256
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 มาตรฐานงานทาง มาตรฐานงานทาง มาตรฐานงานทาง พ.ศ. 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

  • Upload
    others

  • View
    80

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

กรมโยธาธการและผงเมองกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2557

มาตรฐานงานทางมาตรฐานงานทาง

มาตรฐานงานทาง พ.ศ. 2557 กรมโยธาธการและผงเมอง กระทรวงมหาดไทย

Page 2: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

มาตรฐานงานมาตรฐานงานมาตรฐานงานทาทาทางงง

มยผ. 2101-57: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material) มยผ. 2102-57: มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase) มยผ. 2103-57: มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) มยผ. 2104-57: มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material) มยผ. 2105-57: มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder) มยผ. 2106-57: มาตรฐานวสดลกรงชนดทาผวจราจร มยผ. 2107-57: มาตรฐานงานวสดชนดเมดสาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment) มยผ. 2109-57: มาตรฐานงานวสดชนดเมดสาหรบผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for

Asphalt Concrete) มยผ. 2112-57: มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing) มยผ. 2113-57: มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling) มยผ. 2114-57: มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction) มยผ. 2115-57: มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation) มยผ. 2116-57: มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase) มยผ. 2117-57: มาตรฐานงานชนพนทาง (Base) มยผ. 2118-57: มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder) มยผ. 2121-57: มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat) มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) มยผ. 2131-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete) มยผ. 2132-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment) มยผ. 2135-57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal) มยผ. 2136-57:

มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

กรมโยธาธการและผงเมอง

กระทรวงมหาดไทย

มาตรฐานงานทาง

กรมโยธาธการและผงเมองกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2557

Page 3: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์
Page 4: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

มาตรฐานงานมาตรฐานงานมาตรฐานงานทาทาทางงง

มยผ. 2101-57: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material) มยผ. 2102-57: มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase) มยผ. 2103-57: มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) มยผ. 2104-57: มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material) มยผ. 2105-57: มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder) มยผ. 2106-57: มาตรฐานวสดลกรงชนดทาผวจราจร มยผ. 2107-57: มาตรฐานงานวสดชนดเมดสาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment) มยผ. 2109-57: มาตรฐานงานวสดชนดเมดสาหรบผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for

Asphalt Concrete) มยผ. 2112-57: มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing) มยผ. 2113-57: มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling) มยผ. 2114-57: มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction) มยผ. 2115-57: มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation) มยผ. 2116-57: มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase) มยผ. 2117-57: มาตรฐานงานชนพนทาง (Base) มยผ. 2118-57: มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder) มยผ. 2121-57: มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat) มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) มยผ. 2131-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete) มยผ. 2132-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment) มยผ. 2135-57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal) มยผ. 2136-57:

มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

กรมโยธาธการและผงเมอง

กระทรวงมหาดไทย

มาตรฐานงานมาตรฐานงานมาตรฐานงานทาทาทางงง

มยผ. 2101-57: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material) มยผ. 2102-57: มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase) มยผ. 2103-57: มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) มยผ. 2104-57: มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material) มยผ. 2105-57: มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder) มยผ. 2106-57: มาตรฐานวสดลกรงชนดทาผวจราจร มยผ. 2107-57: มาตรฐานงานวสดชนดเมดสาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment) มยผ. 2109-57: มาตรฐานงานวสดชนดเมดสาหรบผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for

Asphalt Concrete) มยผ. 2112-57: มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing) มยผ. 2113-57: มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling) มยผ. 2114-57: มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction) มยผ. 2115-57: มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation) มยผ. 2116-57: มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase) มยผ. 2117-57: มาตรฐานงานชนพนทาง (Base) มยผ. 2118-57: มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder) มยผ. 2121-57: มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat) มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) มยผ. 2131-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete) มยผ. 2132-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment) มยผ. 2135-57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal) มยผ. 2136-57:

มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

กรมโยธาธการและผงเมอง

กระทรวงมหาดไทย

มยผ. 2101-57: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material)

มยผ. 2102-57: มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase)

มยผ. 2103-57: มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

มยผ. 2104-57: มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material)

มยผ. 2105-57: มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder)

มยผ. 2106-57: มาตรฐานวสดลกรงชนดทำาผวจราจร

มยผ. 2107-57: มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

มยผ. 2109-57: มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for

Asphalt Concrete)

มยผ. 2112-57: มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing)

มยผ. 2113-57: มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling)

มยผ. 2114-57: มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

มยผ. 2115-57: มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation)

มยผ. 2116-57: มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase)

มยผ. 2117-57: มาตรฐานงานชนพนทาง (Base)

มยผ. 2118-57: มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder)

มยผ. 2121-57: มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

มยผ. 2131-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

มยผ. 2132-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

มยผ. 2135-57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

มยผ. 2136-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

Page 5: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์
Page 6: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

มาตรฐานงานมาตรฐานงานมาตรฐานงานทาทาทางงง

มยผ. 2142-57: มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal) มยผ. 2143-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal) มยผ. 2201-57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) มยผ. 2202-57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test) มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาซ.บ.อาร. (C.B.R.) มยผ. 2204-57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test) มยผ. 2205-57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.) มยผ. 2206-57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.) มยผ. 2207-57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors) มยผ. 2208-57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis) มยผ. 2209-57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates)

โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สาหรบงานทาง มยผ. 2210-57: มาตรฐานการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน (Organic Impurities) มยผ. 2211-57: มาตรฐานการทดสอบหากอนดนเหนยว (Clay Lump) มยผ. 2217-57: มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล (Marshall) มยผ. 2221-57: มาตรฐานการทดสอบหาคาดรรชนความยาว (Elongation Index) มยผ. 2222-57: มาตรฐานการทดสอบหาคาดรรชนความแบน (Flakiness Index) มยผ. 2223-57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความสมมลยของทราย (Sand Equivalent) มยผ. 2224-57: มาตรฐานการทดสอบการหลดออก (Stripping) โดยวธ Plate Test มยผ. 2225-57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความคงทน (Soundness)

กรมโยธาธการและผงเมอง กระทรวงมหาดไทย

ของมวลรวม

มาตรฐานงานมาตรฐานงานมาตรฐานงานทาทาทางงง

มยผ. 2101-57: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material) มยผ. 2102-57: มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase) มยผ. 2103-57: มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) มยผ. 2104-57: มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material) มยผ. 2105-57: มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder) มยผ. 2106-57: มาตรฐานวสดลกรงชนดทาผวจราจร มยผ. 2107-57: มาตรฐานงานวสดชนดเมดสาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment) มยผ. 2109-57: มาตรฐานงานวสดชนดเมดสาหรบผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for

Asphalt Concrete) มยผ. 2112-57: มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing) มยผ. 2113-57: มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling) มยผ. 2114-57: มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction) มยผ. 2115-57: มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation) มยผ. 2116-57: มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase) มยผ. 2117-57: มาตรฐานงานชนพนทาง (Base) มยผ. 2118-57: มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder) มยผ. 2121-57: มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat) มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) มยผ. 2131-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete) มยผ. 2132-57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment) มยผ. 2135-57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal) มยผ. 2136-57:

มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

กรมโยธาธการและผงเมอง

กระทรวงมหาดไทย

Page 7: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์
Page 8: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

ค าน า

จากสภาวะปญหายางพาราทมราคาตกตาลงเปนอยางมาก รฐบาลไดมนโยบายใหหาแนวทางในการสรางมลคาเพม ซงแนวทางหนงคอการนายางพารามาใชเปนวสดในการกอสราง โดยมหลายภาคสวนทเกยวของเขามามสวนรวมในการดาเนนการ

กรมโยธาธการและผงเมองในฐานะหนวยงานภาครฐทมภารกจในการพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน รวมทงการบรณะและการบารงรกษา จงควรใหการสนบสนนนโยบายรฐบาลและหาแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการใชยางพาราผสมแอสฟลตในการกอสรางผวทาง งานฉาบผวทางใหม หรอซอมบารงผวทางเดมทเปนภารกจของกรมใหเปนแนวทางเดยวกน พรอมทงไดนามาตรฐานของกรมโยธาธการ (เดม) ในเรองทเกยวของในการกอสรางถนนมาปรบปรงแกไขใหมความเหมาะสมกบสภาวการณในปจจบน และนามาประกอบกบมาตรฐานงานผวทางแบบพาราเคพซล โดยจดทาเปนมาตรฐานงานทางเพอใหหนวยงานตางๆ ทเกยวของสามารถนาไปใชปฏบตตอไป

กรมโยธาธการและผงเมองหวงเปนอยางยงวา “มาตรฐานงานทาง” เลมน จะเปนประโยชนตอผทเกยวของกบการกอสรางถนนหรอผสนใจทวไป รวมถงองคกรปกครองสวนทองถนในการนาขอมลและความรทไดจากมาตรฐานดงกลาว สาหรบใชเปนแนวทางในการกอสรางถนนใหมความถกตองตามมาตรฐานสากลและปลอดภยสงสดตอชวตและทรพยสนของประชาชนทใชถนนตอไป

(นายมณฑล สดประเสรฐ) อธบดกรมโยธาธการและผงเมอง

คำานำา

Page 9: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์
Page 10: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

คณะท างานเพอศกษาและจดท ามาตรฐานงานผวทางแบบพาราเคพซล

¤ ทปรกษา นายมณฑล สดประเสรฐ อธบดกรมโยธาธการและผงเมอง นายเชตวน อนนตสมบรณ นายมเหศวร ภกดคง รองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง รองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง นายเกยรตศกด จนทรา นางสาวศระภา วาระเลศ รองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง รองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง รกษาการในตาแหนง วศวกรใหญ (วศวกรโยธา)

¤ ประธานคณะท างาน นายวระพนธ อปถมภากล วศวกรโยธาชานาญการพเศษ

ผอานวยการกองวเคราะหวจยและทดสอบวสด

¤ คณะท างาน นายชวกจ หรญญาภรมย นายปรชา แสงพสทธ วศวกรโยธาชานาญการพเศษ วศวกรโยธาชานาญการพเศษ กองวเคราะหวจยและทดสอบวสด สานกสนบสนนและพฒนาตามผงเมอง นายสมเกยรต สรพทกษเดช ดร.ทยากร จนทรางศ วศวกรโยธาชานาญการพเศษ วศวกรโยธาชานาญการ สานกวศวกรรมการผงเมอง สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร

นายกฤตธ กลนนช วศวกรโยธาปฏบตการ สานกจดรปทดนเพอพฒนาพนท

¤ คณะท างานและเลขานการ ¤ คณะท างานและผชวยเลขานการ นายไกรสทธ โลมรตน นายทรงฤทธ ธยา วศวกรโยธาชานาญการ พนกงานวศวกรโยธา กองวเคราะหวจยและทดสอบวสด กองวเคราะหวจยและทดสอบวสด

Page 11: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์
Page 12: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

หนา

1. มาตรฐานวสดถมคนทาง(Embankment:Material)(มยผ.2101-57)

1. ขอบขาย 1

2. นยาม 1

3. มาตรฐานอางถง 1

4. คณสมบต 1

5. เอกสารอางอง 2

2. มาตรฐานวสดรองพนทาง(Subbase)(มยผ.2102-57)

1. ขอบขาย 3

2. นยาม 3

3. มาตรฐานอางถง 3

4. คณสมบต 3

5. เอกสารอางอง 4

3. มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก(CrushedRockSoilAggregateTypeBase)

(มยผ.2103-57)

1. ขอบขาย 5

2. นยาม 5

3. มาตรฐานอางถง 5

4. คณสมบต 5

5. เอกสารอางอง 6

4. มาตรฐานวสดคดเลอก(SelectedMaterial)(มยผ.2104-57)

1. ขอบขาย 7

2. นยาม 7

3. มาตรฐานอางถง 7

4. คณสมบต 7

5. เอกสารอางอง 8

สารบญ

Page 13: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

5. มาตรฐานวสดไหลทาง(Shoulder)(มยผ.2105-57)

1. ขอบขาย 9

2. นยาม 9

3. มาตรฐานอางถง 9

4. คณสมบต 9

5. เอกสารอางอง 10

6. มาตรฐานวสดลกรงชนดทำาผวจราจร(มยผ.2106-57)

1. ขอบขาย 11

2. นยาม 11

3. มาตรฐานอางถง 11

4. คณสมบต 11

5. เอกสารอางอง 12

7. มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต(SurfaceTreatment)

(มยผ.2107-57)

1. ขอบขาย 13

2. นยาม 13

3. มาตรฐานอางถง 13

4. คณสมบต 13

5. เอกสารอางอง 14

8. มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต(AggregatesforAsphalt

Concrete)(มยผ.2109-57)

1. ขอบขาย 15

2. นยาม 15

3. มาตรฐานอางถง 15

4. คณสมบต 15

5. เอกสารอางอง 18

9. มาตรฐานงานถางปาขดตอ(ClearingandGrubbing)(มยผ.2112-57)

1. ขอบขาย 19

2. นยาม 19

3. วธการกอสราง 19

4. เอกสารอางอง 19

Page 14: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

10. มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม(ReshapingandLeveling)(มยผ.2113-57)

1. ขอบขาย 21

2. นยาม 21

3. มาตรฐานอางถง 21

4. วสด 21

5. วธการกอสราง 21

6. เอกสารอางอง 21

11. มาตรฐานงานถมคนทาง(Embankment:Construction)(มยผ.2114-57)

1. ขอบขาย 23

2. นยาม 23

3. มาตรฐานอางถง 23

4. วสด 23

5. วธการกอสราง 23

6. ความคลาดเคลอนทยอมให (Tolerance) 26

7. เอกสารอางอง 27

12. มาตรฐานงานดนตดคนทาง(RoadwayExcavation)(มยผ.2115-57)

1. ขอบขาย 29

2. นยาม 29

3. มาตรฐานอางถง 29

4. วสด 29

5. วธการกอสราง 30

6. ความคลาดเคลอนทยอมให (Tolerance) 30

7. เอกสารอางอง 30

13. มาตรฐานงานชนรองพนทาง(Subbase)(มยผ.2116-57)

1. ขอบขาย 31

2. นยาม 31

3. มาตรฐานอางถง 31

4. วสด 31

5. วธการกอสราง 31

6. ความคลาดเคลอนทยอมให (Tolerance) 32

7. เอกสารอางอง 32

Page 15: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

14. มาตรฐานงานชนพนทาง(Base)(มยผ.2117-57)

1. ขอบขาย 33

2. นยาม 33

3. มาตรฐานอางถง 33

4. วสด 33

5. วธการกอสราง 33

6. ความคลาดเคลอนทยอมให (Tolerance) 34

7. เอกสารอางอง 34

15. มาตรฐานงานไหลทาง(Shoulder)(มยผ.2118-57)

1. ขอบขาย 35

2. นยาม 35

3. มาตรฐานอางถง 35

4. วสด 35

5. วธการกอสราง 35

6. เอกสารอางอง 35

16. มาตรฐานงานไพรมโคท(PrimeCoat)(มยผ.2121-57)

1. ขอบขาย 37

2. นยาม 37

3. มาตรฐานอางถง 37

4. วสด 37

5. วธการกอสราง 39

6. ขอควรระวง 40

7. เอกสารอางอง 41

17. มาตรฐานแทคโคท(TackCoat)(มยผ.2122-57)

1. ขอบขาย 43

2. นยาม 43

3. มาตรฐานอางถง 43

4. วสด 43

5. วธการกอสราง 44

6. เอกสารอางอง 44

Page 16: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

18. มาตรฐานงานผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต(AsphaltConcrete)(มยผ.2131-57)

1. ขอบขาย 45

2. นยาม 45

3. มาตรฐานอางถง 45

4. วสด 45

5. การออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรต 46

6. เครองจกรและเครองมอทใชในการกอสราง 49

7. การเตรยมการกอนการกอสราง 57

8. วธการกอสราง 60

9. การตรวจสอบชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางแลวเสรจ 71

10. การอำานวยการและควบคมการจราจรระหวางการกอสราง 73

11. เอกสารอางอง 73

19. มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต(SurfaceTreatment)(มยผ.2132-57)

1. ขอบขาย 75

2. นยาม 75

3. มาตรฐานอางถง 75

4. วสด 75

5. เครองจกรและเครองมอ 77

6. ขอกำาหนดในการออกแบบกำาหนดปรมาณการใชวสด 79

7. วธการกอสราง 82

8. รายละเอยดเพมเตม 85

9. ขอควรระวง 86

10 เอกสารอางอง 87

20. มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล(SlurrySeal)(มยผ.2135-57)

1. ขอบขาย 89

2. นยาม 89

3. มาตรฐานอางถง 89

4. วสด 89

5. ขนาดคละของมวลรวม ปรมาณแอสฟลตทใช และอตราการฉาบ 90

6. การกองหนหรอทราย 90

Page 17: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

7. ชนดของสเลอรซล 91

8. การออกแบบสวนผสมสเลอรซล 91

9. เครองจกรทใชในการกอสราง 92

10. การเตรยมการกอนการกอสราง 93

11. การกอสราง 93

12. รายละเอยดเพมเตม 94

13. ขอควรระวง 94

14. ขอกำาหนดเพมเตมสำาหรบมาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล 94

15. เอกสารอางอง 95

21. มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล(CapeSeal)(มยผ.2136-57)

1. ขอบขาย 97

2. นยาม 97

3. มาตรฐานอางถง 97

4. ผวทางชนแรก แบบเซอรเฟสทรตเมนตชนเดยว (Single Surface Treatment) 97

5. ผวทางชนทสอง สเลอรซล (Slurry Seal) 99

6. ขอกำาหนดเพมเตมสำาหรบผวทางแบบเคพซล 101

7. เอกสารอางอง 102

22. มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล(ParaSlurrySeal)(มยผ.2142-57)

1. ขอบขาย 103

2. นยาม 103

3. มาตรฐานอางถง 103

4. วสด 103

5. ขนาดคละของมวลรวม ปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบ 104

6. การกองหนหรอทราย 105

7. ชนดของพาราสเลอรซล 105

8. ขอกำาหนดในการออกแบบสวนผสมพาราสเลอรซล 105

9. เครองจกรและเครองมอ 107

10. การเตรยมการกอสราง 108

11. การกอสราง 108

12. การอำานวยการและการเปดการจราจร 109

Page 18: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

13. ขอควรระวง 110

14. เอกสารอางอง 110

23. มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล(ParaCapeSeal)(มยผ.2143-57)

1. ขอบขาย 111

2. นยาม 111

3. มาตรฐานอางถง 111

4. ผวทางชนแรก แบบเซอรเฟซทรตเมนตชนเดยว (Single Surface Treatment) 111

5. ผวทางชนทสอง พาราสเลอรซล (Para Slurry Seal) 113

6. ขอกำาหนดเพมเตมสำาหรบผวทางแบบพาราเคพซล 115

7. เอกสารอางอง 116

24. มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน(StandardCompactionTeat)

(มยผ.2201-57)

1. ขอบขาย 117

2. นยาม 117

3. เครองมอและอปกรณ 117

4. การเตรยมตวอยาง 118

5. การทดสอบ 119

6. การคำานวณ 119

7. การรายงานผล 120

8. ขอควรระวง 120

9. เอกสารอางอง 121

25. มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน(ModifiedCompactionTest)

(มยผ.2202-57)

1. ขอบขาย 125

2. นยาม 125

3. เครองมอและอปกรณ 125

4. การเตรยมตวอยาง 126

5. การทดสอบ 127

6. การคำานวณ 127

7. การรายงานผล 128

Page 19: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

8. ขอควรระวง 128

9. เอกสารอางอง 129

26. มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาซ.บ.อาร.(C.B.R.)(มยผ.2203-57)

1. ขอบขาย 133

2. นยาม 133

3. มาตรฐานอางถง 133

4. เครองมอและอปกรณ 133

5. การเตรยมตวอยาง 134

6. การทดสอบ 134

7. การคำานวณ 136

8. การรายงานผล 137

9. เกณฑการตดสนและความคลาดเคลอนทยอมให 137

10. ขอควรระวง 137

11. เอกสารอางอง 138

27. มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม(FieldDensityTest)

(มยผ.2204-57)

1. ขอบขาย 143

2. นยาม 143

3. เครองมอและอปกรณ 143

4. การทดสอบ 144

5. การคำานวณ 146

6. การรายงานผล 147

7. ขอควรระวง 147

8. เอกสารอางอง 147

28. มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว(LiquidLimit:L.L.)(มยผ.2205-57)

1. ขอบขาย 153

2. นยาม 153

3. เครองมอและอปกรณ 153

4. การเตรยมตวอยาง 154

5. การทดสอบ 154

6. การคำานวณ 155

Page 20: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

7. การรายงานผล 156

8. ขอควรระวง 156

9. เอกสารอางอง 156

29. มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก(PlasticLimit:P.L.)(มยผ.2206-57)

1. ขอบขาย 159

2. นยาม 159

3. เครองมอและอปกรณ 159

4. การเตรยมตวอยาง 159

5. การทดสอบ 159

6. การคำานวณ 161

7. การรายงานผล 161

8. ขอควรระวง 161

9. เอกสารอางอง 162

30. มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว(ShrinkageFactors)(มยผ.2207-57)

1. ขอบขาย 165

2. นยาม 165

3. เครองมอและอปกรณ 165

4. การเตรยมตวอยางการทดสอบ 166

5. การทดสอบ 166

6. การคำานวณ 167

7. การรายงานผล 168

8. เอกสารอางอง 169

31. มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด(SieveAnalysis)(มยผ.2208-57)

1. ขอบขาย 171

2. นยาม 171

3. เครองมอและอปกรณ 171

4. การเตรยมตวอยาง 171

5. การทดสอบ 172

6. การคำานวณ 172

7. การรายงานผล 173

8. ขอควรระวง 173

9. เอกสารอางอง 173

Page 21: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

32. มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ(CoarseAggregates)

โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ(LosAngelesAbrasion)สำาหรบงานทาง

(มยผ.2209-57)

1. ขอบขาย 177

2. นยาม 177

3. เครองมอและอปกรณ 177

4. การเตรยมตวอยาง 178

5. การทดสอบ 178

6. การคำานวณ 178

7. การรายงานผล 179

8. ขอควรระวง 179

9. เอกสารอางอง 179

33. มาตรฐานการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน(OrganicImpurities)(มยผ.2210-57)

1. ขอบขาย 183

2. นยาม 183

3. เครองมอและอปกรณ 183

4. การเตรยมตวอยาง 184

5. การทดสอบ 184

6. การรายงานผล 184

7. เกณฑการตดสนและความคลาดเคลอนทยอมให 184

8. ขอควรระวง 184

9. เอกสารอางอง 185

34. มาตรฐานการทดสอบหากอนดนเหนยว(ClayLump)(มยผ.2211-57)

1. ขอบขาย 187

2. นยาม 187

3. เครองมอและอปกรณ 187

4. การเตรยมตวอยาง 187

5. การทดสอบ 188

6. การคำานวณ 188

7. การรายงานผล 189

8. เอกสารอางอง 189

Page 22: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

35. มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล(Marshall)(มยผ.2217-57)

1. ขอบขาย 191

2. นยาม 191

3. มาตรฐานอางถง 191

4. เครองมอและอปกรณ 191

5. การเตรยมตวอยางการทดสอบ 193

6. การทดสอบ 194

7. การคำานวณ 195

8. การรายงานผล 197

9. ขอควรระวง 197

10. เอกสารอางอง 197

36. มาตรฐานการทดสอบหาคาดรรชนความยาว(ElongationIndex)(มยผ.2221-57)

1. ขอบขาย 201

2. นยาม 201

3. มาตรฐานอางถง 201

4. เครองมอ 201

5. การเตรยมตวอยาง 201

6. การทดสอบ 202

7. การคำานวณ 202

8. การรายงานผล 202

9. ขอควรระวง 202

10. เอกสารอางอง 203

37. มาตรฐานการทดสอบหาคาดรรชนความแบน(FlakinessIndex)(มยผ.2222-57)

1. ขอบขาย 207

2. นยาม 207

3. มาตรฐานอางถง 207

4. เครองมอ 207

5. การเตรยมตวอยาง 207

6. การทดสอบ 208

7. การคำานวณ 208

8. การรายงานผล 208

Page 23: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

สารบญ (ตอ)

9. ขอควรระวง 208

10. เอกสารอางอง 208

38. มาตรฐานการทดสอบหาคาความสมมลยของทราย(SandEquivalent)(มยผ.2223-57)

1. ขอบขาย 211

2. นยาม 211

3. เครองมอและวสดทใชประกอบการทดสอบ 211

4. การเตรยมตวอยาง 212

5. การทดสอบ 212

6. การคำานวณ 213

7. การรายงานผล 213

8. ขอควรระวง 213

9. เอกสารอางอง 214

39. มาตรฐานการทดสอบการหลดออก(Stripping)โดยวธPlateTest(มยผ.2224-57)

1. ขอบขาย 219

2. นยาม 219

3. เครองมอ 219

4. การเตรยมตวอยาง 219

5. การทดสอบ 220

6. การคำานวณ 220

7. การรายงานผล 220

8. ขอควรระวง 220

9. เอกสารอางอง 220

40. มาตรฐานการทดสอบหาคาความคงทน(Soundness)ของมวลรวม(มยผ.2225-57)

1. ขอบขาย 223

2. นยาม 223

3. เครองมอและวสดทใชประกอบการทดสอบ 223

4. การเตรยมตวอยาง 225

5. การทดสอบ 227

6. การคำานวณ 229

7. การรายงานผล 230

8. เอกสารอางอง 231

Page 24: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

1มยผ. 2101 - 57 : มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material)

1. ขอบขาย

มาตรฐานนครอบคลมถงวสดถมคนทาง (Embankment : Material)

2. นยาม

“วสดถมคนทาง(EmbankmentMaterial)” หมายถง วสดทไดจากบอยมขางทาง ถนนเดม หรอทอนๆ แลวนำา

มาใชกอสรางคนทาง

3. มาตรฐานอางถง

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve

Analysis)

4. คณสมบต

4.1 วสดถมคนทางประเภทวสดดนทวไป (Soil)

4.1.1 เปนวสดทปราศจากรากไมใบไมหรอวสดอนทรย ซงเปนสารผพงปนอยอนอาจจะทำาใหเกดการ

ยบตวเสยหายในอนาคต

4.1.2 มคา ซ.บ.อาร.จากหองทดลอง (Lab C.B.R.) ไมนอยกวารอยละ 4 ทรอยละ 95 ของคาความแนนแหง

สงสดแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Density) ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอ

หาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.) หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

4.1.3 มคาการพองตว (Swelling) ไมมากกวารอยละ 4 ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบ

เพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

4.1.4 มคณสมบตอนๆ ตามทกำาหนดไวในแบบกอสราง

4.2 วสดถมคนทางประเภทวสดมวลรวมดน (Soil Aggregate)

4.2.1 เปนวสดทปราศจากรากไมใบไมหรอวสดอนทรยซงเปนสารผพงปนอยอนอาจจะทำาใหเกดการ

ยบตวเสยหายในอนาคต

4.2.2 มขนาดเมดโตสดไมเกน 50 มลลเมตร

4.2.3 มสวนละเอยดผานตะแกรงขนาด 0.075 มลลเมตร (เบอร 200) ไมเกนรอยละ 35 โดยนำาหนกเมอ

ทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material)

2101 - 57มยผ.

Page 25: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

2

4.2.4 มคา ซ.บ.อาร. จากหองทดลองไมนอยกวารอยละ 8 ทรอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสดแบบ

สงกวามาตรฐาน (Modified Proctor Density) ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา

ซ.บ.อาร (C.B.R.) หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

4.2.5 มคาการพองตวไมมากกวารอยละ 3 ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร

(C.B.R.)

4.2.6 มคณสมบตอนๆ ตามทกำาหนดไวในแบบกอสราง

4.3 วสดถมคนทางประเภททราย (Sand)

4.3.1 เปนวสดทมคาดชนความเปนพลาสตกเปนศนย (NonPlasticity Index) ปราศจากกอนดนเหนยว

(Clay Lump) หนาดน (Top Soil) รากไมใบไมหรอวสดอนทรย ซงเปนสารผพงปนอยอนอาจจะทำาให

เกดการยบตวเสยหายในอนาคต

4.3.2 มขนาดเมดโตสดไมเกน 9.5 มลลเมตร (3/8 นว)

4.3.3 มสวนละเอยดผานตะแกรงขนาด 0.075 มลลเมตร (เบอร 200) ไมเกนรอยละ 20 โดยนำาหนกตาม

มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด

4.3.4 มคา ซ.บ.อาร จากหองทดลองไมนอยกวารอยละ 10 ทรอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสดแบบ

สงกวามาตรฐาน (Modified Proctor Density) ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา

ซ.บ.อาร. (C.B.R.) หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

4.3.5 มคณสมบตอนๆ ตามทกำาหนดไวในแบบกอสราง

5. เอกสารอางอง

มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 201 - 2543: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material)

มยผ. 2101 - 57 : มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material)

Page 26: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

3มยผ. 2102 - 57 : มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase)

มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase)

2102 - 57มยผ.

1. ขอบขาย

มาตรฐานนครอบคลมถงวสดรองพนทาง (Subbase)

2. นยาม

“วสดรองพนทาง (Subbase)” หมายถง วสดลกรงหรอวสดมวลรวมดน (Soil Aggregate) ซงนำามาเสรมบน

ชนคนทางหรอใชเปนชนพนทางของถนนชนดทมผวจราจรเปนลกรง

3. มาตรฐานอางถง

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid

Limit : L.L.)

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก

(Plastic Limit : P.L.)

3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด

(Sieve Analysis)

3.5 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสด

ชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion)

สำาหรบงานทาง

4. คณสมบต

4.1 เปนวสดประกอบดวยเมดแขง ทนทานและมวสดเชอประสานทดผสมอย

4.2 ปราศจากกอนดนเหนยว (Clay Lump) Shale รากไมหรอวชพชอนๆ

4.3 ขนาดวสดใหญสดไมโตกวา 5 เซนตเมตร

4.4 คาขดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 35 ตาม มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา

ขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

4.5 คาดชนความเปนพลาสตก (Plasticity Index) ไมมากกวารอยละ 11 ตาม มยผ. 2206 - 57: มาตรฐาน

การทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

4.6 คา ซ.บ.อาร. จากหองทดลอง (Lab C.B.R.) ไมนอยกวารอยละ 25 ทรอยละ 95 ของคาความแนนแหง

สงสดแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Proctor Density) ตาม มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบ

เพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.) หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

Page 27: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

4 มยผ. 2102 - 57 : มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase)

4.7 คาจำานวนสวนรอยละของความสกหรอ (Percentage of Wear) ไมมากกวารอยละ 60 ตาม มยผ. 2209 - 57:

มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอ

ทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

4.8 มมวลคละผานตะแกรง โดยทำาการทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของ

วสด (Sieve Analysis) ดงตารางขางลางน

ขนาดและตะแกรงมาตรฐาน

นำาหนกทผานตะแกรงเปนรอยละ

ชนดก. ชนดข. ชนดค. ชนดง. ชนดจ.

2” 100 100 - - -

1” - 75-95 100 100 100

3/8” 30-65 40-75 50-85 60-100 -

เบอร 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100

เบอร 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100

เบอร 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50

เบอร 200 2-8 5-20 5-15 5-20 6-20

5. เอกสารอางอง

มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 202 - 2531: มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase)

Page 28: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

5มยผ. 2103 - 57 : มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

2103 - 57มยผ.

1. ขอบขาย

มาตรฐานนครอบคลมถงวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

2. นยาม

“วสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)” หมายถง วสดซงมขนาดคละกน

สมำาเสมอจากใหญไปหาเลก นำามาเสรมบนชนรองพนทาง หรอชนคนทาง

3. มาตรฐานอางถง

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid

Limit : L.L.)

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic

Limit : P.L.)

3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve

Analysis)

3.5 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนด

เมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบ

งานทาง

4. คณสมบต

4.1 ปราศจากกอนดนเหนยว (Clay Lump) วสดจำาพวกเชล (Shale) รากไมหรอวชพชอนๆ

4.2 มอตราสวนคละสมำาเสมอประกอบดวยสวนหยาบและสวนละเอยด

4.3 สวนหยาบตองเปนหนโม

4.4 สวนละเอยดเปนวสดชนดเดยวกบสวนหยาบ หากมความจำาเปนตองใชวสดสวนละเอยดชนดอนเจอปนเพอ

ปรบปรงคณภาพจะตองไดรบความเหนชอบจากกรมโยธาธการและผงเมองกอน

4.5 คาขดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 25 ตาม มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา

ขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

4.6 คาดชนความเปนพลาสตก (Plasticity Index) ไมมากกวารอยละ 6 ตาม มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการ

ทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

Page 29: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

6

4.7 คาจำานวนสวนรอยละของความสกหรอ (Percentage of Wear) ไมมากกวารอยละ 40 ตาม มยผ. 2209 - 57:

มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบ

หาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

4.8 คา ซ.บ.อาร. จากหองทดลอง (Lab C.B.R.) ไมนอยกวารอยละ 80 ทรอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสด

แบบสงกวามาตรฐาน (Modified Proctor Density) ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา

ซ.บ.อาร. (C.B.R.) หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

4.9 มมวลคละผานตะแกรงดงตารางขางลางน โดยทำาการทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบ

หาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

ขนาดของตะแกรง

มาตรฐาน

นำาหนกทผานตะแกรงเปนรอยละ

ชนดก. ชนดข. ชนดค.

2 นว 100 100 -

1 นว - 75-95 100

3/8 นว 30-65 40-75 50-85

เบอร 4 25-55 30-60 35-65

เบอร 10 15-40 20-45 25-50

เบอร 40 8-20 15-30 15-30

เบอร 200 2-8 5-20 5-15

5. เอกสารอางอง

มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 203 - 2543: มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil

Aggregate Type Base)

มยผ. 2103 - 57 : มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

Page 30: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

7มยผ. 2104 - 57 : มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material)

มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material)

2104 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวสดคดเลอก (Selected Material)

2. นยาม“วสดคดเลอก(SelectedMaterial)” หมายถง วสดมวลรวมดน (Soil Aggregate) ซงนำามาใชเสรมระหวางวสดคนทางและวสดรองพนทาง หรอตามตำาแหนงชนอนๆ ทกำาหนดไวในแบบ

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

4. คณสมบต4.1 วสดคดเลอกประเภทก. ตองเปนวสดมวลรวมดน (Soil Aggregate) ทไมใชทราย 4.1.1 ปราศจากกอนดนเหนยว (Clay Lump) Shale รากไม หรอวชพชอนๆ 4.1.2 ขนาดวสดใหญทสดไมโตกวา 5 เซนตเมตร 4.1.3 ขนาดวสดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวารอยละ 25 โดยนำาหนกตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis) 4.1.4 คาขดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 40 ตาม มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบ เพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.) 4.1.5 คาดชนความเปนพลาสตก (Plasticity Index) ไมมากกวารอยละ 20 ตาม มยผ. 2206 - 57: มาตรฐาน การทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.) 4.1.6 คาการพองตว (Swelling) ไมมากกวารอยละ 3 ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอ หาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R) 4.1.7 คา ซ.บ.อาร. จากหองทดลอง (Lab C.B.R.) ไมนอยกวารอยละ 8 ทรอยละ 95 ของคาความแนน แหงสงสดแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Proctor Density) ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐาน การทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.) หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

Page 31: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

8

4.2 วสดคดเลอกประเภท ข.ตองเปนวสดมวลรวมดน (Soil Aggregate) ทราย หรอวสดอนใดทยอมใหใชได 4.2.1 ปราศจากกอนดนเหนยว (Clay Lump) Shale รากไม หรอวชพชอนๆ 4.2.2 ขนาดวสดทใหญทสดไมโตกวา 5 เซนตเมตร 4.2.3 ขนาดวสดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวารอยละ 30 โดยนำาหนกตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis) 4.2.4 คาการพองตว (Swelling) ไมมากกวารอยละ 4 ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอ หาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R) 4.2.5 ถาเปนทราย ขนาดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวารอยละ 20 โดยนำาหนกตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis) 4.2.6 คา ซ.บ.อาร.จากหองทดลอง (Lab C.B.R.) ไมนอยกวารอยละ 6 ทรอยละ 95 ของคาความแนน แหงสงสดแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Proctor Density) ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐาน การทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.) หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

5. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 204 - 2531: มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material)

มยผ. 2104 - 57 : มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material)

Page 32: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

9มยผ. 2105 - 57 : มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder)

มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder)

2105 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวสดไหลทาง (Shoulder)

2. นยาม“วสดไหลทาง (Shoulder)” หมายถงวสดลกรงหรอวสดมวลรวมดน (Soil Aggregate) หรอวสดทมสวนผสม ของวสดดงกลาวแลวประกอบเขาดวยกนเพอใชในการกอสรางไหลทาง (Shoulder) ของถนน

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)3.5 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสด ชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

4. คณสมบต4.1 ปราศจากกอนดนเหนยว (Clay Lump) Shale รากไม หรอวชพชอนๆ4.2 ขนาดวสดใหญสดตองไมโตกวา 5 เซนตเมตร4.3 ขนาดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวา 2/3 ของขนาดผานตะแกรง เบอร 40 ตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)4.4 คาขดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 35 ตาม มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)4.5 คาดชนความเปนพลาสตก (Plasticity Index) อยในระหวาง 4 - 15 ตาม มยผ. 2206 - 57: มาตรฐาน การทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)4.6 คาจำานวนสวนรอยละของความสกหรอ (Percentage of wear) ไมมากกวารอยละ 60 ตาม มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอ ทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

Page 33: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

10

4.7 คา ซ.บ.อาร. จากหองทดลอง (Lab C.B.R.) ไมนอยกวารอยละ 30 ทรอยละ 95 ของคาความแนนแหง สงสดแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Proctor Density) ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบ เพอหาคา ซ.บ.อาร (C.B.R.) หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง4.8 มมวลคละผานตะแกรง โดยทำาการทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของ วสด (Sieve Analysis) ดงตารางขางลางน

ขนาดของตะแกรงมาตรฐาน

นำาหนกทผานตะแกรงเปนรอยละ

ชนดก. ชนดข. ชนดค. ชนดง. ชนดจ.

2” 100 100 - - -

1” - 75-95 100 100 100

3/8” 30-65 40-75 50-85 60-100 -

เบอร 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100

เบอร 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100

เบอร 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50

เบอร 200 2-8 5-20 5-15 10-25 6-20

5. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 205 - 2531: มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder)

มยผ. 2105 - 57 : มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder)

Page 34: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

11มยผ. 2106 – 57 : มาตรฐานวสดลกรงชนดทำาผวจราจร

มาตรฐานวสดลกรงชนดทำาผวจราจร

2106 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวสดลกรงชนดทำาผวจราจร

2. นยาม“วสดลกรงชนดทำาผวจราจร” หมายถง วสดลกรงหรอวสดมวลรวมดน (Soil Aggregate) ซงนำามาเสรมบน ชนรองพนทางเพอใชเปนผวจราจร

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)3.5 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสด ชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

4. คณสมบต4.1 ปราศจากกอนดนเหนยว (Clay Lump) Shale รากไม หรอวชพชอนๆ4.2 ขนาดวสดใหญสดตองไมโตกวา 5 เซนตเมตร4.3 ขนาดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวา 2/3 ของขนาดผานตะแกรง เบอร 40 ตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)4.4 คาขดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวารอยละ 35 ตาม มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)4.5 คาดชนความเปนพลาสตก (Plasticity Index) อยในระหวาง 4 - 11 ตาม มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)4.6 คาจำานวนสวนรอยละของความสกหรอ (Percentage of wear) ไมมากกวารอยละ 60 ตาม มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอ ทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

Page 35: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

12

4.7 คา ซ.บ.อาร. จากหองทดลอง (Lab C.B.R.) ไมนอยกวารอยละ 30 ทรอยละ 95 ของคาความแนนแหง สงสดแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Proctor Density) ตาม มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบ เพอหาคาซ.บ.อาร(C.B.R.)หรอไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง4.8 มมวลคละผานตะแกรง โดยทำาการทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของ วสด(SieveAnalysis)ดงตารางขางลางน

ขนาดของตะแกรงมาตรฐาน

นำาหนกผานตะแกรงเปนรอยละ

ชนด ก. ชนด ข. ชนด ค. ชนด ง.

2” - - - -

1” 100 100 100 100

3/8” 50-85 60-100 - -

เบอร4 35-65 50-85 55-100 70-100

เบอร10 25-50 40-70 40-100 55-100

เบอร40 15-30 25-45 20-50 30-70

เบอร200 8-15 8-25 8-20 8-25

5. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการมยธ.206-2531:มาตรฐานวสดลกรงชนดทำาผวจราจร

มยผ. 2106 – 57 : มาตรฐานวสดลกรงชนดทำาผวจราจร

Page 36: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

13

มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต(Surface Treatment)

มยผ. 2107 - 57 : มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

2107 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

2. นยาม“วสดมวลรวมทำาผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)” หมายถง วสดหนยอยซงม คณสมบตตามทกำาหนด

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสด ชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2222 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาดรรชนความแบน (Flakiness Index)3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2224 - 57: มาตรฐานการทดสอบการหลดออก (Stripping) โดยวธ Plate Test 3.5 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2225 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม

4. คณสมบต4.1 ตองสะอาด ปราศจากฝน ดน หรอวสดไมพงประสงคใดๆ4.2 ตองแขง คงทน และมคาของความสกหรอ (Percentage of Wear) ไมมากกวา รอยละ 35 ตาม มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง4.3 ม คาของการหลดออกของยางแอสฟลต (ทดสอบโดยวธ Plate Test) ไมมากกวา รอยละ 20 ตาม มยผ. 2224 - 57: มาตรฐานการทดสอบการหลดออก (Stripping) โดยวธ Plate Test 4.4 ตองไมมขนาดยาว หรอแบนมากเกนไป และมคาดชนความแบน (Flakiness Index) ไมมากกวารอยละ 35 ตาม มยผ. 2222 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาดรรชนความแบน (Flakiness Index)4.5 มคาของสวนทไมคงทน (Loss) เมอทดสอบหาคาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม โดยใช โซเดยมซลเฟต จำานวน 5 รอบแลว ไมมากกวารอยละ 5 ตาม มยผ. 2225 - 57: มาตรฐานการทดสอบ หาคาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม

Page 37: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

14

4.6 มมวลคละผานตะแกรงมาตรฐาน (แบบไมลาง) โดยทำาการทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการ

ทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis) ดงตารางขางลางน

ขนาดทใชเรยกมลลเมตร(นว)

นำาหนกผานตะแกรงเปนรอยละ

25.0มม. 19.0มม. 12.5มม. 9.5มม. 4.75มม. 2.36มม. 1.18มม.

19.0 (3/4”) 100 90-100 0-30 0-8 - 0-2 0-0.5

12.5 (1/2”) - 100 90-100 0-30 0-4 0-2 0-0.5

9.5 (3/8”) 100 90-100 0-30 0-8 0-2

5. เอกสารอางอง

มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 207 - 2531: มาตรฐานวสดชนดเมดสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต

(Surface Treatment)

มยผ. 2107 - 57 : มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 38: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

15

มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต(Aggregates for Asphalt Concrete)

มยผ. 2109 - 57 : มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for Asphalt Concrete)

2109 - 57มยผ.

1. ขอบขาย

มาตรฐานน ครอบคลมถงวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

2. นยาม

“วสดมวลหยาบ (Coarse Aggregates)” หมายถง วสดทมขนาดคางตะแกรงขนาด 4.75 มลลเมตร (เบอร 4)

ขนไป ไดแก หนยอย (Crushed Rock) หรอวสดอนใดทกรมโยธาธการและผงเมองใหใชได ซงมคณสมบตตามทกำาหนด

“วสดมวลละเอยด(FineAggregates)” หมายถง วสดทมขนาดผานตะแกรงขนาด 4.75 มลลเมตร (เบอร 4) ลงมา

ไดแก วสดหนฝน ทราย หรอวสดอนใดทกรมโยธาธการและผงเมองใหใชได ซงมคณสมบตตามทกำาหนด

“วสดผสมแทรก(MineralFiller)” หมายถง วสดทมขนาดผานตะแกรงขนาด 0.600 มลลเมตร (เบอร 30) ลงมา

ไดแก วสดหนฝน ปอรตแลนดซเมนต ซลกาซเมนต หรอวสดอนใดทกรมโยธาธการและผงเมองใหใชได ซงม

คณสมบตตามทกำาหนด

3. มาตรฐานอางถง

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนด

เมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบ

งานทาง

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2221 - 57: การทดสอบหาคาดรรชนความยาว (Elongation

Index)

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2222 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาดรรชนความแบน

(Flakiness Index)

3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2223 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความสมมลยของทราย

(Sand Equivalent)

3.5 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2225 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความคงทน

(Soundness) ของมวลรวม

4. คณสมบต

ในกรณทไมไดระบคณสมบตของวสดมวลรวมไวเปนอยางอน วสดมวลรวมตองมคณสมบตดงตอไปน

Page 39: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

16

4.1 วสดมวลหยาบ

4.1.1 ตองเปนวสดทแขงและมความคงทน (Hard and Durable) สะอาด ปราศจากวสดไมพงประสงคทอาจ

ทำาใหแอสฟลตคอนกรตมคณภาพดอยลง

4.1.2 มคาของความสกหรอ (Percentage of Wear) ตาม มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความ

สกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ

(Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง ไมมากกวารอยละ 40

4.1.3 มคาของสวนทไมคงทน (Loss) ตาม มยผ. 2225 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความคงทน

(Soundness) ของมวลรวม โดยใชสารละลายโซเดยมซลเฟต จำานวน 5 รอบ นำาหนกของวสดทหายไป

(Loss) ตองไมมากกวารอยละ 9 หรอไมมากกกวารอยละ 18 เมอใชแมกนเซยมซลเฟต

4.1.4 มคาจำานวนสวนรอยละของยางแอสฟลตเคลอบผวได ไมนอยกวารอยละ 95

4.1.5 มคาดรรชนความแบน (Flakiness Index) ตาม มยผ. 2222 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาดรรชน

ความแบน (Flakiness Index) ไมมากกวารอยละ 30

4.1.6 มคาดรรชนความยาว (Elongation Index) ตาม มยผ. 2221 - 57: การทดสอบหาคาดรรชนความยาว

(Elongation Index) ไมมากกวารอยละ 30

4.2 วสดมวลละเอยด

4.2.1 หนฝนหรอทรายตองสะอาด ปราศจากวสดไมพงประสงค ปะปนอยซงอาจทำาใหแอสฟลตคอนกรตม

คณภาพดอยลง

4.2.2 มคาสมมลยของทราย(Sand Equivalent) ตาม มยผ. 2223 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความ

สมมลยของทราย (Sand Equivalent) ไมนอยกวารอยละ 50

4.2.3 มคาของสวนทไมคงทน (Loss) ตาม มยผ. 2225 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความคงทน

(Soundness) ของมวลรวม โดยใชสารละลายโซเดยมซลเฟต จำานวน 5 รอบ นำาหนกของหนฝน หรอ

ทรายทหายไป (Loss) ตองไมมากกวารอยละ 9 หรอไมมากกวารอยละ 18 เมอใชแมกนเซยมซลเฟต

4.3 วสดผสมแทรก

ใชผสมเพมในกรณเมอผสมมวลหยาบกบมวลละเอยดเปนมวลรวม แลวสวนละเอยดในมวลรวมยงมไมเพยงพอ

หรอใชผสมเพอปรบปรงคณภาพของแอสฟลตคอนกรต

4.3.1 สะอาดปราศจากวสดอน เชน วชพช ดนเหนยว เปนตน

4.3.2 ตองแหง และไมจบกนเปนกอน

4.3.3 มขนาดคละผานตะแกรงมาตรฐานตามตารางท 1

มยผ. 2109 - 57 : มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for Asphalt Concrete)

Page 40: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

17

ตารางท1ขนาดคละของวสดผสมแทรก

ขนาดของตะแกรงมาตรฐาน ปรมาณผานตะแกรงรอยละโดยมวล

เบอร 30 100

เบอร 50 75-100

เบอร 200 55-100

4.4 วสดมวลหยาบ มวลละเอยด และวสดผสมแทรก เมอผสมกนแลวตองมขนาดคละผานตะแกรงมาตรฐาน

ตามตารางท 2

ตารางท2ขนาดคละของมวลรวมและชนดของแอสฟลตคอนกรต

ขนาดทใชเรยก มลลเมตร

(นว)

9.5(3/8)

12.5(1/2)

19.0(3/4)

25.0(1)

สำาหรบชนทางWearingCourse

WearingCourse

BinderCourse

BaseCourse

ขนาดตะแกรงปรมาณผานตะแกรงรอยละโดยมวล

มลลเมตร (นว)

37.5 (1 1/2) 100

25.0 (1) 100 90 - 100

19.0 (3/4) 100 90 - 100 -

12.5 (1/2) 100 80 - 100 - 56 - 80

9.5 (3/8) 90 - 100 - 56 - 80 -

4.75 (เบอร 4) 55 - 85 44 - 74 35 - 65 29 - 59

2.36 (เบอร 8) 32 - 67 28 - 58 23 - 49 19 - 45

1.18 (เบอร 16) - - - -

0.600 (เบอร 30) - - - -

0.300 (เบอร 50) 7 - 23 5 - 21 5 - 19 5 - 17

0.150 (เบอร 100) - - - -

0.075 (เบอร 200) 2 - 10 2 - 10 2 - 8 1 - 7

มยผ. 2109 - 57 : มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for Asphalt Concrete)

Page 41: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

18

5. เอกสารอางอง

5.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 209 - 2531: มาตรฐานวสดชนดเมด (Aggregate) สำาหรบผวจราจร

แบบแอสฟลตตกคอนกรต (Asphaltic Concrete)

5.2 มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท มทช. 209 - 2545: มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต

(Aggregates for Asphalt Concrete)

มยผ. 2109 - 57 : มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต (Aggregates for Asphalt Concrete)

Page 42: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

19มยผ. 2112 - 57 : มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing)

มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing)

2112 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถง งานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing)

2. นยาม“งานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing)” หมายถงการกำาจดตนไม ตอไม พมไม เศษไม ขยะ วชพช และสงอนๆ ทไมตองการ ภายในเขตทาง

3. วธการกอสราง3.1 การถางปาใหทำาภายในบรเวณตลอดเขตทางและการขดตอใหทำาภายในบรเวณทจะทำาการกอสรางคนทาง คขางทาง บอยม แหลงวสด และการขดเพอการกอสรางงานโครงสราง3.2 บรเวณทจะกอสรางคนทาง ใหขดตอรากไมออกตำากวาระดบดนเดมตามธรรมชาตไมนอยกวา 30 เซนตเมตร ในกรณทคนทางสงกวาระดบดนเดมมากกวา 60 เซนตเมตร ใหตดตนไมและตอจนชดใกล ระดบดนเดมใหมากทสดเทาทจะทำาได สวนการขดเพอกอสรางงานโครงสรางอนๆ ใหขดตอรากไมออก ตำากวาระดบตำาสดของแบบโครงสรางไมนอยกวา 30 เซนตเมตร3.3 บรเวณบอยมและแหลงวสด ใหเอาตอไม รากไมและวสดอนๆ ทไมตองการปะปนอยออกจนเหนวาไมมสง ดงกลาว ปนกบวสดทจะนำามาใชในการกอสราง3.4 ตนไมใหญทอยนอกคนทาง หรออยนอกเชงลาดดนตดใหคงไว ในกรณจำาเปนทจะตองตดใหอย ใน ดลพนจของผควบคมงาน สำาหรบตนไมทคงไว กงทยนเขาไปในผวจราจร และสงจากระดบผวจราจรไมเกน 6.00 เมตร ใหตดกงออกใหเรยบรอย และใหเหลอโคนกงตดลำาตนยาวไมเกน 20เซนตเมตร3.5 วสดจากการถางปา ขดตอ ใหนำาไปทงตามบรเวณทผควบคมงานเหนสมควร3.6 ตลอดระยะเวลาทถางปา ขดตอใหทำาดวยความระมดระวงในการตดตนไม ไมใหเกดอนตรายและทำาความ เสยหายแกตนไมทคงไว3.7 หลงจากการถางปา ขดตอ ใหปาดเกลย ปรบแตง และเกบเศษวสดไปทงนอกเขตทางใหเรยบรอย

4. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 218 - 2531: มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing)

Page 43: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

20 มยผ. 2112 - 57 : มาตรฐานงานถางปา ขดตอ (Clearing and Grubbing)

Page 44: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

21

มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling)

มยผ. 2113 - 57 : มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling)

2113 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานการตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling)

2. นยาม“การตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling)” หมายถง การเกลยปรบระดบของพนถนนและ ไหลทางเดมใหไดระดบ รวมทงเอาวชพช และสงสกปรกออกใหหมด

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2104 - 57: มาตรฐานวสดคดเลอก (Selected Material)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2201 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

4. วสด วสดทใชในการตกแตงเกลยคนทางเดมตองเปนวสดทมคณสมบตตาม มยผ. 2104 – 57: มาตรฐานวสด คดเลอกซงไดผานการทดสอบและรบรองใหใชไดแลว

5. วธการกอสราง5.1 ใหใชรถเกรด หรอเครองมออนปรบเกลยแตงผวหนาของคนทางเดมตลอดความกวางของคนทางรวมทง ไหลทางทงสองขางดวย5.2 ใหเกบวชพช และสงสกปรกบนคนทางเดมออกใหหมด5.3 ตอนใดทสง ใหปาดออกใหไดระดบและตอนใดเปนหลม บอ หรอแอง ใหทำาการขดแตงแลวใชวสดคดเลอก ลงบนคนทางเกลยเปนชนๆ ใหสมำาเสมอตลอดพนท พรมนำาแลวทำาการบดอดแนนโดยใหมความแนน ไมนอยกวารอยละ 95 Standard Proctor Density ตาม มยผ. 2201 - 57: มาตรฐานการทดสอบ ความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)5.4 การตกแตงเกลยคนทางเดมเมอเสรจเรยบรอยแลวผวของคนทางเดมตองเรยบสมำาเสมอไดระดบสะอาด และไมมแอง หลม บอ

6. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 219 - 2531: มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling)

Page 45: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

22 มยผ. 2113 - 57 : มาตรฐานงานตกแตงเกลยคนทางเดม (Reshaping and Leveling)

Page 46: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

23มยผ. 2114 - 57 : มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

2114 - 57มยผ.

1. ขอบขาย

มาตรฐานนครอบคลมถงงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

2. นยาม

“งานถมคนทาง (Embankment : Construction)” หมายถง การกอสรางถมคนทาง การถมขยายคนทาง

รวมทงการกลบแตงหลมบอตางๆ ดวยวสดคนทางทมคณภาพและถกตองตามขอกำาหนด จากแหลงทไดรบการ

เหนชอบแลวมาถมเปนคนทาง โดยการเกลยแตงและบดอดใหไดแนว ระดบ และรปราง ตามทแสดงไวในแบบ

กอสราง

3. มาตรฐานอางถง

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2101 - 57: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment :

Material)

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2201 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน

(Standard Compaction Test)

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน

(Modified Compaction Test)

4. วสด

4.1 กรณแบบกอสรางไมระบไวเปนอยางอน ใหใชวสดถมคนทางประเภทดนทวไป ตาม มยผ. 2101 - 57:

มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material)

4.2 กรณบรเวณกอสรางคนทางมลกษณะเปนหนองนำา คนำา ทมเลนและซากวสดตกตะกอนอย ใหใชวสดถมคนทาง

ประเภทวสดมวลรวม หรอวสดถมคนทางประเภททราย ตาม มยผ. 2101 - 57: มาตรฐานวสดถมคนทาง

(Embankment : Material)

4.3 กรณบรเวณกอสรางคนทางมลกษณะเปนดนออน มคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.) นอยกวารอยละ 2 มเลนและซาก

วสดตกตะกอนอย หรอแบบกอสรางระบใหใชทรายเปนวสดถมคนทาง (Sand Embankment) ใหใชวสด

ถมคนทางประเภททรายตาม มยผ. 2101 - 57: มาตรฐานวสดถมคนทาง

5. วธการกอสราง

5.1 การถมคนทางดวยวสดตามขอ 4.1

Page 47: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

24

5.1.1 กอนถมดนคนทาง ถามหลม แอง หรอโพรงทเกดขนจากการถางปา ขดตอ ตองใชวสดท

เหมาะสม กลบแลวบดอดใหแนนสมำาเสมอเสยกอน

5.1.2 การถมคนทาง จะตองถมใหไดแนว ระดบ และรปรางตามทแสดงไวในแบบกอสราง

5.1.3 ดนเดมหรอลาดคนทางของถนนเดม ซงอยตำากวาระดบคนทางทจะทำาการกอสรางใหมนอยกวา

1 เมตร ตามแบบกอสราง หลงจากกำาจดสงไมพงประสงคตางๆ ออกหมดแลว หรอหลงจากการถางปา

และขดตอแลว จะตองทำาการบดอดดน 15 เซนตเมตรสดทาย วดจากระดบดนเดมหรอผวถนนเดมลงไป

ใหไดความแนนแหง ไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสด (Maximum Dry Density)

ตาม มยผ. 2201 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction

Test)

5.1.4 กอนการถมวสดชนแรกใหราดนำาชนดนเดม หรอชนคนทางเดมทไดเตรยมไวแลวใหเปยกชนอยาง

สมำาเสมอโดยตลอด วสดทจะใชทำาการถมและบดอดในแตละชนตองนำามาเกลย คลกเคลาใหเขากนกอน

แลวพรมนำาตามจำานวนทตองการ ใชรถเกรด (Motor Grader) ปาดเกลยใหวสดมความชน

สมำาเสมอกอนทำาการบดอดแนน

5.1.5 การถมคนทางใหถมเปนชนๆ เมอทำาการบดอดแนนตามมาตรฐานแลว มความหนาไมเกน

20 เซนตเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสด ตาม มยผ. 2201 - 57:

มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

5.1.6 ในกรณทจะขยายคนทางเดม ใหตดลาดคนทางเดมเปนแบบขนบนได (Benching) จากปลายเชงลาดถง

ขอบไหลทาง มความกวางพอทเครองมอบดอดทเหมาะสมลงไปทำางานได วสดทตดนใหเกลยแผวสด

อยางสมำาเสมอในแนวราบ โดยใหดำาเนนการกอสรางเปนชนๆ เมอทำาการบดอดแนนตามมาตรฐานแลว

มความหนาไมเกน 20 เซนตเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสด

ตาม มยผ. 2201 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

5.1.7 วสดทใชทำาคนทางทอยตดกบทอ หรอคอสะพาน หรอบรเวณอนใดกตาม ทไมสามารถบดอดดวย

เครองจกรขนาดใหญไดทวถง ใหใชเครองมอบดอดขนาดเลกทำาการบดอดได ทงนเครองมอและวธการ

บดอดจะตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงานกอน และใหดำาเนนการกอสรางเปนชนๆ เมอทำาการ

บดอดแนนตามมาตรฐานแลว มความหนาไมเกน 20 เซนตเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95

ของคาความแนนแหงสงสดตาม มยผ. 2201 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน

(Standard Compaction Test)

5.1.8 ในกรณทแบบกอสรางไมไดระบไวเปนอยางอน ผวทางเดมทยงไมมผวถาวรและตองการจะถมคนทางให

สงขนอกไมเกน 30 เซนตเมตร จากระดบเดม จะตองคราดไถผวทางเดมใหลกไมนอยกวา 15 เซนตเมตร

แลวทำาการบดอดรวมไปกบชนใหม ทถมดวยวสดถมคนทางนน ความหนาของชนทคราดไถ

รวมกบวสดใหมจะตองมความหนาของแตละชนไมเกน 20 เซนตเมตร เมอทำาการบดอดแนนตาม

มาตรฐานแลว

มยผ. 2114 - 57 : มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

Page 48: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

25มยผ. 2114 - 57 : มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

5.1.9 ในกรณทงานชนดนเดมเปนบรเวณ ไหลเขา หรอทางลาด หรองานดนตด กอนทำาการถมดนชนแรกใน

บรเวณดงกลาว ใหทำาการคราดไถชนดนเดมลกไมนอยกวา 20 เซนตเมตร เพอการยดเกาะทดระหวาง

ชนดนเดมและวสดถมคนทาง

5.1.10 เมอถมวสดจนเสรจถงชนสดทายแลว ใหเกลยวสดจนไดแนว ระดบ ความลาด ขนาดและรปตด

ตามทแสดงในแบบกอสราง บดทบจนไดความแนนตามขอกำาหนด ไมมหลมบอ หรอวสดทหลมหลวม

ไมแนนอยบนผว แลวกอสรางชนทางชนถดไปปดทบทนท

5.2 การถมคนทางดวยวสดตามขอ 4.2

5.2.1 ใหทำาการถางปา ขดตอ และกำาจดวสดอนๆ ทไมพงประสงคออกจากบรเวณทจะกอสรางคนทาง

5.2.2 ในบรเวณพนททจะกอสรางคนทางทเปน คนำา ซงมเลนหรอวสดอนทไมตองการตกตะกอนทบถมอย

จะตองทำาการกำาจดวสดดงกลาวออกจากบรเวณทจะเปนฐานรองรบคนทาง (Working Platform)

โดยสบนำาออก และใชเครองจกรตกหรอปาดเลนออกใหมากทสด แลวใชวสดตามขอ 4.2 ถมไลเลน

5.2.3 การถมวสดไลเลนใหเรมถมจากแนวกงกลางทางหรอจากเชงลาดคนทางเดมออกไปทางดานขางจนพน

บรเวณทตองการโดยไมมเลนเหลอตกคาง อนอาจทำาใหเกดความเสยหายแกคนทางได

5.2.4 การถมวสดเพอทำาเปนฐานรองรบคนทางชนแรก โดยใหถมวสดอยเหนอระดบนำาไมเกน 20 เซนตเมตร

แลวทำาการบดอดใหไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสด ตาม

มยผ. 2202 - 57: วธการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)

5.2.5 ในกรณทจะขยายคนทางเดม เมอดำาเนนงานตามขอ 5.2.2 เรยบรอยแลว ใหทำาการกอสรางคนทางโดย

ตดลาดคนทางเดมออกไปเปนแบบขนบนไดจากปลายเชงลาดถงขอบไหลทาง มความกวางพอท

เครองมอบดอดทเหมาะสมลงไปทำางานได แลวถมวสดเปนชนๆ เมอทำาการบดอดแนนตามมาตรฐานแลว

มความหนาไมเกน 20 เซนตเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหง

สงสดตาม มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified

Compaction Test)

5.2.6 เมอถมวสดจนเสรจถงชนสดทายแลว ใหเกลยวสดจนไดแนว ระดบ ความลาด ขนาดและรปตดตามท

แสดงในแบบกอสราง บดทบจนไดความแนนตามขอกำาหนด ไมมหลมบอ หรอวสดทหลดหลวม ไมแนน

อยบนผว แลวกอสรางชนทางชนถดไปปดทบทนท

5.2.7 ใหทำาการปองกนลาดคนทาง (Slope Protection) เพอปองกนนำาเซาะดวยวสด และวธการทเหมาะสม

หรอตามทกำาหนดไวในแบบกอสราง

5.3 การถมคนทางดวยวสดตามขอ 4.3

5.3.1 ใหทำาการถางปา ขดตอ และกำาจดวสดอนๆ ทไมพงประสงคออกจากบรเวณทจะกอสรางคนทาง

5.3.2 ในบรเวณพนททจะกอสรางคนทางทเปน คนำา ซงมเลนหรอวสดอนทไมตองการตกตะกอนทบถมอย

จะตองทำาการกำาจดวสดดงกลาวออกจากบรเวณทจะเปนฐานรองรบคนทาง (Working Platform)

โดยสบนำาออก และใชเครองจกรตกหรอปาดเลนออกใหมากทสด แลวใชวสดตามขอ 4.3 ถมไลเลน

5.3.3 การถมทรายไลเลนใหเรมถมจากแนวกงกลางทางหรอจากเชงคนทางเดมออกไปทางดานขางจนพน

บรเวณทตองการ โดยไมมเลนเหลอตกคาง อนอาจทำาใหเกดความเสยหายแกคนทางได

Page 49: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

26 มยผ. 2114 - 57 : มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

5.3.4 การถมทรายเพอทำาเปนฐานรองรบคนทางชนแรก โดยใหถมวสดอยเหนอระดบนำาไมเกน 20 เซนตเมตร

แลวทำาการบดอดใหไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสด

ตาม มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified

Compaction Test)

5.3.5 ในกรณทดนเดมเปนดนออนทมอตราการทรดตวสง การดำาเนนงานตามขอ 4.3.4 ถาไมไดระบไวเปน

อยางอน จะตองทงฐานรองรบคนทาง ไวอยางนอย 45 วน กอนทจะทำาการบดอดใหไดความแนนแหง

ไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสดตาม มยผ. 2202 - 57: วธการทดสอบความแนน

แบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)

5.3.6 เมอไดกอสรางถมคนทางจนเสรจชนสดทายแลว ถาไมตองทงไวในชวงระยะเวลาถมทงไว (Waiting

Period) ตามทกำาหนดไวในแบบกอสราง ใหเกลยทรายจนไดแนว ระดบ ความลาด ขนาด และรปตด

ตามทกำาหนดไวในแบบกอสราง บดอดจนไดความแนนตามขอกำาหนด ใหกอสรางชนทางชนถดไปปดทบ

ทนท ในกรณทตองทงไวในชวงระยะเวลาถมทงไว ตามทกำาหนดไวในแบบกอสราง เมอครบ

ระยะเวลาถมทงไว ใหตรวจสอบระดบผวชนทรายถมคนทางและทำาการปรบระดบ เสรมดวยทรายทม

คณภาพถกตองกอสรางขนมาเปนชนๆ ตามวธการขางตนจนเสรจชนสดทาย เกลยแตงจนไดแนวระดบ

ความลาด ขนาด และรปตด ตามทกำาหนดไวในแบบกอสราง บดอดจนไดความแนนตามขอกำาหนดและ

ตองกอสรางชนทางชนถดไปปดทบทนท

5.3.7 ในกรณทจะขยายคนทางเดม เมอดำาเนนงานตามขอ 5.3.4 หรอ 5.3.5 เรยบรอยแลวใหทำาการกอสราง

คนทางสวนทขยายโดยทำาการตดเชงลาดคนทางเดมออกไปเปนแบบขนบนได แลวถมทรายเปนชนๆ

เมอทำาการบดอดแนนตามมาตรฐานแลว มความหนาไมเกน 20 เซนตเมตร และไดความแนนแหง

ไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงสดตาม มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนน

แบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)

5.3.8 ใหทำาการปองกนลาดคนทาง เพอปองกนนำาเซาะตามทกำาหนดโดยเรวทสด โดยปดทบลาดคนทางดวย

ดนเหนยวหนา 20 เซนตเมตร และปลกหญาโดยชนดปแผนเตมพนทลาดคนทาง หรอตามทกำาหนดไว

ในแบบกอสราง

5.3.9 เครองจกรทใชในการกอสรางคนทางตองเปนเครองจกรทมขนาดเบา เชน รถแทรคเตอร (Bull Dozer

Tractor) ขนาด D-4 และหามบดอด โดยใชการสนสะเทอนเปนอนขาด

5.3.10 ในระหวางกอสรางไมควรกองวสด หรอจอดเครองจกร หรอจอดรถบรรทกใดๆ บนคนทางสวนท

ขยายใหม

6. ความคลาดเคลอนทยอมให(Tolerance)

6.1 งานถมคนทางทกอสรางเสรจเรยบรอยแลว จะตองมรปรางตามแบบกอสราง และตองมคาระดบชวง 3.00 เมตร

ตามแนวขนาน และตงฉากกบศนยกลางทาง ตางกนไมเกน 1 เซนตเมตร การตรวจสอบคาระดบใหทำา

ทกระยะ 25 เมตร

6.2 คาระดบกอสรางของงานถมคนทาง ตองไมตำากวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง เกน 1.5 เซนตเมตร และตองไมสง

กวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

Page 50: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

27มยผ. 2114 - 57 : มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

7. เอกสารอางอง

มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 220 - 2543: มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

Page 51: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

28 มยผ. 2114 - 57 : มาตรฐานงานถมคนทาง (Embankment : Construction)

Page 52: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

29มยผ. 2115 - 57 : มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation)

มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation)

2115 - 57มยผ.

