 2557

ฉบบท 19 (ปรบปรง 2555) เรอง ผลประโยชนของพนกงาน 2557

ฉบบท 21 (ปรบปรง 2555) เรอง ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

เงนตราตางประเทศ 2557

ฉบบท 24 (ปรบปรง 2555) เรอง การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน 2557

ฉบบท 28 (ปรบปรง 2555) เรอง เงนลงทนในบรษทรวม 2557

ฉบบท 31 (ปรบปรง 2555) เรอง สวนไดเสยในการรวมคา 2557

ฉบบท 34 (ปรบปรง 2555) เรอง งบการเงนระหวางกาล 2557

ฉบบท 38 (ปรบปรง 2555) เรอง สนทรพยไมมตวตน 2557

Page 79: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

77รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 5

ปทมผลบงคบ

ใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 2 (ปรบปรง 2555) เรอง การจายโดยใชหนเปนเกณฑ 2557

ฉบบท 3 (ปรบปรง 2555) เรอง การรวมธรกจ 2557

ฉบบท 4 (ปรบปรง 2555) เรอง สญญาประกนภย 2559

ฉบบท 5 (ปรบปรง 2555) เรอง สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขาย

และการดาเนนงานทยกเลก 2557

ฉบบท 8 (ปรบปรง 2555) เรอง สวนงานดาเนนงาน 2557

การตความมาตรฐานการบญช

ฉบบท 15 เรอง สงจงใจสญญาเชาดาเนนงาน 2557

ฉบบท 27 เรอง การประเมนเนอหาของรายการทเกยวกบรปแบบของกฎหมายตามสญญาเชา

2557

ฉบบท 29 เรอง การเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทานบรการ 2557

ฉบบท 32 เรอง สนทรพยไมมตวตน - ตนทนเวบไซต 2557

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 1 เรอง การเปลยนแปลงในหนสนทเกดขนจากการรอถอน การบรณะ

และหนสนทมลกษณะคลายคลงกน 2557

ฉบบท 4 เรอง การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม 2557

ฉบบท 5 เรอง สทธในสวนไดเสยจากกองทนการรอถอน การบรณะและ

การปรบปรงสภาพแวดลอม 2557

ฉบบท 7 เรอง การปรบปรงยอนหลงภายใตมาตรฐานการบญชฉบบท 29

เรอง การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจทมภาวะเงนเฟอรนแรง 2557

ฉบบท 10 เรอง งบการเงนระหวางกาลและการดอยคา 2557

ฉบบท 12 เรอง ขอตกลงสมปทานบรการ 2557

ฉบบท 13 เรอง โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา 2557

ฉบบท 17 เรอง การจายสนทรพยทไมใชเงนสดใหเจาของ 2557

ฉบบท 18 เรอง การโอนสนทรพยจากลกคา 2557

Page 80: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)78

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 6

ฝายบรหารของบรษทฯ ไดประเมนแลวเหนวามาตรฐานการบญชฉบบท 1 (ปรบปรง 2555),

ฉบบท 7 (ปรบปรง 2555), ฉบบท 12 (ปรบปรง 2555), ฉบบท 17 (ปรบปรง 2555), ฉบบท 18 (ปรบปรง 2555),

ฉบบท 19 (ปรบปรง 2555), ฉบบท 21 (ปรบปรง 2555), ฉบบท 24 (ปรบปรง 2555), ฉบบท 28 (ปรบปรง

2555), ฉบบท 34 (ปรบปรง 2555), ฉบบท 38 (ปรบปรง 2555) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 8

(ปรบปรง 2555) จะไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตองบการเงนเมอนามาถอปฏบต สวนมาตรฐาน

การบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญชและการตความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนอนๆ ไมเกยวเนองกบธรกจของกลมบรษทฯ ดงนนจงไมมผลกระทบตองบการเงน

เมอนามาถอปฏบต

2. นโยบายการบญชทสาคญ

2.1 การรบรรายได

รายไดจากการเดนเรอ

รายไดจากการเดนเรอจะถอเปนรายไดเมอไดใหบรการแลวโดยพจารณาถงขนความสาเรจของงาน

ดอกเบยรบ

ดอกเบยรบถอเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคานงถงอตราผลตอบแทนทแทจรง

เงนปนผลรบ

เงนปนผลรบถอเปนรายไดเมอมสทธในการรบเงนปนผล

รายไดอน

รายไดอนรบรตามเกณฑคงคางซงเปนไปตามเนอหาและความเปนจรงเชงเศรษฐกจและขอตกลง

ทเกยวของ

2.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทนระยะสน

ทมสภาพคลองสง ซงถงกาหนดจายคนภายในระยะเวลาไมเกน 3 เดอน และไมมขอจากดในการเบกใช

2.3 ลกหนการคา

ลกหนการคาแสดงตามมลคาสทธทจะไดรบ กลมบรษทบนทกคาเผอหนสงสยจะสญสาหรบ

ผลขาดทนโดยประมาณทอาจเกดขนจากการเกบเงนจากลกหนไมได ซงโดยทวไปพจารณาจากประสบการณ

การเกบเงนและการวเคราะหอายหน

2.4 พสดคงเหลอ

พสดคงเหลอแสดงตามราคาทนโดยวธเขากอน - ออกกอน

Page 81: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

79รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 7

2.5 เงนลงทน

(ก) เงนลงทนในหลกทรพยเพอคาแสดงตามมลคายตธรรม กลมบรษทบนทกการเปลยนแปลง

มลคาหลกทรพยดงกลาวเปนรายการกาไรหรอขาดทนในงบกาไรขาดทน

(ข) เงนลงทนในหลกทรพยเผอขายแสดงตามมลคายตธรรม กลมบรษทบนทกการเปลยนแปลง

มลคาหลกทรพยดงกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผถอหนจนกระทงจาหนายหลกทรพยดงกลาว

ออกไปจงบนทกการเปลยนแปลงมลคานนในงบกาไรขาดทน

(ค) เงนลงทนในตราสารหนทจะครบกาหนดชาระในหนงป และทจะถอจนครบกาหนดแสดงมลคา

ตามวธราคาทนตดจาหนาย กลมบรษทตดบญชสวนเกน/สวนตากวามลคาตราสารหนตามอตราดอกเบยท

แทจรง ซงจานวนทตดจาหนายนจะแสดงเปนรายการปรบกบดอกเบยรบ

(ง) เงนลงทนระยะยาวอนในตราสารทนทไมอยในความตองการของตลาดแสดงมลคาตามราคาทน

(จ) เงนลงทนในบรษทรวมทแสดงในงบการเงนรวมแสดงมลคาตามวธสวนไดเสย

(ฉ) เงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมทแสดงอยในงบการเงนเฉพาะกจการแสดงมลคา

ตามราคาทน

กลมบรษทใชวธถวเฉลยถวงนาหนกในการคานวณตนทนของเงนลงทน

ผลขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทนทเกดขนเมอราคาตามบญชของเงนลงทนสงกวามลคา

ทคาดวาจะไดรบคนจะบนทกในงบกาไรขาดทนทนท

2.6 ทดน อาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณ/คาเสอมราคาและคาตดจาหนาย

ท ดน อาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณแสดงมลคาตามราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและ

คาเผอการดอยคาของสนทรพย (ถาม)

คาเสอมราคาของสนทรพยถาวร คานวณจากราคาทนหลงจากหกมลคาซากโดยวธเสนตรงตามอาย

การใชงานโดยประมาณของสนทรพยดงน

เรอเดนทะเล 25 ป

อาคารชดและอาคารเชาระยะยาว 20, 50 ป

ทดนเชาและสงปรบปรงสนทรพยเชา ตามอายสญญาเชา

สนทรพยถาวรอน 3 - 10 ป

ไมมการคดคาเสอมราคาสาหรบทดนและเรอเดนทะเลระหวางตอสราง

กลมบรษทบนทกรายจายในการซอมแซมเรอครงใหญเปนรายจายฝายทนเมอเกดรายการ

และตดจาหนายดวยวธเสนตรงเปนระยะเวลา 30 เดอน

Page 82: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)80

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 8

2.7 สนทรพยไมมตวตน

กลมบรษทจะวดมลคาเรมแรกของสนทรพยไมมตวตนดวยราคาทน และภายหลงการรบรรายการ

ครงแรก สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจาหนายสะสมและคาเผอการดอยคาสะสม

(ถาม) ของสนทรพยนน

กลมบรษทตดจาหนายสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจากดอยางมระบบตลอดอาย

การใหประโยชนเชงเศรษฐกจของสนทรพย นน และจะประเมนการดอยคาของสนทรพยดงกลาว

เมอมขอบงชวาสนทรพยนนเกดการดอยคา กลมบรษทจะทบทวนระยะเวลาการตดจาหนายและวธการ

ตดจาหนายของสนทรพยไมมตวตนดงกลาวทกสนปเปนอยางนอย คาตดจาหนายรบรเปนคาใชจาย

ในงบกาไรขาดทน

สนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจากดมดงน

อายการใหประโยชน

โปรแกรมคอมพวเตอร 3 ป

2.8 คาใชจายในการออกหนกรอตดบญช

คาใชจายในการออกหนกรอตดบญชถกตดจาหนายโดยวธอตราดอกเบยทแทจรง (โดยประมาณ)

ตามอายของหนก

คาตดจาหนายคาใชจายในการออกหนกรอตดบญชรวมอยในตนทนทางการเงน

2.9 เครองมอทางการเงน

เครองมอทางการเงนทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนประกอบดวย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

ลกหนการคา เจาหนการคา และเงนกยม ซงนโยบายการบญชเฉพาะสาหรบรายการแตละรายการได

เปดเผยแยกไวในแตละหวขอทเกยวของ

2.10 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯ หมายถง บคคลหรอกจการทมอานาจควบคมบรษทฯ

หรอถกควบคมโดยบรษทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออมหรออยภายใตการควบคมเดยวกน

กบบรษทฯ

นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลซงมอทธพล

อยางเปนสาระสาคญกบบรษทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม ผบรหารสาคญ กรรมการหรอ

พนกงานของบรษทฯ ทมอานาจในการวางแผนและควบคมการดาเนนงานของบรษทฯ

Page 83: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

81รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 9

2.11 สญญาเชาระยะยาว

สญญาเชาทรพยสนทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบผเชา

ถอเปนสญญาเชาการเงน สญญาเชาการเงนจะบนทกเปนรายจายฝายทนดวยมลคายตธรรมของสนทรพย

ทเชาหรอมลคาปจจบนสทธของจานวนเงนขนตาทตองจายตามสญญาเชาแลวแตมลคาใดจะตากวา

ภาระผกพนตามสญญาเชาหกคาใชจายทางการเงนจะบนทกเปนหนสนระยะยาว สวนดอกเบยจายจะบนทกใน

งบกาไรขาดทนตลอดอายของสญญาเชา สนทรพยทไดมาตามสญญาเชาการเงนจะคดคาเสอมราคา

ตลอดอายการใชงานของสนทรพยทเชาหรออายของสญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะตากวา

2.12 เงนตราตางประเทศ

สกลเงนบาทเปนสกลเงนทใชนาเสนองบการเงนของกลมบรษท ซงแตกตางจากสกลเงนเหรยญ

สหรฐอเมรกาทเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงาน กจการในกลมบรษทจะกาหนดสกลเงนทใชในการ

ดาเนนงานของแตละกจการและรายการบญชในงบการเงนจะวดมลคาดวยสกลเงนทใชในการดาเนนงาน

ก) การแปลงคารายการและยอดคงเหลอทเปนเงนตราตางประเทศ

รายการบญชท เปนเงนตราตางประเทศจะบนทกรายการเรมแรกเปนสกลเงนทใชใน

การดาเนนงานของแตละกจการในกลมบรษท รายการทเปนเงนตราตางประเทศทเกดขนระหวางป

แปลงคาเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ

สนทรพยและหนสนท เปนตวเงนซง เปนเงนตราตางประเทศคงเหลออย ณ วนท

ในงบแสดงฐานะการเงนจะถกแปลงคาเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานดวยอตราแลกเปลยน

ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน กาไรหรอขาดทนจากการแปลงคาบนทกในงบกาไรขาดทน

รายการทไมเปนตวเงนทอยในรปเงนตราตางประเทศซงเคยบนทกไวดวยราคาทนเดม

จะถกแปลงคาโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ รายการทไมเปนตวเงนทเปนเงนตรา

ตางประเทศซงบนทกไวดวยมลคายตธรรมจะถกแปลงคาโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทกาหนด

มลคายตธรรมนน

ข) การแปลงคาเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานของกลมบรษท

เนองจากสกลเงนทใชในการดาเนนงานของบรษทฯ คอ สกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกา

ดงนนสนทรพยและหนสนของกจการในกลมบรษททสกลเงนทใชในการดาเนนงานไมใช

สกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกาจะถกแปลงคาเปนสกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกาโดยใชอตรา

แลกเปลยน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานและรายการในงบกาไรขาดทนและงบกาไรขาดทน

เบดเสรจจะถกแปลงคาโดยใชอตราแลกเปลยนถวเฉลยของปทเกดรายการ

ผลตางของอตราแลกเปลยนทเกดจากการแปลงคาจะรบรไวในกาไรขาดทนเบดเสรจอน

งบการเงนทแสดงในสกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกาไดถกเปดเผยไวในหมายเหตประกอบ

งบการเงนขอ 26

Page 84: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)82

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 10

ค) การแปลงคาเปนสกลเงนทใชนาเสนองบการเงน

สนทรพยและหนสนของกจการในกลมบรษทจะถกแปลงคาเปนสกลเงนบาท ซงเปน

สกลเงนทใชนาเสนองบการเงน โดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานและ

รายการในงบกาไรขาดทนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจจะถกแปลงคาโดยใชอตราแลกเปลยน

ถวเฉลยของปทเกดรายการ

ผลตางของอตราแลกเปลยนทเกดจากการแปลงคาจะรบรไวในกาไรขาดทนเบดเสรจอน

มการเปลยนแปลงนโยบายการบญช น เ นองจากเดมบรษทไดกาหนดสกลเงนบาท

เปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานเปลยนเปนสกลเหรยญสหรฐอเมรกา สวนบรษทยอย

