of 134 /134

ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø...

Page 1: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö
Page 2: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณ เพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

มยผ. 1304 - 61

กรมโยธาธการและผงเมอง

กระทรวงมหาดไทย

Page 3: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

กรมโยธาธการและผงเมอง

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

ISBN 978-974-458-596-7

สงวนลขสทธตามพระราชบญญตลขสทธ พ.ศ. 2558

โดย สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร

กรมโยธาธการและผงเมอง

ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321

Page 4: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

คณะผจดทามาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณ เพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

ทปรกษาโครงการ

นายอดศร มโนมยธารงกล

ผจดการโครงการ

รองศาสตราจารย ดร.วนชย ยอดสดใจ

บคลากรหลก

1. รองศาสตราจารย ดร.ตระกล อรามรกษ

2. รองศาสตราจารย ดร.ทวป ชยสมภพ

3. รองศาสตราจารย ดร.สมเกยรต รงทองใบสรย

4. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โชตกไกร

5. รองศาสตราจารย ดร.อครวชร เลนวาร

6. รองศาสตราจารย ดร.อภนต โชตสงกาศ

7. ดร.รงสรรค วงศจรภทร

บคลากรสนบสนน

1. นายอนรกษ เทพกรณ

2. นายสทธนนท แกวสวาง

3. นายทศพร ประเสรฐศร

4. นางสาวพลอยเครอ แจมวถเลศ

5. นางสาวสรนดดา บญเปง

Page 5: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

คณะกรรมการกากบดแลการปฏบตงานของทปรกษา

เรอง มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

ประธานกรรมการ

นายสนทธ บญสทธ

ผอานวยการสานกควบคมและตรวจสอบอาคาร

คณะกรรมการ

ดร.เสถยร เจรญเหรยญ

ผอานวยการสานกวศวกรรมโครงสรางและงานระบบ

รกษาการในตาแหนงวศวกรใหญ

นายอนวช บรพาชน

วศวกรโยธาเชยวชาญ

นายวบลย ลพฒนากจ

วศวกรโยธาเชยวชาญ

นายกนก สจรตสญชย

วศวกรโยธาชานาญการพเศษ

รกษาการในตาแหนงวศวกรโยธาเชยวชาญ

นายพรชย สงขศร

วศวกรโยธาชานาญการพเศษ

นางสาวสรย ประเสรฐสด

วศวกรโยธาชานาญการพเศษ

นายสมโชค เลงวงศ

วศวกรโยธาชานาญการพเศษ

ดร.ทยากร จนทรางศ

วศวกรโยธาชานาญการ

รกษาการในตาแหนงวศวกรโยธาชานาญการพเศษ

กรรมการและเลขานการ กรรมการและผชวยเลขานการ

ดร.ธนต ใจสอาด

วศวกรโยธาชานาญการ

นายวโชต กนภย

วศวกรโยธาชานาญการ

นายธรภทร สนทรชน

วศวกรโยธาปฏบตการ

Page 6: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

ผทรงคณวฒในการจดทามาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณ เพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

1. ศาสตราจารย ดร.ทกษณ เทพชาตร

2. รองศาสตราจารย ดร.การญ จนทรางศ

3. รองศาสตราจารย ดร.สทศน ลลาทววฒน

4. นายธนา แกวกระจาง

5. นายสยมภ เฮนะเกษตร

Page 7: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

คานา

กฎกระทรวงกาหนดการรบนาหนก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพนดนทรองรบอาคาร

ในการตานทานแรงสนสะเทอนของแผนดนไหว พ.ศ. 2550 ระบใหชนสวนโครงสราง รวมทงบรเวณรอยตอ

ระหวางปลายชนสวนโครงสรางตาง ๆ จะตองไดรบการออกแบบใหมความเหนยว ดงนนกรมโยธาธการ-

และผงเมองซงเปนหนวยงานทมภารกจในการกาหนดมาตรฐานการกอสรางอาคาร จงไดมอบหมายให

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ทปรกษาโครงการจดทามาตรฐานการออกแบบและการกอสรางอาคารเหลก

โครงสรางรปพรรณ ทาการศกษาและจดทามาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทาน

การสนสะเทอนของแผนดนไหว (มยผ.1304 - 61) เพอใชประกอบการคานวณออกแบบอาคารตาม

กฎกระทรวงดงกล าว ซ งจะสงผลใหการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณ เพอต านทาน

การสนสะเทอนของแผนดนไหวเปนไปตามหลกวชาการและมาตรฐานสากล

กรมโยธาธการและผงเมอง หวงเปนอยางยงวาการนามาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสราง

รปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว (มยผ.1304 - 61) ไปใชในทางปฏบตจะทาให

การออกแบบและกอสรางอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณในพนทเสยงภยแผนดนไหวมความมนคงแขงแรงเพยงพอ

ซงจะกอใหเกดความปลอดภยตอชวตและทรพยสนของประชาชนเพมมากยงขน

(นายมณฑล สดประเสรฐ)

อธบดกรมโยธาธการและผงเมอง

Page 8: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว

บทนา

ปจจบนกฎกระทรวงกาหนดการรบนาหนก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพนดนท

รองรบอาคารในการตานทานแรงสนสะเทอนของแผนดนไหว พ.ศ. 2550 ไดกาหนดใหการออกแบบอาคารใน

พนทเส ยงภยตอแผนดนไหวตองไดรบการคานวณออกแบบใหมความเหนยว และมาตรฐานการออกแบบ

อาคารตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว (มยผ. 1302) ไดใหขอกาหนดคาความรนแรงของแผนดนไหว

และขนาดแรงแผนดนไหวทใชในการออกแบบ ซงขนอยกบตาแหนงทตงอาคารและระบบตานทานแรงดานขาง

โดยการออกแบบใหมความเหนยวเทยบเทาความเหนยวจากดนนใหเปนไปตามมาตรฐานประกอบการออกแบบ

อาคารเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหวของกรมโยธาธการและผงเมอง หรอมาตรฐานวาดวยการออกแบบ

อาคารตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหวทสภาวศวกรรบรอง

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล กโครงสรางร ปพรรณ เพ อต านทานการส นสะเท อน

ของแผนดนไหว (มยผ. 1304 - 61) ฉบบนจดทาขนเพอใชประกอบการคานวณออกแบบตามขอกาหนด

ของกฎกระทรวงฯ และมาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหวดงกลาว

โดยระบบตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหวทครอบคลมในมาตรฐานฉบบนไดแก ระบบโครงตานทานแรงดด

และระบบโครงแกงแนง โดยมาตรฐานฉบบนมเนอหาประกอบดวย 1) ขอกาหนดทวไปสาหรบคณสมบตวสด

ประเภทหนาตด คณสมบตของลวดเชอม และขอกาหนดองคอาคารและรอยตอ ตามทระบในบทท 1 ถงบทท

4 2) ขอกาหนดการออกแบบระบบตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหวประเภทตางๆ ตามทระบในบทท 5

ถงบทท 10 และ 3) การออกแบบจดตอระหวางเสาและคานใหมความเหนยวตามขอกาหนด ซงผออกแบบ

สามารถใชรายละเอยดการออกแบบจดตอตามทระบในบทท 11 หรอใชวธการทดสอบรอยตอภายใต

แรงกระทาแบบวฏจกรตามทระบในบทท 12 หรอใชขอกาหนดอนๆ ตามทระบในมาตรฐาน AISC 358-10 ได

ในฐานะหวหนาโครงการจดทามาตรฐานการออกแบบและการกอสรางอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณ

ผมใครขอขอบคณคณะทปรกษาทกทานทไดรวมกนดาเนนงานจนสาเรจลลวง และขอขอบคณคณะกรรมการ

กากบดแลการปฏบตงานของทปรกษาและผทรงคณวฒทกรมโยธาธการและผงเมองแตงต ง ประกอบดวย

ศาสตราจารย ดร.ทกษณ เทพชาตร รองศาสตราจารย ดร.การญ จนทรางศ รองศาสตราจารย ดร.สทศน ลลาทววฒน

คณธนา แกวกระจาง และคณสยมภ เฮนะเกษตร ทไดใหคาชแนะในการจดทามาตรฐานฉบบน

(รองศาสตราจารย ดร.วนชย ยอดสดใจ)

ภาควชาวศวกรรมโยธา

คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

หวหนาโครงการฯ

Page 9: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท i

สารบญ

สารบญ ............................................................................................................................................... i

สารบญรป ............................................................................................................................................. iv

สารบญตาราง .......................................................................................................................................... v

บทท 1 ทวไป ....................................................................................................................................... 1

1.1 วตถประสงค ................................................................................................................................... 1

1.2 ขอบขาย ......................................................................................................................................... 1

1.3 มาตรฐานอางถง .............................................................................................................................. 2

บทท 2 นยาม ....................................................................................................................................... 3

2.1 นยาม .............................................................................................................................................. 3

2.2 สญลกษณ ....................................................................................................................................... 4

บทท 3 ขอกาหนดวสด ......................................................................................................................... 9

3.1 กาลงครากระบของวสด .................................................................................................................. 9

3.2 กาลงทคาดหวงของวสด .................................................................................................................. 9

3.3 โลหะเชอม .................................................................................................................................... 10

3.4 สลกเกลยว .................................................................................................................................... 11

บทท 4 ขอกาหนดทวไปขององคอาคารและรอยตอในโครงตานแรงแผนดนไหว ................................. 13

4.1 หนาตดองคอาคาร ........................................................................................................................ 13

4.2 การคายนองคอาคาร ..................................................................................................................... 17

4.3 เขตปกปอง .................................................................................................................................... 18

4.4 เสา ................................................................................................................................................ 18

4.5 รอยตอ .......................................................................................................................................... 19

4.6 ฐานเสา ......................................................................................................................................... 22

4.7 ความสอดคลองของการเสยรปขององคอาคารและรอยตอทไมไดเปนสวนของระบบตานแรง.........23

แผนดนไหว

Page 10: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท ii

บทท 5 โครงตานแรงดดธรรมดา ......................................................................................................... 25

5.1 ขอกาหนดขององคอาคาร ............................................................................................................. 25

5.2 ขอกาหนดของรอยตอ ................................................................................................................... 25

บทท 6 โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง ............................................................................. 29

6.1 ขอกาหนดขององคอาคาร ............................................................................................................. 29

6.2 ขอกาหนดของรอยตอ ................................................................................................................... 30

บทท 7 โครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ .................................................................................... 33

7.1 ขอกาหนดขององคอาคาร ............................................................................................................. 33

7.2 ขอกาหนดของระบบโครงสราง...................................................................................................... 33

7.3 ขอกาหนดของรอยตอ ................................................................................................................... 37

บทท 8 โครงแกงแนงตรงศนยธรรมดา ................................................................................................ 43

8.1 ขอกาหนดของระบบโครงสราง...................................................................................................... 44

8.2 ขอกาหนดขององคอาคาร ............................................................................................................. 44

บทท 9 โครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษ ................................................................... 47

9.1 การวเคราะห ................................................................................................................................. 47

9.2 ขอกาหนดของระบบโครงสราง...................................................................................................... 48

9.3 ขอกาหนดขององคอาคาร ............................................................................................................. 48

9.4 ขอกาหนดของรอยตอ ................................................................................................................... 50

บทท 10 โครงแกงแนงแบบเยองศนย .................................................................................................... 53

10.1 ขอกาหนดในการวเคราะห ............................................................................................................ 54

10.2 ขอกาหนดของระบบโครงสราง...................................................................................................... 54

10.3 ขอกาหนดขององคอาคาร ............................................................................................................. 56

10.4 ขอกาหนดของรอยตอ ................................................................................................................... 61

บทท 11 การออกแบบรอยตอเสาและคานทมความเหนยว ................................................................... 65

11.1 ขอกาหนดทวไปสาหรบการออกแบบรอยตอเสาและคานทมความเหนยว ..................................... 65

11.2 รอยตอลดหนาตดคาน ................................................................................................................... 71

11.3 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวแบบทไมม และแบบทมแผนเหลกเสรมกาลง ................. 78

Page 11: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท iii

11.4 รอยตอยดแผนปกดวยสลกเกลยว ............................................................................................... 100

11.5 รอยตอยดแผนเอวและแผนปกดวยรอยเชอมไมเสรมกาลง .......................................................... 107

บทท 12 การทดสอบรอยตอภายใตแรงกระทาแบบวฏจกร ................................................................. 113

12.1 ขอกาหนดการทดสอบ ................................................................................................................ 113

12.2 การทดสอบภายใตแรงแบบวฏจกรสาหรบรอยตอเสาและคาน .................................................... 113

เอกสารอางอง ...................................................................................................................................... 121

Page 12: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท iv

สารบญรป

รปท 1 การบากมมของแผนตอเนอง ......................................................................................................... 20

รปท 2 ตวอยางการตอยดแผนเสรมความหนากบหนาตดเสา .................................................................... 40

รปท 3 ตวอยางระบบโครงสรางแบบแกงแนง ........................................................................................... 43

รปท 4 เขตปกปองของโครงแกงแนงแบบตรงศนยแบบใหรายละเอยดพเศษ ............................................ 49

รปท 5 ตวอยางโครงแกงแนงแบบเยองศนย .............................................................................................. 53

รปท 6 การคานวณมมหมมของสวนเชอมโยง ........................................................................................... 55

รปท 7 การเสรมกาลงรอยตอเสาและคาน ................................................................................................ 64

รปท 8 ตวอยางเสาหนาตดประกอบ ......................................................................................................... 67

รปท 9 รอยตอลดหนาตดคาน ................................................................................................................... 71

รปท 10 แผนภาพวตถอสระระหวางกงกลางสวนของการลดหนาตดคานและหนาเสา ................................ 77

รปท 11 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวแบบทไมม และแบบทมแผนเหลกเสรมกาลง ................. 78

รปท 12 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยว 4 ตว แบบทไมมแผนเหลกเสรมกาลง (4E) ................... 83

รปท 13 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยว 4 ตว แบบทมแผนเหลกเสรมกาลง (4ES) ..................... 83

รปท 14 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยว 8 ตว แบบทมแผนเหลกเสรมกาลง (8ES) ..................... 84

รปท 15 แผนเหลกเสรมกาลงสาหรบจดตอแบบ 8ES และ 4ES .................................................................. 85

รปท 16 แผนเหลกทาเปนรองเวนระยะเทา ๆ กน (finger shim) ............................................................... 86

รปท 17 รอยตอยดแผนปกดวยสลกเกลยว ............................................................................................... 100