1. ขอบขาย

มาตรฐานนครอบคลมถงงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation)

2. นยาม

“ดนตดคนทาง” หมายถง การขดตดวสดทอยในเขตทาง และนำาวสดทไมตองการซงขดตดแลวไปทงในทเหมาะสม

งานตดแบงออกเปน 2 ชนด ดงน

2.1 งานตดชนดทไมระบประเภทของวสด ซงหมายถง การขดตดวสดชนดใดๆ กได เพอการกอสรางคนทาง ตบแตง

คนทาง นำาวสดทไมตองการไปทง และเพอการวางอาคารระบายนำา

2.2 งานตดชนดทระบประเภทของวสด ซงหมายถง การขดตดคนทางทระบประเภทของวสดทจะตองขดตด

โดยระบตามชนดและเครองจกรทใช

3. มาตรฐานอางถง

มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2101 - 57: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment : Material)

4. วสด

หมายถง วสดทจะตองขดตดตามขอ 2.1 และขอ2.2 ดงรายละเอยดตอไปน

4.1 วสดทไมไดระบประเภท ใหหมายถงวสดใดๆ กไดทตองขดตด

4.2 วสดทระบประเภท ใหหมายถงวสดทจะขดตดตอไปน

4.2.1 ดนและวสดคนทางอนทงหมด ยกเวนหนผ และหนแขง

4.2.2 หนผและวสดคนทางอนทงหมด ยกเวนดน และหนแขง

4.2.3 หนแขงและวสดคนทางอนทงหมด ยกเวนดน และหนผ

การขดตดวสดทระบประเภท ใหขนอยกบดลพนจของผควบคมงานวาควรจะใชเครองจกรชนดใดเหมาะสม

4.3 วสดทไมเหมาะสมทตองขดตดและนำาไปทง ใหหมายถงวสดดงตอไปน

4.3.1 ดนทมปรมาณอนทรยสารสง หนทเกดจากการทบถมเนาเปอยของซากพชตางๆ ซงมรากไม วชพชตางๆ

4.3.2 ดนออน ดนรวน ดนไมมเสถยรภาพของตวเอง มความชนสงเมอเปยก และแหงมากเกนไปเมอไมม

ความชน ซงทงนจะตองอยในดลพนจของผควบคมงานวาเปนวสดทไมเหมาะสมหรอไม

Page 53: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

30 มยผ. 2115 - 57 : มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation)

5. วธการกอสราง

5.1 การขดตดวสดทอยในเขตทาง ผควบคมงานพจารณาแลวเหนวาเปนวสดทเหมาะสม ควรจะนำาไปใชในงานถม

คนทางได โดยใหทำาการทดสอบคณสมบต ตาม มยผ. 2101 - 57: มาตรฐานวสดถมคนทาง (Embankment :

Material) กอนนำาไปใชงาน

5.2 สำาหรบวสดทขดตดออกมาแลว ผควบคมงานพจารณาเหนวาเปนวสดทไมเหมาะสมทจะนำาไปใชงานกให

นำาออกไปทง แลวนำาวสดทเหมาะสมมาใสแทน

5.3 วสดทพจารณาแลวเหนวา ในการขดตดจะเกดความเสยหายตอการกอสราง หามทำาการขดตดโดยเดดขาด

5.4 หากแบบกอสรางไมระบเปนอยางอนงานดนตดคนทางเดม ระดบของคระบายนำาขางทาง จะตองอยตำากวา

ระดบกอสรางไมนอยกวา 50 เซนตเมตร

6. ความคลาดเคลอนทยอมให(Tolerance)

6.1 งานตดคนทางกอสรางเสรจเรยบรอยแลว จะตองมรปรางตามแบบกอสราง และตองมคาระดบชวง 3.00 เมตร

ตามแนวขนานและตงฉากกบแนวศนยกลางทาง ตางกนไมเกน 1 เซนตเมตร การตรวจสอบคาระดบ

ใหทำาทกระยะ 25 เมตร

6.2 คาระดบกอสรางของงานดนตดคนทาง ตองไมตำากวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง เกน 1.5 เซนตเมตร และ

ตองไมสงกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

7. เอกสารอางอง

มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 221 - 2543: มาตรฐานงานดนตดคนทาง (Roadway Excavation)

Page 54: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

31มยผ. 2116 - 57 : มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase)

มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase)

2116 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานชนรองพนทาง (Subbase)

2. นยาม“งานชนรองพนทาง(Subbase)” หมายถงการกอสรางชนรองพนทางโดยถมและบดอดวสดรองพนทาง ใหไดรปราง และระดบตามแบบกอสราง

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2102 - 57: มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2201 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวา มาตรฐาน (Modified Compaction Test)

4. วสด วสดทจะนำามาใชตองมคณสมบตผานการทดสอบตรงตาม มยผ. 2102 – 57: มาตรฐานวสดรองพนทาง (Subbase)

5. วธการกอสราง5.1 ในกรณทคนทางเปนถนนเดมทมผวจราจรเปนผวรองพนทางหรอคนทาง 5.1.1 ถนนเดมซงมผวจราจร เปนผวรองพนทางหรอคนทางทไมไดแนวและระดบ ตองถมแตงใหไดแนว และระดบตามรปแบบทกำาหนด 5.1.2 ถนนเดมซงมผวจราจรเปนชนรองพนทางหรอคนทางบรเวณใดซงมดนชนลางออน (SoftSpot) ตองขดออกแลวนำาวสดทมคณสมบตทตรงตามมาตรฐานวสดคดเลอก มาถมบดอดเปนชนๆ ใหม ความแนนไมนอยกวารอยละ 95 Standard Proctor Densityตาม มยผ. 2201 - 57: มาตรฐาน การทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) 5.1.3 การเสรมบรเวณใดททำาใหชนรองพนทางทเสรมใหมมความหนานอยกวา 10 เซนตเมตร ตองขดคย วสดชนรองพนทางเดมชวงนนออกไมนอยกวา 5 เซนตเมตร แลวผสมคลกเคลากบวสดชนรอง พนทางใหมใหเขาเปนเนอเดยวกน จงจะทำาการบดใหแนนและไดระดบตามแบบ5.2 วสดทหลดรอนไมคงทนหรอทมคณภาพเลวบนถนนเดม ซงมผวจราจรเปนชนรองพนทาง หรอบนคนทางใหม ตองกวาดออกใหหมด

Page 55: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

32 มยผ. 2116 - 57 : มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase)

5.3 หลมบอตางๆ บนถนนเดมซงมผวจราจรเปนชนรองพนทางหรอบนคนทางใหม จะตองกลบและบดอดให แนนดวยวสดทมคณสมบตตรงตามมาตรฐานวสดคดเลอก5.4 เมอไดตบแตงถนนเดมทมผวจราจรเปนชนรองพนทางหรอคนทางใหมเรยบรอยแลวใหนำาวสดรองพนทาง ทมคณสมบตตามทกำาหนด มาเกลยแผบดอดเปนชนๆ ชนหนงหนาไมเกน 20 เซนตเมตร และใหมความแนน แตละชนไมนอยกวารอยละ 95 Modified Proctor Density ตาม มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการ ทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)5.5 บรเวณใดหรอชวงใด วสดรองพนทางท เกลยแผบดอด มมวลหยาบและมวลละเอยดแยกตวจากกน (Segregation) ใหแกไขโดยขดคย (Scarify) ออกแลวทำาการผสมใหเขาเปนเนอเดยวกนหรอรอออกใส วสดรองพนทางทมสวนผสมสมำาเสมอแทน5.6 ในกรณทใชวสดมากกวา 1 ชนดมาผสมเปนวสดรองพนทางบนทกอสรางวสดแตละชนดนนจะตองไดรบ การคลกเคลาใหมลกษณะสมำาเสมอและตองไดรบการตรวจสอบถกตองตรงตามมาตรฐานวสดรองพนทาง เสยกอน จงจะทำาการเกลยแผบดอดได5.7 เมอทำาการกอสรางชนรองพนทางเสรจเรยบรอยแลวจะตองมผวหนาเรยบแนนสมำาเสมอมระดบถกตอง ตามแบบกอสราง

6. ความคลาดเคลอนทยอมให(Tolerance) ระดบหลงชนรองพนทางทบดอดแนนแลวทกจด ยอมใหสงหรอตำากวาระดบตามแบบกอสรางไดไมเกน 1.5 เซนตเมตร หากชวงใดตอนใดทมระดบผดไปจากน ใหตดสวนทเกนออกหรอขดคย (Scarify) ออกหนาไมนอยกวา 10 เซนตเมตร แลวทำาการบดอดใหมใหแนนและไดระดบสมำาเสมอตามแบบ

7. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 222 - 2531: มาตรฐานงานชนรองพนทาง (Subbase)

Page 56: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

33มยผ. 2117 - 57 : มาตรฐานงานชนพนทาง (Base)

มาตรฐานงานชนพนทาง (Base)

2117 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานชนพนทาง (Base)

2. นยาม“งานชนพนทาง (Base)” หมายถง การกอสรางชนพนทางโดยการถมและบดอดวสดพนทางใหไดรปรางและระดบตามแบบกอสราง

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2103 - 57: มาตรฐานวสดพนทางชนดหนคลก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวา มาตรฐาน (Modified Compaction Test)

4. วสด วสดทจะนำามาใชตองมคณสมบตผานการทดสอบตรงตาม มยผ. 2103 – 57: มาตรฐานวสดพนทาง (Base)

5. วธการกอสราง5.1 ตองตรวจสอบระดบและความเรยบรอยตางๆ ของชนรองพนทางหรอคนทางใหถกตองกอน5.2 ถาแบบกำาหนดความหนาชนพนทางมากกวา 15 เซนตเมตร ใหแบงทำาเปน 2 ชน หนาชนละเทาๆ กน โดยประมาณ5.3 นำาวสดพนทางลงบนชนรองพนทางแลวพนนำา (Spray) ผสมคลกเคลาโดยใหมความชนสมำาเสมอและ ใกลเคยงกบ Optimum Moisture Content จงเกลยแผแลวบดอดทนทดวยรถบดลอยางหรอ เครองจกรกลบดอดทเหมาะสม ใหมความแนนสมำาเสมอไมนอยกวารอยละ 95 Modified Proctor Density ตาม มยผ.2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)5.4 ในระหวางการบดอดใหมการเกลยแตงชวยเพอใหผวหนาเรยบ ปราศจากหลมบอและวสดหลวมๆ และ เพอใหผวหนาราบเรยบแนนสมำาเสมอ ใหบดอดตบแตงชนสดทายดวยรถบดลอเหลก5.5 บรเวณใดหรอชวงใด พบวาวสดพนทางเกดการแยกตว (Segregation) จากการเกลยแผบดอดจะตองขดคย (Scarify) ออกและผสมคลกเคลาใหเขากนใหม หากมความชนลดลงใหพนนำาเพมเตม หากวสดพนทาง ทขดคยทำาการผสมคลกเคลาใหมนน ตรวจพบวาคณสมบตไมถกตองตามขอกำาหนดจะตองขนวสดนนออก และนำาวสดทมคณสมบตทถกตองมาใสแทน

Page 57: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

34 มยผ. 2117 - 57 : มาตรฐานงานชนพนทาง (Base)

5.6 ในระหวางกอสราง หากมนำาขงหรอเกดมฝนตกหรอมนำาในพนทางมากกวาปรมาณทกำาหนดเพอการบดอด จนเปนเหตใหชนรองพนทางเสยหาย ตองรอพนทางออกและทำาการตบแตงบดอดชนรองพนทางใหมให ถกตอง5.7 เมอทำาการกอสรางพนทางเสรจเรยบรอยแลว จะตองมหนาเรยบสมำาเสมอ มระดบถกตองตามแบบกอสราง

6. ความคลาดเคลอนทยอมให(Tolerance) เมอวดสอบดวยไมบรรทดขางตรง (Straight Edge) ยาว 3.00 เมตร กบผวหนาของพนทางในทศทาง ขนานกบแนวศนยกลางทาง ระดบตางกนตองไมเกน 1.25 เซนตเมตร หากเกนกวาทกำาหนดนตองปรบระดบ โดยวธเสรมพนทางทตำาและปาดพนทางทสงออก บดอดใหแนนแลวเกลยแตงจนไดระดบทกำาหนด

7. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 223 - 2531: มาตรฐานงานชนพนทาง (Base)

Page 58: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

35มยผ. 2118 - 57 : มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder)

มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder)

2118 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานไหลทาง (Shoulder)

2. นยาม“งานไหลทาง(Shoulder)” หมายถง การกอสรางไหลทางหลงจากการกอสรางชนรองพนทางเสรจแลว โดยทำาการถมเสรมและบดอดวสดไหลทางตามแนวบรเวณทจะทำาไหลทางบนขอบชนรองพนทางขนมาจนไดระดบตามรปแบบกอสราง

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2105 - 57: มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder) 3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวา มาตรฐาน (Modified Compaction Test)

4. วสด วสดทจะนำามาใชตองมคณสมบตผานการทดสอบตรงตาม มยผ. 2105 - 57: มาตรฐานวสดไหลทาง (Shoulder)

5. วธการกอสราง5.1 วสดทนำามาใชจะตองผสมนำาและคลกเคลาจนเรยบรอยแลวจาก Stockpile โดยใหมความชนสมำาเสมอ ใกลเคยงกบความชนท Optimum Moisture Content และนำามาเกลยถมแตงบดอดทนท ถานำาวสดท จะใชมาทำาการผสมคลกเคลากบนำาบนชนรองพนทาง สวนทจะทำาไหลทางตองกระทำาดวยความระมดระวง ตองมใหโครงสรางทางสวนอนเสยหาย หากเกดเสยหายขนจะตองทำาการแกไขสวนนนๆ ใหถกตองเรยบรอย5.2 ใหนำาวสดไหลทางทมคณสมบตตามทกำาหนดมาเกลยแผบดอดเปนชนๆ หนาชนละไมเกน 15 เซนตเมตร และแตละชนใหมความแนนไมนอยกวารอยละ 95 Modified Proctor Density ตาม มยผ. 2202 – 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)5.3 เมอกอสรางเสรจแลว ตองมผวหนาเรยบและความแนนสมำาเสมอตลอดแนว โดยเฉพาะทรอยตอระหวาง พนทางกบไหลทาง5.4 ในกรณฤดฝนไมควรกอสรางไหลทางกอนทำาพนทาง เพราะจะทำาใหชนรองพนทางเสยหาย อนเนองมาจากนำาขง บนชนรองพนทาง

6. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 224 - 2531: มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder)

Page 59: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

36 มยผ. 2118 - 57 : มาตรฐานงานไหลทาง (Shoulder)

Page 60: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

37มยผ. 2121 - 57 : มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

2121 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานไพรมโคท (Prime Coat)

2. นยาม“งาน Prime Coat” หมายถง การราดยางแอสฟลตลงบนพนทางทไดตบแตงและเตรยมไวเรยบรอยแลว เพอใหวสดผวหนาของพนทางเกาะยดไดดและชวยปองกนนำามใหไหลซมเขาไปในพนทางไดดวย

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 1204 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความหนาแนน สมพทธและคาการดดซมนำาของมวลรวมหยาบ (Standard Test Method for Relative Density and Absorption of Coarse Aggregates)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 1205 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความหนาแนน สมพทธและคาการดดซมนำาของมวลรวมละเอยด (Standard Test Method for Relative Density and Absorption of Fine Aggregates)3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)3.5 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 865: มาตรฐานคตแบกแอสฟลต3.6 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371: มาตรฐานแคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน

4. วสด4.1 แอสฟลตเหลวทจะนำามาใชตองมคณสมบตผานการทดสอบตรงตามมาตรฐานแอสฟลตแตละประเภทและ เกรด ดงน 4.1.1 Cut Back Asphalt ไดแก MC.-30, MC.-70 ตาม มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 865: มาตรฐานคตแบกแอสฟลต 4.1.2 Asphalt Emulsions ไดแก CSS-1, CSS-1h ตาม มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371: มาตรฐานแคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน

Page 61: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

38

ตารางอณหภมของแอสฟลตทใชราด

ชนดของแอสฟลตอณหภม

°C °F

MC.-30 30-90 85-190

MC.-70 50-110 120-225

CSS-1 20-70 70-160

CSS-1h 20-70 70-160

4.1.3 ปรมาณยางแอสฟลตทใชประมาณ 0.8-1.4 ลตรตอตารางเมตร จำานวนยางทราดจะมปรมาณเทาไร ขนอยกบลกษณะผวของพนทางใหอยในดลพนจของผควบคมงาน 4.1.4 สตรการคำานวณปรมาณยางแอสฟลตทใชทำาPrimeCoat

ปรมาณยางแอสฟลตทใชทำา ลตร/ตารางเมตร

เมอ P = ความลกทจะใหยางแอสฟลตซมลงไปเปนมลลเมตร R = คาของ Residual Asphalt P = ความแนนแหงสงสด (Maximum Dry Density) เปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร ของวสดพนทาง Modified Proctor ตาม มยผ. 2202 – 57: มาตรฐาน การทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน(Modified Compaction Test) G = ความหนาแนนสมพทธ (สภาพอมตวผวแหง) ของวสดพนทาง - คา P ขนอยกบความพรน (Porosity) ของวสดพนทาง ชนดและเกรดของยางแอสฟลต ทใชราด สำาหรบคา แนะนำาใหใชเทากบ 4.5 มลลเมตร แทนคาในสตรขางบนคำานวณอตรายางแอสฟลต ทจะใชราด และทดลองราดยางแอสฟลตตามปรมาณทคำานวณได ถาเหนวามปรมาณยางแอสฟลต มากหรอนอยไปยงไมพอเหมาะใหเปลยนคา P ใหมหรอเปลยนชนดและเกรดของยางแอสฟลตตาม ความเหมาะสมเพอใหไดคาอตรายางแอสฟลตเมอใชราดแลวมปรมาณทพอเหมาะตอไป - คา R ใหใชตามตาราง ดงน

ชนดและเกรดของยางแอสฟลต R

MC.–30MC.–70CSS-1CSS-1h

0.620.730.750.75

- คา ใหคำานวณจากสตร

มยผ. 2121 - 57 : มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

หรอเทากบ

Page 62: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

39

เมอ P1 = คอสวนของวสดพนทางทคางอยบนตะแกรงมาตรฐาน เบอร 4 (4.75 มลลเมตร)

เปนรอยละตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมด

ของวสด (Sieve Analysis)

P2 = คอสวนของวสดพนทางทผานตะแกรงมาตรฐาน เบอร 4 (4.75 มลลเมตร)

เปนรอยละตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของ

วสด (Sieve Analysis)

G1 = ความหนาแนนสมพทธของวสดพนทางชนดหยาบซงคางอยบนตะแกรง

มาตรฐาน เบอร 4 (4.75 มลลเมตร) ตาม มยผ. 1204 – 50: มาตรฐานการ

ทดสอบหาคาความหนาแนนสมพทธและคาการดดซมของมวลรวมหยาบ

(Standard Test Method for Relative Density and Absorption of

Coarse Aggregates)

G2 = ความหนาแนนสมพทธของวสด พนทางชนดละเอยดซงผานตะแกรง

มาตรฐาน เบอร 4 (4.75 มลลเมตร) ตาม มยผ. 1205 – 50: มาตรฐานการ

ทดสอบหาคาความหนาแนนสมพทธและคาการดดซมของมวลรวมละเอยด

(Standard Test Method for Relative Density and Absorption of

Fine Aggregates)

4.2 ทรายละเอยดถามความจำาเปนทจะทบหนา Pr ime Coat ทรายท ใชจะตองมสวนละเอยดผาน

ตะแกรง เบอร 4 ไมมหญาหรอวสดอนเจอปน และจะตองไดรบการยนยอมอนญาตใหสาดทรายได

จากผควบคมงานเสยกอน

5. วธการกอสราง

5.1 การทำาPrimeCoatดวยยางCutBack

5.1.1 พนทางทจะ Prime Coat ผวหนาจะตองสะอาดปราศจากฝนและหนทหลดหรอวสดอนใดโดยการ

กวาดและเปาเศษวสดออกดวยเครองจกร หรอวธอนทผควบคมงานเหนสมควร

5.1.2 ถาผวหนาของพนทางแหงและมฝนเกาะใหพรมนำา (Spray) บางๆเลกนอยกอนราดยาง (Prime)

5.1.3 เครองพนยางและอปกรณตางๆ ทใชในการ Prime Coatตองไดรบการตรวจสอบเพอควบคมอตรา

จำานวนยางทราดบนพนทางไดสมำาเสมอ

5.1.4 การราดยางควรราดใหเตมความกวางของถนน หากจำาเปนจะราดยางทละครงของความกวางหรอ

ทละชองทางวงกได

5.1.5 พนบรเวณรอยตอการราดยางตอเนองแตละครงตองมอตรายางสมำาเสมอโดยเฉพาะรอยตอ

ตามขวางทราดโดยวธการใชทอพนยาง (Spray Bar) ทตดกบรถวงราดใหใชกระดาษแขงหรอ

วสดทไมดดซมกวางไมนอยกวา 40 เซนตเมตร ปดผวยางทราดไปแลว

5.1.6 หลงจากราดยางแลวใหทงบม (Curing) ยางไว 24-48 ชวโมง โดยไมใหยวดยานวงผานเขา

ไปในบรเวณทราดไวเปนอนขาดหลงจากพนกำาหนดเวลานแลวถาจะอนญาตใหยวดยานวงผานได

หากมยางสวนเกนเหลอปรากฏอยใหใชทรายละเอยดสาดซบบางสวนทเกนใหแหงได

มยผ. 2121 - 57 : มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

Page 63: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

40

ในกรณทจำาเปนจรงๆ เชน ทางเขาบานหรอทางแยกทมยวดยานผาน การทำา Prime Coat

ธรรมดาโดยทวไปในภาวะอากาศแจมใส ปราศจากฝน พนทางแหงหรอวสดพนทางมความชน

(Moisture Content) ไมเกนรอยละ 5 ใหใชยาง Cut Back และชนดยาง Cut Back ทจะใชนน

แลวแตลกษณะของสภาพพนทาง ความแนน เวลา และการจราจรของเสนทางนนๆ สวนพนทางท

มความชนสง เปยก (ไมแฉะ) สภาวะอากาศไมด หรอมลกษณะความจำาเปนเรงดวน อนญาตใหใช

ยาง Asphalt Emulsions ได แตตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงานเสยกอน

5.2 การทำาPrimeCoatดวยยางAsphaltEmulsions

5.2.1 พนทางทจะPrime Coatผวหนาจะตองสะอาดปราศจากฝนหรอหนทหลดหรอวสดอนใดและผควบคม

งานตรวจสอบเหนชอบแลว

5.2.2 ถาผวหนาของพนทางแหงตองพรมนำาใหเปยกชนเสยกอน

5.2.3 เครองพนยางและอปกรณตางๆ ทใชในการ Prime Coat ตองไดรบการตรวจสอบ เพอควบคม

อตราจำานวนยางทราดบนพนผวทางไดสมำาเสมอ

5.2.4 เมอราดยาง (Prime) แลวตองทงไวจนกวา Asphalt จะแยกตวออกเสยกอน จงจะทำาชนผวทางได

การแยกตวของ Emulsified Asphalt คอสวนผสมของนำาทอยใน Emulsion ระเหยออกไป

จะสงเกตไดจากการเปลยนสของ Emulsion ซงปกตมสนำาตาลเขมเปลยนเปนสดำา การแยกตวนจะชา

หรอเรวขนอยกบชนดของ Emulsions Asphalt ในอณหภมธรรมดาจะใชเวลาประมาณ 3 ชวโมง

5.2.5 เมอ Asphalt แยกตวแลว ถายงไมสามารถทำาผวทางไดทนท มความจำาเปนตองเปดใหยวดยานวง

บนชน Prime Coat ใหใชทรายละเอยดสาดปดหนาได

5.2.6 หามราดยาง (Prime Emulsion) ในขณะทมฝนตกเปนอนขาด และเมอราดยาง (Prime) แลว

ใหมๆ กอนท Emulsion จะแตกตว ถามฝนตกมากนำาฝนจะชะบางสวนของ Emulsion บนผวหนา

ออกไปจะตองทำาการราด Emulsion เพมเตมในสวนนนใหม

6. ขอควรระวง

6.1 ยาง Cut Back Asphalt เปนยางชนดตดไฟไดงายมาก ดงนนในขณะตมยางหรอขณะทำาการราดยาง

จะตองระมดระวงมใหมเปลวไฟจากภายนอกมาถกยางได

6.2 ยาง Emulsified Asphalt เปน Asphalt ทแตกตวเปนอนภาคเลกๆ กระจายอยในสารละลายซง

ประกอบดวยนำา อมลซไฟองเอเจนต (Emulsifying Agent) และอนๆ ผสมใหเขาเปนเนอเดยวกน

มลกษณะงายตอการแยกตวจงตองระมดระวง ดงน

6.2.1 การขนสงตองกระทำาดวยความระมดระวงมใหถงบรรจ Emulsion ไดรบการกระทบกระเทอน

อยางรนแรงมาก เพราะอาจจะทำาใหเกดการแยกตวขน

6.2.2 Emulsion ชนดบรรจถงถาเกบไวนานๆ จะตองกลงถงไปมาทกดานหลายๆ ครงเปนประจำา

อยางนอยอาทตยละครง เพอให Emulsion มลกษณะเหลวเปนเนอเดยวกนทวทงถง

6.2.3 เมอเปดถงบรรจ Emulsion ออกใช ควรใชใหหมดถงหรอตองปดฝาใหแนน มฉะนนนำาใน

สวนผสม Emulsion จะระเหยทำาให Asphalt เกดการแยกตวและหมดคณภาพ

มยผ. 2121 - 57 : มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

Page 64: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

41

6.2.4 ทกครงทบรรจ Emulsion ลงในรถราดยางหรอเครองพนยาง ควรใชใหหมดแลวใชนำาสะอาดลางใหสะอาด

โดยเฉพาะท Spray bar เพราะถาไม ลางออกทนท Asphalt จะแยกตวเกาะตดแนน

ทำาใหไมสะดวกในการใชงานของวนตอไป และปองกนการกดกรอนของกรดใน Emulsion

6.2.5 Emulsion ตองเหลวมเนอเดยวกนและมสนำาตาลเขม ถาหากมลกษณะเปลยนแปลงเกดขน

ใหใชไมพายกวนผสมใหเขาเปนเนอเดยวกน จงจะนำาไปใชได ถาหากกวนผสมแลว Emulsion

ไมเขาเปนเนอเดยวกน แสดงวา Emulsion นนเสอมคณภาพ หามนำาไปใชเปนอนขาด

7. เอกสารอางอง

มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 225 - 2531: มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

มยผ. 2121 - 57 : มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

Page 65: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

42 มยผ. 2121 - 57 : มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

Page 66: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

43มยผ. 2122 - 57 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

2122 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานแทคโคท (Tack Coat)

2. นยาม“แทคโคท (Tack Coat)”หมายถงการราดยางแอสฟลตชนดเหลว (Liquid Asphalt) บนไพรมโคทเดมบนผว ทางเดมและบนพนทางเดมชนดแอสฟลตคอนกรตตามชนดเกรด อณหภม ปรมาณเครองจกร และเครองมอ ทกำาหนดใหเพอทำาหนาทยดเหนยวชนผวทางหรอชนพนทางชนดแอสฟลตคอนกรตทกำาลงจะกอสรางใหม

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371: มาตรฐานแคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน3.2 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 865: มาตรฐานคตแบกแอสฟลต

4. วสดวสดทใชแทคโคทตองเปนวสดยางแอสฟลตชนดเหลวทมคณสมบตตามมาตรฐานของวสดยางแอสฟลตตอไปน4.1 วสดยางคตแบกแอสฟลตชนดบมเรว (Rapid Curing Cut-Back Asphalt) ซงไดแก RC-70, RC-250 ตาม มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 865 : มาตรฐานคตแบกแอสฟลต4.2 วสดยางแคตอออนกแอสฟลตอมลชน (Cationic Asphalt Emulsion) ซงไดแก CRS-1, CRS-2 ตาม มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371: มาตรฐานแคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน วสดในขอ 4.1 และ 4.2 ดงกลาว ตองไดผานการทดสอบคณสมบต และรบรองใหใชไดแลว4.3 อณหภมของวสดยางแอสฟลตดงกลาวทใชราดทำาแทคโคท ใหเปนไปตามทกำาหนด ดงน

ชนดของยางอณหภมทใชราด

°C °F

RC-70 50–110 120–225

RC–250 75 – 130 165 - 270

CRS–1 50–85 125– 185

CRS–2 50–85 125– 185

4.4 ขอควรปฏบตเกยวกบวสดยาง Cationic Asphalt Emulsion

4.4.1 ในกรณทผสมยางแอสฟลตกบนำาเขาดวยกนตามอตราทกำาหนดใหเรยบรอยแลวใหนำาไปใชงานใหหมด

ถาเหลอแลวยางแอสฟลตเกดแตกตว จะนำามาใชอกไมได

Page 67: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

44 มยผ. 2122 - 57 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

4.4.2 ขอควรปฏบตอนนอกเหนอจากขอ 4.4.1 ใหปฏบตตามขอควรปฏบตเกยวกบยาง Cationic

Asphalt Emulsion ในเรองไพรมโคท (Prime Coat) ทกประการ

4.4.3 ปรมาณยางแอสฟลตทใชราด ใหใชตามทกำาหนด ดงน

4.4.3.1 กรณทพนผวเดมเปนไพรมโคท ใช RC-70 ในอตรา 0.1-0.3 ลตรตอตารางเมตร หรอใช

CRS-1 ผสมนำาเทาตวในอตรา 0.2-0.6 ลตรตอตารางเมตร

4.4.3.2 กรณทพนผวเดมเปนผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต หรอเปนผวจราจรแบบเพเน-

เตรชนแมคคาดม ใช RC-250 ในอตรา 0.1-0.3 ลตรตอตารางเมตร

4.4.3.3 ในกรณทพนผวเดมเปนผวจราจรแบบแอสฟลตตกคอนกรต หรอเปนพนทางแบบแอสฟลตตก

คอนกรตใช RC-70 ในอตรา 0.1-0.3 ลตรตอตารางเมตร ใช CRS-2 ผสมนำาเทาตวใน

อตรา 0.2-0.6 ลตรตอตารางเมตร

5. วธการกอสรางแบงเปน 2 ตอน5.1 การเตรยมพนผวเดม

5.1.1 ถาพนผวเดมเปนไพรมโคทททำาทงไวนาน เมอจะทำาผวจราจรแบบแอสฟลตตกคอนกรต ผวจะไมยด

ตดกบไพรมโคทเดม ทำาใหการอด ปะ หลมบนผวไพรมโคท (ถาม) ดวย Hot Mixed หรอ

Premixed แลวบดอดแนนใหเรยบรอย แลวใชเครองกวาดฝน กวาดฝนออกจนหมดและไมทำา

ใหผวไพรมโคทเดมเสยหาย เสรจแลวใชเครองเปาลม ทำาการเปาฝนออกใหหมด

5.1.2 ถาพนผวเดมเปนผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนตหรอผวจราจรแบบเพเนเตรชนแมคคาดม ใหใช

เครองกวาดฝน กวาดฝนและหนทหลดลอยออกจนหมด แลวใชเครองเปาลมเปาฝนออกใหหมด

5.1.3 ถาพนผวเดมเปนผวจราจรแบบแอสฟลตตกคอนกรตหรอเปนพนทางแบบแอสฟลตตกคอนกรต

ใหใชเครองกวาดฝนหรอเครองเปาลมกวาด หรอเปาฝนออกใหหมด

5.2 การราดยางแอสฟลต

5.2.1 ใชเครองราดยางแอสฟลตซงเตรยมพรอมทจะทำางาน ดำาเนนการราดยางแอสฟลต ตามชนดเกรด

อณหภม และอตรา ทกำาหนดไวใหแลวขางตน ถาพนทซงจะทำาแทคโคทมปรมาณนอย ใหใชเครองพน

ดวยมอราดยางแอสฟลตได แตถาไมมเครองพนดวยมอ ใหใชภาชนะใสยางแอสฟลตสลดราดบางๆ

ใหทวพนท แลวใชรถบดลอยางบดทบไปมาเพอทจะใหยางแอสฟลตกระจายบนพนทโดยสมำาเสมอ

5.2.2 เมอราดยางแอสฟลตทำาแทคโคทแลวใหทงไวประมาณ 10-18 ชวโมง เพอทจะให Volatile Matter

ใน Rapid Curing Cut-BackAsphalt ระเหยออกไปและนำาใน Cationic Asphalt Emulsion

ระเหยออกไปเชนกน จงจะทำาผวชนตอไปได

5.2.3 ใหปดการจราจรหามยวดยานผานหลงจากทำาแทคโคทแลว จนกวาจะทำาการกอสรางผวทางหรอ

พนทางแบบแอสฟลตตกคอนกรตเสรจ

6. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 227 - 2531: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

Page 68: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

45มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

2131 - 57มยผ.

1. ขอบขาย

มาตรฐานนครอบคลมถงงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

2. นยาม

“แอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)”หมายถง วสดทไดจากการผสมรอนระหวางมวลรวม (Aggregate)

กบแอสฟลตซเมนต (Asphalt Cement) ทโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete Mixing Plant)

โดยการควบคมอตราสวนผสมและอณหภมตามทกำาหนด มวตถประสงคเพอใชในงานกอสราง งานบรณะและบำารงทาง

โดยการปหรอเกลยแตงและบดทบ บนชนทางใด ๆ ทไดเตรยมไวและผานการตรวจสอบแลว ใหถกตองตาม

แนว ระดบ ความลาด ขนาด ตลอดจนรปตดตามทไดแสดงไวในแบบ

3. มาตรฐานอางถง

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2109 – 57: มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต

(Aggregates for Asphalt Concrete)

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2217-57: มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธ

มารแชลล (Marshall)

3.4 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 851: แอสฟลตซเมนตสำาหรบงานทาง

3.5 The American Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO T 195 – 67:

Standard Method of Test for Determining Degree of Particle Coating of Bituminous-Aggregate

Mixtures

4. วสด

4.1 แอสฟลต ในกรณทไมไดระบชนดของแอสฟลตไวเปนอยางอน ใหใชแอสฟลตซเมนต AC 60-70 ตาม

มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก.851: แอสฟลตซเมนตสำาหรบงานทาง การใชแอสฟลตอนๆ หรอ

แอสฟลตทปรบปรงคณสมบตดวยสารใดๆ นอกเหนอจากนตองมคณภาพเทาหรอดกวา ทงนตองผานการ

ทดสอบคณภาพและพจารณาความเหมาะสม รวมทงตองไดรบอนญาตใหใชไดจากกรมโยธาธการและผงเมอง

เปนกรณไป สำาหรบปรมาณการใชแอสฟลตซเมนตโดยประมาณ ใหเปนไปตามตารางท 1

4.2 วสดมวลรวม ใหเปนไปตาม มยผ. 2109 – 57: มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบงานแอสฟลตคอนกรต

(Aggregates for Asphalt Concrete)

Page 69: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

46 มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

5. การออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรต

5.1 กอนเรมงานไมนอยกวา 30 วน ผรบจางตองเสนอเอกสารการออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรตตอ

ผควบคมงาน แลวใหผควบคมงานเกบตวอยางวสดทจะใชจากแหลงทระบในเอกสารการออกแบบสวนผสม

แอสฟลตคอนกรตสงใหกรมโยธาธการและผงเมอง หรอหนวยงานทเชอถอได รวมทงสงเอกสารการออกแบบ

สวนผสมแอสฟลตคอนกรตมาพรอมกนเพอทำาการตรวจสอบดวย หรอผรบจางอาจรองขอใหหนวยงานท

เชอถอไดเปนผออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรตใหกได สำาหรบคาใชจายในการนผรบจางตองเปน

ผรบผดชอบทงสน

5.2 คณภาพทวไปของวสดทจะใชทำาแอสฟลตคอนกรตใหเปนไปตามขอ 2 สวนขนาดคละและปรมาณแอสฟลต

ซเมนตใหเปนไปตามตารางท 1

5.3 ขอกำาหนดในการออกแบบแอสฟลตคอนกรต ใหเปนไปตามตารางท 2

5.4 กรมโยธาธการและผงเมอง จะเปนผตรวจสอบเอกสารการออกแบบ หรอทำาการออกแบบสวนผสมแอสฟลต

คอนกรต พรอมทงพจารณากำาหนดสตรสวนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) ซงมขอบเขตตางๆ ตาม

ตารางท 2 เพอใชควบคมงานนนๆ กรณทกรมโยธาธการและผงเมองเหนควรใหกำาหนดขอบเขตของสตร

สวนผสมเฉพาะงานแตกตางไปจากตารางท 2 กสามารถดำาเนนการไดตามความเหมาะสม

5.5 ในการผสมแอสฟลตคอนกรตในสนาม ถามวลรวมขนาดหนงขนาดใด หรอปรมาณแอสฟลตซเมนต หรอ

คณสมบตอนใด คลาดเคลอนเกนกวาขอบเขตทกำาหนดไวในสตรสวนผสมเฉพาะงาน จะถอวาสวนผสมของ

แอสฟลตคอนกรตทผสมไวในแตละครงนน มคณภาพไมถกตองตามทกำาหนด ผรบจางจะตองทำาการปรบปรง

แกไข สำาหรบคาใชจายในการนผรบจางตองเปนผรบผดชอบทงสน

5.6 ผรบจางอาจขอเปลยนสตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได ถาวสดทใชผสมแอสฟลตคอนกรตมการเปลยนแปลงไป

ดวยสาเหตใดๆ กตาม การเปลยนสตรสวนผสมเฉพาะงานทกครงตองไดรบความเหนชอบจากกรมโยธาธการ

และผงเมองกอน

5.7 กรมโยธาธการและผงเมองอาจตรวจสอบ แกไข เปลยนแปลง ปรบปรง หรอกำาหนดสตรสวนผสมเฉพาะ

งานใหมได ตามความเหมาะสมตลอดเวลาทปฏบตงาน

5.8 การทดสอบและตรวจสอบ การออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรตทกครงหรอทกสญญาจาง ผรบจางตอง

เปนผรบผดชอบคาใชจายทงสน

Page 70: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

47

ตารางท1ขนาดคละของมวลรวมและปรมาณแอสฟลตซเมนตทใช

ขนาดทใชเรยกมลลเมตร

(นว)9.5

(3/8)12.5(1/2)

19.0(3/4)

25.0(1)

สำาหรบชนทาง WearingCourse

WearingCourse

BinderCourse

BaseCourse

ความหนา

(มลลเมตร)25-35 40-70 40-80 70-100

ขนาดตะแกรงปรมาณผานตะแกรงรอยละโดยมวล

มลลเมตร (นว)

37.5 (1 ½) 100

25.0 (1) 100 90-100

19.0 (3/4) 100 90-100 -

12.5 (1/2) 100 80-100 - 56-80

9.5 (3/8) 90-100 - 56-80 -

4.75 (เบอร 4) 55-85 44-74 35-65 29-59

2.36 (เบอร 8) 32-67 28-58 23-49 19-45

1.18 (เบอร 16) - - - -

0.600 (เบอร 30) - - - -

0.300 (เบอร 50) 7-23 5-21 5-19 5-17

0.150 (เบอร 100) - - - -

0.075 (เบอร 200) 2-10 2-10 2-8 1-7

ปรมาณแอสฟลตซเมนต รอยละ

โดยมวลของมวลรวม4.0-8.0 3.0-7.0 3.0-6.5 3.0-6.0

หมายเหต กรมโยธาธการและผงเมอง อาจพจารณาเปลยนแปลงขนาดคละของมวลรวม และปรมาณแอสฟลต

ซเมนตทใชแตกตางจากตารางท 1 กได ทงนแอสฟลตคอนกรตทไดตองมคณสมบตและความแขงแรงถกตองตาม

ตารางท 2

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 71: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

48

ตารางท2ขอกำาหนดในการออกแบบแอสฟลตคอนกรต

รายการชนทาง

WearingCourse

WearingCourse

BinderCourse

BaseCourse

Shoulder

Aggregate Size 9.5mm.

12.5mm.

19.0mm.

25.0mm.

Blows 75 75 75 75 75

Stability Min. , N 8,006 8,006 8,006 7,117 7,117

Stability Min. , lb 1,800 1,800 1,800 1,600 1,600

Flow 0.25 mm. (0.01 in) 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16

Percent Air Voids 3-5 3-5 3-6 3-6 3-5

Percent Voids in MineralAggregate (VMA) Min. 15 14 13 12 14

Stability / Flow Min.,N/0.25 mm.

712 712 712 645 645

Stability / Flow Min.,lb./0.01 in.

160 160 160 145 145

Percent Strength Index Min. 75 75 75 75 75

หมายเหต (1) การทดสอบเพอออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรต ใหดำาเนนการตาม มยผ. 2217-57:

มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล (Marshall)

(2) การออกแบบไหลทางแอสฟลตคอนกรต ตามขอกำาหนดในตารางท 2 ใหใชมวลรวมขนาด 12.5

มลลเมตร ยกเวนกรณทแบบกำาหนดใหชน Binder Course เปนไหลทางดวย ใหใชขอกำาหนด

ในการออกแบบแอสฟลตคอนกรตของชน Binder Course เปนขอกำาหนดในการออกแบบ

แอสฟลตคอนกรตของไหลทาง

(3) การทดสอบหาคา Percent Strength Index ใชวธ Ontario Vacuum Immersion Marshall

Test หรอวธอนทเทยบเทา การทดสอบรายการนกรมโยธาธการและผงเมอง จะพจารณาทำาการ

ทดสอบใหมไดตามความเหมาะสมตลอดเวลาทปฏบตงาน

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 72: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

49

ตารางท3เกณฑความคลาดเคลอนทยอมใหสำาหรบสตรสวนผสมเฉพาะงาน

ผานตะแกรงขนาด รอยละ

2.36 มม. (เบอร 8) และขนาดใหญกวา ±5

1.18 มม. (เบอร 16) 0.600 มม. (เบอร 30)

และ 0.300 มม. (เบอร 50)

±4

0.150 มม. (เบอร 100) ±3

0.075 มม. (เบอร 200) ±2

ปรมาณแอสฟลตซเมนต ±0.3

6. เครองจกรและเครองมอทใชในการกอสราง

เครองจกรและเครองมอทกชนดทจะนำามาใชงาน จะตองมสภาพใชงานไดด โดยจะตองผานการตรวจสอบและ

ตรวจปรบ โดยผควบคมงานอนญาตใหใชได ในระหวางการกอสรางผรบจางจะตองบำารงรกษาเครองจกรและเครองมอ

ทกชนด ใหอยในสภาพดอยเสมอ

6.1 โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรต(AsphaltConcreteMixingPlant)

ผรบจางควรมโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรต ซงตงอยในสายทางทกอสราง หากจำาเปนอาจตงอยนอกสายทาง

ภายในระยะขนสงเฉลย 80 กโลเมตร หรอใชระยะเวลาขนสงไมเกน 2 ชวโมง หรอตามทกรมโยธาธการและผงเมอง

เหนชอบ ทงนเพอใหสามารถควบคมอณหภมของสวนผสมแอสฟลตคอนกรตไดตามทกำาหนด โรงงานผสมแอสฟลต

คอนกรตนควรมกำาลงการผลต (Rated Capacity) ไมนอยกวา 60 ตนตอชวโมง โดยจะเปนแบบชด (Batch Type)

หรอแบบสวนผสมตอเนอง (Continuous Type) กได และสามารถผลตสวนผสมแอสฟลตคอนกรต เพอปอนเครองป

(Paver) ใหสามารถปไดอยางตอเนอง และเปนสวนผสมทมคณภาพสมำาเสมอตรงตามสตรสวนผสมเฉพาะงาน

โดยมอณหภมถกตองตามขอกำาหนดดวย

โรงงานผสมตองมหองปฏบตการทดสอบใหอยในบรเวณทสามารถมองเหนการทำางานของโรงงานผสมแอสฟลต

คอนกรตจากหองนนได และตองจดหาเครองมอทดสอบทไดมาตรฐานและมสภาพด และจะตองอนญาตให

ผควบคมงานใชเปนเครองมอตรวจสอบคณภาพแอสฟลตคอนกรตระหวางการกอสรางได

โรงงานผสมนจะตองมสภาพใชงานไดดและอยางนอยตองมเครองมออปกรณตางๆ ดงตอไปน

6.1.1 อปกรณสำาหรบการเตรยมแอสฟลต (Equipment for Preparation of Asphalt)

โรงงานผสมตองมถงเกบแอสฟลตซเมนต (Storage Tank) ซงมอปกรณใหความรอนประเภททอเวยน

ไอนำารอนหรอนำามนรอน (Steam or Oil Coil) หรอประเภทใชไฟฟา (Electricity) หรอประเภทอนใด

ทไมมเปลวไฟสมผสกบถงเกบแอสฟลตซเมนตโดยตรง อปกรณทกประเภทตองสามารถทำางานไดอยาง

มประสทธภาพมเครองควบคมอณหภมของแอสฟลตซเมนตใหไดตรงตามขอกำาหนดและตองมระบบทำา

ใหแอสฟลตซเมนตไหลเวยน (Circulation System) ทเหมาะสมททำาใหแอสฟลตซเมนตไหลเวยนได

อยางตอเนองตลอดเวลาขณะทำางาน พรอมกนนตองมอปกรณใหหรอรกษาความรอนทระบบทอ

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 73: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

50

ไหลเวยน โดยอาจเปนประเภทใชไอนำา (Steam Jacket) หรอนำามนรอน (Hot Oil Jacket) หรอ

ประเภทฉนวนรกษาความรอน (Insulation) เพอรกษาอณหภมของแอสฟลตซเมนตในทอสงแอสฟลต

มาตรวดแอสฟลต ทอพนแอสฟลต ถงบรรจแอสฟลต และอนๆ ใหมอณหภมตามทกำาหนด ปลายทอ

ไหลเวยนแอสฟลตตองอยทใตระดบแอสฟลตในถงเกบแอสฟลตขณะปมแอสฟลตทำางาน

6.1.2 ยงหนเยน (Cold Bin) และเครองปอนหนเยน (Aggregate Feeder) โรงงานผสมตองมยงหนเยน

ไมนอยกวา4 ยง สำาหรบแยกใสวสดหนหรอวสดอนๆ แตละขนาดชองเปด ปากยงจะตองเปนแบบปรบได

ยงหนเยนตองประกอบดวยเครองปอนหนเยนแบบทเหมาะสมสามารถปอนหนเยนไดอยางสมำาเสมอ

ไปยงหมอเผา (Dryer) ไดถกตองตามอตราสวนทตองการ โดยเฉพาะอยางยงเครองปอนหนเยนสำาหรบ

ยงมวลละเอยด เชน หน ฝน หรอทราย จะตองเปนแบบสายพานยาวตอเนอง หรอสายพานอนใดทใหผล

เทยบเทา

6.1.3 หมอเผา (Dryer) โรงงานผสมตองมหมอเผาอยในสภาพด มประสทธภาพในการทำางานด พอทจะทำาให

มวลรวมแหงและมอณหภมตามทกำาหนด โดยตองมเครองวดอณหภมทเหมาะสม เชน เครองวด

อณหภมแบบแปรความรอนเปนคาไฟฟา (Electric Pyrometer) ทอานอณหภมไดละเอยดถง 2.5

องศาเซลเซยส ตดตงอยทปากทางทมวลรวมเคลอนตวออกและจะตองมเครองบนทกอณหภมของมวลรวม

ทวดไดโดยอตโนมต

6.1.4 ชดตะแกรงรอน (Screening Unit) โรงงานผสมตองมชดตะแกรงรอนมวลรวมทผานมาจากหมอเผา

เพอแยกมวลรวมเปนขนาดตางๆ ตามทตองการ โดยในชดตะแกรงรอนนตองประกอบดวยตะแกรงคด

(Scalping Screen) สำาหรบคดมวลรวมกอนโตเกนขนาดทกำาหนด (Oversize) ออกทง ตะแกรงทก

ขนาดตองอยในสภาพด เหลกตะแกรงไมขาดหรอสกหรอมากเกนไป อนจะทำาใหมวลรวมทรอนออกมา

ผดขนาดไปจากทตองการ

6.1.5 ยงหนรอน (Hot Bin) โรงงานผสมตองมยงหนรอนอยางนอย 4 ยง ทงนไมรวมยงวสดผสมแทรก

สำาหรบเกบมวลรวมรอนทผานตะแกรงแยกขนาดแลว ยงหนรอนนตองมผนงแขงแรงไมมรอยรว ม

ความสงพอทจะปองกนไมใหมวลรวมไหลขามยงไปปะปนกนได และตองมความจมากพอทจะปอน

มวลรวมรอนใหกบหองผสม (Pugmill Mixer) ไดอยางสมำาเสมอเมอโรงงานผสมทำาการผสมเตมกำาลงผลต

ในแตละยงตองมทอสำาหรบใหมวลรวมไหลออกไปขางนอก เพอปองกนไมใหไปผสมกบมวลรวมทอยใน

ยงอนๆ ในกรณทมมวลรวมในยงนน ๆ มากเกนไป

6.1.6 ยงเกบวสดผสมแทรก (Mineral Filler Storage Bin) โรงงานผสมตองมยงเกบวสดผสมแทรกตางหาก

พรอมกบมเครองชง หรอเครองปอนวสดผสมแทรก ซงสามารถควบคมปรมาณวสดเขาสหอง ผสมอยาง

ถกตองและสามารถปรบเทยบ (Calibrate) ได

6.1.7 เครองเกบฝน (Dust Collector) โรงงานผสมตองมเครองเกบฝน สำาหรบเกบวสดสวนละเอยดหรอฝน

ทมประสทธภาพดและเหมาะสมทสามารถเกบฝนกลบไปใชไดอยางสมำาเสมอหรอนำาไปทงไดทงหมด

หรอบางสวน และเครองเกบฝนดงกลาวตองสามารถควบคมฝนไมใหมฝนเหลอออกสอากาศภายนอก

มากจนทำาใหเกดมลภาวะตอสงแวดลอม โรงงานผสมตองมเครองเกบฝนทงชดหลก (Primary) และ

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 74: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

51

ชดรอง (Secondary) ชดหลกใหเปนแบบแหง (Dry Type) และชดรองเปนแบบเปยก (Wet Type) หรอ

แบบอนๆ ทมประสทธภาพทดเทยมกน

6.1.8 เครองวดอณหภม (Thermometric Equipment) โรงงานผสมตองมเทอรโมมเตอรแบบแทงแกวหม

ดวยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรอแบบอนใด ซงวดอณหภมไดระหวาง 90-200

องศาเซลเซยส ตดตงไวททอสงแอสฟลตทตำาแหนงทเหมาะสมใกลทางออกของแอสฟลตทหองผสม

นอกจากนจะตองมเครองวดอณหภม เชน เทอรโมมเตอรแบบใชปรอทชนดมหนาปด (Dial Scale

Mercury Activated Thermometer) เครองวดอณหภมแบบแปรความรอนเปนคาไฟฟา (Electric

Pyrometer) หรอแบบอนๆ ทเหมาะสม ทสถาบนทเชอถอไดหรอกรมโยธาธการและผงเมองอนญาตให

ใชได ตดตงทปลายทางออกของมวลรวม เพอใชวดอณหภมของมวลรวมรอนทออกจากหมอเผา

เครองวดอณหภมชนดใดๆ ทใชตองมความสามารถแสดงอณหภมไดอยางถกตอง เมอมอตราการ

เปลยนแปลงอณหภมเรวกวา 5 องศาเซลเซยสตอนาท

6.1.9 ชดอปกรณควบคมปรมาณแอสฟลตซเมนต (Asphalt Control Unit) โรงงานผสมตองมชดอปกรณ

ควบคมปรมาณแอสฟลตซเมนต ซงอาจใชวธชงนำาหนกหรอวธวดปรมาตรกได แตตองสามารถควบคม

ปรมาณแอสฟลตซเมนตทใชใหอยในชวงทกำาหนดไวในสตรสวนผสมเฉพาะงาน กรณใชวธชงนำาหนก

เครองชงทใชตองมความละเอยดไมนอยกวารอยละ 2 ของนำาหนกแอสฟลตซเมนตทตองการใชผสม

กรณทใชวธวดปรมาตร มาตรทใชวดอตราการไหลของแอสฟลตซเมนต ทปลอยเขาสหองผสมจะตอง

เทยงตรง โดยยอมใหคลาดเคลอนจากปรมาณแอสฟลตซเมนตทตองการใชเมอเทยบเปนนำาหนกไมเกน

รอยละ 2

6.1.10 ขอกำาหนดพเศษสำาหรบโรงงานผสมแบบชด

(1) ถงชงมวลรวม (Weigh Box or Hopper) โรงงานผสมแบบชดตองมอปกรณสำาหรบชงมวลรวมท

ปลอยออกมาแตละยงไดอยางละเอยดถกตอง ถงชงนำาหนกตองแขวนอยกบเครองชง และตองม

ขนาดใหญพอทจะบรรจมวลรวมไดเตมชด (Batch) โดยมวลรวมไมลนถง ถงชงนำาหนกจะตอง

วางบนฟลครม (Fulcrum) ซงวางอยบนขอบใบมด (Knife Edge) อยางแนนหนาอกทหนงซง

ขณะทำางานฟลครมและขอบใบมดตองไมเคลอนตวออกจากแนวเดม ประตยงหนรอนและถงชง

นำาหนกตองแขงแรงและไมรว

(2) หองผสม (Pugmill Mixer) หองผสมของโรงงานผสมแบบชดนจะตองเปนชนดมเพลาผสมค ม

อปกรณใหความรอนหองผสม และสามารถผลตแอสฟลตไดสวนผสมทสมำาเสมอ ประตปลอยสวน

ผสมเมอปดจะตองปดใหสนทโดยไมมวสดรวไหล ตองมเครองตงเวลา และควบคมเวลาการ

ผสมเปนแบบอตโนมต ซงจะควบคมไมใหประตหองผสมเปดจนกวาจะไดเวลาตามทกำาหนดไว

ภายในหองผสมจะประกอบดวยใบพาย (Paddle Tip) ทมจำานวนเพยงพอ จดเรยงตวกนอยาง

เหมาะสม สามารถผสมสวนผสมแอสฟลตคอนกรตไดอยางถกตองสมำาเสมอ ระยะหางระหวาง

ปลายใบพายและผนงหองผสมจะตองนอยกวาครงหนงของขนาดมวลรวมกอนโตสด

(3) เครองชง (Plant Scale) เครองชงตองมความละเอยดไมนอยกวารอยละ 0.5 ของมวลรวม

สงสดทตองการชง หนาปดเครองชงตองมขนาดใหญพอ ซงสามารถอานนำาหนกไดในระยะหาง

อยางนอย 7 เมตร และตองอยในตำาแหนงทพนกงานควบคมเครองมองเหนไดชดเจน หนาปด

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 75: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

52

เครองชงมวลรวมจะตองมเขมชนำาหนกแตละยง สำาหรบเครองชงตองมตมนำาหนกมาตรฐานหนก

ตมละ 25 กโลกรม ไมนอยกวา 10 ตม หรอมจำานวนเพยงพอทจะใชตรวจสอบความถกตองของ

เครองชง

(4) การควบคมปรมาณมวลรวม และแอสฟลตทใชผสมในแตละชด จะตองเปนแบบอตโนมต

6.1.11 ขอกำาหนดพเศษสำาหรบโรงงานผสมแบบตอเนอง

(1) ชดอปกรณควบคมมวลรวม (Gradation Control Unit) โรงงานผสมแบบนตองมอปกรณ

ควบคมปรมาณมวลรวมท ไหลออกมาจากย งหนรอนแตละย ง ไดอยางถกตองแนนอน

ประกอบดวยเครองปอนหน (Feeder) อยภายใตยงหนรอน สำาหรบการปอนวสดผสมแทรก

จะตองมอปกรณควบคมปรมาณตางหาก ตดตงในตำาแหนงททำาใหควบคมการปอนวสดผสม

แทรกลงในหองผสมเพอผสมกบมวลรวมในจงหวะของการผสมแหง (Dry Mixing) กอนทจะไป

ผสมกบแอสฟลตซเมนตทจายเขามาภายหลงในจงหวะของการผสมเปยก (Wet Mixing)

(2) จงหวะสมพนธของการควบคมการปอนมวลรวม และแอสฟลตซเมนต (Synchronization of

Aggregate and Asphalt Cement Feed) โรงงานผสมแบบนตองมอปกรณควบคมการปอน

มวลรวมแตละขนาดและแอสฟลตซเมนตเขาสหองผสมเปนแบบขบเคลอนทสมพนธกน เพอให

ไดอตราสวนผสมทคงทตลอดเวลา

(3) ชดหองผสม (Pugmill Mixer Unit) หองผสมของโรงงานผสมแบบตอเนองน ตองเปนแบบ

ทำางานตอเนอง (Continuous Mixer) เปนชนดมเพลาผสมค มอปกรณใหความรอนหองผสม

และสามารถผลตแอสฟลตคอนกรตไดสวนผสมทสมำาเสมอใบพายจะตองเปนชนดปรบมมใหไป

ในทางเดยวกนเพอใหสวนผสมเคลอนตวไดเรว หรอใหกลบทางกน เพอถวงเวลาใหสวนผสม

เคลอนตวชาลงได และหองผสมจะตองมอปกรณควบคมระดบของสวนผสมดวยระยะหาง

ระหวางปลายใบพายและผนงหองผสมจะตองนอยกวาครงหนงของขนาดมวลรวมกอนโตสด

ทหองผสมจะตองมแผนแสดงปรมาตรของหองผสม เมอมสวนผสมบรรจในหองผสมทความสง

ตางๆ ตดตงไวอยางถาวร นอกจากนนจะตองมตารางแสดงอตราการปอนวสดมวลรวมตอนาท

เมอโรงงานผสมทำางานในอตราเรวปกต

การคำานวณเวลาในการผสม ใหกำาหนดโดยใชนำาหนกตามสตรดงน คอ

เวลาในการผสม(วนาท)=

เมอ = ปรมาณของสวนผสมทงหมดในหองผสม (Pugmill Dead Capacity)

มหนวยเปนกโลกรม

= สวนผสมทออกจากหองผสม (Pugmill Output) มหนวยเปน กโลกรมตอวนาท

(4) ยงพกสวนผสม (Discharge Hopper) โรงงานผสมแบบนตองประกอบดวยยงสำาหรบพก

สวนผสมแอสฟลตคอนกรตทออกมาจากหองผสม ยงพกสวนผสมนมประตเปดทดานลางของยง

และจะปลอยสวนผสมไดเมอสวนผสมเตมยงแลว

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 76: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

53

(5) สญญาณแจงปรมาณมวลรวมในยงหนรอน โรงงานผสมตองมสญญาณซงจะแจงใหทราบวา

ปรมาณมวลรวมในยงหนรอนยงมปรมาณเพยงพอทจะดำาเนนการตอไปไดหรอไม ถาปรมาณ

มวลรวมยงใดขาดหรอนอยไป สญญาณดงกลาวจะทำาใหผควบคมทราบทนทผรบจางตองหยด

การดำาเนนการและทำาการแกไข จนกวาผควบคมจะเหนสมควร จงจะอนญาตใหดำาเนนการ

ตอไปได

6.2 รถบรรทก(HaulTruck)

รถบรรทกทนำามาใชจะตองมจำานวนพอเพยงกบกำาลงผลตของโรงงานผสม และความสามารถในการปของ

เครองป ทงนเพอใหการกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตดำาเนนไปไดอยางตอเนองมากทสดในแตละวนท

ปฏบตงาน จำานวนรถบรรทกทใชใหคำานวณใหเหมาะสมกบกำาลงผลตของโรงงานผสม ความจของรถบรรทก เวลา

ในการบรรจสวนผสมแอสฟลตคอนกรตลงรถบรรทก ระยะทาง และระยะเวลาในการขนสง เวลาในการรอและการ

เทสวนผสมแอสฟลตคอนกรตลงในเครองป ความสามารถในการปของเครองป และอน ๆ

กระบะรถบรรทกจะตองไมรว พนกระบะจะตองเปนแผนโลหะเรยบ ภายในกระบะจะตองสะอาดปราศจาก

วสดทไมพงประสงคอนๆ ตกคางอย กอนใชขนสงสวนผสมแอสฟลตคอนกรต จะตองพนหรอเคลอบภายในกระบะ

ดวยนำาสบ นำาปนขาวหรอสารเคมเคลอบชนดใดๆ ทมนำาหนกผสมไมเกนรอยละ 5 โดยตองไดรบความเหนชอบจาก

ผควบคมงาน หามใชนำามนเบนซน นำามนกาด นำามนดเซล หรอนำามนประเภทเดยวกน การพนหรอเคลอบภายใน

กระบะใหทำาเพยงบาง ๆ เทานน และกอนบรรจสวนผสมแอสฟลตคอนกรตลงกระบะใหยกกระบะเทวสดหรอสาร

เคลอบทอาจมมากเกนความจำาเปนออกใหหมด ในการขนสงจะตองมผาใบหรอแผนวสดอนใดทใชไดอยางเหมาะสม

คลมสวนผสมแอสฟลตคอนกรต เพอรกษาอณหภมและปองกนนำาฝนหรอสงสกปรกอนๆ ดวย

6.3 เครองป(PaverorFinisher)

เครองปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตจะตองเปนแบบขบเคลอนไดดวยตวเองโดยจะเปนชนดลอเหลกตนตะขาบ

หรอชนดลอยางทมคณภาพเทยบเทา มกำาลงมากพอและสามารถควบคมความเรวในการเคลอนทไดอยางสมำาเสมอ

ทงในขณะทเคลอนไปพรอมกบรถบรรทกสวนผสมแอสฟลตคอนกรตและในขณะเคลอนตวไปตามลำาพง เครองป

จะตองสามารถปรบความเรวการปไดหลายอตรา และปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตไดความลาดถกตองตามแบบ

6.3.1 สวนขบเคลอน (Tractor Unit) ประกอบดวยเครองยนตตนกำาลงมอปกรณควบคมความเรวรอบ

เครองยนต (Governor) ใหคงทระหวางทำางาน กระบะบรรจสวนผสมแอสฟลตคอนกรต (Hopper)

จะตองเปนแบบขางกระบะหบได สายพานปอนสวนผสมแอสฟลตคอนกรต (Slat Conveyor) เกลยว

เกลยจายสวนผสมแอสฟลตคอนกรต (Auger หรอ Screw Conveyor) แยกเปน 2 ขาง ซายและขวา

ซงสามารถแยกทำางานเปนอสระแกกนได ประตควบคมการไหล (Flow Gate) ของสวนผสมแอสฟลต

คอนกรตสามารถปรบระดบความสงของชองประตได

6.3.2 สวนเตารด (Automatic Screed Unit) ประกอบดวยอปกรณควบคมความหนา (Thickness

Control) อปกรณควบคมความลาดเอยงทผว (Crown Control) อปกรณใหความรอนแผนเตารด

(Screed Heater) แผนเตารด (Screed Plate) และอปกรณประกอบอนๆ ทจำาเปน ระบบการควบคม

ความลาดชน (Grade Control) และระดบแอสฟลตคอนกรตควรเปนแบบอตโนมต โดยอาจเปนแบบ

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 77: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

54

(1) Erected Grade Line (2) Mobile String Line (3) Ski (4) Floating Beamหรอ (5) Joint-

match-ing Shoe สำาหรบแบบท (2) แบบท (3) และแบบท (4) ตองมความยาวไมนอยกวา 9 เมตร แผนเตารด

จะตอง มความยาวไมนอยกวา 2.4 เมตร และสามารถขยายไดยาวไมนอยกวา 3.5 เมตร แผนเตารด

จะตองตรงแนวและไดระดบ ไมบดงอหรอสกหรอมากเกนสมควร ไมสกเปนหลม มระบบการอด

แอสฟลตคอนกรตขนตนเปนแบบสนสะเทอน (Vibratory Screed) หรอแบบคานกระแทก (Tamper Bar)

หรอเปนทง 2 แบบประกอบกน ซงสามารถปรบความถของการสนสะเทอนหรอการกระแทกไดตามตองการ

สำาหรบแบบคานกระแทกจะตองมระยะหางระหวางแผนเตารดกบคานกระแทก 0.25-0.50 มลลเมตร

ผวของคานกระแทกดานลางทใชอดแอสฟลตคอนกรตตองอยในสภาพด และไมสกหรอมากกวา

ครงหนงของขนาดความหนาของใหม

6.4 รถเกลยปรบระดบ(MotorGrader)