ทงในประเทศและตางประเทศไดกาหนดสกลเงนทใชในการดาเนนงานสอดคลองกบสภาวะแวดลอม

ทางเศรษฐกจหลกทแตละบรษทนนดาเนนงานอยแลว ซงผลกระทบจากการเปลยนแปลงนโยบาย

การบญชนไดถกเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4.2

2.13 เงนลงทนในอสงหารมทรพยระยะยาวเพอการลงทน

เงนลงทนในอสงหารมทรพยระยะยาวเพอการลงทนแสดงดวยมลคายตธรรม

2.14 การดอยคาของสนทรพย

ทกวนทในงบแสดงฐานะการเงน กลมบรษทจะทาการประเมนการดอยคาของอาคารสานกงาน

เรอเดนทะเลและอปกรณ และสนทรพยทไมมตวตนอนของกลมบรษทหากมขอบงชวาสนทรพยดงกลาว

อาจดอยคา กลมบรษทรบรขาดทนจากการดอยคาเมอมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยมมลคาตากวา

มลคาตามบญชของสนทรพยนน ทงนมลคาทคาดวาจะไดรบคนหมายถงมลคายตธรรมหกตนทนในการขาย

ของสนทรพยหรอมลคาจากการใชสนทรพยแลวแตราคาใดจะสงกวา ในการประเมนมลคาจากการ

ใชสนทรพยกลมบรษทประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตทกจการคาดวาจะไดรบจากสนทรพย และ

คานวณคดลดเปนมลคาปจจบน โดยใชอตราคดลดกอนภาษทสะทอนถงการประเมนความเสยงในสภาพ

ตลาดปจจบนของเงนสดตามระยะเวลาและความเสยง ซงเปนลกษณะเฉพาะของสนทรพยทกาลงพจารณา

อยในการประเมนมลคายตธรรมหกตนทนในการขาย กลมบรษทใชแบบจาลองการประเมนมลคาทดทสด

ซงเหมาะสมกบสนทรพยซงสะทอนถงจานวนเงนทกจการสามารถจะไดมาจากการจาหนายสนทรพย หก

ดวยตนทนในการจาหนาย โดยการจาหนายนนผซอกบผขายมความรอบรและเตมใจในการแลกเปลยนและ

สามารถตอรองราคากนไดอยางเปนอสระในลกษณะของผทไมมความเกยวของกน กลมบรษทจะรบร

รายการขาดทนจากการดอยคาในงบกาไรขาดทน

Page 85: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

83รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 11

2.15 ผลประโยชนพนกงาน

บรษทฯ และบรษทยอยรบร เงนเดอน คาจาง โบนส เงนสมทบกองทนประกนสงคม กองทน

สารองเลยงชพและผลประโยชนอนๆ เปนคาใชจายเมอเกดรายการ

เงนชดเชยเมอออกจากงานของพนกงานตามทกาหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บนทกเปน

คาใชจายในสวนของกาไรขาดทนตลอดอายการทางานของพนกงาน ภาระผกพนของบรษทฯ และ บรษท

ยอยในประเทศไทยแหงหนงเกยวกบผลประโยชนพนกงานหลงออกจากงานนคานวณโดย นก

คณตศาสตรประกนภยตามหลกคณตศาสตรประกนภย โดยใชวธคดลดแตละหนวยทประมาณการไว

อยางไรกตามผลประโยชนหลงออกจากงานทเกดขนจรงนนอาจแตกตางไปจากทประมาณไว

บรษทฯ และบรษทยอยในประเทศไทยแหงหนงจะรบรกาไรขาดทนจากการประมาณการตาม

หลกคณตศาสตรประกนภยทเกดขนในกาไรขาดทนเบดเสรจอนในงวดทเกดรายการ

2.16 ประมาณการหนสน

กลมบรษทรบรประมาณการหนสนเมอมภาระผกพนในปจจบน ซงเกดจากเหตการณในอดตและ

มความเปนไปไดคอนขางแนนอนทจะสญเสยทรพยากรทมประโยชนเชงเศรษฐกจเพอจายชาระภาระผกพน

ดงกลาวและสามารถประมาณมลคาภาระผกพนนนไดอยางนาเชอถอ

กลมบรษทบนทกสารองเงนชดเชยคาเสยหายของสนคา โดยประมาณจากจานวนเงนคาเสยหาย

ทไมสามารถเรยกคนไดจากบรษทประกนภย

2.17 ภาษเงนได

ภาษเงนไดสาหรบปประกอบดวยภาษเงนไดของปปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช ภาษเงนได

ของปปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญชรบรในงบกาไรขาดทน ยกเวนสวนทเกยวกบรายการ

ทเกยวของกบการรวมธรกจหรอรายการทรบรโดยตรงในสวนของผถอหนหรอกาไรขาดทนเบดเสรจอน

ภาษเงนไดปจจบน ไดแก ภาษทคาดวาจะจายใหกบหนวยงานจดเกบภาษของรฐ โดยคานวณจาก

กาไรทางภาษตามหลกเกณฑทกาหนดในกฎหมายภาษอากรโดยใชอตราภาษทประกาศใช ณ วนทรายงาน

ภาษเงนไดรอการตดบญช บนทกโดยคานวณจากผลแตกตางชวคราวทเกดขนระหวางมลคา ตาม

บญชของสนทรพยและหนสน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานกบฐานภาษของสนทรพยและหนสน ท

เกยวของนน

ภาษเงนไดรอการตดบญชวดมลคาโดยใชอตราภาษทคาดวาจะใชกบผลแตกตางชวคราวเมอม

การกลบรายการ โดยองกบกฎหมายทประกาศใช ณ วนทรายงาน

Page 86: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)84

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 12

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช จะบนทกตอเมอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากาไร

เพอเสยภาษในอนาคตจะมจานวนเพยงพอกบการใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวดงกลาว สนทรพย

ภาษเงนไดรอการตดบญชจะถกทบทวน ณ ทกวนทรายงานและจะถกปรบลดลงเทาทประโยชนทางภาษจะ

มโอกาสถกใชจรง

มการเปลยนแปลงนโยบายการบญชนเนองจากเดมบรษทฯ และบรษทยอยไมมการบนทกภาษ เงน

ไดรอการตดบญช ผลกระทบจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชไดถกเปดเผยไวในหมายเหตประกอบ

งบการเงนขอ 4.1

2.18 กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน

กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทน) สาหรบปดวยจานวนถวเฉลย

ถวงนาหนกของหนสามญทออกจาหนายแลว

3. การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทสาคญ

ในการจดทางบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจและ

การประมาณการในเรองทมความไมแนนอนเสมอ การใชดลยพนจและการประมาณการดงกลาวนสงผลกระทบ

ตอจานวนเงนทแสดงในงบการเงนและขอมลทแสดงในหมายเหตประกอบงบการเงน ผลท เกดขนจรง

อาจแตกตางไปจากจานวนทประมาณการไว การใชดลยพนจและการประมาณการทางบญชทสาคญมดงน

3.1 คาเผอหนสงสยจะสญ

ในการประมาณคาเผอหนสงสยจะสญของลกหน ฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจในการประมาณการ

ผลขาดทนทคาดวาจะเกดขนจากลกหนแตละราย โดยคานงถงประสบการณการเกบเงนในอดต อายของหน ท

คงคางและสภาวะเศรษฐกจทเปนอยในขณะนน เปนตน

3.2 อาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณ

ในการคานวณคาเสอมราคาของอาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณ ฝายบรหารจาเปนตองทาการประมาณ

อายการใชงานและมลคาซากเมอเลกใชงานของอาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณ และตองทบทวนอาย

การใชงานและมลคาซากใหมหากมการเปลยนแปลงเชนนนเกดขน

นอกจากนฝายบรหารจาเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณในแตละ

ชวงเวลาและบนทกขาดทนจากการดอยคาหากคาดวามลคาทคาดวาจะไดรบคนตากวามลคาตามบญชของ

สนทรพยนน ในการนฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจทเกยวของกบการคาดการณรายไดและคาใชจาย

ในอนาคตซงเกยวเนองกบสนทรพยนน

Page 87: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

85รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 13

3.3 สญญาเชา

ในการพจารณาประเภทของสญญาเชาวา เปนสญญาเชาดาเนนงานหรอสญญาเชาการเงน

ฝายบรหารไดใชดลยพนจในการประเมนเงอนไขและรายละเอยดของสญญาเพอพจารณาวากลมบรษท

ไดโอนหรอรบโอนความเสยงและผลประโยชนในสนทรพยทเชาดงกลาวแลวหรอไม

3.4 สนทรพยไมมตวตน

ในการบนทกและวดมลคาของสนทรพยไมมตวตน ณ วนทไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา

ในภายหลง ฝายบรหารจาเปนตองประมาณการกระแสเงนสดทคาดวาจะไดรบในอนาคตจากสนทรพย

หรอหนวยของสนทรพยทกอใหเกดเงนสด รวมทงการเลอกอตราคดลดทเหมาะสมในการคานวณหามลคา

ปจจบนของกระแสเงนสดนนๆ

3.5 คาเผอผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรมของตราสารอนพนธ

ในการพจารณาสารองผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรมของตราสาร

อนพนธ ฝายบรหารของกลมบรษทไดประเมนมลคายตธรรมของตราสารอนพนธ โดยใชเทคนคและ

แบบจาลองการประเมนมลคา ซงตวแปรทใชในแบบจาลองไดมาจากการเทยบเคยงกบตวแปรทมอยในตลาด

3.6 คดฟองรอง

กลมบรษทมหนสนทอาจจะเกดขนจากการถกฟองรองเรยกคาเสยหาย ซงฝายบรหารไดใชดลยพนจ

ในการประเมนผลของคดทถกฟองรองแลวและเชอมนวาจะไมมความเสยหายเกดขนจงไมไดบนทก

ประมาณการหนสนดงกลาว ณ วนทในงบการเงน

3.7 ประมาณการคาใชจายจากสญญาทสรางภาระ

ประมาณการคาใชจายของสญญาทสรางภาระแกกลมบรษทจะบนทกเมอประโยชนทกลมบรษท

พงไดรบนอยกวาตนทนทจาเปนในการดาเนนการตามขอผกพนในสญญา การประมาณคาใชจายรบร

ดวยมลคาปจจบนของตนทนทคาดวาจะเกดขนเมอสนสดสญญาหรอตนทนสทธทคาดวาจะเกดขน

เมอดาเนนสญญาตอแลวแตมลคาใดจะตากวา กลมบรษทรบรผลขาดทนจากการดอยคาท เกดขน

จากสนทรพยทระบไวในสญญากอนทจะรบรและวดมลคาประมาณการหนสน

3.8 ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานตามโครงการผลประโยชน

หนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานประมาณขนตามหลกคณตศาสตร

ประกนภย ซงตองอาศยขอสมมตฐานตางๆในการประมาณการนน เชน อตราคดลด อตราการขนเงนเดอน

ในอนาคต อตรามรณะ และอตราการเปลยนแปลงในจานวนพนกงาน เปนตน

Page 88: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)86

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 14

4. ผลกระทบจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญช

ในระหวางปปจจบน บรษทฯ และบรษทยอยไดเปลยนแปลงนโยบายการบญชและมผลกระทบจาก

การเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงน

4.1 ภาษเงนได

บรษทฯ และบรษทยอยไดเปลยนแปลงนโยบายการบญชเรองภาษเงนได เนองจากบรษทฯ

และบรษทยอยนามาตรฐานการบญชฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได ทมผลบงคบใชในปปจจบนมาถอปฏบต

อยางไรกตาม การเปลยนแปลงดงกลาวไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตอกาไร (ขาดทน) สะสม

ของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 1 มกราคม 2555 ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 และกาไร (ขาดทน) สาหรบป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 เนองจากผบรหารพจารณาวาบรษทฯ และบรษทยอยไมม

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทตองรบรเนองจากมความเปนไปไดคอนขางแนวากจการจะไมมกาไร

ทางภาษทเพยงพอทจะนาสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชมาใชประโยชนทางภาษได รวมทงรายไดสวน

ใหญของบรษทฯ และบรษทยอยไดรบการยกเวนภาษเงนได ยกเวนบรษทยอยตางประเทศแหงหนง ท

บนทกภาษเงนไดรอตดบญชในปกอนแลว โดยมหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท 1 มกราคม 2555

จานวน 6.70 ลานบาท และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 จานวน 6.25 ลานบาท และคาใชจายภาษเงนได

รอการตดบญชสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 จานวน - ลานบาท และ 0.45 ลานบาท

ตามลาดบ และบรษทยอยในประเทศแหงหนงทจะตองบนทกสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท

1 มกราคม 2555 จานวน 0.26 ลานบาท และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 จานวน 0.33 ลานบาท และรายได

ภาษเงนไดรอการตดบญชสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 จานวน 0.69 ลานบาท และ 0.07

ลานบาท ตามลาดบ อยางไรกตาม เนองจากจานวนเงนทตองปรบปรงกบงบการเงนปกอนๆ มจานวน 0.33

ลานบาท ซงไมมนยสาคญจงปรบปรงผลกระทบดงกลาวในงบการเงนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2556 ทงจานวน ซงการเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาวมผลกระทบตองบกาไรขาดทนสาหรบป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ดงน

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ขาดทนสาหรบปลดลง 1.03 -

ขาดทนตอหนขนพนฐานลดลง (บาท) 0.001 -

Page 89: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

87รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 15

4.2 เงนตราตางประเทศ

บรษทฯ และบรษทยอยไดเปลยนแปลงนโยบายการบญชเรอง เงนตราตางประเทศ เนองจากบรษทฯ

และบรษทยอยนามาตรฐานการบญชฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) เรอง ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของ

อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศทมผลบงคบใชในปปจจบนมาถอปฏบต ซงการเปลยนแปลงนโยบาย

ดงกลาวมผลกระทบตองบการเงนของบรษทฯ เทานน เนองจากบรษทยอยทงในและตางประเทศไดกาหนด

สกลเงนทใชในการดาเนนงานสอดคลองกบสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจหลกทแตละบรษทนน

ดาเนนงานอยแลว อยางไรกตาม บรษทฯ ไมสามารถนานโยบายการบญชใหมมาถอปฏบตยอนหลงได

เนองจากบรษทฯ ไมไดจดเกบขอมลในปกอนๆ ในลกษณะทสามารถนานโยบายการบญชใหมมาปรบปรง

ขอมลสาหรบปกอนๆ ทแสดงเปรยบเทยบเพอใหสามารถเปรยบเทยบกบงบการเงนปปจจบนได ดงนน

บรษทฯ จงตองนานโยบายการบญชใหมมาถอปฏบตตามวธเปลยนทนทโดยเรมจากปปจจบนเปนตนไป

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาวตองบกาไรขาดทนและงบกาไรขาดทน

เบดเสรจสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มดงน

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ขาดทนสาหรบปลดลง 306.71 306.71