รปท 18 รอยตอยดแผนเอวและแผนปกดวยรอยเชอมไมเสรมกาลง .......................................................... 107

รปท 19 รายละเอยดรอยตอระหวางเอวคานกบปกเสา ............................................................................. 110

รปท 20 รายละเอยดทดานบนและดานลางของรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยว ....................... 111

Page 13: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท v

สารบญตาราง

ตารางท 1 คา Ry และ Rt ของเหลกโครงสรางรปพรรณ .............................................................................. 10

ตารางท 2 คณสมบตทางกลของโลหะเชอม สาหรบองคอาคารและรอยตอในระบบตานแรงแผนดนไหว ..... 11

ตารางท 3 คณสมบตทางกลของโลหะเชอม สาหรบรอยเชอมวกฤต (critical weld) ................................... 11

ตารางท 4 อตราสวนความกวางตอความหนาของชนสวนรบแรงอดทมความเหนยวปานกลาง......................13

และมความเหนยวสง

ตารางท 5 ขดจากดพารามเตอรของรอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวแบบทไมม.............................76

และแบบทมแผนเหลกเสรมกาลง

ตารางท 6 พารามเตอรเสนครากของรอยตอแบบ 4E .................................................................................. 90

ตารางท 7 พารามเตอรเสนครากของรอยตอแบบ 4ES ................................................................................ 91

ตารางท 8 พารามเตอรเสนครากของรอยตอแบบ 8ES ................................................................................ 92

ตารางท 9 พารามเตอรเสนครากในปกเสาของรอยตอทใชสลกเกลยว 4 ตว ................................................ 96

ตารางท 10 พารามเตอรเสนครากในปกเสาของรอยตอทใชสลกเกลยว 8 ตว ................................................ 97

Page 14: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 1

บทท 1 ทวไป

1.1 วตถประสงค

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหวน

เป น ร ายล ะ เอ ย ด ป ระก อ บ กฎ ก ระท รว งว าด ว ย ก ารก าห น ด ก ารร บ น าห น ก ค วาม ต า น ท าน

ความคงทนของอาคาร และพนดนทรองรบอาคารในการตานทานแรงสนสะเทอนของแผนดนไหว โดยม

วตถประสงคเพอใหรายละเอยดการคานวณออกแบบองคอาคารและรอยตอของอาคารเหลกโครงสราง

รปพรรณใหมความเหนยวและความมนคงแขงแรงภายใตแรงกระทาจากแผนดนไหวตามท กาหนด

ในกฎกระทรวง

1.2 ขอบขาย

1.2.1 มาตรฐานนสามารถนาไปใช ในการออกแบบอาคารท วไป แตมาตรฐานไมครอบคลมถง

การออกแบบโครงสรางสะพาน เขอน โครงสรางชลประทาน ถงนา เสาสงไฟฟา เสาสงสญญาณ

วทย ปายโฆษณา โครงสรางทอยใตดน เตาปฏกรณนวเคลยร และโครงสรางอนทไมไดเปนลกษณะ

อาคาร

1.2.2 ขอกาหนดในมาตรฐานนครอบคลมเฉพาะการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณ

โดยไมรวมถงการออกแบบชนสวนโครงสรางเสาคอมโพสตและพนคอมโพสต

1.2.3 ขอกาหนดในมาตรฐานนใหรายละเอยดการออกแบบโครงสรางอาคารเหลกรปพรรณให ม

ความเหนยวตามทกาหนดในมาตรฐาน มยผ.1302-52

1.2.4 การรวมแรง (load combination) ในมาตรฐานน เปนไปตามมาตรฐาน มยผ.1302-52 ทงน

อาจยอมให ใชกฎการรวมแรงแบบอ น ไดหากมการพสจนท เช อ ถอไดดวยการทดสอบ

หรอการวเคราะห

1.2.5 มาตรฐานนใหรายละเอยดการออกแบบรอยตอเสาและคานของอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณให

มความเหนยวตามทกาหนด หรอผออกแบบสามารถใชรายละเอยดรอยตอประเภทอนตามทระบใน

มาตรฐาน AISC 358-10 ได การใหรายละเอยดรอยตอทอยนอกเหนอจากน ตองจดใหม

การทดสอบรอยตอตามขอกาหนดทระบในมาตรฐานน

Page 15: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 2

1.3 มาตรฐานอางถง

มาตรฐานทใชอางถงประกอบดวย

1.3.1 กรมโยธาธการและผงเมอง, “มาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานการสนสะเทอน

ของแผนดนไหว (มยผ. 1302)”, 2552.

1.3.2 สานกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม, “เหลกโครงสรางรปพรรณกลวง (มอก.107)”, 2533.

1.3.3 สานกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม, “เหลกโครงสรางรปพรรณรดรอน (มอก.1227)”,

2558.

1.3.4 สานกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม, “สมบตทางกลของสลกเกลยว หมดเกลยวและ

สลกเกลยวสองขาง (มอก.171)”, 2530.

1.3.5 American Institute of Steel Construction (AISC) , “Seismic Provisions for Structural

Steel Building (ANSI/AISC 341-10)”, 2010.

1.3.6 American Institute of Steel Construction ( AISC) , “ Prequalified Connections for

Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications (ANSI/AISC

358-10)”, 2010.

1.3.7 American Institute of Steel Construction (AISC), “ Specification for Structural Steel

Buildings (ANSI/AISC 360-10)”, 2010.

1.3.8 American Welding Society ( AWS) , “ Structural Welding Code – Steel ( ANSI/ AWS

D1.1)”, 2010.

1.3.9 American Welding Society (AWS), “Structural Welding Code – Seismic Supplement

(ANSI/AWS D1.8/D1.8M)”, 2009

1.3.10 American Welding Society (AWS), “ Standard Methods for Mechanical Testing of

Welds (Metric Customary Units) (ANSI/AWS B4.0M)”, 2000.

1.3.11 American Welding Society (AWS), “ Standard Methods for Mechanical Testing of

Welds (U.S. Customary Units) (ANSI/AWS B4.0)”, 2007.

1.3.12 Research Council on Structural Connections (RCSC), “Specification for Structural

Joints using High – Strength Bolts”, 2009.

1.3.13 American Society for Testing and Materials (ASTM), “Standard Test Methods for

Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials (ASTM E23-16b)”, 2016

Page 16: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 3

บทท 2 นยาม

2.1 นยาม

“การเคลอนทสมพทธระหวางชน” (story drift) หมายถง การเคลอนทดานขางสมพทธระหวางพนของชน

ถดไปทอยเหนอชนทพจารณา และชนทพจารณา

“การเซาะดานหลง” (backgouged) หมายถง กระบวนการในการเจยหรอการตดดวยความรอนทเกดจาก

การอารกของคารบอน (air carbon arc cutting) ทฐานรอยเชอม (root) ของรอยเชอมแบบรองทะลตลอด

(groove weld)

“กาลงดงทคาดหวง” (expected tensile strength) หมายถง กาลงดงจรงของวสด ทไดจากการคณ

กาลงดงระบตาสด (specified minimum tensile strength) ดวยคาอตราสวนระหวางกาลงดงทคาดหวงตอ

กาลงดงระบตาสด (Rt)

“กาลงทตองการ” (required strength) หมายถง แรง หรอหนวยแรง หรอการเสยรปของชนสวนโครงสราง

ท ไดจากการวเคราะหภายใตการรวมแรง ตามวธ กาลงทยอมให (Allowable Strength Design, ASD)

หรอวธตวคณความตานทานและนาหนกบรรทก (Load and Resistance Factor Design, LRFD)

“โครงแกงแนงเหลก” (steel braced frame) หมายถง โครงเหลกถกในแนวดงในระบบโครงอาคาร ททา

หนาทตานแรงดานขาง

“โครงแกงแนงเหลกแบบตรงศนย” (steel concentrically braced frame) หมายถง โครงแกงแนงเหลก

ทมจดตอขององคอาคารแกงแนงตรงกบจดตอคานและเสา และองคอาคารแกงแนงเหลกรบแรงในแนวแกน

เปนหลก

“โครงตานแรงดด” (moment frame) หมายถง โครงอาคารทตานแรงดานขางโดยการดดและการรบแรง

ในแนวแกนขององคอาคารในโครงอาคาร

“ไดอะแฟรม” (diaphragm) หมายถง แผนพน แผนหลงคา หรอระบบการรงยด ททาหนาทถายแรงดานขาง

ไปยงระบบตานแรงดานขาง

“มมการเคลอนทสมพทธระหวางชน” (story drift angle) หมายถง มมของการเคลอนทดานขางสมพทธ

ระหวางพนของชนถดไปทอยเหนอชนทพจารณาและชนทพจารณา

“รอยตออยางงาย” (simple connection) หมายถง รอยตอทพจารณาใหมการถายเฉพาะแรงเฉอน

“รอยเชอมวกฤต” (demand critical weld) หมายถง รอยเชอมตามขอกาหนดในมาตรฐานฉบบน ซงปกต

รอยเชอมวกฤตเปนรอยเชอมแบบรองทะลตลอดทอาจเกดการครากและหนวยแรงสงภายใตแรงแผนดนไหว

การวบตของรอยเชอมวกฤตอาจทาใหกาลงและสตฟเนสของระบบตานแรงแผนดนไหวลดลงอยางมาก

“แรงแผนดนไหวขยายคา” (amplified seismic load) หมายถง แรงแผนดนไหวทรวมตวประกอบกาลง

สวนเกนตามมาตรฐาน มยผ.1302-52

Page 17: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 4

“ระบบตานแรงแผนดนไหว” (seismic force resisting system) หมายถง องคอาคาร หรอกลมของ

องคอาคารทออกแบบมาเพอใหตานทานแรงดานขางจากแผนดนไหวเปนหลก

“หนวยแรงครากทคาดหวง” (expected yield stress) หมายถง หนวยแรงครากจรงของวสด ทไดจาก

การคณกาลงครากระบตาสด (specified minimum yield stress) ดวยอตราสวนระหวางหนวยแรงคราก

ทคาดหวงตอกาลงครากระบตาสด ( yR )

“องคอาคารเชอม” (collector) หมายถง องคอาคารซงทาหนาทถายแรงกระทาทางดานขางจากไดอะแฟรม

เขาสระบบโครงสรางตานแรงดานขาง

2.2 สญลกษณ

bA = พนทหนาตดของสลกเกลยวในระนาบการเฉอนทผานหรอไมผานสวนท

เปนเกลยว (ตารางมลลเมตร)

gA = พนทหนาตดเตม (ตารางมลลเมตร)

bfb = ความกวางของแผนปกคาน (มลลเมตร)

cfb = ความกวางของแผนปกเสา (มลลเมตร)

fb = ความกวางของแผนปก (มลลเมตร)

pb = ความกวางของแผนเหลกเสรมปลาย (มลลเมตร)

dC = สมประสทธความสมพนธระหวางสตฟเนสของคายนและความโคง

(curvature)

bd = เสนผานศนยกลางของสลกเกลยว (มลลเมตร)

dreqbd ' = เสนผานศนยกลางของสลกเกลยวทตองการ (มลลเมตร)

cd = ความลกของเสา (มลลเมตร)

E = โมดลสยดหยนของเหลก มคาเทากบ 200,000 (เมกะปาสกาล)

prC = ตวประกอบสาหรบกาลงสงสดของรอยตอ โดยพจารณาพฤตกรรม

ความเครยดแขงเพมขน (strain hardening) การยดรงเฉพาะท (local

restraint) การเสรมกาลง และเงอนไขอนรวมดวย

mhE = แรงในแนวราบทคานงถงตวประกอบกาลงสวนเกน (นวตน)

creF = หนวยแรงวกฤตทคานวณจากหนวยแรงครากทคาดหวง

(เมกะปาสกาล)

EXXF = ตวเลขแสดงประเภทของโลหะเชอม (เมกะปาสกาล)

fuF = แรงในปกคานปรบคา (factored beam flange force) (นวตน)

ntF = กาลงดงระบของสลกเกลยว (เมกะปาสกาล)

nvF = กาลงรบแรงเฉอนระบของสลกเกลยว (เมกะปาสกาล)

Page 18: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 5

suF = กาลงทตองการของแผนเหลกเสรมกาลง (นวตน)

uF = กาลงดงระบตาสด (เมกะปาสกาล)

ubF = กาลงดงระบตาสดของคาน (เมกะปาสกาล)

upF = กาลงดงระบตาสดของแผนเหลกเสรมปลาย (เมกะปาสกาล)

yF = กาลงครากระบตาสด (เมกะปาสกาล)

ybF = กาลงครากระบตาสดของคาน (เมกะปาสกาล)

ycF = กาลงครากระบตาสดของเสา (เมกะปาสกาล)

ypF = กาลงครากระบตาสดของแผนเหลกเสรมปลาย (เมกะปาสกาล)

ysF = กาลงครากระบตาสดของแผนเหลกเสรมกาลง (เมกะปาสกาล)

H = ความสงระหวางชน (มลลเมตร)

ih = ระยะหางจากกงกลางแผนปกรบแรงอดถงกงกลางสลกเกลยวรบแรงดง

แถวท i (มลลเมตร)

oh = ระยะหางระหวางจดศนยถวง (centroid) ของแผนปก (มลลเมตร)

sth = ความสงของแผนเหลกเสรมกาลง (มลลเมตร)

1k = ระยะจากกงกลางแผนเอวถงขอบรอยเชอมทแผนปก (flange toe of

fillet) (มลลเมตร)

ck = ระยะจากหนาปกเสาถงขอบรอยเชอมทแผนเอว (web toe of fillet)

หรอรอยเชอมแบบพอก (มลลเมตร)

detk = คาทมากทสดของ 1k (มลลเมตร)

bL = ความยาวระหวางจดคายนการเคลอนทดานขางของแผนปกรบแรงอด

หรอจดคายนการบดของหนาตด (มลลเมตร)

cfL = ระยะชวงวาง (clear distance) ระหวางแผนปกเสา (มลลเมตร)

hL = ระยะหางระหวางจดหมนพลาสตก (มลลเมตร)

stL = ความยาวของแผนเหลกเสรมกาลงทปลาย (มลลเมตร)

cl = ระยะจากขอบรถงขอบรขางเคยงหรอขอบรถงขอบขององคอาคารใน

ทศทางของแรง (มลลเมตร)

aM = กาลงรบโมเมนตดดทตองการ คานวณจากการรวมแรงตามวธ ASD

(นวตน มลลเมตร)

avM = โมเมนตดดเพมเตมเนองจากแรงเฉอนจากตาแหนงจดหมนพลาสตกไปยง

กงกลางเสา คานวณจากการรวมแรงตามวธ ASD (นวตน มลลเมตร)

cfM = กาลงรบโมเมนตดดของปกเสา (นวตน มลลเมตร)

fM = โม เม น ต ด ด ส ง ส ด น า จ ะ เป น (probable maximum moment)