รถเกลยปรบระดบนถาจำาเปนตองนำามาใชงาน จะตองเปนชนดขบเคลอนไดดวยตวเอง มลอยางผวเรยบ

มใบมดยาวไมนอยกวา 3.6 เมตร และมความยาวของชวงเพลา (Wheel Base) ไมนอยกวา 4.8 เมตร การใชงานให

อยในดลยพนจของผควบคมงาน

6.5 เครองจกรบดทบ

เครองจกรบดทบทกชนดจะตองเปนแบบขบเคลอนไดดวยตวเอง ตองมนำาหนกและคณสมบตอนๆ ถกตอง

ตามทไดระบไวในรายละเอยดทกำาหนด สำาหรบเครองจกรบดทบแตละชนด นำาหนกในการบดทบของเครองจกรบด

ทบแตละชนดจะตองเหมาะสมกบชนดและลกษณะของสวนผสม ความหนาของชนทป ขนตอนการบดทบและ

อนๆ เครองจกรบดทบตองมจำานวนเพยงพอทจะอำานวยใหการกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตดำาเนนไปไดโดย

ปกตไมตดขดหรอหยดชะงก เพอใหไดชนทางแอสฟลตคอนกรตทมความแนน ความเรยบและคณสมบตอนๆ ตาม

กำาหนด การกำาหนดนำาหนกเครองจกรบดทบ นำาหนกในการบดทบของเครองจกรแตละคน ตลอดจนการเพมจำานวน

เครองจกรบดทบจากจำานวนขนตำาทกำาหนดไว ใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน เครองจกรบดทบจะตอง

ประกอบดวยเครองจกรชนดตางๆ ซงตองไดรบการตรวจสอบและอนมตใหใชไดจากผควบคมงานกอน โดยม

จำานวนอยางนอยดงตอไปน

ก. รถบดลอเหลกชนด 2 ลอ ไมนอยกวา 1 คน และรถบดสนสะเทอน 1 คน หรอรถบดลอเหลกชนด 2 ลอ

ไมนอยกวา 2 คน ในกรณทไมมรถบดสนสะเทอน

ข. รถบดลอยาง ไมนอยกวา 3 คน

รายละเอยดของเครองจกรชนดตางๆ เปนดงน

6.5.1 รถบดลอเหลก 2 ลอ (Steel-Tired Tandem Roller) ตองมขนาดนำาหนกไมนอยกวา 8 ตน และ

สามารถเพมนำาหนกไดจนมนำาหนกไมนอยกวา 10 ตน จะตองมนำาหนกตอความกวางของลอรถบด

ไมนอยกวา 37.9 กโลกรมตอเชนตเมตร รถบดจะตองอยในสภาพด สามารถขบเคลอนเดนหนาและ

ถอยหลงได การขบเคลอนไปขางหนา การหยดและการถอยหลงจะตองเรยบสมำาเสมอ ลอเหลกทง 2 ลอ

จะตองตรงตามแนว ทผวลอเหลกจะตองเรยบไมเปนรอง (Groove) ลก เปนหลม หรอเปนรอยบม (Pit)

สลกยดลอ (KingPin) และลกปนลอ (Wheel Bearing) ตองไมสกหรอมากเกนไปจนทำาใหลอหลวม

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 78: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

55

ตองมถงนำา มระบบฉดนำา (Sprinkler System) มอปกรณคราดผวลอเหลก (Scraper) และแผนวสด

สำาหรบซมซบนำาและเกลยกระจายนำา สำาหรบเลยงลอรถบดทใชไดดและถกตองตามทตองการ

เพอปองกนไมใหสวนผสมแอสฟลตคอนกรตตดลอขณะบดทบ

6.5.2 รถบดลอยาง (Pneumatic-Tired Roller) ตองมขนาดนำาหนกไมนอยกวา 10 ตน และสามารถเพม

นำาหนกได มลอยางไมนอยกวา 9 ลอ ลอรถบดตองเปนชนดผวหนาเรยบ มขนาดเสนผานศนยกลางของ

ลอ (Rim Diameter) ไมนอยกวา 500 มลลเมตร มผวหนาลอยางกวางไมนอยกวา 225 มลลเมตร

มขนาดและจำานวนชนผาใบเทากนทกลอ สวนลอและเพลาเคลอนตวขนลงไดอสระอยางนอย 1 แถว

มแรงอดทผวหนาสมผสของลอรถบดขณะบดอดไมมากกวา 620 กโลปาสกาล (90 ปอนดตอตารางนว)

และตองมถงนำา มระบบฉดนำา มอปกรณคราดผวลอยาง และแผนวสดสำาหรบซมซบนำาและเกลย

กระจายนำาสำาหรบเลยงลอรถบดทใชไดดและถกตองตามทตองการ เพอปองกนไมใหสวนผสมแอสฟลต

คอนกรตตดลอขณะบดทบ รถบดลอยางขณะใชงานจะตองมความดนลมยางเทากนทกลอ โดยอนญาต

ใหมความดนลมยางแตละลอแตกตางกนไดไมเกน 35 กโลปาสกาล (5 ปอนดตอตารางนว)

6.5.3 รถบดสนสะเทอน (Vibratory Roller) ตองมขนาดนำาหนกไมนอยกวา 4 ตน สำาหรบชนทางแอสฟลต

คอนกรตทมความหนาไมเกน 35 มลลเมตร และตองมขนาดนำาหนกไมนอยกวา 6 ตน สำาหรบชนทาง

แอสฟลตคอนกรตทมความหนาตงแต 40 มลลเมตรขนไป โดยอาจเปนแบบสนสะเทอนลอเดยวหรอ

สองลอกได ตองมความถการสนสะเทอน (frequency) ไมนอยกวา 33 เฮรตซ (2,000 รอบตอนาท)

และมระยะเตน (Amplitude) ระหวาง 0.20-0.80 มลลเมตร มนำาหนกตอความกวางของรถบดไมนอยกวา

22 กโลกรมตอเซนตเมตร รถบดจะตองอยในสภาพด สามารถบดทบโดยการเดนหนาและถอยหลงได

การขบเคลอนไปขางหนา การหยดและการถอยหลงจะตองเรยบสมำาเสมอ ลอทง 2 ลอ จะตองตรงแนว

ทผวลอเหลกจะตองเรยบ ไมลกเปนหลมหรอเปนรอยบม สลกลอและลกปนลอตองไมสกหรอมากเกนไป

จนทำาใหลอหลวม ตองมถงนำา มระบบฉดนำา มอปกรณคราดผวลอ และแผนวสดสำาหรบซมซบนำาและ

เกลยกระจายนำาเลยงลอรถบด เพอปองกนไมใหสวนผสมแอสฟลตคอนกรตตดลอขณะบดทบ มระบบ

การสนสะเทอนทอยในสภาพด

6.6 เครองพนแอสฟลต(AsphaltDistributor)

ตองเปนชนดขบเคลอนไดดวยตวเอง มถงบรรจแอสฟลตตดตงบนรถบรรทกหรอรถพวงและประกอบดวย

อปกรณทจำาเปนในการใชงาน ดงน

6.6.1 ไมวด (Dipstick) หรอเครองวดปรมาณแอสฟลตในถง

6.6.2 หวเผาใหความรอนแอสฟลต (Burner)

6.6.3 เทอรโมมเตอรวดอณหภมแอสฟลต (Thermometer)

6.6.4 ปมแอสฟลต (Asphalt Pump)

6.6.5 เครองตนกำาลงหรอเครองทาย (Power Unit)

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 79: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

56

6.6.6 ทอพนแอสฟลต (Spray Bar) พรอมหวฉด (Nozzle)

6.6.7 ทอพนแอสฟลตแบบมอถอ (Hand Spray)

6.6.8 ถงบรรจแอสฟลตบนรถ (Asphalt Tank)

เครองพนแอสฟลตตองมระบบหมนเวยน (Circulating System) มปมแอสฟลตทสามารถใชไดด ตงแตกบแอสฟลต

เหลวจนถงแอสฟลตซเมนต และตองทำางานไดดงน

(1) ดดแอสฟลตเขาถงได

(2) หมนเวยนแอสฟลตในทอพนแอสฟลต และในถงบรรจแอสฟลตได

(3) พนแอสฟลตผานทางทอพนแอสฟลต หรอผานทอพนแอสฟลตแบบมอถอได

(4) ดดแอสฟลตจากถงบรรจหรอทอพนแอสฟลตแบบมอถอเขาสถงได

(5) ปมแอสฟลตจากถงบรรจประจำารถพนแอสฟลตไปยงถงเกบแอสฟลตภายนอกได

(6) เครองตนกำาลงหรอเครองทาย ตองมมาตรบอกความดน หรออนๆ

เครองปมแอสฟลต ตองตดเครองวดปรมาณแอสฟลตทผานปม โดยวดเปนรอบหรอวดเปนความดน หรออนๆ

ทอพนแอสฟลต อาจประกอบดวยทอหลายทอนตอกน มหวฉดตดตงโดยมระยะหางระหวางหวฉดเทาๆ กน หวฉด

ปรบทำามมกบทอพนแอสฟลตได และตองมอปกรณปดเปดได ทอพนแอสฟลตตองเปนแบบทแอสฟลตหมนเวยน

ผานได เมอใชงานตองมความดนสมำาเสมอตลอดความยาวของทอและสามารถปรบความสงและความกวางในการ

พนแอสฟลตได

ทอพนแอสฟลตแบบมอถอทเคลอนทไดอสระ ตองเปนแบบใชหวฉด ใชพนแอสฟลตบนพนททรถพนแอสฟลต

เขาไปไมได อปกรณวดปรมาณการพนแอสฟลตประกอบดวยลอวดความเรว (ลอทหา) ตอสายเชอมไปยงมาตรวด

ความเรวในเกงรถ มาตรวดความเรวนตองวดความเรวเปนเมตรตอนาท หรอฟตตอนาท พรอมทงนมตวเลขบอก

ระยะทางรวมทรถวง

ถงบรรจแอสฟลตบนรถ เปนชนดมฉนวนหมปองกนความรอน ภายในถงประกอบดวยทอนำาความรอนจากหวเผา

(หนงหวเผาหรอมากกวา) มแผนโลหะชวยกระจายความรอน มทอระบายแอสฟลต ทถงตองมเครองวดปรมาณ

แอสฟลตเปนแบบไมวด หรอเขมวดบอกปรมาณหรอทงสองชนด มเทอรโมมเตอรวดอณหภมเปนแบบหนาปด (Dial)

หรอแบบแทงแกวหมดวยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรอทงสองชนด ทอานไดละเอยดถง

1 องศาเซลเซยส

อปกรณสำาหรบเครองพนแอสฟลตตางๆ เหลาน กอนนำาไปใชงานตองตรวจสอบใหอยในสภาพใชงานไดด

การตรวจสอบและตรวจปรบอปกรณตองดำาเนนการตามวธทกำาหนด ซงแอสฟลตทพนออกมาจะตองมปรมาณ

สมำาเสมอตลอดความกวางและความยาวและเมอตรวจสอบโดยวธทดสอบหาปรมาณแอสฟลตทราดตามขวางและ

ตามยาว จะตองถกตองตามขอกำาหนดกลาวคอ ปรมาณแอสฟลตซเมนตทราดตามขวางคลาดเคลอนไดไมเกนรอยละ 17

และปรมาณแอสฟลตซเมนตทราดตามยาวคลาดเคลอนไดไมเกนรอยละ 15 ตามลำาดบ

6.7 เครองจกรและเครองมอทำาความสะอาดพนททจะกอสราง

6.7.1 รถบรรทกนำา (Water Truck) ตองอยในสภาพด มทอพนนำาและอปกรณฉดนำาทใชการไดด

6.7.2 เครองกวาดฝน (Rotary Broom) อาจเปนแบบลาก แบบขบเคลอนไดดวยตวเอง หรอแบบตดตงท

รถไถนา (Farm Tractor) หรอรถอนใด แตตองเปนแบบไมกวาดหมนโดยเครองกล ขนไมกวาดอาจทำา

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 80: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

57

ดวยไฟเบอร ลวดเหลก ไนลอน หวาย หรอวสดอนๆ ทเหมาะสมโดยความเหนชอบของผควบคมงาน

ทงนตองมประสทธภาพพอทจะทำาใหพนททจะกอสรางสะอาด

6.7.3 เครองเปาลม (Blower) เปนแบบตดตงทรถไถนา หรอรถอนใด มใบพดขนาดใหญ ใหกำาลงลมแรงและ

มประสทธภาพพอเพยงทจะทำาใหพนททจะกอสรางสะอาด

6.8 เครองมอประกอบ

6.8.1 เครองมอบดทบแบบสนสะเทอนขนาดเลก (Small Vibratory Compactor) ตองมขนาดนำาหนก

เหมาะสมทจะใชบดทบแอสฟลตคอนกรต บรเวณทรถบดไมสามารถเขาไปดำาเนนการได หรอใชในงาน

ซอมขนาดเลก การใชงานใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

6.8.2 เครองมอกระทงแอสฟลตคอนกรต (Hand Tamper) ตองเปนแบบและมขนาดนำาหนกเหมาะสมทจะ

ใชกระทงอดแอสฟลตคอนกรต บรเวณทเครองบดทบขนาดเลกเขาไปบดทบไมได หรอใชงานซอมขนาดยอย

การใชงานใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

6.8.3 เครองมอตดรอยตอ อาจเปนแบบตดกบรถบดลอเหลกหรอเปนแบบรถเขนขนาดเลกหรอจะมทง 2

แบบกได หรอมแบบอนๆ ซงสามารถตดแนวรอยตอไดเรยบรอย ทงนใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

6.8.4 เครองมอเจาะตวอยาง อาจเปนชนดใชเครองยนต หรอใชไฟฟาทสามารถใชเจาะตวอยางทมขนาดเสน

ผานศนยกลาง 100 มลลเมตร ไดอยางเรยบรอย

6.8.5 ไมบรรทดวดความเรยบ (Straight Edge) ตองเปนไมบรรทดวดความเรยบทมขนาดเหมาะสม มความ

ยาว 3.00 เมตร เครองจกร เครองมอ หรออปกรณอนใด นอกเหนอจากทกำาหนดไวแลวขางตน

การนำามาใชงานและการใชงานใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

7. การเตรยมการกอนการกอสราง

7.1 การเตรยมสถานทตงโรงงานผสมและกองวสด

สถานทตงโรงงานผสมและกองวสดจะตองเหมาะสม มบรเวณกวางพอทจะดำาเนนการไดโดยสะดวก

นอกจากนน จะตองจดใหมการระบายนำาด อนจะเปนการปองกนมใหมนำาทวมกองวสดได พนทสำาหรบกองวสดท

นำามาใชงานจะตองสะอาดปราศจากวสดไมพงประสงค เชน วชพช สงสกปรกอนๆ ควรรองพนดวยวสดหนหรอป

ดวยแผนวสดทเหมาะสม สถานทกองวสดจะตองราบเรยบไดระดบพอควร การกองวสดแตละขนาดจะตองกองแยก

ไวอยางชดเจน โดยการกองแยกใหหางกนตามสมควรหรอทำายงกนไวเพอปองกนวสดทจะใชแตละชนด แตละขนาด

ไมใหปะปนกน หรอปะปนกบวสดไมพงประสงคอนๆ การกองวสดตองดำาเนนการใหถกตองเพอปองกนไมใหวสด

เกดการแยกตวโดยการกองวสดเปนชนๆ สงชนละไมเกนความสงของกองวสดกองเดยวๆ เมอเทจากรถบรรทกเท

ทายคนหนงๆ ถาจะกองวสดชนตอไปจะตองแตงระดบยอดกองใหเสมอ และไมควรกองวสดสงเปนรปกรวย

7.2 การเตรยมมวลรวมและวสดผสมแทรก

กองวสดทใชทกชนด จะตองมมาตรการปองกนไมใหวสดเปยกนำาฝน โดยการกองวสดในโรงทมหลงคาคลม

หรอคลมดวยผาใบหรอแผนวสดอนๆ ทเหมาะสม หรอโดยวธอนใดทไดรบความเหนชอบจากผควบคมงาน วสดทใช

ทกชนดเมอปอนเขาโรงงานผสม ตองไมมความชนเกนกำาหนด ตามขอแนะนำาของบรษทผผลตโรงงานผสมทใชงาน

นนๆ ทงนเพอใหโรงงานผสมทำางานไดอยางมประสทธภาพ

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 81: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

58

มวลรวมทใชแตละชนดกอนนำาไปใชงานจะตองบรรจอยในยงหนเยนแยกกนแตละยง และการผสมมวลรวมแตละ

ชนดจะตองดำาเนนการโดยผานยงหนเยนเทานน หามนำามาผสมกนภายนอกยงหนเยน ในทกกรณวสดผสมแทรก

หากนำามาใชจะตองแยกใสยงวสดผสมแทรกโดยเฉพาะ การปอนวสดผสมแทรกจะตองแยกตางหากโดยไมปะปนกบ

วสดอนๆ และจะตองปอนเขาหองผสมโดยตรง

7.3 การเตรยมแอสฟลตซเมนต

แอสฟลตซเมนตในถงเกบแอสฟลตซเมนตตองมอณหภมไมสงกวา 100 องศาเซลเซยส เมอผสมกบมวลรวมท

โรงงานผสม จะตองใหความรอนจนไดอณหภม 159±8 องศาเซลเซยส หรอมอณหภมทแอสฟลตซเมนตมความหนด

170±20 เซนตสโตกส (Centistokes) หรอมอณหภมตรงตามทระบไวในสตรสวนผสมเฉพาะงาน การจายแอสฟลต

ซเมนตไปยงหองผสม จะตองเปนไปโดยตอเนองและมอณหภมตามทกำาหนดสมำาเสมอตลอดเวลา

7.4 การเตรยมเครองจกรเครองมอและอปกรณทใชในการกอสราง

เครองจกร เครองมอ และอปกรณทกชนดตามทระบไวในขอ 6 ทนำามาใชงานตองมสภาพใชงานไดด โดย

จะตองผานการตรวจสอบและหรอตรวจปรบตามรายการและวธการทกรมโยธาธการและผงเมองกำาหนด และ

ผควบคมงานอนญาตใหใชไดกอน เครองจกร เครองมอ และอปกรณทกชนดตองมจำานวนพอเพยงทจะอำานวยใหการ

กอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรต ดำาเนนไปโดยตอเนองไมตดขดหรอหยดชะงก และในระหวางการกอสรางจะตอง

บำารงรกษาใหอยในสภาพดอยเสมอตลอดระยะเวลาทำางาน

7.5 การเตรยมพนทกอสราง

7.5.1 รองพนทาง พนทาง หรอไหลทาง จะตองเรยบสมำาเสมอ ไดระดบและความลาดตามรปแบบ กอนทำา

ขนทางแอสฟลตคอนกรตทบ กรณรองพนทางหรอพนทางหรอไหลทางมความเสยหายเปนคลน เปน

หลมบอมจดออนตว (Soft Spot) หรอไมถกตองตามรปแบบ ใหแกไขใหถกตองกอนโดยไดรบความ

เหนชอบจากผควบคมงาน

7.5.2 ผวทางราดยางเดม ทจะทำาชนทางแอสฟลตคอนกรตทบมผวหนาไมสมำาเสมอหรอเปนคลน และไมม

การทำาชนปรบระดบ ใหปรบแตงใหสมำาเสมอ ถามหลมบอ รอยแตก จดออนตวหรอความเสยหายของ

ชนทางใดๆ จะตองตด หรอขดออก แลวปะซอม หรอขดซอมแลวแตกรณ แลวบดทบใหแนนและม

ผวหนาทเรยบสมำาเสมอ โดยใหมระดบและความลาดถกตองตามแบบ วสดทนำามาใชจะตองมคณภาพด

ขนาดและปรมาณวสดทใชใหเหมาะสมกบลกษณะความเสยหายและพนททจะซอม

7.5.3 พนทางหรอไหลทางทมไพรมโคท (Prime Coat) หลดหรอเสยหาย ตองแกไขใหมใหเรยบรอยตาม

วธการทผควบคมงานกำาหนด แลวทงไวจนครบกำาหนดเวลาบมตวของแอสฟลตทใชซอมกอน จงทำาชน

ทางแอสฟลตคอนกรตทบได

7.5.4 พนทางหรอไหลทางททำาไพรมโคททงไว มผวหลดเสยหายเปนพนทตอเนองมากเกนกวาทจะซอม

ตามขอ 7.5.3 ใหไดผลด ใหพจารณาคราด (Scarify) พนทางหรอไหลทางนน แลวบดทบใหมใหได

ความแนนตามทกำาหนด แลวทำาไพรมโคทใหมทงไวจนครบกำาหนดเวลาบมตวของแอสฟลตทใชทำา

ไพรมโคทกอน จงทำาชนทางแอสฟลตคอนกรตทบได

7.5.5 พนทางหรอไหลทางททำาไพรมโคททงไวนาน โดยไมไดทำาชนทางแอสฟลตคอนกรตตามขนตอนการ

กอสรางปกต แตไพรมโคทไมหลดเสยหายกอนทำาชนทางแอสฟลตคอนกรตทบอาจพจารณาใหทำา

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 82: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

59

แทคโคท (Tack Coat) โดยใหดำาเนนการตาม มยผ. 2122 - 57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

ทงนใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

7.5.6 ในงานเสรมผวทาง (Overlay) ดวยแอสฟลตคอนกรตบนผวทางเดมซงเกดการยบตว (Sag and

Depression) หรอเปนแองเฉพาะแหง แตไมใชจดออนตว ใหดำาเนนการดงน

(1) กรณยบตวหรอเปนแองลกไมเกน 30 มลลเมตร อาจแยกปเสรมเพอปรบระดบเฉพาะสวนทยบตว

หรอแองกอน หรอจะปรวมไปพรอมกบการปชนทางแอสฟลตคอนกรตกได โดยใหอยในดลยพนจ

ของผควบคมงาน แตทงนความหนารวมทปจะตองไมเกน 80 มลลเมตร หากความหนารวมเกน

80 มลลเมตร จะตองแยกปเสรมเพอปรบระดบเฉพาะสวนทยบตวหรอเปนแองกอน

(2) กรณยบตวหรอเปนแองลกเกน 50 มลลเมตร จะตองแยกปเสรมปรบระดบเฉพาะสวนทยบตว

หรอเปนแองกอน โดยใหปเปนชนๆ หนาไมเกนชนละ 50 มลลเมตร

การแยกปเสรมปรบระดบเฉพาะสวนทยบตวหรอเปนแองดวยแอสฟลตคอนกรตน ใหบดทบ

ดวยรถบดลอยางจนไดความแนนตามทกำาหนด แลวจงปชนทางแอสฟลตคอนกรตตอไป

7.5.7 รองพนทาง พนทาง ไหลทาง หรอผวทางราดยางเดมทจะทำาชนทางแอสฟลตคอนกรตทบ ตองสะอาด

ปราศจากฝน วสดสกปรก หรอวสดไมพงประสงคอนๆ ปะปน

7.5.8 การทำาความสะอาดรองพนทาง พนทาง ไหลทาง หรอผวทางลาดยางเดม ทจะทำาชนทางแอสฟลต

คอนกรตทบ โดยการกวาดฝน วสดหลดหลวม ทรายทสาดทบไพรมโคท สำาหรบพนทางหรอไหลทาง

ออกจนหมดดวยเครองกวาดฝน ตองปรบอตราเรวการหมนและนำาหนกกดทกดลงบนรองพนทาง

พนทาง ไหลทางหรอผวทางราดยางเดมใหพอด โดยไมทำาใหรองพนทาง พนทาง ไหลทาง หรอผวทาง

เดมเสยหาย เสรจแลวใหใชเครองเปาลมเปาฝนหรอวสดทหลดหลวมออกจนหมด

7.5.9 กรณทมคราบฝนหรอวสดจบตวแขงอยทพนทาง ไหลทาง หรอผวทางราดยางเดมทจะทำาชนทาง

แอสฟลตคอนกรตทบ ใหกำาจดคราบแขงดงกลาวออกโดยการใชเครองมอใดๆ ทเหมาะสมตามท

ผควบคมงานกำาหนดหรอเหนชอบ ขดออก ลางใหสะอาด ทงไวใหแหง ใชเครองกวาดฝนกวาด แลวใช

เครองเปาลมเปาฝนหรอวสดทหลดหลวมออกใหหมด

7.5.10 ผวทางราดยางเดมทมแอสฟลตเยม กอนทำาชนทางแอสฟลตคอนกรตทบ จะตองแกไขใหเรยบรอย

กอนโดยการปาดแอสฟลตทเยมออก หรอโดยวธการอนใดทเหมาะสมทผควบคมงานกำาหนดหรอ

เหนชอบ

7.5.11 ผวทางราดยางเดมหรอชนทางแอสฟลตคอนกรตใดๆ ทจะทำาชนทางแอสฟลตคอนกรตทบ จะตอง

ทำาแทคโคทกอน โดยใหดำาเนนการตาม มยผ. 2122 - 57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

7.5.12 ขอบของโครงสรางคอนกรตใด ๆ หรอผวหนาตดชนทางแอสฟลตคอนกรตเดมทตอเชอมกบแอสฟลต

คอนกรตทจะกอสรางใหมจะตองทำาแทคโคทกอน โดยใหดำาเนนการตาม มยผ. 2122 - 57: มาตรฐาน

งานแทคโคท (Tack Coat)

7.5.13 ผวพนสะพานคอนกรตทจะตองปชนทางแอสฟลตคอนกรต จะตองขดวสดยาแนวรอยแตกและรอยตอ

สวนเกนทตดอยทผวพนคอนกรตใหหมด ลางทำาความสะอาดทงไวใหแหง แลวใชเครองเปาลม เปาฝน

ออกใหหมด แลวทำาแทคโคทโดยดำาเนนการตาม มยผ. 2122 - 57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack

Coat)

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 83: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

60

8. วธการกอสราง

8.1 การควบคมการผลตสวนผสมแอสฟลตคอนกรตทโรงงานผสม

การดำาเนนการควบคมการผลตสวนผสมแอสฟลตคอนกรตทโรงงานผสม มรายละเอยดดงตอไปน

8.1.1 การควบคมคณภาพสวนผสมแอสฟลตคอนกรต มวลรวมและแอสฟลตซเมนตตองมคณสมบตตามขอ 4

คณภาพของสวนผสมแอสฟลตคอนกรตตองสมำาเสมอตรงตามสตรสวนผสมเฉพาะงานทไดกำาหนดขน

สำาหรบแอสฟลตคอนกรตนนๆ สตรสวนผสมเฉพาะงานอาจเปลยนแปลงไดตามเหตผลในขอ 5.5 และ

ขอ 5.6

8.1.2 การควบคมเวลาในการผสมสวนผสมแอสฟลตคอนกรต โรงงานผสมตองมเครองตงเวลาและควบคม

เวลาแบบอตโนมต ทสามารถตงและปรบเวลาในการผสมแหงและผสมเปยกไดตามตองการ สำาหรบ

โรงงานผสมแบบชด ระยะเวลาในการผสมแหงและผสมเปยกควรใชประมาณ 15 วนาท และ30 วนาท

ตามลำาดบ

สำาหรบโรงงานผสมแบบตอเนอง ระยะเวลาในการผสมใหคำานวณจากสตรตามขอ 6.1.11 (3)

ในการผสมสวนผสมแอสฟลตคอนกรตโดยโรงงานผสมทง 2 แบบ ตองไดสวนผสมแอสฟลตคอนกรตท

สมำาเสมอ ในกรณทผสมกนตามเวลาทกำาหนดไวแลว แตสวนผสมแอสฟลตคอนกรตยงผสมกนไดไม

สมำาเสมอตามตองการ กใหเพมเวลาในการผสมขนอกกได แตเวลาทใชในการผสมทงหมดตองไมเกน

60 วนาท ทงนใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน การกำาหนดเวลาในการผสมของโรงงานผสมใดๆ ให

กำาหนดโดยการทดสอบหาปรมาณทแอสฟลตเคลอบผวมวลรวมตามวธการทดสอบ AASHTO T 195

“Determining Degree of Particle Coating of Bituminous Aggregate Mixtures” โดยใหถอ

หลกเกณฑกำาหนดตามตารางท 4

ตารางท4ปรมาณทแอสฟลตเคลอบผวมวลรวม

ชนทางแอสฟลตคอนกรต ปรมาณทแอสฟลตเคลอบผวมวลรวมรอยละโดยพนท

พนทาง ไมนอยกวา 90

ผวทาง รองผวทาง ไหลทาง ปรบระดบ ไมนอยกวา 95

8.1.3 การควบคมอณหภมของวสดกอนการผสมและอณหภมของสวนผสม แอสฟลตคอนกรต

(1) มวลรวม กอนการผสมตองใหความรอนจนไดอณหภม 163±8 องศาเซลเซยส และมความชนไม

เกนรอยละ 1 โดยนำาหนก และขณะผสมกบแอสฟลตซเมนต จะตองมอณหภมตรงตามทระบ

ไวในสตรสวนผสมเฉพาะงาน

(2) แอสฟลตซเมนต ขณะเกบในถงเกบรอใชงานตองมอณหภมไมสงกวา 100 องศาเซลเซยส เมอ

จะผสมกบมวลรวมตองใหความรอนเพมจนไดอณหภม 159±8 องศาเซลเซยส หรออณหภมท

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 84: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

61

แอสฟลตมความหนด 170±20 เซนตสโตกส (Centistokes) หรออณหภมตรงตามทระบไวใน

สตรสวนผสมเฉพาะงาน

(3) แอสฟลตคอนกรตทผสมเสรจ กอนออกจากหองผสมจะตองมอณหภมระหวาง 121-168 องศา

เซลเซยส หรอตามทระบไวในสตรสวนผสมเฉพาะงาน ถามอณหภมแตกตางไปกวาทกำาหนดน

หามนำาสวนผสมแอสฟลตคอนกรตดงกลาวไปใชงาน

(4) ตองมการบนทกอณหภมของมวลรวมทผานหมอเผา อณหภมของแอสฟลตซเมนตขณะกอนผสม

กบมวลรวม และอณหภมของสวนผสมแอสฟลตคอนกรต ตลอดเวลาทปฏบตงาน โดยใชเครอง

บนทกอณหภมแบบอตโนมต พรอมทจะใหตรวจสอบไดตลอดเวลา และผรบจางจะตองสงบนทก

รายการอณหภมดงกลาวประจำาวนแกผควบคมงานทกวนทปฏบตงาน

(5) การวดอณหภมของสวนผสมแอสฟลตคอนกรตทอยในรถบรรทก ตองใชเครองวดอณหภมทอาน

อณหภมไดอยางรวดเรว การวดอณหภมใหวดผานรทเจาะไวขางกระบะรถบรรทกทง 2 ดาน

ทประมาณกงกลางความยาวของกระบะ และสงจากพนกระบะประมาณ 150 มลลเมตร การวด

อณหภมใหวดจากรถบรรทกทกคนแลวจดบนทกอณหภมไว

8.2 การขนสงสวนผสมแอสฟลตคอนกรต

การขนสงสวนผสมแอสฟลตคอนกรตจากโรงงานผสมไปยงสถานทกอสราง ตองใชรถบรรทกทเตรยมไวแลว

โดยถกตองตามขอ 6.2 ในการขนสงจะตองมผาใบ หรอแผนวสดอนใดทใชไดอยางเหมาะสมคลมสวนผสมแอสฟลต

คอนกรต เพอรกษาอณหภมและปองกนนำาฝนหรอสงสกปรกอน ๆ

8.3 การปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต

การปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต จะตองใชเครองปทถกตองตามทกำาหนดในขอ 6.3 โดยตองผานการ

ตรวจสอบ ตรวจปรบ และอนญาตใหใชไดแลวจากผควบคมงาน การปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต จะตองคำานวณ

ความเรวของเครองปใหเหมาะสมกบกำาลงผลตของโรงงานผสม และปจจยทเกยวของอนๆ การปจะตองดำาเนนการ

ไปโดยตอเนองมากทสดดวยความเรวการปทสมำาเสมอ ปรมาณสวนผสมแอสฟลตคอนกรตทออกจากเตารดของ

เครองปจะตองมปรมาณสมำาเสมอตลอดความกวางของพนททป โดยขณะปควรปอนสวนผสมแอสฟลตคอนกรต

จากกระบะบรรจผานไปยงเกลยวเกลยจายทง 2 ขาง จนถงสวนเตารดโดยสมำาเสมอมระดบสวนผสมแอสฟลต

คอนกรตคงทและในการปฏบตนใหเปนไปโดยตอเนองมากทสด ในสวนของเตารดอตราเรวการกระแทกของคาน

กระแทกและจำานวนรอบการสนสะเทอนของเตารดแบบสนสะเทอนตลอดจนระยะเตนจะตองคงทและใชให

เหมาะสมกบชนดลกษณะของสวนผสมแอสฟลตคอนกรต ความหนาของชนทาง และอนๆ ในการปสวนผสม

แอสฟลตคอนกรตผวหนาของชนทางแอสฟลตคอนกรตขณะยงไมไดบดทบ จะตองมลกษณะผวหนาทมความเรยบ

ความแนนสมำาเสมอทงทางดานตามขวางและตามยาวโดยไมมรอยฉก (Tearing) รอยเคลอนตวเปนแอง (Shoving)

การแยกตวของสวนผสมแอสฟลตคอนกรตหรอลกษณะความเสยหายอนๆ ขณะปหากปรากฏวามความเสยหาย

ใดๆ เกดขนใหรบแกไขในทนท สวนผสมแอสฟลตคอนกรตทมลกษณะจบตวเปนกอนแขง หามนำามาใช

8.3.1 สภาพผวชนทางกอนการปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตจะตองแหง หามปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต

ขณะฝนตกหรอเมอผวชนทางทจะปเปยกชน

8.3.2 อณหภมของสวนผสมแอสฟลตคอนกรตขณะป ไมควรคลาดเคลอนไปจากอณหภมเมอออกจากโรงงาน

ผสมทกำาหนดใหโดยผควบคมงานเกนกวา 14 องศาเซลเซยส แตทงนจะตองไมตำากวา 120 องศา

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 85: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

62

เซลเซยส การตรวจวดอณหภมแอสฟลตคอนกรตทปแลวบนถนน จะตองดำาเนนการเปนระยะๆ

ตลอดเวลาของการป หากปรากฏวาอณหภมของสวนผสมแอสฟลตคอนกรตไมถกตองตามทกำาหนดให

ตรวจสอบหาสาเหตและแกไขโดยทนท

8.3.3 การวางแนวกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรต กอนการกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตทกชน

จะตองวางแนวขอบชนทางทจะปกอน โดยการใชเชอกขงวางแนวและยดตดกบพนททจะปสวนผสม

แอสฟลตคอนกรตใหแนน หรอวธการกำาหนดแนวอนใดทเหมาะสมตามทผควบคมงานเหนชอบ

โดยเฉพาะอยางยง เมอจะปชนทางแอสฟลตคอนกรตชองจราจรแรกของชนทางแตละชน ทงน เพอให

ไดชนทางแอสฟลตคอนกรตทตรงแนวเรยบรอยตามแบบ การดำาเนนการนไมรวมถงการปชนทาง

แอสฟลตคอนกรตตดกบคนหน (Curb) และรองระบายนำา (Gutter) หรอสวนของโครงสรางใดๆ ทม

แนวถกตองตามแบบอยแลว

8.3.4 ลำาดบการกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรต การกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตนนจะตอง

ดำาเนนการปชองจราจรหลกหรอทางตรงกอน สวนชองจราจรหรอบรเวณอนๆ เชน ทางแยก ทางเชอม

สวนขยาย หรอบรเวณยอยอนๆ ใหดำาเนนการภายหลง

8.3.5 การกอสรางรอยตอตามขวาง รอยตอตามขวาง หมายถง แนวกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตตาม

ขวางทปลายแปลงกอสรางทสนสดการกอสรางประจำาวน การกอสรางรอยตอตามขวางอาจดำาเนนการ

ได 2 วธ คอ

(1) การใชไมแบบ โดยใชไมแบบทมความหนาเทากบความหนาของชนทางทป วางทจดสนสดของ

การปแตละแปลงใหตงฉากกบแนวการป เมอปแอสฟลตคอนกรตถงไมแบบนใหปเลยไปเปนทาง

ลาดทมความยาวเพยงพอทจะไมทำาใหยวดยานสะดดเมอแลนผานและอาจอนญาตใหใชทราย

รองพนสวนลาดไดเพอความสะดวกในการลอกแอสฟลตคอนกรตสวนทเปนทางลาดออก โดยให

อยในดลยพนจของผควบคมงาน

(2) การใชกระดาษแขงสำาเรจรปหรอแผนวสดสำาเรจรปใดๆ ทใชสำาหรบทำารอยตอตามขวาง

โดยเฉพาะ ซงใชงานไดตามวตถประสงคและผควบคมงานเหนชอบ โดยนำามาวางทจดสนสดของ

การปแตละแปลงใหตงฉากกบแนวการป แลวปแอสฟลตคอนกรตทบเปนทางลาดทมความยาว

เพยงพอทจะไมทำาใหยวดยานสะดดเมอแลนผาน

เ มอจะปชนทางแอสฟลตคอนกรตตอจากรอยตอตามขวางนน ก ใหยกไมแบบ

แผนกระดาษแขงหรอแผนวสดสำาเรจรปนน รวมทงชนทางสวนทป เปนทางลาดออกไป

ตรวจสอบระดบดวยไมบรรทดวดความเรยบ หากระดบหรอความหนาของชนทางสวนใด

ไมถกตองตามแบบ ใหตดชนทางแอสฟลตคอนกรตสวนนนออกไปจนถงชนทางสวนทมระดบและ

ความหนาถกตองตามแบบดวยเครองตดรอยตอแอสฟลตคอนกรตใหไดแนวตรงและตงฉากโดย

เรยบรอย กอนทจะปชนทางแอสฟลตคอนกรตตอไป ใหทารอยตอตามขวางนนดวยแอสฟลต

บางๆ เพอใหรอยตอเชอมกบชนทางทจะปใหมไดด การทารอยตอดวยแอสฟลตนใหดำาเนนการ

ตาม มยผ. 2122 - 57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

ในกรณทการปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตหยดชะงกดวยเหตใดกตาม ในระหวางการ

กอสรางประจำาวน จนทำาใหอณหภมของสวนผสมแอสฟลตคอนกรตบรเวณหนาเตารดลดลงตำา

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 86: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

63

กวาทกำาหนด กใหทำารอยตอตามขวางทบรเวณนนดวย โดยใหตดรอยตอถงบรเวณทมความหนา

ตามแบบและไดบดทบเรยบรอยแลว โดยตดใหตงฉากพรอมกบตกสวนผสมแอสฟลตคอนกรต

สวนทตดออกทงไป ใหทารอยตอตามขวางนนดวยแอสฟลตบางๆ เพอใหรอยตอตอเชอมกบชน

ทางทจะปใหมไดด การทารอยตอดวยแอสฟลตใหดำาเนนการตาม มยผ. 2122 - 57: มาตรฐาน

งานแทคโคท (Tack Coat) การปชนทางแอสฟลตคอนกรตตอเชอมกบรอยตอตามขวางในครง

ใดๆ เมอเรมปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตไปไดกระบะแรก ใหใชไมบรรทดวดความเรยบ

ตรวจสอบระดบทรอยตอ หากไมไดระดบตามทกำาหนด ใหดำาเนนการแกไขโดยดวนขณะท

สวนผสมแอสฟลตคอนกรตทปใหมนนยงรอนอย

ในการปชนทางแอสฟลตคอนกรตแตละชองจราจร รอยตอตามขวางของการกอสรางชน

ทางทชองจราจรขางเคยงตองไมอยในแนวเดยวกน โดยตองกอสรางใหมระยะหางกนไมนอยกวา

5 เมตร ทงนเพอไมใหเกดเปนจดออนทำาใหเกดความเสยหายภายหลงได

ในกรณทปแอสฟลตคอนกรตหลายชน รอยตอตามขวางของแตละชนจะตองหางกนไม

นอยกวา 5 เมตร และจะตองหางจากรอยตอตามขวางของชองจราจรขางเคยงไมนอยกวา

5 เมตร ดวย

8.3.6 การกอสรางรอยตอตามยาวในการปชนทางแอสฟลตคอนกรตประกบชนทางชองจราจรขางเคยงทได

ดำาเนนการเรยบรอยแลวนน อาจทำาได 2 วธ คอ

(1) การปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต ใหเหลอมเขาไปในชนทางชองจราจรขางเคยงทไดดำาเนนการ

เรยบรอยแลว 25-50 มลลเมตร แลวดนสวนผสมแอสฟลตคอนกรตสวนทเหลอมเขาไปนใหชน

แนวรอยตอ โดยใหสงกวาระดบทดานนอกถดไปใหมากพอทเมอบดทบแลว รถบดจะไปอด

สวนผสมแอสฟลตคอนกรตตรงรอยตอนนแนนและเรยบไดระดบสมำาเสมอกบผวชนทางท

กอสรางประกบนน

(2) การปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต ใหเหลอมเขาไปในชนทางชองจราจรขางเคยงทไดดำาเนนการ

เรยบรอยแลว 25-50 มลลเมตร คดเมดวสดกอนโตบรเวณทเหลอมกนตรงรอยตอนนออกทงไป

ซงเมอบดทบจะไดรอยตอตามยาวทแนน ไมขรขระและเรยบไดระดบสมำาเสมอกบผวทางท

กอสรางประกบนน

กอนจะปชนทางแอสฟลตคอนกรตใหมประกบกบชนทางชองจราจรทไดดำาเนนการ

เรยบรอยแลว ใหตดแตงรอยตอตามยาวนนดวยเครองมอตดรอยตอตามทระบไวในขอ 6.8.3

โดยตดใหตงฉากกบชนทางทปทบ และรอยตอนนจะตองตรงแนวเรยบรอยคม ไมฉกขาด เสรจแลว

ใหทารอยตอนนดวยแอสฟลตบางๆ เพอใหรอยตอเชอมกนไดดกบชนทางทประกบ การทา

รอยตอดวยแอสฟลตน ใหดำาเนนการตาม มยผ. 2122 - 57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

ในการปชนทางแอสฟลตคอนกรตหลายชน แตละชนใหกอสรางใหมรอยตอตามยาว

เหลอมกนไมนอยกวา 150 มลลเมตร ถาเปนชนทาง 2 ชองจราจร รอยตอตามยาวของชนทาง

ชนบนสดใหอยในแนวขอบชองจราจรตามแบบ

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 87: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

64

การปชนทางแอสฟลตคอนกรตหลายชองจราจรพรอมกน โดยใชเครองปหลายเครอง การป

ชนทางโดยเครองปทตามหลง ใหปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตเหลอมเขาไปในชนทางทกำาลงปโดยเครอง

ปเครองหนา 25-50 มลลเมตร ในกรณเชนนไมจำาเปนตองตดรอยตอตามยาว และไมตองทำาแทคโคท

8.3.7 การปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตในทางโคง ใหปชองจราจรดานโคงในกอนไปตามลำาดบจนถงโคงนอก

แตถากอสรางในฤดฝนจะตองดำาเนนการกอสรางใหเสรจเตมโคงโดยเรวทสด เพอปองกนนำาขงบนชนทาง

8.3.8 การตรวจวดความหนาของชนทางแอสฟลตคอนกรต ใหตรวจวดความหนาของชนทางแอสฟลต

คอนกรตทปแลวแตยงไมไดบดทบเปนระยะๆ ชวงละไมเกน 8 เมตร โดยใหตรวจวดความหนาตลอด

ความกวางของชนทาง หากปรากฏวาความหนาของชนทางคลาดเคลอนไปจากความหนาทกำาหนด

ใหแกไขโดยทนทขณะทสวนผสมแอสฟลตคอนกรตยงมอณหภมตามทกำาหนด กรณทมความหนานอย

กวาทกำาหนด ใหคราดผวแลวนำาสวนผสมแอสฟลตคอนกรตทมคณภาพถกตองมาปเสรม เกลยใหไดระดบ

สมำาเสมอแลวตรวจสอบระดบใหถกตอง

8.3.9 การปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตดวยรถเกลยปรบระดบ การปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตบรเวณท

เครองปไมสามารถเขาไปดำาเนนการไดหรอไมเหมาะสมทจะเขาไปดำาเนนการ อาจพจารณาใหใชรถ

เกลยปรบระดบทถกตองตามทระบไวในขอ 6.4 ดำาเนนการได แลวตรวจสอบดวยไมบรรทดวดความ

เรยบใหไดระดบถกตอง ทงนใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

8.3.10 การปดวยแรงคน กรณทเปนพนทจำากด หรอพนททตองการปรบระดบพนททมสงกดขวาง และอนๆ

ทเครองปและรถเกลยปรบระดบเขาไปดำาเนนการไมได ไมเหมาะสม หรอไมสะดวกทจะเขาไป

ดำาเนนการ อาจพจารณาใชคนปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตในบรเวณดงกลาวได ทงนใหอยในดลยพนจของ

ผควบคมงาน ในการใชคนดำาเนนการน ใหใชพลวตกสวนผสมแอสฟลตคอนกรตไปกองเรยงกนบนพนท

ทตองการป แตละกองเปนกองเดยวๆ หามกองทบกนเปนกองสง เกลยแตงใหเรยบสมำาเสมอ แลว

ตรวจสอบดวยไมบรรทดวดความเรยบใหไดระดบถกตอง

8.3.11 การตรวจสอบความเรยบในการปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต ใหดำาเนนการตรวจสอบภายหลงจาก

การบดทบเทยวแรก โดยใชไมบรรทดวดความเรยบวางทาบไปบนผวหนาชนทางแอสฟลตคอนกรต

หากตองเสรมแตงปรบระดบใหม ใหดำาเนนการขณะทสวนผสมแอสฟลตคอนกรตยงมอณหภมตามท

กำาหนด

8.4 การบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรต

การบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตนน จะตองใชเครองจกรบดทบทถกตองตามทกำาหนดในขอ 6.5

และจะตองมจำานวนเพยงพอทจะอำานวยใหการกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตดำาเนนไปไดโดยปกต ไมตดขด

หรอหยดชะงก เครองจกรบดทบตางๆ ดงกลาวกอนนำาไปใชงานจะตองผานการตรวจสอบ ตรวจปรบ ใหเหมาะสมตาม

รายการและวธการตามทกรมโยธาธการและผงเมองกำาหนด และอนญาตใหใชไดจากผควบคมงาน

การบดทบจะตองกระทำาทนทหลงจากการปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต และเรมบดทบขณะทสวนผสมแอสฟลต

คอนกรตยงรอนอย โดยมอณหภมระหวาง 120-150 องศาเซลเซยส เมอบดทบแลวจะตองไดชนทางแอสฟลต

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 88: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

65

คอนกรตทมความแนน ความเรยบสมำาเสมอ ไดระดบและความลาดตามแบบ ไมมรอยแตก รอยเคลอนตวเปนแอง

รอยคลน รอยลอรถบด หรอความเสยหายของผวชนทางแอสฟลตคอนกรตอนๆ

8.4.1 หลกการบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตทวๆ ไป ในกรณทขอกำาหนดไมไดระบวธการบดทบเปนอยางอน

การบดทบใหพจารณาดำาเนนการตามหลกการบดทบดงน ในเบองตนใหบดทบรอยตอตางๆ กอน

โดยทนท ตอจากนนกใหบดทบขนตน (Initial or Breakdown Rolling) โดยใหรถบดทบตามหลง

เครองปใหใกลชดเครองปมากทสดเทาทจะมากได และในการบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตทกำาลง

บดทบตองไมมรอยแตก ไมมสวนผสมแอสฟลตคอนกรตตดลอรถบด ตอไปเปนการบดทบขนกลาง

(Intermediate Rolling) โดยใหบดทบตามตดการบดทบในขนตนใหใกลชดทสดเทาทสามารถจะทำาได

และตองดำาเนนการขณะทสวนผสมแอสฟลตคอนกรตยงมอณหภมเหมาะสมทจะทำาใหไดความแนน

ตามทกำาหนด ตอจากนนเปนการบดทบขนสดทาย (Finish Rolling) ซงจะตองดำาเนนการขณะท

สวนผสมแอสฟลตคอนกรตยงมอณหภมทรถบดจะสามารถลบรอยลอรถบดทบทผานมาไดเรยบรอย

ในการบดทบจะตองเรมบดทบทขอบชนทางแอสฟลตคอนกรตดานตำาหรอดานขอบนอกกอน

แลวจงคอยๆ บดทบเหลอมเขาไปสดานเสนแบงกงกลางถนน เวนแตการบดทบชวงการยกโคงซง

จะตองบดทบทางดานตำากอน แลวจงบดทบเหลอมไปทางดานสง การบดทบแตละเทยวใหบดทบขนาน

ไปกบเสนแบงกงกลางถนน และใหแนวบดทบเหลอมกน (Overlap) ประมาณ 150 มลลเมตร แตถา

บดทบแลวเกดเปนคลนตามขวางหรอสวนผสมเคลอนตวเปนแองกใหเปลยนเปนบดทบเหลอมกน

ครงหนงของความกวางของลอรถบด การหยดรถบดแตละเทยวของการบดทบ ตองไมหยดทแนว

เดยวกบรอยหยดของรถบดเทยวกอน แตควรหยดรถบดใหเหลอมกนเปนระยะหางพอสมควร

ในระหวางการบดทบ หากมสวนผสมแอสฟลตคอนกรตตดลอรถบด ควรใชนำาหรอสาร สำาหรบ

เคลอบลอรถบดใดๆ ทเหมาะสมทผควบคมงานเหนชอบ พนลอรถบดบางๆ เพยงเพอเคลอบผวหนาลอ

รถบดใหเปยกชน เพอปองกนไมใหสวนผสมแอสฟลตคอนกรตตดลอรถบด หากหมดความจำาเปนแลว

ใหเลกใช การบดทบรถบดจะตองวงดวยความเรวตำาและสมำาเสมอโดยใชลอขบ (Drive Wheel)

นำาหนาใหใกลชดเครองปมากทสด หากมการเปลยนความเรวรถขณะบดทบ จะตองคอยๆ เปลยน

ความเรวทละนอย ในชองทางการบดทบชองทางใดๆ การบดทบเดนหนาและถอยหลงใหอยในแนว

ชองทางการบดทบเดยวกน กอนเดนหนาและถอยหลงรถบดจะตองหยดนงกอน ถาเปนรถบด

สนสะเทอนจะตองหยดการสนสะเทอนกอนดวย การเปลยนแนวชองทางบดทบจะตองคอยๆ เปลยน

โดยใหเปลยนบนชนทางแอสฟลตคอนกรตบรเวณทไดบดทบและเยนตวแลว หามเปลยนบนผวชนทาง

แอสฟลตคอนกรตทกำาลงบดทบหรอทยงรอนอย การบดทบชองทางบดทบถดไปจะตองขนานกบ

ชองทางเดม การจอดรถบดขณะบดทบหรอบดทบเสรจแลว ใหจอดบนผวชนทางแอสฟลตคอนกรต

บรเวณทเยนตวแลว หามจอดบนผวชนทางแอสฟลตคอนกรตทยงรอนอย ถาในการบดทบทำาให

สวนผสมแอสฟลตคอนกรตเกดการเคลอนตวออกไปตองแกไขโดยดวน โดยการคราดสวนผสมแอสฟลต

คอนกรตบรเวณดงกลาวใหหลวม แลวนำาสวนผสมแอสฟลตคอนกรตทมคณภาพและอณหภมถกตอง

มาเพม พรอมกบแตงระดบใหสมำาเสมอไดระดบถกตองแลวจงบดทบใหม

8.4.2 ความเรวของรถบดในการบดทบ ในการบดทบโดยทวๆ ไป รถบดจะตองวงดวยความเรวตำาและ

สมำาเสมอความเรวสงสดทใชในการบดทบขนอยกบชนดของรถบด อณหภม ชนด ลกษณะและ

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 89: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

66

ความหนาของสวนผสมแอสฟลตคอนกรต ขนตอนการบดทบ และปจจยทเกยวของอนๆ ความเรวสงสด

ในการบดทบ สำาหรบรถบดลอเหลกแบบไมสนสะเทอน รถบดลอเหลกแบบสนสะเทอนซงบดทบโดยไม

สนสะเทอน และรถบดลอยาง ในการบดทบขนตอนตางๆ ควรจะเปนไปตามตารางท 5

ตารางท5ความเรวของรถบดในการบดทบ

ชนดของรถบด

ความเรวของการบดในการบดทบ

การบดทบขนตน การบดทบขนกลาง การบดทบขนสดทาย

กม./ชม. ไมล/ชม. กม./ชม. ไมล/ชม. กม./ชม. ไมล/ชม.

รถบดลอเหลกชนด 2 ลอ 3 2 5 3 5* 3*

รถบดลอยาง 5 3 5 3 8 5

รถบดสนสะเทอน** 4-5 2.5-3 4-5 2.5-3 - -

หมายเหต * รวมถงรถบดสนสะเทอนบดทบโดยไมสนสะเทอน

** ดตารางท 6 ประกอบ

ความเรวสงสดของการบดทบสำาหรบรถบดสนสะเทอนทมความถในการสนสะเทอนใดๆ ขนอยกบ

ระยะกระแทกของลอรถบด (Impact Spacing) ซงตามปกตระยะการกระแทกของลอรถบดจะนอยกวา

ความหนาของชนทางแอสฟลตคอนกรตทบดทบแลว ในการบดทบระยะกระแทกของลอรถบดไมควร

นอยกวา 10 ครง ตอระยะทาง 300 มลลเมตร (หรอ 33 ครงตอระยะทาง 1 เมตร) ทรถบดเคลอน

ตวไป สำาหรบความเรวทเหมาะสมในการบดทบของรถบดสนสะเทอนทความถการสนสะเทอนใดๆ ทใช

และระยะกระแทกของลอรถ บดทกำาหนด ควรจะเปนไปตามตารางท 6

8.4.3 การทำาแปลงทดลองเพอกำาหนดรปแบบของการบดทบ กอนเรมการกอสรางชนทางแอสฟลต

คอนกรต เพอใหใชเครองจกรบดทบทมอยไดถกตองเหมาะสมตองานและเกดประโยชนสงสด

ควรทำาแปลงทดลองในสนามยาวประมาณ 100-150 เมตร เพอกำาหนดรปแบบของการบดทบ

(Pattern of Rolling) ทเหมาะสมกบชนด จำานวน สภาพเครองจกรทนำามาใชงาน โดยเมอบดทบ

เสรจแลวจะตองไดชนทางแอสฟลตคอนกรตทมความเรยบ ความแนนสมำาเสมอ ไดระดบความลาดตาม

แบบ และมคณสมบตอนๆ ถกตองตามทกำาหนด การทำาแปลงทดลองบดทบนใหดำาเนนการแกไข ปรบการ

ใชงานหรอเพมจำานวนเครองจกรบดทบไดแลวแตกรณ จนกวาจะสามารถบดทบไดถกตองตามท

กำาหนด และผควบคมงานเหนชอบแลว จงนำาไปใชเปนบรรทดฐานในการกอสรางชนทางแอสฟลต

คอนกรตในงานนนๆ ตอไป ในระหวางการกอสรางหากมการเปลยนแปลงใดๆ เกยวกบสวนผสมแอสฟลต

คอนกรต หรอเครองจกรบดทบทใชงานและอนๆ ผควบคมงานอาจพจารณาใหปรบปรงแกไขหรอทำาแปลง

ทดลองในสนามเพอทดลองหาความเหมาะสมใหมกได ทงนใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 90: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

67

การกำาหนดรปแบบการบดทบทเหมาะสมสำาหรบเครองจกรบดทบชดใดทใชงานนน ใหผรบจาง

ดำาเนนการทดลองบดทบ เพอกำาหนดขนาดพนทบดทบทสมพนธกบกำาลงผลตสวนผสมแอสฟลตคอนกรต

ของโรงงานผสม อตราการปสวนผสมแอสฟลตคอนกรต และเพอทราบจำานวนเทยวการบดทบเตม

ผวหนาชนทางแอสฟลตคอนกรต (Coverage) จำานวนเทยวการบดทบซำาทชองทางบดทบแตละชอง

(Pass) ความเรวของรถบดแตละชนดในการบดทบและอนๆ

ตารางท6ความสมพนธระหวางความเรวความถและจำานวนครงการกระแทก

(ชวงทควรใชอยในกรอบเสนทบ)

ความถการสนสะเทอนเฮรตช(รอบตอนาท)

จำานวนครงการกระแทกตอระยะ1เมตร(จำานวนครงการกระแทกตอระยะ1ฟต)

30 (1,800) 45.0 33.8 27.0 22.5 19.3

(13.6) (10.2) (8.2) (6.8) (5.8)

33 (2,000) 50.0 37.5 30.0 25.0 21.4

(15.2) (11.4) (9.1) (7.6) (6.5)

37 (2,200) 55.0 41.3 33.0 27.5 23.6

(16.7) (12.5) (10.0) (8.3) (7.1)

40 (2,400) 60.0 45.0 36.0 30.0 25.7

(18.2) (13.6) (10.9) (9.1) (7.8)

43 (2,600) 65.0 48.8 39.0 32.5 27.9

(19.7) (14.8) (11.8) (9.8) (8.4)

47 (2,800) 70.0 52.5 42.0 35.0 30.0

(21.2) (15.9) (12.7) (10.6) (9.1)

50 (3,000) 75.0 56.3 45.0 37.5 32.1

(22.7) (17.0) (13.0) (11.4) (9.7)

ความเรวรถบด

กม./ชม 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6

ไมล/ชม 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

ม./นาท 40.0 53.3 66.7 80.0 93.3

ฟต/นาท 132 176 220 264 308

8.4.4 ลำาดบขนตอนการบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรต

(1) เมอปชนทางแอสฟลตคอนกรตชองจราจรแรก หรอเตมผวจราจรในคราวเดยว การบดทบ

จะตองดำาเนนการตามลำาดบดงน

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 91: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

68

ก. บดทบรอยตอตามขวาง

ข. บดทบขอบผวชนทางแอสฟลตคอนกรตดานนอก

ค. บดทบขนตน

ง. บดทบขนกลาง

จ. บดทบขนสดทาย

(2) เมอปชนทางแอสฟลตคอนกรตหลายชองจราจรพรอมกน หรอปชนทางแอสฟลตคอนกรตใหม

ประกบกบชองจราจรเดมทไดดำาเนนการเรยบรอยแลว หรอประกบกบแนวโครงสรางใดทม

อยแลว การบดทบจะตองดำาเนนการตามลำาดบดงน

ก. บดทบรอยตอตามขวาง

ข. บดทบรอยตอตามยาว

ค. บดทบขอบผวทางแอสฟลตคอนกรตดานนอก

ง. บดทบขนตน

จ. บดทบขนกลาง

ฉ. บดทบขนสดทาย

8.4.5 การบดทบรอยตอตามขวาง ใหใชรถบดลอเหลก 2 ลอ หรอ รถบดสนสะเทอน แตใหบดทบโดยไม

สนสะเทอน

สำาหรบการกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตชองจราจรแรก กอนการบดทบรอยตอตามขวาง

ควรใชแผนไมทมความเหมาะสม วางรองชดขอบชนทางแอสฟลตคอนกรตบรเวณรอยตอตามขวางทง

2 ดาน เพอรองรบลอรถบดเวลาบดทบเลยขอบชนทางแอสฟลตคอนกรตออกไป เปนการปองกนมให

ขอบชนทางแอสฟลตคอนกรตทปลายรอยตอตามขวางเสยหายเสรจ แลวจงบดทบรอยตอตามขวาง

โดยในการบดทบเทยวแรกใหรถบดวงบนชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางเสรจเรยบรอยแลว และให

ลอรถบดเหลอมเขาไปในบรเวณชนทางแอสฟลตคอนกรตทปใหมประมาณ 150 มลลเมตร ใช

ไมบรรทดวดความเรยบตรวจสอบความเรยบของรอยตอ หากไมถกตองใหแกไขใหเรยบรอยทนท และใน

การบดทบเทยวตอๆ ไป ใหแนวบดทบคอยๆ เลอนเขาไปในบรเวณชนทางแอสฟลตคอนกรตทปใหมเทยว

ละ 150-200 มลลเมตร จนในทสดลอรถบดจะเขาไปบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตทปใหม

ทงหมด

สำาหรบการกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตชองจราจรประกบกบชนทางแอสฟลตคอนกรต

ชองจราจรทไดกอสรางเรยบรอยแลว การบดทบในครงแรกใหบดทบบรเวณปลายรอยตอตามขวางดาน

ทบรรจบกบรอยตอตามยาว โดยใหบดทบขนานไปตามรอยตอตามยาวเปนระยะประมาณ 0.5-1 เมตร

แลวใชไมบรรทดวดความเรยบตรวจสอบความเรยบของรอยตอ หากไมถกตองใหแกไขใหเรยบรอย

ทนท ตอจากนนใหเรมบดทบรอยตอตามขวาง กอนบดทบควรใชแผนไมทมความเหมาะสมวางรองชด

ขอบชนทางแอสฟลตคอนกรตบรเวณรอยตอตามขวางดานนอก เสรจแลวใหบดทบรอยตอตามขวาง

โดยใหดำาเนนการตามวธการบดทบดงกลาวขางตน

8.4.6 การบดทบรอยตอตามยาว รอยตอตามยาวแบงออกเปน 2 แบบ คอ

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 92: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

69

(1) รอยตอเยนหรอรอยตอเกา (Cold Joint) หมายถง รอยตอตามยาวระหวางชองจราจรทได

กอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรต และบดทบเรยบรอยแลว กบชนทางแอสฟลตคอนกรตใหมท

กอสรางประกบกน

ในการบดทบรอยตอตามยาว เมอใชรถบดลอเหลกชนดไมสนสะเทอน การบดทบเทยวแรก

ใหลอรถบดสวนใหญอยบนชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางเสรจแลว โดยใหลอรถบดเหลอม

เขาไปบนชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางใหม 100-150 มลลเมตร และในการบดทบเทยว

ตอๆ ไป ใหลอรถบดคอยๆ เลอนแนวบดทบเหลอมเขาไปบนชนทางทกอสรางใหมเพมขน

จนกระทงลอรถบดทงหมดจะอยบนชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางใหม ในกรณใชรถบด

สนสะเทอนบดทบ การบดทบจะตองใหลอรถบดสวนใหญอยบนชนทางแอสฟลตคอนกรต

ทสรางใหมโดยใหลอรถบดเหลอมเขาไปบนชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางแลว 100-150

มลลเมตร และใหดำาเนนการบดทบซำาตามแนวบดทบดงกลาว จนกระทงไดรอยตอตามยาวท

เรยบรอยและไดความแนนตามทกำาหนด

(2) รอยตอรอนหรอรอยตอใหม (Hot Joint) หมายถงรอยตอตามยาวของชนทางแอสฟลตคอนกรต

ระหวางชองจราจร 2 ชอง ทกอสรางพรอมกน โดยการปดวยเครองป 2 ชด

ในการบดทบรอยตอตามยาวแบบนใหใชรถบดลอเหลกเขาบดทบพนทบรเวณรอยตอทง 2

ขางของรอยตอตามยาว กวางประมาณ 400 มลลเมตร ทเวนไวในการบดทบขนตน การบดทบ

ใหแนวรอยตอตามยาวอยกงกลางความกวางของลอรถบด โดยใหบดทบจนกวาจะไดรอยตอ

ตามยาวทเรยบรอยและไดความแนนตามทกำาหนด

8.4.7 การบดทบขนตน (Initial or Breakdown Rolling) ภายหลงจากทไดบดทบรอยตอตางๆ เสรจ

เรยบรอยแลว ใหดำาเนนการบดทบขนตนเมอสวนผสมแอสฟลตคอนกรตมอณหภมไมตำากวา 120 องศา

เซลเซยส การบดทบใหใชไดทงรถบดลอเหลกแบบไมสนสะเทอนหรอรถบดสนสะเทอน เครองจกรบดทบ

ทใชตองถกตองตามขอ 6.5 โดยนำาหนกรถบด นำาหนกบดทบ นำาหนกตอความกวางของลอรถบด

ความถการสนสะเทอนระยะเตนของลอรถบด ความเรวของรถบด และปจจยทเกยวของอนๆ จะตอง

พจารณาใชใหเหมาะสมกบชนด ลกษณะ ความคงตว อณหภม ความหนาของชนทางทป และสภาพ

ของชนทางทอยภายใตทจะกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรตทบ การบดทบใหเรมบดทบจากขอบชน

ทางแอสฟลตคอนกรตดานตำา หรอขอบชนทางดานนอก ไปหาขอบชนทางแอสฟลตคอนกรตดานสง

หรอขอบชนทางดานใน

การบดทบโดยใชรถบดสนสะเทอน ควรใชความถการสนสะเทอน และระยะเตนของลอรถบดให

เหมาะสม ความถการสนสะเทอนควรอยระหวาง 33-50 เฮรตซ (2,000-3,000 รอบตอนาท) และระยะ

เตนของลอรถบดควรอยระหวาง 0.2-0.8 มลลเมตร สำาหรบการบดทบชนผวทางหรอผวไหลทาง

แอสฟลตคอนกรต ควรใชคาความถการสนสะเทอนดานสง และใชคาระยะเตนดานตำา แตถาเปนชน

ทางแอสฟลตคอนกรตทไมใชชนผวทางและมความหนามากกวา 50 มลลเมตร อาจใชคาความถการ

สนสะเทอนดานตำา และใชคาระยะเตนดานสงได อยางไรกตามการใชคาความถการสนสะเทอนและ

คาระยะเตนของลอรถบดในการบดทบใหพจารณาจากผลการทำาแปลงทดลองตามขอ 8.4.3

มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 93: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

70 มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

การบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตทมความหนานอยกวา 25 มลลเมตร ตองพจารณา

ความเหมาะสมเปนพเศษ หากใชรถบดลอเหลก ไมควรบดทบโดยการสนสะเทอน หากจะใชรถบดบดทบ

โดยการสนสะเทอนกใหใชคาระยะเตนของลอรถบดดานคาตำา โดยเมอบดทบแลวจะตองไมเกดความ

เสยหายของชนทางแอสฟลตคอนกรต เชน เกดการยบตว ทงนตองไดรบความเหนชอบจากผควบคม

งานกอน

การบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตทมความหนาระหวาง 25-50 มลลเมตร หากใชรถบด

สนสะเทอนบดทบ ควรใชคาความถการสนสะเทอนดานสง และใชคาระยะเตนของลอรถบดดานตำา

การบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตทมความหนามากกวา 50 มลลเมตร ดวยรถบดสนสะเทอน

สำาหรบการบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตทไมใชชนผวทาง อาจใชคาระยะเตนของลอรถบดดานสงได

แตสำาหรบชนผวทางแอสฟลตคอนกรต ควรจะใชคาความถการสนสะเทอนดานสง และใชคาระยะเตน

ของลอรถบดดานตำา

การบดทบชนทางแอสฟลตคอนกรตทมความหนามากกวา 50 มลลเมตร และไมมแนว

สงกอสราง เชน คนหน หรอชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางแลวชวยอดดานขางไว หากบดทบตาม

วธการปกตแลวปรากฏวามการเคลอนตวของสวนผสมแอสฟลตคอนกรตดานขางใหเปลยนวธการบดทบ

ใหม โดยใหรนแนวบดทบเทยวแรกเขาไปใหหางจากขอบชนทางแอสฟลตคอนกรตประมาณ 300

มลลเมตร หลงจากนนใหบดทบตอไปตามปกต เสรจแลวจงกลบมาบดทบขอบชนทางแอสฟลต

คอนกรตสวนทเวนไวนนในเทยวสดทายของการบดทบเตมหนาเทยวแรกตอไป

การกอสราง ชนทางแอสฟลตคอนกรต 2 ชองจราจรพรอมกน การบดทบในขนตนน

ใหดำาเนนการพรอมกนทง 2 ชองจราจร โดยใหเวนระยะของแนวบดทบใหหางจากรอยตอรอนหรอ

รอยตอใหมของแตละชองจราจร ไวขางละประมาณ 200 มลลเมตร พนทแนวรอยตอดงกลาวน

ใหดำาเนนการบดทบตามขอ 8.4.6(2) ตอเนองกนไป

8.4.8 การบดทบขนกลาง (Intermediate Rolling) ใหเรมดำาเนนการบดอดเมอชนทางแอสฟลตคอนกรตม

อณหภมไมตำากวา 95 องศาเซลเซยส การบดทบขนกลางควรดำาเนนการตามรปแบบการบดทบขนตน

โดยใหบดทบตามหลกการบดทบขนตนใหใกลชดทสด และใหบดทบโดยตอเนองไปจนกวาจะไดความแนน

ตามทกำาหนดและสมำาเสมอทวทงแปลงทกอสราง

การบดทบขนกลางตามปกตใหใชรถบดลอยางเปนหลก โดยเฉพาะชนผวทางและผวไหลทาง

แอสฟลตคอนกรต ใหปรบนำาหนกรถบด และความดนลมยาง เพอใหไดแรงอดทผวหนาสมผสของลอรถบด

ทเหมาะสมกบชนทางแอสฟลตคอนกรตทกำาลงบดทบ

สำาหรบชนทางแอสฟลตคอนกรตอนๆ หรอชนทางแอสฟลตคอนกรตทมความหนามากกวา 50

มลลเมตร ทไมใชชนผวทางและผวไหลทางแอสฟลตคอนกรต อาจพจารณาใหใชรถบดลอเหลก รถบด

สนสะเทอนบดทบรวมกบรถบดลอยางดวยไดตามความเหมาะสม โดยนำาหนกรถบด นำาหนกบดทบ

นำาหนกตอความกวางของลอรถบด ความถการสนสะเทอน ระยะเตนของลอรถบด และปจจยท

เกยวของอนๆ จะตองพจารณาใชใหเหมาะสมกบชนทางแอสฟลตคอนกรตทกำาลงบดทบ ทงนใหอยใน

ดลยพนจของผควบคมงาน

Page 94: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

71มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

8.4.9 การบดทบขนสดทาย (Finish Rolling) มจดประสงคเพอลบรอยลอรถบดทผวหนาและทำาใหผวหนา

เรยบสมำาเสมอเทานน ทงนใหเรมดำาเนนการเมอชนทางแอสฟลตคอนกรตมอณหภมไมตำากวา 66

องศาเซลเซยส โดยใหใชรถบดลอเหลกแบบไมสนสะเทอนหรอใชรถบดสนสะเทอนแตบดทบโดยไม

สนสะเทอนเทานน รถบดตองมนำาหนก นำาหนกบดทบ นำาหนกตอความกวางของลอรถบด และปจจยท

เกยวของอนๆ เหมาะสมกบชนทางแอสฟลตคอนกรตทกำาลงบดทบ

8.4.10 การบดทบพนทพเศษ

(1) การบดทบบนพนทลาดชนสง (Steep Grade) สำาหรบชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางบน

พนททมความลาดชนสง หรอในทางโคงทมการยกโคงสง การบดทบโดยรถบดลอเหลกแบบ

ไมสนสะเทอน ใหใชลอตาม (Tiller Wheel) เดนหนา โดยใหบดทบตามหลงเครองป โดยใกลชด

ทสด ไมวาเครองปจะปสวนผสมแอสฟลตคอนกรตขนทางลาดชนหรอปลงตามทางลาดชนกตาม

ในการบดทบโดยใชรถบดสนสะเทอนนน การบดทบในเทยวแรกใหบดทบโดยไมสนสะเทอน

แตหลงจากทสวนผสมแอสฟลตคอนกรตของชนทางมความคงตว (Stability) สงขนมากพอ

ทจะบดทบโดยการสนสะเทอนได กใหบดทบตอไปโดยการสนสะเทอน โดยใหใชคาระยะเตนของ

ลอรถบดดานตำา

(2) การบดทบบนพนททรถบดเขาไปดำาเนนการไมได (Inaccessible Area) สำาหรบพนททกอสราง

ชนทางแอสฟลตคอนกรตทรถบดเขาไปดำาเนนการไมได เชน บรเวณทชดกบคนหนและรอง

ระบายนำา สะพาน ขอบบอพก และสงกดขวางอนๆ จะตองใชเครองจกรหรอเครองมอบดทบ

ขนาดเลกทถกตองตามขอ 6.8.1 และหรอขอ 6.8.2 การนำามาใชและการใชงานใหอยใน

ดลยพนจของผคมงาน

(3) การบดทบทแยงมม ในขนแรกใหดำาเนนการบดทบในแนวทแยงมมกอน ตอจากนนจงบดทบ

ขนานกบขอบทางโคง

ก. การบดทบทแยงมม ในขนแรกใหดำาเนนการบดทบในแนวทแยงมมกอน ตอจากนนจงบดทบ

ขนานกบขอบทางโคง

ข. การบดทบขนาน ในขนแรกใหดำาเนนการบดทบในแนวขนาน โดยตงฉากกบแนวเสนแบง

กงกลางทางแยกกอน ตอจากนนจงบดทบขนานกบขอบทางโคง

9. การตรวจสอบชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางเสรจแลว

หลกเกณฑในการตรวจสอบชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางเสรจเรยบรอยแลว มดงตอไปน

9.1 ลกษณะผว(SurfaceTexture)

ชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางเสรจเรยบรอยแลว จะตองไดระดบและความลาดตามแบบ มลกษณะผว

และลกษณะการบดทบทสมำาเสมอ ไมปรากฏความเสยหาย เชน แอสฟลตคอนกรตทผวหนาหลด (Pull)

รอยฉก (Torn) ผวหนาหลวมหรอแยกตว (Segregation) เปนคลน (Ripple) หรอความเสยหายอนๆ

หากตรวจสอบแลวปรากฏความเสยหายดงกลาว จะตองดำาเนนการแกไขใหถกตองเรยบรอยตามทผควบคมงาน

เหนสมควร

Page 95: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

72 มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

9.2 ความเรยบทผว(SurfaceTolerance)

เมอใชไมบรรทดวดความเรยบตามขอ 6.8.5 วางทาบบนผวของชนทางแอสฟลตคอนกรตในแนวตงฉากและ

ในแนวขนานกบแนวเสนแบงกงกลางถนน ระดบผวของชนทางแอสฟลตคอนกรตภายใตไมบรรทดวดความเรยบ

จะแตกตางจากระดบของไมบรรทดวดความเรยบไดไมเกน 6 มลลเมตร และ 3 มลลเมตร ตามลำาดบ

9.3 ความแนน(Density)

การตรวจสอบรบรองความแนนของชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางเสรจเรยบรอยแลว ไดจากการ

เปรยบเทยบคาความแนนของตวอยางชนทางแอสฟลตคอนกรตกบคาความแนนของตวอยางทบดอดใน

หองปฏบตการตาม มยผ. 2217.-.57: มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล (Marshall)

โดยคำานวณเปนคาความแนนรอยละของคาความแนนของตวอยางทบดอดในหองปฏบตการ ตามรายละเอยดดงน

9.3.1 การจดเตรยมกอนตวอยางแอสฟลตคอนกรตในหองปฏบตการ ใหเกบตวอยางสวนผสมแอสฟลต

คอนกรตจากรถบรรทกทโรงงานผสมกอนสงออกไปยงสถานทกอสรางโดยการสมตวอยางจาก

รถบรรทกจากการผลตสวนผสมฟลตคอนกรตประจำาวนเปนระยะๆ แลวนำาไปดำาเนนการใน

หองปฏบตการ โดยใหไดกอนตวอยางอยางนอย 8 กอนตวอยางในแตละวนทปฏบตงาน ทดสอบหาคา

ความแนน แลวนำาคาความแนนททดสอบไดจากกอนตวอยางทงหมดมาหาคาเฉลย เปนความแนนใน

หองปฏบตการประจำาวน สำาหรบใชในการคำานวณเปรยบเทยบเปนคาความแนนรอยละของตวอยางชน

ทางแอสฟลตคอนกรตในสนาม

การเกบตวอยางและการเตรยมตวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรตใหดำาเนนการตาม

รายละเอยดและวธการทกำาหนด การทดสอบหาคาความแนนใหดำาเนนการตาม มยผ. 2217-57:

มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล (Marshall) สวนผสมแอสฟลตคอนกรตใน

หองปฏบตการ จะตองตรงตามทระบไวในสตรสวนผสมเฉพาะงาน และมอณหภมในขณะบดอดกอน

ตวอยางตรงตามทกำาหนด สำาหรบตวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรตทดำาเนนการในหองปฏบตการนน

อนญาตใหนำาเขาอบในเตาอบเพอรกษาอณหภมไวไดนานไมเกน 30 นาท ในระหวางดำาเนนการถา

อณหภมของตวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรตลดลงตำากวาอณหภมการบดอดทกำาหนด ใหนำา

ตวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรตดงกลาวนนทงไป หามนำาไปอบเพอนำามาใชบดอดทำากอนตวอยาง

ทดสอบอกตอไป

9.3.2 การจดเตรยมกอนตวอยางของชนทางแอสฟลตคอนกรตในสนาม ใหเจาะกอนตวอยางตวแทนของชน

ทางแอสฟลตคอนกรตในสนามทกอสรางเสรจเรยบรอยแลว ดวยเครองเจาะตวอยางทถกตองตามขอ

6.8.4 โดยใหเจาะเกบกอนตวอยางไมนอยกวาจำานวน 1 กอนตวอยางทกๆ ระยะทางประมาณ 250

เมตรตอชองจราจร หรอทกๆ สวนผสมแอสฟลตคอนกรตทนำามาใชงานประมาณ 100 ตน แลวนำาไป

ทดสอบหาคาความแนนตาม มยผ. 2217.-.57: มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธ

มารแชลล (Marshall)

สำาหรบชนผวทางชนรองผวทาง และชนปรบระดบแอสฟลตคอนกรตทมความหนาไมนอยกวา

25 มลลเมตร คาความแนนของชนทางแอสฟลตคอนกรตในสนามจะตองไมนอยกวารอยละ 98 ของคา

ความแนนเฉลยของกอนตวอยางจากหองปฏบตการทใชเปรยบเทยบประจำาวน

Page 96: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

73มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

สำาหรบชนพนทาง และผวไหลทางแอสฟลตคอนกรต คาความแนนของชนทางแอสฟลต

คอนกรตในสนามจะตองไมนอยกวารอยละ 97 และ 96 ของคาความแนนของกอนตวอยางจาก

หองปฏบตการทใชเปรยบเทยบประจำาวนตามลำาดบ

10. การอำานวยการและควบคมการจราจรระหวางการกอสราง

ในระหวางการกอสรางชนทางแอสฟลตคอนกรต จะตองจดและควบคมการจราจรไมใหผานชนทางแอสฟลต

คอนกรตทกอสรางใหม จนกวาชนทางแอสฟลตคอนกรตจะเยนตวลงมากพอ โดยเมอเปดใหการจราจรผานแลวจะไม

ทำาใหเกดรองรอยบนชนทางแอสฟลตคอนกรตนนโดยจะตองตดตงปายจราจร พรอมอปกรณควบคมการจราจรอนๆ

ทจำาเปนตามทกรมโยธาธการและผงเมองกำาหนด พรอมจดบคลากรเพออำานวยการจราจรใหผานพนทกอสรางไดโดย

สะดวกปลอดภย และไมทำาใหชนทางแอสฟลตคอนกรตทกอสรางใหมนนเสยหาย ระยะเวลาในการปดและเปดการ

จราจรใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

11. เอกสารอางอง

11.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 230 - 2531: มาตรฐานงานผวทางแอสฟลตตกคอนกรต (Asphaltic

Concrete )

11.2 มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท มทช. 230 - 2545: มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

11.3 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ม. 408/2532: แอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete or Hot Mix Asphalt)

11.4 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS : ASTM. STANDARD D-1559

11.5 THE ASPHALT INSTITUTE “MIX DESIGN METHODS FOR ASPHALT CONCRETE AND THE HOT-

MIX TYPES” MANUAL SERIES NO.2 (MS-2)

Page 97: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

74 มยผ. 2131 - 57 : มาตรฐานงานแอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)

Page 98: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

75

มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต(Surface Treatment)

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

2132 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานผวจราจรแบบเซอรเฟชทรตเมนต (Surface Treatment)

2. นยาม“งานผวจราจรแบบเซอรเฟชทรตเมนต (Surface Treatment)” หมายถง การกอสรางผวหรอผวไหลทาง ดวยการลาดแอสฟลตและเกลยวสดหนยอยปดทบ โดยจะกอสรางเปนชนเดยวหรอหลายชนบนชนพนทางทได ลาดแอสฟลตไพรมโคท (Prime Coat) แลวหรอบนพนทอนใดทไดเตรยมไวแลว

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ.2107 - 57: มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซ

ทรตเมนต (Surface Treatment)3.2 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371: มาตรฐานแคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน3.3 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมมอก. 851: แอสฟลตซเมนต สำาหรบงานทาง3.4 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 865: มาตรฐานคทแบคแอสฟลต

4. วสด4.1 วสดยางแอสฟลต ทใชตองเปนประเภทและชนด ดงตอไปนอยางใดอยางหนง 4.1.1 แอสฟลตซเมนต (Asphalt Cement) AC 60-70, AC 80-100 ตามมาตรฐานผลตภณฑ

อตสาหกรรมมาตรฐาน มอก. 851:แอสฟลตซเมนต สำาหรบงานทาง 4.1.2 คทแบคแอสฟลตชนดบมเรว (Rapid Curing Cut Back Asphalt) RC-800, RC-3000 ตามมาตรฐาน

ผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 865: มาตรฐานคทแบคแอสฟลต 4.1.3 แคตอออนกแอสฟลตอมลชน (Cationic Asphalt Emulsion) CRS-1,CRS-2 ตามมาตรฐานผลตภณฑ

อตสาหกรรม มอก. 371: มาตรฐานแคตอออนก แอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน อณหภมทใชลาดแอสฟลตชนดตางๆ ดงกลาวมาแลวใหเปนไปตามตารางท 1

4.1.4 แอสฟลตชนดอนๆ หรอแอสฟลตทปรบปรงคณสมบตดวยสารใดๆ นอกเหนอจากนตองมคณภาพเทยบเทาหรอดกวาทงนตองผานการทดสอบคณภาพและตองไดรบอนญาตใหใชไดจากกรมโยธาธการและผงเมองเปนกรณไป

4.1.5 กรณททางมความลาดชนมากหรอมปญหาแอสฟลตไหลกอนลงหนยอย ผควบคมงานอาจหามใชแอสฟลตอมลชนหรอคทแบคแอสฟลตชนดนนๆ

4.1.6 กรณทมปรมาณการจราจรมาก หรอไมสามารถปดการจราจรไดนาน ผควบคมงานอาจกำาหนดใหใชเฉพาะ

แอสฟลตซเมนตเทานน

Page 99: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

76

4.1.7 กรณทอณหภมของผวทางตำากวา 15 องศาเซลเซยส หามใชแอสฟลตซเมนต หากมความจำาเปนตองใช

จะตองใชนำามน (Cutter) ผสม และไดรบความเหนชอบจากผควบคมงานกอน ปรมาณของนำามนทใชให

เปนไปตามทผควบคมงานกำาหนด แตไมมากกวาคาทแสดงไวในตารางท 2

ตารางท1ชวงอณหภมของแอสฟลตทใชลาด

ชนดแอสฟลตชวงอณหภมทใชลาด

°C °F

AC 60-70 145-175 295-345

AC 80-100 140-175 285-345

RC 3000 120-160 250-310

RC 800 100-120 210-250

CRS-1 40-65 100-150

CRS-2 50-85 125-185

ตารางท2ปรมาณนำามน(Cutter)ทใช

หนยอย

ขนาดทใชเรยกมลลเมตร(นว)

ปรมาณนำามนทใชผสม

รอยละโดยปรมาตรของแอสฟลตซเมนตท15°C

19.0 (3/4 ) ไมเกน 2

12.5 (1/2 ) ไมเกน 4

9.5 (3/8 ) ไมเกน 4

การผสมนำามนลงในแอสฟลตซเมนตนน ในการปฏบตการในสนามตองใหความรอนแอสฟลตซเมนต

ทอณหภมระหวาง 160-185 องศาเซลเซยส จากนนใชเครองสบ (Pump) สบนำามนจากถงเกบนำามนไป

ใสในถงบรรจแอสฟลตของเครองพนแอสฟลตตามปรมาณทไดคำานวณไว แลวใหเวยนสวนผสมแอสฟลต

ซเมนตกบนำามน ในถงบรรจแอสฟลตประมาณ 20 นาทจงนำาไปลาดได

ในระหวางทสบนำามนเตมลงในถงบรรจแอสฟลตของเครองพนแอสฟลตเพอผสมกบแอสฟลตซเมนตนน

ตองระมดระวงไมใหมประกายไฟเกดขน เชน การจดไฟ การสบบหร หรอการใชเตาฟ ภายในรศม

15 เมตร จากเครองพนแอสฟลต เพราะระหวางการผสมนจะมไอระเหยของนำามนและแอสฟลตซเมนต

ซงตดไฟไดงายเกดขน นอกจากนนจะตองระมดระวง ไมใหมการตดเครองยนตทมการสนดาปภายใน

บรเวณดงกลาว ซงจะทำาใหเกดประกายไฟทสามารถจดไอระเหยนำามนใหลกเปนไฟได

4.2 หนยอย

หนยอยใหเปนไปตาม มยผ. 2107-57: มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต

(Surface Treatment)

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 100: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

77

4.3 สารเคลอบผวหนยอย(Pre-CoatingMaterial) สารทใชเคลอบผวหนยอย อาจเปนนำามนกาดหรอนำามนดเซล ซงเปนเกรดทใชกนทวไป หรอสารอนใดท

ไดรบความเหนชอบจากกรมโยธาธการและผงเมองใหใชได4.4 สารผสมแอสฟลต(Additive) สารผสมแอสฟลตทนำามาใชตองเปนชนดทกรมโยธาธการและผงเมองตรวจสอบแลวและอนญาตใหใชได4.5 การเลอกใชขนาดของหนยอย 4.5.1 ผวทางแบบเซอรเฟชทรตเมนตชนเดยว (Single Surface Treatment) - ใหใชขนาด 12.5 มลลเมตร (1/2 นว) 4.5.2 ผวทางแบบเซอรเฟซทรตเมนตสองชน (Double Surface Treatment) - ชนทหนง ใหใชขนาด 19.0 มลลเมตร (3/4 นว) - ชนทสอง ใหใชขนาด 9.5 มลลเมตร (3/8 นว) 4.5.3 ผวไหลทางแบบเซอรเฟซทรตเมนตชนเดยว - ใหใชขนาด 19.0 มลลเมตร (3/4 นว) หรอ 12.5 มลลเมตร (1/2 นว) 4.5.4 ผวไหลทางแบบเซอรเฟซทรตเมนตสองชน - ชนทหนง ใหใชขนาด 19.0 มลลเมตร (3/4 นว) - ชนทสอง ใหใชขนาด 9.5 มลลเมตร (3/8 นว)

5. เครองจกรและเครองมอ เครองจกรและเครองมอทกชนดทจะนำามาใชงาน จะตองมสภาพใชงานไดดโดยจะตองผานการตรวจสอบ และหรอตรวจปรบ และผควบคมงานอนญาตใหใชได ในระหวางการกอสรางผรบจางจะตองบำารงรกษา เครองจกรและเครองมอทกชนดใหอยในสภาพดเสมอ

5.1 เครองพนแอสฟลต(AsphaltDistributor) ตองเปนชนดขบเคลอนไดดวยตวเองโดยมถงบรรจแอสฟลตตดตงบนรถบรรทกหรอรถพวงและประกอบดวยอปกรณ

ทจำาเปนในการใชงานดงน 5.1.1 ไมวด (Dipstick) หรอเครองวดปรมาณแอสฟลตในถง 5.1.2 หวเผาใหความรอนแอสฟลต (Burner) 5.1.3 เทอรโมมเตอรวดอณหภมแอสฟลต (Thermometer) 5.1.4 ปมแอสฟลต (Asphalt Pump) 5.1.5 เครองตนกำาลง หรอเครองทาย (Power Unit) 5.1.6 ทอพนแอสฟลต (Spray Bar) พรอมหวฉด (Nozzle) 5.1.7 ทอพนแอสฟลตแบบถอ (Hand Spray) 5.1.8 อปกรณวดปรมาณการพนแอสฟลต (Bitumeter) 5.1.9 ถงบรรจแอสฟลตบนรถ (Asphalt Tank) เครองพนแอสฟลตตองมระบบหมนเวยน (Circulating System) โดยมปมแอสฟลตทสามารถใชไดดตงแตแอสฟลตเหลวจนถงแอสฟลตซเมนต และตองทำางานไดดงน - ดดแอสฟลตทเตรยมไวแลวเขาถงบรรจแอสฟลตบนรถได - หมนเวยนแอสฟลตในทอพนแอสฟลตและในถงบรรจแอสฟลตบนรถได

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 101: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

78

- พนแอสฟลตผานทางทอพนแอสฟลตและทอพนแอสฟลตแบบมอถอได - ดดแอสฟลตจากทอพนแอสฟลตและทอพนแอสฟลตแบบมอถอกลบเขาสถงบรรจแอสฟลตบนรถได - ดดแอสฟลตจากถงบรรจแอสฟลตบนรถไปยงถงเกบแอสฟลตภายนอกได - เครองตนกำาลง หรอเครองทาย ตองมมาตรบอกความดน หรออนๆ เครองปมแอสฟลตตองตดเครองวดปรมาณแอสฟลตทผานปมโดยวดเปนรอบ หรอวดเปนความดนหรออนๆ ทอพนแอสฟลตอาจประกอบดวยทอหลายทอนตอกน มหวฉดตดตงโดยมระยะหางระหวางหวฉดเทากน หวฉดปรบทำามมกบทอพนแอสฟลตไดและตองมอปกรณปดเปดได ทอพนแอสฟลตตองเปนแบบทแอสฟลต หมนเวยนผานได เมอใชงานตองมความดนสมำาเสมอตลอดความยาวของทอและตองปรบความสงตำาได การพน แอสฟลตสามารถปรบใหพนแอสฟลตทมความกวางตางๆ กนได ทอพนแอสฟลตแบบมอถอ ตองเปนแบบใชหวฉดเคลอนตวไดอสระใชพนแอสฟลตบนพนทรถพน แอสฟลตเขาไปไมได อปกรณวดปรมาณการพนแอสฟลตประกอบดวยลอสำาหรบวดความเรวตอสายเชอมไปยงมาตรวด ความเรวในเกงรถมาตรวดความเรวนตองบอกความเรวเปนเมตรตอนาทหรอฟตตอนาท พรอมทงมตวเลขบอกระยะทางรวมทรถวง ถงบรรจแอสฟลตบนรถ เปนชนดมฉนวนหมปองกนความรอนภายใน ถงประกอบดวยทอนำาความรอน จากหวเผา (หนงหวเผาหรอมากกวา) มแผนโลหะชวยกระจายความรอนมทอระบายแอสฟลต ทถงตองม เครองวดปรมาณแอสฟลต เปนแบบไมวด หรอเขมวดบอกปรมาณหรอท งสองชนดม เทอรโมม เตอรวด อณหภมเปนแบบหนาปด (Dial) หรอแบบแทงแกวหมดวยโลหะ (Armoured Thermometer) หรอทงสอง ชนดทอานไดละเอยดถง 1 องศาเซลเซยส5.2 เครองโรยหน(AggregateSpreader) ตองเปนแบบขบเคลอนดวยตวเอง (Self Propelled) และตองประกอบดวยอปกรณสำาคญ ดงน 5.2.1 เครองยนตขบเคลอน 5.2.2 กระบะบรรจหน 5.2.3 สายพานลำาเลยงหน เปนชนดทมประตปรบปรมาณการไหลของหนได 5.2.4 เครองขบเคลอนสายพานลำาเลยงหน ซงสามารถปรบความเรวสายพานได 5.2.5 ยงโรยหน (Spread Hopper) ทปากยงดานลางปรบความกวางได เพอใหสามารถปรบปรมาณ

และความสมำาเสมอในการโรยหนไดอยางถกตอง เครองโรยหนตองมความสามารถโรยหนได แตละคร งไม นอยกวาความกวางของแอสฟลตทไดพนไวแลว เครองโรยหนนจะตองไดรบ ความเหนชอบจากผควบคมงานกอนใชงาน และหามเทหนจากรถบรรทกลงบนแอสฟลตทลาดไวแลว โดยตรง

5.3 เครองเคลอบผวหนยอย ควรมอปกรณดงตอไปนคอ อปกรณสำาหรบปอนหนตะแกรงรอนหนทสามารถคดกอนใหญหรอเลกเกนไป

และฝนออกได หวฉดสำาหรบพนสารทใชเคลอบผวถงกวน หรออปกรณอนใดทสามารถทำาใหหนยอยไดรบการ เคลอบผวดวยสารเคลอบผวอยางทวถงและสมำาเสมอ สายพานลำาเลยงและอปกรณอนๆ ทจำาเปน

5.4 เครองลางหนยอย ควรมอปกรณดงตอไปน คอ อปกรณสำาหรบปอนหนตะแกรงรอนหนทสามารถคดกอนใหญหรอเลกเกนไป

และฝนออกได หวฉดนำาทสามารถลางหนใหสะอาดได และอปกรณอนๆ ทจำาเปน ทงนอาจนำาเครองเคลอบผว

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 102: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

79

หนยอยมาใชแทนกได โดยตองเปลยนใชหวฉดนำาทเหมาะสมและหรอใชฉดนำาจากภายนอกชวย โดยตอง สามารถลางหนไดสะอาด ทงนตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงาน

5.5 เครองกวาดฝน(RotaryBroom) อาจเปนแบบลากแบบขบเคลอนไดดวยตวเองหรอแบบตดตงทรถไถนา (Farm Tractor) แตตองเปน

แบบไมกวาดหมนโดยเครองกล ขนไมกวาดอาจทำาดวยไฟเบอร ลวดเหลกไนลอนหวาย หรอวสดอนๆ ทเหมาะสมโดยความเหนชอบของผควบคมงาน ทงนตองมประสทธภาพพอทจะทำาใหพนทจะกอสราง สะอาดหรอกำาจดหนสวนเกนออกกอนการเปดการจราจร

5.6 เครองเกลยหนชนดลาก(DragBroom) ตองสามารถเกลยหนยอย ทไดโรยจากเครองโรยหนแลวใหสมำาเสมอและกระจายออกไปโดยไมทำาใหหน

ยอยสวนทเรมจบตวกบแอสฟลตแลวหลดออก5.7 เครองเปาลม(Blower) เปนแบบตดตงทายรถไถนา มใบพดขนาดใหญ ใหกำาลงลมแรงและมประสทธภาพพอเพยงทจะทำาใหพนท

ทจะกอสรางสะอาด5.8 รถบดลอยาง(PneumaticTiredRoller) ตองเปนแบบขบเคลอนไดดวยตนเอง (Self Propelled) มจำานวนลอไมนอยกวา 9 ลอ นำาหนกไมตำากวา

6 ตน ซงเมอเพมนำาหนกแลว มนำาหนกไมเกน 12 ตน ลอยางตองเปนชนดผวหนายางเรยบ มขนาดและจำานวนชนผาใบเทากนทกลอ การเพมนำาหนกรถและความดนลมของลอยางตองใหถกตองตามลกษณะงานทผควบคมงานกำาหนด ความดนลมของยางควรอยระหวาง 345-830 กโลปาสกาล (50-120 ปอนดตอตารางนว) ทงน ขนอยกบขนาดของยาง ชนดและนำาหนกรถ

5.9 รถตก(Loader) ตองมรถตกสำาหรบตกหนยอยจากกองรวมขนรถบรรทก หรออปกรณลำาเลยงหนยอยอนๆ เพอขนสงไปใช

ทหนางานไดตลอดเวลา5.10รถกระบะเททาย(DumpTruck) ตองเปนแบบทสามารถเชอมตอเครองโรยหนทดานทายรถไดอยางเรยบรอย และใชงานไดอยางถกตอง

6. ขอกำาหนดในการออกแบบกำาหนดปรมาณการใชวสด6.1 ปรมาณของหนยอย และปรมาณการใชแอสฟลต โดยประมาณใหเปนไปตาม ตารางท 3

ตารางท3ปรมาณวสดทใชโดยประมาณ

ขนาดทใชเรยกมลลเมตร(นว) 19.0(3/4) 12.5(1/2) 9.5(3/8)

หนยอยกโลกรมตอตารางเมตร 16-22 12-18 7-11

แอสฟลต ทอณหภม 15 °Cแอสฟลตซเมนต ลตรตอตารางเมตรคทแบคแอสฟลต ลตรตอตารางเมตรแอสฟลตอมลชน ลตรตอตารางเมตร

0.8-2.11.0-2.61.2-3.3

0.6-1.50.7-1.90.9-2.3

0.4-1.00.4-1.20.5-1.5

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 103: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

80

6.2 ปรมาณของวสดตามตารางท 3 น เปนเพยงการแนะนำาเทานน ในการทำาการกอสรางผวแบบเซอรเฟชทรตเมนต ทกคร ง ผ รบจ างจะตองส งต วอย างหนยอยและแอสฟลตชนดท ใช ใหกรมโยธาธการและผ ง เ มอง ตรวจสอบและออกแบบ กำาหนดปรมาณการใชวสดตอตารางเมตร ในกรณทใชคทแบกแอสฟลตหรอแอสฟลต ซเมนต ตองสงตวอยางสารเคลอบผวหนยอยและสารผสมแอสฟลตมาดวย

6.3 สำาหรบผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตสองชน อาจจำาเปนตองเปลยนแปลงปรมาณของแอสฟลตทออกแบบ ไวตามความเหมาะสม กลาวคอปรมาณแอสฟลตลาดชนทหนงอาจลดปรมาณลงและปรมาณทลดลงนใหนำาไป เพมในการลาดชนทสอง

6.4 หากมการเปล ยนแปลง อน เน องมาจากแหล งวสดหรอหนยอยท ใชม ขนาดเปล ยนแปลงไปโดยม ความหนาเฉลย (Average Least Dimension) ตางไปจากทกำาหนดไวในการออกแบบ 0.3 มลลเมตรขนไป หรอผรบจางขอเปลยนประเภทและชนดของแอสฟลต ทใช ผรบจางตองสงตวอยางหนยอยและแอสฟลตท เปลยนแปลง ใหกรมโยธาธการและผงเมองตรวจสอบและออกแบบกำาหนดปรมาณการใชตอตารางเมตรใหม ทงนการเปลยนแปลงทกครงตองไดรบความเหนชอบจากกรมโยธาธการและผงเมองกอน

6.5 การทดสอบและการตรวจสอบการออกแบบกำาหนดปรมาณการใชวสดททำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตทกครง หรอทกสญญาจาง คาใชจายในการน ผรบจางตองเปนผรบผดชอบทงสน

6.6 ในการออกแบบผวเซอรเฟซทรตเมนต ปรมาณแอสฟลตทใชจะกำาหนดไว เปนมาตรฐานทอณหภม 15 องศาเซลเซยส ในการทำาผวเมอจะลาดแอสฟลตทอณหภมตางๆ ตามตารางท 1 จะตองคำานวณแอสฟลตเปน ปรมาตรทอณหภมท ใชลาดโดยใชตารางท 4 สำาหรบแอสฟลตซเมนตและคทแบคแอสฟลตซเมนตทม ความถวงจำาเพาะท 15 องศาเซลเซยสตงแต 0.966 ถง 1.076 และตามตารางท 5 สำาหรบแอสฟลตอมลชน การคำานวณปรมาตรของแอสฟลตทใชลาดทอณหภมตางๆ คำานวณไดดงตอไปน

ปรมาตรหรออตราการลาดแอสฟลตทอณหภมทใชลาด = ปรมาตรหรออตราการลาดแอสฟลตทอณหภม15°C

คาปรบปรมาตรทอณหภมทใชลาด

ตารางท4คาปรบปรมาตรแอสฟลตซเมนตและคทแบคแอสฟลตตามอณหภมตางๆ

อณหภม°C คาปรบปรมาตร อณหภม°C คาปรบปรมาตร อณหภม°C คาปรบปรมาตร

15 1.000 81 0.959 147 0.920

18 0.998 84 0.957 150 0.918

21 0.996 87 0.956 153 0.916

24 0.994 90 0.954 156 0.914

27 0.993 93 0.952 159 0.913

30 0.991 96 0.950 162 0.911

33 0.989 99 0.948 165 0.909

36 0.987 102 0.946 168 0.907

39 0.985 105 0.945 171 0.905

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 104: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

81

อณหภม°C คาปรบปรมาตร อณหภม°C คาปรบปรมาตร อณหภม°C คาปรบปรมาตร

42 0.983 108 0.943 174 0.904

45 0.981 111 0.941 177 0.902

48 0.979 114 0.939 180 0.900

51 0.978 117 0.937 183 0.899

54 0.976 120 0.936 186 0.897

57 0.974 123 0.934 189 0.895

60 0.972 126 0.932 192 0.893

63 0.970 129 0.930 195 0.892

66 0.968 132 0.928 198 0.890

69 0.967 135 0.927 201 0.888

72 0.965 138 0.925 204 0.886

75 0.963 141 0.923

78 0.961 144 0.921

ตารางท5คาปรบปรมาตรแอสฟลตอมลชนตามอณหภมตางๆ

อณหภม°C คาปรบปรมาตร อณหภม°C คาปรบปรมาตร อณหภม°C คาปรบปรมาตร

15 1.000 51 0.984 87 0.969

18 0.999 54 0.983 90 0.967

21 0.997 57 0.981 93 0.966

24 0.996 60 0.980 96 0.965

27 0.995 63 0.979 99 0.964

30 0.993 66 0.978 102 0.962

33 0.992 69 0.976 105 0.961

36 0.991 72 0.975 108 0.960

39 0.989 75 0.974 111 0.959

42 0.988 78 0.972 114 0.957

45 0.987 81 0.971 117 0.956

48 0.985 84 0.970 120 0.955

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 105: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

82

7 วธการกอสราง7.1 การเตรยมการกอนการกอสราง 7.1.1 การเตรยมวสด ใหแยกกองหนยอยแตละขนาดไวโดยไมปะปนกนและตองไมใหมวสดทไมพงประสงคอนใดมาปะปน

บรเวณทเตรยมไว กองวสดจะตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงาน โดยปราศจากสงไมพงประสงคตางๆ 7.1.2 การตรวจสอบ ตรวจปรบเครองจกร เครองมอและอปกรณ

7.1.2.1 เครองพนแอสฟลตกอนนำาเครองพนแอสฟลตไปใชงาน จะตองตรวจสอบและตรวจ ปรบอปกรณตางๆ ใหอยในสภาพใชงานไดดเพอใหสามารถลาดแอสฟลตไดปรมาณท ถกตองและสมำาเสมอ

7.1.2.2 เครองโรยหนกอนจะนำาไปใชงาน ตองตรวจสอบใหถกตอง และตรวจปรบใหสามารถ โรยหนยอยไดตามปรมาณทกำาหนดและสมำาเสมอทวพนททโรยหนยอยนน

7.1.2.3 รถบดลอยางกอนจะนำาไปใช ตองตรวจสอบใหถกตองนำาหนกรถและความดนลมยาง ใหผควบคมงานกำาหนดใหเหมาะสมกบงานกอสราง

7.1.2.4 รถกระบะเททายกอนจะนำาไปใชงาน ตองตรวจสอบใหถกตองและจะตองมจำานวนพอเพยง ทจะขนสงหนยอยไปใชในการกอสรางไดอยางตอเนอง โดยไมทำาใหการโรยหนยอยหยดชะงก เมอไดลาดแอสฟลตไปแลว

7.1.2.5 เครองจกร เครองมอและอปกรณอนๆ นอกเหนอจากทไดกำาหนดไวแลว หากจำาเปนตองนำามาใชงานใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน โดยจะตองตรวจสอบและตรวจปรบใหถกตองกอนนำาไปใชงาน

7.1.3 การเตรยมพนทาง หรอผวทางเดม 7.1.3.1 กรณพนทางหรอผวทางเดมทจะทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตไมสมำาเสมอหรอเปนคลนใหปรบ

แตงใหสมำาเสมอ ถามหลมบอจะตองตดหรอขดออกแลวซอมแบบสกนแพตชง (Skin Patching) หรอแบบดพแพตชง (Deep Patching) แลวแตกรณ บดอดใหแนน มผวทเรยบสมำาเสมอ วสดทนำามาใชจะตองมคณภาพด ขนาดและปรมาณวสดทใชตองเหมาะสมกบลกษณะ ความเสยหายและพนททจะซอม

7.1.3.2 กรณพนทางททำาไพรมโคท (Prime Coat) หลดหรอเสยหายตองซอมแซมใหมใหเรยบรอยตามวธการทผควบคมงานกำาหนด แลวทงไวจนครบกำาหนดทตองบมตวของแอสฟลตทใชซอมเสยกอนจงทำาผวทางได

7.1.3.3 กรณพนทางททำาไพรมโคททงไวนานมผวหลดเสยหายเปนพนทตอเนองหรอมากเกน กวาทจะซอมตามขอ 7.1.3.2 ใหไดผลด ใหคราด (Scarify) พนทางออกแลวบดทบใหมใหไดตามมาตรฐานกำาหนด ทำาไพรมโคทใหมทงไพรมโคทไวจนครบกำาหนดทตองบมตวเสยกอน จงทำาผวทางได

7.1.3.4 กรณผวทางเดมมแอสฟลตเยม กอนทำาผวทางจะตองแกไขใหเรยบรอยเสยกอนโดยการปาดออกหรอโดยวธการอนใดทเหมาะสมทผควบคมงานกำาหนดหรอเหนชอบแลว

7.1.3.5 ขอบพนทาง พนทางหรอผวทางเดมทจะทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตตองสะอาดปราศจากฝนและวสดสกปรกอนๆ ปะปน

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 106: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

83

7.1.3.6 การทำาความสะอาดพนทางหรอผวทางเดมทจะทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนต โดยการกวาดฝน

วสดหลดหลวม ทรายทสาดทบไพรมโคทออกใหหมดดวยเครองกวาดฝนตองปรบอตราเรว

การหมนและนำาหนกกดทกดลงบนพนทางเดมใหพอด โดยไมทำาใหพนทางหรอผวทางเดม

เสยหาย เสรจแลวใหใชเครองเปาลม เปาฝนหรอวสดทหลดหลวมออกจนหมด

7.1.3.7 กรณทคราบฝนหรอวสดจบตวแขงทพนทาง หรอผวทางเดมทจะทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนต

ใหกำาจดคราบแขงดงกลาวออกเสยกอน โดยการใชเครองมอใดๆ ทเหมาะสมตามทผควบคม

งานกำาหนดหรอเหนชอบแลวขดออกแลวลางใหสะอาดทงไวใหแหง ใชเครองกวาดฝนกวาดและ

ใชเครองเปาลม เปาฝนหรอวสดทหลดหลวมออกใหหมด

7.1.4 การเคลอบผวหรอการลางหนยอย

7.1.4.1 ในกรณทใชแอสฟลตซเมนตหรอคทแบคแอสฟลต การเคลอบผวหนยอยใหปฏบตดงน

(1) หนยอย ตองไมมความชนมากเกนไปจนทำาใหเคลอบผวไดไมทวถง ถาหนมความชนมากเกนไป

ผควบคมงานอาจใชสารผสมแอสฟลตซงกรมโยธาธการและผงเมองไดตรวจสอบและอนญาต

แลวลงในสารเคลอบผวหนยอยดวยปรมาณไมนอยกวารอยละ 0.5 โดยปรมาตรของสารเคลอบ

ทใชทำาใหเคลอบผวไดทวถง

(2) การเคลอบผวใหทำาการเคลอบผวหนยอยโดยใชเครองเคลอบผวหนยอยปรมาณ 4-10 ลตร

ตอลกบาศกเมตร ทงนขนอยกบชนดและการดดซมของวสดหนยอยและชนดของสารทใช

เคลอบผว

(3) เครองเคลอบผวหนยอย จะรอนคดขนาดของหนยอยแยกเอาฝนและขนาดทไมตองการออก

แลวนำาสวนทเหลอมาเคลอบผวใหทวถง ดวยการใชหวฉดพนสารเคลอบผวลงบนหนยอย

การเคลอบผวตองเคลอบบางๆ ไมใหมสารเคลอบผวเยม

(4) เมอเคลอบผวหนยอยเสรจแลวควรนำาไปใชงานทนท หากเกบไวนานจนสารเคลอบผวแหง

ตองเคลอบผวใหม ทงนใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

7.1.4.2 ในกรณทใชแอสฟลตอมลชนไมตองเคลอบผว แตตองลางหนยอยใหสะอาดโดยใชเครองลางหนยอย

ตามขอ 5.4 หรอวธการอนใดทเหมาะสม ซงผควบคมงานเหนชอบแลวใหรบนำาไปใชโดยเรว

หากปลอยทงไวจนแหงหรอสกปรกตองลางใหม

7.1.5 การใชสารผสมแอสฟลต

สารผสมแอสฟลต อาจใชผสมกบสารเคลอบผวหนยอยหรอผสมกบแอสฟลตโดยตรงกได

แลวแตชนดและความเหมาะสมโดยใหเปนไปตามคำาแนะนำาของผผลต

ถาผสมสารผสมแอสฟลตลงในแอสฟลตโดยตรง ควรผสมกอนใชงานเลกนอยแลวทำาใหแอสฟลต

ในถงบรรจแอสฟลตประจำารถพนแอสฟลตไหลเวยนผสมเขากนด โดยใชเวลาประมาณ 20 นาท

แลวจงนำาไปใชงานทนท หามตมแอสฟลตทผสมสารผสมแอสฟลตแลวทชวงอณหภมสำาหรบพนแอสฟลต

ทงไวนานเพราะสารผสมแอสฟลตอาจเสอมคณภาพไดภายในไมกชวโมงเทานน

หากจำาเปนจะตองนำาแอสฟลตทผสมสารผสมแอสฟลต และตมทอณหภมทใชลาดทงไวเกนกวา

3 ชวโมงมาใชใหม ตองดำาเนนการตามขอแนะนำาของผผลตสารผสมแอสฟลต โดยความเหนชอบ

ของผควบคมงาน

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 107: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

84

7.2 การกอสราง

เมอไดตรวจสอบ ตรวจปรบเครองจกร เครองมอ อปกรณตางๆ และเตรยมพนททจะกอสรางเสรจเรยบรอย

ตามขอ 7.1.2 และ 7.1.3 แลว ใหดำาเนนการกอสรางดงตอไปน

7.2.1 การกอสรางผวแบบเซอรเฟชทรตเมนตชนเดยว (Single Surface Treatment) คอการลาดแอสฟลต

1 ครง และโรยหนยอยทบหนา 1 ครง แลวบดทบใหแนนโดยดำาเนนการดงตอไปน

7.2.1.1 ใชเครองพนแอสฟลต ลาดแอสฟลตตามอณหภมทกำาหนดไวในตารางท 1

7.2.1.2 เมอลาดแอสฟลตแลวใหโรยหนยอยปดทบแอสฟลตทนทตามปรมาณทกำาหนด ถาในพนท

บางสวนไมมหนยอยปดทบหนาหรอหนยอยไมเรยงกอนสมำาเสมอ ใหใชคนตกสาดหรอ

เกลยชวยทนท จนหนยอยเรยงกอนตดกนแนนสมำาเสมอ

7.2.1.3 ในกรณทลาดแอสฟลตครงละครงความกวางของถนนในการลาดแอสฟลตครงถนนแรก

การโรยหนยอยใหโรยเวนไว 100 หรอ 150 มลลเมตร เขามาจากขอบดานในของแอสฟลต

ทลาดเพอแอสฟลตจากการลาดแอสฟลตในอกครงถนนทเหลอเขามาซอนทบบนพนท

ทเวนไวน ทงนเพอจะไดปรมาณแอสฟลตทถกตอง และสมำาเสมอทวพนท

ในกรณทใชหวฉดชนดพเศษ ทรมทอพนแอสฟลตดานนอกสดซงหวฉดชนดพเศษนจะทำาให

มปรมาณแอสฟลตทพนออกมาสมำาเสมอเทากบปรมาณแอสฟลตดานในแลว กใหโรยหนยอย

เตมความกวางของพนททลาดแอสฟลตได แตทงนหวฉดชนดพเศษทนำามาใชเมอตรวจสอบ

ความสมำาเสมอของการลาดแอสฟลตตามขวางและตามยาวถนนแลวจะคลาดเคลอนไดไมเกน

รอยละ 17 และรอยละ 15 ตามลำาดบและผควบคมงานอนญาตใหใชไดเสยกอน

7.2.1.4 ขณะทกำาลงโรยหนยอยปดทบแอสฟลต ใหใชรถบดลอยางบดทบตามใหเตมผวหนาทนท

ประมาณ 2-3 เทยว

7.2.1.5 รถบดลอยางทใชตองมจำานวนอยางนอย 2 คน และหากในเวลา 1 ชวโมง ทำาผวทางไดเกน 500 เมตร

สำาหรบ 1 ชองจราจรแลว จะตองเพมรถบดลอยางอกไมนอยกวา 1 คน จำานวนรถบดลอยางท

เพมใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

7.2.1.6 หลงจากทรถบดลอยางบดทบเตมหนาผวทางประมาณ 2-3 เทยวแลว ใหใชเครองเกลยหนเกลย

หนยอยทเหลอคางซอนกนอยใหกระจายลงสวนทขาด จนหนยอยปดทบผวหนาแอสฟลต

สมำาเสมอ และตองไมใหมหนยอยทตดแอสฟลตอยแลวหลดออกการเกลยนใหเกลยเตมหนา

ประมาณ 2 เทยว

7.2.1.7 ใหใชรถบดลอยางบดทบตอไปอก จนกระทงหนยอยฝงตวลงไปในเนอแอสฟลตเปนอยางด

มลกษณะผวสมำาเสมอ และแอสฟลตแขงตว หรอแตกตวเรยบรอยแลว

7.2.1.8 ในบางกรณทจำาเปนอาจใชรถบดลอเหลก 2 ลอ ชนดขบเคลอนไดดวยตวเองขนาด 4-6 ตน

บดทบเปนครงสดทายได โดยบดทบเตมหนาไมเกน 2 เทยว และตองไมทำาใหหนยอยแตก

ทงนใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

7.2.1.9 ใหปดการจราจรไวใหนานทสดเทาทจะทำาได หากสามารถเบยงการจราจรไมใหผานพนทท

กอสรางผวทางได แตถาไมสามารถปดการจราจรไดกใหควบคมความเรวของการจราจรทผาน

ไมใหเกน 30 กโลเมตรตอชวโมง เปนเวลาอยางนอย 24 ชวโมง

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 108: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

85

7.2.1.10 หลงจากแอสฟลตยดหนยอยแนน และแหงดแลว ใหใชเครองกวาดฝนหรอเครองมออนใด

ทเหมาะสม กำาจดหนยอยทอาจหลงเหลออยบนผวทางออกใหหมด โดยไมทำาใหหนยอยทตด

แนนแลวหลดออก

7.2.2 การกอสรางผวแบบเซอรเฟชทรตเมนตสองชน (Double Surface Treatment) คอการลาดแอสฟลต

แลวโรยหนยอยแลวบดทบใหแนนสลบกนไปโดยดำาเนนการกอสรางเปนสองชนดงตอไปน

7.2.2.1 สำาหรบการลาดแอสฟลตครงทหนง และการโรยหนยอยชนทหนง ใหปฏบตเชนเดยวกบการทำา

ผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตชนเดยวตามขอ 7.2.1

7.2.2.2 ภายหลงจากการลาดแอสฟลตครงทหนง และโรยหนยอยชนทหนง พรอมทงบดทบแนน

เรยบรอยแลว ใหปลอยทงไวจนกวาแอสฟลตยดหนยอยแนน กอนทจะกอสรางชนตอไป

ระยะเวลาทปลอยทงไวควรเปน ดงน

7.2.2.2.1 สำาหรบแอสฟลตซเมนต ควรปลอยทงไว ประมาณ 2 ชวโมง

7.2.2.2.2 สำาหรบแอสฟลตอมลชน ควรปลอยทงไว ประมาณ 10 ชวโมง

7.2.2.2.3 สำาหรบคทแบคแอสฟลต ควรปลอยทงไว ประมาณ 18 ชวโมง

ทงนหมายถง ภาวะอากาศปกต เพอใหนำามนหรอนำาแลวแตชนดของแอสฟลตระเหยออกไป

เกอบหมด แตถามฝนตกหรอสภาวะอากาศทมความชนมาก อาจตองทงไวเปนนานกวาทได

กำาหนดไวขางตนกได โดยใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

7.2.2.3 กอนทลาดแอสฟลตครงทสอง ใหทำาความสะอาดผวทางชนทหนงดวยเครองมอทเหมาะสม

เชน ใชเครองกวาดฝน กวาดหนยอยทหลดหลวม หรอคางอยบนผวทางชนทหนงออก แลวใช

เครองเปาลมเปาฝนหรอวสดทหลดหลวมออกใหหมด ในกรณทมสงสกปรกเกาะตดแนนใหลาง

ออกใหหมด แลวจงลาดแอสฟลตตามอณหภมทกำาหนดไวตามตารางท 1 ในอตราทกำาหนดให

7.2.2.4 ในบางกรณ โดยดลยพนจของผควบคมงานอาจพจารณาใหทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตเพยง

ชนทหนงกอน แลวเปดการจราจรไวเปนระยะเวลาหนงทเหมาะสมโดยพจารณาถงสภาพพนท

ทกอสราง สภาวะอากาศสภาพลกษณะและปรมาณการจราจรเปนตน เพอใหผวทางชนทหนง

ปรบตวเสยกอนแลวจงทำาผวชนทสองโดยกอนทจะทำาผวชนทสอง ใหทำาความสะอาดผว

ชนทหนงพรอมทงใหดำาเนนการตามขอ 7.2.2.3 ตอไปดวย

7.2.2.5 ทนททลาดแอสฟลตครงทสอง ใหโรยหนยอยตามปรมาณทถกตองซงไดเตรยมไวแลวปดทบ

แอสฟลตทนท ขนตอนการกอสรางใหปฏบตเชนเดยวกบการกอสรางผวแบบเซอรเฟซทรตเมนต

ชนเดยว ตามขอ 7.2.1

8. รายละเอยดเพมเตม

8.1 การทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนต จะตองพจารณาสภาพดนฟาอากาศใหเหมาะสม หามลาดแอสฟลตในขณะทมลม

พดแรงหรอในขณะทมเคาวาฝนจะตกหรอระหวางฝนตก ถาผวหนาของพนททจะลาดแอสฟลตเปยกหามลาด

แอสฟลตซเมนตหรอคทแบคแอสฟลต

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 109: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

86

8.2 ความยาวของแปลงทจะลาดแอสฟลต ควรกำาหนดใหเหมาะสมกบชนดของแอสฟลตทใช ปรมาณการจราจร

สภาวะอากาศ เครองจกร และหนยอยทไดเตรยมไว

8.3 กอนเรมลาดแอสฟลต ใหจอดเครองพนแอสฟลตหางจากจดเรมตนแปลงทจะลาดแอสฟลตพอประมาณ เพอให

เครองพนแอสฟลตทำาความเรวของการลาดแอสฟลตไดตามทกำาหนดไว

8.4 ทจดเรมตนและจดสนสดของการลาดแอสฟลตแตละแปลง ใหใชกระดาษหนาหรอวสดทบใดๆ กวางอยางนอย

500 มลลเมตร วางยาวตลอดความกวางของการลาดแอสฟลต เพอปองกนไมใหลาดแอสฟลตซำา โดยตองเรม

และหยดลาดแอสฟลตแปลงนนบนกระดาษ หรอวสดทบดงกลาว เพอใหไดรอยตอการลาดแอสฟลตทเรยบรอย

ไมมแอสฟลตเลอะลำาไปในแปลงทไดลาดแอสฟลตไวแลว

8.5 การลาดแอสฟลต ไมควรลาดจนหมดถง ควรเหลอแอสฟลตในถงไวไมนอยกวารอยละ 5 ของความจของถง

ทงนเพราะแอสฟลตทออกจากเครองสบแอสฟลตจะมปรมาณลดลง ทำาใหอตราแอสฟลตทพนออกมาผดไปจาก

ทกำาหนดไว

8.6 ความสงของทอพนแอสฟลต กอนและหลงจากการลาดแอสฟลตในแปลงใดๆ ไมควรมความแตกตางเกน

12.5 มลลเมตร

8.7 การลาดแอสฟลต ควรวงสวนทศทางลมเพอใหควนหรอละอองแอสฟลตออกไปทางดานทายของเครองพนแอสฟลต

8.8 ในการทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตสองชน ควรลาดแอสฟลตชนทหนงและชนทสองใหสวนทางกน ทงนเพอเปนการ

เฉลยปรมาณแอสฟลตใหสมำาเสมอทวทงแปลง

8.9 เมอทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตเสรจแลว หามเปดการจราจรจนกวาแอสฟลตจะยดหนยอยแนนดแลว แตถาม

ความจำาเปนตองเปดการจราจร ใหจำากดความเรวของการจราจรไมใหเกน 30 กโลเมตรตอชวโมง เปนเวลาอยางนอย

24 ชวโมง

8.10 เมอทำาผวแบบเซอรเฟซทรตเมนตเสรจเรยบรอยแลว ควรเปดการจราจรขณะทผวทางมอณหภมตำา เชนตอนเยน

หรอคำา หามเปดการจราจรในขณะทฝนตก

9. ขอควรระวง

9.1 ในการใชคทแบคแอสฟลต เนองจากคทแบคแอสฟลตนนตดไฟไดงาย การปฏบตงานจะตองระมดระวง มใหเปลวไฟ

มาถกได ทงในขณะตมหรอขณะลาดคทแบคแอสฟลต

9.2 การขนสงแอสฟลตอมลชนแบบบรรจถง (Drum) โดยเฉพาะการขนขนและขนลง ตองระมดระวงไมใหถงบรรจ

แอสฟลตอมลชนไดรบการกระทบกระเทอนรนแรง เพราะอาจจะทำาใหแอสฟลตอมลชนแตกตวได

9.3 การใชแอสฟลตอมลชนแบบบรรจถง กอนถายเทแอสฟลตอมลชนลงในเครองพนแอสฟลตควรกลงถงไปมา

หรอกวนใหเขากนเสยกอน ทงนเพอใหแอสฟลตอมลชนมลกษณะเดยวกนทวถง หากใชไมหมดถงควรปดฝา

ใหแนนเพอปองกนนำาในแอสฟลตอมลชนระเหยออกไป ทำาใหแอสฟลตอมลชนแตกตวและหมดคณภาพ

การเปนแอสฟลตอมลชนได

9.4 หลงการลาดแอสฟลตประจำาวน ควรดดแอสฟลตในเครองพนแอสฟลตออกใหหมดแลวลางเครองพนแอสฟลต

โดยเฉพาะททอพนแอสฟลต การลางควรใชนำามนกาดหรอสารทำาละลายใดๆ สบผานทอตางๆ ของเครองพนแอสฟลต

เพอลางสวนทตกคางอยออกใหหมด ทงนเพอปองกนแอสฟลตเกาะตดแนน ทำาใหไมสะดวกในการใชงานตอไป

และชวยปองกนไมใหถงบรรจแอสฟลตในเครองพนแอสฟลตถกกรดในแอสฟลตอมลชนบางชนดกดทะลเสยหายได

มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 110: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

87มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

9.5 ในการผสมนำามน (Cutter) กบแอสฟลตใหดำาเนนการตามรายละเอยดในขอ 4.1.7 โดยเครงครดเพอปองกนอนตราย

จากการลกไหม

10. เอกสารอางอง

10.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 226-2539: มาตรฐานงานผวจาราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

10.2 มาตรฐานกรมทางหลวงทล-ม 401/2533: มาตรฐานผวทางแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 111: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

88 มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

Page 112: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

89มยผ. 2135 - 57 : มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

2135 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

2. นยาม“มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)”หมายถง การฉาบผวทางเดมหรอทำาผวทางบนพน ทางทไดทำาการไพรมโคท (Prime Coat) ไวแลวดวยสวนผสมของมวลรวมทมขนาดคละกนด (Well Graded) กบแอสฟลตอมลชนและนำา รวมทงวสดชนดละเอยด (Mineral Filler) เชน ปนซเมนตหรอปนขาว และอาจใชสารผสมเพมเพอใหแอสฟลตอมลชนแตกตวเรวขนหรอชาลง การทำาสเลอรซลมจดประสงคเพอบำารงรกษาผวทางเดมหรอเปนผวไหลทางไดดวย

3. มาตรฐานอางถง

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve

Analysis)

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ

(Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2223 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความสมมลยของทราย

(Sand Equivalent)

3.4 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371 - 2530: มาตรฐานแคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน

4. วสดวสดทใชทำาสเลอรซล ประกอบดวย

4.1 วสดแอสฟลตอมลชนซงไดแก CSS-1 หรอ CSS-1h ตองมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก.

371-2530: แคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนนหรอแอสฟลตอมลชนชนดอนซงกรมโยธาธการและผงเมอง

เหนชอบแลว

4.2 วสดสารผสมเพม (Additive) เพอทำาใหแอสฟลตอมลชนแตกตวเรวขนหรอชาลง หรอใชเพอใหแอสฟลตเคลอบมวล

รวมดยงขน ปรมาณทจะใชตองพอเหมาะเพอสามารถเปดการจราจรไดภายในเวลาทตองการ วสดสารผสมเพมน

จะใชหรอไมใชกไดแลวแตการออกแบบ ซงจะตองไดรบการเหนชอบจากกรมโยธาธการและผงเมอง

4.3 นำาตองใสสะอาดและปราศจากสงเจอปนทจะทำาใหเกดผลเสยตอวสดผสมสเลอรซล

4.4 มวลรวม (Aggregate) ตองเปนหนโม ถาจำาเปนอาจใชหนโมผสมทราย แตจะใชทรายไดไมเกนรอยละ 50 ของนำาหนกมวลรวมทงหมด และทรายนนจะตองมคาดดซมนำาไมเกนรอยละ 1.25 มวลรวมนตองแขง คงทนสะอาด

Page 113: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

90 มยผ. 2135 - 57 : มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

ปราศจากดนหรอวสดไมพงประสงคอยางอน ตองมคณสมบตตามขอกำาหนดตอไปน 4.4.1 หนโมหรอทรายจะตองมคาสมมลยของทราย (Sand Equivalent) ไมนอยกวารอยละ 50

ตาม มยผ. 2223 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความสมมลยของทราย (Sand Equivalent) 4.4.2 หนโม ตองมคาจำานวนสวนรอยละของความสกหรอ (Percentage of Wear) ไมมากกวารอยละ 35

ตาม มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง (Grade D)

4.4.3 มวลรวมทจะนำาไปผสมทำาสเลอรซลตองใหกรมโยธาธการและผงเมองตรวจคณภาพและอนมตให ใชไดกอน

4.4.4 มวลรวมตองมขนาดคละตามตารางท 14.5 วสดชนดละเอยด (Mineral Filler) เปนสวนหนงของสวนผสมมวลรวมตองใชในปรมาณนอยทสดเทาทจำาเปน

และจะใชเมอตองการปรบปรงความขนเหลว(Workability) ของสเลอรซลหรอขนาดคละ (Gradation) ของมวลรวม เชน ปนซเมนต ปนขาว

5. ขนาดคละของมวลรวมปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบ ขนาดคละของมวลรวม โดยทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis) ปรมาณแอสฟลตทใช และอตราการฉาบตองเปนไปตามตารางท 16. การกองหนหรอทราย การกองหนหรอทราย ใหกองไวอยางเปนระเบยบ ตองไมเปนบรเวณทมนำาขง ถาหากมการผสมตองทำาการผสมกนใหไดสวนคละอยางถกตองและสมำาเสมอกอนนำาไปใชผสมเปนสเลอรซล

ตารางท1ขนาดคละของมวลรวมปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบ

ชนดของสเลอรซล 1 2 3 4

ขนาดของตะแกรงรอน;มม. ผานตะแกรงรอน;รอยละ

12.5 (1/2 นว) - - - 100

9.5 (3/8 นว) - 100 100 85-100

4.75 (เบอร 4) 100 90-100 70-90 60-87

2.36 (เบอร 8) 90-100 65-90 45-70 40-60

1.18 (เบอร 16) 65-90 45-70 28-50 28-45

0.600 (เบอร 30) 40-60 30-50 19-34 19-34

0.300 (เบอร 50) 25-42 18-30 12-25 14-25

0.150 (เบอร 100) 15-30 10-21 7-18 8-17

0.075 (เบอร 200) 10-20 5-15 5-15 4-8

ปรมาณคงคาง (Residue) ของแอสฟลต โดยนำาหนกของหนแหง

10.0-16.0 7.5-13.5 6.5-12.0 5.5-7.5

อตราการป/ฉาบเปนนำาหนกของหนแหง (กก./ตร.ม.)