ขาดทนตอหนขนพนฐานลดลง (บาท) 0.37 0.37

ขาดทนเบดเสรจอนสาหรบปเพมขน 331.47 331.47

Page 90: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)88

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 16

5. ลกหนการคา

ยอดคงเหลอของลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายหน

ทคางชาระไดดงน

(หนวย: พนบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

นอยกวา 90 วน 1,919,835 1,974,486 23,666 -

91 - 180 วน 25,647 54,011 - -

181 - 365 วน 6,235 62,055 - -

มากกวา 365 วน 24,974 17,055 - -

รวม 1,976,691 2,107,607 23,666 -

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (12,567) (12,435) - -

สทธ 1,964,124 2,095,172 23,666 -

ยอดคงเหลอของลกหนการคา - กจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายหน

ทคางชาระไดดงน

(หนวย: พนบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

นอยกวา 90 วน 27,314 11,712 - -

91 - 180 วน 4,246 3,858 - -

181 - 365 วน 3,247 6,000 - -

มากกวา 365 วน 9 - - -

รวม 34,816 21,570 - -

Page 91: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

89รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 17

6. เงนลงทนในบรษทยอย

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนเฉพาะกจการ

สดสวน เงนปนผลรบสาหรบป

ทนเรยกชาระแลว เงนลงทนโดยตรง ราคาทน สนสดวนท 31 ธนวาคม

ชอบรษท 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 รอยละ รอยละ

บรษทยอยทดาเนนงานในประเทศไทย

ก) บรษท เอเชยน บลค ชปปง จากด 25 ลานบาท 25 ลานบาท 51 51 13 13 - -

ข) บรษท อาร ซ แอล โลจสตคส จากด 5 ลานบาท 5 ลานบาท 100 100 5 5 - -

บรษทยอยทดาเนนงานในประเทศสงคโปร

ค) บรษท อาร ซ แอล อนเวสทเมนท 10 ลานเหรยญ 10 ลานเหรยญ

พทอ จากด สงคโปร สงคโปร 100 100 233 145 - -

ง) บรษท รจแนล คอนเทนเนอร 136.5 ลานเหรยญ 136.5 ลานเหรยญ

ไลนส พทอ จากด สงคโปร สงคโปร 100 100 5,185 5,060 - -

จ) บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จากด 138.6 ลานเหรยญ 138.6 ลานเหรยญ

สหรฐฯ สหรฐฯ 27 27 1,121 1,094 - -

ฉ) บรษท อาร ซ แอล เซอรวส เอส เอ จากด 10,000 เหรยญ 10,000 เหรยญ

สหรฐฯ สหรฐฯ 49 49 2 2 - -

ช) บรษท อาร ซ แอล โฮลดงส จากด 0.3 ลานเหรยญ 0.3 ลานเหรยญ

สงคโปร สงคโปร 49 49 153 108 - -

ซ) บรษท อาร ซ แอล ชปแมนเนจเมนท 0.3 ลานเหรยญ 0.3 ลานเหรยญ

พทอ จากด สงคโปร สงคโปร 49 49 80 54 - -

บรษทยอยทดาเนนงานในฮองกง

ฌ) บรษท รจแนล คอนเทนเนอร 20 ลานเหรยญ 20 ลานเหรยญ

ไลนส (ฮองกง) จากด ฮองกง ฮองกง 100 100 237 217 277 -

รวมเงนลงทนในบรษทยอย 7,029 6,698 277 -

Page 92: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)90

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 18

7. เงนลงทนในบรษทรวม

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนเฉพาะกจการ

สดสวน เงนปนผลรบสาหรบป

ทนเรยกชาระแลว เงนลงทนโดยตรง วธราคาทน วธสวนไดเสย สนสดวนท 31 ธนวาคม

ชอบรษท 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

รอยละ รอยละ

เงนลงทนในบรษทรวมของบรษทฯ

บรษทรวมทดาเนนงานในประเทศไทย

บรษท ท ไอ พ เอส จากด 100 ลาน 100 ลาน

(ดาเนนกจการเกยวกบทาเรอ) บาท บาท 22 20 54 20 236 215 52 14

รวมเงนลงทนในบรษทรวม 54 20 236 215 52 14

ในเดอนพฤษภาคม 2556 บรษทฯ ไดซอเงนลงทนในบรษท ท ไอ พ เอส จากด เพมขนอกจานวน 22,222

หน ในราคาหนละ 1,425 บาท รวมเปนจานวนเงน 31.67 ลานบาท จากบรษทในประเทศแหงหนง ยงผลให

สดสวนการถอหนของบรษทฯ เพมขนจากรอยละ 20 เปนรอยละ 22

สวนแบงกาไรสะสมของบรษทรวมของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 คานวณจาก

งบการเงนของบรษทรวม ซงจดทาโดยฝายบรหารและไมไดตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษทรวม

(หนวย : พนบาท)

งบการเงนรวม

2556 2555

เงนลงทนในบรษทรวมของบรษทฯ 235,577 214,815

เงนลงทนในบรษทรวมของบรษทยอย 23,215 24,405

รวมเงนลงทนในบรษทรวมซงบนทกโดยวธสวนไดเสย 258,792 239,220

Page 93: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

91รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 19

8. ทดน อาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณ - สทธ

8.1 ทดนและอาคาร - สทธ (หนวย: บาท)

สงปรบปรง สงปรบปรง

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร

ในกรงเทพฯ ในสงคโปร ในฮองกง ในสงคโปร ในฮองกง รวม

ราคาทน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 45,746,387 152,758,232 241,394,792 59,444,614 5,384,834 504,728,859

ซอเพม - - - 109,759 - 109,759

จาหนาย - - - (888,725) - (888,725)

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน - 11,113,025 17,473,781 ,342,597 389,790 33,319,193

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 45,746,387 163,871,257 258,868,573 3,008,245 5,774,624 537,269,086

คาเสอมราคาสะสม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 (43,717,228) (23,706,821) (25,337,375) (57,565,332) (4,758,870) (155,085,626)

คาเสอมราคาสาหรบป (1,694,208) (2,995,768) (2,557,960) (892,807) (313,956) (8,454,699)

จาหนาย - - - 888,725 - 888,725

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน - (1,930,978) (2,010,739) (4,262,408) (366,160) (8,570,285)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 (45,411,436) (28,633,567) (29,906,074) (61,831,822) (5,438,986) (171,221,885)

คาเผอการดอยคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 - (19,675,732) (20,516,852) - - (40,192,584)

เพมขน - - - - - -

โอนกลบ - - - - - -

ลดลงจากการจาหนาย - - - - - -

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน - (1,431,378) (1,485,148) - - (2,916,526)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 - (21,107,110) (22,002,000) - - (43,109,110)

มลคาสทธตามบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 2,029,159 109,375,679 195,540,565 1,879,282 625,964 309,450,649

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 334,951 114,130,580 206,960,499 1,176,423 335,638 322,938,091

บรษทยอยไดจานองอสงหารมทรพยขางตนเพอคาประกนวงเงนสนเชอ

3

Page 94: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)92

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 20

8.2 เรอเดนทะเลและอปกรณ - งบการเงนรวม

(หนวย : บาท)

เครองตกแตง

เรอเดนทะเล รายจายใน ตดตง

ระหวาง การซอมแซม ตลาเลยง และอปกรณ

เรอเดนทะเล ตอสราง เรอครงใหญ สนคา สานกงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 24,908,121,068 856,701,758 392,296,175 607,113,987 199,650,554 28,258,944 26,992,142,486

ซอเพม - 390,230,897 188,255,013 916,674 1,181,397 1,027,633 581,611,614

จาหนาย/ตดจาหนาย - - (143,398,574) (99,903,675) (7,991,535) (1,190,499) (252,484,283)

รบโอน (โอน) 1,246,932,655 (1,246,932,655) - - - - -

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน 1,248,552,454 - 23,801,978 44,229,713 6,158,500 1,325,669 1,324,068,314

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 27,403,606,177 - 460,954,592 552,356,699 198,998,916 29,421,747 28,645,338,131

คาเสอมราคาสะสม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 (9,026,727,818) - (212,530,371) (389,958,308) (187,056,406) (23,431,016) (9,839,703,919)

คาเสอมราคาสาหรบป (949,006,213) - (175,345,508) (89,161,588) (4,422,893) (1,241,530) (1,219,177,732)

จาหนาย/ตดจาหนาย - - 137,005,443 78,666,515 7,866,003 1,024,408 224,562,369

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน (493,056,447) - (15,823,774) (34,510,169) (5,940,287) (955,924) (550,286,601)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 (10,468,790,478) - (266,694,210) (434,963,550) (189,553,583) (24,604,062) (11,384,605,883)

คาเผอการดอยคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 (1,502,476,120) - - - - - (1,502,476,120)

เพมขน (722,150,029) - - - - - (722,150,029)

โอนกลบ - - - - - - -

ลดลงจากการจาหนาย - - - - - - -

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน (152,498,146) - - - - - (152,498,146)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 (2,377,124,295) - - - - - (2,377,124,295)

มลคาสทธตามบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 14,378,917,130 856,701,758 179,765,804 217,155,679 12,594,148 4,827,928 15,649,962,447

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 14,557,691,404 - 194,260,382 117,393,149 9,445,333 4,817,685 14,883,607,953

กลมบรษทไดจานองเรอเดนทะเลสวนใหญเพอคาประกนวงเงนสนเชอ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 กลมบรษทมเรอเดนทะเลและอปกรณจานวนหนงซงตดคาเสอมราคา

หมดแลวแตยงใชงานอย ราคาทนของสนทรพยดงกลาวมจานวนเงนประมาณ 529 ลานบาท และ 434 ลานบาท

(งบการเงนเฉพาะกจการ 102 ลานบาท และ 49 ลานบาท) ตามลาดบ

Page 95: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

93รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 21

สรปเหตการณสาคญทเกดขนในป 2556

ในระหวางไตรมาสแรกของป 2556 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดขายตลาเลยงสนคา

จานวนหนง มกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 1.3 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 37.5 ลานบาท

ในระหวางไตรมาสท 2 ของป 2556 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดขายตลาเลยงสนคา จานวน

หนง มกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 1.2 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 35.1 ลานบาท

ในระหวางไตรมาสท 3 ของป 2556 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดขายตลาเลยงสนคา จานวน

หนง มกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 0.3 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 9.9 ลานบาท

ในระหวางไตรมาสท 4 ของป 2556 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดขายตลาเลยงสนคา จานวน

หนง มกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 0.4 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 12.9 ลานบาท

ในปลายป 2556 บรษทฯ และบรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดจดใหมการประเมนราคา

เรอเดนทะเล โดยผประเมนราคาอสระและไดบนทกรายการขาดทนจากการดอยคาเปนจานวนเงน 23.5 ลาน

เหรยญสหรฐฯหรอประมาณ 722.2 ลานบาท (งบการเงนเฉพาะกจการเปนจานวนเงน - ลานเหรยญสหรฐฯ หรอ

ประมาณ - ลานบาท) ในงบกาไรขาดทน

สรปเหตการณสาคญทเกดขนในป 2555

ในระหวางไตรมาสแรกของป 2555 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดขายตลาเลยงสนคา

จานวนหนง มกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 1.2 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 36.2 ลานบาท

ในระหวางไตรมาสท 2 ของป 2555 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดขายตลาเลยงสนคา

จานวนหนง มกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 1.2 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 37.7 ลานบาท

ในระหวางไตรมาสท 3 ของป 2555 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดขายตลาเลยงสนคา

จานวนหนง มกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 1.3 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 39.8 ลานบาท

ในระหวางไตรมาสท 4 ของป 2555 บรษทฯ ไดขายเรอลาหนง ซงมมลคาตามบญชเปนจานวนเงน

1.0 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 33.5 ลานบาท โดยมกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 0.3 ลานเหรยญ

สหรฐฯ หรอประมาณ 10.8 ลานบาทและบรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดขายตลาเลยงสนคา จานวน

หนง มกาไรจากการขายเปนจานวนเงน 5.3 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 165.0 ลานบาท

ในปลายป 2555 บรษทฯ และบรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดจดใหมการประเมนราคา เรอ

เดนทะเล โดยผประเมนราคาอสระและไดบนทกรายการขาดทนจากการดอยคาเปนจานวนเงน 24.2 ลานเหรยญ

สหรฐฯหรอประมาณ 750.0 ลานบาท (งบการเงนเฉพาะกจการเปนจานวนเงน 2.9 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอ

ประมาณ 90.0 ลานบาท) ในงบกาไรขาดทน

Page 96: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)94

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 22

เรอเดนทะเลและอปกรณ - งบการเงนเฉพาะกจการ

(หนวย: บาท)

เครองตกแตง

เรอเดนทะเล รายจายใน ตดตง

ระหวาง การซอมแซม และอปกรณ

เรอเดนทะเล ตอสราง เรอครงใหญ สานกงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 8,273,300,395 856,701,758 130,917,745 44,928,732 9,147,500 9,314,996,130

ซอเพม - 390,230,897 120,435,600 197,014 - 510,863,511

จาหนาย/ตดจาหนาย - - (103,176,425)

(2,428,622) - (105,605,047)

รบโอน (โอน) 1,246,932,655 (1,246,932,655) - - - -

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน (571,151,962) - 9,518,243 (4,452,361) (1,064,561) (567,150,641)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 8,949,081,088 - 157,695,163 38,244,763 8,082,939 9,153,103,953

คาเสอมราคาสะสม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 (3,401,160,475) - (86,794,223) (43,426,588) (9,147,497) (3,540,528,783)

คาเสอมราคาสาหรบป (289,107,799) - (79,039,503) (844,720) - (368,992,022)

จาหนาย/ตดจาหนาย - - 103,176,425 2,428,622 - 105,605,047

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน 136,414,319 - (3,898,773) 4,455,231 1,064,558 138,035,335

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 (3,553,853,955) - (66,556,074) (37,387,455) (8,082,939) (3,665,880,423)

คาเผอการดอยคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 (89,971,288) - - - - (89,971,288)

เพมขน - - - - - -

โอนกลบ - - - - - -

ลดลงจากการจาหนาย - - - - - -

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน (5,008,472) - - - - (5,008,472)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 (94,979,760) - - - - (94,979,760)

มลคาสทธตามบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 4,782,168,632 856,701,758 44,123,522 1,502,144 3 5,684,496,059

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 5,300,247,373 - 91,139,089 857,308 - 5,392,243,770

Page 97: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

95รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 23

คาเสอมราคาทรวมอยในงบกาไรขาดทนสาหรบป 2556 และ 2555 ประกอบดวย

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

คาเสอมราคาทรวมอยใน

ตนทนการเดนเรอ 1,213,513,309 1,257,946,729 368,147,302 403,082,874

คาใชจายในการบรหาร 14,119,122 17,167,201 2,538,928 3,755,653

รวม 1,227,632,431 1,275,113,930 370,686,230 406,838,527

9. สนทรพยไมมตวตน - สทธ

(หนวย : บาท)