Page 19: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 6

ทหนาเสา (นวตน มลลเมตร)

prnM , = กาลงรบโมเมนตดดระบของรอยตอประเภทกงยดแนนทมมหมน 0.02

เรเดยน (นวตน มลลเมตร)

pM = กาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบ (นวตน มลลเมตร)

pcM = กาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบของเสา (นวตน มลลเมตร)

rM = กาลงรบโมเมนตดดทตองการ (นวตน มลลเมตร)

peM = โมเมนตดดพลาสตกของคานคานวณจากหนวยแรงครากทคาดหวง

(นวตน มลลเมตร)

prM = โมเมนตดดสงสดนาจะเปนทจดหมนพลาสตก (นวตน มลลเมตร)

uM = กาลงรบโมเมนตดดทตองการ คานวณจากการรวมแรงตามวธ LRFD

(นวตน มลลเมตร)

uvM = โมเมนตดดเพมเตมเนองจากแรงเฉอนจากตาแหนงจดหมนพลาสตกไปยง

กงกลางเสา สาหรบการรวมแรงตามวธ LRFD (นวตน มลลเมตร) *pbM = โมเมนตดดทจดตดระหวางคานและกงกลางเสาคานวณจากโมเมนตดด

สงสดในคานทหนาเสา (นวตน มลลเมตร) *pcM = โมเมนตดดทคานและแนวกงกลางเสาคานวณจากกาลงรบโมเมนตดด

พลาสตกระบในเสาทอยดานบนและดานลางของรอยตอเสาและคาน โดย

พจารณาการลดกาลงเนองจากแรงอดในเสา (นวตน มลลเมตร)

N = ความหนาของปกคานบวกดวยรอยละ 200 ของขนาดรอยเชอมพอก

เสรมกาลง (reinforcing fillet weld size) (มลลเมตร)

n = จานวนสลกเกลยว

bn = จานวนสลกเกลยวทแผนปกรบแรงอด

in = จานวนสลกเกลยวทอยดานใน (inner bolts)

on = จานวนสลกเกลยวทอยดานนอก (outer bolts)

aP = กาลงรบแรงตามแนวแกน (axial strength) ทตองการของเสา จากการ

รวมแรงตามวธ ASD (นวตน)

acP = กาลงอดทตองการ จากการรวมแรงตามวธ ASD (นวตน)

cP = กาลงรบแรงตามแนวแกนของเสา (นวตน)

rcP = กาลงอดทตองการของเสาจากการรวมแรงตามวธ ASD หรอ LRFD

(นวตน)

uP = ก าล งรบแรงตามแนวแกน ทต องการ ค าน วณ จากการรวมแรง

ตามวธ LRFD (นวตน)

Page 20: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 7

ucP = กาลงอดทตองการ จากการรวมแรงตามวธ LRFD (นวตน)

nR = กาลงระบ (นวตน)

tR = อตราสวนระหวางกาลงดงทคาดหวงตอกาลงดงระบตาสด

yR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงครากระบตาสด

ybR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงของคานตอกาลงครากระบ

ตาสดของคาน

ycR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงของเสาตอกาลงครากระบ

ตาสดของเสา

yr = รศมไจเรชนรอบแกนรอง (weak axis) (มลลเมตร)

1S = ระยะจากหนาเสาถงแถวสลกเกลยวทอยใกลสด (มลลเมตร)

hS = ระยะจากหนาเสาถงจดหมนพลาสตก (มลลเมตร)

T = ความหนาของชนสวน (มลลเมตร)

bft = ความหนาของแผนปกคาน (มลลเมตร)

bwt = ความหนาของแผนเอวคาน (มลลเมตร)

cwt = ความหนาของแผนเอวเสา (มลลเมตร)

cft = ความหนาทตองการตาสดของแผนปกเสากรณไมมแผนเหลกตอเนอง

(continuity plate) (มลลเมตร)

ft = ความหนาของแผนปก (มลลเมตร)

pt = ความหนาของแผนเหลก (มลลเมตร)

st = ความหนาของแผนเหลกเสรมกาลง (มลลเมตร)

gravityV = แรงเฉอนในคานจากผลรวมของนาหนกบรรทกเนองจากแรงโนมถวง

( LfD 12.1 ) (นวตน)

hV = แรงเฉอนในคานทจดหมนพลาสตก (นวตน)

RBSV = แรงเฉอนทมากกวาระหวางแรงเฉอนทตาแหนงกงกลางของคานลด

หนาตด (reduced beam section, RBS) ทแตละดานของปลายคาน

(นวตน)

uV = กาลงรบแรงเฉอนทตองการ (นวตน)

cY = ตวแปรเสนคราก (yield line) ของปกเสา (มลลเมตร)

pY = ตวแปรเสนครากของแผนเหลกเสรมปลาย (มลลเมตร)

Z = โมดลสหนาตดพลาสตก (มลลเมตร3)

bZ = โมดลสหนาตดพลาสตกของคาน (มลลเมตร3)

cZ = โมดลสหนาตดพลาสตกของเสา (มลลเมตร3)

Page 21: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 8

eZ = โมดลสหนาตดพลาสตกประสทธผล (effective plastic modulus)

ทจดหมนพลาสตก (มลลเมตร3)

xZ = โมดลสหนาตดพลาสตกรอบแกน x (มลลเมตร3)

RBSZ = โมดลสหนาตดพลาสตกตาสดของคานลดหนาตด (มลลเมตร3)

total = มมหมนทงหมดในสวนเชอมโยง (link)

hd = ตวแปรขดจากดความชะลด สาหรบชนสวนรบแรงอดทมความเหนยวสง

md ตวแปรขดจากดความชะลด สาหรบชนสวนรบแรงอดทมความเหนยว

ปานกลาง

= ตวคณความตานทาน

c = ตวคณความตานทานสาหรบแรงอด

d = ตวคณความตานทานสาหรบสภาวะขดสดแบบเหนยว (ductile limit

states)

n = ตวคณความตานทานสาหรบสภาวะขดสดแบบไมเหนยว (non-ductile

limit states)

v = ตวคณความตานทานสาหรบแรงเฉอน

v = ตวประกอบความปลอดภย (safety factor) สาหรบกาลงรบแรงเฉอน

ของเขตแผงรอยตอเสาและคาน (beam-column panel zone)

Page 22: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 9

บทท 3 ขอกาหนดวสด

3.1 กาลงครากระบของวสด

สวนของโครงสรางอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณทออกแบบเพอตานทานการสนสะเทอนของ

แผนดนไหว ซงอาจเกดพฤตกรรมแบบไมยดหยนภายใตแรงแผนดนไหว ตองใชเหลกทมกาลงครากระบตาม

ขอกาหนดดงตอไปน

(1) องคอาคารของโครงตานทานแรงดดแบบธรรมดาและโครงแกงแนงแบบตรงศนยธรรมดาใหใชเหลกทม

กาลงครากระบไดไมเกน 380 เมกะปาสคาล

(2) เสาของโครงตานทานแรงดดทมความเหนยวใชเหลกทมกาลงครากระบไดไมเกน 460 เมกะปาสคาล

(3) องคอาคารของโครงสรางตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหวนอกเหนอจากขอ 3.1(1) และ 3.1(2)

ใหใชเหลกทมกาลงครากระบไดไมเกน 365 เมกะปาสคาล

หากใชคากาลงครากระบเกนกวาทกาหนด ตองไดรบการตรวจสอบวาเหลกมพฤตกรรมการครากทชดเจน

โดยมการยดออกภายใตแรงดงไดไมนอยกวารอยละ 20 และไดรบการทดสอบความเหนยวตามขอกาหนด

ในบทท 12

3.2 กาลงทคาดหวงของวสด

“กาลงทตองการ” ทระบในมาตรฐาน ใหคานวณจากหนวยแรงครากทคาดหวงขององคอาคาร หรอ

องคอาคารทมาตอเชอม โดยหนวยแรงครากทคาดหวงคานวณไดจาก yyFR โดยท yR คอ อตราสวนระหวาง

หนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงครากระบตาสดของวสดทพจารณา และ yF คอ กาลงครากระบตาสด

ในการคานวณกาลงระบ (nominal strength, Rn) ของสภาวะขดสด (limit states) สาหรบกาลง

ทตองการ กาลงระบสามารถคานวณไดจากหนวยแรงครากทคาดหวง ( yyFR ) และกาลงดงทคาดหวง

กาลงดงทคาดหวงคานวณไดจาก utFR โดยท tR คอ อตราสวนระหวางกาลงดงทคาดหวงตอกาลงดงระบ

ตาสด และ uF คอ กาลงดงระบตาสด

ตารางท 1 แสดงคา yR และ tR สาหรบเหลกโครงสรางรปพรรณแตละประเภท สามารถใชคา yR

และ tR นอกเหนอจากแสดงในตารางไดหากมผลการทดสอบตามชนคณภาพของเหลกโครงสรางรปพรรณ

ทใชงาน และมการทดสอบตามมาตรฐานทเกยวของ

Page 23: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 10

ตารางท 1 คา yR และ tR ของเหลกโครงสรางรปพรรณ

(ขอ 3.2)

ประเภทของหนาตดเหลก มอก. yR tR

เหลกรปพรรณขนรปรอน และเหลกแทง (hot-rolled structural shapes and bars)

ASTM A36/A36M SM 400, SS 400 1.5 1.2

ASTM A1043/1043M Gr.36 (250) - 1.3 1.1

ASTM A572/572M Gr.50 (345) or 55 (380)

ASTM A913/A913M Gr.50 (345), 60 (415), or 65 (450)

ASTM A588/A588M, ASTM A992/A992M

SS 540, SM 570 1.1 1.1

ASTM A1043/A1043M Gr.50 (345) - 1.2 1.1

ASTM A529 Gr.50 (345) SM 520 1.2 1.2

ASTM A529 Gr.55 (380) - 1.1 1.2

เหลกรปพรรณหนาตดกลวง (hollow structural sections, HSS)

ASTM A500/A500M (Gr.B or C), ASTM A501 HS 41, HS 50 1.4 1.3

ทอกลม (pipe):

ASTM A53/A53M HS 41, HS 50,

HS 51 1.6 1.2

เหลกแผน (plates, strips and sheets)

ASTM A36/A36M SM 400, SS 400 1.3 1.2

ASTM A1043/1043M Gr.36 (250) - 1.3 1.1

A1011/A1011M HSLAS Gr.55 (380) - 1.1 1.1

ASTM A572/572M Gr.42 (290) SM 490 1.3 1.0

ASTM A572/A572M Gr.50 (345), Gr.55 (380),

ASTM A588/A588M - 1.1 1.2

ASTM 1043/1043M Gr.50 (345) - 1.2 1.1

เหลกเสรม (steel reinforcement)

ASTM A615, ASTM A706 - 1.25 1.25

3.3 โลหะเชอม

โลหะเชอมทใชในองคอาคารและรอยตอในระบบตานแรงแผนดนไหวตองมคณสมบตเปนไปตาม

ขอกาหนดดงตารางท 2 โดยทคาความแกรงสามารถหาไดจากการทดสอบแรงกระแทกแบบชารปโดยใช

ตวอยางทดสอบทมรอยบากรปตวว (Charpy V Notch, CVN) ตามมาตรฐาน ASTM E23

Page 24: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 11

ตารางท 2 คณสมบตทางกลของโลหะเชอม สาหรบองคอาคารและรอยตอในระบบตานแรงแผนดนไหว

(ขอ 3.4)

คณสมบต ชนคณภาพ

480 เมกะปาสกาล 550 เมกะปาสกาล

กาลงคราก (เมกะปาสกาล) ไมนอยกวา 400 ไมนอยกวา 470

กาลงรบแรงดง (เมกะปาสกาล) ไมนอยกวา 480 ไมนอยกวา 550

การยด (รอยละ) ไมนอยกวา 22 ไมนอยกวา 19

ความแกรงแบบ CVN (จล) ไมนอยกวา 27 ทอณหภม -18 องศาเซลเซยส

โลหะเชอมในรอยเชอมวกฤตตองมคณสมบตเปนไปตามขอกาหนดดงน

ตารางท 3 คณสมบตทางกลของโลหะเชอม สาหรบรอยเชอมวกฤต

(ขอ 3.4)

คณสมบต ชนคณภาพ

480 เมกะปาสกาล 550 เมกะปาสกาล

กาลงคราก (เมกะปาสกาล) ไมนอยกวา 400 ไมนอยกวา 470

กาลงรบแรงดง (เมกะปาสกาล) ไมนอยกวา 480 ไมนอยกวา 550

การยด (รอยละ) ไมนอยกวา 22 ไมนอยกวา 19

ความแกรงแบบ CVN (จล) ไมนอยกวา 54 ทอณหภม 20 องศาเซลเซยส

3.4 สลกเกลยว

สลกเกลยวท ใช ในระบบตานทานแรงแผนดนไหวตองเปนสลกเกลยวกาล งสงตามมาตรฐาน

มอก. 171-2530 มความตานทานแรงดงตงแตชนสมบต 8.8 ขนไป

Page 25: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 12

Page 26: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 13

บทท 4 ขอกาหนดทวไปขององคอาคารและรอยตอในโครงตานแรงแผนดนไหว

องคอาคารเหลกรปพรรณในโครงตานแรงดดและโครงแกงแนงของระบบตานแรงแผนดนไหวตองไดรบ

การออกแบบตามขอกาหนดในมาตรฐานน องคอาคารในระบบตานแรงแผนดนไหวทคาดวาเกดการเสยรปแบบ

ไมยดหยนภายใตแรงแผนดนไหว ตองไดรบการออกแบบใหเปนองคอาคารทมความเหนยวปานกลางหรอ

องคอาคารทมความเหนยวสง

4.1 หนาตดองคอาคาร

องคอาคารในระบบตานแรงแผนดนไหวตองสามารถรองรบการเสยรปแบบไมยดหยนไดโดยไมทาให

โครงสรางขาดเสถยรภาพ ซงองคอาคารทมความเหนยวปานกลางหรอมความเหนยวสงตองเปนไปตาม

ขอกาหนดดงน

(1) แผนปกของหนาตดตองตอยดกบแผนเอวอยางตอเนอง

(2) ชนสวนรบแรงอดของหนาตดตองมอตราสวนความกวางตอความหนาตามขอกาหนด เพอปองกน

การโกงเดาะเฉพาะท โดยองคอาคารทมความเหนยวปานกลางและมความเหนยวสงตองมอตราสวน

ความกวางตอความหนาของชนสวนรบแรงอดไมเกนขดจากด md และ hd ตามลาดบ ดงแสดงใน

ตารางท 4

Page 27: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 14

ตารางท 4 อตราสวนความกวางตอความหนาของชนสวนรบแรงอดทมความเหนยวปานกลาง

และมความเหนยวสง

(ขอ 4.1)