3.0-5.5 5.5-10.0 10.0-16.0 16.0-25.0

Page 114: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

91มยผ. 2135 - 57 : มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

7. ชนดของสเลอรซล

7.1 มาตรฐานนครอบคลมสเลอรซล 4 ชนด ดงแสดงไวในตารางท 1 ซงแตกตางกนตามวตถประสงคของการใชงาน

ขนาดของมวลรวม และอตราการใชวสด การจะกำาหนดใหฉาบผวแบบสเลอรซลชนดใดขนอยกบสภาพผวทางเดม

สงแวดลอมและวตถประสงคของการใชงาน ซงจะระบในแบบกอสราง

7.2 การฉาบผวแบบสเลอรซลจะตองเลอกชนดทมคณสมบตเหมาะสมกบความตองการซงแบงได ดงน

7.2.1 ชนดท 1 เปนสเลอรซลชนดทมความสามารถในการแทรกซมรอยแตกไดด มความยดหยนสงเหมาะท

จะใชงาน ดงตอไปน

(1) ยารอยแตก

(2) ปเปนผวทางชวคราวเพอรอการกอสรางชนอนตอไป

(3) ปเปนผวทางทรบปรมาณการจราจรนอย ความเรวตำา และพนทางระบายนำาไดด

7.2.2 ชนดท 2 เปนสเลอรซลชนดทมสวนละเอยดมากพอทจะซมลงไปในรอยแตกได เหมาะทจะใชงาน

ดงตอไปน

(1) ฉาบผวทางเดมทขรขระปานกลาง เชน ผวเซอรเฟสทรตเมนต หรอเพนนเตรชนแมคคาดม

(2) ปเปนผวทาง เพอฉาบปองกนนำาซมลงในพนทาง

(3) ใชแทนผวทางชนดเซอรเฟสทรตเมนต ชนเดยว (Single Surface Treatment)

7.2.3 ชนดท3 เปนสเลอรซลชนดทมผวคอนขางหยาบ สามารถอดรอยทหนผวเดมหลดไดด ปรบระดบผวเดม

ไดเลกนอย เหมาะสำาหรบใชงาน ดงตอไปน

(1) ฉาบผวเดมทมความขรขระมาก

(2) ฉาบเปนชนแรก หรอชนทสอง ในการฉาบผวแบบสเลอรซล หลายชน

(3) ใชฉาบผวเพอแก ความลาดชนดานตดขวาง (Crown Slope) ทผดไปเลกนอย

(4) ฉาบผวทางทผวทางเดมหลด (Raveling)

7.2.4 ชนดท4 เปนสเลอรซลชนดทมผวหนาหยาบ สามารถอดรอยทหนผวเดมหลดไดด ปรบระดบผวเดมไดด

เหมาะสำาหรบใชงาน ดงตอไปน

(1) ฉาบบนผวทางเดมทเปนแอสฟลตคอนกรต

(2) ใชแทนผวแบบเซอรเฟสทรตเมนต สองชน (Double Surface Treatment)

8. การออกแบบสวนผสมสเลอรซล

8.1 กอนจะเรมงาน ใหผรบจางเสนอรายการผลการออกแบบสวนผสมของผรบจาง และวสดทใชจะตองเปนวสด

ชนดและแหลงเดยวกนกบทเสนอขอใชงาน ซงจะตองมอบใหผควบคมงานนำาสงใหกรมโยธาธการและผงเมอง

ตรวจสอบอกครงหนง การออกแบบสวนผสมน ผรบจางจะตองใชวธของ The Asphalt Institute Manual Series

No. 19 โดยวธหาคา C.K.E. (Centrifuge Kerosene Equivalent Test) และตามมาตรฐาน ASTM Designation:

D 3910 - 80 a. Volume 0403 “Standard Practices for Design, Testing, and construction of Slurry

Seal” ฉบบปจจบนหรอวธอนใดทไดรบการเหนชอบจากกรมโยธาธการและผงเมอง

8.2 คณภาพของวสดทจะใชผสม จะตองผานการทดสอบและรบรองคณภาพใหใชได ในการออกแบบสวนผสมนน

จะตองใหเหมาะสมกบสภาพและปรมาณการจราจร สภาวะอากาศ การบม และการใชงาน

Page 115: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

92 มยผ. 2135 - 57 : มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

8.3 คณสมบตของสเลอรซลตองมคณสมบตดงตอไปน 8.3.1 ตองไมขนหรอเหลวมากเกนไป มคาการไหล (Flow) อยระหวาง 20-30 มม. 8.3.2 ตองมระยะเรมกอตว (Initial Set) ไมเกน 12 ชวโมง 8.3.3 เวลาในการใชบม (Cure Time) ไมเกน 24 ชวโมง 8.3.4 คาเวตแทรคอะเบรชนลอส (Wet Track Abrasion Loss) ไมมากกวา 800 กรมตอ ตร.ม. 8.3.5 เวลาทเปดใหการจราจรผานได (Traffic Time) กำาหนดใหเหมาะสมกบสภาพความจำาเปน

ในสนาม (รายละเอยดเพมเตมขอ 12)

8.4 ระหวางทำาการฉาบหรอปสเลอรซล ถาผควบคมงานเหนวาสวนผสมสเลอรซลทออกแบบไวไมเหมาะสม

กบสภาพความเปนจรงในสนาม ใหออกแบบสวนผสมใหมโดยดำาเนนการตามขอ 8.1, 8.2 และ 8.3

9. เครองจกรทใชในการกอสราง เครองมอและเครองจกรตางๆ ทจะนำามาใชจะตองไดรบการดแลและรกษาใหอยในสภาพทใชการไดดตลอดระยะเวลาของการดำาเนนงาน หากอปกรณ เครองมอหรอเครองจกรใดชำารด ผรบจางจะตองแกไขกอนนำาไปใชงาน

9.1 เครองจกรผสมสเลอรซล (Slurry Seal Machine) ตองเปนเครองทขบเคลอนดวยตนเอง ตดตงบนรถบรรทก

ประกอบดวยสวนประกอบตางๆ ดงน 9.1.1 ถงใสมวลรวม (Aggregate Bin) 9.1.2 ถงใสวสดผสมแทรก (Filler Bin) 9.1.3 ถงใสนำาและยางแอสฟลตอมลชน 9.1.4 ถงใสสารผสมเพม 9.1.5 สายพานลำาเลยงมวลรวมและสารผสมแทรกไปยงเครองผสม 9.1.6 เครองปมแอสฟลตอมลชนและนำา 9.1.7 เครองผสม 9.1.8 เครองฉาบ สำาหรบเครองปมแอสฟลตและเครองลำาเลยงมวลรวมจะตองมมาตรแสดงปรมาณและสามารถอานมาตร

ไดตลอดเวลาในการทำาสเลอรซล

9.2 เครองผสม เครองผสมจะตองเปนเครองชนดทผลตสวนผสมของสเลอรซลไดอยางตอเนองไมขาดตอนและตองสามารถ

ลำาเลยงหน นำาและแอสฟลตอมลชนลงสถงผสมตามอตราสวนทกำาหนดไวอยางถกตองและสามารถถายวสดผสม

ทเขากนอยางดแลวลงสเครองฉาบไดอยางตอเนองไมขาดตอน ทนททจะลำาเลยงหนลงสเครองผสม ตองทำาใหหน

เปยกเสยกอน เครองผสมจะตองมเครองลำาเลยงวสดชนดละเอยด และอปกรณวดปรมาณทสามารถลำาเลยงวสด

ชนดละเอยดในอตราสวนทกำาหนดไดอยางถกตอง ลงในถงผสมในตำาแหนงเดยวกบหนทกำาลงถกลำาเลยงลงสถงผสม

เครองผสมจะตองตดตงเครองฉดนำาใหเปนฝอยหรอละออง อยนำาหนาเครองฉาบทสามารถฉดนำาทำาใหผวทางเปยก

ไดอยางทวถง

9.3 เครองฉาบ (Spreader) เครองฉาบตดตงอยดานทายของเครองผสม จะตองสามารถปรบอตราการปไดตามทกำาหนด

ในมาตรฐาน ปรบความกวางไดไมนอยกวา 1 ชองจราจร ฉาบไดเรยบและสมำาเสมอ

9.4 เครองกวาดฝน ตองเปนแบบไมกวาดหมนโดยเครองกล อาจใชรวมกบเครองเปาฝน และไมกวาดมอ ซงสามารถ

ทำาความสะอาดผวทาง และรอยแตกได

9.5 อปกรณอน ๆ ทจำาเปนในการดำาเนนงาน เชน เครองฉาบดวยมอ พลว

Page 116: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

93มยผ. 2135 - 57 : มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

9.6 เครองจกรทใชบดทบ ตองเปนรถบดลอยางหนกประมาณ 5 ตน ยางเรยบ ความดนลมยางประมาณ 345

กโลปาสกาล (3.5 กก. ตอตารางเซนตเมตร หรอ 50 ปอนดตอตารางนว)

10. การเตรยมการกอนการกอสราง

กอนทำาการกอสรางใหเจาหนาท ทรบผดชอบดำาเนนการ ดงน

10.1 พจารณาตรวจสอบพนททจะกอสราง และแกไขความบกพรองตางๆ กอนฉาบผว เชน ถาผวเดมมความเสยหาย

ไมแขงแรงพอ เปนแหงๆ ใหทำาดพแพตชง (Deep Patching) ถาระดบไมด ใหทำาสกนแพตชง (Skin Patching)

10.2 ประชาสมพนธใหผทใชทางชองทจะทำาการฉาบผวทราบ และขอความรวมมอ ถาปรมาณการจราจรสงอาจตอง

ตดตอเจาหนาทตำารวจจราจร ไปคอยชวยควบคมการจราจรในบรเวณทจะทำาการฉาบผว

10.3 ตรวจสอบเครองวดปรมาณวสดตาง ๆ (Calibrate) กอนเรมทำางานเพอหาความสมพนธระหวางจำานวนวสดท

เปดลงในถงผสม โดยอานจากเครองหรอคมอการใชเครอง กบวสดทปลอยลงไปจรง

10.4 ตรวจสอบอปกรณ เครองมอและเครองจกร ใหอยในสภาพทพรอมจะนำาออกใชงาน และผลตสวนผสมสเลอรซล

ไดตามทออกแบบไว

10.5 ดำาเนนการใหผรบจางใชเครองกวาดฝน กวาดวสด เชน หนทหลด ดนทเกาะตดผวออกใหหมด จนผวทาง

สะอาด อาจจะใชการลาง ถาผควบคมงานเหนวา เครองกวาดกวาดออกไมหมด ในกรณทผวเดมมรอยแตก

ขนาดกวางทเหนวาถาใชนำาลางแลว นำาจะแทรกในรอยแตก หามใชนำาลาง

10.6 จะตองพจารณาสภาพของดนฟาอากาศใหเหมาะสม หามทำาการฉาบผวในระหวางฝนตก และอณหภมบรรยากาศ

ตองไมตำากวา 10 องศาเซลเซยส

11. การกอสราง11.1 วสดตางๆ ทจะนำามาผสมเปนสเลอรซล ตองเปนวสดทผานการทดสอบ และคณภาพใชไดแลว11.2 ขอกำาหนดในการกอสรางทวไป 11.2.1 ในกรณทผวทางเดมเปนผวแหง มหนโผลโดยไมมแอสฟลตเหลออยหรอทางเดมเปนผวคอนกรตตองทำาให

ผวทางเปยกอยางสมำาเสมอดวยเครองฉดนำาเปนฝอยหรอละอองทนทกอนฉาบผว 11.2.2 สวนผสมของสเลอรซล เมอฉาบบนผวทางแลว ตองมสวนผสมคงทตามตองการ 11.2.3 วสดทผสมแลวตองกระจายอยางสมำาเสมอในเครองฉาบ และตองมปรมาณมากพอตลอดเวลาเพอให

การฉาบไดเตมความกวางทตองการ 11.2.4 วสดทผสมแลวตองไมเปนกอง ไมเปนกอน หรอมหนทไมถกผสมกบแอสฟลตอมลชน ตองไมมการ

แยกตวระหวางแอสฟลตอมลชนและสวนละเอยดออกจากหนหยาบ ตองไมมหนหยาบตกอยสวนลาง ของวสดผสม ถามกรณดงกลาวเกดขนจะตองตกวสดผสมนออกจากผวทาง

11.2.5 ผวสเลอรซลตองไมมรอยขด ถาเกดกรณเชนนตองทำาการตกแตงและแกไขใหเรยบรอย ผควบคมงาน อาจสงใหใชตะแกรงรอนมวลรวมกอนนำามาผสม

11.3 ขอกำาหนดของรอยตอ รอยตอตามยาวหรอตามขวาง ตองไมเปนสนนนสงเกนไปหรอมองเหนชดเจน ดไมเรยบรอย ถาเกดกรณดงกลาวเชนน และจำาเปนตองใชกระสอบลากหรอเครองลากชนดอน ตองไดรบความเหนชอบจาก ผควบคมงาน

Page 117: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

94 มยผ. 2135 - 57 : มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

11.4 ขอกำาหนดของการฉาบดวยมอ ในกรณเครองฉาบทำาการฉาบไมได เพราะสถานทจำากด การฉาบดวยมอ ตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงานกอน

12. รายละเอยดเพมเตม12.1 การบม 12.1.1 ใหบมสเลอรซลไวระยะเวลาหนง กอนเปดใหการจราจรผาน ถามความจำาเปนอาจใชทรายหรอหนฝนสาด

เพอใหรถยนตผานได เชน ทางแยก ทางเชอม 12.1.2 ใหตรวจสอบการแตกตวของแอสฟลตอมลชนในสเลอรซล โดยดการเปลยนสของสวนผสมจากสนำาตาล

เปนสดำา และปราศจากนำาในสวนผสม ซงสามารถตรวจสอบไดโดยใชกระดาษซบนำาบนผวสเลอรซล ถาไมมนำาเหลอปรากฏ ใหเปดการจราจรได โดยปกตไมควรเกน 3 ชวโมง ระยะเวลาในการบมจะกำาหนดโดยกรมโยธาธการและผงเมอง

12.2 การบดทบ 12.2.1 การกอสรางสเลอรซล ชนดท1ชนดท2 และชนดท3 ไมจำาเปนตองบดทบ สำาหรบลานจอดรถและ

ทางวง ทางขบของสนามบนตองทำาการบดทบ 12.2.2 การฉาบผวชนดท 4 ตองบดทบ ขณะทแอสฟลตกำาลงแขงตว (ขณะบม) โดยใชรถบดลอยาง หนกประมาณ

5 ตนความดนลมยางประมาณ 345 กโลปาสกาลบดทบเตมผวหนาไมนอยกวา 5 เทยวดวยความเรว 5-8 กโลเมตรตอชวโมง

13. ขอควรระวง

13.1 การขนสงแอสฟลตอมลชน ในกรณเปนถง (Drum) โดยเฉพาะการขนขนและลง ตองระมดระวงไมใหถงบรรจ

แอสฟลตอมลชนไดรบการกระทบกระเทอนรนแรงมาก เพราะอาจจะทำาใหแอสฟลตอมลชนแตกตวได

13.2 กอนใชแอสฟลตอมลชนทบรรจถง ตงเกบรอไวนานๆ ควรกลงถงไปมาอยางนอยดานละ 5 ครง กอนบรรจลง

ในเครองผสมสเลอรซล ทงนเพอใหแอสฟลตอมลชนมลกษณะเดยวกนทวถง

13.3 ทกครงททำาการผสมสเลอรซลเสรจแลว ควรลางเครองผสมใหสะอาด มฉะนนจะมแอสฟลตเกาะตดแนน

ในเครอง ทำาใหไมสะดวกในการทำางานวนตอไป

13.4 เมอเปดถงบรรจแอสฟลตอมลชนออกใช ควรใชใหหมดถงหรอตองปดฝาอยางด มฉะนนนำาในถงจะระเหยได

ซงจะทำาใหแอสฟลตอมลชนหมดสภาพเปนแอสฟลตอมลชนได

14. ขอกำาหนดเพมเตมสำาหรบมาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล

14.1 กอนเรมงาน ผรบจางตองเสนอเอกสารการออกแบบสวนผสมแกผควบคมงาน แลวใหผควบคมงานเกบตวอยาง

วสดสวนผสมทจะใชในการผสมสงกรมโยธาธการและผงเมอง เพอตรวจสอบพรอมกบเอกสารการออกแบบ

สวนผสมดวย โดยผรบจางจะตองเปนผรบผดชอบคาใชจายทงหมด

14.2 เมอกรมโยธาธการและผงเมองตรวจสอบเอกสารการออกแบบและวสดสวนผสม และกำาหนดคาผลการทดสอบท

เหมาะสมใหแลว กรมโยธาธการและผงเมองจะออกสตรสวนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) ใหใชสำาหรบ

ควบคมงานตอไป

Page 118: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

95มยผ. 2135 - 57 : มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

14.3 การทำาสเลอรซลในสนาม ถาวสดมวลรวมหรอวสดผสมแอสฟลต ผดพลาดจากขอกำาหนด จะถอวาสวนผสม

ทผสมไวในแตละครงนนไมถกตองตามคณภาพทตองการ ซงผรบจางจะตองทำาการปรบปรงหรอแกไขใหม โดยผรบจางจะตองเปนผรบผดชอบคาใชจายทงหมด

14.4 หากวสดสวนผสมมการเปลยนแปลง เนองจากวสดมวลรวมกด หรอเนองจากเหตอนใดกด ผรบจางอาจขอ

เปลยนแปลงสตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได ทงนในการเปลยนแปลงทกครงตองไดรบความเหนชอบจาก

กรมโยธาธการและผงเมองกอน

14.5 การทดสอบและตรวจสอบการออกแบบ การฉาบผวทางแบบสเลอรซล ทกครงหรอทกสญญาจาง ผรบจาง

ตองชำาระคาธรรมเนยมตามอตราทกรมโยธาธการและผงเมองกำาหนด

15. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 232 - 2539: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

Page 119: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

96 มยผ. 2135 - 57 : มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

Page 120: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

97มยผ. 2136 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

2136 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

2. นยาม“งานผวจราจรแบบเคพซล”หมายถง การกอสรางผวทางสองชน ประกอบดวยผวทางชนแรกเปนผวทางแบบ เซอรเฟสทรตเมนตชนเดยว (Single Surface Treatment ) แลวปทบดวยสเลอรซล (Slurry Seal) ลงบนผวทาง หรอผวไหลทางดงกลาวอกหนงหรอสองชน ผวทางชนดนใชทำาเปนผวไหลทางไดดวย

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2107 – 57: มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซ

ทรตเมนต (Surface Treatment)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2132 – 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment)3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2135 - 57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 – 57 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve

Analysis)3.5 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371 - 2530: มาตรฐานแคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน

4. ผวทางชนแรกแบบเซอรเฟสทรตเมนตชนเดยว(SingleSurfaceTreatment)4.1 วสด 4.1.1 แอสฟลตใหเปนไปตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment) ขอ 4.1.3 และตองมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371 - 2530: แคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนนหรอแอสฟลตอมลชนชนดอน ซงกรมโยธาธการและผงเมองเหนชอบแลว

4.1.2 หนยอย ใหเปนไปตาม มยผ. 2107 - 57: มาตรฐานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซ ทรตเมนต (Surface Treatment)

4.2 การกองวสด 4.2.1 ใหแยกกองหนยอยแตละขนาดไว โดยไมปะปนกน 4.2.2 ถาบรเวณทกองหนยอยไมเรยบรอย อนอาจจะทำาใหมวสดอนไมพงประสงคมาปะปน ผควบคมงาน

อาจไมอนญาตใหใชหนยอยทมวสดอนปะปนนนได 4.2.3 บรเวณทกองหนยอย ตองมการระบายนำาทด อนเปนการปองกนมใหนำาทวมกองหนยอยได

Page 121: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

98

4.3 ขนาดของหนยอย

ขนาดของหนยอยของผวทางชนแรก โดยทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมด

ของวสด (Sieve Analysis) ใหเปนไปตามตารางท 1

ตารางท1ขนาดของหนยอย

ขนาดทใชเรยกมลลเมตร

นำาหนกผานตะแกรงเปนรอยละ

25.0มม.

19.0มม.

12.5มม.

9.5มม.

4.75มม.

2.36มม.

1.18มม.

19.0 (3/4 นว)12.5 (1/2 นว)

100-

90-100100

0-3090-100

0-80-30

-0-4

0-20-2

0-0.50-0.5

4.4 การเลอกใชขนาดของหนยอย สำาหรบผวทางชนแรกใหใชขนาด 19.0 มลลเมตร (3/4 นว) หรอ 12.5 มลลเมตร

(1/2นว) และตองมคณสมบตเปนไปตาม มยผ. 2107 – 57: มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบ

เซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

4.5 ปรมาณวสดทใชโดยประมาณ หนยอย และแอสฟลตโดยประมาณใหใชตามตารางท 2 สวนปรมาณวสดทใชจรง

ใหเปนไปตามการออกแบบตามวธการของกรมโยธาธการและผงเมอง ปรมาณแอสฟลตทออกแบบในชนนไดจากคา A.L.D.(AverageLeastDimension) ของหนยอย

ตารางท2ปรมาณวสดทใชโดยประมาณ

ขนาดทใชเรยกมลลเมตร 19.0(3/4นว) 12.5(1/2นว)

หนยอยกโลกรมตอตารางเมตรแอสฟลตอมลชนลตรตอตารางเมตร

16-221.1-2.3

12-180.8-1.6

4.6 การลางหนยอย

การลางหนยอย หนยอยไมตองเคลอบผว แตตองลางใหสะอาดแลวรบนำาไปใชโดยเรว หากปลอยทงไวจนแหง

หรอสกปรกตองลางใหม

4.7 การใชสารผสมแอสฟลต

สารผสมแอสฟลต อาจใชผสมกบสารเคลอบหนยอยหรอผสมกบแอสฟลตโดยตรงกได แลวแตชนดและ

ความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามคำาแนะนำาของผผลต

ถาผสมสารผสมแอสฟลตลงในแอสฟลตโดยตรง ควรผสมกอนใชงานเลกนอย แลวทำาใหแอสฟลตในถงบรรจ

แอสฟลตประจำารถพนแอสฟลตไหลเวยนใหผสมเขากนดเสยกอน โดยใชเวลาประมาณ 20 นาท แลวจงนำาไปใชงาน

ทนท หามตมแอสฟลตทผสมสารแอสฟลตแลวทชวงอณหภมสำาหรบพนแอสฟลตทงไว เพราะสารผสมแอสฟลต

อาจเสอมคณภาพไดภายในไมกชวโมงเทานน

หากจำาเปนทจะตองนำาแอสฟลตทผสมสารผสมแอสฟลต และตมทอณหภมทใชลาดทงไวเกนกวา 3 ชวโมง

มาใชใหม ตองดำาเนนการตามขอเสนอแนะนำาของผผลตสารผสมแอสฟลต โดยความเหนชอบของผควบคมงาน

มยผ. 2136 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

Page 122: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

99

4.8 เครองจกรและเครองมอ เครองจกรและเครองมอทใชใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต

(Surface Treatment) เครองโรยหนจะตองเปนแบบขบเคลอนดวยตวเอง4.9 การเตรยมการกอนการกอสราง การเตรยมการกอนการกอสรางใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต

(Surface Treatment)4.10 วธการกอสราง วธการกอสรางใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment)4.11 รายละเอยดเพมเตม รายละเอยดเพมเตมใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment)4.12 ขอควรระวง ขอควรระวงใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

5. ผวทางชนทสองสเลอรซล(SlurrySeal)5.1 วสด วสดทใชใหเปนไปตาม มยผ. 2135 - 57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)5.2 ขนาดของหนยอยปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบ ขนาดของหนยอย โดยทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve

Analysis) ปรมาณแอสฟลตทใช และอตราการฉาบใหเปนไปตาม ตารางท 3

ตารางท3ขนาดของหนปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบ

ชนดของสเลอรซล 2 3

ขนาดของตะแกรงรอน;มม. ผานตะแกรงรอน;รอยละ

9.5 (3/8 นว) 100 100

4.75 (เบอร 4) 90-100 70-90

2.36 (เบอร 8) 65-90 45-70

1.18 (เบอร 16) 45-70 28-50

0.600 (เบอร 30) 30-50 19-34

0.300 (เบอร 50) 18-30 12-25

0.150 (เบอร 100) 10-21 7-18

0.075 (เบอร 200) 5-15 5-15

Residue ของแอสฟลต ; รอยละโดยนำาหนกของหนแหง 7.5-13.5 6.5-12.0

อตราการป/ฉาบเปนนำาหนกของสวนผสมสเลอร ; กก./ตร.ม. 6.1-9.3 9.3-14.6

มยผ. 2136 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

Page 123: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

100

5.3 การกองหนยอยหรอทราย

การกองหนยอย หรอทราย ใหเปนไปตาม มยผ. 2135 - 57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล

(Slurry Seal)

5.4 ชนดของสเลอรซล

สำาหรบงานผวจราจรแบบเคพซล ใหใชสเลอรซล ชนดท2 หรอ ชนดท3 เทานน

5.4.1 สเลอรซล ชนดท2 ใชฉาบผวทางชนแรกทใชหนยอยหรอกรวดยอยขนาด 12.5 มลลเมตร (1/2นว) ตาม

ตารางท 1 โดยฉาบครงเดยวใหมปรมาณสวนผสมสเลอรซลตามตารางท 3

5.4.2 สเลอรซล ชนดท 3 ใชฉาบผวทางชนแรกทใชหนยอยหรอกรวดยอย ขนาด 19.0 มลลเมตร (3/4นว)

ตามตารางท 1 โดยแบงการฉาบเปน 2 ครง ใหมปรมาณสวนผสมสเลอรซลรวมทงหมด ตามตารางท 3

5.5 การออกแบบสวนผสมสเลอรซล

การออกแบบสวนผสมสเลอรซล ใหเปนไปตาม มยผ. 2135 - 57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล

(Slurry Seal)

5.6 เครองจกรทใชในการกอสราง

5.6.1 เครองจกรทใชในการกอสราง ใหเปนไปตาม มยผ. 2135 - 57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล

(Slurry Seal)

5.6.2 เครองจกรทใชบดทบตองเปนรถบดลอยางชนดขบเคลอนไดดวยตวเอง มนำาหนกประมาณ 10 ตน

แบบลอยางผวหนาเรยบความดนลมยางประมาณ 3.5 กโลกรมตอตารางเซนตเมตร (50 ปอนดตอตารางนว)

5.7 การเตรยมการกอสราง

การเตรยมการกอสรางใหเปนไปตาม มยผ. 2135 - 57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

5.8 วธการกอสราง

5.8.1 ลาดยางแอสฟลตอมลชน ชนด CSS-1 หรอ CSS-1h ทผสมนำาในอตราสวน 1:1 ลงบนผวทางชนแรก

ดวยอตราไมนอยกวา 0.6 ลตรตอตารางเมตร โดยวธฟอกสเปรย (Fog Spray) หลงจากนนจงดำาเนนการ

ฉาบผวสเลอรซลตอไป

5.8.2 ดำาเนนการฉาบผวสเลอรซลทบบนผวทางชนแรก สำาหรบผวทางชนแรกทกอสรางใหม การฉาบสเลอรซล

ทบควรดำาเนนการภายในระยะเวลาไมนอยกวา 4 วน และไมมากกวา 4 สปดาห ฉะนนการลาดแอสฟลต

อมลชนตามขอ 5.8.1 ควรดำาเนนการภายในระยะเวลาทเหมาะสมกอนฉาบผวสเลอรซล

5.8.3 กอนทจะฉาบผวสเลอรซล ใหทำาความสะอาดผวทางทจะฉาบสเลอรซลทบ ดวยเครองกวาดฝนและ

ถาจำาเปนใหใชนำาลาง เพอกำาจดวสดทหลดหลวม สงสกปรกตางๆ ออกใหหมด

5.8.4 กอนฉาบผวสเลอรซล ถาผวทางทจะฉาบทบนนแหง ใหพนนำาลงไปเพยงบางๆ พอเปยกชนเทานน

อยาใหมนำาขงบนผวทางทจะฉาบทบ

5.8.5 สวนผสมสเลอรซล เมอฉาบบนผวทางแลว ตองมสวนผสมคงทตามทตองการ

5.8.6 วสดทผสมแลวตองกระจายอยางสมำาเสมอในเครองฉาบและตองมปรมาณมากพอตลอดเวลาเพอให

ฉาบไดเตมความกวางทตองการ

มยผ. 2136 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

Page 124: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

101

5.8.7 วสดทผสมแลวตองไมเปนกอง ไมเปนกอน หรอมหนทไมถกผสมกบแอสฟลตอมลชน ตองไมม

การแยกตวระหวางแอสฟลตอมลชนกบสวนละเอยดออกจากหนหยาบ ตองไมมหนหยาบตกอย

สวนลางของวสดผสม ถามกรณดงกลาวเกดขนจะตองตกวสดผสมนออกจากผวทาง

5.8.8 ตองไมมรอยขดปรากฏใหเหนบนผวทฉาบสเลอรซลเรยบรอยแลว ถาเกดกรณเชนน ตองทำาการตกแตง

และแกไขใหเรยบรอย ผควบคมงานอาจสงใหใชตะแกรงรอนมวลรวม กอนนำามาผสม

5.8.9 ขอกำาหนดของรอยตอ รอยตอตามยาวควรจดใหอยตรงแนวเสนแบงชองจราจรและรอยตอตองไมเปน

สนนนเกนไป หรอมองเหนชดเจนดไมเรยบรอย ถาเกดกรณดงกลาวเชนน และจำาเปนตองใชกระสอบลาก

หรอเครองลากชนดอน ตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงานกอน

5.8.10 ขอกำาหนดของการฉาบดวยมอ ในกรณเครองฉาบทำาการฉาบไมไดเพราะสถานทจำากด การฉาบดวยมอ

ตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงานกอน

5.8.11 ในการฉาบผวสเลอรซล ชนดท2 ตามขอ 5.4.1 หรอการฉาบผวสเลอรซล ชนดท3 ครงท 1 ตามขอ

5.4.2 ใหบดทบดวยรถบดลอยางชนดขบเคลอนไดดวยตวเอง ตามขอ 5.6.2 เตมผวหนาไมนอยกวา 5

เทยวโดยเรมบดไดเมอไมมสวนผสมสเลอรซลตดลอรถบด แตตองไมขามวนสำาหรบการฉาบผวสเลอรซล

ชนดท 3 ครงท 2 นนใหดำาเนนการฉาบผวใหเรวทสดเทาทจะทำาได แตตองไมนานเกน 4 สปดาห

หลงจากฉาบผวครงท 1 เสรจเรยบรอยแลว การฉาบผวครงท 2 นปกตไมตองบดทบ

5.9 รายละเอยดเพมเตม

การบมใหบมผวสเลอรซลไวระยะเวลาหนง กอนเปดใหการจราจรผาน จนกวาผวสเลอรซลจะแตกตว

โดยสมบรณแลว จงเปดใหการจราจรผานบรเวณทมความจำาเปนตองใหการจราจรผานไดกอน เชน ทางแยก

ทางเชอม กอาจใชทรายหรอหนฝนสาดทบไว

ใหตรวจสอบการแตกตวของแอสฟลตอมลชนในสเลอรซล โดยการดการเปลยนสของสวนผสมจากสนำาตาล

เปนสดำา และปราศจากนำาในสวนผสม ซงสามารถตรวจสอบไดโดยใชกระดาษซบนำาบนสเลอรซล ถาไมมนำาเหลอ

ปรากฏใหเปดการจราจรได โดยปกตไมควรเกน 3 ชวโมง ระยะเวลาการบมใหอยในดลยพนจของผควบคมงาน

5.10ขอควรระวง

ขอควรระวงใหเปนตาม มยผ. 2132 – 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

และมยผ. 2135 - 57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal)

6. ขอกำาหนดเพมเตมสำาหรบผวทางแบบเคพซล

6.1 กอนเรมงาน ผรบจางตองเสนอรายงานการออกแบบสวนผสมผวแบบเคพซลของผรบจางเองทใชวสดชนดและ

แหลงเดยวกนกบทเสนอขอใชงานแกผควบคมงาน แลวใหผควบคมงานเกบตวอยางวสดสวนผสมทจะใชใน

การผสมสงกรมโยธาธการและผงเมอง เพอตรวจสอบพรอมเอกสารการออกแบบสวนผสมดวย โดยผรบจางจะตองเปน

ผรบผดชอบคาใชจายทงหมด

6.2 เมอกรมโยธาธการและผงเมองตรวจสอบเอกสารการออกแบบและวสดสวนผสมและกำาหนดคาผลการทดสอบ

ทเหมาะสมใหแลว กรมโยธาธการและผงเมองจะออกสตรสวนผสมเฉพาะงาน ใหใชสำาหรบควบคมงานตอไป

มยผ. 2136 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

Page 125: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

102

6.3 ในการทำาผวแบบเคพซลในสนาม ถาวสดทใชผดพลาดไปจากขอกำาหนด จะถอวาสวนผสมทผสมไวในแตละครงนน

ไมถกตองตามคณภาพทตองการ ซงผรบจางจะตองทำาการปรบปรง หรอแกไขใหม โดยผรบจางจะตองเปน

ผรบผดชอบคาใชจายทเกดขนทงหมด

6.4 หากวสดสวนผสมมการเปลยนแปลงเนองจากเหตอนใดกตาม ผรบจางอาจขอเปลยนแปลงสตรสวนผสม

เฉพาะงานใหมได ทงนการเปลยนแปลงทกครงจะตองไดรบความเหนชอบจากกรมโยธาธการและผงเมองกอน

6.5 การทดสอบและการตรวจสอบการออกแบบผวแบบเคพซลทกครง หรอทกสญญาจาง ผรบจางตองชำาระคาธรรมเนยม

ตามอตราทกรมโยธาธการและผงเมองกำาหนด

7. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 233 - 2539: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล(Cape Seal)

มยผ. 2136 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

Page 126: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

103มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

2. นยาม“พาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)”หมายถง การฉาบผวทางชนดหนงซงประกอบดวยพาราแอสฟลตอมลชน (Para Asphalt Emulsion) มวลรวม (Aggregate) วสดผสมแทรก (Mineral Filler) และสารผสมเพม (Additive) มลกษณะแขงแรง ชวยใหผวทางมความคงทนสง ลกษณะผวหนาไมลน ทนตอการแปรเปลยนของดนฟาอากาศและปองกนนำาซม ในการกอสรางสามารถเปดการจราจรไดรวดเรว จงเหมาะสำาหรบพนทกอสรางทวไปและ ยานชมชน โดยใชสำาหรบฉาบผวทางและผวไหลทาง แบงออกเปน 3 ชนด มลกษณะแตกตางกนตามทกำาหนดใน ตารางท 1 ซงจะแตกตางกนตามวตถประสงคในการใชงาน ขนาดคละของมวลรวม ปรมาณเนอยางทใชและอตราการใชวสด การทกำาหนดใหฉาบผวพาราสเลอรซลชนดใดขนอยกบสภาพผวทางเดม ปรมาณการจราจรและวตถประสงคในการใชงาน การฉาบผวพาราสเลอรซลจะตองเลอกชนดทมคณสมบตเหมาะสมตามความตองการ

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57 : ทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสด

ชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอสำาหรบงานทาง (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2223 - 57: มาตรฐานการทดสอบคาสมมลยของทราย (Sand Equivalent)

3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2225 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม3.5 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards: ASTM D 3910 - 11: Standard

Practices for Design, Testing, and Construction of Slurry Seal

4. วสด วสดทใชทำาชนพาราสเลอรซลประกอบดวย4.1 แอสฟลต คอพาราแอสฟลตอมลชนทเปน Polymer Modified Asphalt Emulsion ผลตขนมาจากแอสฟลต

อมลชนชนด CSS-1 หรอ CSS-1h ผสมกบยางธรรมชาต (Nature Rubber) โดยมคณภาพตาม มอก. 2157: มอดฟายดแอสฟลตอมชลสำาหรบงานทาง

4.2 สารผสมเพม (Additives) ใชเพอทำาใหแอสฟลตอมลชนแตกตวเรวขนหรอชาลง หรอใชเพอใหแอสฟลตอมลชนเคลอบมวลรวมไดดยงขน ปรมาณทใชตองพอเหมาะเพอใหสามารถเปดการจราจรไดภายในเวลาทตองการ

มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

2142 - 57มยผ.

Page 127: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

104

สารผสมเพมนจะใชหรอไมกไดแลวแตการออกแบบ ซงจะตองไดรบการเหนชอบจากกรมโยธาธการและ ผงเมองกอน

4.3 นำา ตองเปนนำาสะอาด ปราศจากสารทสงผลกระทบตอคณภาพของสวนผสมพาราสเลอรซลและตองได รบความเหนชอบจากผควบคมงานกอนนำามาใชงาน

4.4 มวลรวม (Aggregate) ตองเปนหนโมซงแขง คงทน สะอาด ปราศจากดนหรอวสดไมพงประสงคอนใด อาจมวสดผสมแทรกดวยกได

ในกรณทไมไดระบคณสมบตไวเปนอยางอน มวลรวมตองมคณสมบตดงตอไปน 4.4.1 มคา Sand Equivalent เมอทดสอบตาม มยผ. 2223 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความสมมลย

ของทราย (Sand Equivalent) ไมนอยกวารอยละ 60 4.4.2 มคาความสกหรอ เมอทดสอบตาม มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสด

ชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) ไมมากกวารอยละ 35

4.4.3 มคาสวนทไมคงทน (Loss) เมอทดสอบตาม มยผ. 2225 - 57: วธการทดสอบหาคาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม โดยใชโซเดยมซลเฟต จำานวน 5 รอบ ไมมากกวารอยละ 9

4.5 วสดผสมแทรก (Mineral Filler) วสดผสมแทรก เชนปนซเมนต ปนขาว ซงเปนสวนหนงของมวลรวมตองใชใน ปรมาณนอยทสดเทาทจำาเปน จะใชเมอตองการปรบปรงความสะดวกในการทำางาน (Workability) หรอปรบปรงขนาดคละ (Gradation)

5. ขนาดคละของมวลรวมปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบ ขนาดคละของมวลรวม เมอทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: ทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis) ปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบตองเปนไปตามตารางท 1

ตารางท1ขนาดคละของมวลรวมปรมาณเนอยางแอสฟลตและอตราการฉาบพาราสเลอรซล

ผานตะแกรงขนาด

ชนดของพาราสเลอรซล

ชนดท1 ชนดท2 ชนดท3

ปรมาณผานตะแกรงรอยละโดยมวล

9.5 มม. (3/8 นว) - 100 100

4.75 มม. (เบอร 4) 100 90 - 100 70 - 90

2.36 มม. (เบอร 8) 90 - 100 65 - 90 45 - 70

1.18 มม. (เบอร 16) 65 - 90 45 - 70 28 - 50

0.600 มม. (เบอร 30) 40 - 65 30 - 50 19 - 34

0.300 มม. (เบอร 50) 25 - 42 18 - 30 12 - 25

0.150 มม. (เบอร 100) 15 - 30 10 - 21 7 - 18

0.075 มม. (เบอร 200) 10 - 20 5 - 15 5 - 15

Residue ของแอสฟลต รอยละโดยมวลรวมแหง 10.0 - 16.0 7.5 - 13.5 6.5 - 12.0

อตราการฉาบ เปนนำาหนกของหนแหง กก./ตร.ม. 3.0 - 5.5 5.5 - 10.0 10.0 - 16.0

มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

Page 128: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

105

6. การกองหนหรอทราย การกองหนหรอทราย ใหกองไวอยางเปนระเบยบ ตองไมเปนบรเวณทมนำาขง ถาหากมการผสมตองทำาการผสมกนใหไดสวนคละอยางถกตองและสมำาเสมอกอนนำาไปใชผสมเปนพาราสเลอรซล

7. ชนดของพาราสเลอรซล

7.1 มาตรฐานนครอบคลมพาราสเลอรซล 3 ชนด ดงแสดงไวในตารางท 1 ซงแตกตางกนตามวตถประสงคของการ

ใชงานขนาดของมวลรวมและอตราการใชวสด การจะกำาหนดใหฉาบผวแบบพาราสเลอรซลชนดใดขนอยกบ

สภาพผวทางเดม สงแวดลอมและวตถประสงคของการใชงานซงจะระบในแบบกอสราง

7.2 การฉาบผวแบบพาราสเลอรซล จะตองเลอกชนดทมคณสมบตเหมาะสมกบความตองการ ซงแบงไดดงน

7.2.1 พาราสเลอรซลชนดท 1 เปนชนดทสามารถแทรกซมรอยแตกไดด ใชสำาหรบฉาบผวทาง โดยม

วตถประสงคดงน

(1) ยารอยแตก

(2) ฉาบเปนผวทาง กรณตองการปรบปรง Texture ของผวทางเดมเลกนอย

(3) ฉาบปองกนการเกด Oxidation หรอ Weathering บนผวทางเดม

7.2.2 พาราสเลอรซลชนดท2 เปนชนดทมผวหนาหยาบกวาชนดท1 ใชสำาหรบฉาบผวทาง หรอผวไหลทาง

โดยมวตถประสงคดงน

(1) เพม Skid Resistance ของผวทางเดม

(2) ใหผวทางระบายนำาออกไปไดรวดเรว

(3) ฉาบปองกนการเกด Oxidation หรอ Weathering บนผวทางเดม

7.2.3 พาราสเลอรซลชนดท 3 เปนชนดทมผวหนาหยาบทสด ใชสำาหรบฉาบผวทาง หรอผวไหลทาง โดยม

วตถประสงคดงน

(1) เพม Skid Resistance ของผวทางเดม

(2) ใหผวทางระบายนำาออกไปไดรวดเรวยงขน

(3) ฉาบปองกนการเกด Oxidation หรอ Weathering บนผวทางเดม

(4) ฉาบปรบระดบไดเลกนอย

(5) ปรบแก Crown Slope ไดเลกนอย

(6) ฉาบปดผวทางเดมทหลด (Raveling)

8. ขอกำาหนดในการออกแบบสวนผสมพาราสเลอรซล

8.1 การออกแบบสวนผสมน ใหใชวธตามThe Asphalt Institute Manual Series No.19 โดยวธหาคา

C.K.E.และตามมาตรฐาน ASTM D 3910 (Standard Practice for Design, Testing, and Construction

of Slurry Seal) หรอใชมาตรฐานและวธทดสอบของ International Slurry Association (ISSA) หรอวธอนใด

ทกรมโยธาธการและผงเมองเหนชอบ ซงกอนเรมงานใหผรบจางทำาการออกแบบสวนผสม แลวใหผควบคมงาน

เกบตวอยางวสดพรอมเอกสารการออกแบบจากผรบจาง สงใหกรมโยธาธการและผงเมองทำาการตรวจสอบ

โดยผรบจางตองเปนผออกคาใชจายทงสน

มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

Page 129: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

106

8.2 คณภาพของวสดทจะใชออกแบบจะตองผานการทดสอบคณภาพใหใชไดแลว การออกแบบสวนผสมจะตอง

ออกแบบใหเหมาะสมกบการใชงาน

8.3 สวนผสมพาราสเลอรซล ตองมคณสมบตดงน

8.3.1 เวลาในการผสม (Mixing Time) ท 25 องศาเซลเซยส ไมนอยกวา 120 วนาท

8.3.2 คา Flow อยระหวาง 10-20 มลลเมตร

8.3.3 Initial Setting Time ไมมากกวา 30 นาท

8.3.4 เวลาในการบม (Curing Time) ไมมากกวา 2 ชวโมง

8.3.5 คา Wet track Abrasion Loss ไมมากกวา 500 กรมตอตารางเมตร

8.3.6 คา Hubbard Field Stability ท 25 องศาเซลเซยส ไมนอยกวา 11.8 กโลนวตนหรอ 1,200

กโลกรมแรง)

8.4 กรมโยธาธการและผงเมองอาจพจารณาเปลยนแปลงขนาดคละของมวลรวมปรมาณเนอยางแอสฟลตและ

อตราการฉาบแตกตางไปจากตารางท 1 กไดตามความเหมาะสม แตคณสมบตของสวนผสมตองถกตอง

ตามขอ 8.3

8.5 หากวสดผสมมการเปลยนแปลงเนองจากมวลรวมหรอเหตอนใด ผรบจางตองออกแบบสวนผสมใหม ตามขอ 8.1

8.6 ระหวางการฉาบพาราสเลอรซล ถาผควบคมงานเหนวาสวนผสมของพาราสเลอรซลทออกแบบไวไมเหมาะสม

กบสภาพความเปนจรงในสนาม มวลรวมหรอวสดผสมแอสฟลตผดพลาดจากขอกำาหนด ใหถอวาสวนผสม

ทออกแบบไวไมไดตามคณภาพทตองการ ผรบจางตองทำาการปรบปรงแกไขแลวทำาการออกแบบสวนผสมใหม

โดยผรบจางเปนผออกคาใชจายทงสน

8.7 เกณฑความคลาดเคลอนทยอมให Tolerant Limit สำาหรบสตรสวนผสมเฉพาะงาน ใหเปนไปตามตารางท 2

ตารางท2เกณฑความคลาดเคลอนทยอมใหTolerantLimitสำาหรบสตรสวนผสมเฉพาะงาน

ผานตะแกรงขนาด รอยละ

2.36 มม. (เบอร 8) และใหญกวา ±5

1.18 มม. (เบอร 16) 0.600 มม. (เบอร 30) และ 0.300 มม. (เบอร 50) ±4

0.150 มม. (เบอร 100) ±3

0.075 มม. (เบอร 200) ±2

Residue ของแอสฟลต โดยมวลของมวลรวมแหง ±0.5

หมายเหต กรณทกรมโยธาธการและผงเมองเหนควรใหกำาหนดขอบเขตของสตรสวนผสมเฉพาะงานแตกตางไปจาก

ตารางท 2 กสามารถดำาเนนการไดตามความเหมาะสม

8.8 การทดสอบและการตรวจสอบการออกแบบการฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซลทกครง ผรบจางตองชำาระ

คาธรรมเนยมตามอตราทกรมโยธาธการและผงเมองกำาหนด

มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

Page 130: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

107

9. เครองจกรและเครองมอ

เครองจกรและเครองมอตางๆ ทจะนำามาใชจะตองไดรบการดแลรกษาใหอยในสภาพทใชการไดด ตลอดระยะ

เวลาของการดำาเนนงาน หากอปกรณเครองจกรหรอเครองมอนนไมสามารถทำางานไดผลตามตองการ ผรบจางจะตอง

แกไขใหดกอนนำาไปใชงาน

9.1 เครองจกรพาราสเลอรซล

เครองจกรพาราสเลอรซลตองเปนเครองจกรทขบเคลอนไดดวยตวเอง ประกอบดวย

- เครองผสม (Mixer)

- เครองฉดนำา

- เครองฉาบ (Spreader)

- เครองปมพาราแอสฟลตอมลชน นำาและสารผสมเพม

- สายพานลำาเลยงมวลรวมและวสดผสมแทรกไปยงเครองผสม

- ถงใสมวลรวม (Aggregate Bin)

- ถงใสวสดผสมแทรก (Filler Bin)

- ถงใสนำาและใสพาราแอสฟลตอมลชน

- ถงใสสารผสมเพม (AdditiveTank)

- อปกรณควบคมอตราสวนผสมของวสด

สวนประกอบของเครองจกรดงกลาวขางตนสำาหรบรายงานซงเปนสวนประกอบทสำาคญมรายละเอยดดงน

9.1.1 เครองผสม ตองเปนเครองชนดทผลตสวนผสมของพาราสเลอรซลไดอยางตอเนองไมขาดตอน มเครอง

ลำาเลยงวสดตางๆ พรอมมาตรวดปรมาณ สามารถลำาเลยงมวลรวม วสดผสมแทรก นำา พาราแอสฟลต

อมลชน และสารผสมเพม ลงสถงผสมตามอตราสวนทกำาหนดไดอยางถกตอง มวลรวมและวสดผสม

แทรกถกลำาเลยงลงสถงผสมในตำาแหนงเดยวกน เครองผสมสามารถลำาเลยงวสดทผสมเขากนอยางดแลว

ลงเครองฉาบไดอยางตอเนองไมขาดตอน

9.1.2 เครองฉดนำา ตดตงอยหนาเครองฉาบ เชน Fog Spray Bar สามารถฉดนำาใหเปนฝอยหรอละอองใชสำาหรบ

ฉดนำาใหผวทางเปยกไดอยางทวถง

9.1.3 เครองฉาบตดอยทางดานทายของเครองผสม ตองสามารถปรบอตราการฉาบไดตามทกำาหนดปรบ

ความกวางไดไมนอยกวา 1 ชองจราจร ฉาบไดเรยบและสมำาเสมอ

9.1.4 เครองปมแอสฟลตอมลชน นำาและสารผสมเพม ตองมมาตรวดปรมาณและสามารถอานมาตรไดตลอด

เวลาในการทำาพาราสเลอรซล

9.1.5 สายพานลำาเลยงมวลรวมและวสดผสมแทรกไปยงเครองผสม ตองมมาตรวดปรมาณและสามารถอาน

มาตรไดตลอดเวลาในการทำาพาราสเลอรซล

9.2 เครองกวาดฝนเปนแบบขบเคลอนไดดวยตวเองหรอแบบลากทตดตงทรถไถนา (Farm Tractor) หรอรถอนใด

ซงเปนชนดไมกวาดหมนโดยเครองกล ขนไมกวาดอาจทำาดวยไฟเบอร ลวดเหลก ไนลอน หวาย หรอวสดอนใด

ทเหมาะสม ทงนตองมประสทธภาพพอทจะทำาใหพนททจะทำาการกอสรางสะอาด อาจใชรวมกบเครองเปาฝน

และไมกวาดมอซงสามารถทำาความสะอาดผวทางและรอยแตกได

9.3 เครองเปาลม (Blower) เปนแบบตดตงทรถไถนาหรอรถอนใด มใบพดขนาดใหญใหกำาลงลมแรง และม

ประสทธภาพพอเพยงทจะทำาใหพนททจะกอสรางสะอาด

มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

Page 131: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

108

9.4 เครองจกรบดทบ ตองเปนรถบดลอยางแบบขบเคลอนไดดวยตวเอง มนำาหนกประมาณ 5 ตน ลอยางตองเปน

ชนดผวหนายางเรยบ มขนาดและจำานวนชนผาใบเทากนทกลอ ความดนลมยางประมาณ 345 กโลปาลคาล

(50 ปอนดตอตารางนว)

9.5 อปกรณอนๆ ทจำาเปนในการดำาเนนงาน เชน เครองฉาบดวยมอ พลว

10. การเตรยมการกอสราง

กอนการทำาการกอสรางใหดำาเนนการดงน

10.1 ใหกองมวลรวมใหเปนระเบยบ โดยกองในบรเวณทนำาไมขงหรอบรเวณทจะไมทำาใหมวลรวมมคณสมบต

เปลยนแปลงไป กอนนำามวลรวมไปใชงานจะตองไดรบการตรวจสอบและไดรบการอนญาตจากผควบคมงานกอน

10.2 กรณผวทางเดมเปนผวทางแอสฟลต ใหทำาการตรวจสอบพนททจะทำาการกอสรางและแกไข ความบกพรองตางๆ

กอนฉาบผว เชน ถาผวเดมบางจดมความเสยหายหรอระดบไมด ใหทำา Deep Patching หรอ Skin Patching

แลวแตกรณ

10.3 กรณผวทางเดมเปนผวทางคอนกรต ใหทำาการตรวจสอบรอยตอและรอยแตกตางๆ แลวทำาการแกไขซอมแซม

ตามความเหมาะสม ทำาความสะอาดใหเรยบรอยแลวทำาการ Tack Coat กอนทำาการฉาบผวพาราสเลอรซล

10.4 ตรวจสอบอปกรณ เครองจกรและเครองมอใหอยในสภาพทพรอมจะนำาออกใชงานและผลตสวนผสม

พาราสเลอรไดตามทออกแบบไว

10.5 ใหทำาการตรวจสอบและตรวจปรบมาตรวดตาง ๆ เพอใหใชวสดไดตามอตราสวนทตองการ

10.6 ในกรณทจำาเปนตองกวาดฝน ใหใชเครองกวาดฝนกวาดวสดทไมพงประสงคออกจากผวทางจนสะอาดถาจำาเปน

ใหใชนำาลางดวย

10.7 ตองพจารณาสภาวะอากาศใหเหมาะสม หามทำาการฉาบผวในระหวางฝนตกและอณหภมของอากาศขณะฉาบ

ตองไมตำากวา 10 องศาเซลเซยส

11. การกอสราง

วสดตางๆ ทจะนำามาผสมเปนพาราสเลอรซลตองเปนวสดทผานการทดสอบและมคณภาพใชไดแลว

11.1 ขอกำาหนดทวไปในการกอสราง

11.1.1 กรณทผวทางเดมเปนผวทางแอสฟลตทมผวแหง ตองทำาใหเปยกสมำาเสมอดวยเครองฉดนำาเปนฝอย

หรอเปนละอองทนทกอนทำาการฉาบผว

11.1.2 กรณทผวทางเดมเปนผวคอนกรต ใหทำาการ tack coat ดวยแอสฟลตอมลชนชนด CSS-1 หรอ CSS-1h

ในอตรา 0.1 – 0.3 ลตรตอตารางเมตรหรอจะผสมนำาในอตราสวน 1:1 แลว tack coat ในอตรา 0.2-

0.6 ลตรตอตารางเมตร กอนทำาการฉาบผว

11.1.3 พาราแอสฟลตอมลชนในสวนผสมตองไมแตกตวในเครองฉาบกอนทจะฉาบ

มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

Page 132: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

109

11.1.4 พาราสเลอรซลทผสมแลวตองสามารถกระจายไดอยางสมำาเสมอในเครองฉาบ ตองมปรมาณมากพอ

ตลอดเวลาเพอใหการฉาบ ฉาบไดเตมความกวางตามตองการ

11.2 การฉาบ

11.2.1 สวนผสมพาราสเลอรซลเมอฉาบบนผวทางแลวตองมสวนผสมคงทถกตองตามสตรสวนผสมเฉพาะงาน

11.2.2 สวนผสมพาราสเลอรซลตองไมจบกนเปนกอนหรอแตกตวในเครองฉาบ ไมมมวลรวมใดทไมถกเคลอบ

ดวยพาราแอสฟลตอมลชน ไมเกดการแยกตวระหวางพาราแอสฟลตอมลชนและมวลรวมละเอยดออก

จากมวลหยาบหรอมมวลหยาบตกลงสสวนลางของวสดผสม ถามกรณดงกลาวเกดขนจะตองตกวสด

ผสมนออกไปจากผวทาง

11.2.3 ตองไมมรอยครดซงอาจเกดจากหนกอนใหญเกนไปปรากฏใหเหนบนผวทางทฉาบเรยบรอยแลว ถาเกด

กรณเชนนตองทำาการตกแตงและแกไขใหเรยบรอย ผควบคมงานอาจใหใชตะแกรงรอนมวลรวมกอนนำา

มาผสม

11.2.4 กรณทไมสามารถใชเครองฉาบทำาการฉาบไดเนองจากสถานทจำากด การฉาบดวยมอตองไดรบความเหน

ชอบจากผควบคมงานกอน

11.3 รอยตอตามยาวหรอตามขวาง ตองไมเปนสนนนหรอมองเหนชดเจนวาไมเรยบรอย ถาเกดกรณเชนนตองทำาการ

ตกแตงและแกไขใหเรยบรอยโดยวธทผควบคมงานเหนชอบ

11.4 การบดทบ

11.4.1 พาราสเลอรซลชนดท1 และชนดท2 ไมตองทำาการบดทบ

11.4.2 พาราสเลอรซลชนดท3 อาจจะทำาการบดทบหรอไมกได ขนอยกบดลยพนจของผควบคมงาน หากตอง

ทำาการบดทบ ใหบดทบขณะทสวนผสมกำาลงแขงตว (ขณะบม) โดยใชรถบดลอยางตามขอ 9.4 บดทบ

ดวยความเรวประมาณ 6 กโลเมตรตอชวโมง จำานวนไมนอยกวา 5 เทยว

11.5 การบม เมอฉาบผวพาราสเลอรซลเสรจแลว ตองปลอยใหบมตวระยะเวลาหนงกอนเปดการจราจร การบมตว

จะนานเทาไรใหตรวจสอบการแตกตวของพาราแอสฟลตอมลชนในสวนผสมพาราสเลอรซล โดยดการเปลยนส

ของสวนผสมจากสนำาตาลเปนสดำาและปราศจากนำาในสวนผสม ซงสามารถจะทำาการตรวจสอบไดโดยใชกระดาษ

ซบนำาบนผวพาราสเลอรซล ถาไมมนำาปรากฏบนผวและผวนนเปนสดำาแลวกสามารถเปดการจราจรได โดยปกต

จะใชเวลาบมไมเกน 2 ชวโมง ระหวางการบมตวถาจำาเปนตองเปดใหการจราจรผาน อาจใชหนฝนหรอทรายสาด

ปดเพอใหรถยนตผานกได

12. การอำานวยการและการเปดการจราจร

ผรบจางจะตองอำานวยความสะดวกและความปลอดภยในระหวางการกอสราง โดยจดหาตดตงอปกรณ

ปายเครองหมายและสญญาณจราจรเตอนลวงหนาเพอปองกนอบตเหต ระยะเวลาทจะเปดการจราจรควรพจารณาตาม

ความจำาเปนในสนาม ควรเปดการจราจรไดเมอบมตวครบ 2 ชวโมงแลว ผควบคมงานจะเปนผกำาหนดระยะเวลาในการ

เปดการจราจรตามความเหมาะสม

มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

Page 133: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

110 มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

13. ขอควรระวง

13.1 การขนสงพาราแอสฟลตอมลชนในกรณทเปนถงบรรจ (drum) โดยเฉพาะการขนขนหรอลง ตองระมดระวง

ไมใหถงบรรจพาราแอสฟลตอมลชนไดรบการกระทบกระเทอนอยางรนแรง เพราะอาจทำาใหพารา

แอสฟลตอมลชนแตกตวได

13.2 กอนใชพาราแอสฟลตอมลชนทบรรจถงเกบไวเปนเวลานาน ควรกลงถงไปมาอยางนอยดานละ 5 ครง กอนบรรจ

ลงในเครองผสมพาราสเลอรซล ทงนเพอใหพาราแอสฟลตอมลชนมลกษณะเดยวกนอยางทวถง

13.3 ทกครงททำาการผสมพาราสเลอรซลเสรจแลว ควรลางเครองผสมใหสะอาด มฉะนนจะมแอสฟลตเกาะตด

ในเครอง ทำาใหไมสะดวกในการทำางานในครงตอไป

13.4 เมอเปดถงบรรจพาราแอสฟลตอมลชนออกใช ควรใชใหหมดถงหรอตองปดฝาอยางด มฉะนนจะทำาใหนำาในถง

ระเหยได ซงจะทำาใหพาราแอสฟลตอมลชนเสอมสภาพ

14. เอกสารอางอง

14.1 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ม. 415/2546: วธการฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

14.2 มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท มทช. 243 – 2555: งานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

Page 134: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

111มยผ. 2143 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal)

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal)

2. นยาม“พาราเคฟซล (Para Cape Seal)” หมายถง การกอสรางผวทางสองชน ประกอบดวยผวทางชนแรก เปนผวทางแบบเซอรเฟซทรตเมนตชนเดยว (Single Surface Treatment) แลวปทบดวยพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal) ลงบนผวทางหรอผวไหลทางดงกลาวอกหนงหรอสองชน ผวทางชนดนใชทำาเปนผวไหลทางไดดวย

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2107 - 57 : มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบ

เซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2132 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment)3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2136 - 57 มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)3.4 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2142 - 57 : มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล

(Para Slurry Seal)3.5 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2208 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด

(Sieve Analysis)3.6 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371: มาตรฐานแคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน

4. ผวทางชนแรกแบบเซอรเฟซทรตเมนตชนเดยว(SingleSurfaceTreatment)4.1 วสด 4.1.1 แอสฟลต ใหเปนไปตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment) ตามขอ 4.1.3 และตองมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม มอก. 371: แคตอออนกแอสฟลตอมลชนสำาหรบถนน หรอแอสฟลตอมลชนชนดอน ซงกรมโยธาธการและผงเมองเหนชอบแลว

4.1.2 หนยอย ใหเปนไปตาม มยผ. 2107 - 57: มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

4.2 การกองวสด (1) ใหแยกกองหนยอยแตละขนาดไว โดยไมปะปนกน (2) ถาบรเวณทกองหนยอยไมเรยบรอย อนอาจจะทำาใหมวสดอนไมพงประสงคมาปะปน ผควบคมงานอาจ

ไมอนญาตใหใชหนยอยทมวสดอนปะปนนนได (3) บรเวณทกองหนยอย ตองมการระบายนำาทด อนเปนการปองกนมใหนำาทวมกองหนยอยได

มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal)

2143 - 57มยผ.

Page 135: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

112

4.3 ขนาดของหนยอย ขนาดของหนยอยของผวทางชนแรก เมอทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาด เมดของวสด (Sieve Analysis) ใหเปนไปตามตารางท 1

ตารางท1ขนาดของหนยอย

ขนาดทใชเรยกมลลเมตร

นำาหนกผานตะแกรงเปนรอยละ

25.0มม.

19.0มม.

12.5มม.

9.5มม.

4.75มม.

2.36มม.

1.18มม.

19.0 (3/4 นว) 12.5 (1/2 นว)

100-

90-100100

0-3090-100

0-80-30

-0-4

0-20-2

0-0.50-0.5

4.4 การเลอกใชขนาดของหนยอย สำาหรบผวทางชนแรกใหใชขนาด 19.0 มลลเมตร (3/4 นว) หรอ 12.5 มลลเมตร (1/2 นว) และตองมคณสมบตเปนไปตาม มยผ. 2107 - 57: มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบ เซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

4.5 ปรมาณวสดทใชโดยประมาณ หนยอย และแอสฟลตโดยประมาณใหใชตามตารางท2สวนปรมาณวสดทใชจรงใหเปนไปตามการออกแบบตามวธการของกรมโยธาธการและผงเมอง

ปรมาณแอสฟลตทออกแบบในชนนไดจากคา A.L.D.(AverageLeastDimension) ของหนยอย

ตารางท2ปรมาณวสดทใชโดยประมาณ

ขนาดทใชเรยกมลลเมตร

19.0(3/4นว) 12.5(1/2นว)

หนยอย (กโลกรมตอตารางเมตร)แอสฟลตอมลชน (ลตรตอตารางเมตร)

16-221.1-2.3

12-180.8-1.6

4.6 การลางหนยอย การลางหนยอย หนยอยไมตองเคลอบผว แตตองลางใหสะอาดแลวรบนำาไปใชโดยเรว หากปลอยทงไวจนแหง

หรอสกปรกตองลางใหม4.7 การใชสารผสมแอสฟลต สารผสมแอสฟลต อาจใชผสมกบสารเคลอบหนยอยหรอผสมกบแอสฟลตโดยตรงกได แลวแตชนดและ

ความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามคำาแนะนำาของผผลต ถาผสมสารผสมแอสฟลตลงในแอสฟลตโดยตรง ควรผสมกอนใชงานเลกนอย แลวทำาใหแอสฟลตในถงบรรจ

แอสฟลตประจำารถพนแอสฟลตไหลเวยนใหผสมเขากนดเสยกอน โดยใชเวลาประมาณ 20 นาท แลวจงนำาไป ใชงานทนท หามตมแอสฟลตทผสมสารแอสฟลตแลวทชวงอณหภมสำาหรบพนแอสฟลตทงไว เพราะสารผสมแอสฟลตอาจเสอมคณภาพไดภายในไมกชวโมงเทานน

หากจำาเปนทจะตองนำาแอสฟลตทผสมสารผสมแอสฟลตและตมทอณหภมทใชลาดทงไวเกนกวา 3 ชวโมง มาใชใหม ตองดำาเนนการตามขอเสนอแนะนำาของผผลตสารผสมแอสฟลต โดยความเหนชอบของผควบคมงาน

มยผ. 2143 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal)

Page 136: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

113

4.8 เครองจกรและเครองมอ เครองจกรและเครองมอทใชใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Sur-

face Treatment) เครองโรยหนจะตองเปนแบบขบเคลอนดวยตวเอง4.9 การเตรยมการกอนการกอสราง การเตรยมการกอนการกอสรางใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต

(Surface Treatment) 4.10 วธการกอสราง วธการกอสรางใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment)4.11 รายละเอยดเพมเตม รายละเอยดเพมเตมใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment)4.12 ขอควรระวง ขอควรระวงใหเปนตาม มยผ. 2132 - 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface Treatment)

5. ผวทางชนทสองพาราสเลอรซล(ParaSlurrySeal)5.1 วสด วสดทใชใหเปนไปตาม มยผ. 2142 - 57: มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)5.2 ขนาดของหนยอยปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบ ขนาดของหนยอย เมอทดสอบตาม มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด

(Sieve Analysis) ปรมาณแอสฟลตทใช และอตราการฉาบใหเปนไปตาม ตารางท 3

ตารางท3ขนาดของหนปรมาณแอสฟลตทใชและอตราการฉาบ

ชนดของพาราสเลอรซล 2 3

ขนาดของตะแกรงรอน;มม. ผานตะแกรงรอน;รอยละ

9.5 (3/8 นว) 100 100

4.75 (เบอร 4) 90-100 70-90

2.36 (เบอร 8) 65-90 45-70

1.18 (เบอร 16) 45-70 28-50

0.600 (เบอร 30) 30-50 19-34

0.300 (เบอร 50) 18-30 12-25

0.150 (เบอร 100) 10-21 7-18

0.075 (เบอร 200) 5-15 5-15

Residue ของแอสฟลต ; รอยละโดยนำาหนกของหนแหง 7.5-13.5 6.5-12.0

อตราการป/ฉาบเปนนำาหนกของสวนผสมสเลอร ; กก./ตร.ม. 6.1-9.3 9.3-14.6

มยผ. 2143 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal)

Page 137: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

114

5.3 การกองหนยอยหรอทราย

การกองหนยอย หรอทราย ใหเปนไปตาม มยผ. 2142 - 57: มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล

(Para Slurry Seal)

5.4 ชนดของพาราสเลอรซล

สำาหรบงานผวจราจรแบบพาราเคพซล ใหใชพาราสเลอรซล ชนดท 2 หรอ ชนดท 3 เทานน

5.4.1 พาราสเลอรซล ชนดท2 ใชฉาบผวทางชนแรกทใชหนยอยหรอกรวดยอยขนาด 12.5 มลลเมตร (1/2 นว)

ตามตารางท 1 โดยฉาบครงเดยวใหมปรมาณสวนผสมพาราสเลอรซล ตามตารางท 3

5.4.2 พาราสเลอรซล ชนดท 3 ใชฉาบผวทางชนแรกทใชหนยอยหรอกรวดยอย ขนาด 19.0 มลลเมตร

(3/4 นว) ตามตารางท 1 โดยแบงการฉาบเปน 2 ครง ใหมปรมาณสวนผสมพาราสเลอรซลรวมทงหมด

ตามตารางท 3

5.5 การออกแบบสวนผสมพาราสเลอรซล

การออกแบบสวนผสมพาราสเลอรซลใหเปนไปตาม มยผ. 2142 - 57: มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล

(Para Slurry Seal)

5.6 เครองจกรทใชในการกอสราง

5.6.1 เครองจกรทใชในการกอสรางใหเปนไปตาม มยผ. 2142 - 57: มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพารา

สเลอรซล (Para Slurry Seal)

5.6.2 เครองจกรทใชในบดทบ ตองเปนรถบดลอยางชนดขบเคลอนดวยตวเอง มนำาหนกประมาณ 10 ตน

แบบลอยางผวหนาเรยบ ความดนลมยางประมาณ 3.5 กโลกรมตอตารางเซนตเมตร (50 ปอนดตอ

ตารางนว)

5.7 การเตรยมการกอสราง

การเตรยมการกอสรางใหเปนไปตาม มยผ. 2142 - 57: มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล

(Para Slurry Seal)

5.8 วธการกอสราง

5.8.1 ลาดยางแอสฟลตอมลชน ชนด CSS-1 หรอ CSS-1h ทผสมนำาในอตราสวน 1:1 ลงบนผวทางชนแรก

ดวยอตราไมนอยกวา 0.6 ลตรตอตารางเมตร โดยวธฟอกสเปรย (Fog Spray) หลงจากนนจงดำาเนนการ

ฉาบผวพาราสเลอรซลตอไป

5.8.2 ดำาเนนการฉาบผวพาราสเลอรซลทบบนผวทางชนแรก สำาหรบผวทางชนแรกทกอสรางใหม การฉาบ

พาราสเลอรซลทบควรดำาเนนการภายในระยะเวลาไมนอยกวา 4 วน และไมมากกวา 4 สปดาห

ฉะนนการลาดแอสฟลตอมลชนตามขอ 5.8.1 ควรดำาเนนการภายในระยะเวลาทเหมาะสมกอนฉาบผว

พาราสเลอรซล

5.8.3 กอนทจะฉาบผวพาราสเลอรซล ใหทำาความสะอาดผวทางทจะฉาบพาราสเลอรซลทบ ดวยเครองกวาดฝน

และถาจำาเปนใหใชนำาลาง เพอกำาจดวสดทหลดหลวม สงสกปรกตางๆ ออกใหหมด

5.8.4 กอนฉาบผวพาราสเลอรซล ถาผวทางทจะฉาบทบนนแหง ใหพนนำาลงไปเพยงบางๆ พอเปยกชนเทานน

อยาใหมนำาขงบนผวทางทจะฉาบทบ

5.8.5 สวนผสมพาราสเลอรซล เมอฉาบบนผวทางแลว ตองมสวนผสมคงทตามทตองการ

มยผ. 2143 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal)

Page 138: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

115

5.8.6 วสดทผสมแลวตองกระจายอยางสมำาเสมอในเครองฉาบและตองมปรมาณมากพอตลอดเวลาเพอให

ฉาบไดเตมความกวางทตองการ

5.8.7 วสดทผสมแลวตองไมเปนกอง ไมเปนกอน หรอมหนทไมถกผสมกบพาราแอสฟลตอมลชน ตองไมมการ

แยกตวระหวางพาราแอสฟลตอมลชนกบสวนละเอยดออกจากหนหยาบ ตองไมมหนหยาบตกอย

สวนลางของวสดผสม ถามกรณดงกลาวเกดขนจะตองตกวสดผสมนออกจากผวทาง

5.8.8 ตองไมมรอยขดปรากฏใหเหนบนผวทฉาบพาราสเลอรซลเรยบรอยแลว ถาเกดกรณเชนน ตองทำาการ

ตกแตงและแกไขใหเรยบรอย ผควบคมงานอาจสงใหใชตะแกรงรอนมวลรวม กอนนำามาผสม

5.8.9 ขอกำาหนดของรอยตอ รอยตอตามยาวควรจดใหอยตรงแนวเสนแบงชองจราจรและรอยตอตองไมเปน

สนนนเกนไป หรอมองเหนชดเจนดไมเรยบรอย ถาเกดกรณดงกลาวเชนน และจำาเปนตองใชกระสอบลาก

หรอเครองลากชนดอน ตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงานกอน

5.8.10 ขอกำาหนดของการฉาบดวยมอ ในกรณเครองฉาบทำาการฉาบไมไดเพราะสถานทจำากด การฉาบดวยมอ

ตองไดรบความเหนชอบจากผควบคมงานกอน

5.8.11 ในการฉาบผวพาราสเลอรซล ชนดท2 ตามขอ 5.4.1 หรอการฉาบผวพาราสเลอรซล ชนดท3ครงท 1

ตามขอ 5.4.2 ใหบดทบดวยรถบดลอยางชนดขบเคลอนไดดวยตวเองตามขอ 5.6.2 เตมผวหนาไมนอย

กวา 5 เทยว โดยเรมบดไดเมอไมมสวนผสมพาราสเลอรซลตดลอรถบด แตตองไมขามวน สำาหรบการ

ฉาบผวพาราสเลอรซลชนดท3 ครงท 2 นน ใหดำาเนนการฉาบผวใหเรวทสดเทาทจะทำาได แตตองไม

นานเกน 4 สปดาห หลงจากฉาบผวครงท 1 เสรจเรยบรอยแลว การฉาบผวครงท 2 นปกตไมตองบดทบ

5.9 รายละเอยดเพมเตม

การบมใหบมผวพาราสเลอรซลไวระยะเวลาหนง กอนเปดใหการจราจรผาน จนกวาผวพาราสเลอรซล

จะแตกตวโดยสมบรณแลว จงเปดใหการจราจรผานบรเวณทมความจำาเปนตองใหการจราจรผานไดกอน

เชน ทางแยก ทางเชอม กอาจใชทรายหรอหนฝนสาดทบไว

ใหตรวจสอบการแตกตวของพาราแอสฟลตอมลชนในพาราสเลอรซล โดยการดการเปลยนสของสวนผสม

จากสนำาตาลเปนสดำา และปราศจากนำาในสวนผสม ซงสามารถตรวจสอบไดโดยใชกระดาษซบนำาบนพารา

สเลอรซล ถาไมมนำาเหลอปรากฏใหเปดการจราจรได โดยปกตไมควรเกน 2 ชวโมง ระยะเวลาการบมใหอยใน

ดลยพนจของผควบคมงาน

5.10 ขอควรระวง

ขอควรระวงใหเปนตาม มยผ. 2132 – 57: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเซอรเฟซทรตเมนต (Surface

Treatment) มยผ. 2135 - 57: มาตรฐานการฉาบผวทางแบบสเลอรซล (Slurry Seal) และ มยผ. 2142 - 57:

มาตรฐานงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal)

6. ขอกำาหนดเพมเตมสำาหรบผวทางแบบพาราเคพซล

6.1 กอนเรมงาน ผรบจางตองเสนอรายงานการออกแบบสวนผสมผวแบบพาราเคพซลของผรบจางเองทใช

วสดชนดและแหลงเดยวกนกบทเสนอขอใชงานแกผควบคมงาน แลวใหผควบคมงานเกบตวอยางวสดสวนผสม

ทจะใชในการผสมสงกรมโยธาธการและผงเมอง เพอตรวจสอบพรอมเอกสารการออกแบบสวนผสมดวย

โดยผรบจางจะตองเปนผรบผดชอบคาใชจายทงหมด

มยผ. 2143 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal)

Page 139: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

116

6.2 เมอกรมโยธาธการและผงเมองตรวจสอบเอกสารการออกแบบและวสดสวนผสมและกำาหนดคาผลการทดสอบ

ทเหมาะสมใหแลว กรมโยธาธการและผงเมองจะออกสตรสวนผสมเฉพาะงาน ใหใชสำาหรบควบคมงานตอไป

6.3 ในการทำาผวแบบพาราเคพซลในสนาม ถาวสดทใชผดพลาดไปจากขอกำาหนด จะถอวาสวนผสมทผสมไวใน

แตละครงนนไมถกตองตามคณภาพทตองการ ซงผรบจางจะตองทำาการปรบปรง หรอแกไขใหม โดยผรบจาง

จะตองเปนผรบผดชอบคาใชจายทเกดขนทงหมด

6.4 หากวสดสวนผสมมการเปลยนแปลงเนองจากเหตอนใดกตาม ผรบจางอาจขอเปลยนแปลงสตรสวนผสม

เฉพาะงานใหมได ทงนการเปลยนแปลงทกครงจะตองไดรบความเหนชอบจากกรมโยธาธการและผงเมองกอน

6.5 การทดสอบและการตรวจสอบการออกแบบผวแบบพาราเคพซลทกครง หรอทกสญญาจาง ผรบจางตองชำาระ

คาธรรมเนยมตามอตราทกรมโยธาธการและผงเมองกำาหนด

7. เอกสารอางอง มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ. 233 - 2539: มาตรฐานงานผวจราจรแบบเคพซล (Cape Seal)

มยผ. 2143 - 57 : มาตรฐานงานผวจราจรแบบพาราเคพซล (Para Cape Seal)

Page 140: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

117มยผ. 2201 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

2201 - 57มยผ.