งบการเงนรวม

โปรแกรมคอมพวเตอร

ราคาทน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 334,246,953

เพมขน 1,131,624

ลดลง -

รบโอน (โอน) -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 335,378,577

คาตดจาหนายสะสม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 (222,858,995)

เพมขน (78,181,076)

ลดลง -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 (301,040,071)

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 (5,760,169)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 (3,372,316)

มลคาสทธตามบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 105,627,789

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 30,966,190

Page 98: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)96

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 24

10. เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

(หนวย : พนบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

เงนกยมจากสถาบนการเงนแหงทหนง 300,000 300,000 300,000 300,000

เงนกยมจากสถาบนการเงนแหงทสอง 159,371 - - -

รวม 459,371 300,000 300,000 300,000

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 เงนกยมจากสถาบนการเงนแหงทหนงเปนตวสญญาใชเงน ม

อตราดอกเบยรอยละ 5.35 และ 5.25 ตอป ตามลาดบ โดยไมมหลกทรพยคาประกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 เงนกยมจากสถาบนการเงนแหงทสองเปนตวสญญาใชเงนมอตราดอกเบย

รอยละ LIBOR+5 ตอป ซงคาประกนโดยอาคารสานกงานของบรษทยอย

11. เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน

(หนวย : พนบาท)

ยอดคงเหลอ ยอดคงเหลอ

ณ วนท ณ วนท

31 ธนวาคม 2555 เพมขน ลดลง 31 ธนวาคม 2556

เงนตน 300,000 300,000 300,000 300,000

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกนแหงหนงเปนตวสญญาใชเงน มอตราดอกเบยรอยละ 4.75 ตอป

โดยไมมหลกทรพยคาประกน

Page 99: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

97รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 25

12. เงนกยมระยะยาว

เงนกยมขางตนคดดอกเบยในอตราทองกบ LIBOR หรอ SIBOR

(หนวย: พนบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

เงนกยมของบรษทฯ

1) จานวน 15.6 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 19.7 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 3 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2558 510,442 607,432 510,442 607,432

2) จานวน 13.5 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 10.3 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 3 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2560 441,277 316,885 441,277 316,885

3) จานวน 13.5 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 6.9 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 3 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2560 441,277 211,257 441,277 211,257

เงนกยมของบรษทยอยในประเทศสงคโปร

4) จานวน - ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 1.7 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 3 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2557 - 52,490 - -

5) จานวน 22.2 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 24.6 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 3 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2561 732,043 753,537 - -

6) จานวน 26.8 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 32.2 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 6 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2561 883,199 985,112 - -

7) จานวน 12.8 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 14.7 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 3 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2561 421,703 449,264 - -

8) จานวน 2.4 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 7.2 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 3 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2557 78,864 220,548 - -

9) จานวน 15.7 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 18.3 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 6 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2561 516,559 561,784 - -

10) จานวน 49.4 ลานเหรยญสหรฐฯ (2555 : จานวน 63.5 ลานเหรยญสหรฐฯ)

มกาหนดชาระทกงวด 3 เดอน ครบกาหนดชาระในป 2560 1,625,743 1,944,953 - -

เงนกยมของบรษทยอยในฮองกง

11) จานวน 33.5 ลานเหรยญฮองกง (2555 : จานวน - ลานเหรยญฮองกง)

มกาหนดชาระทกเดอน ครบกาหนดชาระในป 2566 141,731 - - -

รวม 5,792,838 6,103,262 1,392,996 1,135,574

หก สวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป (1,160,039) (1,121,132) (201,638) (143,269)

เงนกยมระยะยาว - สทธจากสวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป 4,632,799 4,982,130 1,191,358 992,305

Page 100: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)98

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 26

การเปลยนแปลงของเงนกยมระยะยาวสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มรายละเอยด ดงน

(หนวย: พนบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 6,103,262 1,135,574

บวก กเพม 443,455 316,033

หก จายคนเงนก (1,228,737) (142,590)

ผลตางของอตราแลกเปลยน

จากการแปลงคางบการเงน 474,858 83,979

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 5,792,838 1,392,996

เงนกยมระยะยาวดงกลาว คาประกนโดยการจดจานองสวนใหญของเรอเดนทะเลของกลมบรษท

และอาคารสานกงานของบรษทยอย และโดยการคาประกนของบรษทฯ

สญญาเงนกไดระบขอปฏบตและขอจากดบางประการ ซงรวมถงการดารงอตราสวนทางการเงนและ

โครงสรางผถอหน

13. หนก - สทธ

ในเดอนตลาคม 2552 บรษทฯ ไดออกหนกชนดไมดอยสทธและไมมหลกประกนเปนจานวน 2.5 ลานหน

มลคาทตราไวหนละ 1,000 บาท รวมมลคา 2,500 ลานบาท โดยมวตถประสงคเพอใชคนเงนกทมอยกบธนาคาร

และใชเปนเงนทนหมนเวยนการดาเนนงาน หนกมอาย 3 ป โดยจะครบกาหนดไถถอนในวนท 22 ตลาคม 2555

ผถอหนกจะไดรบดอกเบยในอตรารอยละ 5.90 ตอป โดยจะชาระดอกเบยรายไตรมาสในเดอนมกราคม,

เมษายน, กรกฎาคม และตลาคมของทกป ภายใตเงอนไขของขอกาหนดสทธของผถอหนกไดระบขอปฏบต

และขอจากดบางประการ เชน การดารงอตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหนรวม การจายเงนปนผล การ

ดารงอตราสวนทางการเงนและการกอหลกประกนหรอภาระผกพน เปนตน

ยอดคงเหลอของบญชหนกประกอบดวย

(หนวย: พนบาท)

2556 2555

หนก - 2,500,000

หก คาใชจายในการออกหนกรอตดบญช - (21,747)

บวก คาตดจาหนายคาใชจายในการออกหนกสะสม - 21,747

รวม - 2,500,000

หก ไถถอนหนก - (2,500,000)

หนก - สทธ - -

Page 101: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

99รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 27

ในการประชมสามญผถอหนของบรษทฯ เมอวนท 27 เมษายน 2555 ผถอหนไดอนมตใหบรษทฯ ดาเนนการ

ออกและเสนอขายหนกไมดอยสทธและไมมหลกประกน ภายในวงเงนไมเกน 2,000 ลานบาท กาหนดไถถอน

ไมเกน 5 ป โดยมวตถประสงคเพอใชคนเงนกทมอยกบธนาคารและใชเปนเงนทนหมนเวยนการดาเนนงาน ทงน

ขอกาหนดและรายละเอยดเงอนไขอนๆ ของหนกใหคณะกรรมการบรษทฯ เปนผพจารณากาหนด ซงปจจบน บรษท

ฯ ยงไมไดออกและเสนอขายหนกดงกลาวขางตน

14. สารองผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรมของตราสารอนพนธ

(หนวย: พนบาท)

หมายเหต งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 1,890 -

ปรบปรงสารองผลขาดทนทบนทกตาไป (สงไป) (1,755) -

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน 16 -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

23.1 (2) 151 -

15. ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน

- การเปลยนแปลงในมลคาปจจบนของภาระผกพนผลประโยชนพนกงานสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2556 และ 2555 มดงน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงานตนป

27.83 23.19 26.17 21.88

ผลประโยชนทจายแลว (1.32) - (1.32) -

ตนทนบรการปจจบนและดอกเบย 5.38 4.64 4.96 4.29

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงานปลายป 31.89 27.83 29.81 26.17

- คาใชจายทรบรในงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 มดงน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

ตนทนบรการปจจบน 4.26 3.74 3.91 3.44

ตนทนดอกเบย 1.12 0.90 1.05 0.85

รวม 5.38 4.64 4.96 4.29

Page 102: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)100

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 28

- ขอสมมตหลกในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555

มดงน

รอยละ

อตราคดลด 4.00

อตราการเพมขนของเงนเดอน 6.00

อตราการหมนเวยนพนกงาน 0 - 15.00*

อตรามรณะ 5% of TMO1997**

* ขนอยกบอตราถวเฉลยของกลมอายพนกงาน

** อางองตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามญ (TMO1997 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997)

16. สารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด บรษทฯ จะตองจดสรรเงนสารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5

ของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10

ของทนจดทะเบยน เงนสารองตามกฎหมายนจะนาไปจายเปนเงนปนผลไมได

17. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

ก) กลมบรษทดาเนนธรกจกบลกคาผานตวแทนสายการเดนเรอ (ซงมทงบคคลภายนอกและกจการ

ทเกยวของกน) ซงรายการธรกจจานวนมากเกดขนผานตวแทนทเปนกจการทเกยวของกนรายการดงกลาว

เปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางกลมบรษทและกจการเหลานน

ซงเปนไปตามปกตธรกจ

ข) นอกจากทกลาวในขอ ก) แลว ในระหวางปกลมบรษทมรายการธรกจทสาคญกบกจการทเกยวของกน

โดยสามารถสรปไดดงน

(หนวย: ลานบาท)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555 นโยบายการกาหนดราคา

รายการธรกจกบบรษทยอย

รายไดคาเหมาระวางเรอ - - 346 628 ราคาตลาด ณ วนททาสญญา

คาบรหารจดการกองเรอ - - 7 7 ราคาใกลเคยงราคาตลาด

รบโอนสทธในการตอสรางเรอ - - - 627 ราคาทตกลงกบผตอสรางเรอ

รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

คาใชจายจากการแลกเปลยนระวางเรอ - 2 - - ราคาใกลเคยงราคาตลาด

คานายหนาจาย 130 115 - - ราคาใกลเคยงราคาตลาด

คาบรการทาเทยบเรอ 87 385 - - ราคาภาระหนาทาหกสวนลดปรมาณ

คาบรการจดการเกยวเนองกบการขนสง 35 19 - - ราคาใกลเคยงราคาตลาด

Page 103: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

101รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 29

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงนดงน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน

กจการทเกยวของกน

บรษท สยามเภตรา อนเตอรเนชนแนล จากด 26 13 - -

บรษท อาร ซ แอล (เวยดนาม) จากด 9 8 - -

35 21 - -

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน

กจการทเกยวของกน

บรษท โงวฮก จากด 460 79 - -

อนๆ 4 2 - -

464 81 - -

เงนทดรองรบจากกจการทเกยวของกน

บรษทยอย

บรษท อาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ จากด - - 113 447

บรษท อาร ซ แอล ชปแมนเนจเมนท พทอ จากด - - 851 487

- - 964 934

เจาหนคาซอทรพยสน

บรษทยอย

บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส พทอ จากด - - 667 627

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน

กจการทเกยวของกน

บรษท โงวฮก จากด 300 300 300 300

(ค) คาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทนผบรหารนเปนผลประโยชนทจายใหแกผบรหารของบรษท ประกอบดวยคาตอบแทน

ทเปนตวเงนไดแก เงนเดอนและผลประโยชนทเกยวของ รวมไปถงผลประโยชนตอบแทนในรปอน ทงน

ผบรหารของบรษทหมายถงบคคลทกาหนดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

คาตอบแทนผบรหารสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 มดงน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชนระยะสน 35 36 14 15

Page 104: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)102

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 30

18. คาใชจายตามลกษณะ

คาใชจายสาคญๆ สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 ซงจาแนกตามลกษณะไดดงน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555

คาใชจายผลประโยชนพนกงาน 1,291 1,293 318 304

คาตอบแทนผบรหาร 35 36 14 15

คาเสอมราคา 1,228 1,275 371 407

คาตดจาหนาย 78 90 - -

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย 722 750 - -

ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ 155 347 - -

19. กองทนสารองเลยงชพ

บรษทฯ บรษทยอยและพนกงานไดรวมกนจดทะเบยนจดตงกองทนสารองเลยงชพตามพระราชบญญต

กองทนสารองเลยงชพ พ.ศ. 2530 ซงประกอบดวยเงนทพนกงานจายสะสมเปนรายเดอนและเงนทบรษทฯ

และบรษทยอยจายสมทบในอตรารอยละ 5 ของเงนเดอน กองทนสารองเลยงชพนจะจายใหพนกงานในกรณท

ออกจากงานตามระเบยบของกองทน

บรษทยอยในประเทศสงคโปรไดจายเงนสมทบเขากองทนสารองเลยงชพ ซงบรหารจดการโดยรฐบาล

ของประเทศสงคโปร และบรษทยอยในฮองกงไดจดตงกองทนสารองเลยงชพสาหรบพนกงาน

ในระหวางป 2556 กลมบรษทไดจายสมทบเปนจานวนเงนรวม 50 ลานบาท (2555: 53 ลานบาท)

20. คาใชจายภาษเงนได

บรษทฯ ไดรบสทธและประโยชนทางภาษหลายประการจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนภายใต

พระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 ซงรวมถงไดรบยกเวนไมตองเสยภาษเงนไดนตบคคล

เปนระยะเวลา 8 ป สาหรบการดาเนนงานบางสวน นอกจากนตงแตป 2542 กาไรจากกจการเดนเรอ

ไดรบยกเวนภาษเงนได

อตราทบรษทฯ และบรษทยอยในประเทศไทยใชในการคานวณภาษเงนไดนตบคคลของกาไรของ

การดาเนนงานสวนซงไมไดรบสทธยกเวนภาษในป 2554 และ 2555 ในอตรารอยละ 30 และรอยละ 23 ตามลาดบ

อตรารอยละ 20 ในป 2556 และปถดไป

ภาษเงนไดนตบคคลของบรษทยอยและบรษทรวมในตางประเทศคานวณขนในอตราตามกฎหมายของ

ประเทศนน

Page 105: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

103รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 31

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 กลมบรษทมรายการผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษ ผลแตกตางชวคราว

เกดจากผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงนจากสกลเงนทใชในการดาเนนงานเปนสกลเงน ท

ใชนาเสนองบการเงน ภาระผกพนผลประโยชนพนกงานและขาดทนทางภาษทยงไมไดใชจานวนเงน 404.75

ลานบาท (เฉพาะกจการ 155.05 ลานบาท) อยางไรกตาม กลมบรษทไมไดบนทกสนทรพยภาษเงนได รอการ

ตดบญชเนองจากกลมบรษทพจารณาแลวเหนวามความเปนไปไดคอนขางแนทกลมบรษทจะไมม กาไรทาง

ภาษในอนาคตทเพยงพอทจะนาสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชมาใชประโยชนทางภาษได รวมทงรายได