คาอธบายของชนสวน

อตราสวน

ความกวาง

ตอความ

หนา

ขอบเขตของอตราสวนความกวางตอความหนา

ตวอยาง hd

ชนสวนทมความเหนยวสง

md

ชนสวนทมความเหนยว

ปานกลาง

ชนสว

นปลา

ยยน

ปกของหนาตดขนรป

รอน หรอหนาตด

ประกอบรปตวไอ

เหลกรางนา และเหลก

ตวท ขาของเหลกฉาก

เดยว หรอเหลกฉากคท

ไมตดกน ขาทไมตดกน

ของเหลกฉากคทตดกน

tb / yFE /30.0 yFE /38.0

ปกของเสาเขมหนาตด

รปตวเอช tb / yFE /45.0 ไมสามารถใชได

ขาของเหลกตวท td / yFE /30.0 [ก] yFE /38.0

Page 28: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 15

ตารางท 4 (ตอ) อตราสวนความกวางตอความหนาของชนสวนรบแรงอดทมความเหนยวปานกลาง

และมความเหนยวสง

(ขอ 4.1)

คาอธบายของชนสวน

อตราสวน

ความกวาง

ตอความ

หนา

ขอบเขตของอตราสวนความกวางตอความหนา

ตวอยาง hd

ชนสวนทมความเหนยวสง

md

ชนสวนทมความเหนยว

ปานกลาง

ชนสว

นปลา

ยยด

เอวของหนาตดขนรป

รอน หรอหนาตด

ประกอบรปตวไอทใช

เปนคานหรอเสา[ข]

แผนประกบขางของ

หนาตดประกอบตวไอ

รปกลองทใชเปนคาน

หรอเสา

wth /

th /

สาหรบ 125.0aC

ay

CF

E93.0145.2

สาหรบ 125.0aC

ay

CF

E93.277.0

สาหรบ 125.0aC

ay

CF

E75.2176.3

สาหรบ 125.0aC

ay

CF

E33.212.1

เอวของหนาตด

ประกอบรปกลองทใช

เปนคานหรอเสา

th /

yF

E49.1

โดยท

)( LRFDP

PC

yc

ua

)( ASDP

PC

y

aca

yF

E49.1

โดยท

)( LRFDP

PC

yc

ua

)( ASDP

PC

y

aca

เอวของเสาเขมหนาตด

รปตวเอช wth / yFE /94.0 ไมสามารถใชได

ผนงของทอกลม tD / yFE /038.0 yFE /044.0 [ค]

Page 29: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 16

ตารางท 4 (ตอ) อตราสวนความกวางตอความหนาของชนสวนรบแรงอดทมความเหนยวปานกลาง

และมความเหนยวสง

(ขอ 4.1)

ชนสว

นปลา

ยยด

ผนงของหนาตด

กลองสเหลยม

ปกของหนาตด

ประกอบตวไอรป

กลอง หรอหนาตด

ประกอบรปกลอง

แผนประกบขาง

ของหนาตด

ประกอบตวไอรป

กลอง และผนงของ

หนาตดประกอบ

รปกลองทใชเปน

แกงแนงทแยง

tb /

tb /

th / yFE /55.0 [ง] yFE /64.0 [จ]

เอวของหนาตดขน

รปรอน หรอหนา

ตดประกอบรปตว

ไอทใชเปนแกงแนง

ทแยง

wth / yFE /49.1 yFE /49.1

[ก] สาหรบชนสวนรบแรงอดรปตวท คาขอบเขตของอตราสวนความกวางตอความหนาของขาหนาตดรปตวทสาหรบชนสวนทมความเหนยว

สามารถเพมเปน yFE /38.0 หากมคณสมบตเปนไปตามเงอนไขตอไปน

(1) การโกงเดาะในชนสวนรบแรงอดเกดขนรอบระนาบของขาหนาตดรปตวท

(2) การถายแรงอดตามแนวแกนเกดขนเฉพาะทผวนอกของปกหนาตดรปตวท ทาใหเกดรอยตอเยองศนยซงทาใหหนวยแรงทขาของหนาตดรป

ตวทลดลง

[ข] สาหรบคานรปตวไอในระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ โดยท aC มคาไมเกน 0.125 ขอบเขตของอตราสวน wth / ตองไมเกน

yFE /45.2 สาหรบคานรปตวไอในระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง โดยท aC มคาไมเกน 0.125 ขอบเขตของ

อตราสวน wth / ตองไมเกน yFE /76.3

[ค] อตราสวนเสนผานศนยกลางตอความหนาของทอเหลกกลมทใชเปนคานหรอเสาตองไมเกน yFE /07.0

[ง] อตราสวนความกวางตอความหนาของปกของหนาตดตวไอรปกลอง หรอหนาตดประกอบรปกลอง ทใชเปนเสาในระบบโครงตานแรงดดทม

ความเหนยวตองไมเกน yFE /6.0

[จ] อตราสวนความกวางตอความหนาของผนงของหนาตดกลองสเหลยม ปกของหนาตดประกอบตวไอรปกลอง และปกของหนาตดประกอบรป

กลองทใชเปนคานหรอเสาตองไมเกน yFE /12.1

Page 30: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 17

4.2 การคายนองคอาคาร

ในการคายนเพอปองกนการขาดเสถยรภาพขององคอาคาร คายนตองมระยะหางและกาลงเพยงพอใน

การทาใหองคอาคารสามารถพฒนากาลงไดถงความเครยดทกาหนด การคายนองคอาคารทมความเหนยว

ปานกลาง และมความเหนยวสงมขอกาหนดดงตอไปน

4.2.1 การคายนองคอาคารทมความเหนยวปานกลาง

การคายนตองเปนไปตามขอกาหนดดงตอไปน

(1) คานตองไดรบการคายนทงปกบนและปกลาง หรอไดรบการคายนตานทานการบด

(2) คานตองไดรบการคายนใหเพยงพอกบกาลงรบโมเมนตดดทตองการ (required flexural

strength, rM )

ZFRM yyr (วธ LRFD) (1)

5.1/ZFRM yyr (วธ ASD) (2)

โดยท yR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงครากระบตาสด ดงแสดงใน

ตารางท 1

Z = โมดลสหนาตดพลาสตก (มลลเมตร3)

(3) ระยะหางของคายนในคาน ( bL ) ตองมคาไมเกนรอยละ 17 ของคา yy FEr /

4.2.2 การคายนองคอาคารทมความเหนยวสง

การคายนตองเปนไปตามขอกาหนดของการคายนองคอาคารทมความเหนยวปานกลาง

ยกเวน ระยะหางของคายนคาน ( bL ) ตองมคาไมเกนรอยละ 8.6 ของคา yy FEr /

4.2.3 การคายนพเศษทจดหมนพลาสตก

การคายนทบรเวณตาแหนงจดหมนพลาสตกมขอกาหนดดงน

(1) คานตองไดรบการคายนทงปกบนและปกลาง หรอไดรบการคายนตานทานการบด

(2) กาลงทตองการของคายนดานขางทแตละแผนปกของหนาตดคานบรเวณตาแหนงจดหมน

พลาสตก คานวณไดจาก

oyyu hZFRP /06.0 (วธ LRFD) (3)

Page 31: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 18

oyya hZFRP /5.1/06.0 (วธ ASD) (4)

โดยท oh = ระยะหางระหวางจดศนยถวงของแผนปกบนและแผนปกลางคาน (มลลเมตร)

กาล งท ต องการของการค ายนตานทานการบด บร เวณตาแหน งจดห มนพลาสตก

คานวณไดจาก

ZFRM yyu 06.0 (วธ LRFD) (5)

ZFRM yya 5.1/06.0 (วธ ASD) (6)

(3) สตฟเนสของคายนตองเปนไปตามขอกาหนดการออกแบบคายนตามมาตรฐาน AISC 360-10

สาหรบการคายนดานขาง หรอการคายนตานทานการบดของคาน โดยใช dC เทากบ 1.0

และกาหนดใหคานมกาลงรบโมเมนตดดทคาดหวง ( rM ) เทากบ

ZFRMM yyur (วธ LRFD) (7)

5.1/ZFRMM yyar (วธ ASD) (8)

4.3 เขตปกปอง

เขตปกปอง (protected zone) หมายถง บรเวณทเกดความเครยดแบบไมยดหยนสง เชน ตาแหนง

จดหมนพลาสตกในโครงตานแรงดด แตไมรวมเขตแผงรอยตอเสาและคาน (column – beam panel) ซงเขต

ปกป อ งต อ งห ล ก เล ย งส งท ก อ ให เก ด การกระจ กต วของห น วย แรง (stress concentration) เช น

การเชอมแบบไมตอเนอง การเปลยนแปลงหนาตดองคอาคารอยางฉบพลน รวมถงความบกพรองอน

เนองจากการกอสราง นอกจากน เขตปกปองตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) ในกรณทมการเจาะร การเชอมเปนจด (tack weld) การเซาะรองดวยระบบลม (air-arc gouging)

และการตดดวยความรอนในเขตปกปอง ตองไดรบการซอมแซมตามคาแนะนาของวศวกรผออกแบบ

(2) สาหรบการยดแผนพนในเขตปกปอง สามารถใชการเชอมแบบจด (arc spot weld) ได แตไมอนญาตให

ยดหวหมดเหลกหรอใชตวยดแผนพนทตองฝงเขาไปในปกคานซงอยภายในเขตปกปอง ยกเวนกรณอน

ทเปนไปตามตามขอกาหนดในบทท 12

(3) ภายในเขตปกปอง หามไมใหยดผนง ทอ หรอชนสวนอน ๆ ดวยรอยเชอม สลกเกลยว หรอสกร

4.4 เสา

กาลงทตองการของเสาในโครงตานแรงดดและโครงแกงแนงในระบบตานแรงแผนดนไหวพจารณาไดดงน

(1) ผลของแรงทไดจากการวเคราะหตามขอกาหนดของโครงตานแรงดด หรอโครงแกงแนงในมาตรฐานน

Page 32: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 19

(2) กาลงอดและกาลงดงทคานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา ซงกาลงอดและกาลงดง

ทตองการตองไมเกนกวาคาดงน

(ก) แรงสงสดทกระทาตอเสาในระบบโครงสราง ในกรณทรวมผลของกาลงสวนเกนของวสด (material

overstrength) และพฤตกรรมความเครยดแขงเพมขนในองคอาคารทอาจกอใหเกดการคราก

(ข) แรงตามกาลงตานทานของการพลกควา (overturning) ของฐานราก

4.5 รอยตอ

รอยตอและตวยดในระบบตานแรงแผนดนไหวตองเปนไปตามขอกาหนดการออกแบบรอยตอของ

มาตรฐาน AISC 360-10 โดยการตอทาบ (splices) และฐานเสา ( bases of columns) ทไมไดออกแบบใหเปน

สวนของระบบตานแรงแผนดนไหวตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 4.5.4.1 ขอ 4.5.4.3 และขอ 4.6

ของมาตรฐานน การออกแบบรอยตอในระบบตานแรงแผนดนไหวมขอกาหนดดงน

4.5.1 รอยตอยดดวยสลกเกลยว

รอยตอยดดวยสลกเกลยวตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) กาลงรบแรงเฉอนของรอยตอยดดวยสลกเกลยวทใชรเจาะมาตรฐานตองคานวณตาม

ขอกาหนดของรอยตอรบแรงแบกทานตามมาตรฐาน AISC 360-10 ซงกาหนดใหใชตวคณ

ความตานทาน ( ) เทากบ 0.75 สาหรบวธ LRFD และตวคณความปลอดภย ( ) เทากบ

2.0 สาหรบวธ ASD โดยกาลงรบแรงเฉอนระบของสลกเกลยวและกาลงแบกทานระบของ

รเจาะคานวณไดจาก

(ก) กาลงรบแรงเฉอนระบของสลกเกลยวมคาเทากบ bnvAF โดยท nvF คอ หนวยแรงเฉอน

ระบของสลกเกลยว และ bA คอ พนทหนาตดของสลกเกลยวในระนาบการเฉอนทผาน

หรอไมผานสวนทเปนเกลยว

(ข) กาลงแบกทานระบของรเจาะมคาเทากบ uctFl2.1 แตตองไมเกนกวา udtF4.2 โดยท

uF คอ กาลงดงระบตาสดขององคอาคาร d คอ เสนผานศนยกลางของสลกเกลยว

t คอ ความหนาขององคอาคาร และ cl คอระยะจากขอบรถงขอบรขางเคยงหรอขอบร

ถงขอบขององคอาคารในทศทางของแรง

(2) ไมอนญาตใหออกแบบโดยใชสลกเกลยวและรอยเชอมรวมกนรบแรงทจดตอหรอองคประกอบ

ของแรงเดยวกนทรอยตอ สาหรบรอยตอทใชสลกเกลยวในการรบแรงในทศตงฉากกบแรง

ทรบดวยรอยเชอม ไมถอวาเปนการรบแรงรวมกน เชน รอยตอทแผนปกตอยดดวยรอยเชอม

สาหรบรบโมเมนตดด สวนแผนเอวใชสลกเกลยวสาหรบรบแรงเฉอน

Page 33: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 20

(3) รอยตอตองใชรเจาะมาตรฐานหรอรเจาะแบบรองสนทตงฉากกบแนวแรง

(4) ส ล ก เก ล ย ว ต อ ง เป น ส ล ก เก ล ย ว ก าล ง ส งท ได ร บ ก า ร ต ด ต ง แ บ บ เล อ น ว ก ฤ ต