1. ขอบขาย

มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาความสมพนธระหวางความแนนของดนกบปรมาณนำาทใชในการบด

อดในแบบทกำาหนดขนาดไวดวยตมเหลกหนก 2.5 กก. (5.5 ปอนด) ระยะปลอยตมตกกระทบสง 305 มม. (12 นว)

วธทดสอบม 4 วธ ตางๆ กนดงน

วธก. ใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม. (4 นว) และดนทรอนผานตะแกรง ขนาด 19.0 มม.

(3/4 นว) ตามวธพรอกเตอรแบบมาตรฐาน (Standard Proctor)

วธข. ใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว) และดนทรอนผานตะแกรง ขนาด 19.0 มม.

(3/4 นว) ตามวธแอสโต ท 99 (AASHTO T 99)

วธค. ใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม. (4 นว) และดนทรอนผานตะแกรง ขนาด 4.75 มม. (เบอร 4)

ตามวธพรอกเตอรแบบมาตรฐาน (Standard Proctor)

วธง. ใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว) และดนทรอนผานตะแกรง ขนาด 4.75 มม. (เบอร 4)

ตามวธแอสโต ท 99 (AASHTO T 99)

การใชวธทดสอบวธใด ใหเปนไปตามรายการทกำาหนดไวในแบบกอสราง ถาไมไดระบวธการทดสอบใหใชวธก.

2. นยาม

“ความแนนของดน” หมายความวา ความสมพนธระหวางนำาหนกของดนกบปรมาตรของดน

3. เครองมอและอปกรณประกอบดวย

3.1 แบบ(Mold) ทำาดวยโลหะแขงและเหนยว มลกษณะทรงกระบอกกลวง ผนงแขงแรงม 2 ขนาด คอ ขนาดเสน

ผานศนยกลางภายใน 102 มม. และ 152 มม. มปลอกทสามารถถอดไดสง 60 มม. (2 3/8 นว) เพอใหสามารถ

บดอดดนใหสงและมปรมาตรตามตองการ แบบและปลอกตองยดกนไดอยางมนคงกบฐานแบบซงสามารถ

ถอดได ทำาดวยวสดชนดเดยวกน ดรปท 1 และ 2

3.1.1 แบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม. (4 นว) สง 116.43±0.127 มม. (4.584±0.005 นว) มเสนผาน

ศนยกลางภายในแบบ 101.6±0.406 มม. (4.000±0.016 นว) โดยมขนาดความจ 0.000943±0.000008

ลบ.ม. (0.0333±0.0003 ลบ.ฟ.) และมปลอกขนาดเดยวกนสง 60 มม. (2 3/8 นว)

3.1.2 แบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว) สง 116.43±0.127 มม. (4.584±0.005 นว) มเสนผาน

ศนยกลางภายในแบบ 152.4±0.6604 มม. (6.000±0.026 นว) โดยมขนาดความจ 0.002124±0.000021

ลบ.ม.(0.07500±0.00075 ลบ.ฟ.) และมปลอกขนาดเดยวกนสง 60 มม. (2 3/8 นว)

Page 141: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

118

3.2 ตม(Rammer) ทำาดวยโลหะทรงกระบอกมเสนผานศนยกลาง 50.8±0.127 มม. (2.000±0.005 นว) นำาหนกรวมทงดามถอ 2.495±0.009 กก. (5.50±0.02 ปอนด) มปลอกบงคบใหยกไดสง 304.8±1.524 มม.(12.000±0.06 นว) เหนอระดบดนทบดอดโดยตมตกลงกระทบไดอยางอสระ ปลอกบงคบตองมรระบายอากาศอยางนอย 4 ร มขนาดเสนผานศนยกลางไมนอยกวา 9.5 มม. (3/8 นว) ทำามมกน 90 องศา และหางจากปลายปลอกทงสองขางประมาณ 19 มม. (3/4 นว)

3.3 เครองดนตวอยางออกจากแบบ(SampleExtruder) ประกอบดวยแมแรง (Jack) กานโยกแมแรง โครงเหลก จบแบบขณะดนตวอยางออกจากแบบ ใชดนตวอยางทบดอดในแบบแลวออกจากแบบ หรออาจใชเครองมอ อยางอน ทสามารถขดแคะตวอยางดนออกจากแบบกได

3.4 เครองชง (Balance and Scale) สามารถชงนำาหนกไดอยางนอย 11.5 กก.และอานละเอยดไดถง 5 กรม 1 เครอง และสามารถชงนำาหนกไดอยางนอย 1,000 กรม อานละเอยดไดถง 0.01 กรม อก 1 เครอง

3.5 ตอบ (Oven) สามารถควบคมอณหภมใหคงทได 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) สำาหรบ อบดนชนใหแหง

3.6 เหลกปาดดน(StraightEdge) ทำาดวยเหลกชบแขง มขอบเรยบยาวไมนอยกวา 254 มม.(10 นว) มขอบทลบมมดานหนง อกดานหนงเรยบตรงตลอดความยาวของเหลกปาดดน โดยมความคลาดเคลอนไมเกนรอยละ 0.1 (0.01 นวตอความยาว 10 นว) ในชวงทใชปาดแตงผวดนในแบบ

3.7 ตะแกรงรอนดน(Sieve) ขนาดเสนผานศนยกลางประมาณ 203 มม. (8 นว) สง 50.8 มม. (2 นว) ม 2 ขนาด คอ 19.0 มม. (3/4 นว) และ 4.75 มม. (เบอร 4)

3.8 เครองผสมดน (Mixing Tool) เปนเครองมอทใชในการคลกผสมดนใหเขากน ไดแก ถาดใสดน ชอนตกดน พลว เกรยง ถวยตวงวดปรมาตรนำา เปนตน หรออาจเปนเครองผสมดนททำางานดวยเครองจกร ซงสามารถ คลกเคลาผสมตวอยางดนใหเขากบนำาทผสมเพมลงไปในตวอยางดนทละนอยๆ ได

3.9 ตลบบรรจดน (Container) ทำาดวยโลหะมฝาปดปองกนความชนระเหยออกไปกอนชงนำาหนก หรอระหวาง การชงนำาหนกเพอหาความชนในดน

4. การเตรยมตวอยาง4.1 ถาตวอยางดนทนำามาทดสอบชน ใหผงใหแหงจนสามารถใชเกรยงบดใหรวนได หรอใชตอบอบดนใหแหงกได

แตตองใชอณหภมไมเกน 60 องศาเซลเซยส (140 องศาฟาเรนไฮต) แลวบดใหเมดดนหลดออกจากกน โดยไมทำาใหเมดดนแตก

4.2 ในกรณทขนาดของตวอยางเมดใหญทสดโตกวา 19.0 มม. (3/4 นว) ใหใชตะแกรงขนาด 19.0 มม. (3/4 นว) รอนเอาดนทคางบนตะแกรงนออก แลวแทนดวยดนทรอนผานตะแกรงนแลวคางบนตะแกรงขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) จำานวนนำาหนกเทากน ใสลงแทนแลวคลกเคลากนใหทวทำาการแบงส (Quartering) หรอใชเครองมอแบงตวอยาง (Sample Splitter)

4.3 ในกรณทขนาดของตวอยางเมดใหญทสดไมโตกวา 19.0 มม. (3/4 นว) ใหแบงตวอยางตามวธในขอ 4.24.4 ในกรณทจะทำาการทดสอบตามวธ ค.หรอ ง. ใหใชตวอยางทรอนผานตะแกรงขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) เทานน

สวนทคางบนตะแกรงนใหทงไป4.5 ใหเตรยมตวอยางหนกประมาณ 6,000 กรม สำาหรบการทดสอบวธ ข.และ ง.ตอการทดสอบ 1 ครงและ

หนกประมาณ 3,000 กรม สำาหรบการทดสอบวธก. และ ค. ตอการทดสอบ 1 ครง การเตรยมตวอยางตองเตรยม

ใหพอทดสอบไดไมนอยกวา 4 ครงตอ 1 ตวอยาง

มยผ. 2201 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

Page 142: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

119

5. การทดสอบ 5.1 การทดสอบวธก.

5.1.1 นำาดนตวอยางมาพรมนำาใหทวเพอใหดนชน โดยเมอคลกผสมกนแลวจะมความชนตำากวาปรมาณความชน

ทใหความแนนสงสด (Optimum Moisture Content) ประมาณรอยละ 4

5.1.2 ใสดนทผสมนำาแลว ลงในแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม. (4 นว) ซงมปลอก (Collar) สวมอย

เรยบรอยแลว โดยประมาณวาเมอบดอดแลวจะเหลอดนสง 1/3 ของความสงของแบบ แลวบดอด

โดยตมยกสง 305 มม. (12 นว) จำานวน 25 ครง ใหทวผวของดนในแบบ

5.1.3 ทำาตามวธในขอ 5.1.2 ซำาอก 2 ครง จนดนทถกบดอดแนนในแบบมความสงกวาแบบประมาณ 10 มม.

5.1.4 ถอดปลอกออก ใชเหลกปาดดนปาดแตงหนาดนในแบบใหเรยบเทากบระดบขอบบนของแบบ ถาดน

กอนใหญหลดออก ใหเตมดนตวอยางลงไปแทนแลวบดใหแนนพอควร แตงจนเรยบแลวนำาไปชงนำาหนก

เมอหกนำาหนกของแบบออก จะไดนำาหนกของดนชน ตองอานเครองชงละเอยดถง 5 กรม

5.1.5 แกะดนออกจากแบบแลวผาตามแนวตงผานจดศนยกลางของแทงตวอยางดน เกบดนจากทผาประมาณ

300 กรม ใสตลบบรรจดนชงนำาหนกทนท อานละเอยดถง 0.01 กรม

5.1.6 นำาดนในตลบบรรจดนไปอบใหแหงทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต)

อยางนอย 12 ชวโมง แลวชงหานำาหนกอานละเอยดถง 0.01 กรม

5.1.7 บดดนตวอยางทแกะออกจากแบบทเหลอใหรวน แลวคลกผสมกบดนในตอนแรกใหเขากน พรมนำา

ใหความชนเพมขนรอยละ 1 ถง 2

5.1.8 ดำาเนนการตามขอ 5.1.2 ถง 5.1.7 โดยเพมนำาทกครงจนกวานำาหนกดนทบดอดในแบบลดลง หรอไม

เปลยนแปลง หรออาจลดนำาทผสมลงเมอพบวาการเพมนำาแลวนำาหนกดนทบดอดในแบบลดลง5.2 การทดสอบวธ ข. ดำาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธก. แตใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว)

บดอด 3 ชนๆ ละ 56 ครง5.3 การทดสอบวธ ค. ดำาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธก. แตใชตวอยางดนทรอนผานตะแกรงขนาด 4.75 มม.

(เบอร 4) บดอด 3 ชนๆ ละ 25 ครง5.4 การทดสอบวธ ง. ดำาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธค. แตใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว)

บดอด 3 ชนๆ ละ 56 ครง

6. การคำานวณ6.1 คำานวณหาคาความชนในดนเปนรอยละ

W1 - W2..W = __________ x 100

W2

. เมอ W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนำาหนกดนอบแหง W1 = นำาหนกของดนชน หนวยเปนกรม W2 = นำาหนกของดนอบแหง หนวยเปนกรม

มยผ. 2201 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

Page 143: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

120

6.2 คำานวณหาคาความแนนชน(WetDensity)

A..gw = __ . V

. เมอ gw = ความแนนชนของดน หนวยเปน กรมตอลกบาศกเซนตเมตร A = นำาหนกดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนกรม V = ปรมาตรของแบบ ซงเทากบปรมาตรของดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนลกบาศกเซนตเมตร

6.3 คำานวณหาคาความแนนแหง(DryDensity)

gwgd = __ ___ . W

เมอ gd = ความแนนแหงของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร gw = ความแนนชนของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนำาหนกดนอบแหง

7. การรายงานผล7.1 นำาคาความชนในดน (W) และคาความแนนแหงของดน (gd) ในแตละครงของการทดสอบมากำาหนดจดลงใน

กระดาษกราฟโดยใหคาความชนในดนอยในแกนนอนและคาความแนนแหงของดนอยในแกนตง7.2 เขยนเสนกราฟใหผานจดทกำาหนดไว หรอใกลเคยงใหมากทสด จะไดเสนกราฟลกษณะเปนเสนโคงรประฆงควำา

(ParabolaCurve) จดสงทสดของเสนโคง คอคาความแนนแหงสงสดของดนนน ตามกรรมวธบดอดทใช ทดสอบน

7.3 ทจดคาความแนนแหงสงสดของดน เมอลากเสนตรงขนานกบแกนตงลงมาตดแกนนอน จะไดคาความชนททำาใหดนบดอดไดแนนสงสด

7.4 ใหรายงานคาความแนนแหงสงสด หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร และคาความชนททำาใหดนบดอด ไดแนนสงสด เปนรอยละ

7.5 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ. มยผ. 2201-57: มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

8. ขอควรระวง8.1 การประมาณปรมาณนำาทใชผสมดนทเกาะตดเปนกอน (Cohesive Soil) ควรเผอใหตำาและสงกวาจำานวนนำาท

ทำาใหไดคาความชนททำาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) ดนพวกดนทราย (Cohesionless Soil) ควรผสมนำาตงแตนอยทสดคอ เรมจากดนผงแหงจนกระทงมากทสดเทาทจะทำาได

8.2 ในการบดอดดนใหวางแบบบนพนทมนคงแขงแรง ราบเรยบขณะทำาการบดอดแบบตองไมกระดอนไปมา8.3 ควรเตรยมตวอยางใหเพยงพอ โดยใหมตวอยางทดสอบทางดานแหงกวา (Dry Side) ความชนททำาใหดนบดอด

ไดแนนสงสด (OMC) ไมนอยกวา 2 ตวอยาง และใหมตวอยางทดสอบพอทดสอบทางดานชนกวา (Wet Side) ความชนททำาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) 1 ตวอยาง

มยผ. 2201 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

Page 144: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

121

8.4 ดนชนดทมปรมาณดนเหนยวมาก (Heavy Clay) หลงจากผงใหแหงแลวใหบดดวยคอนยางหรอใชเครองบด จนไดตวอยางทสามารถรอนผานตะแกรงขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) มากทสดเทาทจะทำาได

8.5 ปรมาตรของแบบใหทำาการวดและคำานวณ เพอใหไดปรมาตรทแทจรงของแตละแบบหามใชปรมาตรท แสดงไวโดยประมาณในรป

8.6 แบบทใชงานแลว ตองคลาดเคลอนไมเกนรอยละ 50 ของความคลาดเคลอนทยอมให

9. เอกสารอางอง9.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.1-2532: วธการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard

Compaction Test)9.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 107/2517: วธการทดลอง Compaction Test แบบมาตรฐาน9.3 Standard Method of Test for The Moisture-Density Relations of SoilUsing A 5.5 lb = (2.5 kg)

Rammer And A 12 - in. (305 mm.) Drop; AASHTO Designation: T 99-749.4 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 698 - 00: Test

Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3 or 600 kN-m/m3)

มยผ. 2201 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

Page 145: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

122 มยผ. 2201 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

รปท 1 แบบ (Mold) ขนาดเสนผานศนยกลาง 4 นว

รปท 2 แบบ (Mold) ขนาดเสนผานศนยกลาง 6 นว

Page 146: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

123มยผ. 2201 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

โครงก

าร………

…………

…………

……..…

.…………

…..

บฟ

.มยผ.

2201

- 57

ทะเบย

นทดส

อบ……

…………

…………

… ……

…………

…………

…………

……....

…….……

………..

ผทดส

อบ

สถาน

ทกอส

ราง……

…………

…………

..………

………..

(

หนวย

ทท าก

ารทดส

อบ)

ผร

บจางห

รอผน

าสง…

…………

…………

…………

……

กา

รทดส

อบคว

ามแน

นแบบ

มาตร

ฐาน

ผตรว

จสอบ

ชน

ดตวอ

ยาง…

…………

……....

ทดสอ

บครงท

……….

รมาต

รแบบ

…………

………..

ซม.3

Std. A

ASHT

O

ทด

สอบว

นท……

…………

…………

…..แผ

นท….

..……

น าห

นกแบ

บ………

…………

... กก

. Std

. Proc

tor

อนมต

ความ

แนน

คว

ามแน

นแหง

สงสด

………

…………

…………

(กรม/

ซม.3 )

ครงท

1

2 3

4 5

ความ

ชนทค

วามแ

นนสง

สด …

…………

………

(รอยล

ะ) น.น

.แบบ +

ดนทถ

กบดอ

(กรม)

น.น

.แบบ

(กร

ม)

น.น.ดน

ทถกบ

ดอด

(กรม)

คว

ามแน

นชน

(กรม/

ซม.3 )

คว

ามแน

นแหง

(กร

ม/ซม

.3 )ซม

.3

ปรมา

ณควา

มชน

ตล

บบรร

จหมา

ยเลข

น.น

.ตลบ +

ดนชน

(กร

ม)

น.น.ตล

บ + ดน

อบแห

ง (กร

ม)

น.น.นา

(กร

ม)

น.น.ตล

(กรม)

น.น

.ดนอบ

แหง

(กรม)

คว

ามชน

ในดน

(รอ

ยละ)

หม

ายเหต

ความแนนแหง (กรม/ซม.3)

ปรมา

ณควา

มชนเป

นรอย

ละ

Page 147: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

124 มยผ. 2201 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test)

โครงก

าร………

…………

……..…

.…………

…………

…..

บฟ

.มยผ.

2201

- 57

ทะเบย

นทดส

อบ……

…………

…………

… ……

…………

…………

……....

…….……

…………

………..

ผทดส

อบ

สถาน

ทกอส

ราง……

…………

..………

…………

………..

(หนว

ยทท า

การท

ดสอบ

)

ผรบจ

างหรอ

ผน าส

ง………

…………

…………

…………

การท

ดสอบ

ความ

แนนแ

บบมา

ตรฐา

น ผต

รวจส

อบ

ชนดต

วอยา

ง………

…………

...ทดส

อบคร

งท….

…….

ปรม

าตรแ

บบ……

…………

….. ซม

.3 Std

. AAS

HTO

ทดสอ

บวนท

…………

…………

………..

แผนท

…...…

… น

าหนก

แบบ…

…………

……...

กก.

Std. P

rocto

r อน

มต

DE

NSITY

MA

XIMUM

DRY

DEN

SITY

= ……

.……..

gm

./cc.

DETE

RMINA

TION

No.

1 2

3 4

5 OP

T. MO

ISTUR

E CON

TENT

= …

…………

%

WT

. MOL

D+CO

MPAC

TEDS

OIL

gm.

WT

. MOL

D gm

.

WT. S

OIL

gm.

WE

TDEN

SITY

gm./c

c.

DRYD

ENSIT

Y gm

./cc.

WA

TERC

ONTE

NT

CONT

AINER

No.

WT. C

ONTA

INER +

WET

SOIL

gm.

WT

. CON

TAINE

R + D

RYSO

IL gm

.

WT. W

ATER

gm

.

WT. C

ONTA

INER

gm.

WT

. DRY

SOIL

gm.

WA

TERC

ONTE

NT

%

REMA

RKS:

DRY DENSITY gm./cc.

WATE

R CON

TENT

%

Page 148: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

125มยผ. 2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modififif ied Compaction Test)

มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน(Modififif ied Compaction Test)

2202 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาความสมพนธระหวางความแนนของดน กบปรมาณนำาทใชในการบดอดในแบบทกำาหนดขนาดไวดวยตมเหลกหนก 4.54 กก.(10 ปอนด) ระยะปลอยตมตกกระทบสง 457 มม. (18 นว)วธทดสอบม 4 วธ ตางๆ กนดงน

วธก. ใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม. (4 นว) และดนทรอนผานตะแกรง ขนาด 19.0 มม. (3/4 นว)

ตามวธพรอกเตอรแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Proctor)

วธข. ใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว) และดนทรอนผานตะแกรง ขนาด 19.0 มม. (3/4 นว)

ตามวธแอสโต ท 180 (AASHTO T 180)

วธค. ใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม. (4 นว) และดนทรอนผานตะแกรง ขนาด 4.75 มม. (เบอร 4)

ตามวธพรอกเตอรแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Proctor)

วธง. ใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว) และดนทรอนผานตะแกรง ขนาด 4.75 มม. (เบอร 4)

ตามวธแอสโต ท 180 (AASHTO T 180)

การใชวธทดสอบวธใดใหเปนไปตามรายการทกำาหนดไวในแบบกอสราง ถาไมไดระบวธการทดสอบใหใชวธก.

2. นยาม “ความแนนของดน” หมายความวา ความสมพนธระหวางนำาหนกของดนกบปรมาตรของดน

3. เครองมอและอปกรณประกอบดวย

3.1 แบบ(Mold) ทำาดวยโลหะมลกษณะทรงกระบอกกลวง ผนงแขงแรงม 2 ขนาด คอ ขนาดเสนผานศนยกลาง

ภายใน 102 มม. และ 152 มม. มปลอกทสามารถถอดไดสง 60 มม. (2 3/8 นว) เพอใหสามารถบดอดดนใหสง

และมปรมาตรตามตองการ แบบและปลอกตองยดกนไดอยางมนคงกบฐานแบบซงสามารถถอดได ทำาดวยวสด

ชนดเดยวกนดรปท 1 และ 2

3.1.1 แบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม.(4 นว) สง 116.43±0.127 มม. (4.584±0.005 นว) มเสนผาน

ศนยกลางภายในแบบ 101.6±0.406 มม. (4.000±0.016 นว) โดยมขนาดความจ 0.000943±0.000008

ลบ.ม. (0.0333±0.0003 ลบ.ฟ.) และมปลอกขนาดเดยวกนสง 60 มม. (2 3/8 นว)

3.1.2 แบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว) สง 116.43±0.127 มม. (4.584±0.005นว) มเสนผาน

ศนยกลางภายในแบบ 152.4±0.6604 มม. (6.000±0.026 นว) โดยมความจ 0.002124±0.000021

ลบ.ม. (0.07500±0.00075 ลบ.ฟ.) และมปลอกขนาดเดยวกนสง 60 มม. (2 3/8 นว)

Page 149: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

126

3.2 ตม(Rammer) ทำาดวยโลหะทรงกระบอกมเสนผานศนยกลาง 50.8±0.127 มม. (2.000±0.005 นว) นำาหนก

รวมทงดามถอ 4.5359±0.0081 กก. (10.00±0.02 ปอนด) มปลอกบงคบใหยกไดสง 457.2±1.524 มม.

(18.00±0.06 นว) เหนอระดบดนทบดอดโดยตมตกลงกระทบไดอยางอสระ ปลอกบงคบตองมรระบายอากาศ

อยางนอย 4 ร มขนาดเสนผานศนยกลางไมนอยกวา 9.5 มม. (3/8 นว) ทำามมกน 90 องศา และหางจาก

ปลายปลอกทงสองขางประมาณ 19 มม. (3/4 นว)

3.3 เครองดนตวอยางออกจากแบบ(SampleExtruder) ประกอบดวยแมแรง (Jack) กานโยกแมแรง โครงเหลกจบ

แบบขณะดนตวอยางออกจากแบบ ใชดนตวอยางทบดอดในแบบแลวออกจากแบบ หรออาจใชเครองมออยาง

อน ทสามารถขดแคะตวอยางดนออกจากแบบกได

3.4 เครองชง(BalanceandScale) สามารถชงนำาหนกไดอยางนอย 11.5 กก.และอานละเอยดไดถง 5 กรม 1

เครอง และสามารถชงนำาหนกไดอยางนอย 1,000 กรม อานละเอยดไดถง 0.01 กรม อก 1 เครอง

3.5 ตอบ (Oven) สามารถควบคมอณหภมใหคงทได 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) สำาหรบ

อบดนชนใหแหง

3.6 เหลกปาดดน(StraightEdge) ทำาดวยเหลกชบแขง (Hardened Steel) มขอบเรยบยาวไมนอยกวา 254 มม.

(10 นว) มขอบทลบมมดานหนง อกดานหนงเรยบตรงตลอดความยาวของเหลกปาดดน โดยมความคลาดเคลอน

ไมเกนรอยละ 0.1 (0.01 นวตอความยาว 10 นว) ในชวงทใชปาดแตงผวดนในแบบ

3.7 ตะแกรงรอนดน(Sieve)ขนาดเสนผานศนยกลางประมาณ 203 มม. (8 นว) สง 50.8 มม. (2 นว) ม 2 ขนาด

คอ 19.0 มม. (3/4 นว) และ 4.75 มม. (เบอร 4)

3.8 เครองผสมดน(MixingTool)เปนเครองมอทใชในการคลกผสมดนใหเขากน ไดแก ถาดใสดน ชอนตกดน พลว

เกรยง ถวยตวงวดปรมาตรนำา เปนตน หรออาจเปนเครองผสมดนททำางานดวยเครองจกร ซงสามารถคลกเคลา

ผสมตวอยางดนใหเขากบนำาทผสมเพมลงไปในตวอยางดนทละนอยๆ ได

3.9 ตลบบรรจดน (Container) ทำาดวยโลหะมฝาปดปองกนความชนระเหยออกไปกอนชงนำาหนก หรอระหวาง

การชงนำาหนกเพอหาความชนในดน

4. การเตรยมตวอยาง

4.1 ถาตวอยางดนทนำามาทดสอบชนใหผงใหแหงจนสามารถใชเกรยงบดใหรวนได หรอใชตอบอบดนใหแหงกได

แตตองใชอณหภมไมเกน 60 องศาเซลเซยส (140 องศาฟาเรนไฮต) แลวบดใหเมดดนหลดออกจากกนโดยไม

ทำาใหเมดดนแตก

4.2 ในกรณทขนาดของตวอยางกอนใหญทสดโตกวา 19.0 มม. (3/4 นว) รอนเอาดนทคางบนตะแกรงนออกแลว

แทนดวยดนทรอนผานตะแกรงนแลวคางบนตะแกรงขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) จำานวนหนกเทากนใสลงแทน

แลวคลกเคลากนใหทวทำาการแบงส (Quartering) หรอใชเครองมอแบงตวอยาง (Sample Splitter)

4.3 ในกรณทขนาดของตวอยางกอนใหญทสดไมโตกวา 19.0 มม. (3/4 นว) ใหแบงตวอยางตามวธในขอ 4.2

4.4 ในกรณทจะทำาการทดสอบตามวธค.หรอง.ใหใชตวอยางทรอนผานตะแกรงขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) เทานน

สวนทคางบนตะแกรงนใหทงไป

4.5 ใหเตรยมตวอยางหนกประมาณ 6,000 กรม (14 ปอนด) สำาหรบการทดสอบ วธ ข. และ ง. ตอการทดสอบ

1 ครง และหนกประมาณ 3,000 กรม (7 ปอนด) สำาหรบการทดสอบ วธก.และ ค. ตอการทดสอบ 1 ครง

การเตรยมตวอยางตองเตรยมใหพอทดสอบไดไมนอยกวา 4 ครงตอ 1 ตวอยาง

มยผ. 2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modififif ied Compaction Test)

Page 150: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

127

5. การทดสอบ5.1 การทดสอบวธก.

5.1.1 นำาตวอยางดนทเตรยมมาพรมนำาใหทวเพอใหดนชนโดยเมอคลกผสมกนแลว จะมความชนตำากวาปรมาณ

ความชนทใหความแนนสงสด (Optimum Moisture Content) ประมาณรอยละ 4

5.1.2 ใสดนทผสมนำาแลว ลงในแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม. (4 นว) ซงมปลอก (Collar) สวมอย

เรยบรอยแลว โดยประมาณวาเมอบดอดแลวจะเหลอดนสง 1/5 ของความสงของแบบ แลวบดอดโดย

ตมยกสง 457 มม. (18 นว) จำานวน 25 ครง ใหทวผวของดนในแบบ

5.1.3 ทำาตามวธในขอ 5.1.2 ซำาอก 4 ครง จนดนทถกบดอดแนนในแบบมความสงกวาแบบประมาณ 10 มม.

5.1.4 ถอดปลอกออก ใชเหลกปาดดนปาดแตงหนาดนในแบบใหเรยบเทากบระดบขอบบนของแบบ ถาดน

กอนใหญหลดออกใหเตมดนตวอยางลงไปแทนแลวบดใหแนนพอควรจนเรยบแลวนำาไปชงนำาหนก

เมอหกนำาหนกของแบบออก จะไดนำาหนกของดนชน ตองอานเครองชงละเอยดถง 5 กรม

5.1.5 แกะดนออกจากแบบ แลวผาตามแนวตงผานจดศนยกลางของแทงตวอยางดน เกบดนจากทผาประมาณ

300 กรม ใสตลบบรรจดนชงนำาหนกทนท อานละเอยดถง 0.01 กรม

5.1.6 นำาดนในตลบบรรจดนไปอบใหแหงทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต)

อยางนอย 12 ชวโมง แลวชงหานำาหนกอานละเอยดถง 0.01 กรม

5.1.7 บดดนตวอยางทแกะออกจากแบบทเหลอใหรวนแลวคลกผสมกบดนในตอนแรกใหเขากน พรมนำาให

ความชนเพมขนรอยละ 1 ถง 2

5.1.8 ดำาเนนการตามขอ 5.1.2 ถง 5.1.7 โดยเพมนำาทกครงจนกวานำาหนกดนทบดอดในแบบลดลง หรอไม

เปลยนแปลง หรออาจลดนำาทผสมลงเมอพบวาการเพมนำาแลวนำาหนกดนทบดอดในแบบกลบลดลง

5.2 การทดสอบวธข. ดำาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธก. แตใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว)

บดอด 5 ชนๆ ละ 56 ครง

5.3 การทดสอบวธค.ดำาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธก.แตใชตวอยางดนทรอนผานตะแกรงขนาด 4.75 มม.

(เบอร 4) บดอด 5 ชนๆ ละ 25 ครง

5.4 การทดสอบวธง.ดำาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธค.แตใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว)

บดอด 5 ชนๆ ละ 56 ครง

6. การคำานวณ6.1 คำานวณหาคาความชนในดนเปนรอยละ

W1 - W2..W = ________ x 100

W2

. เมอ W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนำาหนกดนอบแหง W1 = นำาหนกของดนชน หนวยเปนกรม W2 = นำาหนกของดนอบแหง หนวยเปนกรม

มยผ. 2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modififif ied Compaction Test)

5. การทดสอบ 5.1 การทดสอบวธ ก.

5.1.1 นาตวอยางดนทเตรยมมาพรมนาใหทวเพอใหดนชนโดยเมอคลกผสมกนแลว จะมความชนตากวาปรมาณความชนทใหความแนนสงสด (Optimum Moisture Content) ประมาณรอยละ 4

5.1.2ใสดนทผสมนาแลว ลงในแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 102 มม. (4 นว) ซงมปลอก (Collar) สวมอยเรยบรอยแลว โดยประมาณวาเมอบดอดแลวจะเหลอดนสง 1/5 ของความสงของแบบ แลวบดอดโดยตมยกสง 457 มม. (18 นว) จานวน 25 ครง ใหทวผวของดนในแบบ

5.1.3 ทาตามวธในขอ 5.1.2 ซาอก 4 ครง จนดนทถกบดอดแนนในแบบมความสงกวาแบบประมาณ 10 มม. 5.1.4 ถอดปลอกออก ใชเหลกปาดดนปาดแตงหนาดนในแบบใหเรยบเทากบระดบขอบบนของแบบ ถาดน

กอนใหญหลดออกใหเตมดนตวอยางลงไปแทนแลวบดใหแนนพอควรจนเรยบแลวนาไปชงนาหนก เมอหกนาหนกของแบบออก จะไดนาหนกของดนชน ตองอานเครองชงละเอยดถง 5 กรม

5.1.5 แกะดนออกจากแบบ แลวผาตามแนวตงผานจดศนยกลางของแทงตวอยางดน เกบดนจากทผาประมาณ 300 กรม ใสตลบบรรจดนชงนาหนกทนท อานละเอยดถง 0.01 กรม

5.1.6 นาดนในตลบบรรจดนไปอบใหแหงทอณหภม 1105 องศาเซลเซยส (2309 องศาฟาเรนไฮต) อยางนอย 12 ชวโมง แลวชงหานาหนกอานละเอยดถง 0.01 กรม

5.1.7 บดดนตวอยางทแกะออกจากแบบทเหลอใหรวนแลวคลกผสมกบดนในตอนแรกใหเขากน พรมนาใหความชนเพมขนรอยละ 1 ถง 2

5.1.8 ดาเนนการตามขอ 5.1.2 ถง 5.1.7 โดยเพมนาทกครงจนกวานาหนกดนทบดอดในแบบลดลง หรอไมเปลยนแปลง หรออาจลดนาทผสมลงเมอพบวาการเพมนาแลวนาหนกดนทบดอดในแบบกลบลดลง

5.2 การทดสอบวธ ข. ดาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธ ก. แตใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว) บดอด 5 ชนๆ ละ 56 ครง

5.3 การทดสอบวธ ค. ดาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธ ก. แตใชตวอยางดนทรอนผานตะแกรงขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) บดอด 5ชนๆละ 25 ครง

5.4 การทดสอบวธ ง.ดาเนนวธการทดสอบเชนเดยวกบวธ ค. แตใชแบบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว) บดอด 5 ชนๆ ละ 56 ครง

6. การค านวณ 6.1 คานวณหาคาความชนในดนเปนรอยละ

1002

21

W

WWW

เมอ W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนาหนกดนอบแหง 1W = นาหนกของดนชน หนวยเปนกรม 2W = นาหนกของดนอบแหง หนวยเปนกรม

Page 151: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

128

6.2 คำานวณหาคาความแนนชน(WETDENSITY) A..gw = __

. V

. เมอ gw = ความแนนชนของดน หนวยเปน กรมตอลกบาศกเซนตเมตร A = นำาหนกดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนกรม V = ปรมาตรของแบบ ซงเทากบปรมาตรของดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนลกบาศกเซนตเมตร

6.3 คำานวณหาคาความแนนแหง(DRYDENSITY)

gwgd = __ ___ . W

เมอ gd = ความแนนแหงของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร gw = ความแนนชนของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนำาหนกดนอบแหง

7. การรายงานผล7.1 นำาคาความชนในดน (W) และคาความแนนแหงของดน ( ) ในแตละครงของการทดสอบมากำาหนดจดลง

ในกระดาษกราฟโดยใหคาความชนในดนอยในแกนนอนและคาความแนนแหงของดนอยในแกนตง7.2 เขยนเสนกราฟใหผานจดทกำาหนดไว หรอใกลเคยงใหมากทสด จะไดเสนกราฟลกษณะเปนเสนโคง รประฆงควำา

(Parabola Curve) จดสงทสดของเสนโคงคอคาความแนนแหงสงสด (Maximum Dry Density) ของดนนน ตามกรรมวธบดอดทใชทดสอบน

7.3 ทจดคาความแนนแหงสงสดของดน เมอลากเสนตรงขนานกบแกนตงลงมาตดแกนนอน จะไดคาความชนททำาใหดนบดอดไดแนนสงสด

7.4 ใหรายงานคาความแนนแหงสงสด หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร และคาความชนททำาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) เปนรอยละ

7.5 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ.มยผ. 2202–57: มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน(Modified Compaction Test)

8. ขอควรระวง8.1 การประมาณปรมาณนำาทใชผสมดนทเกาะตดกนเปนกอน (Cohesive Soil) ควรเผอใหตำาและสงกวาจำานวนนำา

ททำาใหไดคาความชนททำาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) ดนพวกดนทราย (Cohesionless Soil) ควรผสมนำาตงแตนอยทสด คอเรมจากดนผงแหงจนกระทงมากทสดเทาทจะทำาได

8.2 ในการบดอดดนใหวางแบบบนพนทมนคงแขงแรง ราบเรยบ ขณะทำาการบดอดแบบตองไมกระดอนไปมา8.3 ควรเตรยมตวอยางใหเพยงพอ โดยใหมตวอยางทดสอบทางดานแหงกวา (Dry Side) ความชนททำาใหดนบดอด

ไดแนนสงสด (OMC) ไมนอยกวา 2 ตวอยาง และใหมตวอยางทดสอบพอทดสอบทางดานชนกวา (Wet Side)

ความชนททำาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) 1 ตวอยาง

1 + __ _ . 100

มยผ. 2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modififif ied Compaction Test)

6.2 คานวณหาคาความแนนชน (WET DENSITY)

VA

w

เมอ w = ความแนนชนของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร A = นาหนกดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนกรม V = ปรมาตรของแบบ ซงเทากบปรมาตรของดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนลกบาศกเซนตเมตร

6.3 คานวณหาคาความแนนแหง (DRY DENSITY)

1001 W

wd

เมอ d = ความแนนแหงของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร

w = ความแนนชนของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนาหนกดนอบแหง 7. การรายงานผล 7.1 นาคาความชนในดน (W ) และคาความแนนแหงของดน ( d ) ในแตละครงของการทดสอบมากาหนดจด

ลงในกระดาษกราฟโดยใหคาความชนในดนอยในแกนนอนและคาความแนนแหงของดนอยในแกนตง 7.2 เขยนเสนกราฟใหผานจดทกาหนดไว หรอใกลเคยงใหมากทสด จะไดเสนกราฟลกษณะเปนเสนโคง รป

ระฆงควา (Parabola Curve) จดสงทสดของเสนโคงคอคาความแนนแหงสงสด (Maximum Dry Density) ของดนนน ตามกรรมวธบดอดทใชทดสอบน

7.3 ทจดคาความแนนแหงสงสดของดน เมอลากเสนตรงขนานกบแกนตงลงมาตดแกนนอน จะไดคาความชนททาใหดนบดอดไดแนนสงสด

7.4 ใหรายงานคาความแนนแหงสงสด หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร และคาความชนททาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) เปนรอยละ

7.5 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ.มยผ. 2202–57: มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน(Modified Compaction Test)

8. ขอควรระวง 8.1 การประมาณปรมาณนาทใชผสมดนทเกาะตดกนเปนกอน (Cohesive Soil) ควรเผอใหตาและสงกวา

จานวนนาททาใหไดคาความชนททาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) ดนพวกดนทราย (Cohesionless Soil) ควรผสมนาตงแตนอยทสด คอเรมจากดนผงแหงจนกระทงมากทสดเทาทจะทาได

8.2 ในการบดอดดนใหวางแบบบนพนทมนคงแขงแรง ราบเรยบ ขณะทาการบดอดแบบตองไมกระดอนไปมา 8.3 ควรเตรยมตวอยางใหเพยงพอ โดยใหมตวอยางทดสอบทางดานแหงกวา (Dry Side) ความชนททาใหดน

บดอดไดแนนสงสด (OMC) ไมนอยกวา 2 ตวอยาง และใหมตวอยางทดสอบพอทดสอบทางดานชนกวา (Wet Side) ความชนททาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) 1 ตวอยาง

6.2 คานวณหาคาความแนนชน (WET DENSITY)

VA

w

เมอ w = ความแนนชนของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร A = นาหนกดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนกรม V = ปรมาตรของแบบ ซงเทากบปรมาตรของดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนลกบาศกเซนตเมตร

6.3 คานวณหาคาความแนนแหง (DRY DENSITY)

1001 W

wd

เมอ d = ความแนนแหงของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร

w = ความแนนชนของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนาหนกดนอบแหง 7. การรายงานผล 7.1 นาคาความชนในดน (W ) และคาความแนนแหงของดน ( d ) ในแตละครงของการทดสอบมากาหนดจด

ลงในกระดาษกราฟโดยใหคาความชนในดนอยในแกนนอนและคาความแนนแหงของดนอยในแกนตง 7.2 เขยนเสนกราฟใหผานจดทกาหนดไว หรอใกลเคยงใหมากทสด จะไดเสนกราฟลกษณะเปนเสนโคง รป

ระฆงควา (Parabola Curve) จดสงทสดของเสนโคงคอคาความแนนแหงสงสด (Maximum Dry Density) ของดนนน ตามกรรมวธบดอดทใชทดสอบน

7.3 ทจดคาความแนนแหงสงสดของดน เมอลากเสนตรงขนานกบแกนตงลงมาตดแกนนอน จะไดคาความชนททาใหดนบดอดไดแนนสงสด

7.4 ใหรายงานคาความแนนแหงสงสด หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร และคาความชนททาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) เปนรอยละ

7.5 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ.มยผ. 2202–57: มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน(Modified Compaction Test)

8. ขอควรระวง 8.1 การประมาณปรมาณนาทใชผสมดนทเกาะตดกนเปนกอน (Cohesive Soil) ควรเผอใหตาและสงกวา

จานวนนาททาใหไดคาความชนททาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) ดนพวกดนทราย (Cohesionless Soil) ควรผสมนาตงแตนอยทสด คอเรมจากดนผงแหงจนกระทงมากทสดเทาทจะทาได

8.2 ในการบดอดดนใหวางแบบบนพนทมนคงแขงแรง ราบเรยบ ขณะทาการบดอดแบบตองไมกระดอนไปมา 8.3 ควรเตรยมตวอยางใหเพยงพอ โดยใหมตวอยางทดสอบทางดานแหงกวา (Dry Side) ความชนททาใหดน

บดอดไดแนนสงสด (OMC) ไมนอยกวา 2 ตวอยาง และใหมตวอยางทดสอบพอทดสอบทางดานชนกวา (Wet Side) ความชนททาใหดนบดอดไดแนนสงสด (OMC) 1 ตวอยาง

Page 152: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

129

8.4 ดนชนดทมปรมาณดนเหนยวมาก (Heavy Clay) หลงจากผงใหแหงแลวใหบดดวยคอนยาง หรอใชเครองบด

จนไดตวอยางทสามารถรอนผานตะแกรงขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) มากทสดเทาทจะทำาได

8.5 ปรมาตรของแบบ ใหทำาการวดและคำานวณ เพอใหไดปรมาตรทแทจรงของแตละแบบ หามใชปรมาตรทแสดงไว

โดยประมาณในรป

8.6 แบบทใชงานแลว ตองคลาดเคลอนไมเกนรอยละ 50 ของความคลาดเคลอนทยอมให

9. เอกสารอางอง

9.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.2 -2532: วธการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modified

Compaction Test)

9.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 108/2517: วธการทดลอง Compaction Test แบบสงกวามาตรฐาน

9.3 Standard Method of Test for The Moisture–Density Relations of Soil Using A 10 lb = (4.54 kg)

Rammer And A 18 in. (457 mm.) Drop; AASHTO Designation: T 180-74

9.4 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 1557 - 02: Test

Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3

or 2,700 kN-m/m3)

มยผ. 2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modififif ied Compaction Test)

Page 153: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

130

รปท 1 แบบ (Mold) ขนาดเสนผานศนยกลาง 4 นว

รปท 2 แบบ (Mold) ขนาดเสนผานศนยกลาง 6 นว

มยผ. 2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modififif ied Compaction Test)

Page 154: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

131

โครงก

าร………

…………

…………

……….

...………

……..

บฟ.

มยผ.

2202

- 57

ทะ

เบยนท

ดสอบ

…………

…………

………

…………

…………

…………

…………

……...…

...………

…..

ผท

ดสอบ

สถาน

ทกอส

ราง…

…………

…………

…………

..………

..

(ห

นวยท

ท ากา

รทดส

อบ)

ผรบจ

างหรอ

ผน าส

ง………

…………

…………

.………

การท

ดสอบ

ความ

แนนแ

บบสง

กวาม

าตรฐ

าน

ผตรว

จสอบ

ชนดต

วอยา

ง………

…………

... ทด

สอบค

รงท….

….

ปรมา

ตรแบ

บ………

…………

.. ซม.3

Mod.

AASH

TO

ทดสอ

บวนท

…………

…………

………..

แผนท

…...…

… น า

หนกแ

บบ……

…………

…... ก

ก. Mo

d. Pro

ctor

อนมต

ความ

แนน

คว

ามแน

นแหง

สงสด

………

…………

…………

(กรม/

ซม.3 )

ครงท

1

2 3

4 5

ความ

ชนทค

วามแ

นนสง

สด …

…………

………

(รอยล

ะ) น.น

.แบบ

+ ดนท

ถกบด

อด

(กร

ม)

น.น.แบ

(กรม)

น.น

.ดนทถ

กบดอ

ด (กร

ม)

ความ

แนนช

น (กร

ม/ซม

.3 )

ความ

แนนแ

หง

(กรม/

ซม.

3 )ซม.3

ปร

มาณค

วามช

ตลบบ

รรจห

มายเล

น.น.ตล

บ + ด

นชน

(กรม)

น.น

.ตลบ

+ ดนอ

บแหง

(กร

ม)

น.น.นา

(กร

ม)

น.น.ตล

(กรม)

น.น

.ดนอบ

แหง

(กรม)

คว

ามชน

ในดน

(รอ

ยละ)

หม

ายเหต

ความแนนแหง (กรม/ซม.

3)

ปรมา

ณควา

มชนเป

นรอย

ละ

มยผ. 2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modififif ied Compaction Test)

Page 155: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

132

โครงการ

…………

…………

……....

..………

…………

……..

บฟ.มย

ผ. 22

02 -

57

ทะเบย

นทดส

อบ……

…………

…………

… ……

…………

…………

……....

....……

…………

…………

…..

ผท

ดสอบ

สถาน

ทกอส

ราง…

…………

……….

...………

…………

…..

(หนว

ยทท า

การท

ดสอบ

)

ผรบจ

างหรอผน

าสง…

…………

……..…

…………

………

การท

ดสอบ

ความ

แนนแ

บบสงกว

ามาต

รฐาน

ผต

รวจส

อบ

ชนดต

วอยาง…

…………

..…….

..ทดส

อบครงท

……….

ปรมา

ตรแบ

บ………

…………

.. ซม.3

Mod.

AASH

TO

ทดสอ

บวนท

…………

…………

………..

แผนท

….....

..…

น าหน

กแบบ

…………

……….

.. กก.

Mod.

Procto

r อน

มต

D

ENSIT

Y MA

XIMUM

DRY

DEN

SITY

=

……….

…..

gm./c

c. DE

TERM

INATIO

N N

o. 1

2 3

4 5

OPT.

MOIST

URE C

ONTE

NT =

………

……

%

WT.

MOLD

+COM

PACT

ED SO

IL gm

.

WT.

MOLD

gm

.

WT.

SOIL

gm.

W

ET D

ENSIT

Y gm

./cc.

D

RY D

ENSIT

Y gm

./cc.

WAT

ER C

ONTE

NT

CON

TAINE

R No

.

W

T. CO

NTAIN

ER +

WET S

OIL

gm.

WT.

CONT

AINER

+ DR

Y SOIL

gm

.

WT.

WATE

R gm

.

WT.

CONT

AINER

gm

.

WT.

DRY S

OIL

gm.

W

ATER

CON

TENT

%

R

EMAR

KS:

DRY DENSITY gm./cc.

WATE

R CON

TENT

%

มยผ. 2202 - 57 : มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modififif ied Compaction Test)

Page 156: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

133มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

2203 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาคาเปรยบเทยบคาความสามารถในการรบนำาหนก (Bearing Value) กบวสดหนมาตรฐานเพอทดสอบวสดมวลรวมดน (Soil Aggregate) หนคลกหรอวสดอนใด เมอทำาการบดอดวสดนนโดยใชตมบดอดในแบบ (Mold) เมอมความชนทความแนนแหงสงสด (Optimum Moisture Content) หรอปรมาณอนใด เพอนำามาใชออกแบบโครงสรางของถนน และเพอใชควบคมงาน เมอบดอดใหไดความแนนและความชนตามตองการ การทดสอบ ซ.บ.อาร. อาจทำาได 2 วธ คอ

วธก. การทดสอบแบบแชนำา (Soaked)

วธข. การทดสอบแบบไมแชนำา (Unsoaked)

ถาไมระบวธใดใหใชวธก.

2. นยาม“มวลรวมดน หนคลก หรอวสดอนใด” หมายถง วสดตวอยางทใชในการทดสอบทมขนาดเมดเลกกวา 19.0 มลลเมตร“วสดหนมาตรฐาน” หมายถง วสดหนคลกบดอดแนนทนำามาทดสอบหากำาลงรบนำาหนก เพอกำาหนดเปน คาหนวยนำาหนกมาตรฐาน สำาหรบเปรยบเทยบคาความสามารถในการรบนำาหนก

3. มาตรฐานอางถง

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2201 – 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน

(Standard Compaction Test)

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2202 – 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน

(Modified Compaction Test)

4. เครองมอและอปกรณ ประกอบดวย

4.1 Loading Device แบบ Hydraulic Jack หรอ Screw Jack มอปกรณวดแรงไดไมนอยกวา 5,000 กโลกรม

(ประมาณ 10,000 ปอนด)

4.2 แบบ สำาหรบเตรยมตวอยางขนาดเสนผานศนยกลางภายใน 152.4±0.66 มม. (6.0±0.026 นว) สง 177.8±0.66 มม.

(7.0±0.016 นว) พรอมปลอก (Collar) สงโดยประมาณ 50.8 มม. (2.0 นว) และฐานแบบ (Base Plate)

สำาหรบยดแบบและปลอก

4.3 แทงโลหะรอง (Spacer Disc) มเสนผานศนยกลาง 134.9 (5 5/16 นว) มความสงขนาดตางๆ

4.4 ตม หนก 4,537กรม (10 ปอนด) และ 2,495 กรม (5.5 ปอนด)

Page 157: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

134

4.5 เครองวดการพองตว ประกอบดวย - แผนวดการพองตว (Swell Plate ) - สามขา (Tripod) สำาหรบตดมาตรวด (Dial Gauge) วดได 25 มม. ซงวดไดละเอยด 0.01 มม. เพอวดอตรา

การพองตวของดนเมอแชนำา 4.6 โลหะถวงนำาหนก (Surcharge Weight) เปนเหลกทรงกระบอกแบนเสนผานศนยกลาง 149.2 มม. (5 7/8 นว)

มรกลวง เพอใหทอนกด (Piston) ลอดไปได หนกแผนละ 2,268 กรม (5 ปอนด)4.7 ทอนกด ทำาดวยโลหะทรงกระบอก มเสนผานศนยกลาง 49.5 มม. (1.95 นว) มเนอทหนาตด 1,935.5 ตร.มม.

(3 ตร.นว) ยาวไมนอยกวา 102 มม. (4 นว)4.8 เครองดนตวอยาง เปนเครองดนดนออกจากแบบภายหลง เมอทดสอบเสรจแลว4.9 เครองชงแบบบาลานซ (Balance) มขดความสามารถชงไดอยางนอย 20 กก. ชงไดละเอยดถง 0.01 กโลกรม4.10 เครองชงแบบสเกล (Scale) หรอแบบบาลานซ มขดความสามารถชงไดอยางนอย 1,000 กรม ชงได ละเอยดถง

0.01 กรม4.11 ตอบ (Oven) ตองสามารถควบคมอณหภมไดคงทไดท 110±5 องศาเซลเซยส4.12 เหลกปาด มความยาวไมนอยกวา 300 มม. และไมยาวเกนไปหนาประมาณ 3.0 มม.(0.12 นว)4.13 เครองมอแบงตวอยาง4.14 ตะแกรงรอนดน ขนาดเสนผานศนยกลาง 203 มม. (8 นว) สง 50.8 มม. (2 นว) มขนาด ดงน 1. ขนาด 19.0 มม. (3/4 นว) 2. ขนาด 4.75 มม. (เบอร 4)4.15เครองผสม เปนเครองมอจำาเปนตางๆ ทใชผสมตวอยางกบนำา เชน ถาด ชอน พลว เกรยง คอนยาง ถวยตวงวด

ปรมาตรนำา4.16 ตลบบรรจดน สำาหรบใสตวอยางดนเพออบหาจำานวนนำาในดน4.17 นาฬกาจบเวลา4.18 วสดทใชประกอบการทดสอบ กระดาษกรองอยางหยาบขนาดเสนผานศนยกลาง 152 มม. (6 นว)

5. การเตรยมตวอยาง ตวอยางไดแก ดน หนคลก หรอวสดมวลรวมดนหรอวสดอนใดทตองการทดสอบ ใหเตรยม ตวอยาง ดงน5.1 วสดตวอยาง กอนจะนำามาทดสอบจะตองปลอยทงใหแหง (Air Dry) ในหองปฏบตการ ทำาการแบงส (Quartering)

แลวรอนผานตะแกรงเบอร 3/4 นว สวนทคางบนตะแกรงเบอร 3/4 นวใหทงไปและชดเชยดวยดนทผานตะแกรงเบอร 3/4นว แตคางบนตะแกรงเบอร 4 ดวยจำานวนนำาหนกเทากน

5.2 หาปรมาณความชนทความแนนสงสด โดยวธการทดสอบความแนนสงสดตาม มยผ. 2201 - 57: มาตรฐาน การทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) หรอ มยผ. 2202 - 57: มาตรฐาน การทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)

5.3 ชงตวอยางทเตรยมไวจากขอ 5.1 ประมาณ 6,000 กรม สำาหรบการทดสอบ 1 ตวอยาง5.4 ปรมาณตวอยางตามขอ 5.3 ใหเตรยมไว 3 ตวอยาง ในการทดสอบแตละครง

6. การทดสอบ สำาหรบตวอยางดนทไมตองมการแชนำา (Unsoaked C.B.R. Test)6.1 ชงดนทเตรยมไวประมาณ 6 กก. (12 ปอนด) และนำาดนตวอยางประมาณ 100 กรม เพอนำาไปหาความชนในดน

ตวอยาง (Initial Water Content)

มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

Page 158: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

135

6.2 เตรยมแบบไว 3 ชด ชงหานำาหนกแบบ (ไมรวมฐานแบบ)6.3 เตมนำาเขาไปในตวอยางทเตรยมไว จนไดปรมาณนำาในดนทความแนนสงสดตาม มยผ. 2201 – 57: มาตรฐาน

การทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) หรอตาม มยผ. 2202 – 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test) แลวคลกเคลาตวอยาง จนเขากนด

6.4 ประกอบแบบเขากบฐานแบบและแทงโลหะรอง ใชกระดาษกรองปทบบนแทงโลหะรอง เพอปองกนไมใหเกาะตดกบแผนเหลก

6.5 กระทงดนอดแนนในแบบ จำานวน 3 ชน หรอ 5 ชน ตามวธการทดสอบความแนนทปรมาณความชนทความแนนแหงสงสดตาม มยผ. 2201 – 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) หรอตาม มยผ. 2202 – 57: มาตรฐานการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test) (เตรยมตวอยางดน 3 ตวอยาง โดยทำาการบดอดแตละชนดวยตม จำานวน 12 ครงตอชน สำาหรบ ตวอยางท 1, จำานวน 25 ครงตอชน สำาหรบตวอยางท 2 และจำานวน 56 ครงตอชนสำาหรบตวอยางท 3)

6.6 หลงจากบดอดจนครบจำานวนชน และจำานวนครงแลว ถอดปลอกออก ใชเหลกปาดปาดดนสวนทสงเกนขอบแบบ พรอมกบซอมแตงผวบนของดนตวอยางใหเรยบเสมอกบปากแบบ

6.7 ถอดฐานแบบและแทงโลหะรองออก นำาแบบและดนไปชงหานำาหนก เพอจะนำาไปหาความแนนชน (Wet Density)

6.8 เอากระดาษกรองวางบนฐานแบบ เพอปองกนไมใหดนเกาะแบบ ตดแผนเหลกประกอบแบบทมดนอดแนนน เขากบฐานแบบ โดยใหปากแบบดานทมดนเสมอปากวางบนฐานแบบ และสวนทมชองวางอยดานบน สำาหรบการทดสอบแบบไมแชนำา ใหทดสอบตาม ขอ 6.9 ถง 6.12

6.9 วางแผนเหลกถวงนำาหนก (Surcharge) จำานวน 2 ชน สำาหรบวสดพนทาง, วสดรองพนทาง, วสดคดเลอก และจำานวน 3 ชน สำาหรบวสดคนทางทบบนดนตวอยางในแบบ

6.10 นำาแบบเขาเครองกดทดสอบ ซงมทอนกดขนาดพนทหนาตด 1,935.5 ตร.มม. (3 ตร.นว) ประกอบตดอย จดใหผวหนาของดนในแบบ แตะสมผสกบทอนกดดงกลาว จดเขมของมาตรวด ทจะใชวดคาการจมตว (Penetration) ใหอยทจดศนย

6.11 กดทอนกดในอตรา 0.05 นวตอนาท พรอมกบอานคานำาหนกทตรงกบคาการจมตว 0, 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, 0.125, 0.150, 0.175, 0.200, 0.250, 0.300, 0.350, 0.400, 0.450 และ 0.500 นว

6.12 เสรจแลวถอดแบบออกจากเครองกดทดสอบ เกบตวอยางดนตรงกลางตามแนวตงประมาณ 100 กรม สำาหรบขนาดเมดใหญสด 4.75 มม.หรอประมาณ 300 กรม สำาหรบขนาดเมดใหญสด 19.0 มม. แลวนำาไปหาความชน สำาหรบการทดสอบแบบแชนำาใหทำาการทดสอบตาม ขอ 6.13 ถง 6.19เพมเตม

6.13 วางแผนเหลกถวงนำาหนก จำานวน 2 ชน สำาหรบวสดพนทาง.วสดรองพนทาง, วสดคดเลอก และจำานวน 3 ชน สำาหรบวสดคนทางลงบนดนตวอยาง ใสแผนวดการพองตว สำาหรบวดอตราการบวมของดน ซงมดามขดเกลยวขนลงไดตดอยกลางแผน กอนวางแผนเหลกถวงนำาหนกลงบนดนตวอยาง จะตองเอากระดาษรองวางคน ใตแผนนเสยกอน เพอปองกนไมใหดนตดแนนกบแผนเหลกหลงจากแชนำาแลว

6.14 แชแบบทเตรยมไวในขอ 6.13 ในภาชนะทเตรยมไว ใหนำาทวมแผนเหลกถวงนำาหนกประมาณ 1 นว ใชมาตรวดอานไดละเอยด 0.001 นว ยดตดกบสามขา แลววางบนปากแบบ จดใหปลายของมาตรวดแตะสมผสกบกาน ของแผน วดการพองตว เพอวดหาคาการพองตวของดนตอไป

6.15 จดคาการขยายตวจากมาตรวดทกวน จนครบ 4 วน (ถาหากคาการพองตวคงท อาจหยดอานได หลงจากแชนำาแลว 48 ชวโมง)

มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

Page 159: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

136

6.16 ยกแบบออกจากนำาและตะแคงแบบ เพอรนนำาทงและปลอยทงไว ประมาณ 15 นาท เพอใหนำาไหลออกจากแบบ6.17 นำาแบบพรอมดนไปชงหานำาหนก6.18 ทำาการทดสอบตามวธ ขอ 6.10 ถง 6.116.19 เสรจแลวถอดแบบออกจากเครองกดทดสอบ เกบตวอยางดนตรงกลางตามแนวตงประมาณ 100 กรม สำาหรบ

ขนาดเมดใหญสด 4.75 มม.หรอประมาณ 300 กรม สำาหรบขนาดเมดใหญสด 19.0 มม. แลวนำาไปหาความชน6.20 เขยนกราฟระหวางนำาหนกกด และคาการจมตว (Stress VS Penetration) เพอหาคา ซ.บ.อาร.ตอไป สำาหรบ

ในการเขยนกราฟระหวางนำาหนกกด และคาการจมตว เพอหาคา ซ.บ.อาร. จำาเปนจะตองทำาการแกเสนกราฟ โดยเลอนจดศนยของคาการจมตว ในกรณทเสนกราฟหงายเพอใหไดคา ซ.บ.อาร. ทแทจรง

6.21 เมอไดคา ซ.บ.อาร.ของแตละตวอยางแลวเขยนเสนกราฟ ระหวางคา ซ.บ.อาร. และคาความหนาแนนแหง (Dry Density) เพอหาคา ซ.บ.อาร. เปนรอยละของการบดอดทตองการตอไป

7. การคำานวณ7.1 คำานวณหาคาความชนในดนเปนรอยละ

เมอ W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนำาหนกดนอบแหง W1 = นำาหนกของดนชน หนวยเปนกรม W2 = นำาหนกของดนอบแหง หนวยเปนกรม

7.2 คำานวณหาคาความแนนชน(WetDensity)

เมอ gw = ความแนนชนของดน หนวยเปน กรมตอลกบาศกเซนตเมตร A = นำาหนกดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนกรม V = ปรมาตรของแบบ ซงเทากบปรมาตรของดนชนทบดอดในแบบ หนวยเปนลกบาศกเซนตเมตร

7.3 คำานวณหาคาความแนนแหง(DryDensity)

เมอ gd = ความแนนแหงของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร gw = ความแนนชนของดน หนวยเปนกรมตอลกบาศกเซนตเมตร W = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนำาหนกดนอบแหง

7.4 คำานวณหาคาการพองตว(Swelling)

คาการพองตวรอยละ =

คาการพองตว(มม.) = ผลตางระหวางการอานคาทมาตรวดครงแรกและครงสดทาย

มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

W1 - W2..W = ________ x 100

W2

.

A..gw = __ . V

.