สวนใหญของกลมบรษทไดรบการยกเวนภาษเงนได ยกเวนบรษทยอยในประเทศไทยแหงหนง ซงบนทก

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชเปนจานวนเงน 1.03 ลานบาท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 กลมบรษทฯ มผลแตกตางชวคราวเกดจากผลตางของอตราแลกเปลยนจากการ

แปลงคางบการเงนจากสกลเงนทใชในการดาเนนงานเปนสกลเงนทใชในการนาเสนองบการเงนทเกยวของ

กบเงนลงทนในบรษทยอยซงไมไดรบรเปนหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชเปนจานวนรวม 223.07 ลานบาท

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนไดสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ประกอบดวย

(หนวย: พนบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

คาใชจายภาษเงนไดของปปจจบน 1,683 -

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนไดรอการตดบญช

จากการเกดผลแตกตางชวคราว (1,028) -

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนไดทแสดงอยในงบกาไรขาดทน 655 -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 สวนประกอบของสนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

ประกอบดวยรายการดงตอไปน

(หนวย: พนบาท)

งบการเงนรวม

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 416

ผลประโยชนจากขาดทนสะสมทางภาษ 612

1,028

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

ทดนและอาคาร - สทธ 6,707

Page 106: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

104

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 32

ผลการดาเนนงานสาหรบป 2556 ของบรษทฯ จาแนกตามรายไดสวนทไดรบการสงเสรมการลงทนและสวนทไมไดรบการสงเสรมการลงทนแสดงไดดงน

(หนวย: บาท)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

สกลเงนทใชในการดาเนนงาน

สกลเงนบาท (ก)

บตรประจาตวผเสยภาษเลขท

3101120028 3105114177 สกลเงนเหรยญ

กจกรรมทไดรบ กจกรรมทไมไดรบ กจกรรมทไดรบ สหรฐอเมรกา

การสงเสรม การสงเสรม การยกเวนภาษ รวม ผลตาง (ข)

รายได รายไดจากการเดนเรอ 267,800,001 - 436,928,978 704,728,979 (492,795) 704,236,184

กาไรจากอตราแลกเปลยน - - - - 67,573,760 67,573,760

เงนปนผลรบ - 332,697,534 - 332,697,534 (3,128,536) 329,568,998

ดอกเบยรบ 231,326 1,490,384 - 1,721,710 (769,864) 951,846

รายไดอน 775,882 - 1,267,726 2,043,608 1,733 2,045,341

รวมรายได 268,807,209 334,187,918 438,196,704 1,041,191,831 63,184,298 1,104,376,129 คาใชจาย ตนทนการเดนเรอ 275,521,935 - 614,263,031 889,784,966 (53,939,739) 835,845,227

คาใชจายในการบรหาร 63,616,329 1,897,850 103,793,194 169,307,373 532,554 169,839,927

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน 79,378,035 - 109,972,587 189,350,622 (189,350,622) -

ตนทนทางการเงน 36,727,476 - 18,654,398 55,381,874 (765,282) 54,616,592

รวมคาใชจาย 455,243,775 1,897,850 846,683,210 1,303,824,835 (243,523,089) 1,060,301,746 กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได (186,436,566) 332,290,068 (408,486,506) (262,633,004) 306,707,387 44,074,383

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนได - - - - - -

กาไร (ขาดทน) สาหรบป (186,436,566) 332,290,068 (408,486,506) (262,633,004) 306,707,387 44,074,383

(ก) กรณทสกลเงนทใชในการดาเนนงานของบรษทฯ เปนสกลเงนบาท ซงเปนไปตามประมวลรษฎากร

(ข) กรณทสกลเงนทใชในการดาเนนงานของบรษทฯ เปนสกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกา ซงเปนไปตามมาตรฐานการบญชฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) เรอง ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

Page 107: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

105รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 33

21. การเสนอขอมลทางการเงนจาแนกตามสวนงาน

กลมบรษทฯ ดาเนนกจการในสวนงานหลกทางธรกจเดยว คอธรกจเดนเรอขนสงสนคาระหวางประเทศ

ในสวนงานภมศาสตรคอในประเทศไทย ประเทศสงคโปร ฮองกง ประเทศสาธารณรฐประชาชนจน ไตหวนและ

ประเทศอนๆในทะเลจนใต ขอมลทางการเงนจาแนกตามสวนงานภมศาสตรของกลมบรษทดงน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

ไทย สงคโปร ฮองกง รวม ตดบญช ยอดรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายไดจากภายนอก 579 359 12,133 12,810 400 379 13,112 13,548 - - 13,112 13,548

รายไดระหวางสวนงาน 343 628 1,367 1,616 13 34 1,723 2,278 (1,723) (2,278) - -

รายไดจากการเดนเรอ 922 987 13,500 14,426 413 413 14,835 15,826 (1,723) (2,278) 13,112 13,548

กาไร (ขาดทน) ขนตนตามสวนงาน (163) (88) 266 136 108 110 211 158 35 45 246 203

กาไรจากอตราแลกเปลยน 58 47

เงนปนผลรบ 17 11

กาไรจากการขายสนทรพย 95 292

ดอกเบยรบ 5 35

รายไดอน 27 36

สวนแบงกาไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม 41 44

คาใชจายในการบรหาร 1,092 1,177

ขาดทนจากดอยคาของสนทรพย 722 750

ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ 155 347

ตนทนทางการเงน 171 304

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนได 1 18

กาไร (ขาดทน) สาหรบป (1,652) (1,928)

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม

ไทย สงคโปร ฮองกง รวม ตดบญช ยอดรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

ทดน อาคาร เรอเดนทะเล

และอปกรณ - สทธ 5,779 5,691 9,146 10,011 208 197 15,133 15,899 74 60 15,207 15,959

อน ๆ 4,717 5,276

สนทรพยรวม 19,924 21,235

Page 108: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)106

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 34

22. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน

22.1 ภาระผกพน

(ก) ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ และบรษทยอยในประเทศไทยแหงหนง มภาระผกพนเกยวกบ

สญญาเชาอาคารสานกงานทจะตองจายชาระเปนจานวนเงน 8 ลานบาท (31 ธนวาคม 2555 :

12 ลานบาท) และบรษทยอยในประเทศสงคโปรมภาระผกพนทจะตองจายชาระเปนจานวนเงน

34 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 1,125 ลานบาท (31 ธนวาคม 2555 : จานวนเงน 65 ลานเหรยญ

สหรฐฯ หรอประมาณ 1,977 ลานบาท) ซงมรายละเอยดดงน

(หนวย: ลานบาท)

การจายชาระ คาเหมาระวางเรอ คาเชาตลาเลยงสนคา คาเชาอน ๆ รวม

ภายในหนงป 402 - 67 469

ระหวางหนงปถงหาป 473 - 10 483

เกนกวาหาป 173 - - 173

รวม 1,048 - 77 1,125

(ข) เมอวนท 26 สงหาคม 2553 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดแกไขสญญาตอสรางเรอ

จานวน 2 ลา โดยไดแกไขราคาคาตอสรางเรอตลอดจนเงอนไขการรบมอบเรอและการชาระ

เงนและตามขอกาหนดในสญญาฯไดใหสทธในการเสนอเปลยนชอผซอจากบรษทยอยดงกลาวเปน

บรษทยอยหรอบรษททเกยวของกนของผซอเดม ในระหวางไตรมาส 3 ของป 2555 บรษทฯ ไดรบโอน

เปนผทาสญญาตอสรางเรอและรบโอนคาตอสรางเรอจานวน 2 ลาจากบรษทยอยดงกลาวตามสทธท

เปนทางเลอกระบในสญญาตอสรางเรอ ซงไดชาระเงนงวดสดทายทจะตองจายตามสญญาแลว ใน

เดอนกมภาพนธ 2556 และเดอนพฤษภาคม 2556 ยงผลให ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ ไมมภาระ

ผกพนอนเกดจากสญญาตอสรางเรอ (31 ธนวาคม 2555 : 2 ลาจานวนเงน 12 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอ

ประมาณ 368 ลานบาท)

นอกจากน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยอกแหงหนงในประเทศสงคโปรมภาระผกพนตาม

สญญาเกยวกบลขสทธโปรแกรมคอมพวเตอรทจะตองจายเปนจานวนเงน 0.1 ลานเหรยญสหรฐฯ

หรอประมาณ 2 ลานบาท (31 ธนวาคม 2555 : จานวนเงน 0.2 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ

6 ลานบาท)

Page 109: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

107รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 35

(ค) ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรมภาระผกพนในการซอนามน

เปนจานวนเงน 18 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 578 ลานบาท ในอตรา 1,000 - 6,000

เมตรกตนตอเดอน ชวงระหวางเดอนมกราคม 2557 ถงเดอนกนยายน 2557 (31 ธนวาคม 2555 : 11

ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 338 ลานบาท ในอตรา 1,000 - 3,000 เมตรกตนตอเดอน

ชวงระหวางเดอนมกราคม 2556 ถงเดอนกนยายน 2556)

22.2 การคาประกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มภาระการคาประกนวงเงนสนเชอของบรษทยอยในตางประเทศ

แกสถาบนการเงนเปนจานวนเงนรวม 379 ลานเหรยญสหรฐฯ 6 ลานเหรยญสงคโปรและ 43 ลานเหรยญฮองกง

หรอประมาณ 12,844 ลานบาท (31 ธนวาคม 2555 : 426 ลานเหรยญสหรฐฯ และ 6 ลานเหรยญสงคโปร

หรอประมาณ 13,271 ลานบาท) และบรษทยอยมยอดคงเหลอของภาระการคาประกนดงกลาว

เปนจานวนเงนรวม 175 ลานเหรยญสหรฐฯ และ 33 ลานเหรยญฮองกงหรอประมาณ 5,900 ลานบาท

(31 ธนวาคม 2555 : 215 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 6,589 ลานบาท)

23. เครองมอทางการเงน

กลมบรษทมความเสยงจากความผนผวนซงสวนใหญเกยวเนองกบอตราดอกเบยและอตราแลกเปลยน

เงนตราตางประเทศในตลาด กลมบรษทไดใชตราสารอนพนธทางการเงนและเครองมอทางการเงนอนๆ

เพอบรหารและปองกนความเสยงดงกลาว แตไมมนโยบายเพอการเกงกาไรหรอเพอการคา

23.1 นโยบายการบรหารความเสยง

กลมบรษทมเครองมอทางการเงน บรษทฯ มเครองมอทางการเงนทสาคญทแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงนประกอบดวยเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหนการคา เจาหนการคาและเงนกยม

กลมบรษทมความเสยงทเกยวของกบเครองมอทางการเงนดงกลาว และมนโยบายในการบรหารความเสยง

ดงน

(1) ความเสยงดานสนเชอ

กลมบรษทมความเสยงดานสนเชอเนองมาจากลกคาไมสามารถชาระหนตามกาหนด

ในการประกอบธรกจตามปกต กลมบรษทมนโยบายในการกาหนดวงเงนสนเชอและใหสนเชอ

อยางระมดระวง นอกจากนกลมบรษทยงมนโยบายในการวเคราะหฐานะทางการเงนของลกคา โดย

ใชขอมลจากฐานะการเงนลาสดของลกคา ดงนนกลมบรษทจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหาย

อยางเปนสาระสาคญจากการเกบหน

Page 110: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)108

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 36

(2) ความเสยงจากอตราดอกเบย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สนทรพยและหนสนทางการเงนทสาคญสามารถจดตาม

ประเภทอตราดอกเบย และสาหรบสนทรพยและหนสนทางการเงนทมอตราดอกเบยคงทสามารถแยกตาม

วนทครบกาหนดหรอวนทมการกาหนดอตราดอกเบยใหม (หากวนทมการกาหนดอตราดอกเบยใหมถงกอน)

ไดดงน

งบการเงนรวม

2556 ลานบาท

อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ภายใน ปรบขนลงตาม ไมมอตรา

1 ป 2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบย รวม อตราดอกเบย

สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 300 - 1,083 371 1,754 รอยละ 0 - 3.50 ตอป

หนสนทางการเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 300 - 159 - 459 รอยละ 5.35 และ LIBOR+5 ตอป เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 300 - - - 300 รอยละ 4.75 ตอป เงนกยมระยะยาว - - 5,793 - 5,793 หมายเหต 12

รวม 600 - 5,952 - 6,552

2555 ลานบาท

อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ภายใน ปรบขนลงตาม ไมมอตรา

1 ป 2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบย รวม อตราดอกเบย

สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 770 3 982 346 2,101 รอยละ 0 - 3.50 ตอป

หนสนทางการเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 300 - - - 300 รอยละ 5.25 ตอป เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 300 - - - 300 รอยละ 4.75 ตอป เงนกยมระยะยาว - - 6,103 - 6,103 หมายเหต 12

รวม 600 - 6,103 - 6,703

งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 ลานบาท

อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ภายใน ปรบขนลงตาม ไมมอตรา

1 ป 2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบย รวม อตราดอกเบย

สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 87 1 88 รอยละ 0 - 2.45 ตอป

หนสนทางการเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 300 - - - 300 รอยละ 5.35 ตอป เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 300 - - - 300 รอยละ 4.75 ตอป เงนกยมระยะยาว - - 1,393 - 1,393 หมายเหต 12

รวม 600 - 1,393 - 1,993

Page 111: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

109รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 37

2555 ลานบาท

อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ภายใน ปรบขนลงตาม ไมมอตรา

1 ป 2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบย รวม อตราดอกเบย

สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 85 - 30 - 115 รอยละ 0 - 2.30 ตอป

หนสนทางการเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 300 - - - 300 รอยละ 5.25 ตอป เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 300 - - - 300 รอยละ 4.75 ตอป เงนกยมระยะยาว - - 1,136 - 1,136 หมายเหต 12

รวม 600 - 1,136 - 1,736

กลมบรษทมความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบยในตลาดอนเกยวเนองโดยตรงกบ

เงนกยมระยะยาวของกลมบรษท อยางไรกตาม กลมบรษทใชตราสารอนพนธทางการเงนและเครองมอ

ทางการเงนอนๆ เพอปองกนความเสยงจากภาระดอกเบยเงนกยมระยะยาวดงกลาว

กลมบรษทมนโยบายในการบรหารตนทนดอกเบยโดยการใชการผสมผสานระหวางอตรา

ดอกเบยแบบคงทและอตราดอกเบยแบบลอยตว กลมบรษทไดเขาทาสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบย

ลวงหนาโดยตกลงทจะแลกเปลยน โดยมผลตางระหวางดอกเบยซงคานวณในอตราคงทและอตราลอยตว

สาหรบเงนตนทตกลงกนลวงหนา สญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยลวงหนานทาขนเพอปองกน

ความเสยงสาหรบภาระหนสนทมอย ณ วนทในงบแสดงฐานะการเงน กลมบรษทไมมนโยบายประกอบ

ธรกรรมตราสารอนพนธทางการเงนเพอการเกงกาไรหรอเพอการคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรมสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบย

(Period by Period Knock out Swap และ Interest Rate Swap) ของเงนจานวน 1 ลานเหรยญสหรฐฯ

(31 ธนวาคม 2555: 3 ลานเหรยญสหรฐฯ) โดยสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยดงกลาวทาเพอแลกเปลยน

อตราดอกเบย LIBOR ตอปเปนอตราดอกเบยคงท โดยจานวนเงนดงกลาวจะลดลงทกงวดสามเดอน งวด

ละ 0.5 ลานเหรยญสหรฐฯ สาหรบระยะเวลาตงแตป 2547 ถงป 2557

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยดงกลาวมขาดทนทยงไมเกดขนจรงจากการเปลยนแปลง

มลคายตธรรมของตราสารอนพนธขางตนเปนจานวนเงนประมาณ 0.01 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ

0.15 ลานบาท (31 ธนวาคม 2555: 0.1 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ 2 ลานบาท) ซงกลมบรษทไดตง

คาเผอผลขาดทนขางตนในงบกาไรขาดทน

Page 112: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)110

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 38

(3) ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

กลมบรษทมความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ อนเนองมาจากกลมบรษท

มธรกจกระจายอยในภมภาคเอเชย ดงนน กลมบรษทจงคดคาระวางการขนสงเปนเงนสกลดอลลารสหรฐฯ

โดยลกคาตองจายชาระดวยสกลเงนในประเทศ ในจานวนทเทยบเทาสกลเงนดอลลารสหรฐฯ กลมบรษท

ปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน โดยการถวงดลระหวางกระแสเงนสดรบทเกยวโยงกบเงน

สกลดอลลารสหรฐฯ กบหนสนทเปนเงนตราตางประเทศ วธการดงกลาวเปนปจจยสาคญในการบรหาร

ความเสยงจากอตราแลกเปลยน เงนกยมสวนใหญของกลมบรษทจงเปนเงนสกลเดยวกนกบ

กระแสเงนสดรบ นอกจากน กลมบรษทยงใชตราสารอนพนธทางการเงนซงกลมบรษทพจารณาเหนวา

เหมาะสมในการบรหารความเสยงดงกลาว กลมบรษทไมมนโยบายประกอบธรกรรมตราสารอนพนธ

ทางการเงนเพอการเกงกาไรหรอเพอการคา

นอกจากความเสยงจากรายการธรกจทเปนเงนตราตางประเทศแลว กลมบรษทยงมความเสยงจาก

ความผนผวนของอตราแลกเปลยนทสบเนองจากเงนลงทนในบรษทยอยในตางประเทศดวย ณ วนท

31 ธนวาคม 2556 และ 2555 กลมบรษทไมไดปองกนความเสยงดงกลาวเนองจากมความเสยงนอย

กลมบรษทมนโยบายทจะเจรจาเงอนไขในตราสารอนพนธ เพอปองกนความเสยงในรายการ

สนทรพยหรอหนสนทางการเงนอยางมประสทธภาพสงสด

(4) ความเสยงในราคาสนคา

ตงแตป 2551 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดทาสญญาหลายสญญาเพอปองกนความเสยง

ในความผนผวนจากราคานามน (Hedged derivatives) ซงสญญาดงกลาวไดสนสดลงแลวตงแตมถนายน

2552 และหลงจากสนสดสญญาดงกลาวลงแลว กลมบรษทไมไดทาสญญาเพอปองกนความเสยงดงกลาวอก

อยางไรกตาม บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดทาการตกลงซอนามนกบผขาย

ไวลวงหนา โดยไดกาหนดปรมาณการซอลวงหนาในอตราทไมเกนกวาททางกลมบรษทไดกาหนดเพดานไว

นโยบายการซอนามนลวงหนาประสานกบการซอนามน ณ ราคาตลาดปจจบนทาใหตนทนราคานามน

ของกลมลดความผนผวนลงและบรษทยอยดงกลาวมภาระผกพนทจะตองซอนามนภายใตขอตกลง

ดงกลาวขางตนตามทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 22.1(ค)

23.2 มลคายตธรรมสทธ

นอกจากเงนกยมระยะยาว ซงมอตราดอกเบยใกลเคยงกบอตราดอกเบยในตลาด สนทรพย

ทางการเงนและหนสนทางการเงนสวนใหญของกลมบรษทจดอยในประเภทระยะสน มลคาตามบญชของ

สนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงนดงกลาวจงแสดงมลคาไมแตกตางจากมลคายตธรรมอยาง

มสาระสาคญ

Page 113: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

111รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 39

24. ตนทนการเดนเรอ

ในไตรมาส 2 ของป 2555 บรษทยอยแหงหนงในประเทศสงคโปรไดมการปรบปรงตนทนการเดนเรอ

คางจายของไตรมาส 1 ป 2555 ใหตรงกบทเกดขนจรง ลดลงเปนจานวนเงน 2.21 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอประมาณ

68.72 ลานบาท

25. การบรหารจดการทน

วตถประสงคหลกของบรษทฯ ในการบรหารจดการทน คอ การจดใหมซงโครงสรางทางการเงนทเหมาะสม

และการดารงไวซงความสามารถในการดาเนนธรกจอยางตอเนอง

บรษทฯ บรหารจดการสถานะของทนโดยใชอตราสวนหนสนตอทน (Debt - to - Equity Ratio ) เพอใหสอดคลอง

กบเงอนไขในสญญาเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน ซงระบใหบรษทฯ ตองรกษาระดบของอตราสวน

หนสนตอทนในภาพรวมใหไมเกน 1.5 : 1

ตามงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 กลมบรษทมอตราสวนหนสนตอทนเทากบ 1.14 : 1

(31 ธนวาคม 2555 เทากบ 0.98 : 1) และบรษทฯ มอตราสวนหนสนตอทนเทากบ 0.42 : 1 (31 ธนวาคม 2555

เทากบ 0.37 : 1)

Page 114: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)112

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 40

26. งบการเงนในสกลเงนทใชในการดาเนนงาน

งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

ในสกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกาซงเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานแสดงไดดงน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

(หนวย: เหรยญสหรฐฯ)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

53,379,977

2,678,966

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน

60,154,936

722,400

หก: คาเผอหนสงสยจะสญ

(382,433)

-

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน - สทธ

59,772,503

722,400

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน

1,059,537

-

ลกหนอน

5,555,970

107,297

พสดคงเหลอ

11,716,151

581,135

สนทรพยหมนเวยนอน

2,585,256

130,853

รวมสนทรพยหมนเวยน

134,069,394

4,220,651

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในอสงหารมทรพยระยะยาวเพอการลงทน

168,860

-

เงนลงทนในบรษทยอย

-

214,561,614

เงนลงทนในบรษทรวม

7,875,598

1,662,509

เงนลงทนระยะยาวอน

337,862

-

ทดนและอาคาร - สทธ

9,827,696

13,092

เรอเดนทะเลและอปกรณ - สทธ

452,939,986

164,598,406

สนทรพยไมมตวตน - สทธ

942,367

-

สนทรพยไมหมนเวยนอน

160,888

75,201

รวมสนทรพยไมหมนเวยน

472,253,257

380,910,822

รวมสนทรพย

606,322,651

385,131,473

Page 115: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

113รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 41

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

(หนวย: เหรยญสหรฐฯ)

งบการเงนรวม

งบการเงนเฉพาะกจการ

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

13,979,641

9,157,509

เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน

86,694,433

2,224,474

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน

14,128,377

-

เจาหนอน

- คาใชจายคางจาย

2,624,133

328,928

- เงนทดรองรบ

130,465

29,582,142

- เจาหนคาซอทรพยสน

-

20,368,797

เงนกยมระยะยาวทถงกาหนดชาระภายในหนงป

35,302,471

6,155,000

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน

9,129,641

9,157,509

ประมาณการหนสนจากสญญาทสรางภาระ

16,218,266

-

ภาษเงนไดคางจาย

176,757

-

สารองผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลง

มลคายตธรรมของตราสารอนพนธ

4,599

-

หนสนหมนเวยนอน

2,763,300

493,974

รวมหนสนหมนเวยน

181,152,083

77,468,333

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว

- สทธจากสวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป

140,985,976

36,366,250

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน

970,402

986,999

หนสนไมหมนเวยนอน

204,114

-

รวมหนสนไมหมนเวยน

142,160,492

37,353,249

รวมหนสน

323,312,575

114,821,582

Page 116: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)114

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 42

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

(หนวย: เหรยญสหรฐฯ)

งบการเงนรวม

งบการเงนเฉพาะกจการ

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 828,750,000 หน

25,833,963

25,833,963

ทนเรอนหนทออกและชาระเตมมลคาแลว

หนสามญ 828,750,000 หน

25,833,963

25,833,963

สวนเกนมลคาหน

173,890,186

173,890,186

กาไรสะสม

จดสรรแลว - สารองตามกฎหมาย

1,943,097

1,943,097

ยงไมไดจดสรร

116,217,290

92,796,199

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

(35,487,925)

(24,153,554)

รวมสวนของผถอหนบรษทใหญ

282,396,611

270,309,891

สวนไดเสยทไมมอานาจควบคม

613,465

-

รวมสวนของผถอหน

283,010,076

270,309,891

รวมหนสนและสวนของผถอหน

606,322,651

385,131,473

Page 117: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

115รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 43

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกาไรขาดทน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

(หนวย: เหรยญสหรฐฯ)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

รายได

รายไดจากการเดนเรอ 426,496,648 22,907,577

รายไดอน

กาไรจากอตราแลกเปลยน 1,895,442 2,198,057

เงนปนผลรบ 543,347 10,720,306

กาไรจากการขายสนทรพย 3,103,650 -

ดอกเบยรบ 166,897 30,962

ปรบปรงสารองผลขาดทนทยงไมเกดขนของตราสารอนพนธ 57,092 -

อนๆ 822,652 66,531

รวมรายได 433,085,728 35,923,433

คาใชจาย

ตนทนการเดนเรอ 418,499,907 27,188,590

คาใชจายในการบรหาร 35,530,430 5,535,706

คาใชจายอน

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย 23,490,283 -

ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ 5,048,261 -

ตนทนทางการเงน 5,546,702 1,776,583

รวมคาใชจาย 488,115,583 34,500,879

สวนแบงกาไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม 1,321,284 -

กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได (53,708,571) 1,422,554

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนได 21,304 -

กาไร (ขาดทน) สาหรบป (53,729,875) 1,422,554

การแบงปนกาไร (ขาดทน) สาหรบป :

สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (53,767,072) 1,422,554

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 37,197 -

(53,729,875) 1,422,554

กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน

กาไร (ขาดทน) สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (0.0649) 0.0017

จานวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหนก (หน) 828,750,000 828,750,000

27. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบอนมตใหออกโดยคณะกรรมการของบรษทฯ เมอวนท 28 กมภาพนธ 2557

Page 118: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)116

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 87,762,913 115,166,608 1,267,333,498

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 23,665,824 - -

หก: คาเผอหนสงสยจะสญ - - -

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน - สทธ 23,665,824 - -

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน - - -

ลกหนอน 3,515,056 7,601,214 4,177,939

พสดคงเหลอ 19,037,970 15,449,580 18,908,048

สนทรพยหมนเวยนอน 4,286,755 910,100 633,302

รวมสนทรพยหมนเวยน 138,268,518 139,127,502 1,291,052,787

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในอสงหารมทรพยระยะยาวเพอการลงทน - - -

เงนลงทนในบรษทยอย 7,029,038,466 6,698,425,568 6,698,425,568

เงนลงทนในบรษทรวม 54,463,802 20,000,000 20,000,000

เงนลงทนระยะยาวอน - - -

ทดนและอาคาร - สทธ 334,951 2,029,159 4,302,637

เรอเดนทะเลและอปกรณ - สทธ 5,392,243,770 5,684,496,059 5,353,197,175

สนทรพยไมมตวตน - สทธ - - -

สนทรพยไมหมนเวยนอน 2,463,604 2,453,553 2,495,664

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 12,478,544,593 12,407,404,339 12,078,421,044

รวมสนทรพย 12,616,813,111 12,546,531,841 13,369,473,831

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

ณ วนท 31 ธนวาคม

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนเฉพาะกจการ

Page 119: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

117รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

เสนอ ผถอหนและคณะกรรมการบรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)และบรษทยอยซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวมณวนท31ธนวาคม2555งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนรวมงบก�าไรขาดทนรวมงบก�าไรขาดทนเบดเสรจรวม และงบกระแสเงนสดรวมส�าหรบปสนสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส�าคญและหมายเหตเรองอนๆและไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)ดวยเชนกน

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดท�าและการน�าเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ�าเปนเพอใหสามารถจดท�างบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญช ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชซงก�าหนดใหขาพเจาตองปฏบตตามขอก�าหนดดานจรรยาบรรณรวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวา งบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบ เพอใหไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจ�านวนเงน และการเปดเผยขอมลในงบการเงนวธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญชซงรวมถงการประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญของงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดในการประเมนความเสยงดงกลาวผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในทเกยวของกบการจดท�าและการน�าเสนองบการเงนโดยถกตองตามทควรของกจการเพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณแตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการการตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชทจดท�าขนโดยผบรหาร รวมทงการประเมนการน�าเสนองบการเงนโดยรวม ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

ความเหน ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนรวมณ วนท31 ธนวาคม2555 ผลการด�าเนนงานรวม และกระแสเงนสดรวมส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)และบรษทยอยและแสดงฐานะการเงนณวนท31ธนวาคม2555ผลการด�าเนนงานและกระแสเงนสดส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)โดยถกตองตามทควรในสาระส�าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ป 2555)

(นางณฐสรครสโรชนนทจน)