พนผวตองเปนไปตามมาตรฐาน AISC 360-10 ท มสมประสทธความเสยดทานของ

พนผ ว เป น ไปตามค าในกรณ พ นผ ว ไร เกลด เหลก (class A surface) จด เป น พนผ ว

แบบทปราศจากสะเกดสนมรด (mill scale) ไมมการทาส ซงสามารถเตรยมพนผวดงกลาวได

โดยวธพนขด และเคลอบพนผวตามมาตรฐานของการเตรยมพนผวไรเกลดเหลก ยกเวนกรณ

รอยตอแผนเหลกเสรมปลาย (end plate moment connection) ในโครงตานแรงดด

ธรรมดา และรอยตอยดดวยสลกเกลยวทแรงแผนดนไหวทาใหเกดแรงดงในสลกเกลยว

หรอแรงอดแบบแบกทาน แตไมไดถายแรงดวยแรงเฉอนในสลกเกลยว สามารถใชพนผว

ทมสมประสทธความเสยดทานนอยกวาระดบพนผวไรเกลดเหลกได

4.5.2 รอยตอยดดวยการเชอม

รอยตอยดดวยการเชอมตองไดรบการออกแบบตามขอกาหนดการออกแบบจดตอของ

มาตรฐาน AISC 360-10 รายละเอยดและวธการเชอมตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน

AWS D1.1/D1.1M และมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M

4.5.3 แผนเหลกตอเนองและแผนเหลกเสรมกาลง

การออกแบบแผนเหลกตอเนองและแผนเหลกเสรมกาลง (stiffener) ทเอวของหนาตดขนรป

รอนตองคานงถงการลดความยาวของแผนเหลกตอเนองและแผนเสรมกาลง ทสมผสกบแผนปก

และแผนเอวเนองจากการบากมม (corner clip) ขนาดการบากมมของแผนเหลกตอเนอง และ

แผนเสรมกาลงใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS D1.8 ดงรปท 1

รปท 1 การบากมมของแผนเหลกตอเนอง

(ขอ 4.5.3)

Page 34: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 21

4.5.4 การตอทาบเสา

4.5.4.1 ตาแหนงตอทาบเสา

การตอทาบเสาในอาคารตองมตาแหนงตอทาบหางจากรอยตอเสาและคานอยางนอย

1,200 มลลเมตร ยกเวนกรณดงตอไปน

(1) เสามระยะความสงชวงวาง (clear height) ระหวางรอยตอเสาและคานนอยกวา

2,400 มลลเมตร ใหทาการตอทาบทกงกลางระยะความสงชองวาง

(2) การตอทาบเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด อนญาตใหตอทาบใกลกบรอยตอ

เสาและคานไดมากกวาทกาหนดในขางตน แตตองไมนอยกวาความลกของเสา

4.5.4.2 กาลงทตองการ

กาลงทตองการของรอยตอทาบเสาในระบบโครงสรางตานแรงแผนดนไหวเปนคาท

มากกวาระหวางกาลงของเสาทตองการตามทระบในขอ 5 ถงขอ 10 ของมาตรฐานน และ

กาลงทตองการทไดจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา

นอกจากน การตอทาบเสาดวยรอยเชอมสาหรบเสาทรบแรงดงภายใตการรวมแรง

โดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา ตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) หากใชรอยเชอมแบบรองไมทะลตลอด (partial penetration groove weld)

รอยเชอมตองมกาลงไมนอยกวารอยละ 200 ของกาลงทตองการของรอยตอทาบ

(2) กาลงของรอยตอทาบทแผนปกของหนาตดตองมคาไมนอยกวา ffyy tbFR5.0

สาหรบวธ LRFD หรอ ffyy tbFR5.1/5.0 สาหรบวธ ASD โดยท yyFR คอ

หนวยแรงครากทคาดหวงของเสา และ ff tb คอ พนทหนาตดของแผนปกเสาตนท

เลกกวาทรอยตอ

(3) ในการตอทาบรอยตอแบบชน (butt joint) ดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด

และหากหนวยแรงดงในปกเสาตนทเลกกวามคามากกวารอยละ 30 ของกาลงคราก

ระบตาสดสาหรบวธ LRFD หรอรอยละ 20 ของกาลงครากระบตาสดสาหรบวธ ASD

ตองมการทาปลายสอบ (taper) ในการตอชนระหวางหนาตดทมความหนาไมเทากน

ตามมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M

Page 35: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 22

4.5.4.3 กาลงรบแรงเฉอนทตองการ

เสาทกตนในอาคารรวมถงเสาทไมไดเปนสวนหนงของระบบโครงสรางตานแรง

แผนดนไหว มกาลงรบแรงเฉอนทตองการในแตละทศทางเทากบ HM pc / สาหรบวธ

LRFD และ HM pc 5.1/ สาหรบวธ ASD โดยท pcM คอ กาลงรบโมเมนตดดพลาสตก

ทนอยกวาระหวางเสาทมาตอทาบในทศทางทพจารณา และ H คอ ความสงระหวางชน

ทงน กาลงรบแรงเฉอนทตองการเปนคาทมากกวาระหวางกาลงรบแรงเฉอนท

ตองการตามขอกาหนดในขอน และกาลงรบแรงเฉอนทตองการซงคานวณจากขอ 4.5.4.1

และขอ 4.5.4.2

4.5.4.4 รปแบบการตอทาบเสา

การตอทาบเสาสามารถใชรอยเชอมหรอสลกเกลยว หรอตอยดดวยรอยเชอมในเสา

หนงตนและตอยดดวยสลกเกลยวในเสาอกหนงตน รปแบบของการตอทาบเสาตองเปนไป

ตามขอกาหนดในบทท 5 ถงบทท 10 ของมาตรฐานน

สาหรบเสาทเปนสวนของระบบตานแรงแผนดนไหว การตอทาบเสาทตาแหนงเอว

ของหนาตดดวยแผนเหลกประกบหรอเหลกรางนา ตองตอทาบทงสองดานของแผนเอวเสา

การตอยดรอยตอแบบชนดวยรอยเชอมแบบรองตองถอดแผนตอ (weld tab) ออก

ตามมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M แตไมตองถอดแผนรองเชอม (steel backing) ของ

รอยเชอมแบบรองออก

4.6 ฐานเสา

กาลงทตองการของฐานเสา ซงรวมถงแผนฐาน สมอยด แผนเหลกเสรมกาลง และชนสวนรบแรงเฉอน

ตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) ในการเชอมเสาและแผนฐานดวยรอยเชอมแบบรอง ตองถอดแผนตอและแผนรองเชอมออก ยกเวนกรณท

แผนรองเชอมอยดานในของแผนปกและทแผนเอวของหนาตดรปตวไอ อนญาตใหไมตองถอดออกถาแผน

รองเชอมมรอยเชอมแบบพอกตอเนอง (continuous fillet weld) กบแผนฐานดวยขาเชอมขนาด 8

มลลเมตร ทงนไมอนญาตใหเชอมแบบพอกระหวางแผนรองเชอมกบดานในของแผนปกเสา

(2) กาลงอดประลยของคอนกรต สมอยด และเหลกเสรมคอนกรต ให เปนตามมาตรฐาน มยผ.1101

และ มยผ.1103

Page 36: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 23

4.6.1 กาลงรบแรงตามแนวแกนทตองการ

กาลงรบแรงตามแนวแกนทตองการของฐานเสาทเปนสวนของระบบตานแรงแผนดนไหว

รวมถงสวนตอยดของฐานเสาเขากบฐานราก มคาเทากบผลรวมของกาลงรบแรงทตองการของ

จดตอในแนวดงของชนสวนทตอกบฐานเสา โดยตองมคาไมนอยกวาคาทมากกวาระหวาง

(1) แรงตามแนวแกนในเสา ซงคานวณโดยใชการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา

(2) กาลงรบแรงตามแนวแกนทตองการของรอยตอทาบเสาในขอ 4.5.4

4.6.2 กาลงรบแรงเฉอนทตองการ

กาลงรบแรงเฉอนทตองการของฐานเสา รวมถงสวนตอยดฐานเสาเขากบฐานราก มคาเทากบ

ผลรวมของกาลงรบแรงทตองการของจดตอในแนวราบของชนสวนทตอกบฐานเสา ดงน

(1) สาหรบแกงแนง แรงในแนวราบคานวณจากกาลงทตองการของรอยตอในโครงแกงแนงทเปน

สวนของระบบตานแรงแผนดนไหว

(2) สาหรบเสา แรงในแนวราบมคาเทากบกาลงรบแรงเฉอนทตองการของรอยตอทาบเสา

ตามขอ 4.5.4.3 ยกเวนกรณเสาในอาคารชนเดยวทมปลายทงสองดานเปนรอยตออยางงาย

ไมตองคานวณแรงในแนวราบตามทระบในขอน

4.6.3 กาลงรบโมเมนตดดทตองการ

ในกรณทฐานเสาไดรบการออกแบบใหถายโมเมนตดดเขาฐานราก กาลงรบโมเมนตดด

ทตองการของฐานเสาซงเปนสวนของระบบตานแรงแผนดนไหว ตองเปนผลรวมของกาลงรอยตอ

ทตองการของชนสวนโครงสรางทตอยดเขากบฐานเสาดงน

(1) สาหรบแกงแนงในแนวทแยง กาลงรบโมเมนตดดทตองการตองมคาอยางนอยเทากบ

กาลงรบโมเมนตดดทตองการของรอยตอแกงแนงในแนวทแยง

(2) สาหรบเสา กาลงรบโมเมนตดดทตองการตองมคาอยางนอยเทากบคาทนอยกวาระหวาง

(ก) ZFR yy1.1 สาหรบวธ LRFD หรอ ZFR yy5.1/1.1 สาหรบวธ ASD ของเสา

(ข) โมเมนตทไดจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา

Page 37: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 24

4.7 ความสอดคลองของการเสยรปขององคอาคารและรอยตอทไมไดเปนสวนของระบบตานแรง

แผนดนไหว

สาหรบองคอาคาร และรอยตอทไมไดเปนสวนของระบบตานแรงแผนดนไหวตองไดรบการออกแบบให

สามารถตานทานการรวมแรงในกรณนาหนกบรรทกเนองจากแรงโนมถวงได และตองคานงถงผลของ

การเสยรปเนองจากการเคลอนทสมพทธออกแบบระหวางชนรวมดวย

Page 38: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 25

บทท 5 โครงตานแรงดดธรรมดา

ระบบโครงตานแรงดด (moment resisting frame) เปนระบบโครงสรางทไดรบความนยมในการ

ออกแบบอาคารสาหรบตานทานแรงแผนดนไหว โดยระบบโครงสรางอาจเปนระบบโครงตานแรงดดธรรมดา

(ordinary moment resisting frame, OMF) โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง (intermediate

moment resisting frame, IMF) หรอโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ (special moment resisting

frame, SMF) การวเคราะหและออกแบบระบบโครงตานแรงดดธรรมดาพจารณาใหมการเสยรปแบบ

ไมยดหยนนอยกวาระบบอน เนองจากระบบโครงตานแรงดดธรรมดามความเหนยวนอย จงตอง

ทาการออกแบบใหมกาลงในการรบแรงดานขางมากกวาระบบอน สงผลใหโครงตานแรงดดธรรมดาม

ความสามารถในการเสยรปแบบไมยดหยนไดนอยทงในองคอาคารและรอยตอ

5.1 ขอกาหนดขององคอาคาร

(1) การออกแบบชนสวนโครงสรางเปนไปตามหลกการออกแบบโครงสรางเหลกทวไป ไมมขอจากดในเรอง

การเลอกใชหนาตดองคอาคารรบแรงอดซงตองพจารณาอตราสวนความกวางตอความหนา

(2) โครงตานแรงดดธรรมดาไมตองตรวจสอบความตองการดานเสถยรภาพของคายนในคานและรอยตอ

(3) คานเหลกในระบบโครงตานแรงดดธรรมดาสามารถออกแบบใหมพฤตกรรมแบบคอมโพสตรวมกบ

พนคอนกรตเสรมเหลกในการตานทานนาหนกบรรทกเนองจากแรงโนมถวงได

(4) องคอาคารของโครงตานแรงดดธรรมดาจดเปนองคอาคารทไมมเขตปกปอง

5.2 ขอกาหนดของรอยตอ

รอยตอเสาและคานสามารถออกแบบเปนแบบยดแนน (fully restrained, FR) หรอแบบกงยดแนน

(partially restrained, PR) โดยมขอกาหนดของการออกแบบรอยตอ ดงน

5.2.1 การตอยดแผนปกคานกบหนาเสาดวยการเชอมแบบรองทะลตลอดตองเปนไปตามขอกาหนดของ

รอยเชอมวกฤต ในขอ 3.4 รายละเอยดและวธการเชอมตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน

AWS D1.1/D1.1M และAWS D1.8/D1.8M

5.2.2 รอยตอแบบยดแนน ซงเปนสวนของระบบตานแรงแผนดนไหวตองเปนไปตามขอกาหนดอยางนอย

1 ขอ ดงน

(1) รอยตอแบบยดแนนตองไดรบการออกแบบสาหรบกาลงรบโมเมนตดดทตองการ ซงเทากบ

pyMR1.1 สาหรบวธ LRFD หรอ pyMR5.1/1.1 ส าหรบวธ ASD โดยท pyMR คอ

กาลงรบโมเมนตดดทคาดหวงของคาน

Page 39: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 26

กาลงรบแรงเฉอนทตองการของรอยตอใหคานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหว

ขยายคา ในการคดแรงแผนดนไหวขยายคา แรงในแนวราบทคานงถงตวประกอบกาลง

สวนเกน ( mhE ) สามารถคานวณไดจาก

cfpymh LMRE /1.12 (9)

โดยท mhE = แรงในแนวราบทคานงถงตวประกอบกาลงสวนเกน (นวตน)

cfL = ระยะชองวางระหวางหนาเสาของคาน (มลลเมตร)

pM = กาลงรบโมเมนตดดพลาสตก (นวตน มลลเมตร)

yR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงครากระบตาสด

(2) รอยตอแบบยดแนนตองออกแบบใหมกาลงรบโมเมนตดดทตองการ และกาลงรบแรงเฉอน

ทตองการ มคาไมนอยกวาโมเมนตดดและแรงเฉอนทเกดขน โดยพจารณาผลของกาลง

สวนเกนของวสดและพฤตกรรมความเครยดแขงเพมขนรวมดวย นอกจากน กาลงรบแรงของ

เสาและความตานทานการพลกควาของฐานรากจดเปนปจจยทมแนวโนมตอการจากดขนาด

ของคาแรงสงสดทสามารถถายเขารอยตอได

(3) รอยตอแบบยดแนนระหวางแผนปกคานและแผนปกเสาตองเปนไปตามขอกาหนดรอยตอของ

โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางหรอโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ หรอ

เปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) รอยเชอมของเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของขอ 11.1.4

(ข) แผนปกคานตองตอกบแผนปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด

(ค) รปรางของชองเปดเพอเขาถงจดเชอม (weld access hole) ตองเปนไปตามขอกาหนด

ของมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M และคณภาพของชองเปดเพอให เขาถงจดเชอม

ตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M

(ง) แผนเหลกตอเนองตองเปนไปตามขอกาหนดของโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ

ในขอ 7.3.4 ยกเวนกรณทตอแผนเหลกตอเนองเขากบแผนปกเสาสามารถใชรอยเชอม

แบบรองทะลตลอด รอยเชอมแบบรองไมทะลตลอดทงสองดานของแผนเหลกตอเนอง

โดยมการเสรมกาลง (reinforcement) หรอรอยเชอมแบบพอกท งสองดานของ

แผนเหลกตอเนอง ทงน กาลงของรอยตอเชอมตองไมนอยกวากาลงของพนทสมผส

ระหวางแผนเหลกตอเนองกบแผนปกเสา

(จ) แผนเอวคานตองเชอมตดกบแผนปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด เชอมยาว

ระหวางชองเปดเพอใหเขาถงจดเชอม หรอใชรอยตอรบแรงเฉอนดวยสลกเกลยวแบบใช

Page 40: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 27

เหลกแผนเดยว (bolted single plate shear connection) ซงออกแบบใหมกาลงรบ

แรงเฉอนทตองการ ดงสมการ (9) กาลงรบแรงเฉอนของเขตแผงรอยตอเสาและคาน

ในรอยตอแบบยดแนนควรไดรบการตรวจสอบ โดยกาลงรบแรงเฉอนทตองการของเขต

แผงรอยตอเสาและคานควรคานวณจากโมเมนตดดทปลายคานในกรณทมการรวมแรง

แบบไมพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคา

5.2.3 รอยตอแบบกงยดแนนตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) รอยตอตองไดรบการออกแบบใหสามารถตานทานโมเมนตดดและแรงเฉอนท ไดจาก

การรวมแรงตามทมาตรฐานสากลกาหนดไว

(2) ในการออกแบบรอยตอแบบกงยดแนน ตองพจารณาสตฟเนส กาลง ความสามารถใน

การเสยรป และเสถยรภาพโดยรวมของโครงสรางรวมดวย

(3) กาลงรบโมเมนตดดระบของรอยตอ ( PRnM , ) ตองมคาไมนอยกวารอยละ 50 ของกาลง

รบโมเมนตดดพลาสตกระบของคานทมาตอ สาหรบกรณอาคารชนเดยว กาลงรบโมเมนตดด

ระบของรอยตอ ( PRnM , ) ตองมคาไมนอยกวารอยละ 50 ของกาลงรบโมเมนตดดพลาสตก

ระบของเสา

(4) กาลงรบแรงเฉอนทตองการคานวณเชนเดยวกบรอยตอแบบยดแนน ในขอ 5.2.2(1) โดยแทน

pM ในสมการ (9) ดวย PRnM ,

Page 41: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 28

Page 42: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 29

บทท 6 โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง

โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง จดเปน โครงตานแรงดดทสามารถเกดการเสยรป

แบบไมยดหยนไดมากกวาโครงตานแรงดดธรรมดาดงทกลาวไวในบทท 5 การจดใหระบบโครงสรางเปน

แบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง คอการออกแบบใหชนสวนโครงสรางมความสามารถตานทาน

การเสยรปแบบไมยดหยนไดในระดบหนง ซงการเสยรปดงกลาว เกดจากการครากดดของคานและเสา

และการครากเฉอนของเขตแผงรอยตอเสาและคาน

6.1 ขอกาหนดขององคอาคาร

(1) คานตองมคายนตามขอกาหนดการคายนองคอาคารทมความเหนยวปานกลางในขอ 4.2.1 นอกจากน

ตองคายนคานในตาแหนงใกลกบแรงกระทาแบบจด ตาแหนงทมการเปลยนแปลงหนาตด และตาแหนงท

อาจเกดจดหมนพลาสตกในโครงตานแรงดด การตดตงคายนและการใหรายละเอยดรอยตอตองเปนไป

ตามขอกาหนดในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางองขอกาหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10

หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

กาลงรบแรงของคายนดานขางทตาแหนงจดหมนพลาสตกตองเปนไปตามขอกาหนดการคายนพเศษท

จดหมนพลาสตกในขอ 4.2.3

(2) คานและเสาตองเปนไปตามขอกาหนดหนาตดองคอาคารทมความเหนยวปานกลางในขอ 4.1

คานเหลกในโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางสามารถออกแบบใหเปนคานคอมโพสตรวมกบพน

คอนกรตเสรมเหลกในการรบนาหนกบรรทกเนองจากแรงโนมถวงได

(3) โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางไมอนญาตใหมการเปลยนแปลงหนาตดแบบฉบพลน การเจาะร

หรอการบากแผนปกในบรเวณจดหมนพลาสตก ยกเวนกรณทมการทดสอบหรอวธการอนเพอยนยนวา

ชนสวนโครงสรางสามารถพฒนาจดหมนพลาสตกไดตามการเคลอนทสมพทธระหวางชนทตองการ

รายละเอยดของรอยตอตองเปนไปตามขอกาหนดของรอยตอใน บทท 11 รอยตอประเภทอน

ตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรอมการทดสอบตามขอกาหนดในบทท 12 ของมาตรฐานน

(4) บรเวณปลายคานทมการเสยรปแบบไมยดหยนหรอปลายคานท เกดจดหมนพลาสตก ตองไดรบ

การออกแบบเปนเขตปกปอง นอกจากน เขตปกปองตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 4.3

ขอบเขตของเขตปกปองตองเปนไปตามขอกาหนดรอยตอในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางอง

ขอกาหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

Page 43: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 30

สาหรบรอยตอทไมมการเสรมกาลง (unreinforced connections) บรเวณของเขตปกปองคอระยะจาก

หนาเสาถงรอยละ 50 ของความลกคานโดยวดออกจากตาแหนงจดหมนพลาสตก

6.2 ขอกาหนดของรอยตอ

(1) รอยตอเชอมตอไปนจดเปนรอยเชอมวกฤต และตองเปนไปตามขอกาหนดโลหะเชอมในขอ 3.4 สาหรบ

รายละเอยดและวธการเชอม ตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M และมาตรฐาน

AWS D1.8/D1.8M

(ก) รอยเชอมแบบรองในตาแหนงทมการตอทาบเสา

(ข) รอยเชอมทฐานเสา ยกเวนกรณทสามารถพสจนไดวาฐานเสาถกปองกนไมใหเกดจดหมนเนองจาก

การยดรง และไมมแรงดงเกดขนภายใตการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา

(ค) รอยเชอมแบบรองทะลตลอดของแผนปกคานและแผนเอวคานกบเสา ยกเวนกรณทกาหนดให

เปนไปตามขอกาหนดในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางองขอกาหนดตามมาตรฐาน

AISC 358-10 หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

(2) รอยตอระหวางเสาและคานทใชในระบบตานแรงแผนดนไหวตองเปนไปตามขอกาหนด ดงน

(ก) รอยตอตองสามารถรองรบมมการเคลอนทสมพทธระหวางชนไดไมนอยกวา 0.02 เรเดยน

(ข) กาลงรบโมเมนตดดของรอยตอทหนาเสาในกรณทมมการเคลอนทสมพทธระหวางชนเทากบ

0.02 เรเดยนตองมคาไมนอยกวารอยละ 80 ของกาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบของคาน

ทมาตอยด

รอยตอเสาและคานทใชในระบบตานแรงแผนดนไหวตองเปนไปตามขอกาหนดในขางตนหากเลอกใช

รอยตอตามทระบในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางองขอกาหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10

หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

(3) กาลงรบแรงเฉอนทตองการของรอยตอใหคานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา

ในการคดแรงแผนดนไหวขยายคา แรงในแนวราบทคานงถงตวประกอบกาลงสวนเกน ( mhE ) คานวณได

จาก

hpymh LMRE /1.12 (11)

Page 44: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 31

โดยท hL = ระยะหางระหวางจดหมนพลาสตกของคานทไดจากการทดสอบ หากไมไดทาการ

ทดสอบ ใหใชคาตามขอกาหนดของรอยตอในบทท 11 หรอขอกาหนดสาหรบ

รอยตอประเภทอนตามมาตรฐาน AISC 358-10 (มลลเมตร)

pM = กาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบ (นวตน มลลเมตร)

yR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงกบกาลงครากระบตาสด

สมการ (11) ใชเพอคานวณแรงในแนวราบสาหรบรอยตอในขางตน สาหรบกรณทใชรอยตอทมการกาหนดคา

กาลงรบแรงเฉอน ใหอางองขอกาหนดในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางองขอกาหนดตาม

มาตรฐาน AISC 358-10 หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

(4) เขตแผงรอยตอเสาและคาน

โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางไมมขอกาหนดเพมเตมสาหรบเขตแผงรอยตอเสาและคาน

แตควรตรวจสอบกาลงรบแรงเฉอนของเขตแผงรอยตอเสาและคานตามมาตรฐาน AISC 360-10 โดยกาลงรบ

แรงเฉอนทตองการของเขตแผงรอยตอเสาและคานคานวณไดจากโมเมนตดดทปลายคานทไดจากการรวมแรง

แบบไมพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคาและเปนไปตามขอกาหนดดงตอไปน

(1) แผนเหลกตอเนองตองเปนไปตามขอกาหนดของโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษในขอ 7.3.4

(2) การตอทาบเสาตองเปนไปตามขอกาหนดการตอทาบเสาในขอ 4.5.4 และหากใชการเชอมใน

การตอทาบเสา รอยเชอมตองเปนแบบรองทะลตลอด HM pc /

ในการยดดวยสลกเกลยวในการตอทาบเสา รอยตอตองมกาลงตานทานโมเมนตดดอยางนอยเทากบ

xyy ZFR สาหรบวธ LRFD หรอ 5.1/xyy ZFR สาหรบวธ ASD โดยท xZ คอ โมดลสพลาสตกของหนาตด

รอบแกน x ของเสาทมขนาดเลกกวา กาลงรบแรงเฉอนทตองการของการตอทาบเอวเสาตองไมนอยกวา

HM pc / สาหรบวธ LRFD หรอ HM pc 5.1/ สาหรบวธ ASD โดยท pcM คอ ผลรวมของ

กาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบของเสาทอยเหนอและอยใตรอยตอทาบเสา

Page 45: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 32

Page 46: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 33

บทท 7 โครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ

โครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ จดเปนโครงตานแรงดดทสามารถเกดการเสยรปแบบไมยดหยน

ไดมากกวาโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางดงทกลาวไวในบทท 6 การจดใหระบบโครงสรางเปนแบบ

โครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ คอการออกแบบชนสวนเสาใหมกาลงรบแรงสงกวากาลงรบแรงของคาน

ภายหลงการเกดสภาวะครากและพฤตกรรมความเครยดแขงเพมขน ชนสวนเสาตองสามารถเกดการคราก

เนองจากแรงดดได สงผลใหระบบโครงสรางมความสามารถตานทานการเสยรปแบบไมยดหยนไดมากทสดเมอ

เทยบกบระบบโครงตานแรงดดธรรมดาหรอโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง

7.1 ขอกาหนดขององคอาคาร

(1) คานและเสาตองเปนไปตามขอกาหนดขององคอาคารทมความเหนยวส ง ด งแสดงในขอ 4.1

และคานเหลกในโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษสามารถออกแบบใหเปนคานคอมโพสตรวมกบพน

คอนกรตเสรมเหลกในการรบนาหนกบรรทกเนองจากแรงโนมถวงได

(2) ภายในบรเวณจดหมนพลาสตก ไมอนญาตใหมการเปลยนแปลงพนทปกคานอยางฉบพลน การเจาะร

รวมถงการบากแผนปก ยกเวนกรณทมการทดสอบหรอวธการอนเพอยนยนวาชนสวนโครงสรางสามารถ

พฒนาจดหมนพลาสตกไดตามการเคลอนทสมพทธระหวางชนทตองการ รายละเอยดของรอยตอตอง

เปนไปตามขอกาหนดของรอยตอในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางองขอกาหนด

ตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

(3) บรเวณปลายคานทมการเสยรปแบบไมยดหยนหรอปลายคานท เกดจดหมนพลาสตก ตองไดรบ

การออกแบบเปนเขตปกปอง นอกจากน เขตปกปองตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 4.3

ขอบเขตของเขตปกปองตองเปนไปตามขอกาหนดรอยตอในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางอง

ขอกาหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

สาหรบรอยตอท ไมมการเสรมกาลงบรเวณของเขตปกปอง คอระยะจากหนาเสาถงรอยละ 50

ของความลกคานโดยวดออกจากตาแหนงจดหมนพลาสตก

7.2 ขอกาหนดของระบบโครงสราง

7.2.1 รอยตอของเสาและคาน ตองเปนไปตามสมการ

0.1*

*

pb

pc

M

M (12)

Page 47: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 34

โดยท *pcM = ผลรวมของกาลงรบโมเมนตดดระบของเสาทอยดานบนและดานลางของ

รอยตอเสาและคานเทยบกบแนวกงกลางคาน โดยคานงถงการลดกาลง

เนองจากแรงอดในเสา ซงคานวณไดจาก

g

ucyccpc A

PFZM * วธ LRFD (13)

g

acyccpc A

PFZM

5.1* วธ ASD (14)

สาหรบกรณ ทกงกลางคานทงสองดานทตอกบเสาไมอยในแนวเดยวกน

ใหพ จารณาแนวกงกลางคานจากเสนแบงคร งระหวางแนวกงกลาง

คานทงสอง

*pbM = ผลรวมของกาลงรบโมเมนตดดทคาดหวงของคาน โดยคดผลของแรงจาก

จดหมนพลาสตกทมตอแนวกงกลางเสา

uvbybypb MZFRM 1.1* วธ LRFD (15)

avbybypb MZFRM 5.11.1* วธ ASD (16)

สาหรบกรณทใชรอยตอลดหนาตดคาน สามารถคานวณ *pbM ไดจาก

uvRBSybypb MZFRM 1.1* วธ LRFD (17)

avRBSybypb MZFRM 5.11.1* วธ ASD (18)