คาการพองตว(มม.)ความสงของแทงตวอยาง

Page 160: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

137

7.5 คำานวณหาคาซ.บ.อาร. ในการคำานวณหาคา ซ.บ.อาร. ใหถอนำาหนกมาตรฐาน (Standard Load) ดงน

คาการจมตวมลลเมตร

นำาหนกมาตรฐาน(StandardLoad)

กโลกรม

คานำาหนกมาตรฐาน(StandardUnitLoad)

กโลกรมตอตารางเซนตเมตร

2.54 (0.1”)5.08 (0.2”)7.62 (0.3”)10.16 (0.4”)12.70 (0.5”)

1,360.8 (3,000 lb)2,041.2 (4,500 lb)2,585.5 (5,700 lb)3,129.8 (6,900 lb)3,538.0 (7,800 lb)

70.3 (1,000 lb/in2)105.46 (1,500 lb/in2)133.59 (1,900 lb/in2)161.71 (2,300 lb/in2)182.81 (2,600 lb/in2)

หมายเหต พนทหนาตดของทอนกด 1,935.5 ตร.มม. (3 ตร.นว) คำานวณคา ซ.บ.อาร.จากสตร

ซ.บ.อาร.รอยละ=100x__

เมอ x = คานำาหนกทอานไดตอหนวยพนทของทอนกด (สำาหรบคาการจมตวท 2.54 มม. หรอ 0.1 นว และทเพมขนอกทกๆ 2.54 มม.) y = คานำาหนกมาตรฐาน (Standard Unit Load) กก./ตร.ซม.(จากตารางขางตน) 8. การรายงานผลในการทำาการทดสอบ ซ.บ.อาร. ใหรายงาน ดงน8.1 คา ซ.บ.อาร.ทความแนนรอยละ ของความแนนแหงสงสด (แบบสงกวามาตรฐานหรอแบบมาตรฐาน) ใชทศนยม

1 ตำาแหนง8.2 คาความแนนแหง ทใหคา ซ.บ.อาร.ตามขอ 8.1 ใชทศนยม 3 ตำาแหนง8.3 คาการพองตว ใชทศนยม 1 ตำาแหนง8.4 คาอนๆ8.5 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ.มยผ. 2203 – 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

9. เกณฑการตดสนและความคลาดเคลอนทยอมให เกณฑการตดสนใหเปนไปตามมาตรฐานงานทาง และไมนอยกวาทกำาหนดไวในแบบกอสราง

10. ขอควรระวง10.1 สำาหรบดนจำาพวกดนเหนยวมาก (Heavy Clay) หลงจากตากแหงแลวใหทบดวยคอนยาง จนไดตวอยางผาน

ตะแกรงเบอร 4 ใหมากทสดเทาทจะมากได10.2 ในการใชตมทำาการบดอด ใหวางแบบบนพนทมนคง แขงแรง ราบเรยบ เชน พนคอนกรต ไมใหแบบกระดกหรอ

กระดอนขนขณะทำาการบดอด10.3 ในการทดสอบหาคาการจมตวโดยใชเครองกดทดสอบแบบวงแหวน (Proving Ring) เปนตวอานนำาหนก

และใชมาตรวดคาการจมตวตดทโครง (Frame) ของเครองกดทดสอบ ตองทำาการแกคาการจมตว เนองจากการ

มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

xy

7.5 คานวณหาคา ซ.บ.อาร. ในการคานวณหาคา ซ.บ.อาร. ใหถอนาหนกมาตรฐาน (Standard Load) ดงน

คาการจมตว (มม.) น าหนกมาตรฐาน

(Standard Load) กโลกรม

คาน าหนกมาตรฐาน (Standard Unit Load)

กโลกรมตอตารางเซนตเมตร 2.54 (0.1”) 5.08 (0.2”) 7.62 (0.3”) 10.16 (0.4”) 12.70 (0.5”)

1,360.8 (3,000 lb) 2,041.2 (4,500 lb) 2,585.5 (5,700 lb) 3,129.8 (6,900 lb) 3,538.0 (7,800 lb)

70.3 (1,000 lb/in2) 105.46 (1,500 lb/in2) 133.59 (1,900 lb/in2) 161.71 (2,300 lb/in2) 182.81 (2,600 lb/in2)

หมายเหต พนทหนาตดของทอนกด 1,935.5 ตร.มม. (3 ตร.นว) คานวณคา ซ.บ.อาร.จากสตร

ซ.บ.อาร. รอยละ = yx

100

เมอ x = คานาหนกทอานไดตอหนวยพนทของทอนกด (สาหรบคาการจมตวท 2.54 มม.หรอ 0.1 นว และทเพมขนอกทกๆ 2.54 มม.)

y = คานาหนกมาตรฐาน (Standard Unit Load) กก./ตร.ซม.(จากตารางขางตน)

8. การรายงานผล ในการทาการทดสอบ ซ.บ.อาร. ใหรายงาน ดงน 8.1 คา ซ.บ.อาร.ทความแนนรอยละ ของความแนนแหงสงสด (แบบสงกวามาตรฐานหรอแบบมาตรฐาน) ใช

ทศนยม 1 ตาแหนง 8.2 คาความแนนแหง ทใหคา ซ.บ.อาร.ตามขอ 8.1 ใชทศนยม 3 ตาแหนง 8.3 คาการพองตว ใชทศนยม 1 ตาแหนง 8.4 คาอนๆ 8.5 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ.มยผ. 2203 – 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.) 9. เกณฑการตดสนและความคลาดเคลอนทยอมให เกณฑการตดสนใหเปนไปตามมาตรฐานงานทาง และไมนอยกวาทกาหนดไวในแบบกอสราง

10. ขอควรระวง 10.1 สาหรบดนจาพวกดนเหนยวมาก (Heavy Clay) หลงจากตากแหงแลวใหทบดวยคอนยาง จนไดตวอยาง

ผานตะแกรงเบอร 4 ใหมากทสดเทาทจะมากได 10.2 ในการใชตมทาการบดอด ใหวางแบบบนพนทมนคง แขงแรง ราบเรยบ เชน พนคอนกรต ไมใหแบบ

กระดกหรอกระดอนขนขณะทาการบดอด 10.3 ในการทดสอบหาคาการจมตวโดยใชเครองกดทดสอบแบบวงแหวน (Proving Ring) เปนตวอยางอาน

นาหนกและใชมาตรวดคาการจมตวตดทโครง (Frame) ของเครองกดทดสอบ ตองทาการแกคาการจม

คานำาหนกทอานไดตอหนวยพนทของทอนกด (สำาหรบคาการจมตวท 2.54 มม. หรอ 0.1 นว และทเพมขนอกทกๆ 2.54 มม.)

Page 161: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

138

หดตวของวงแหวน (Proving Ring) โดยหกคาการหดตวของวงแหวนออกจากคาการจมตว กรณทตดมาตรวดคาการจมตว (Penetration Dial) ททอนกดไมตองปฏบตตามความในขอน

10.4 ในการเขยนกราฟระหวางคานำาหนกมาตรฐานและคาการจมตว จำาเปนจะตองแกจดศนย สำาหรบเสนกราฟ ทมลกษณะเปนเสนโคงหงายขน เนองจากความไมราบเรยบหรอเกดจากการออนยยทผวหนาของตวอยางเนองจากการแชนำา ใหทำาการแกโดยลากเสนตรงใหสมผสกบเสนทชนทสดของสวนโคงของเสนกราฟไปตดกบแกนตามแนวราบ คอเสนทลากผานคานำาหนกมาตรฐานเทากบศนย ตอจากนนใหเลอนคาศนยของคาการจมตวไปทจดทตด แลวจงหาคา ซ.บ.อาร. ทปรบคา (Corrected C.B.R. Value) ตอไป

10.5 คา ซ.บ.อาร.ทไดจากการปรบคาหรอทไดจรงจากการอานคานำาหนกมาตรฐาน (True Load Value) ซงคำานวณจากคาการจมตวท 2.54 มม. (0.1 นว) และทคาการจมตว 5.08 มม. (0.2 นว) เปนคา ซ.บ.อาร.ทใชรายงาน

โดยปกตคาซ.บ.อาร. ทมคาการจมตว 2.54 มม. จะตองมคาสงกวาคา ซ.บ.อาร. ทมคาการจมตว 5.08 มม. ถาหากไมเปนดงนน คอคา ซ.บ.อาร. ท 5.08 มม. สงกวาท 2.54 มม. ใหทำาการเตรยมตวอยางเพอทำาการทดสอบใหมทงหมด แตถาคา ซ.บ.อาร. ทไดยงคงสงกวาอก ใหใชคา ซ.บ.อาร. ท 5.08 มม.

10.6 ในการทำาตวอยางเพอทดสอบ ในกรณทตองการบดอดมากหรอนอยกวาทตองการตามวธการทดสอบน อาจจะเพมการบดอดเปนชนละ 75 ครง หรอลดการบดอดเปนชนละ 8 ครง เพอใหไดตวอยางมากขนในการนำามา เขยนเสนกราฟ ตามขอ 6.21 กได (หรอตามตวอยางการเขยนเสนกราฟ (มยผ. 2203-57) กได)

10.7 ตมทใชทำาการบดอดเพอเตรยมตวอยางเพอหาคา ซ.บ.อาร. ม 2 ขนาด (ตามขอ 4.4) ในการเตรยมตวอยาง ซ.บ.อาร. โดยวธการทดสอบความแนนแบบมาตรฐานใหใชตมขนาดเลก สวนการเตรยมตวอยาง ซ.บ.อาร. ตามวธการทดสอบความแนนแบบสงกวามาตรฐานใหใชตมขนาดใหญ

11. เอกสารอางอง11.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.3 - 2532: วธการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)11.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 109/2517: วธการทดลองเพอหาคา C.B.R.11.3 Standard Method of Test for Thee California Bearing Ratio; AASHTO Designation: T 193-7211.4 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 1883 - 99: Standard

Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory - Compacted Soil

มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

Page 162: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

139มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

โครงการ ……………………..………………. บฟ.มยผ. 2203 - 57 ทะเบยนทดสอบ…………….. ‘.………………. ………………………………..………………….. (หนวยงานทท าการทดสอบ) ผทดสอบ

สถานทกอสราง .……………….…………… การทดสอบหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.) ผรบจางหรอผน าสง ………………………. แบบหมายเลข…………………….. ผตรวจสอบ

ชนดตวอยาง…………..ทดสอบคร งท..… น าหนกแบบ…………………….. กก. ทดสอบวนท………………..แผนท……….. ปรมาตรแบบ………..………….. ลบ.ซม. อนมต

ความแนนของวสด กอนแชน า หลงแชน า

นาหนกแบบ + วสด กรม นาหนกแบบ กรม นาหนกวสด กรม ความแนนชน กรม/ลบ.ซม. ความแนนแหง กรม/ลบ.ซม. ปรมาณความช น บน กลาง ลาง ตลบหมายเลข นาหนกตลบ + วสดชน กรม นาหนกตลบ + วสดแหง กรม นาหนกนา กรม นาหนกตลบ กรม นาหนกวสดแหง กรม ความชนในวสด % ความชนในวสดเฉลย % การทดสอบหาคาการจมตว แผนเหลกถวงนาหนก (Surcharge)……………แผน……...…..กก. Proving Ring Us……… (PENETRATION TEST) พนทหนาตดทอนกด = 19.355 ซม.2 กดดวยความเรว 1.27 มม./นาท

คาท การ การ (1) (2) (3)=(1)-(2) Load Reading Bearing C.B.R. วนท เวลา อาน พองตว พองตว จานวน Pene. Dial Reading Corr.Pene. From Value

(มม.) (มม.) (%) วน (มม.) (มม.) (กก.) (กก.) (กก./ซม.2

ซม.2) ( % )

0.63 1.27 1.90 2.54 3.17 3.81

ความชนทความแนนสงสด % 4.44 ความชนของวสด % 5.08 ปรมาณนาทเพมเขาไป ลบ.ซม. 6.35 นาหนกวสดทรอนผานตะแกรง กรม 7.62 นาหนกวสดทคางบนตะแกรง กรม 8.89 ผลรวมของนาหนกวสดแหง กรม 10.16 ผลรวมของนาหนกทเพมเขาไป กรม 11.43

12.70

Page 163: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

140 มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R.) TEST MATERIAL SOURCE MOLD NO. WT. gm. NO. OF LAYERS FACTOR

NO. OF BLOWS VOL cc. WT. OF HAMMER gm. DROP cm. DENSITY SOAKING

BEFORE AFTER WT. OF MOLD + SOIL gm. WT. OF MOLD gm. WT. OF SOIL gm. WET DENSITY gm./cc. DRY DENSITY gm./cc.

WATERCONTENT TOP MIDDLE BOTTOM CAN No.

WT. OF CAN + WET SOIL gm.

WT. OF CAN + DRY SOIL gm. WT. OF WATER gm. WT. OF CAN gm. WT. OF DRY SOIL gm. WATER CONTENT % AVERAGE WATER CONTENT % PENETRATION SURCHARGE pcs. = Kg. PROVING RING No.

TEST PISTOLAREA = cm.2 FACTOR = DIAL LOAD BEARING C.B.R.

DATE TIME RDG. SWELL SWELL DAYS PENE. RDG. RDG. VALUE ( mm.) ( mm.) ( % ) ( mm.) ( mm.) ( Kg.) ( Ksc.) ( % ) 0.63 1.27 1.90 2.54 3.17 12 3.81 11 4.44 10 5.08 9 6.35 8 7.62 7 8.89 6 10.16 5 11.43 4 12.70 3 OPTIMUM MOISTURE CONTENT = % 2 ORIGINAL MOISTURE CONTENT = % 1

REMARKS : 0 0.00

2.54 5.08 7.62 10.15 12.70 CORR. PENETRATION ; MM.

BEAR

ING RA

TIO : K

SC.

Page 164: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

141มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

ตวอยางการเขยนเสนกราฟ (บฟ. มยผ. 2203 – 57)

(มยผ. 2202 – 57) (มยผ. 2202 – 57)

Page 165: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

142 มยผ. 2203 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคา ซ.บ.อาร. (C.B.R.)

Page 166: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

143มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม(Field Density Test)

2204 - 57มยผ.

1. ขอบขาย

มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางทบดอดในสนาม (In Place Density)

ของวสดทมเมดไมโตกวา 50.8 มม. (2 นว) โดยใชทรายแทนทเพอหาปรมาตร

2. นยาม

“ทราย” หมายถง ทรายออตตาวาทเมดมรปรางกลมขนาดเทากน ทำาใหมวลทรายททดสอบมความหนาแนน

เทากนโดยตลอด และปราศจากการแยกตวของเมดทรายทมสาเหตมาจากขนาดเมดทรายแตกตางกน

3. เครองมอและอปกรณประกอบดวย

3.1 ชดเครองมอทดสอบความแนน (Density Apparatus) แสดงในรปท 1 ประกอบดวย

3.1.1 ขวด (Jar) ทำาดวยแกวหรอพลาสตกโปรงใส ปรมาตรจประมาณ 4 ลตร ตวขวดมเสนผานศนยกลาง

ประมาณ 160 มม. ปากขวดมเสนผานศนยกลาง 80 มม. และมเกลยวสำาหรบตอกบกรวย

3.1.2 กรวย (Metal Funnel) ทำาดวยโลหะสงประมาณ 210 มม. ตรงกลางมลน (Valve) สำาหรบปดเปดรทรง

กระบอก (Orifice) เสนผานศนยกลาง 12.7 มม. (1/2 นว) ยาว 28.6 มม.(1 1/8 นว) ปากกรวยบานออก

มเสนผานศนยกลางภายใน 165.1 มม. (6 1/2 นว) เสนผานศนยกลางภายนอก 171.5 มม. (6 3/4 นว)

สง 136.5 มม. (5 3/8 นว) ปลายอกขางหนงมเกลยว สำาหรบตอกบขวด ขณะทำาการทดสอบ รอยตอ

ระหวางขวดและกรวยตองสนท ในกรณทมชองวางหรอเคลอนตวได ตองใสแหวนยางหรอปะเกน

(Gasket) รองลนจะตองมทบงคบใหหยดเมอเปด หรอ ปดจนสดรทรงกระบอกแลว

3.1.3 แผนฐาน (Base Plate) ทำาดวยโลหะขนาด 305 มม. x 305 มม. (12 นว x 12 นว) ตรงกลางมรกลมเสน

ผานศนยกลาง 165.1 มม. (เทากบเสนผานศนยกลางภายในของปากกรวย) มชองกวางประมาณ 3.2 มม.

(1/8 นว) สำาหรบวางปากกรวยใหสนท ขอบของแผนฐานยกสงขน เพอความสะดวกในการเกบดนตวอยาง

หมายเหต ชดเครองทดสอบความแนนน ใชกบดนตวอยางประมาณ 2,800 ลกบาศกเซนตเมตร (0.01 ลบ.ฟ.)

อาจดดแปลงชดเครองมอใหเลกลงหรอใหญขนไดแลวแตความเหมาะสมในการใชงานแตละชนด

3.2 ทราย ใชทรายออตตาวา (Ottawa Sand) หรอเตรยมจากทรายทมในทองทหรอวสดอนใดทคลายทราย

ตองสะอาด แหง ไหลไดอยางอสระ (Free Flowing) ปราศจากเชอประสาน แขง กลม ไมมรอยแตก ไมมเหลยมมม

ขนาดผานตะแกรงขนาด 0.85 มม. (เบอร 20) และคางบนตะแกรงขนาด 0.425 มม. (เบอร 40) และมความ

แนนแบบบลค (Bulk Density) เปลยนแปลงไดไมเกนรอยละ 1

3.3 เครองชง ทสามารถชงไดหนกถง 10 กก. อานไดละเอยดถง 1.0 กรม

3.4 เครองชงทสามารถชงไดหนกถง 500 กรม อานไดละเอยดถง 0.1 กรม

Page 167: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

144

3.5 อปกรณทำาใหดนแหง ไดแก เตานำามนกาด เตาแกส กระทะควดน เปนตน หรออาจใชตอบไฟฟา ตอบนำามนกาด ทสามารถควบคมอณหภมใหคงท ทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส เพอทำาใหดนตวอยางแหง สำาหรบหาปรมาณความชนในดนได

3.6 อปกรณประกอบอนๆ เชน ชอนตกดน ตลบบรรจดน พรอมฝาปด ภาชนะสำาหรบใสดน เกรยง สวคอน อเตอร จอบ พลว แปรงขน แปรงลวด เหลกปาด ตะแกรงขนาด 19.0 มม. (3/4 นว) ขนาด 2.00 มม. (เบอร 10) และขนาด 0.075 มม. (เบอร 200) และเทอรโมมเตอรเพอวดอณหภมของนำา เปนตน

4. การทดสอบ4.1 วธหาปรมาตรขวด พรอมกรวย จนถงรลนทปด ดำาเนนการ ดงน 4.1.1 ชงนำาหนกขวดเปลาพรอมกรวย 4.1.2 ตงขวดเปลาพรอมกรวยบนพนทมนคง เมอไดระดบแลวเปดลนไว 4.1.3 ใสนำากลนลงในกรวย จนกระทงระดบนำาขนทวมกรวย และไมมฟองอากาศคางอยในขวด แลวจงปดลน

ใหสนท และเทนำาทลนขางบนออกใหหมด 4.1.4 ถานำาซมออกตามบรเวณเกลยวปากขวด ใหใชขผงหรอเทปปองกนนำาซม 4.1.5 เชดนำาทตดกรวย หรอขางขวดใหแหงแลวนำาไปชงหานำาหนกเมอนำาเตมขวด เมอนำานำาหนกในขอ 4.1.1

มาหกออกจะไดนำาหนกนำาเมอเตมขวด ในกรณททำาขอ 4.1.4 ดวยใหนำานำาหนกวสดในขอ 4.1.4 มาหกออกดวย

4.1.6 วดอณหภมของนำาในขวด 4.1.7 ใหทดสอบอยางนอย 3 ครง แลวหาคาเฉลยนำาหนกของนำาเตมขวด โดยแตละครงมคาแตกตางกนไมเกน

3 กรม และอณหภมของนำา เพอนำาไปหาคาความแนนของนำาตามตารางท 1 4.1.8 คำานวณหาปรมาตรของขวด

ตารางท1แสดงความสมพนธระหวางอณหภมและความแนนของนำา

อณหภม ปรมาตรของนำาตอหนงหนวยนำาหนกลบ.ซม./กรม(T)องศาเซลเซยส องศาฟาเรนไฮต

1214161820222426283032

53.657.260.864.468.071.675.278.882.486.089.6

1.000481.000731.001031.001381.001771.002211.002681.003201.003751.004351.00497

หมายเหต ใหทำาเครองหมายไวดวยวาเกลยวของขวดและกรวยเคลอนตวหรอไม เกลยวตองไมขยบในขณะ ทดสอบ เพอใหปรมาตรของขวดมคาคงทตลอดเวลาททดสอบ

มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

Page 168: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

145

4.2 วธตรวจสอบความแนนแบบบลคของทราย (Bulk Densityof Sand) ดำาเนนการดงน

4.2.1 วางขวดเปลาทประกอบเขากบกรวย ซงไดทำาความสะอาดและชงเรยบรอยแลว หงายลงบนพนทราบ

มนคงและไดระดบ ปดลนใหสนทแลวเททรายใสในกรวยจนเตม

4.2.2 เปดลนใหทรายไหลลงในขวด คอยเตมทรายในกรวย ไมใหนอยกวาครงของกรวยอยตลอดเวลา ตองระวง

ไมใหขวดและกรวยกระเทอน ซงจะทำาใหคาความแนนของทรายผดได เมอทรายเตมขวดโดยหยดไหล

แลว ใหปดลนเททรายทเหลอในกรวยทง

4.2.3 ชงนำาหนกขวดพรอมกรวยและทรายทบรรจอยเตมขวด หกออกดวยนำาหนกในขอ 4.1.1 จะไดนำาหนก

ของทรายเตมขวด

4.2.4 ใหทำาการทดสอบอยางนอย 3 ครง แลวหาคาเฉลยนำาหนกของทรายเตมขวด

4.3 วธหานำาหนกของทรายทบรรจเตมกรวย ดำาเนนการ ดงน

4.3.1 ดำาเนนการตามขอ 4.2.1 และขอ 4.2.2 แลวชงนำาหนกขวด พรอมกรวยและทรายทบรรจอยเตมขวด

4.3.2 ควำากรวยลงบนแผนฐาน ใหปากกรวยตรงกบรองของแผนฐาน โดยแผนฐานตองวางอยบนพนทราบเรยบ

สะอาดและตรงสนทกบพน

4.3.3 เปดลนใหทรายไหลจนเตมกรวยโดยไมใหขวดทรายกระเทอน เมอทรายหยดไหลแลวจงปดลน

4.3.4 นำาขวดทรายทเหลอไปชงนำาหนก นำามาหกออกจากนำาหนกทหาไดในขอ 4.3.1 จะไดนำาหนกของทราย

ทบรรจเตมกรวย

4.3.5 ใหทำาการทดสอบอยางนอย 3 ครง แลวหาคาเฉลยนำาหนกของทรายทบรรจเตมกรวย

4.4 วธหาคาความแนนของดนในสนาม ดำาเนนการดงน

4.4.1 ปรบแตงพนผวบรเวณทจะทดสอบใหราบเรยบ สะอาด

4.4.2 วางแผนฐานลงบนพนทจะทดสอบแลวตรงแผนฐานใหแนน

4.4.3 เจาะดนตรงรกลางแผนฐานเปนรปทรงกระบอก เสนผานศนยกลางเทารกลางของแผนฐาน โดยเจาะ

เปนแนวดง ตลอดชนวสดททดสอบหรอลกประมาณ 10-15 ซม. แลวแตชนดของงาน แตงหลมใหเรยบรอย

เพอใหทรายไหลลงแทนทไดสะดวก

4.4.4 นำาดนทเจาะขนมาทงหมดไปชงหานำาหนก จะไดนำาหนกของดนชน และภาชนะใสดน เมอหกนำาหนก

ภาชนะทใสดนออกแลว จะเหลอนำาหนกรวมของดนชน

4.4.5 คลกดนทเกบจากหลมในภาชนะใสดนใหทว แลวเกบใสตลบบรรจดนอยางนอย 100 กรม ปดฝาตลบ

แลวนำาไปชงและอบใหแหง คำานวณหาปรมาณนำาทผสมอยในดนเปนรอยละของนำาหนกดนทอบแหง

4.4.6 ควำาขวดทบรรจทรายอยเตมพรอมกรวยตามวธขอ 4.3.1 และ 4.3.2 ซงชงนำาหนกไวแลวลงบนรองของ

แผนฐาน เปดลนใหทรายไหลลงจนเตมหลม โดยไมใหขวดทรายกระเทอน เมอทรายหยดไหลแลว

จงปดลน นำาขวดทรายทเหลอไปชงนำาหนก เกบทรายสะอาดเพอใชงานตอไป สวนทรายทชนหรอสกปรก

ใหนำาไปทำาความสะอาด นำานำาหนกในตอนหลงหกออกจากนำาหนกทชงไดกอนควำากรวย จะไดนำาหนก

ของทรายทไหลออกไปจากขวด

4.4.7 นำานำาหนกทไดในขอ 4.3 ไปหกออกจากนำาหนกของทรายทไหลออกไปจากขวดในขอ 4.4.6 แลว จะได

นำาหนกทรายทแทนทดนในหลม

มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

Page 169: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

146

5. การคำานวณ5.1 ความแนนแบบบลคของทราย 5.1.1 หาปรมาตรของขวด

เมอ = ปรมาตรของขวด (ลบ.ซม.) = นำาหนกของนำาเตมขวด (กรม) = ปรมาตรของนำาซงหนก 1 กรม ทอณหภมทดสอบ (ตารางท 1) (ลบ.ซม./กรม) 5.1.2 ความแนนแบบบลคของทราย

เมอ = ความแนนแบบบลคของทราย (กรม/ลกบาศกเซนตเมตร)

= นำาหนกของทรายเตมขวด (กรม)

= ปรมาตรของขวด (ลกบาศกเซนตเมตร)5.2 ความชนในดนเปนรอยละ

เมอ = ความชนในดนเปนรอยละเมอเทยบกบนำาหนกดนอบแหง = นำาหนกของดนชน (กรม) = นำาหนกของดนอบแหง (กรม)5.3 หาปรมาตรของหลม

เมอ = ปรมาตรของหลม (ลกบาศกเซนตเมตร) . = นำาหนกทรายทแทนทดนในหลม (กรม) = ความแนนแบบบลคของทราย (กรม/ลกบาศกเซนตเมตร)5.4 ความแนนชนของดนทขดออกจากหลม

เมอ = ความแนนชนของดนทขดออกจากหลม (กรม/ลกบาศกเซนตเมตร) = นำาหนกรวมของดนชนทขดออกจากหลม (กรม) = ปรมาตรของหลม (ลกบาศกเซนตเมตร)5.5 ความแนนแหงของดนทขดออกจากหลม

เมอ = ความแนนแหงของดนทขดออกจากหลม (กรมตอลกบาศกเซนตเมตร) = ความแนนชนของดนทขดออกจากหลม (กรมตอลกบาศกเซนตเมตร)

มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

Page 170: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

147

5.6 รอยละของการบดอด

เมอ Pc = รอยละของการบดอด

gd = ความแนนแหงของดนทจดออกจากหลม (กรม/ลกบาศกเซนตเมตร)

gm = ความแนนแห ง ส ง สดของ ดน ตวอย า งชนด เ ดยวกบ ดน ท ขดออกจากหลม

(กรม/ลกบาศกเซนตเมตร) ตามวธทดสอบ มยผ. 2201 – 57: มาตรฐานการทดสอบ ความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) หรอ มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)

6. การรายงานผล

6.1 ใหรายงานชอโครงการ สายทาง ชนของวสด ชนดของวสด รายนามเจาหนาทททดสอบ วนเวลาททดสอบความแนน

ของทรายทหาได ตำาแหนงททดสอบ ความหนาของชนตางๆ ตามสญญา และความหนาจรงในการกอสรางและ

รายละเอยดอนๆ

6.2 คาความแนนของดนใหใสทศนยม 3 ตำาแหนง และรอยละของการบดอดใหใชทศนยม 1 ตำาแหนง

6.3 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ.มยผ. 2204 – 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม

(Field Density Test)

7. ขอควรระวง

7.1 แผนฐานทวางบนพนทดสอบตองตรงใหแนน

7.2 พนผวททดสอบควรราบเรยบไดระดบ สะอาด

7.3 ขณะทดสอบตองไมใหขวดทรายกระเทอน

7.4 หาคาความแนนแบบบลคของทราย อยางนอยสปดาหละ 1 ครง

7.5 ทรายทใชทดสอบตองสะอาดและแหง

7.6 ตองปดลนกอนควำาขวดทรายทกครง

7.7 ในขณะขนยายเครองมอใหอมตวขวดโดยตรง หามหวทกรวยเพราะตรงบรเวณลนไมแขงแรงอาจขาดได โดยเฉพาะ

อยางยงเมอมทรายบรรจอยเตมขวด

8. เอกสารอางอง

8.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.4-2532: วธการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม

(Field Density Test)

8.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล-ท. 603/2517 วธทดลองหาคาความแนนของวสดในสนาม โดยใชทราย (Sand Cone)

มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

gd.Pc = ________ x 100

gm.

5.6 รอยละของการบดอด

100

m

dCP

เมอ CP = รอยละของการบดอด d = ความแนนแหงของดนทจดออกจากหลม (กรม/ลกบาศกเซนตเมตร) m = ความแนนแหงสงสดของดนตวอยางชนดเดยวกบดนทขดออกจากหลม

(กรม/ลกบาศกเซนตเมตร) ตามวธทดสอบ มยผ. 2201 – 57: มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) หรอ มยผ. 2202 - 57: มาตรฐานการทดสอบความแนน แบบสงกวามาตรฐาน (Modified Compaction Test)

6. การรายงานผล 6.1 ใหรายงานชอโครงการ สายทาง ชนของวสด ชนดของวสด รายนามเจาหนาทททดสอบ วนเวลาททดสอบ

ความแนนของทรายทหาได ต าแหนงททดสอบ ความหนาของชนตางๆ ตามสญญา และความหนาจรงในการกอสรางและรายละเอยดอนๆ

6.2 คาความแนนของดนใหใสทศนยม 3 ต าแหนง และรอยละของการบดอดใหใชทศนยม 1 ต าแหนง 6.3 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ.มยผ. 2204 – 57: มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงาน

ทางในสนาม (Field Density Test) 7. ขอควรระวง 7.1 แผนฐานทวางบนพนทดสอบตองตรงใหแนน 7.2 พนผวททดสอบควรราบเรยบไดระดบ สะอาด 7.3 ขณะทดสอบตองไมใหขวดทรายกระเทอน 7.4 หาคาความแนนแบบบลคของทราย อยางนอยสปดาหละ 1 ครง 7.5 ทรายทใชทดสอบตองสะอาดและแหง 7.6 ตองปดลนกอนคว าขวดทรายทกครง 7.7 ในขณะขนยายเครองมอใหอมตวขวดโดยตรง หามหวทกรวยเพราะตรงบรเวณลนไมแขงแรงอาจขาดได

โดยเฉพาะอยางยงเมอมทรายบรรจอยเตมขวด

8. เอกสารอางอง 8.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.4-2532: วธการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม

(Field Density Test) 8.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล-ท. 603/2517 วธทดลองหาคาความแนนของวสดในสนาม โดยใชทราย

(Sand Cone)

Page 171: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

148

8.3 Standard Method of Test for Density of Soil In-Place by The Sand-Cone Method; AASHTO Designation: T 191-61 (1974) 8.4 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 1556 - 00: Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method

มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

Page 172: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

149มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

รปท 1 ชดเครองมอทดสอบความแนน (Density Apparatus)

รปท 1 ชดเครองมอทดสอบความแนน (Density Apparatus)

Page 173: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

150 มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

โครงการ…..……………………..……………. บฟ.มยผ. 2204 - 57 ทะเบยนทดสอบ……………

…………………………………….…..………… ผทดสอบ

สถานทกอราง………………….….……….. (หนวยททาการทดสอบ)

ผรบจาง .…….………………………………. การทดสอบความแนนของวสดงานทางในสนาม ผตรวจสอบ

ชนดตวอยาง….…...ทดสอบคร งท……... ความแนนของทราย ……….... กรม/ซม.3 Std.

ทดสอบวนท…………….แผนท………..…. น าหนกทรายในกรวย ………. กรม Mod. อนมต

ความแนนทตองการ…………… รอยละ

ตาแหนง

ตวอยาง 1 2 3 4 5 6 7 8 จดทดสอบ

ความหนา ซม.

น.น.ขวดแกว + กรวย + ทราย (กรม)

น.น.ขวดแกว + กรวย + ทรายทเหลอ (กรม)

น.น.ทรายในหลม+กรวย (กรม)

น.น.ทรายในหลม (กรม)

ปรมาตรหลมทขด (ซม.3)

น.น.ภาชนะ + วสดชน (กรม)

น.น.ภาชนะ (กรม)

น.น.วสดชน (กรม)

ความแนนของวสดชน (กรม/ซม.3)

ตลบหมายเลข

น.น.วสดชน + ตลบ (กรม)

น.น.วสดแหง + ตลบ (กรม)

น.น.น า (กรม)

น.น.ตลบ (กรม)

น.น.วสดแหง (กรม)

ความชนในวสด (รอยละ)

ความแนนของวสดแหง (กรม/ซม.3)

ความแนนสงสด (กรม/ซม.3)

คารอยละของการบดอดวสด (รอยละ)

ผลการทดสอบ

Page 174: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

151มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

โครงการ…..……………………..……………. บฟ.มยผ. 2204 - 57 ทะเบยนทดสอบ………… …………………………………….…..………… ผทดสอบ

สถานทกอราง………………….….……….. (หนวยททาการทดสอบ)

ผรบจาง .…….………………………………. การทดสอบความแนนของวสดงานทางในสนาม ผตรวจสอบ

ชนดตวอยาง….…..ทดสอบคร งท……... ความแนนของทราย …………... กรม/ซม.3 Std.

ทดสอบวนท…………….แผนท………..…. น าหนกทรายในกรวย …………. กรม Mod. อนมต

ความแนนทตองการ…………… รอยละ SAMPLE 1 2 3 4 5 6 7 8

STATION DISTANCE m. OFFSET m. WT. OF CONTAINER + SAND gm. WT. OF CONTAINER + SAND REMAINING gm. WT. OFSAND IN HOLE + FUNNEL gm. WT. OF SAND IN HOLE gm. VOLUME OF SAND cc. WT. OF CONTAINER + WETSAMPLE gm. WT. OF CONTAINER gm. WT. OF WET SAMPLE gm. WET DENSITY gm./cc. CAN NO. WT. OF WET SAMPLE + CAN gm. WT. OF DRY SAMPLE + CAN gm. WT. OF WATER gm. WT. OF CAN gm. WT. OF DRY SAMPLE gm. WATER CONTENT % DRY DENSITY gm./cc. MAXIMUM DRY DENSITY gm./cc. PERCENT OF COMPACTION % RESULTS REMARKS

Page 175: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

152 มยผ. 2204 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวสดงานทางในสนาม (Field Density Test)

Page 176: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

153

มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

มยผ. 2205 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

2205 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาคาขดเหลวของดน

2. นยาม“ขดเหลวของดน” คอ ปรมาณนำาเปนรอยละทผสมอยในดน ซงพอเหมาะททำาใหดนเปลยนจากภาวะพลาสตก (Plastic) มาเปนภาวะเหลว (Liquid) โดยเปรยบเทยบกบนำาหนกของเนอดนนนเมออบแหง

3. เครองมอและอปกรณประกอบดวย3.1 ถวยกระเบองเคลอบหรอถวยทมลกษณะคลายคลงกน ขนาดเสนผานศนยกลาง 115 มม. (4 1/2 นว) 3.2 ใบพายกวนดน (Spatula) ทำาดวยแผนโลหะบางไรสนม มปลายมนขนาดยาวประมาณ 75 มม.(3 นว) กวาง 19 มม.

(3/4 นว) 3.3 เครองมอทดสอบ แบงเปน 2 ชนด 3.3.1 เครองมอทดสอบททำางานดวยมอ ประกอบดวยถวยทองเหลองและทยกถวย สรางอยางถกตองตามแบบ

และขนาดตามรปท1(ก) 3.3.2 เครองมอทดสอบททำางานดวยเครองกล เปนเครองมอททำางานดวยมอเตอรไฟฟา โดยมความสง

ในการยกถวยทองเหลองและอตราการตกกระทบพน ตามขอกำาหนดของการทดสอบน ขนาดของ ถวยทองเหลองและขนาดของสวนทสำาคญของเครอง ตองสอดคลองกบทแสดงไวตามรปท1 (ก) และ ผลการทดสอบดวยเครองมอทดสอบททำางานดวยเครองกลน ตองเหมอนกบผลการทดสอบททดสอบ โดยใชเครองมอทดสอบททำางานดวยมอ

3.4 เครองมอปาดรองดน (Grooving Tool) ตองมขนาดในสวนทสำาคญตามรปท1(ข)3.5 เครองวดระยะ (Gage) ถาตดอยกบเครองมอปาดรองดนตองมขนาดในสวนทสำาคญตามรปท 1 (ข) ถาแยกสวน

กบเครองมอปาดรองดนจะตองมลกษณะเปนแทงทำาดวยโลหะหนา 10.00±0.02 มม. (0.394±0.001 นว) และ ยาวประมาณ 50.8 มม. (2 นว)

3.6 ตลบบรรจดน (Container) ตองมขนาดพอเหมาะทำาดวยโลหะมฝาปด เพอปองกนการสญเสยความชนขณะกอนชงและระหวางชงหานำาหนก

3.7 เครองชง ตองสามารถชงไดละเอยดถง 0.01 กรม3.8 ตอบ ตองสามารถควบคมอณหภมใหคงทไดท 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) ตลอดเวลาททำาการ

อบดน3.9 ถวยตวงนำา สำาหรบตวงนำา เพอผสมลงในดน3.10 เครองมอแบงตวอยาง (Sample Splitter) ใชสำาหรบแบงตวอยางดนเพอนำามาทดสอบ3.11 ตะแกรงรอนขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) และขนาด 0.425 มม. (เบอร 40)

Page 177: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

154 มยผ. 2205 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

4. การเตรยมตวอยาง4.1 ผงตวอยางดนใหแหงหรออบใหแหงโดยใชอณหภมไมเกน 60 องศาเซลเซยส คลกเคลากนใหทวแลวแบงออก

เปนสสวน (Quartering) หรอใชเครองมอแบงตวอยางแบงดนใหไดตวอยาง ซงสามารถรอนผานตะแกรงเบอร 40 ไดประมาณ 300 กรม

4.2 ถาตวอยางดนจบกนเปนกอน ใหใชคอนยางทบเบาๆ พอใหเมดดนหลดออกจากกน โดยไมใหเมดดนแตก4.3 เอาดนทไดมารอนผานตะแกรงเบอร 4 สวนทคางบนตะแกรงใหทงไปและเอาดนสวนทรอนผานมารอนผานตะแกรง

เบอร 40 อกครงหนงโดยใชเวลารอนไมนอยกวา 5 นาท4.4 ดนทคางบนตะแกรงเบอร 40 ใหทงไป สวนดนทรอนผานตะแกรงเบอร 40 คอ ดนทจะนำาไปใชทดสอบตอไป

5. การทดสอบ กอนทำาการทดสอบทกครงใหตรวจสอบเครองมอทใชทดสอบทงหมดวาอยในสภาพทด มขนาดถกตองตรงตามขอกำาหนด ตามรปท 1 เสยกอน และตรวจดถวยทองเหลองของเครองทดสอบขดจำากดเหลววายกไดสง 1 ซม. แลวสามารถตกระทบพนไดอยางอสระหรอไม ถาไมไดใหปรบใหถกตอง

รปท 1 (ก) เครองมอทดสอบเพอหาคาขดเหลว

รปท 1 (ข) เครองมอปาดรองดน

4. การเตรยมตวอยาง 4.1 ผงตวอยางดนใหแหงหรออบใหแหงโดยใชอณหภมไมเกน 60 องศาเซลเซยส คลกเคลากนใหทวแลวแบง

ออกเปนสสวน (Quartering) หรอใชเครองมอแบงตวอยางแบงดนใหไดตวอยาง ซงสามารถรอนผานตะแกรงเบอร 40 ไดประมาณ 300 กรม

4.2 ถาตวอยางดนจบกนเปนกอน ใหใชคอนยางทบเบาๆ พอใหเมดดนหลดออกจากกน โดยไมใหเมดดนแตก 4.3 เอาดนทไดมารอนผานตะแกรงเบอร 4 สวนทคางบนตะแกรงใหทงไปและเอาดนสวนทรอนผานมารอน

ผานตะแกรงเบอร 40 อกครงหนงโดยใชเวลารอนไมนอยกวา 5 นาท 4.4 ดนทคางบนตะแกรงเบอร 40 ใหทงไป สวนดนทรอนผานตะแกรงเบอร 40 คอ ดนทจะนาไปใชทดสอบ

ตอไป 5. การทดสอบ

กอนทาการทดสอบทกครงใหตรวจสอบเครองมอทใชทดสอบทงหมดวาอยในสภาพทด มขนาดถกตองตรงตามขอกาหนด ตามรปท 1 เสยกอน และตรวจดถวยทองเหลองของเครองทดสอบขดจากดเหลว วายกไดสง 1 ซม. แลวสามารถตกระทบพนไดอยางอสระหรอไม ถาไมไดใหปรบใหถกตอง

Page 178: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

155

5.1 เอาดนทเตรยมไวประมาณ 100 กรม ใสลงในถวยกระเบองเคลอบเตมนำากลนทปราศจากสารใดๆ เจอปนประมาณ

15 ถง 20 ลกบาศกเซนตเมตร ลงผสมและกวนใหเนอดนและนำาผสมเปนเนอเดยวกน โดยใชใบพายกวนดนนวดและ

เคลาไปมา เตมนำาอกครงละ 1-3 ลกบาศกเซนตเมตร แลวกวนจนดนและนำาเปนเนอเดยวกน โดยใชเวลาประมาณ

5-10 นาท หามใชถวยทองเหลองของเครองทดสอบขดเหลวเปนทผสมดนกบนำา

5.2 เมอผสมนำา กวนดนจนเหนยวพอประมาณเคาะได 40 ครง ใหใชแผนกระจกปดปากถวยไว แลวทงไวsประมาณ

50-60 นาท เพอใหดนชมนำาตลอดทวถงกน

5.3 แบงดนสวนหนง จำานวนพอควร ใสลงในถวยทองเหลองของเครองมอทดสอบขดเหลว บรเวณเหนอกนถวยทองเหลอง

ทอยบนฐาน ใชพายกวนดนปาดแตงใหไดระดบ และไมใหมฟองอากาศในเนอดน และใหเนอดนทกนถวยทองเหลอง

หนาประมาณ 1 ซม. พยายามปาดแตงใหนอยทสด ดนสวนทเหลอตกออกใสถวยกระเบองเคลอบอยางเดม

5.4 จบถวยทองเหลองใหแนน แลวใชเครองมอปาดรองดน ปาดดนใหเปนรองตามแนวเสนผานศนยกลางของถวยทอง

เหลอง โดยลากตดไปมาจนรองทไดสะอาดและเหลยมมมคม ขนาดของรองตองถกตอง เพอไมใหรองดนฉกขาด

หรอดนในถวยทองเหลองเลอนไถล ใหคอย ๆ ลากเครองมอปาดรองดนไปมาโดยเพมความลกลงในเนอดนทละนอย

แตตองไมปาดไปมาเกน 6 ครง โดยครงสดทายเครองมอปาดรองดนจะขดผวของกนถวยทองเหลองพอด

5.5 หมนเคาะถวยทองเหลองดวยอตราเรว 2 ครงตอวนาท จนดนสองขางของรองเลอนมาชนกนทกนถวยทองเหลองยาว

ประมาณ 12.7 มม. (0.5 นว) บนทกจำานวนครงทเคาะไว การทดสอบในขอ 5.3 ถง 5.5 นตองใชเวลาไมเกน 3 นาท

5.6 ใหเกบตวอยางดนตรงทเลอนมาชนกนตลอดแนวความกวางของดนทตงฉากกบรองดน ใสลงตลบบรรจดนนำาไป

ชงทนท บนทกนำาหนกไว อบดนในตลบจนแหงดวยอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต)

แลวนำาไปชงบนทกนำาหนกทชงไว นำาหนกทหายไปคอนำาหนกของนำาทระเหยออกไป การชงนำาหนกดนในขอน

ตองอานไดละเอยดถง 0.01 กรม

5.7 เอาดนทเหลอในถวยทองเหลองใสกลบลงในถวยกระเบองเคลอบ แลวเตมนำาผสมลงไปกวนจนเปนเนอเดยวกน

สวนถวยทองเหลองและเครองมอปาดรองดน ใหลางและเชดใหแหง

5.8 ทำาการทดสอบตามขอ 5.3 ถงขอ 5.7 ทงสน 4 ครง ดวยการเพมนำาลงในดน เพอใหเหลวมากขนในการทดสอบ

ครงถดไป โดยใหการหมนเคาะถวยทองเหลองในการทดสอบแตละครงในอตรา 35-40, 25-35, 20-30, 15-25

ครง คอ ใหเคาะตางกนประมาณ 5-7 ครง ถาหมนเคาะนอยกวา 15 ครง หรอมากกวา 40 ครง ถอวาการทดสอบนน

ใชไมได

5.9 ในกรณทผสมดนเหลวไป ใหเกลยดนออกเปนชนบางๆ แลวผงลมไวชวครจนดนแหงตามตองการ อยาทงไวใหแหง

จนแขง หามใชวธเอาดนแหงผสมเพมลงไปในดนเหลว

6. การคำานวณ

คำานวณปรมาณนำาทผสมอยในดนเปนรอยละของนำาหนกตอนำาหนกดนอบแหง ดงน

ความชนเปนรอยละ=x100

มยผ. 2205 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

นำาหนกของนำา

นำาหนกของดนอบแหง

Page 179: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

156

7. การรายงานผล

7.1 เขยนโฟลวเคฟ (Flow Curve) แสดงความสมพนธระหวางความชนในเนอดนและจำานวนครงของการหมนเคาะ

ในการทดสอบลงบนกระดาษกราฟกงลอการทม (Semi-Logarithmic Graph) โดยใหแกนตงแสดงคาความชน

ในเนอดนเปนรอยละและจำานวนครงทเคาะอยบนแกนนอน ซงเปนมาตราลอการทม (Logarithmic) โฟลวเคฟ

ควรเปนเสนตรงทลากผานหรอใกลจดทไดบนกระดาษกราฟ มากจดทสด

7.2 คาขดเหลว คอ ความชนเปนรอยละ (Percentage of Moisture) ตรงจดทโฟลวเคฟมจำานวนครงทหมนเคาะ

เทากบ 25 ครง

7.3 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ.มยผ. 2205 – 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit

: L.L.) โดยใชทศนยมจำานวน 2 ตำาแหนง

8. ขอควรระวง

8.1 ในดนบางชนดทมคา “ดชนความเปนพลาสตก(PlasticityIndex:P.I.)” ตำา การเลอนตวของดนมาชนกน

ในถวยทองเหลองขณะทดสอบ อาจมลกษณะชนกนเฉยๆ ไมเชอมเปนเนอเดยวกน สามารถใชใบพายกวนดนเขย

ใหแยกออกจากกนได ตองเพมนำาลงผสมในเนอดน แลวทำาการทดสอบใหม

8.2 การเตรยมตวอยางดน กอนการรอนผานตะแกรงเบอร 40 ตองบดใหเมดดนหลดออกจากกนใหหมดโดยไมทำาให

เมดดนแตกและไมอบตวอยางดนเกนอณหภม 60 องศาเซลเซยส

8.3 เมอสนสดการเคาะดนแตละการทดสอบ ใหรบเกบตวอยางดนแลวชงเพอหาความชนทนท เพราะนำาในดนจะ

ระเหยทำาใหผลการทดสอบคลาดเคลอนได

8.4 หามผสมดนในถวยทองเหลองของเครองมอทดสอบขดเหลว ใหผสมในถวยกระเบองเคลอบเทานน

8.5 ในขณะทำาการทดสอบใหวางเครองทดสอบบนพนทมนคงแขงแรง และจบยดเครองมอทดสอบไมใหเคลอนทขณะ

หมนเคาะถวยทองเหลอง

8.6 นำาทใชผสมดนทดสอบ ตองบรสทธ สะอาดปราศจากสารใดๆ ทสามารถทำาใหผลการทดสอบคลาดเคลอน

9. เอกสารอางอง

9.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.5-2532: วธการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

9.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 102/2515: วธการทดลองหาคา Liquid Limit (LL) ของดน

9.3 Standard Method of Test for Determining The Liquid Limit of Soils; AASHTO Designation: T 89-76

9.4 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 4318 - 00: Standard Test

Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils

มยผ. 2205 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

Page 180: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

157

โครงก

าร……

…………

…………

…………

……….

.………

… บฟ

.มยผ.

2205

- 57

ทะ

เบยนท

ดสอบ

…………

.......…

…….

…………

…………

…………

…………

…………

….……

…….

ผทดส

อบ

สถาน

ทกอส

ราง…

…………

…………

…………

…….…

…..

(หนว

ยงาน

ทท าก

ารทด

สอบ)

ผรบจ

าง……

…………

…………

…………

…………

..………

กา

รทดส

อบหา

คาแอ

ตเตอร

เบรกแ

ละคา

ขดหด

ตว

ผตรว

จสอบ

ชนดต

วอยา

ง………

…………

.ทดสอ

บครงท

…………

กษณะ

ดน….

.………

……….

…………

.หลมท

…………

………

วน

ททดส

อบ……

…………

…….แผ

นท……

……..…

….

ควา

มลก…

……..…

…เมต

คา

ความ

ถวงจ

าเพาะ

, Gs…

.....…

.. อน

มต

การ

ทดสอ

คาขด

เหลว

คาขด

พลาส

ตค

คาขด

หดตว

( L

iquid

Limit )

( P

lastic

Limi

t )

(Shrin

kage

Limi

t)

ครงท

1 2

3 1

2 3

1 2

3

ตลบ

บรรจ

ดนหม

ายเลข

านวน

ของก

ารหม

นเคาะ

(คร

ง)

นาห

นกดน

ชน +

ตลบ

(

กรม)

าหนก

อบแห

ง + ตล

(กรม)

าหนก

นา

(ก

รม)

าหนก

ตลบบ

รรจด

(กร

ม)

นาห

นกดน

อบแห

ง, W S

(ก

รม)

วามช

นในด

น, W

รอย

ละ

รมาต

รของ

ดนชน

, V

( ซม

.3 )

ปรม

าตรด

นอบแ

หง, V

O

( ซ

ม.3 )

ารหด

ตวเชง

ปรมา

(Sh

rinka

ge Vo

l) V O

- V

(

ซม.3 )

G

roup S

ymbo

ls L.L

. =

% P.L

. =

% P.I

. =

% S.L

. =

%

คาข

ดหดต

ว, SL

(

ซม.3 )

10

ความชนในดน ,W (รอยละ)

15

20

25

30

40

50

60 7

0 80 9

0 100

จ า

นวนข

องกา

รหมน

เคาะ,

N (ค

รง)

มยผ. 2205 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

Page 181: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

158 มยผ. 2205 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

Page 182: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

159มยผ. 2206 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

2206 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาคาขดพลาสตกของดน

2. นยาม“ขดพลาสตกของดน” หมายถง ปรมาณนำาจำานวนนอยทสด ทวดโดยกรรมวธทดสอบทจะกลาวตอไป ซงยงคง ทำาใหดนมสภาพเปนพลาสตก โดยมคาเปนรอยละของนำาตอนำาหนกดนอบแหง“คาดชนความเปนพลาสตก (Plasticity Index : P.I.) ของดน” หมายถง ปรมาณนำาในดนชวงหนง ซงดนนน ยงคงสภาพเปนพลาสตก มคาเปนผลตางระหวางคาขดเหลวกบขดพลาสตกของดนนน

3. เครองมอและอปกรณประกอบดวย

3.1 ถวยกระเบองเคลอบหรอถวยทมลกษณะคลายคลงกน สำาหรบใสดนกวนผสมกบนำา ขนาดเสนผานศนยกลาง

115 มม. (4 1/2 นว)

3.2 ใบพายกวนดน (Spatula) ทำาดวยแผนโลหะบางไรสนม มปลายมนขนาดยาวประมาณ 75 มม. (3 นว)

กวาง 19 มม. (3/4นว)

3.3 พนผวเรยบสำาหรบคลงดน อาจใชแผนกระจกเรยบหรอแผนวสดพนผวเรยบไมดดซมนำาในขณะคลงตวอยางดน

3.4 ตลบบรรจดนตองมขนาดพอเหมาะทำาดวยโลหะมฝาปด เพอปองกนการสญเสยความชนขณะกอนชงและ

ระหวางชงหานำาหนก

3.5 เครองชง ตองสามารถชงไดละเอยดถง 0.01 กรม

3.6 ตอบ ตองสามารถควบคมอณหภมใหคงทไดท 110±5 องศาเซลเซยล (230±9 องศาฟาเรนไฮต) ตลอดเวลา

ททำาการอบดน

3.7 ตะแกรงรอนดนขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) และขนาด 0.425 มม. (เบอร 40)

4. การเตรยมตวอยาง ดำาเนนการตามวธการเตรยมตวอยางเชนเดยวกบการทดสอบเพอหาคาขดเหลวตาม บฟ.มยผ. 2205 – 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดเหลว (Liquid Limit : L.L.)

5. การทดสอบ

5.1 เอาดนตวอยางทเตรยมไวประมาณ 20 กรม ใสลงในถวยกระเบองเคลอบเตมนำากลนลงแลวกวนใหทวจนเปนเนอ

เดยวกนและเหนยวพอทจะปนเปนกอนได แบงดนนนมาประมาณ 8 กรม คลงใหเปนรปลกษณะแทงกลมยาว

หรอเสนยาว (Ellipsoidal Shape)

Page 183: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

160 มยผ. 2206 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

5.2 นวดและคลงดนรปลกษณะแทงกลมยาวนน บนผวพนเรยบสำาหรบคลงดนทวางราบอยดวยนวมอ ใหกดดนดวย

แรงพอสมควรจนดนมลกษณะเปนเสนยาวและมเสนผานศนยกลางสมำาเสมอกนตลอดเสนดวยอตราการคลง

ไปมาระหวาง 80-90 เทยวตอนาท โดยถอวาการคลงไปและกลบเปนหนงเทยว

5.3 เมอเสนผานศนยกลางของดนทคลงมขนาด 3.2 มม. (1/8 นว) แลวตวอยางดนยงไมแตก ใหตดดนนออกเปน

6 ถง 8 สวน บบนวดเขาดวยกนดวยนวมอจนดนเขาเปนเนอเดยวกน คลงใหเปนรปลกษณะแทงกลมยาว

แลวทำาตามขอ 5.2ซำาใหม ดรปท 1 การคลงดนเพอหาขดพลาสตก

รปท1การคลงดนเพอหาขดพลาสตก

5.4 เมอคลงจนดนมเสนผานศนยกลาง 3.2 มม. (1/8 นว) แลวดนแตกราวออก ไมสามารถคลงใหเปนเสนตอเนอง

กนได ใหรวบรวมตวอยางดนทแตกทงหมดใสลงตลบบรรจดนปดฝาทนท แลวนำาไปชงบนทกนำาหนกไวแลวเอา

ไปอบทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮด) จนแหง นำาไปชงใหมบนทกนำาหนกดนแหงไว

นำาหนกทหายไปคอนำาหนกของนำาทอยในดน การชงนำาหนกใหอานละเอยดถง 0.01 กรม

5.5 การแตกของดนในขอ 5.4มหลายลกษณะแลวแตชนดของดน อาจแตกรวนเปนกอนเลกๆ อาจลอกออกเปนชนๆ

จากปลายทงสองขางเขาหาสวนกลางจนแตกออกเปนชนเลกๆ เปนตน ตามรปท 2 ตวอยางดนแทงกลมยาว

รปท2ตวอยางดนแทงกลมยาว

Page 184: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

161มยผ. 2206 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

5.6 สำาหรบดนเหนยวมากๆ (Heavy Clay Soil) ตองใชแรงกดในการคลงมาก โดยเฉพาะเมอใกลจะแตก แตเมอคลงจนมขนาดเสนผานศนยกลาง 3.2 มม. (1/8 นว) แลวดนเหนยวยงไมแตกใหลดแรงกดหรออตราความเรว ของการคลงลง หรอลดทงสองอยาง แลวคลงตอไปโดยไมทำาใหเสนดนชนเลกลง จนในทสดดนเหนยวจะขาดออกเปนทอนๆ ยาวประมาณ 6.4 มม. ถง 9.5 มม. (1/4 นว ถง 3/8 นว)

5.7 สำาหรบดนเหนยวทออนมาก (Very Soft Clay) ใหคลงเปนรปไขยาวในตอนเรมการทดสอบใหมขนาดใกลเคยงเสนผานศนยกลาง 3.2 มม. (1/8 นว) ได เพอลดการเปลยนแปลงโครงสรางดน

5.8 ในกรณทคลงดนจนมขนาดเสนผานศนยกลางใกลเคยง 3.2 มม. (1/8 นว) หรอใหญกวาเลกนอยแลวดนนนแตก ถาดนนนเคยคลงใหมเสนผานศนยกลางเทากบ 3.2 มม. (1/8 นว) ไดมากอน ใหถอวาดนนนแตกทขนาดเสนผานศนยกลาง 3.2 มม. (1/8 นว)

5.9 ในการคลงใหดนเปนเสน ใหคลงดวยแรงกดและอตราความเรวสมำาเสมอคงท หามเรงเพอใหดนแตกเมอมเสนผานศนยกลาง 3.2 มม. (1/8 นว)

5.10 ตองทำาการทดสอบอยางนอยตวอยางละ 2 ครง และผลตางของผลทไดจะตองตางกนไมเกนรอยละ 2

6. การคำานวณ คำานวณคาขดพลาสตก เปนรอยละของนำาทผสมอยในดนทอบแหง ดงน

ขดพลาสตก(ความชนเปนรอยละ)=x100

คาดชนความเปนพลาสตก เปนผลตางระหวางขดเหลวกบขดพลาสตกของดนนน คำานวณ ดงน

คาดชนความเปนพลาสตก(P.I.)=คาขดเหลว(L.L.)–ขดพลาสตก(P.L.)

7. การรายงานผล ใหรายงานเปนคาขดพลาสตก และคาดชนความเปนพลาสตก นอกจากดนมสภาพตอไปน7.1 ใหรายงานคาดชนความเปนพลาสตกเปนนอน-พลาสตก (Non-Plastic) เมอไมสามารถวดคาขดเหลว หรอ

ขดพลาสตก 7.2 เมอคาขดพลาสตกเทากบหรอมากกวาคาขดเหลว ใหรายงานคาดชนความเปนพลาสตกเปนนอน-พลาสตก 7.3 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ. มยผ. 2206 – 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก

(Plastic Limit : P.L.) โดยใชทศนยมจำานวน 2 ตำาแหนง

8. ขอควรระวง8.1 ในการคลงใหดนเปนรปลกษณะแทงกลมยาว ใหคลงดวยแรงกดและอตราเรวสมำาเสมอและคงท หามเรงเพอให

ดนแตก8.2 เมอคลงดนแตกแลว ใหรบชงหานำาหนกทนท กอนทนำาจะระเหยหายไป

8.3 ดนทมคาดชนความเปนพลาสตกตำา ใหแตงดนเปนแทงยาวกอนคลงและนำาหนกนวทกดขณะคลงตองเบา และ

ใหคอยซบนำาทเยมออกจากตวอยางดนมาตดแผนผวเรยบ8.4 ตวอยางดนทมทรายปนมากอาจเปนพวกนอน-พลาสตกใหทดลองหาคาขดพลาสตกกอนเพอประหยดเวลา

นำาหนกของนำา

นำาหนกของดนอบแหง

Page 185: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

162 มยผ. 2206 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

9. เอกสารอางอง9.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.6-2532: วธการทดสอบเพอหาคาขดพลาตก (Plastic Limit : P.L.)9.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 103/2515: วธการทดลองหาคา Plastic Limit (PL) ของดนและ Plastic Index

(PI) ของดน9.3 Standard Method for Determining The Plastic Limit And Plasticity Index of Soils; AASHTO

Designation: T 90-709.4 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 4318 - 00: Standard

Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils

Page 186: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

163มยผ. 2206 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

โครงก

าร……

…………

…………

…….…

…………

……

บฟ.มย

ผ. 22

06 -

57

ทะเบย

นทดส

อบ……

…………

….

…………

…………

…………

…………

.………

…………

. ผท

ดสอบ

สถ

านทก

อสรา

ง………

…………

…………

…………

.. (ห

นวยง

านทท

าการ

ทดสอ

บ)

ผร

บจาง

…………

…………

…………

…………

…..…

… กา

รทดส

อบหา

คาแอ

ตเตอร

เบรกแ

ละคา

ขดหด

ตว

ผตรว

จสอบ

ชนดต

วอยา

ง………

…………

ทดสอ

บครงท

………

ลกษณ

ะดน…

..………

……….

…………

หลมท

…………

………

วน

ททดส

อบ……

…………

…….แผ

นท……

……..…

. คว

ามลก

……….

.……เ

มตร

คา

ความ

ถวงจ

าเพาะ

, Gs…

…....

อนมต

การท

ดสอบ

คาขด

เหลว

คาขด

พลาส

ตค

คาขด

หดตว

( L

iquid

Limit )

( P

lastic

Limi

t )

(Shri

nkag

e Lim

it)

ครงท

1 2

3 1

2 3

1 2

3

ตลบ

บรรจ

ดนหม

ายเลข

านวน

ของก

ารหม

นเคาะ

(ครง)

นาห

นกดน

ชน +

ตลบ

(ก

รม)

าหนก

อบแห

ง + ตล

(

กรม)

าหนก

นา

(กร

ม)

นาห

นกตล

บบรร

จดน

(ก

รม)

าหนก

ดนอบ

แหง,

W S

(กรม)

วามช

นในด

น, W

รอยล

ปรม

าตรข

องดน

ชน, V

( ซ

ม.3 )

ปรม

าตรด

นอบแ

หง, V

O

( ซม

.3 )

ารหด

ตวเชง

ปรมา

(Sh

rinka

ge Vo

l) VO -

V

( ซม

.3 )

Grou

p Sym

bols

L.L. =

%

P.L. =

%

P.I. =

%

S.L. =

%

าขดห

ดตว,

SL

( ซม

.3 )

10

ความชนในดน ,W (รอยละ)

15

20

2

5 30

40

50

60 7

0 80 9

0 100

จ า

นวนข

องกา

รหมน

เคาะ,

N (ค

รง)

Page 187: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

164 มยผ. 2206 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาขดพลาสตก (Plastic Limit : P.L.)