ผสอบบญชรบอนญาต

ทะเบยนเลขท4563

Page 120: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)118

เสนอ ผถอหน และคณะกรรมการ บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลรวมณวนท31ธนวาคม2554และ2553งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนรวมงบก�าไรขาดทนรวมงบก�าไรขาดทนเบดเสรจรวมและงบกระแสเงนสดรวมส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)และบรษทยอยและไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)ดวยเชนกนซงผบรหารของกจการเปนผรบผดชอบตอความถกตองและครบถวนของขอมลในงบการเงนเหลานสวนขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจาตามทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงน1.3(ซ)ขาพเจาไมไดตรวจสอบงบการเงนของบรษทยอยในตางประเทศซงรวมอยในการจดท�างบการเงนรวมส�าหรบปสนสดวนท31ธนวาคม2554และ2553งบการเงนของบรษทยอยเหลานนมยอดรวมสนทรพยณวนท31ธนวาคม2554และ2553เปนจ�านวนเงน12,784ลานบาทและ12,334ลานบาทตามล�าดบและมยอดรวมรายไดส�าหรบปสนสดวนเดยวกนเปนจ�านวนเงน13,969ลานบาทและ15,279ลานบาทตามล�าดบงบการเงนของบรษทยอยในตางประเทศ ดงกลาวตรวจสอบโดยผสอบบญชอนจากส�านกงานสอบบญชแหงเดยวกน โดยขาพเจาไดรบรายงานของผสอบบญชเหลานนและการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนทเกยวของกบจ�านวนเงนของรายการตางๆ ของบรษทยอยในตางประเทศ ดงกลาวซงรวมอยในงบการเงนรวมส�าหรบปสนสดวนท31ธนวาคม2554และ2553ไดถอตามรายงานของผสอบบญชอนนน ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไปซงก�าหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบตงานเพอใหไดความเชอมนอยางมเหตผลวา งบการเงนแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการทดสอบหลกฐานประกอบรายการทงทเปนจ�านวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงนการประเมนความเหมาะสมของหลกการบญชทกจการใชและประมาณการเกยวกบรายการทางการเงนทเปนสาระส�าคญซงผบรหารเปนผจดท�าขนตลอดจนการประเมนถงความเหมาะสมของการแสดงรายการทน�าเสนอในงบการเงนโดยรวมขาพเจาเชอวาการตรวจสอบดงกลาวประกอบกบรายงานของผสอบบญชอนทกลาวไวในวรรคกอนใหขอสรปทเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหนของขาพเจา จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผสอบบญชอนขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนรวมณวนท31ธนวาคม2554และ2553ผลการด�าเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวมส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)และบรษทยอยและงบการเงนเฉพาะของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)แสดงฐานะการเงนณวนท31ธนวาคม2554และ2553ผลการด�าเนนงานและกระแสเงนสดส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปโดยถกตองตามทควรในสาระส�าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป โดยมไดเปนเงอนไขในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาว ขาพเจาขอใหสงเกตเรองทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ1.4.1วาในปปจจบนบรษทฯและบรษทยอยไดปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมหลายฉบบซงเกยวของกบบรษทฯและบรษทยอยทงนงบการเงนส�าหรบปสนสดวนท31ธนวาคม2553ทน�ามาแสดงเปรยบเทยบไดมการน�าเสนอใหมเพอใหสอดคลองกบงบการเงนส�าหรบปสนสดวนท31ธนวาคม2554แลว

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ป 2554)

(นางณฐสรครสโรชนนทจน)

ผสอบบญชรบอนญาต

ทะเบยนเลขท4563

Page 121: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

119รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 300,000,000 300,000,000 -

เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 72,873,758 49,632,239 56,725,691

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน - - -

เจาหนอน

- คาใชจายคางจาย 10,775,682 9,767,670 39,586,839

- เงนทดรองรบ 969,110,968 934,235,948 381,632,764

- เจาหนคาซอทรพยสน 667,281,790 626,900,650 -

เงนกยมระยะยาวทถงกาหนดชาระภายในหนงป 201,637,800 143,269,263 132,261,545

หนกทถงกาหนดชาระภายในหนงป - - 2,494,161,106

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 300,000,000 300,000,000 -

ประมาณการหนสนจากสญญาทสรางภาระ - - -

ภาษเงนไดคางจาย - - -

สารองผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลง

มลคายตธรรมของตราสารอนพนธ - - -

หนสนหมนเวยนอน 16,182,577 19,067,690 19,396,153

รวมหนสนหมนเวยน 2,537,862,575 2,382,873,460 3,123,764,098

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว

- สทธจากสวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป 1,191,358,350 992,305,072 628,242,336

หนก - สทธ - - -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 29,805,524 26,168,403 21,875,643

หนสนไมหมนเวยนอน - - -

รวมหนสนไมหมนเวยน 1,221,163,874 1,018,473,475 650,117,979

รวมหนสน 3,759,026,449 3,401,346,935 3,773,882,077

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบการเงนเฉพาะกจการ

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ณ วนท 31 ธนวาคม

รายงานงบการเงนเปรยบเทยบป 2554-2556

Page 122: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)120

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 828,750,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 828,750,000 828,750,000 828,750,000

ทนเรอนหนทออกและชาระเตมมลคาแลว

หนสามญ 828,750,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 828,750,000 828,750,000 828,750,000

สวนเกนมลคาหน 4,982,964,187 4,982,964,187 4,982,964,187

กาไรสะสม

จดสรรแลว - สารองตามกฎหมาย 66,300,000 66,300,000 66,300,000

ยงไมไดจดสรร 3,311,245,102 3,267,170,719 3,717,577,567

องคประกอบอนของสวนของผถอหน (331,472,627) - -

รวมสวนของผถอหนบรษทใหญ 8,857,786,662 9,145,184,906 9,595,591,754

สวนไดเสยทไมมอานาจควบคม - - -

รวมสวนของผถอหน 8,857,786,662 9,145,184,906 9,595,591,754

รวมหนสนและสวนของผถอหน 12,616,813,111 12,546,531,841 13,369,473,831

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

ณ วนท 31 ธนวาคม

งบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

Page 123: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

121รายงานประจำาป 2556

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

องคประกอบอน

ของสวนของผถอหน

ทนเรอนหน กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอน

ทออกและชาระ สวนเกน จดสรรแลว - ผลตางของอตราแลกเปลยน รวม

เตมมลคาแลว มลคาหน สารองตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร จากการแปลงคางบการเงน สวนของผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2554 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,888,679,589 - 9,766,693,776

ผลกระทบของการเปลยนแปลงนโยบายการบญช - - - (21,216,583) - (21,216,583)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2554 (ปรบปรง) 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,867,463,006 - 9,745,477,193

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - (149,885,439) - (149,885,439)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,717,577,567 - 9,595,591,754

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,717,577,567 - 9,595,591,754

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - (450,406,848) - (450,406,848)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,267,170,719 - 9,145,184,906

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,267,170,719 - 9,145,184,906

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - 44,074,383 (331,472,627) (287,398,244)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,311,245,102 (331,472,627) 8,857,786,662

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบการเงนเฉพาะกจการ

กาไรสะสม

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน (ตอ)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

Page 124: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)122

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

รายได

รายไดจากการเดนเรอ 704,236,184 703,218,661 996,411,667

รายไดอน

กาไรจากอตราแลกเปลยน 67,573,760 43,657,329 3,398,470

เงนปนผลรบ 329,568,998 14,000,000 10,000,000

กาไรจากการขายสนทรพย - 10,785,961 -

โอนกลบรายการดอยคาของสนทรพย

ดอกเบยรบ 951,846 27,882,999 20,589,254

ปรบปรงสารองผลขาดทนทยงไมเกดขนของตราสารอนพนธ - - -

อนๆ 2,045,341 467,001 7,118,140

รวมรายได 1,104,376,129 800,011,951 1,037,517,531

คาใชจาย

ตนทนการเดนเรอ 835,845,227 832,227,188 824,098,270

คาใชจายในการบรหาร 169,839,927 175,433,401 184,470,426

คาใชจายอน

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย - 89,971,288 -

ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ - - -

ตนทนทางการเงน 54,616,592 152,786,922 178,834,274

รวมคาใชจาย 1,060,301,746 1,250,418,799 1,187,402,970

สวนแบงกาไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม - - -

กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได 44,074,383 (450,406,848) (149,885,439)

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนได - - -

กาไร (ขาดทน) สาหรบป 44,074,383 (450,406,848) (149,885,439)

การแบงปนกาไร (ขาดทน) สาหรบป :

สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ 44,074,383 (450,406,848) (149,885,439)

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม - - -

44,074,383 (450,406,848) (149,885,439)

กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน

กาไร (ขาดทน) สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ 0.05 (0.54) (0.18)

จานวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหนก (หน) 828,750,000 828,750,000 828,750,000

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกาไรขาดทน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม

Page 125: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

123รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

กาไร (ขาดทน) สาหรบป 44,074,383 (450,406,848) -149,885,439

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอน :

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน (331,472,627) - -

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอนสาหรบป (331,472,627) - -

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป (287,398,244) (450,406,848) (149,885,439)

การแบงปนกาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม :

สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (287,398,244) (450,406,848) (149,885,439)

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม - - -

(287,398,244) (450,406,848) (149,885,439)

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม

Page 126: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)124

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได 44,074,383 (450,406,848) -149,885,439

รายการปรบกระทบกาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได

เปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน :

คาเสอมราคา 370,686,230 406,838,527 415,448,896

คาตดจาหนาย - - -

ขาดทน (กาไร) จากการขายและตดจาหนายสนทรพย - (10,785,961) -

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย (กลบรายการ) - - -

ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ - - -

คาเผอหนสงสยจะสญเพมขน (ลดลง) - - -

เงนปนผลรบ (329,568,998) (14,000,000) (10,000,000)

ปรบปรงสารองผลขาดทนทยงไมเกดขนของตราสารอนพนธเพมขน (ลดลง) - - -

ขาดทน (กาไร) จากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (44,625,795) (28,077,587) 31,436,308

สวนแบงขาดทน (กาไร) จากเงนลงทนในบรษทรวม - - -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 4,959,387 4,292,760 4,338,523

ดอกเบยรบ (951,846) (27,882,999) (20,589,254)

ตนทนทางการเงน 54,616,592 152,786,922 178,834,274

กาไร (ขาดทน) จากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลง

ในสนทรพยและหนสนดาเนนงาน 99,189,953 32,764,814 449,583,308

สนทรพยดาเนนงานลดลง (เพมขน)

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน (23,665,824) - -

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน - - 401,150,060

ลกหนอน 4,005,816 (3,034,009) 14,360,126

พสดคงเหลอ (3,588,390) 3,458,468 (5,949,889)

สนทรพยหมนเวยนอน 1,313 (1,312,234) (138,293)

สนทรพยไมหมนเวยนอน (10,051) 42,111 737,844

หนสนจากการดาเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 23,241,519 (7,093,452) (34,677,903)

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน - - -

เจาหนอน - คาใชจายคางจาย 4,647,746 (6,642,429) (7,699,278)

เงนทดรองรบ 43,635,890 553,037,002 325,285,801

หนสนหมนเวยนอน (2,885,113) (328,463) 4,191,447

หนสนไมหมนเวยนอน - - -

จายภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน (1,322,266) - (3,679,463)

เงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 143,250,593 570,891,808 1,143,163,760

จายภาษเงนไดนตบคคล (3,377,968) - -

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 139,872,625 570,891,808 1,143,163,760

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม

Page 127: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

125รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ทดน อาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณลดลง (เพมขน) (510,863,511) (83,990,597) (121,132,270)

สนทรพยไมมตวตนลดลง (เพมขน) - - -

รบเงนปนผล 329,568,998 14,000,000 10,000,000

รบดอกเบย 1,032,188 27,962,437 20,429,473

จายซอเงนลงทนในบรษทรวม (32,667,878) - -

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (212,930,203) (42,028,160) (90,702,797)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) - 300,000,000 -

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกนเพมขน (ลดลง) - 300,000,000 -

หนสนตามสญญาเชาการเงนเพมขน (ลดลง)

เงนกยมระยะยาวเพมขน (ลดลง) 173,442,801 394,933,124 (125,881,126)

ไถถอนหนก - (2,500,000,000) -

จายตนทนทางการเงน (58,256,326) (175,963,662) (171,691,812)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน 115,186,475 (1,681,030,538) (297,572,938)

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน (69,532,592) - -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (27,403,695) (1,152,166,890) 754,888,025

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 115,166,608 1,267,333,498 512,445,473

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 87,762,913 115,166,608 1,267,333,498

การเปดเผยเพมเตมประกอบงบกระแสเงนสด

รายการทไมกระทบเงนสด:

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555

ในป 2555 บรษทฯ มเจาหนคาซอทรพยสนเพมขนจานวน 626.90 ลานบาท จากการรบโอนเปนผทาสญญาตอสรางเรอและรบโอนคาตอสรางเรอจากบรษทยอย

แหงหนงในประเทศสงคโปร

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2554

ในป 2554 บรษทฯ และบรษทยอยไดปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหม ซงมผลทาใหกาไรสะสมลดลง และภาระผกพน

ผลประโยชนพนกงานเพมขนจานวน 22.25 ลานบาท (เฉพาะกจการ จานวน 21.22 ลานบาท)

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด (ตอ)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

Page 128: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)126

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,754,066,034 2,101,068,411 4,589,344,440

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 1,976,691,204 2,107,607,151 2,451,855,362

หก: คาเผอหนสงสยจะสญ (12,566,742) (12,434,824) (16,180,809)

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน - สทธ 1,964,124,462 2,095,172,327 2,435,674,553

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน 34,816,381 21,570,101 456,307,283

ลกหนอน 182,569,176 134,753,456 218,156,584

พสดคงเหลอ 384,992,724 464,738,765 429,538,685

สนทรพยหมนเวยนอน 84,951,502 93,865,515 80,263,625

รวมสนทรพยหมนเวยน 4,405,520,279 4,911,168,575 8,209,285,170

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในอสงหารมทรพยระยะยาวเพอการลงทน 5,548,736 5,240,137 5,832,943

เงนลงทนในบรษทยอย - - -

เงนลงทนในบรษทรวม 258,792,157 239,219,572 219,500,824

เงนลงทนระยะยาวอน 11,102,140 10,349,248 10,707,247

ทดนและอาคาร - สทธ 322,938,091 309,450,649 326,399,475

เรอเดนทะเลและอปกรณ - สทธ 14,883,607,953 15,649,962,447 17,275,083,330

สนทรพยไมมตวตน - สทธ 30,966,190 105,627,789 195,755,080

สนทรพยไมหมนเวยนอน 5,286,761 4,280,975 3,939,066

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 15,518,242,028 16,324,130,817 18,037,217,965

รวมสนทรพย 19,923,762,307 21,235,299,392 26,246,503,135

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม

Page 129: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

127รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 459,371,000 300,000,000 -

เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 2,848,779,060 3,161,751,525 3,724,630,382

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน 464,258,490 80,894,951 1,066,760