โดยท gA = พนทหนาตดทงหมดของเสา (ตารางมลลเมตร)

ybF = กาลงครากระบตาสดของคาน (เมกะปาสกาล)

ycF = กาลงครากระบตาสดของเสา (เมกะปาสกาล)

avM = โมเมนตดดเพมเตมเนองจากแรงเฉอนจากตาแหนงจดหมนพลาสตก

ไปยงแนวกงกลางเสา สาหรบการรวมแรงตามวธ ASD (นวตน

มลลเมตร)

uvM = โมเมนตดดเพมเตมเนองจากแรงเฉอนจากตาแหนงจดหมนพลาสตก

ไปยงแนวกงกลางเสา สาหรบการรวมแรงตามวธ LRFD (นวตน

มลลเมตร)

acP = กาลงรบแรงอดทตองการของเสาทไดจากการรวมแรงตามวธ ASD

โดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา (นวตน)

Page 48: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 35

ucP = กาลงรบแรงอดทตองการของเสาทไดจากการรวมแรงตามวธ LRFD

โดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา (นวตน)

bZ = โมดลสหนาตดพลาสตกของคาน (มลลเมตร3)

cZ = โมดลสหนาตดพลาสตกของเสา (มลลเมตร3)

RBSZ = โมดลสหนาตดพลาสตกนอยสดของคานทมรอยตอลดหนาตด

(มลลเมตร3)

อยางไรกตาม อนญาตใหสามารถยกเวนขอกาหนดในขางตนได หากเสาเปนไปตามกรณใด

กรณหนงดงน

(1) เสามกาลงรบแรงอดทตองการ ( rcP ) นอยกวารอยละ 30 ของกาลงรบแรงอดของเสา ( cP )

จากการรวมแรงแบบไมพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคา และตองเปนไปตามเงอนไขขอใด

ขอหนงดงน

(ก) เสาทพจารณา จดเปนเสาในอาคารชนเดยวหรอเปนเสาชนบนสดของอาคารหลายชน

(ข) ผลรวมกาลงรบแรงเฉอนของเสาทไมพจารณาในชนมคานอยกวารอยละ 20 ของผลรวม

กาลงรบแรงเฉอนในทศทางเดยวกนของเสาทกตนของโครงตานแรงดดในชนนน

และผลรวมของกาลงรบแรงเฉอนของเสาทไมพจารณามคานอยกวารอยละ 33 ของกาลง

รบแรงเฉอนของเสาทกตนในโครงตานแรงดดทอยในแนวเดยวกน โดยเสาทอยในแนว

เดยวกนเปนเสาทมระยะเยองไมเกนรอยละ 10 ของระยะหางของเสาในทศทางตงฉาก

กบแนวเสา

โดยท gycc AFP (วธ LRFD) (19)

5.1/gycc AFP (วธ ASD) (20)

และ ucrc PP (วธ LRFD) และ acrc PP (วธ ASD) (21)

(2) เสาในชนใดชนหนงมอตราสวนของกาลงรบแรงเฉอนตอคาแรงเฉอนทตองการของชนดงกลาว

มากกวารอยละ 50 ของชนทอยสงถดไป

7.2.2 คานตองมการคายนตามขอกาหนดการคายนองคอาคารทมความเหนยวพเศษในขอ 4.2.2

นอกจากน ตองคายนคานในตาแหนงใกลกบแรงกระทาแบบจด ตาแหนงทมการเปลยนแปลง

หนาตด และตาแหนงทอาจเกดจดหมนพลาสตกในโครงตานแรงดด การตดตงคายนและการให

รายละเอยดรอยตอตองเปนไปตามขอกาหนดในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางอง

ขอกาหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

Page 49: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 36

7.2.3 การคายนรอยตอของเสาและคาน

(1) รอยตอทมการคายน

กรณทแผนเอวคานและแผนเสาอยในระนาบเดยวกน และเสาอยในชวงยดหยนนอกเขต

แผงรอยตอเสา แผนปกเสาทรอยตอเสาและคานตองมคายนทระดบของแผนปกบนของคาน

โดยสมมตใหเสาจดอยในชวงยดหยนสาหรบกรณท ** / pbpc MM มคามากกวา 2.0

ในกรณทเสามพฤตกรรมแบบไมยดหยนนอกเขตแผงรอยตอเสาและคาน คายนตอง

เปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) แผนปกเสาตองมการคายนดานขางทระดบแผนปกบนและแผนปกลางคาน การคายน

แผนปกเสาทาไดโดยการคายนดวยองคอาคารหรอแผนพนยดตดเขากบแผนปกเสาท

ตาแหนงหรอบรเวณใกลกบตาแหนงทตองการคายนเพอปองกนการโดงเดาะออก

ดานขาง หรอการคายนทางออมโดยอาศยสตฟเนสขององคอาคารและรอยตอทไมไดยด

โดยตรงกบแผนปกเสา แตมการคายนผานเอวเสาหรอแผนเหลกเสรมกาลง

(ข) คายนทแตละดานของแผนปกเสาตองออกแบบใหมกาลงอยางนอยรอยละ 2 ของกาลง

ของแผนปกคานซงคานวณไดจาก bffy tbF สาหรบวธ LRFD หรอ 5.1/bffy tbF

สาหรบวธ ASD

(2) รอยตอทไมมการคายน

การออกแบบเสาทมรอยตอระหวางเสาและคานทไมมการคายนในทศทางตงฉากกบแกน

องคอาคารโครงตานแรงแผนดนไหว ใหใชระยะหางระหวางคายนทอยตดกนเปนความยาวเสา

ในการคานวณการโกงเดาะในทศทางตงฉากกบแกนองคอาคารโครงตานแรงแผนดนไหวและ

ตองเปนไปตามมาตรฐาน AISC 360-10 ยกเวนในกรณดงน

(ก) กาลงรบนาหนกทตองการของเสาตองคานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหว

ขยายคา โดยแรงในแนวราบทคานงถงตวประกอบกาลงสวนเกน ( mhE ) ตองไมเกน

รอยละ 125 ของกาลงรบแรงของโครงตานแรงดด สาหรบคานวณจากกาลงรบ

โมเมนตดดของคานหรอกาลงรบแรงเฉอนของเขตแผงรอยตอเสาและคาน

(ข) อตราสวนความชะลด ( rL / ) ของเสาตองไมเกน 60 โดยท L คอความยาวของเสา

และ r คอ รศมไจเรชน

Page 50: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 37

(ค) กาลงรบโมเมนตดดทตองการของเสาในทศทางตงฉากกบแกนองคอาคารโครงตาน-

แรงดดตองพจารณาโมเมนตดดทเกดจากแรงในปกคานตามทระบขอ 7.2.3(1)(ข)

และผลของโมเมนตดดลาดบทสองเนองจากการเคลอนทดานขางของแผนปกเสา

รวมดวย

7.3 ขอกาหนดของรอยตอ

7.3.1 รอยเชอมวกฤต

รอยตอเชอมตอไปนจดเปนรอยเชอมวกฤต และตองเปนไปตามขอกาหนดโลหะเชอม

ในขอ 3.4 สาหรบรายละเอยดและวธการเชอม รวมทงการจดเตรยมและการประกอบรอยตอ

ตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M และมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M

(1) รอยเชอมแบบรองในตาแหนงทมการตอทาบเสา

(2) รอยเชอมทฐานเสา ยกเวนกรณทสามารถพสจนไดวาฐานเสาถกปองกนไมใหเกดจดหมน

เนองจากการยดรง และไมมแรงดงเกดขนภายใตการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา

(3) รอยเชอมแบบรองทะลตลอดของแผนปกคานและแผนเอวคานกบเสา ยกเวนกรณทกาหนดให

เปนไปตามขอกาหนดในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางองขอกาหนดตาม

มาตรฐาน AISC 358-10 หรอจดใหมการทดสอบรอยตอตามขอกาหนดในบทท 12

7.3.2 รอยตอของเสาและคาน

รอยตอของเสาและคานในระบบตานแรงแผนดนไหวตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) รอยตอตองสามารถรองรบมมการเคลอนทสมพทธระหวางชนไดไมนอยกวา 0.04 เรเดยน

(2) กาลงรบโมเมนตดดของรอยตอทหนาเสาในกรณทมมการเคลอนทสมพทธระหวางชนเทากบ

0.04 เรเดยน ตองมคาไมนอยกวารอยละ 80 ของกาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบของคาน

ทมาตอยด

รอยตอเสาและคานทใชในระบบตานแรงแผนดนไหวตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 7.3.2(1)

และขอ 7.3.2(2) หากเลอกใชรอยตอตามทระบในบทท 11 สาหรบรอยตอประเภทอน

ใหอางองขอกาหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรอจดให มการทดสอบรอยตอตาม

ขอกาหนดในบทท 12

Page 51: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 38

(3) กาลงรบแรงเฉอนทตองการของรอยตอใหคานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหว

ขยายคา ซงในการคดแรงแผนดนไหวขยายคา ผลของแรงในแนวราบทรวมตวประกอบกาลง

สวนเกน ( mhE ) คานวณไดจาก

hpymh LMRE /1.12 (22)

โดยท hL = ระยะหางระหวางจดหมนพลาสตกของคานทไดจากการทดสอบ หาก

ไมไดทาการทดสอบ ใหใชคาตามขอกาหนดของรอยตอในบทท 11

หรอขอกาหนดสาหรบรอยตอประเภทอนตามมาตรฐาน AISC

358-10 (มลลเมตร)

pM = กาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบ (นวตน มลลเมตร)

yR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงครากระบตาสด

7.3.3 เขตแผงรอยตอเสาและคาน

(1) กาลงรบแรงเฉอนทตองการของเขตแผงรอยตอเสาและคานตองคานวณจากผลรวมของ

โม เมนตท ได จากการฉาย (project) โม เมนต ด ดท จ ดหมนพลาสต กมาท ห น า เสา

กาลงรบแรงเฉอนออกแบบมเทากบ nvR สาหรบวธ LRFD และเทากบ vnR / สาหรบวธ

ASD โดยท v = 1.0 และ v = 1.50 โดย nR คานวณไดตามมาตรฐาน AISC 360-10

(2) ในกรณ ท ม การใช แผน เสรมความหนา (doubler plate) ความหนาแต ละช นส วน

ของแผนเอวเสาและแผนเสรมความหนาตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

90/zz wdt (23)

โดยท zd = ftd 2 ของคานทลกกวาทรอยตอ (มลลเมตร)

t = ความหนาของแผนเอวเสา หรอแผนเสรมความหนา (มลลเมตร)

zw = ความกวางของเขตแผงรอยตอเสาและคานระหวางปกเสา (มลลเมตร)

สาหรบกรณทมการปองกนการโกงเดาะเฉพาะทของแผนเอวเสาและแผนเสรมความหนาโดย

การเชอมแผนเสรมความหนาเขากบแผนเอวเสาดวยรอยเชอมแบบอดรกลม (plug weld)

อยางนอย 4 จด ความหนารวมทงหมดของเขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตาม

สมการ (23)

(3) สาหรบแผนเอวเสามความหนานอยกวาขอกาหนดในขอ 7.3.3(2) ตองทาการเชอมตดโดยตรง

กบแผนเสรมความหนา สาหรบกรณอน การตดตงแผนเสรมความหนาสามารถเชอมตดกบ

Page 52: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 39

แผ น เอว เส าโดยตรงหรอต ดห างจากแผน เอว เสาได ด งรป ท 2 โดยท ก ารต อ ย ด

แผนเสรมความหนามขอกาหนดดงน

(ก) กรณแผนเสรมความหนาตดกบเอวเสาโดยตรง (รปท 2(ก) และ (ข))

แผนเสรมความหนาตองเชอมตดกบแผนปกเสาเพอใหสามารถพฒนากาลงไดเตม

ความหนาของแผนเสรมความหนาโดยใชรอยเชอมแบบรองทะลตลอด (รปท 2(ก)) หรอ

รอยเชอมแบบพอก และในกรณทไมใชแผนเหลกตอเนอง แผนเสรมความหนาตองทา

การเชอมแบบพอกทงดานบนและดานลาง (รปท 2(ข)) เพอใหสามารถรบแรงทถายเขา

แผนเสรมความหนาได

(ข) กรณแผนเสรมความหนาไมตดกบเอวเสา (รปท 2(ค))

แผนเสรมความหนาตองเชอมตดกบแผนปกเสา เพอใหสามารถพฒนากาลงไดเตม

ความหนาของแผนเสรมความหนาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด โดยแผนเสรม

ความหนาตองถกตดตงเปนคและตองมความสมมาตร โดยหางจากแผนเอวเสาในชวง

ระหวางรอยละ 33 และรอยละ 66 ของระยะหางระหวางปลายแผนปกคานและแนว

กงกลางเสา

(ค) กรณแผนเสรมความหนาและแผนเหลกตอเนอง (รปท 2(ง))

แผนเสรมความหนาตองเชอมตดกบแผนเหลกตอเนอง เพอใหมเสนทางการถายแรง

เขาสแผนเสรมความหนาได

(ง) กรณแผนเสรมความหนาแตไมมแผนเหลกตอเนอง (รปท 2(จ))

กรณทไมมการใชแผนเหลกตอเนอง แผนเสรมความหนาตองมชวงยนออกจาก

ดานบนและดานลางของคานทมความลกมากกวา โดยมระยะยนออกไปอยางนอย 150

มลลเมตร

Page 53: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 40

(ก) (ข) (ค)

(ง) (จ)

รปท 2 ตวอยางการตอยดแผนเสรมความหนากบหนาตดเสา

(ขอ 7.3.3)

7.3.4 แผนเหลกตอเนอง

(1) รอยตอระหวางเสาและคานโดยทวไปควรมแผนเหลกตอเนอง ยกเวนในกรณดงน

(ก) รอยตอระหวางเสาและคานทผานการทดสอบหรอมการพสจนวามความเหนยวอยใน

ระดบทตองการตามบทท 12 หรอมความสอดคลองกนระหวางการใหรายละเอยดของ

รอยตอและระดบความเหนยวตามทกาหนดในมาตรฐาน AISC 358-10

(ข) กรณแผนปกคานเชอมกบแผนปกเสาของหนาตดปกกวาง (wide-flange) หรอหนาตด

ประกอบรปตวไอ (I-shape built-up section) ทความหนาของแผนปกเสาเปนไปตาม

ขอกาหนดดงน

รอยเชอม

แผนเหลกตอเนอง

แผนเสรมความหนา

อยางนอย 150 มลลเมตร

อยางนอย 150 มลลเมตร

Page 54: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 41

ycyc

ybybbfbfcf FR

FRtbt 8.14.0 (24)

และ 6bf

cf

bt (25)