Page 188: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

165

มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors)

มยผ. 2207 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors)

2207 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาคณสมบตตางๆ ของดน ดงน 1.1 คาขดหดตว (Shrinkage Limit)1.2 คาอตราสวนการหดตว (Shrinkage Ratio)1.3 คาการเปลยนแปลงเชงปรมาตร (Volumetric Change)1.4 คาการหดตวเชงเสน (Linear Shrinkage)

2. นยาม“คาขดหดตว” หมายถง จำานวนความชน (Water Content) มากทสดทผสมในดน ซงเมอความชนดงกลาว ลดลงแลว ไมทำาใหปรมาตรรวมของมวลดนลดลงตามดวย“คาอตราสวนการหดตว” หมายถง อตราสวนระหวางปรมาตรของดนทเปลยนแปลง และความชนในดน ทเปลยนแปลง โดยคาทงสองตองสอดคลองกนเหนอคาขดหดตว“คาการเปลยนแปลงเชงปรมาตร” หมายถง คาปรมาตรของมวลดนทลดลง เมอความชนลดลงจากรอยละ ของความชนทหาไดจนถงขดหดตว“คาการหดตวเชงเสน” หมายถง คาการหดตวของมตใดมตหนงของมวลดน เมอความชนในดนนนลดลงจาก รอยละของความชนทหาไดจนถงคาขดหดตว

3. เครองมอและอปกรณ ประกอบดวย3.1 ถวยกระเบองเคลอบ 3.1.1 ถวยกระเบองเคลอบสำาหรบผสมดนหรอถวยในลกษณะเดยวกนขนาดเสนผานศนยกลาง ประมาณ 115 มม. (4 1/2นว) 3.1.2 ถวยกระเบองเคลอบขนาดเสนผานศนยกลางประมาณ 150 มม. (6 นว)3.2 ใบพายกวนดน (Spatula) ใบพายกวนดนหรอใบมดบาง มใบพายหรอใบมดยาว 75 มม. (3 นว) กวาง 19 มม. (3/4 นว)3.3 ภาชนะกระเบองเคลอบหรอโลหะเคลอบ (Shrinkage Dish) มฐานราบและเสนผานศนยกลางประมาณ 45 มม. (1 3/4 นว) สงประมาณ 12.7 มม. (1/2 นว) 3.4 เหลกปาด (Straight Edge) ทำาดวยเหลกยาวประมาณ 100 มม. (4 นว) 3.5 ถวยแกว (Glass Cup) เสนผานศนยกลางประมาณ 50.8 มม. (2 นว) สง 25 มม. (1 นว) ขอบปากถวยแกวราบเรยบ และขนานกบฐาน3.6 แผนแกวใส (Transparent Plate) มขาโลหะ 3 ขา สำาหรบกดตวอยางดนใหจมลงในปรอท3.7 กระบอกตวง (Glass Graduate) ขนาดความจ 25 ลกบาศกเซนตเมตร และอานไดละเอยดถง 0.2 ลกบาศกเซนตเมตร

Page 189: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

166 มยผ. 2207 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors)

3.8 เครองชง (Balance) สามารถอานไดละเอยดถง 0.01 กรม 3.9 ปรอท (Mercury) จำานวนมากพอทจะใสในถวยแกว (ขอ 3.5) ไดเตมจนลน3.10 ตอบ (Oven) สามารถควบคมอณหภมใหคงท ท 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) เพออบดน

ใหแหงได

รปท1เครองมอสำาหรบหาคาสมประสทธการหดตว

4. การเตรยมตวอยางการทดสอบ เตรยมโดยนำาตวอยางดนมารอนผานตะแกรง ขนาด 0.425 มม. (เบอร 40) คลกเคลากนใหทว แลวแบงดนประมาณ 30 กรม มาใชทดสอบ

5. การทดสอบ5.1 ผสมตวอยางดนในถวยกระเบองเคลอบ สำาหรบผสมดนดวยนำาใหทวถงดวยปรมาณนำาทเพยงพอทจะ

แทนทชองวาง (Void) ระหวางเมดดนทงหมดไดและเหลวพอทจะบรรจลงในภาชนะกระเบองเคลอบ โดยปราศจาก ฟองอากาศ จำานวนนำาทตองผสมดนรวนเพอใหเหลวตามตองการนน จะมคาเทากบหรอมากกวาคาขดเหลว (LiquidI Limit) และจำานวนนำาทตองใสผสมกบดนเหนยว เพอใหเหลวตามตองการอาจมากกวาคาขดเหลว ถงรอยละ 10

5.2 ทาดานในของภาชนะกระเบองเคลอบ ดวยขผงหรอนำามนหลอลนเพยงบางๆ เพอปองกนมใหดนตดภาชนะ ใสดนทผสมนำาแลวประมาณ 1/3 ของปรมาตรของภาชนะลงกลางภาชนะและคอยๆ เคาะภาชนะบนพนท ราบเรยบรองดวยกระดาษซบหลาย ๆ ชนหรอวสดทคลายกนจนดนไหลไปชนดานขางของภาชนะ ใสดน จำานวนเทาๆ กบครงแรกลงในภาชนะอก และเคาะจนดนแนนและฟองอากาศลอยขนมาบนผวจนหมดแลว เตมดนจำานวนมากกวาคราวกอนเลกนอยลงในภาชนะและเคาะจนดนเตม และลนขอบภาชนะเลกนอยปาดดนทลนออกดวยเหลกปาดและเชดดนทตดอยขางๆ ภาชนะออกใหหมด

3.8 เครองชง (Balance) สามารถอานไดละเอยดถง 0.01 กรม 3.9 ปรอท (Mercury) จ านวนมากพอทจะใสในถวยแกว (ขอ 3.5) ไดเตมจนลน 3.10 ตอบ (Oven) สามารถควบคมอณหภมใหคงท ท 1105 องศาเซลเซยส (2309 องศาฟาเรนไฮต) เพอ

อบดนใหแหงได

รปท 1 เครองมอส าหรบหาคาสมประสทธการหดตว

4. การเตรยมตวอยางการทดสอบ เตรยมโดยน าตวอยางดนมารอนผานตะแกรง ขนาด 0.425 มม. (เบอร 40) คลกเคลากนใหทว แลวแบงดน

ประมาณ 30 กรม มาใชทดสอบ 5. การทดสอบ 5.1 ผสมตวอยางดนในถวยกระเบองเคลอบ ส าหรบผสมดนดวยน าใหทวถงดวยปรมาณน าทเพยงพอทจะ

แทนทชองวาง (Void) ระหวางเมดดนทงหมดไดและเหลวพอทจะบรรจลงในภาชนะกระเบองเคลอบ โดยปราศจากฟองอากาศ จ านวนน าทตองผสมดนรวนเพอใหเหลวตามตองการนน จะมคาเทากบหรอมากกวาคาขดเหลว (LiquidI Limit) และจ านวนน าทตองใสผสมกบดนเหนยว เพอใหเหลวตามตองการอาจมากกวาคาขดเหลวถงรอยละ 10

5.2 ทาดานในของภาชนะกระเบองเคลอบ ดวยขผงหรอน ามนหลอลนเพยงบางๆ เพอปองกนมใหดนตดภาชนะ ใสดนทผสมน าแลวประมาณ 1/3 ของปรมาตรของภาชนะลงกลางภาชนะและคอยๆ เคาะภาชนะบนพนทราบเรยบรองดวยกระดาษซบหลาย ๆ ชนหรอวสดทคลายกนจนดนไหลไปชนดานขางของภาชนะ ใสดนจ านวนเทาๆ กบครงแรกลงในภาชนะอก และเคาะจนดนแนนและฟองอากาศลอยขนมาบนผวจนหมดแลว เตมดนจ านวนมากกวาคราวกอนเลกนอยลงในภาชนะและเคาะจนดนเตม และลนขอบภาชนะเลกนอยปาดดนทลนออกดวยเหลกปาดและเชดดนทตดอยขางๆ ภาชนะออกใหหมด

Page 190: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

167

5.3 ชงภาชนะทมดนบรรจอยเตมทนทและบนทกไว เปนคานำาหนกของภาชนะและดนชน ปลอยใหตวอยางดน ในภาชนะแหงทอณหภมของหองทดสอบ จนกระทงสของตวอยางดนจางลงแลวอบในตอบดวยอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) จนแหง แลวชงและบนทกไวเปนนำาหนกของภาชนะและ ดนแหง หานำาหนกของภาชนะเปลาและบนทกไว สำาหรบปรมาตรของภาชนะหาไดโดยใสปรอทลงในภาชนะจนลน แลวเอาปรอทสวนทเกนออกโดยกดแผนกระจกเรยบบนปากภาชนะจนสนท วดปรมาตรปรอททอยในภาชนะ โดยเทลงในกระบอกตวงบนทกปรมาตรภาชนะไวซงเปนปรมาตรของตวอยางดนชน (V)

5.4 หาปรมาตรของดนอบแหงไดโดยใหดนอบแหงแทนทปรอทในถวยแกวทบรรจปรอทอยเตม (ดรปท 1 ) ดงน ใสปรอทในถวยแกวจนเตมลน และใหเอาปรอทสวนเกนออกโดยการกดแผนแกวใสทมขาโลหะ 3 ขา

อยดานบนปากถวยแกวใหสนท และเชดปรอททตดขางถวยแกวออกใหหมด วางถวยแกวทบรรจปรอทเตมน ลงในถวยกระเบองเคลอบ แลววางตวอยางดนอบแหงบนผวปรอท และกดใหตวอยางดนจมลงในปรอท ดวยความระมดระวงดวยแผนแกวใสทมขาโลหะ 3 ขา จนกระทงแผนแกวใสกดสนทขอบปากแกว ระวงอยาใหมฟองอากาศอยใตตวอยางดน หาปรมาตรของปรอททถกแทนทดวยตวอยางดน โดยใชกระบอกตวงปรอท ทลนออกมาแลวบนทกปรมาตรไว ซงเปนปรมาตรของดนอบแหง (Vo)

6. การคำานวณ6.1 คำานวณหาจำานวนความชน(WaterContent) ขณะใสดนลงในถวยกระเบองเคลอบ เปนรอยละของนำาหนกดนอบแหง ไดจากสตร เมอ = จำานวนความชนเปนรอยละขณะใสดนลงในถวยกระเบองเคลอบ = นำาหนกของดนชน หาไดโดยหกนำาหนกภาชนะกระเบองเคลอบออก จากนำาหนกภาชนะและดนทบรรจอยเตมภาชนะ หนวยเปนกรม = นำาหนกของดนแหง หาไดโดยหกนำาหนกภาชนะกระเบองเคลอบ ออกจากนำาหนกภาชนะและดนชนอบแหง หนวยเปนกรม

6.2 คำานวณหาคาขดหดตว : ไดจากสตร

เมอ = ขดหดตว = จำานวนความชนเปนรอยละ จากขอ 6.1 = ปรมาตรของดนชน หนวยเปนลกบาศกเซนตเมตร = ปรมาตรของดนแหง หนวยเปนลกบาศกเชนตเมตร = นำาหนกของนำาตอหนวยปรมาตร หนวยเปนกรม/ลกบาศกเซนตเมตร = นำาหนกของดนอบแหง หนวยเปนกรม

มยผ. 2207 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors)

Page 191: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

168

6.3 ค านวณหาคาอตราสวนการหดตว : )(R ไดจากสตร

waterVoWoR

เมอ R = อตราสวนการหดตว Wo = น าหนกของดนอบแหง หนวยเปนกรม

Vo = ปรมาตรของดนแหง หนวยเปนลกบาศกเชนตเมตร water = น าหนกของน าตอหนวยปรมาตร หนวยเปนกรม/ลกบาศกเซนตเมตร

6.4 ค านวณหาคาการเปลยนแปลงเชงปรมาตร : )(Vc

RSwVc

เมอ Vc = การเปลยนแปลงเชงปรมาตร w = จ านวนความแนนชนเปนรอยละของดนในสภาพใดสภาพหนง

S = คาขดจ ากดการหดตว R = อตราสวนการหดตว

6.5 ค านวนหาคาการหดตวเชงเสน : )(LS ไดจากสตร

3

1001001100

VcLS

หรอหาไดจากเสนกราฟ ในรปท 2

การเปลยนแปลงเชงปรมาตร Vc = รอยละ

รปท 2 เสนกราฟแสดงความสมพนธระหวาง Vc และ LS

7. การรายงานผล ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ. มยผ. 2207 – 57: มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors)

การห

ดตวเช

งเสน

LS =

รอยล

มยผ. 2207 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors)

7. การรายงานผล ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ. มยผ. 2207 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว(Shrinkage Factors)

20

15

10

0 10 20 30 40 50 60

5

0

2

6.5 คำานวนหาคาการหดตวเชงเลน:ไดจากสตร

6.4 คำานวนหาคาการเปลยนแปลงเชงปรมาตร:

6.3 คำานวนหาคาอตราสวนการหดตว:ไดจากสตร

Page 192: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

169มยผ. 2207 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors)

8. เอกสารอางอง8.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.7-2532: วธการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว

(Shrinkage Factors)8.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 104/2515: วธการทดลองหาคา Shrinkage Factors8.3 Standard Method for Determining The Shrinkage Factors of Soil; AASHTO Designation: T 92-68 8.4 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 427 - 04:

Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the Mercury Method.

Page 193: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

170 มยผ. 2207 - 57 : มาตรฐานการทดสอบเพอหาคาสมประสทธการหดตว (Shrinkage Factors)

โครงก

าร……

…………

…………

…….…

…………

………

บฟ.มย

ผ. 22

07 -

57

ทะเบย

นทดส

อบ……

…………

………

…………

…………

…………

…………

……….

….……

…….

ผทดส

อบ

สถาน

ทกอส

ราง…

…………

…………

…………

……….

. (ห

นวยง

านทท

าการ

ทดสอ

บ)

ผร

บจาง

…………

…………

…………

…………

……..…

… กา

รทดส

อบหา

คาแอ

ตเตอร

เบรก

และค

าขดห

ดตว

ผตรว

จดสอ

ชนดต

วอยา

ง………

…………

ทดสอ

บครงท

……….

… ล

กษณะ

ดน….

.………

……….

…………

.

หลม

ท………

…………

วนทท

ดสอบ

…………

…………

.แผนท

…………

..…….

วามล

ก………

..……เ

มตร

าควา

มถวง

จ าเพ

าะ, G

s…….

. อน

มต

กา

รทดส

อบ

คา

ขดเหล

ว คา

ขดพล

าสตค

คา

ขดหด

ตว

( Liqu

id Lim

it )

( Plas

tic Li

mit )

(S

hrink

age L

imit)

คร

งท

1

2 3

1 2

3 1

2 3

ลบบร

รจดน

หมาย

เลข

จ าน

วนขอ

งการ

หมนเค

าะ

(ค

รง)

าหนก

ดนชน

+ ตล

(กรม

)

น าห

นกอบ

แหง +

ตลบ

(ก

รม)

าหนก

น า

(

กรม)

าหนก

ตลบบ

รรจด

(กร

ม)

น าห

นกดน

อบแห

ง, W S

(ก

รม)

วามช

นในด

น, W

รอย

ละ

รมาต

รของ

ดนชน

, V

( ซม

.3 )

ปรม

าตรด

นอบแ

หง, V

O

( ซ

ม.3 )

ารหด

ตวเชง

ปรมา

(Sh

rinka

ge Vo

l) V

O - V

(

ซม.3 )

G

roup S

ymbo

ls L.L

. =

% P.L

. =

% P.I

. =

% S.L

. =

%

คาข

ดหดต

ว, SL

( ซม.3 )

10

ความชนในดน ,W (รอยละ)

15

20

25

30

40

50

60 7

0 80 9

0 100

จ า

นวนข

องกา

รหมน

เคาะ,

N (ค

รง)

Page 194: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

171

มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด(Sieve Analysis)

มยผ. 2208 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

2208 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบเพอหาการกระจายของขนาดเมดดน (Particle Size Distribution) ทงชนดเมดละเอยดและหยาบ โดยใหผานตะแกรงจากขนาดใหญ จนถงขนาดเลกทมขนาดชองผาน 0.075 มม. (เบอร 200) แลวเปรยบเทยบนำาหนกทผานหรอคางตะแกรงขนาดตางๆ กบนำาหนกทงหมดของตวอยาง

2. นยาม“การกระจายของขนาดเมดดน” หมายถง การทมวลดนประกอบดวยเมดดนหลายขนาดตางๆ กน เชน ตงแต 10 ซม. ลงมาจนกระทง 0.0002 มม. ซงคณสมบตทางฟสกสของมวลดนจะขนอยกบขนาดของเมดดนการกระจายของขนาดเมดดน แสดงดวยกราฟความสมพนธระหวางขนาดเมดดนในลอการทม (Logarithm) อยบนแกนนอน และรอยละโดยนำาหนกของเมดทมขนาดเลกกวาทระบ (Percent Finer) อยบนแกนตง ซงเรยกวากราฟการกระจายของขนาดเมดดน (Grain Size Distribution Curve)

3. เครองมอและอปกรณประกอบดวย3.1 ตะแกรงรอนดน (Sieve) ชองผานตองเปนสเหลยมจตรส ขนาดชองผานตางๆ ไดขนาดตามตองการ

พรอมเครองมอเขยาตะแกรง 3.2 เครองชงแบบบาลานซ (Balance) จะตองสามารถชงไดละเอยดถงรอยละ 0.2 ของนำาหนกตวอยาง 3.3 ตอบ (Oven) ตองสามารถควบคมอณหภมใหคงทไดทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) 3.4 เครองมอแบงตวอยาง (Sample Splitter) 3.5 แปรงทำาความสะอาดตะแกรงชนดลวดทองเหลอง และแปรงขน หรอแปรงพลาสตก3.5 ภาชนะสำาหรบใชแช และลางตวอยางดน ดวยมอหรอดวยชนดใชเครองเขยา

4. การเตรยมตวอยาง4.1 การเตรยมตวอยางโดยผานตะแกรงแบบไมลาง นำาตวอยางมาคลกใหเขากน และแยกตวอยางโดยใชเครองมอแบงตวอยางในขณะทตวอยางมความชน

เพอลดการแยกตว ถาตวอยางไมมสวนละเอยดอาจจะแบงขณะทตวอยางแหงอยกได ถามสวนละเอยด จบเปนกอนใหญหรอมสวนละเอยดจบกนเองเปนกอน ตองทำาใหสวนละเอยดหลดออกจากกอนใหญ โดยใหทบแยกดนออกเปนเมดอสระดวยคอนยาง แตตองระวงอยาใหแรงมากจนเมดดนแตก

4.2 การเตรยมตวอยางโดยผานตะแกรงแบบลาง นำาตวอยางทมสวนละเอยดจบกนเปนกอนไปแยกออกจากกนโดยใชคอนยางทบแลวนำาตวอยางไปอบใหแหง

ทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) เพอหานำาหนกตวอยางแหง นำาตวอยางใสภาชนะ

Page 195: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

172 มยผ. 2208 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

สำาหรบใชลางตวอยาง โดยใชนำายาลางสวนละเอยด ซงเตรยมไดจากการละลายผลกโซเดยมเฮคชะเมตตาฟอสเฟต ซงทำาใหเปนกลางดวยโซเดยมคารบอเนต (Sodium Hexameta Phosphate Buffered with Sodium Carbonate) 45.7 กรม ละลายในนำา 1,000 ลกบาศกเซนตเมตร คนผสมกนใหทวตงทงไวอยางนอย 4 ชม. แลวนำาไปเขยาประมาณ 10 นาท ขณะเขยาระวงอยาใหนำากระฉอกออกจากภาชนะ เทตวอยางดนในภาชนะลงบนตะแกรงเบอร 200 ถาหากมตวอยางขนาดใหญปนอยมาก ควรใชตะแกรงทมขนาดใหญกวาเบอร 200 ซอนไวขางบน แลวใชนำาลางจนกวาไมมวสดผานตะแกรงเบอร 200 อก เทตวอยางลงในภาชนะแลวนำาไปอบแหงทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต)

5. การทดสอบ5.1 นำาตวอยางทไดจากการเตรยมตวอยางตามขอ 4.1 หรอ 4.2 แลวแตจะตองการทดสอบแบบใดมาโดยประมาณ

ใหไดตวอยางเมอแหงแลวตามตารางท 1

ตารางท1

ขนาดตะแกรง นำาหนกตวอยางไมนอยกวา(กก.)

4.75 มม (เบอร 4) 0.5

9.5 มม. (3/8 นว) 1.0

12.5 มม. (1/2 นว) 2.0

19.0 มม. (3/4 นว) 5.0

25.0 มม. (1 นว) 10.0

37.5 มม. (1 1/2 นว) 15.0

50.8 มม. (2 นว) 20.0

63.0 มม. (2 1/2 นว) 25.0

75.0 มม. (3 นว) 30.0

90.0 มม. (3 1/2 นว) 35.0

5.2 นำาตวอยางไปเขยาในตะแกรงขนาดตางๆ ตามตองการ การเขยานตองใหตะแกรงเคลอนททงในแนวราบ

และแนวดง รวมทงมแรงกระแทกขณะเขยาดวย เขยานานจนกระทงตวอยางผานตะแกรงแตละชนดใน 1 นาท ไมเกนรอยละ 1 ของตวอยางในตะแกรงนน หรอใชเวลาเขยานานทงหมดประมาณ 15 นาท เมอเขยาเสรจแลวถามตวอยางกอนใหญกวาตะแกรง ขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) ตองไมมกอนตวอยางซอนกนในตะแกรง และตวอยางทมเมดเลกกวาตะแกรงขนาด 4.75 มม. (เบอร 4) ตองมตวอยางคางบนตะแกรงแตละขนาดไมเกน 6 กรม ตอ 1,000 ตร.มม. หรอไมเกน 200 กรม สำาหรบตะแกรงเสนผานศนยกลาง 203 มม. (8 นว) นำาตวอยางทคางบนตะแกรงแตละขนาดของตะแกรงไปชง

6. การคำานวณ6.1 หานำาหนกทคาง (Weight Retained) บนตะแกรงแตละขนาด โดยชงนำาหนกของตวอยางดนทคางบน

แตละตะแกรงและนำาหนกทหายไป เมอเอานำาหนกของตวอยางในทกตะแกรงรวมกนแลว หกออกจากนำาหนก

Page 196: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

173

ตวอยางอบแหงทงหมดซงใชทดสอบ จะไดนำาหนกของตวอยางทผานตะแกรงเบอร 200 รวมกบนำาหนก ทคางบนถาดรอง (Pan)

6.2 หานำาหนกทผาน (Weight Passing) ตะแกรงแตละขนาด โดยคดจากบรรทดลางของชองนำาหนกทคางขนไป (ดแบบฟอรม) ใหเอานำาหนกของตวอยางทคางบนถาดรองเปนนำาหนกตวอยางทผานตะแกรงเบอร 200 และ ใหเอานำาหนกของตวอยางทคางบนตะแกรงถดขนไปรวมกบนำาหนกของตวอยางทผานตะแกรงเบอร 200 เปนนำาหนกของตวอยางทผานตะแกรงถดขนไป ใหดำาเนนการดงทกลาวมาแลวนไปเรอยๆ จนถงนำาหนกตวอยางทผานตะแกรงในบรรทดบนสด ซงจะไดเทากบนำาหนกของตวอยางแหงทงหมดทใชในการทดสอบ

6.3 คำานวณหารอยละผานตะแกรงโดยนำาหนก (Percentage Passing) ไดดงน

รอยละผานตะแกรงโดยนำาหนก=X100

7. การรายงานผล ใหรายงานคารอยละผานตะแกรงขนาดตางๆ โดยนำาหนกดวยทศนยม 1 ตำาแหนง ตามแบบฟอรมท บฟ. มยผ. 2208.1 - 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

8. ขอควรระวง8.1 การแบงตวอยางดวยเครองแบงตวอยาง ตองใชเครองมอขนาดชองกวางประมาณ 1 1/2 เทาของกอนโตทสด 8.2 ตรวจดตะแกรงบอยๆ ถาชำารดตองซอมกอนใช โดยเฉพาะเบอร 200 8.3 หามใสตวอยางลงในตะแกรงขณะทยงรอนอย8.4 การทบตวอยางดนตองไมแรงมากจนทำาใหเมดดนแตก8.5 การเขยาอยาเขยานานจนตวอยางกระแทกแตกเปนผง

9. เอกสารอางอง9.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.8-2532: วธการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)9.2 Standard Method of Test for Amount of Material Finer Than 0.075 mm. Sieve In Aggregate :

AASHTO Designation : T 11-789.3 Standard Method of Test for Sieve Analysis of Fine And Coarse Aggregates : AASHTO Designation:

T 27-789.4 Standard Method of Test for Sieve Analysis of Mineral Filler : AASHTO Designation : T 37-779.5 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 421 - 02:

Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants.

9.6 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 422 - 02: Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

มยผ. 2208 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

นำาหนกของตวอยางทผานตะแกรงแตละขนาด

นำาหนกของตวอยางแหงทงหมดทใชทดสอบ

Page 197: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

174 มยผ. 2208 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

โครงการ............................................... ........................................................... สถานทกอสราง.................................... ........................................................... ผรบจางหรอผนาสง.............................. ชนดตวอยาง................ทดสอบครงท.... ทดสอบวนท........................ แผนท.......

บฟ. มยผ. 2208.1 - 57 ทะเบยนทดสอบ........................

(หนวยงานททาการทดสอบ) การทดสอบหาขนาดเมดวสด

หลมเจาะหมายเลข............................ ความลก..................................เมตร ปรมาตรแบบ.........................ลบ.ซม.

ผทดสอบ

ผตรวจสอบ

อนมต

ตะแกรง หมายเลข

นาหนก ตะแกรง (กรม)

นาหนก ตะแกรง + ดน (กรม)

นาหนกดน ทคางบน ตะแกรง (กรม)

นน.รอยละของ ดนทคางบน ตะแกรง (กรม)

นน.รอยละของ ดนทคาง สะสม

นน.รอยละของ ดนทมขนาด เลกกวา

โครงการ............................................... ........................................................... สถานทกอสราง.................................... ........................................................... ผรบจางหรอผนาสง.............................. ชนดตวอยาง................ทดสอบครงท.... ทดสอบวนท........................ แผนท.......

บฟ. มยผ. 2208.1 - 57 ทะเบยนทดสอบ........................

(หนวยงานททาการทดสอบ) การทดสอบหาขนาดเมดวสด

หลมเจาะหมายเลข............................ ความลก..................................เมตร ปรมาตรแบบ.........................ลบ.ซม.

ผทดสอบ

ผตรวจสอบ

อนมต

ตะแกรง หมายเลข

นาหนก ตะแกรง (กรม)

นาหนก ตะแกรง + ดน (กรม)

นาหนกดน ทคางบน ตะแกรง (กรม)

นน.รอยละของ ดนทคางบน ตะแกรง (กรม)

นน.รอยละของ ดนทคาง สะสม

นน.รอยละของ ดนทมขนาด เลกกวา

Page 198: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

175มยผ. 2208 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

โคร

งการ…

…………

…………

…………

…………

..…

บฟ.มย

ผ. 22

08.2

- 57

ทะเบ

ยนทด

สอบ…

…………

…………

... …

…………

…………

…………

…………

…………

…..

ผทด

สอบ

ถานท

กอสร

าง………

…………

…………

…………

. (หน

วยงาน

ททาก

ารทดส

อบ)

รบจา

ง………

…………

…………

…………

…………

กา

รทดส

อบหา

ขนาด

เมดวส

ด ผ

ตรวจ

สอบ

นดตว

อยาง…

…………

…… ท

ดสอบ

ครงท

……….

ทดส

อบวน

ท………

…………

… แผ

นท……

……….

แหลง

วสด…

…………

…………

…………

………

อน

มต

ชน

คณภา

พ………

…………

…………

…………

..

Grav

el

Sa

nd

Fines

Coars

e to M

edium

Fine

Silt

Clay

U.S

.stan

dard

sieve

size

s U.S

.stan

dard

sieve

size

s

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

ขนาด

เสนผา

นศนย

กลางข

องเมด

วสดเป

นมลล

เมตร

(DIAM

ETER

IN m

m.)

(PERCENT FINER BY WEIGHT)

4.76

0.841 0.420 0.149

0.074

0.005

รอยละโดยนาหนกของเมดทมขนาดเลกกวาทระบ

100

80

60

40

20

0

_ ¾ in.

- No.4

- No.20

- No.40

_ No.200

- No.10

_ No.100

การท

ดสอบ

หาสา

รอนท

รยเจอ

ปน

สข

องสา

รละล

ายทไ

ดจาก

การท

ดสอบ

( )

สออน

กวาส

มาตร

ฐาน

(

) สใก

ลเคยง

สมาต

รฐาน

( )

สแกก

วาสม

าตรฐ

าน

สร

ปผลก

ารทดส

อบ

(

) เหม

าะสม

ทจะน

ามาใช

งานได

(

) ไมเ

หมาะ

สมทจ

ะนาม

าใชงาน

Page 199: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

176 มยผ. 2208 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

Page 200: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

177

มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

2209 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาคาความสกหรอของหนยอย กรวดยอย กรวด วสดลกรง หรอ มวลรวมดน (Soil Aggregates) และวสดชนดเมดหยาบ

2. นยาม“วสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregate)” หมายถง วสดทใชในการกอสรางชนทางตางๆ ของถนน ทมขนาดเมดตงแต 4.75 มลลเมตร ขนไป

3. เครองมอและอปกรณ ประกอบดวย3.1 เครองมอทดสอบหาความสกหรอ มลกษณะขนาดตามรปท 1 ประกอบดวยทรงกระบอกเหลกปดหวและทาย

มเสนผานศนยกลางภายใน 711±5 มม. (28±0.2 นว) ความยาวภายใน 508±5 มม. (20±0.2 นว) ทรงกระบอกนตดอยกบเพลาและหมนรอบแกนไดในแนวราบ มชองสำาหรบใสวสดพรอมฝาเหลกปด ฝาเหลกเมอปดแลวตองมลกษณะผวเหมอนกบผวดานในของทรงกระบอกเหลกและเสมอกน ซงไมทำาใหลกเหลกทรงกลม (Abrasive Charge) สะดดเวลากลงผานรอยตอ มแผนเหลกขวางสง 89±2 มม. (3.5±0.1 นว) ยาว 508±2 มม. (20±0.2 นว) ตดแนนตามยาวดานในทรงกระบอกเหลก ระยะจากแผนเหลกขวางถงชองสำาหรบใสวสดไมนอยกวา 1,270 มม. (50 นว) วดตามความยาวเสนรอบวงภายนอกทรงกระบอกเหลก

หมายเหต แผนเหลกขวางควรมหนาตดเปนรปสเหลยมผนผา ตดอยกบผนงของทรงกระบอกเหลก หรออาจใชเหลกฉากแทน โดยตดทรมฝาเหลกชองใสวสด ใหดานนอกของเหลกฉากหนไปตามทศทางทหมน

3.2 ตะแกรง สำาหรบหาขนาดของวสดชนดเมดหยาบ ใชตะแกรงมชองผานเปนสเหลยมจตรสขนาด 75.0 มม. (3 นว), 63.0 มม. (2 1/2 นว), 50.8 มม. (2 นว), 37.5 มม. (1 1/2 นว) 25.0 มม. (1 นว), 19.0 มม. (3/4 นว), 12.5 มม. (1/2 นว), 9.5 มม. (3/8 นว), 6.4 มม. (1/4 นว), 4.75 มม. (เบอร 4), 2.36 มม. (เบอร 8), 1.70 มม. (เบอร 12)

3.3 ลกเหลกทรงกลม เสนผานศนยกลางประมาณ 46.8 มม. (1 27/32 นว) แตละลกหนกระหวาง 390-445 กรม จำานวนลกเหลกทรงกลมขนอยกบชนของตวอยาง ซงกำาหนดไวในตารางท 1

ตารางท1 จำานวนลกเหลกทรงกลม ทใชในการทดสอบแตละชน (Grading)

ชน ลกเหลกทรงกลม(ลก) นำาหนกรวม(กรม)

ABCDEFG

121186121212

5,000±254,584±253,330±252,500±255,000±255,000±255,000±25

มยผ. 2209 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

Page 201: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

178

3.4 เครองชงตองสามารถชงได 15 กโลกรม ความละเอยดอานไดถง 1 กรม

4. การเตรยมตวอยาง4.1 ถาตวอยางไมมดนเหนยวปน เชน กรวดปนทราย หนโม ใหตากตวอยางจนแหง หรออบจนแหงทอณหภม 110±5

องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) แลวทำาตามขอ 4.3 4.2 ถาตวอยางมดนเหนยวปนหรอมสวนละเอยดตดแนนกบกอนตวอยาง ใหนำาตวอยางไปลางนำาเอาสวนท

ผานตะแกรงเบอร 8 ออกทง แลวนำาสวนทคางตะแกรงเบอร 8 มาอบจนแหงทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) แลวทำาตามขอ 4.3

4.3 นำาตวอยางไปแยกขนาดตามชนในตารางท 2 ถาเขาไดหลายชน ใหเลอกใชตวทใกลเคยงกบขนาดทตองการใชงานมากทสด

5. การทดสอบ นำาตวอยางทเตรยมไวจากขอ 4.3 และลกเหลกทรงกลม ตามจำานวนลกในขอ 3.3 ใสเขาไปในเครองทดสอบหาความสกหรอ หมนเครองดวยความเรวท 30-33 รอบตอนาท ใหไดจำานวนรอบตามตารางท 2 เมอหมนไดครบตามกำาหนดแลวใหเอาตวอยางออกจากเครอง เทตวอยางลงบนตะแกรงเบอร 12 ลางตวอยางดวยนำา สวนทผานตะแกรงเบอร 12 ใหทงไป นำาสวนทคางตะแกรงเบอร 12 มาอบทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) จนไดนำาหนกคงทจงชงหานำาหนกตวอยางทเหลอ

ตารางท2

ขนาดตะแกรง(มม.) นำาหนก(กรม)และชนของตวอยาง

ผาน คาง A B C D E F G

75.063.050.837.525.019.012.59.56.3

4.75 (#4)

63.050.837.525.019.012.59.56.3

4.75 (#4)2.36 (#8)

1,250±251,250±251,250±101,250±10

2,500±102,500±10

2,500±102,500±10

5,000±10

2,500±502,500±505,000±50 5,000±50

5,000±25

5,000±255,000±25

นำาหนกตวอยางรวม 5,000±10 5,000±10 5,000±10 5,000±10 10,000±100 10,000±75 10,000±50

จำานวนรอบ 500 1,000

6. การคำานวณ

3.4 เครองชงตองสามารถชงได 15 กโลกรม ความละเอยดอานไดถง 1 กรม

4. การเตรยมตวอยาง 4.1 ถาตวอยางไมมดนเหนยวปน เชน กรวดปนทราย หนโม ใหตากตวอยางจนแหง หรออบจนแหงทอณหภม

110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) แลวท าตามขอ 4.3 4.2 ถาตวอยางมดนเหนยวปนหรอมสวนละเอยดตดแนนกบกอนตวอยาง ใหน าตวอยางไปลางน าเอาสวนท

ผานตะแกรงเบอร 8 ออกทง แลวน าสวนทคางตะแกรงเบอร 8 มาอบจนแหงทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) แลวท าตามขอ 4.3

4.3 น าตวอยางไปแยกขนาดตามชนในตารางท 2 ถาเขาไดหลายชน ใหเลอกใชตวทใกลเคยงกบขนาดทตองการใชงานมากทสด

5. การทดสอบ

น าตวอยางทเตรยมไวจากขอ 4.3 และลกเหลกทรงกลม ตามจ านวนลกในขอ 3.3 ใสเขาไปในเครองทดสอบหาความสกหรอ หมนเครองดวยความเรวท 30-33 รอบตอนาท ใหไดจ านวนรอบตามตารางท 2 เมอหมนไดครบตามก าหนดแลวใหเอาตวอยางออกจากเครอง เทตวอยางลงบนตะแกรงเบอร 12 ลางตวอยางดวยน า สวนทผานตะแกรงเบอร 12 ใหทงไป น าสวนทคางตะแกรงเบอร 12 มาอบทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) จนไดน าหนกคงทจงชงหาน าหนกตวอยางทเหลอ

ตารางท 2

ขนาดตะแกรง (มม.) น าหนก (กรม) และ ชนของตวอยาง ผาน คาง A B C D E F G 75.0 63.0 50.8 37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 6.3

4.75 (4)

63.0 50.8 37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 6.3

4.75 (4) 2.36 (8)

1,25025 1,25025 1,25010 1,25010

2,50010 2,50010

2,50010 2,50010

5,00010

2,50050 2,50050 5,00050

5,00050 5,00025

5,00025 5,00025

น าหนกตวอยางรวม 5,00010 5,00010 5,00010 5,00010 10,000100 10,00075 10,00050 จ านวนรอบ 500 1,000

6. การค านวณ

เมอ 1W = น าหนกตวอยางทงหมดทใชทดสอบ

2W = น าหนกทคางบนตะแกรงเบอร 12

ความสกหรอเปนรอยละ = 1001

21

WWW ความสกหรอเปนรอยละ=

มยผ. 2209 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

Page 202: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

179มยผ. 2209 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

7. การรายงานผล ใหรายงานผลคาความสกหรอเปนรอยละ ดวยทศนยม 1 ตำาแหนง ตามแบบฟอรมท บฟ. มยผ. 2209 – 57:มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

8. ขอควรระวง8.1 ใหทำาการชง ลกเหลกทรงกลม แตละลกอยางนอย 1 ครง ทกๆ 6 เดอน เพอตรวจสอบใหเปนไปตามขอ 3.3 8.2 ในกรณทแผนเหลกขวางเปนเหลกฉากตดรมแผนเหลกปดชองใสวสด การตดตองใหดานนอกของเหลก

ฉากหนไปในทศทางทเครองหมน

9. เอกสารอางอง9.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.9 - 2532: วธการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ

(Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion)9.2 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM C 131 - 03:

Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

9.3 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM C 535 - 03: Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

Page 203: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

180

รปท 1 : เครองมอทดสอบหาความสกหรอ (แบบลอสแองเจอลส)

มยผ. 2209 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

Page 204: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

181

โครงการ...........................................… .......................................................…. สถานทกอสราง.................................... .......................................................….. ผรบจางหรอผน าสง............................. ชนดตวอยาง................ทดสอบครงท.... ทดสอบวนท..........................แผนท.....

บฟ. มยผ. 2209 - 57 ทะเบยนทดสอบ........................

(หนวยงานทท าการทดสอบ) การทดสอบหาคาการสกหรอ

ของวสดเมดหยาบ

ผทดสอบ

ผตรวจสอบ

อนมต

จ านวนของลกเหลกทรงกลม............................................ แหลงวสด..................................................... น าหนกของลกเหลกทรงกลม......................................กรม ชนคณภาพ................................................... ความเรวของการหมนเครอง...............................รอบ/นาท

ขนาดตะแกรง (มม.) น าหนกของตวอยาง (กรม) หมายเหต ผาน คาง 1 2 3

มยผ. 2209 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

Page 205: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

182 มยผ. 2209 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาความสกหรอของวสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใชเครองมอทดสอบหาความสกหรอ (Los Angeles Abrasion) สำาหรบงานทาง

Page 206: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

183

มาตรฐานการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน (Organic Impurities)

มยผ. 2210 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน (Organic Impurities)

2210 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาปรมาณสารอนทรย ซงเปนสารผพงทปะปนอยในวสดชนดเมดละเอยด (Fine Aggregates) โดยประมาณ เพอพจารณาวาเหมาะสมทจะนำามาใชงานหรอไม

2. นยาม“วสดชนดเมดละเอยด (Fine Aggregate)” หมายถง วสดทใชในการกอสรางชนทางตางๆ ของถนนทม ขนาดเมดตงแต 0.075 มลลเมตร ถง 4.75 มลลเมตร

3. เครองมอและอปกรณ ประกอบดวย3.1 ขวดแกวใส (Glass Bottle) ขนาดประมาณ 360 ลกบาศกเซนตเมตร (12 ออนซ) มขดแสดงความจเปน

ลกบาศกเซนตเมตรหรอจะใชขดเครองหมายทขวดแกวแทนกได 3.2 วสดทใชประกอบการทดสอบ 3.2.1 สารละลายโซเดยมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide) เขมขนรอยละ 3 เตรยมไดโดยชงสาร โซเดยมไฮดรอกไซด 30 กรม ผสมกบนำาสะอาดจนไดปรมาตร 1 ลตร 3.2.2 แถบสมาตรฐาน โดยกำาหนดมาตรฐาน ดงน

สมาตรฐานของการดเนอร(Gardner)หมายเลข

สของสารอนทรยหมายเลข

58111416

12

3 (มาตรฐาน)45

3.2.3 ถาไมมแถบสมาตรฐาน จะเตรยมสารละลายเพอทำาเปนสมาตรฐานแทนได ดงน ใหเตรยมสารละลายชนดแรก คอ นำาโซเดยมไฮดรอกไซดทเขมขนรอยละ 3 แลวนำามาผสมกบสารละลาย

ชนดหลง คอกรดเทนนค (Tannic Acid) ทเขมขนผสมในสารละลายของแอลกอฮอลกบนำา (มแอลกอฮอลรอยละ10) โดยเอากรดเทนนค 2 สวน ผสมกบสารละลายแอลกอฮอลกบนำ าด งกลาว 98 สวน โดยปรมาตร ซงมอตราสวนดงน สารละลายชนดแรกปรมาณ 97.5 ลกบาศกเซนตเมตร

ผสมกบสารละลายชนดหลงประมาณ 2.5 ลกบาศกเซนตเมตร เพอใหไดปรมาณ 100 ลกบาศกเซนตเมตร

เขยาใหเขากนแลวใสไวในขวดขนาด 360 ลกบาศกเซนตเมตร (ประมาณ 12 ออนซ) ใหเตรยมสารละลาย

Page 207: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

184

มาตรฐานดงกลาวน เวลาเดยวกบทเรมทำาการทดสอบ ซงจะไดกลาวตอไป สารละลายนจะแสดง สมาตรฐานเมอมอาย 24 ± 1/2 ชวโมง นบจากเรมผสม ถาตำากวากำาหนดนหามใช

4. การเตรยมตวอยาง นำาตวอยางมาคลกเคลาใหเขากนในขณะทตวอยางมความชนเพอลดการแยกตว และแยกตวอยางโดยใช เครองแบงตวอยางใหไดตวอยางทจะนำาไปไวทดสอบประมาณ 250 กรม

5. การทดสอบ5.1 เทวสดทเตรยมไวลงในขวดแกวทดสอบจนไดปรมาตร 133 ลกบาศกเซนตเมตร (ประมาณ 4 1/2 ออนซ)5.2 เตมสารละลายทเตรยมไวตามขอ 3.2.1 ลงในขวดแกวทดลองจนไดปรมาตรเปน 207 ลกบาศกเซนตเมตร

(ประมาณ 7 ออนซ)5.3 เอาจกอดปากขวดแลวเขยาแรงๆ จนเหนวาไมมฟองอากาศเหลออย ตรวจดอกครง ถาระดบสารละลายมปรมาตร

ไมถง 207 ลกบาศกเซนตเมตร ใหเตมสารละลายเพมอก จนไดปรมาตร 207 ลกบาศกเซนตเมตร บนทก วนและเวลา

5.4 ตงขวดทดสอบทงไวนง ๆ หามจบหรอเคลอนยายจนครบ 24 ชวโมง5.5 เมอครบ 24 ชวโมง แลวใหเปรยบเทยบกบแถบสมาตรฐานตามขอ 3.2.2 หรอกบสารละลายมาตรฐาน

ตามขอ 3.2.3

6. การรายงานผล6.1 ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ. มยผ. 2208.2 – 57: มาตรฐานการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน

(Organic Impurities) 6.2 ถาสของสารละลายทไดจากการทดสอบออนกวาสของแถบสมาตรฐานเบอร 3 หรอออนกวาสของ

สารละลายมาตรฐานใหรายงานวา “สออนกวาสมาตรฐาน” ถาสของสารละลายทไดจากการทดสอบแกกวาสของแถบสมาตรฐานเบอร 3 หรอแกกวาสของสารละลายมาตรฐานใหรายงานวา “สแกกวาสมาตรฐาน”

6.3 ถาสของสารละลายทไดจากการทดสอบใกลเคยงสของแถบสมาตรฐานเบอร 3 หรอใกลเคยงสของ สารละลายมาตรฐานใหรายงานวา “สใกลเคยงสมาตรฐาน”

7. เกณฑการตดสนและความคลาดเคลอนทยอมให ถาสของสารละลายทไดจากการทดสอบ มสออนกวาสของแถบสมาตรฐาน เบอร 3 หรอมสเหมอนกบส ของแถบสมาตรฐาน เบอร 3 ถอวาเหมาะสมทจะนำามาใชงานได ถาสแกกวาสของแถบสมาตรฐาน เบอร 3 ถอวาไมเหมาะสมทจะนำามาใชงาน

8. ขอควรระวง8.1 เมอตงขวดทงไวแลว หามกระทบกระเทอน และเมอเวลาเปรยบเทยบส หามกระทบกระเทอนเชนเดยวกน

เพราะจะทำาใหผงละเอยดลอยตวขนมา ซงจะทำาใหไดสไมถกตอง บางครงสทไดจะใกลเคยงมาตรฐานมาก พยายามเทยบใหไดวาแกกวาหรอออนกวา

8.2 สารโซเดยมไฮดรอกไซด เปนสารทมพษทำาใหเกดการไหมทผวหนงและเยอออนตางๆ เชน ตา ปาก จมก ถาถกตองใหรบลางบรเวณนนดวยนำาสะอาดและทาดวยนำาสมสายช

มยผ. 2210 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน (Organic Impurities)

Page 208: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

185มยผ. 2210 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน (Organic Impurities)

9. เอกสารอางอง 9.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.10-2532: วธการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน (Organic Impurities) 9.2 มาตรฐานกรมทางหลวง ทล-ท. 201/2515 วธทดลองหา Organic Impurities ในทรายสำาหรบคอนกรต 9.3 Standard Method of Test for Organic Impurities in Sands for Concrete ; AASHTO Designation : T 21-78 9.4 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM C 40 - 04: Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete

Page 209: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

186 มยผ. 2210 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหาสารอนทรยเจอปน (Organic Impurities)

โคร

งการ

…………

…………

…………

…………

…..…

บฟ

.มยผ.

2208

.2 - 5

7 ท

ะเบยน

ทดสอ

บ………

…………

……...

………

…………

…………

…………

…………

……….

. ผ

ทดสอ

สถา

นทกอ

สราง

…………

…………

…………

……….

(หน

วยงาน

ทท าก

ารทด

สอบ)

ผรบ

จาง…

…………

…………

…………

…………

……

การท

ดสอบ

หาขน

าดเมด

วสด

ผตร

วจสอ

ชนด

ตวอย

าง………

…………

ทดส

อบคร

งท……

….

ดสอบ

วนท…

…………

………

แผนท

…………

….

แห

ลงวส

ด………

…………

…………

…………

อนมต

ชนคณ

ภาพ…

…………

…………

…………

……..

Gr

avel

Sand

Fin

es

Co

arse t

o Med

ium

Fin

e Sil

t Cla

y

U.S.st

anda

rd sie

ve si

zes

U.S.st

anda

rd sie

ve si

zes

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

ขนาด

เสนผา

นศนย

กลางข

องเมด

วสดเป

นมลล

เมตร

(DIAM

ETER

IN m

m.)

(PERCENT FINER BY WEIGHT)

4.76

0.841 0.420 0.149

0.074

0.005

รอยละโดยนาหนกของเมดทมขนาดเลกกวาทระบ

100

80

60

40

20

0

_ ¾ in.

- No.4

- No.20

- No.40

_ No.200

- No.10

_ No.100

ารทด

สอบห

าสาร

อนทร

ยเจอป

สข

องสา

รละล

ายทไ

ดจาก

การท

ดสอบ

(

) สอ

อนกว

าสมา

ตรฐา

(

) สใ

กลเคย

งสมา

ตรฐา

(

) สแ

กกวา

สมาต

รฐาน

สร

ปผลก

ารทด

สอบ

( )

เหมา

ะสมท

จะน า

มาใชง

านได

( )

ไมเห

มาะส

มทจะ

น ามา

ใชงาน

Page 210: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

187มยผ. 2211 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหากอนดนเหนยว (Clay Lump)

มาตรฐานการทดสอบหากอนดนเหนยว (Clay Lump)

2211 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงวธการทดสอบหาคาของกอนดนเหนยว และวสดรวน (Friable) ทปะปนในวสดชนดเมด (Aggregates)

2. นยาม“ดนเหนยว (Clay)” หมายถง ดนซงประกอบดวยอนภาคขนาดละเอยด สามารถรอนผานตะแกรงขนาด 0.075 มลลเมตร (เบอร 200) และมแรงยดเหนยวระหวางอนภาค “วสดชนดเมดละเอยด (Fine Aggregates)” หมายถง วสดทใชในการกอสรางชนทางตางๆ ของถนนทมขนาด เมดตงแต 0.075 มลลเมตร ถง 4.75 มลลเมตร “วสดชนดเมดหยาบ (Coarse Aggregates)” หมายถง วสดทใชในการกอสรางชนทางตางๆ ของถนนทม ขนาดเมดตงแต 4.75 มลลเมตร ขนไป

3. เครองมอและอปกรณ ประกอบดวย3.1 เครองชง ตองสามารถชงไดละเอยดถงรอยละ 0.1 ของนำาหนกของตวอยาง3.2 ภาชนะบรรจ เปนภาชนะทไมเปนสนม และขนาดกวาง3.3 ตะแกรงมาตรฐาน3.4 ตอบ ตองสามารถควบคมอณหภม ท 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต)

4. การเตรยมตวอยาง4.1 ตวอยางตองอบใหแหงทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องศาฟาเรนไฮต) จนนำาหนกคงท4.2 ตวอยางของวสดชนดเมดละเอยดทมขนาดใหญกวาตะแกรงขนาด 1.18 มลลเมตร (เบอร 16) ควรหนก ไมนอยกวา 25 กรม4.3 ตวอยางของวสดชนดเมดหยาบ ควรมขนาดกระจายตาม ตารางท 1 และมนำาหนกของวสดชนดเมด ไมนอยกวา ทกำาหนดในตารางท 1

ตารางท1

ขนาดของเมด(Particle)

ตวอยางทนำามาทดสอบ

นำาหนกของตวอยาง

กรม

4.75 - 9.5 มม. (เบอร 4 - 3/8 นว)9.5 - 19.0 มม. (3/8 - 3/4 นว)

19.0 – 37.5 มม. (3/4 - 1 1/2 นว)มากกวา 37.5 มม. (1 1/2 นว)

1,0002,0003,0005,000

Page 211: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

188 มยผ. 2211 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหากอนดนเหนยว (Clay Lump)

4.4 ในกรณทตวอยางมทงวสดชนดเมดละเอยดและหยาบ ใหรอนผานตะแกรง เบอร 4 ถาคางตะแกรงเบอร 4 เปนวสดชนดเมดหยาบ และถาผานตะแกรงเบอร 4 เปนวสดชนดเมดละเอยด จากนนนำาตวอยางไปทำาตามขอ 5.1 และ 5.2 ตอไป

5. การทดสอบ5.1 นำาตวอยางมาแผกระจายในภาชนะใหบาง เทนำาใหทวมตวอยางแชไวเปนเวลา 24 ชม.จากนนใชนวหวแมมอและ นวชคอยๆ บบหรอกลงบนนวมอเพอทำาใหเมดของตวอยางหลดออกจากกน อยาใชเลบหรอวสดแขงอนๆ จากนนนำาไปรอนผานตะแกรง ดงตารางท 2 โดยวธลาง

ตารางท2

ขนาดของเมดตวอยางทนำามาทดสอบ ขนาดของตะแกรงสำาหรบสวนแยกเปนเมดดนเหนยวและเมดวสดรวน

1.18 มม. (เบอร 16) 4.75 - 9.5 มม. (เบอร 4 - 3/8 นว) 9.5 - 19.0 มม. (3/8 - 3/4 นว) 19.0 - 37.5 มม. (3/4 – 1 1/2 นว) มากกวา 37.5 มม. (1 1/2 นว)

0.85 มม. (เบอร 20)2.36 มม. (เบอร 8)4.75 มม. (เบอร 4)4.75 มม. (เบอร 4)4.75 มม. (เบอร 4)

5.2 นำาตวอยางทคางบนตะแกรงแตละตะแกรงไปอบใหแหงทอณหภม 110±5 องศาเซลเซยส (230±9 องฟาเรนไฮต)

แลวนำาไปชงนำาหนกใหละเอยดรอยละ 0.1 ของนำาหนกตวอยาง (กอนนำาไปอบควรนำาวสดชนดเมดออกจากตะแกรงใหหมดเสยกอน โดยการลาง แลวจงไปอบใหแหง)

6. การคำานวณ6.1 ในการหาคารอยละของกอนดนเหนยวและ วสดรวนทอยในวสดเมดละเอยดหรอในวสดชนดเมดหยาบ หาไดดงตอไปน โดยใชสตรของ กอนดนเหนยว และวสดรวน ในวสดชนดเมดละเอยดหรอในวสดชนดเมดหยาบ คอ

6.2 ในกรณของวสดชนดเมดหยาบ หลงจากการทดสอบหาขนาดเมดของวสดแลว ถาตวอยางในตะแกรง

มนำาหนกนอยกวารอยละ 5 เมอเปรยบเทยบกบนำาหนกในขอ 5.1 ไมจำาเปนตองนำามาทดสอบ ใหเอาคารอยละของสวนทเปนเมดดนเหนยวและวสดรวนของตวอยางทมขนาดใหญกวาหรอเลกกวามาใชแทนได

4.4 ในกรณทตวอยางมทงวสดชนดเมดละเอยดและหยาบ ใหรอนผานตะแกรง เบอร 4 ถาคางตะแกรงเบอร 4 เปนวสดชนดเมดหยาบ และถาผานตะแกรงเบอร 4 เปนวสดชนดเมดละเอยด จากนนนาตวอยางไปทาตามขอ 5.1 และ 5.2 ตอไป

5. การทดสอบ 5.1 นาตวอยางมาแผกระจายในภาชนะใหบาง เทนาใหทวมตวอยางแชไวเปนเวลา 24 ชม.จากนนใช

นวหวแมมอและนวชคอยๆ บบหรอกลงบนนวมอเพอทาใหเมดของตวอยางหลดออกจากกน อยาใชเลบหรอวสดแขงอนๆ จากนนนาไปรอนผานตะแกรง ดงตารางท 2 โดยวธลาง

ตารางท 2

ขนาดของเมดตวอยางทน ามาทดสอบ ขนาดของตะแกรง ส าหรบสวนแยก เปนเมดดนเหนยว และเมดวสดรวน

1.18 มม. 4.75 - 9.5 มม. 9.5 - 19.0 มม. 19.0 - 37.5 มม.

มากกวา 37.5 มม.

(เบอร 16) (เบอร 4 - 3/8 นว) (3/8 - 3/4 นว) (3/4 – 1 1/2 นว) (1 1/2 นว)

0.85 มม. 2.36 มม. 4.75 มม. 4.75 มม. 4.75 มม.

(เบอร 20) (เบอร 8) (เบอร 4) (เบอร 4) (เบอร 4)

5.2 นาตวอยางทคางบนตะแกรงแตละตะแกรงไปอบใหแหงทอณหภม 1105 องศาเซลเซยส (2309 องศา

ฟาเรนไฮต) แลวนาไปชงนาหนกใหละเอยดรอยละ 0.1 ของนาหนกตวอยาง (กอนนาไปอบควรนาวสดชนดเมดออกจากตะแกรงใหหมดเสยกอน โดยการลาง แลวจงไปอบใหแหง)

6. การค านวณ 6.1 ในการหาคารอยละของกอนดนเหนยวและ วสดรวนทอยในวสดเมดละเอยดหรอในวสดชนดเมดหยาบ หาได

ดงตอไปน โดยใชสตรของ กอนดนเหนยว และวสดรวน ในวสดชนดเมดละเอยดหรอในวสดชนดเมดหยาบ คอ

100)(

WRWP

เมอ P = คารอยละของกอนดนเหนยวและวสดรวนของวสดชนดเมด R = นาหนกของวสดชนดเมดทเหลอคางจากขอ 5.2 W = นาหนกของวสดชนดเมดทคางบนตะแกรงเบอร 16 จากขอ 4.2 และ 4.3 6.2 ในกรณของวสดชนดเมดหยาบ หลงจากการทดสอบหาขนาดเมดของวสดแลว ถาตวอยางในตะแกรงม

นาหนกนอยกวารอยละ 5 เมอเปรยบเทยบกบนาหนกในขอ 5.1 ไมจาเปนตองนามาทดสอบ ใหเอาคารอยละของสวนทเปนเมดดนเหนยวและวสดรวนของตวอยางทมขนาดใหญกวาหรอเลกกวามาใชแทนได

Page 212: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

189

7. การรายงานผล ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท บฟ. มยผ. 2211 - 57: มาตรฐานการทดสอบหากอนดนเหนยว (Clay Lump)

8. เอกสารอางอง8.1 มาตรฐานกรมโยธาธการ มยธ.(ท) 501.11-2532: วธการทดสอบหากอนดนเหนยว (Clay Lump)8.2 The American Society for Testing and Materials, ASTM Standards, ASTM D 142 - 97: Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates

มยผ. 2211 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหากอนดนเหนยว (Clay Lump)

Page 213: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

190 มยผ. 2211 - 57 : มาตรฐานการทดสอบหากอนดนเหนยว (Clay Lump)

โครงการ………………………………………...………………………………………………… สถานทกอสราง……………………………… …………………………………………………. ผรบจางหรอผน าสง………………………… ชนดตวอยาง……………… ทดสอบครงท… ทดสอบวนท…………………… แผนท……

บฟ. มยผ. 2211 - 57 ทะเบยนทดสอบ………………

(หนวยงานทท าการทดสอบ)

การทดสอบหากอนดนเหนยว

ผทดสอบ

ผตรวจสอบ

อนมต

ชนดของตวอยาง…………………………………………….. ขนาดของตวอยาง………………………………………………มม. ถง…………….………………………………….มม. นาหนกแหง (W) = …………………………………………….กรม ขนาดของตะแกรง สาหรบรอนดนเหนยวและวสดรวน = …………………………………………………………….…มม. นาหนกทคางบนตะแกรง (R) = ………………………….กรม รอยละของกอนดนเหนยวและวสดรวน 100)(

W

RWP

P (รอยละ) = …………………………………

โครงการ………………………………………...………………………………………………… สถานทกอสราง……………………………… …………………………………………………. ผรบจางหรอผน าสง………………………… ชนดตวอยาง……………… ทดสอบครงท… ทดสอบวนท…………………… แผนท……

บฟ. มยผ. 2211 - 57 ทะเบยนทดสอบ………………

(หนวยงานทท าการทดสอบ)

การทดสอบหากอนดนเหนยว

ผทดสอบ

ผตรวจสอบ

อนมต

ชนดของตวอยาง…………………………………………….. ขนาดของตวอยาง………………………………………………มม. ถง…………….………………………………….มม. นาหนกแหง (W) = …………………………………………….กรม ขนาดของตะแกรง สาหรบรอนดนเหนยวและวสดรวน = …………………………………………………………….…มม. นาหนกทคางบนตะแกรง (R) = ………………………….กรม รอยละของกอนดนเหนยวและวสดรวน 100)(

W

RWP

P (รอยละ) = …………………………………

Page 214: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

191

มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล(Marshall)

มยผ. 2217 - 57 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล (Marshall)

2217 - 57มยผ.

1. ขอบขาย มาตรฐานนครอบคลมถงการหาคณภาพของวสดแอสฟลตคอนกรตทใชเปนผวทางหรอพนทางแบบ แอสฟลตคอนกรต

2. นยาม“แอสฟลตคอนกรต (Asphalt Concrete)” หมายถง สวนผสมของวสดยางแอสฟลตกบวสดชนดเมด (Aggregate) ทใชทำาผวจราจร โดยมมาตรฐานตาม มยผ. 2109-57: มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต

3. มาตรฐานอางถง3.1 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 1204 - 50: การทดสอบหาคาความหนาแนนสมพทธและ

คาการดดซมนำาของมวลรวมหยาบ (Standard Test Method for Relative Density and Absorption of Coarse Aggregates)

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 1205 - 50: การทดสอบหาคาความหนาแนนสมพทธและ คาการดดซมนำาของมวลรวมละเอยด (Standard Test Method for Relative Density and Absorption of Fine Aggregates)

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธการและผงเมอง มยผ. 2109 - 57: มาตรฐานงานวสดมวลรวมสำาหรบผวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรต

4. เครองมอและอปกรณ ประกอบดวย4.1 กะละมงเคลอบหรอภาชนะโลหะทมขอบสงประมาณ 7 เซนตเมตร เสนผานศนยกลางระหวางขอบประมาณ

25 เซนตเมตร ใชสำาหรบใสวสดมวลรวม4.2 ภาชนะโลหะมขอบสงประมาณ 15 เซนตเมตร เสนผานศนยกลางของขอบประมาณ 30 เซนตเมตร

สำาหรบใชผสมวสดมวลรวมกบวสดยางแอสฟลต4.3 เตาอบทสามารถใหอณหภมสงถง 250 องศาเซลเซยส ใชสำาหรบอบวสดมวลรวม4.4 เตาแบบ Hot Plate ทสามารถใหอณหภมไดสงถง 200 องศาเซลเซยส ใชสำาหรบใหความรอนยางแอสฟลตและ

เครองมอทใชในการบดทบ4.5 หมอโลหะสำาหรบใสยางแอสฟลต เพอใหความรอนขนาดเสนผานศนยกลางประมาณ 20 เซนตเมตร4.6 เกรยงใชผสมวสดมวลรวมกบยางแอสฟลต4.7 เทอรโมมเตอรชนดมกานเปนโลหะ สามารถวดอณหภมไดถง 250 องศาเซลเซยส4.8 เครองชง สามารถชงนำาหนกได 5 กโลกรม มความละเอยด 1 กรม ใชสำาหรบวสดมวลรวมและยางแอสฟลต

Page 215: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

192 มยผ. 2217 - 57 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล (Marshall)

4.9 เครองชง สามารถชงนำาหนกได 2 กโลกรม มความละเอยด 0.1 กรม ใชสำาหรบวสดแอสฟลตคอนกรตท บดทบแลว

4.10 อางตมนำา (Boiling Water Batch) มตะแกรงลวดสำาหรบวางวสดแอสฟลตคอนกรตทบดทบแลว สามารถควบคมอณหภมตามทตองการได

4.11 แทนรอง (Compaction Pedestal) ประกอบดวยฐานไมขนาดประมาณ 20x20x45 เซนตเมตร (8x8x18 นว) มแผนโลหะขนาดประมาณ 30x30x2.5 เซนตเมตร (12x12x1 นว) ตดอยทขอบบนของฐานไม ฐานไมควรเปนไมทมความแนนแหงประมาณ 0.65-0.80 กรมตอมลลลตร (42-48 ปอนดตอลกบาศกฟต) แผนเหลกจะตองยดแนนกบฐานไม ดงรปท 1

4.12 แบบสำาหรบบดทบ (Compaction Mold) ประกอบดวยแผนฐาน (Base Plate) แบบ (Mold) และปลอก (Collar Extension Mold) มเสนผานศนยกลางภายใน 10.16 เซนตเมตร (4 นว) สง 7.62 เซนตเมตร (3 นว) ดงรปท 1

รปท1แบบสำาหรบบดทบคอนและแทนรอง

4.13 คอน (Compaction Hammer) ประกอบดวยแผนเหลกกลมหนา 1.27 เซนตเมตร (0.5 นว) มเสนผานศนยกลาง 9.842 เซนตเมตร (3.875 นว) ตดกบกานเหลก ซงมแทงเหลกหนก 4,536 กรม (10 ปอนด) เลอนขนลงไดอสระสำาหรบทงนำาหนกลงบนแผนเหลกกลม ในขณะบดอด ระยะตกกระทบของแทงนำาหนกเทากบ 45.72 เซนตเมตร (18 นว) ดงรปท 1

4.14 ทจบแบบ (Mold Holder) ใชสำาหรบบงคบใหแบบบดทบอยกบท ดงรปท 1 4.15เครองดนตวอยาง (Sample Extruder) 4.16 ถงมอกนความรอน ใชสำาหรบหยบเครองมอและอปกรณทรอน4.17 ถงมอชนดหนงหรอยาง สำาหรบหยบตวอยางทแชในนำา

4.9 เครองชง สามารถชงน าหนกได 2 กโลกรม มความละเอยด 0.1 กรม ใชส าหรบวสดแอสฟลตคอนกรตทบดทบแลว

4.10 อางตมน า (Boiling Water Batch) มตะแกรงลวดส าหรบวางวสดแอสฟลตคอนกรตทบดทบแลว สามารถควบคมอณหภมตามทตองการได

4.11 แทนรอง (Compaction Pedestal) ประกอบดวยฐานไมขนาดประมาณ 20x20x45 เซนตเมตร (8x8x18 นว) มแผนโลหะขนาดประมาณ 30x30x2.5 เซนตเมตร (12x12x1 นว) ตดอยทขอบบนของฐานไม ฐานไมควรเปนไมทมความแนนแหงประมาณ 0.65-0.80 กรมตอมลลลตร (42-48 ปอนดตอลกบาศกฟต) แผนเหลกจะตองยดแนนกบฐานไม ดงรปท 1

4.12 แบบส าหรบบดทบ (Compaction Mold) ประกอบดวยแผนฐาน (Base Plate) แบบ (Mold) และปลอก (Collar Extension Mold) มเสนผานศนยกลางภายใน 10.16 เซนตเมตร (4 นว) สง 7.62 เซนตเมตร (3 นว) ดงรปท 1

รปท 1 แบบส าหรบบดทบ คอน และแทนรอง

4.13 คอน (Compaction Hammer) ประกอบดวยแผนเหลกกลมหนา 1.27 เซนตเมตร (0.5 นว) มเสนผานศนยกลาง 9.842 เซนตเมตร (3.875 นว) ตดกบกานเหลก ซงมแทงเหลกหนก 4,536 กรม (10 ปอนด) เลอนขนลงไดอสระส าหรบทงน าหนกลงบนแผนเหลกกลม ในขณะบดอด ระยะตกกระทบของแทงน าหนกเทากบ 45.72 เซนตเมตร (18 นว) ดงรปท 1

4.14 ทจบแบบ (Mold Holder) ใชส าหรบบงคบใหแบบบดทบอยกบท ดงรปท 1 4.15 เครองดนตวอยาง (Sample Extruder) 4.16 ถงมอกนความรอน ใชส าหรบหยบเครองมอและอปกรณทรอน 4.17 ถงมอชนดหนงหรอยาง ส าหรบหยบตวอยางทแชในน า

Page 216: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

193

4.18 เครองทดสอบมารแชลล (Marshall Testing Machine) ใชสำาหรบทดสอบหาคาเสถยรภาพ (Stability) เปนเครองกดทสามารถรบแรงกดไดไมนอยกวา 3,000 กโลกรม (6,000ปอนด) เปนแบบฉดดวยมอเตอรไฟฟา อตราเรวของมอเตอรทหมนฉดตองทำาใหฐานหรอทอนกดเคลอนทดวยความเรวประมาณ 5 เซนตเมตรตอนาท (2 นวตอนาท) เครองกดนจะตองม Proving Ring อานคาแรงกด หรอแรงกดอนใดทมคณสมบตเทยบเทา ดงรปท 2

รปท2เครองทดสอบมารแชลล

4.19 แบบทดสอบเสถยรภาพ (Stability Mold) ใชสำาหรบใสตวอยางทดสอบหาคาเสถยรภาพ ดงรปท 24.20 เครองวดการไหล (Flow Meter) ใชสำาหรบทดสอบหาคาการไหลของตวอยางระหวางกด อานคาไดเปน 0.25

มลลเมตร (0.01 นว) ดงรปท 2

5. การเตรยมตวอยางการทดสอบดำาเนนการดงน 5.1 ทดสอบหาขนาดวสดชนดเมดหยาบ โดยวธการทดสอบหาขนาดเมดของวสดโดยผานตะแกรงแบบไมลาง

ตาม มยผ. 2208 – 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)5.2 ทดสอบหาขนาดวสดชนดเมดละเอยด โดยวธการทดสอบหาขนาดเมดของวสดโดยผานตะแกรงแบบลาง

ตาม มยผ. 2208 – 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

มยผ. 2217 - 57 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟลตคอนกรตโดยวธมารแชลล (Marshall)

4.18 เครองทดสอบมารแชลล (Marshall Testing Machine) ใชส าหรบทดสอบหาคาเสถยรภาพ (Stability) เปนเครองกดทสามารถรบแรงกดไดไมนอยกวา 3,000 กโลกรม (6,000ปอนด) เปนแบบฉดดวยมอเตอรไฟฟา อตราเรวของมอเตอรทหมนฉดตองท าใหฐานหรอทอนกดเคลอนทดวยความเรวประมาณ 5 เซนตเมตรตอนาท (2 นวตอนาท) เครองกดนจะตองม Proving Ring อานคาแรงกด หรอแรงกดอนใดทมคณสมบตเทยบเทา ดงรปท 2

รปท 2 เครองทดสอบมารแชลล

4.19 แบบทดสอบเสถยรภาพ (Stability Mold) ใชส าหรบใสตวอยางทดสอบหาคาเสถยรภาพ ดงรปท 2 4.20 เครองวดการไหล (Flow Meter) ใชส าหรบทดสอบหาคาการไหลของตวอยางระหวางกด อานคาไดเปน

0.25 มลลเมตร (0.01 นว) ดงรปท 2 5. การเตรยมตวอยางการทดสอบ ด าเนนการดงน 5.1 ทดสอบหาขนาดวสดชนดเมดหยาบ โดยวธการทดสอบหาขนาดเมดของวสดโดยผานตะแกรงแบบไมลาง

ตาม มยผ. 2208 – 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis) 5.2 ทดสอบหาขนาดวสดชนดเมดละเอยด โดยวธการทดสอบหาขนาดเมดของวสดโดยผานตะแกรงแบบลาง

ตาม มยผ. 2208 – 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเมดของวสด (Sieve Analysis)

Page 217: มาตรฐานงานทาง - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf · มยผ. 2203-57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์

194

5.3 ทดสอบหาความถวงจำาเพาะของวสดมวลหยาบ โดยวธการทดสอบหาความถวงจำาเพาะของวสดมวลหยาบ

ตาม มยผ. 1204-50: การทดสอบหาคาความหนาแนนสมพทธและคาการดดซมนำาของมวลรวมหยาบ

(Standard Test Method for Relative Density and Absorpti