เจาหนอน

- คาใชจายคางจาย 86,229,000 70,963,718 110,269,035

- เงนทดรองรบ 4,287,097 - -

- เจาหนคาซอทรพยสน - - -

เงนกยมระยะยาวทถงกาหนดชาระภายในหนงป 1,160,039,196 1,121,132,030 1,143,950,275

หนกทถงกาหนดชาระภายในหนงป - - 2,494,161,106

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 300,000,000 300,000,000 -

ประมาณการหนสนจากสญญาทสรางภาระ 532,932,229 342,155,125 -

ภาษเงนไดคางจาย 5,808,229 10,575,817 16,724,103

สารองผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลง

มลคายตธรรมของตราสารอนพนธ 151,131 1,889,715 5,146,697

หนสนหมนเวยนอน 90,802,028 97,475,131 112,364,619

รวมหนสนหมนเวยน 5,952,657,460 5,486,838,012 7,608,312,977

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว

- สทธจากสวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป 4,632,799,181 4,982,130,235 5,767,771,148

หนก - สทธ - - -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 31,887,422 27,834,861 23,195,829

หนสนไมหมนเวยนอน 6,707,171 6,254,433 6,702,620

รวมหนสนไมหมนเวยน 4,671,393,774 5,016,219,529 5,797,669,597

รวมหนสน 10,624,051,234 10,503,057,541 13,405,982,574

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม

Page 130: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)128

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 828,750,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 828,750,000 828,750,000 828,750,000

ทนเรอนหนทออกและชาระเตมมลคาแลว

หนสามญ 828,750,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 828,750,000 828,750,000 828,750,000

สวนเกนมลคาหน 4,982,964,187 4,982,964,187 4,982,964,187

กาไรสะสม

จดสรรแลว - สารองตามกฎหมาย 66,300,000 66,300,000 66,300,000

ยงไมไดจดสรร 3,553,958,452 5,206,892,665 7,136,053,926

องคประกอบอนของสวนของผถอหน (151,025,586) (370,317,292) (192,734,991)

รวมสวนของผถอหนบรษทใหญ 9,280,947,053 10,714,589,560 12,821,333,122

สวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 18,764,020 17,652,291 19,007,439

รวมสวนของผถอหน 9,299,711,073 10,732,241,851 12,840,340,561

รวมหนสนและสวนของผถอหน 19,923,762,307 21,235,299,392 26,246,323,135

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

งบการเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม

Page 131: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

129รายงานประจำาป 2556

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

องคประกอบอน

ของสวนของผถอหน

ทนเรอนหน กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอน รวมสวนของ

ทออกและชาระ สวนเกน จดสรรแลว - ผลตางของอตราแลกเปลยน ผถอหน สวนไดเสยทไมม รวม

เตมมลคาแลว มลคาหน สารองตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร จากการแปลงคางบการเงน บรษทใหญ อานาจควบคม สวนของผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2554 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 7,938,940,142 (643,338,036) 13,173,506,293 16,588,892 13,190,095,185

ผลกระทบของการเปลยนแปลงนโยบายการบญช เกยวกบ

ผลประโยชนพนกงาน- - - (22,252,313) - (22,252,313) - (22,252,313)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2554 (ปรบปรง) 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 7,916,687,829 (643,338,036) 13,151,253,980 16,588,892 13,167,842,872

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - (780,633,903) 450,713,045 (329,920,858) 2,418,547 (327,502,311)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 7,136,053,926 (192,624,991) 12,821,333,122 19,007,439 12,840,340,561

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 7,136,053,926 (192,734,991) 12,821,333,122 19,007,439 12,840,340,561

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - (1,929,161,261) (177,582,301) (2,106,743,562) (1,355,148) (2,108,098,710)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 5,206,892,665 (370,317,292) 10,714,589,560 17,652,291 10,732,241,851

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 5,206,892,665 (370,317,292) 10,714,589,560 17,652,291 10,732,241,851

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป - - - (1,652,934,213) 219,291,706 (1,433,642,507) 1,111,729 (1,432,530,778)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 828,750,000 4,982,964,187 66,300,000 3,553,958,452 (151,025,586) 9,280,947,053 18,764,020 9,299,711,073

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

กาไรสะสม

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนรวม

สวนของผถอหนบรษทใหญ

Page 132: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)130

(หนวย:บาท)

2556 2555 2554

รายได

รายไดจากการเดนเรอ 13,111,573,196 13,547,880,127 13,684,168,914

รายไดอน

กาไรจากอตราแลกเปลยน 58,270,639 46,673,223 -

เงนปนผลรบ 16,703,846 10,988,309 -

กาไรจากการขายสนทรพย 95,413,969 292,045,957 1,386,848,123

โอนกลบรายการดอยคาของสนทรพย - - 49,616,124

ดอกเบยรบ 5,130,814 34,980,131 28,486,497

ปรบปรงสารองผลขาดทนทยงไมเกดขนของตราสารอนพนธ 1,755,164 3,125,277 4,011,719

อนๆ 25,290,396 33,121,967 95,908,330

รวมรายได 13,314,138,024 13,968,814,991 15,249,039,707

คาใชจาย

ตนทนการเดนเรอ 12,865,733,393 13,345,146,494 14,236,209,934

คาใชจายในการบรหาร 1,092,294,253 1,177,280,592 1,287,805,893

คาใชจายอน

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน - - 170,345,043

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย 722,150,029 749,960,195 -

ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ 155,196,172 346,633,181 -

ตนทนทางการเงน 170,519,480 303,183,529 347,353,387

รวมคาใชจาย 15,005,893,327 15,922,203,991 16,041,714,257

สวนแบงกาไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม 40,619,571 44,130,416 32,654,317

กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได (1,651,135,732) (1,909,258,584) (760,020,233)

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนได 654,941 18,322,229 19,861,359

กาไร (ขาดทน) สาหรบป (1,651,790,673) (1,927,580,813) (779,881,592)

การแบงปนกาไร (ขาดทน) สาหรบป :

สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (1,652,934,213) (1,929,161,261) (780,633,903)

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 1,143,540 1,580,448 752,311

(1,651,790,673) (1,927,580,813) (779,881,592)

กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน

กาไร (ขาดทน) สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (1.99) (2.33) (0.94)

จานวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหนก (หน) 828,750,000 828,750,000 828,750,000

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกาไรขาดทน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนรวม

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

Page 133: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

131รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย:บาท)

2556 2555 2554

กาไร (ขาดทน) สาหรบป (1,651,790,673) (1,927,580,813) (779,881,592)

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอน :

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน 219,259,895 (180,517,897) 452,379,281

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอนสาหรบป 219,259,895 (180,517,897) 452,379,281

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป (1,432,530,778) (2,108,098,710) (327,502,311)

การแบงปนกาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม :

สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ (1,433,642,507) (2,106,743,562) (329,920,858)

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 1,111,729 (1,355,148) 2,418,547

(1,432,530,778) (2,108,098,710) (327,502,311)

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนรวม

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

Page 134: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)132

(หนวย:บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได (1,651,135,732) (1,909,258,584) (760,020,233)

รายการปรบกระทบกาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได

เปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน :

คาเสอมราคา 1,227,632,431 1,275,113,930 1,241,429,932

คาตดจาหนาย 78,181,076 90,102,020 61,886,021

ขาดทน (กาไร) จากการขายและตดจาหนายสนทรพย (95,413,969) (292,045,957) (1,386,848,123)

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย (กลบรายการ) 722,150,029 749,960,195 (49,616,124)

ขาดทนจากสญญาทสรางภาระ 155,196,172 346,633,181 -

คาเผอหนสงสยจะสญเพมขน (ลดลง) 131,918 (3,745,985) 7,088,906

เงนปนผลรบ (16,703,846) (10,988,309) -

ปรบปรงสารองผลขาดทนทยงไมเกดขนของตราสารอนพนธเพมขน (ลดลง) (1,755,164) (3,125,277) -4,011,719

ขาดทน (กาไร) จากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (37,762,624) 30,186,094 224,870,832

สวนแบงขาดทน (กาไร) จากเงนลงทนในบรษทรวม (40,619,571) (44,130,416) (32,654,317)

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 5,374,827 4,639,032 4,622,979.00

ดอกเบยรบ (5,130,814) (34,980,131) (28,486,497)

ตนทนทางการเงน 170,519,480 303,183,529 347,353,387

กาไร (ขาดทน) จากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลง

ในสนทรพยและหนสนดาเนนงาน 510,664,213 501,543,322 (374,384,956)

สนทรพยดาเนนงานลดลง (เพมขน)

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 109,735,600 300,711,965 (1,239,926,590)

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน (13,246,280) 434,737,182 (313,262,605)

ลกหนอน (47,979,631) 83,331,314 (53,012,531)

พสดคงเหลอ 79,746,041 (35,200,080) (37,393,436)

สนทรพยหมนเวยนอน 14,136,684 (14,744,218) (16,006,899)

สนทรพยไมหมนเวยนอน 784,703 (341,909) 341,806

หนสนจากการดาเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน (312,972,465) (562,878,857) 1,712,048,702

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน 440,516,021 79,828,191 (64,368,142)

เจาหนอน - คาใชจายคางจาย 22,398,432 (19,822,980) -16,399,429

เงนทดรองรบ 4,287,097 - -

หนสนหมนเวยนอน (7,816,643) (17,825,084) (17,180,790)

หนสนไมหมนเวยนอน - (448,187) 4,153,396

จายภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน (1,322,266) - (3,679,463)

เงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 798,931,506 748,890,659 (419,070,937)

จายภาษเงนไดนตบคคล (10,645,200) (24,470,515) (22,410,219)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 788,286,306 724,420,144 (441,481,156)

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนรวม

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

Page 135: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

133รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

(หนวย:บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ทดน อาคาร เรอเดนทะเลและอปกรณลดลง (เพมขน) (458,385,490) (421,955,284) 4,215,686,851

สนทรพยไมมตวตนลดลง (เพมขน) (1,131,624) (5,576,490) (39,558,275)

รบเงนปนผล 329,568,998 24,988,309 10,000,000

รบดอกเบย 5,294,725 35,520,649 27,794,381

จายซอเงนลงทนในบรษทรวม (32,667,878) - -

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (157,321,269) (367,022,816) 4,213,922,957

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) 159,371,000 300,000,000 -

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกนเพมขน (ลดลง) - 300,000,000 -

หนสนตามสญญาเชาการเงนเพมขน (ลดลง) - - (8,719,350)

เงนกยมระยะยาวเพมขน (ลดลง) (785,281,473) (582,929,611) (1,170,370,398)

ไถถอนหนก - (2,500,000,000) -

จายตนทนทางการเงน (177,652,630) (322,665,866) (348,186,539)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (803,563,103) (2,805,595,477) (1,527,276,287)

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน (174,404,311) (40,077,880) 53,934,275

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (347,002,377) (2,488,276,029) 2,299,099,789

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 2,101,068,411 4,589,344,440 2,290,244,651

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 1,754,066,034 2,101,068,411 4,589,344,440

การเปดเผยเพมเตมประกอบงบกระแสเงนสด

รายการทไมกระทบเงนสด:

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555

ในป 2555 บรษทฯ มเจาหนคาซอทรพยสนเพมขนจานวน 626.90 ลานบาท จากการรบโอนเปนผทาสญญาตอสรางเรอและรบโอนคาตอสรางเรอจากบรษทยอย

แหงหนงในประเทศสงคโปร

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2554

ในป 2554 บรษทฯ และบรษทยอยไดปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหม ซงมผลทาใหกาไรสะสมลดลง และภาระผกพน

ผลประโยชนพนกงานเพมขนจานวน 22.25 ลานบาท (เฉพาะกจการ จานวน 21.22 ลานบาท)

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบการเงนรวม

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด (ตอ)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

Page 136: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)134

2556 2555 2554

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,754,066,034 2,101,068,411 4,589,344,440

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน - สทธ 1,964,124,462 2,095,172,327 2,435,674,553

เรอเดนทะเลและอปกรณ - สทธ 14,883,607,953 15,649,962,447 17,275,083,330

หนสนรวม 10,624,051,234 10,503,057,541 13,405,982,574

อตราสวนเงนสดและลกหนการคาตอสนทรพยหมนเวยน 0.84 0.85 0.86

อตราสวนสนทรพยไมหมนเวยนตอสนทรพยรวม 0.78 0.77 0.69

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน 1.14 0.98 1.04

บรษท อาร ซ แอล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

อตราสวนทางการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม

Page 137: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

135รายงานประจำาป 2556

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)

คาตอบแทนผสอบบญช

จำานวนเงน (ลานบาท)

บรษทฯ และบรษทยอยทงบการเงนตรวจสอบโดย ผสอบบญชของบรษทฯ สงกด สำานกงาน เอ. เอม. ท.

แอสโซซเอท ในประเทศไทย

บรษทยอยทงบการเงนตรวจสอบโดยผสอบบญชอน สงกด บรษท สำานกงาน เอนสท แอนด ยง จำากด

ในประเทศมาเลเซย สงคโปร เกาหล และฮองกงรวม

คาตอบแทนจากการสอบบญช 1.877 4.421 6.298คาบรการอน(คาบรการดานภาษ) -สวนทจายไปในระหวางปบญช 0.000 0.212 0.212 -สวนทตองจายในอนาคต 0.000 0.000 0.000

รวม 1.877 4.633 6.510

คาตอบแทนผสอบบญชรายละเอยดคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯและบรษทยอยประจ�าป2555มดงน

Page 138: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

รายงานประจำาป 2556บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)136

Teamwork

Result Orientation Accountability

Customer Focus

Core Values

§ Collaborating within and outside the company to give the best result and align with the company goals.

§ Strives to achieve high performance levels and concrete results and outcomes at work minimizing errors committed.

§ Conduct all aspects of work with unwavering ethical behavior honesty.§ Giving due respect to self and others

and maintain the environment of teamwork and growth.

§ Accountable for customers, partners, employees, and community by returning the best service quality and the best support/contribution to them.§ Accountable for our action.

Taking ownership of the company and customer success.

§ An inclination to constantly factor the customers’ needs and convenience whatever one does.

Integrity

Page 139: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

Xiamen

Adelaide

General Sanites

Bangladesh

KolkataChittagong

HadidVizag

RCL Network

Page 140: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

Regional Container Lines Public Company Limitedบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน)

Page 141: RCL: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน ...¸šร การขนส งต คอนเทนเนอร ทางทะเลแบบฟ

บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบยน 0107536000021 ชน 30 อาคารปญจธาน ทาวเวอร127/35 ถนนรชดาภเษก แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ 10120

www.rclgroup.com

Rigistration No. 0107536000021 30th Floor, Panjathani Tower Building127/35 Ratchadapisek Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, ThailandTel : (662) 296 1096-7 Fax: (662) 296 1098