โดยท ybF = กาลงครากระบตาสดของแผนปกคาน (เมกะปาสกาล)

ycF = กาลงครากระบตาสดของแผนปกเสา (เมกะปาสกาล)

ybR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงคราก

ระบตาสดของคาน

ycR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงคราก

ระบตาสดของเสา

bfb = ความกวางของแผนปกคาน (มลลเมตร)

bft = ความหนาของแผนปกคาน (มลลเมตร)

(ค) กรณแผนปกคานเชอมกบแผนปกเสาของหนาตดรปตวไอทใชประกอบเปนหนาตด

รปกลอง มความหนาของแผนปกเสาดงสมการ

ycyc

ybybbfbf

bfcf

cf

bfcf FR

FRtb

bb

b

bt 8.1

414.0 2

(26)

และ 12bf

cf

bt (27)

(ง) กรณใชรอยตอสลกเกลยว แผนเหลกตอเนองทใชตองเปนไปตามขอกาหนดในบทท 11

สาหรบรอยตอประเภทอน ใหอางองขอกาหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10

(2) ความหนาของแผนเหลกตอเนองตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) สาหรบรอยตอเสาและคานทมคานมาเชอมตอดานเดยว (one-sided connections)

แผนเหลกตอเนองตองมความหนาอยางนอยเทากบรอยละ 50 ของความหนาของ

แผนปกคาน

(ข) สาหรบรอยตอเสาและคานทมคานมาเชอมตอสองดาน (two-sided connections)

แผนเหลกตอเนองตองมความหนาอยางนอยเทากบความหนาของแผนปกคานทหนา

มากกวาทมาตอกบแตละดานของเสา

Page 55: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 42

(3) แผนเหลกตอเนองตองตอเชอมกบแผนปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด สวนการเชอม

แผนเหลกตอเนองกบแผนเอวเสาสามารถใชรอยเชอมแบบรองหรอรอยเชอมแบบพอกได

โดยกาลงทตองการของรอยเชอมระหวางแผนเหลกตอเนองกบแผนเอวเสาตองไมตากวาคาท

นอยทสดตามขอพจารณาดงน

(ก) ผลรวมของกาลงรบแรงดงออกแบบของแผนเหลกตอเนองบรเวณทยดตดกบแผนปกเสา

ทมคานมาตอยด

(ข) กาลงรบแรงเฉอนออกแบบของแผนเหลกตอเนองบรเวณทยดตดกบแผนเอวเสา

(ค) กาลงรบแรงเฉอนออกแบบของเขตแผงรอยตอเสาและคาน

(ง) ผลรวมของกาลงครากทคาดหวงของแผนปกคานทถายแรงเขาแผนเหลกตอเนอง

7.3.5 การตอทาบเสา

การตอทาบเสาตองเปนตามขอกาหนดในขอ 4.5.4 และมขอกาหนดเพมเตมดงน

(1) ในการตอทาบเสาดวยการเชอม ตองใชการเชอมแบบรองทะลตลอด

(2) สาหรบการตอทาบเสาดวยสลกเกลยว รอยตอทาบตองมกาลงรบโมเมนตดดทตองการ

อย างน อย เท า กบ xyy ZFR ส าห รบ ว ธ LRFD ห รอ 5.1/xyy ZFR ส าห รบ ว ธ ASD

ของเสาตนทเลกกวา และรอยตอทาบแผนเอวเสาตองมกาลงตานทานแรงเฉอนทตองการไม

นอยกวา HM pc / สาหรบวธ LRFD หรอ HM pc 5.1/ สาหรบวธ ASD โดยท

pcM คอ ผลรวมของกาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบของเสาทอยดานบนและดานลาง

ของรอยตอทาบเสา

Page 56: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 43

บทท 8 โครงแกงแนงตรงศนยธรรมดา

โครงแกงแนงเปนระบบโครงสรางทนยมใชเพอตานแรงแผนดนไหวและแรงลมเนองจากชนสวนโครงสราง

ตามแนวทแยงเปนองคอาคารหลกททาหนาทรบแรงดานขางและมสวนชวยในการเพมเสถยรภาพใหระบบ

โครงสรางโดยรวม รปแบบของโครงแกงแนงทใชโดยทวไปแสดงดงรปท 3 ภายใตแรงแผนดนไหว ชนสวน

แกงแนงอาจเกดจดหมนพลาสตกและมการถายแรงไปยงเสาและคานทรอยตอของชนสวนแกงแนง สงผลให

การออกแบบโครงแกงแนงเพอตานทานแรงแผนดนไหวตองพจารณาใหเสา คาน และรอยตอมกาลงและ

ความสามารถในการเสยรปทสอดคลองกบขนาดของแรง และการหมนทจดหมนพลาสตกของแกงแนง

มาตรฐานนครอบคลมการออกแบบระบบโครงแกงแนงสามประเภทคอ โครงแกงแนงเหลกตรงศนยธรรมดา

(ordinary steel concentric braced frame, OCBF) โครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษ

(special steel concentric braced frame, SCBF) และโครงแกงแนงเหลก เยองศนย (eccentrically

braced frame, EBF) โดยทขอกาหนดในการออกแบบโครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษและ

โครงแกงแนงเหลกเยองศนยเปนไปตามรายละเอยดในบทท 9 และบทท 10 การจาแนกระหวางโครงแกงแนง

ตรงศนยและโครงแกงแนงเยองศนยพจารณาไดจากระยะเยองศนย (eccentricity) ของชนสวนแกงแนง

ซงโครงแกงแนงตรงศนยคอโครงแกงแนงทชนสวนแกงแนงมระยะเยองศนยนอยกวาความลกของคาน

นอกจากน การออกแบบโครงแกงแนงตองพจารณาผลของระยะเยองทมตอองคอาคารรวมดวย

(ก) โครงแกงแนงรปตวว

(V-braced)

(ข) โครงแกงแนงรปตววควา

(inverted V-braced)

(ค) โครงแกงแนงรปตวเอกซ

(X-braced)

(ง) โครงแกงแนงแบบทแยง

(diagonal braced)

รปท 3 รปแบบของโครงแกงแนง

(ขอ 8)

โครงแกงแนงเหลกตรงศนยธรรมดาจดเปนระบบโครงแกงแนงทมความเหนยวนอยกวาโครงแกงแนงเหลก-

ตรงศนยทมความเหนยวพเศษและโครงแกงแนงเหลกเยองศนย สงผลใหตองทาการออกแบบระบบโครงสราง

ใหมกาลงในการรบแรงดานขางมากกวาโครงแกงแนงทงสองระบบทกลาวมา

Page 57: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 44

8.1 ขอกาหนดของระบบโครงสราง

8.1.1 โครงแกงแนงรปตวว และโครงแกงแนงรปตววควา

สาหรบโครงแกงแนงรปตววและโครงแกงแนงรปตววควา บรเวณรอยตอระหวางแกงแนงและ

คานตองมความตอเนองและเปนไปตามขอกาหนดดงน

8.1.1.1 กาลงท ตองการสามารถคานวณไดจากการรวมแรงตามทกาหนดในมาตรฐาน

การออกแบบอาคารตานการสนสะเทอนของแผนดนไหว (มยผ.1302) โดยสมมตให

แกงแนงไมมสวนรวมในการรบนาหนกเนองจากแรงโนมถวง และสาหรบการรวมแรงท

พจารณาแรงแผนดนไหว สามารถคานวณแรงแผนดนไหวทถายเขาชนสวนแกงแนงได

ดงน

(1) แรงดงในแกงแนง ใหใชคานอยทสดของคาดงน

(ก) กาลงครากทคาดหวงภายใตแรงดงของแกงแนง มคาเทากบ gyy AFR

(ข) ผลของแรงทพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคา

(ค) แรงสงสดทสามารถเกดขนไดในระบบโครงสราง

(2) แรงอดในแกงแนง สมมตใหมคาเทากบรอยละ 30 ของกาลงรบแรงอดระบ

8.1.1.2 ชนสวนแกงแนงตองมการคายนดานขางทจดตดชนสวน ยกเวนกรณทแกงแนงมกาลง

และสตฟเนสในทศออกนอกระนาบเพยงพอในการรกษาเสถยรภาพของโครงสราง

โดยรวม

8.1.2 โครงแกงแนงรปตวเค (K-braced)

โครงแกงแนงเหลกตรงศนยธรรมดาไมอนญาตใหมการใชโครงแกงแนงรปตวเค

8.2 ขอกาหนดขององคอาคาร

(1) อตราสวนความกวางตอความหนาของชนสวนหนาตดแกงแนงตองเปนไปตามขอกาหนดชนสวนทม

ความเหนยวปานกลางในขอ 4.1

(2) ชนสวนโครงแกงแนงรปตววและโครงแกงแนงรปตววควาตองมอตราสวนความชะลด ( rKL / ) ไมเกน

yFE /4

(3) กาลงทตองการของรอยตอแกงแนงแบบทแยง (diagonal brace connection) ตองพจารณาผลของแรง

ทไดจากการคานวณโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา ทงน กาลงทตองการของรอยตอแกงแนงตองมคา

ไมเกนกวาคาดงน

Page 58: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 45

(ก) กาลงครากทคาดหวงของแกงแนงภายใตแรงดง มคาเทากบ gyy AFR สาหรบวธ LRFD หรอ

3/2 gyy AFR สาหรบวธ ASD

(ข) กาลงครากทคาดหวงของแกงแนงภายใตแรงอดคณดวย 1.0 สาหรบวธ LRFD หรอ หารดวย 1.5

สาหรบวธ ASD ในกรณทกาลงครากหมายของแกงแนงภายใตแรงอดเปนคาทนอยกวาระหวาง

gyy AFR กบ gcreAF14.1 โดยท creF คอ หนวยแรงวกฤต ( crF ) ทไดจากการใชหนวยแรงคราก

ทคาดหวง ( yyFR ) แทนคากาลงครากระบ ( yF ) ในการคานวณหนวยแรงวกฤตขององคอาคาร

ภายใตแรงอด

(ค) กรณทใชรเจาะขนาดใหญกวามาตรฐาน กาลงทตองการสาหรบการเลอนไถลทสภาวะขดสดของ

สลกเกลยวตองไมเกนกวาคาการรวมแรงแบบไมพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคาตามทกาหนดใน

มยผ.1302

Page 59: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 46

Page 60: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 47

บทท 9 โครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษ

โครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษคอโครงแกงแนงทมการออกแบบใหองคอาคารและ

รอยตอสามารถรองรบการเสยรปแบบไมยดหยนได และยอมใหระบบโครงแกงแนงเกดการเสยรป

แบบไมยดหยนจากการโกงเดาะของแกงแนงและการครากของแกงแนงภายใตแรงดงได

9.1 การวเคราะห

กาลงทตองการของเสา คาน และรอยตอสามารถคานวณโดยใชจากการรวมแรงโดยพจารณา

แรงแผนดนไหวขยายคาตามทกาหนดใน มยผ.1302-52 ในการคานวณแรงแผนดนไหวขยายคา แรงในแนวราบ

ทคานงถงตวประกอบกาลงสวนเกน ( mhE ) ตองเปนคาทมากทสดทไดจากการวเคราะห 2 วธ ดงน

(ก) การวเคราะหโดยสมมตใหแกงแนงรบแรงไดตามกาลงทคาดหวงภายใตแรงดงหรอแรงอด ในกรณ

กาลงดงทคาดหวงของแกงแนงเทากบ gyy AFR

กาลงอดทคาดหวงของแกงแนงเทากบคาทนอยกวาระหวาง gyy AFR และรอยละ 114 ของ gcreAF โดย

ท creF คอ คาหนวยแรงวกฤต ( crF ) ทไดจากการใชหนวยแรงครากทคาดหวง ( yyFR ) แทนคากาลงคราก

ระบ ( yF ) ในการคานวณหนวยแรงวกฤตขององคอาคารภายใตแรงอด

(ข) การวเคราะหโดยสมมตใหแกงแนงรบแรงดงไดตามกาลงทคาดหวง สวนแกงแนงรบแรงอดมกาลงเทากบ

กาลงทคาดหวงหลงการโกงเดาะ สาหรบกรณทกาลงอดทคาดหวงหลงการโกงเดาะมคาสงสดเทากบ

รอยละ 30 ของกาลงรบแรงอดทคาดหวงของแกงแนง

9.1.1 กาลงทตองการของแกงแนง

แกงแนงตองคานวณใหรบแรงอดหรอแรงดง โดยไมรวมผลของนาหนกบรรทกเนองจาก

แรงโนมถวง การวเคราะหตองพจารณาแรงทกระทาในระนาบของโครงแกงแนงทงสองทศทาง

9.1.2 กาลงทตองการของเสา

กาลงทตองการของเสาตองมากกวาคาทนอยทสดของคาแรงดงตอไปน

(ก) แรงทไดจากการคานวณโดยการรวมแรงทพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคา ซงใหแรงดงกลาว

กระทากบแบบจาลองโครงสรางทไมมแกงแนงรบแรงอดในระบบโครงสราง

(ข) กาลงตานทานการพลกควาของฐานราก

Page 61: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 48

(ค) แรงทไดจากวธวเคราะหการตอบสนองของโครงสรางไมเชงเสนแบบประวตเวลา (nonlinear

response history procedure) ตามทกาหนดใน มยผ. 1302

9.2 ขอกาหนดของระบบโครงสราง

9.2.1 สาหรบทกแนวแกนของแกงแนง ชนสวนแกงแนงรบแรงดงตองมสวนรวมในการรบแรงในแนวราบ

อยางนอยรอยละ 30 แตไมเกนรอยละ 70 ของแรงในแนวราบทงหมด ยกเวนในกรณทแกงแนงรบ

แรงอดมกาลงมากกวากาลงทตองการ ภายใตการรวมแรงทพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคา โดยท

แนวของแกงแนง หมายถง แกงแนงทมระยะเยองจากระนาบไมเกนรอยละ 10 ของขนาดอาคาร

ในทศทางตงฉากกบแนวแกงแนง

9.2.2 สาหรบโครงแกงแนงรปตววและโครงแกงแนงรปตววควา คานบรเวณจดตอของแกงแนง

ตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) คานตองตอเนองตลอดระหวางชวงเสา

(2) คานตองมการคายนตามขอกาหนดขององคอาคารทมความเหนยวปานกลางตามขอ 4.2.1

และตองมการคายนทจดตดของโครงแกงแนงรปตววและโครงแกงแนงรปตววควา ยกเวนกรณ

ทคานมกาลงและสตฟเนสในทศออกนอกระนาบเพยงพอในการรกษาเสถยรภาพระหวาง

จดคายน

9.2.3 โครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษไมอนญาตใหมการใชโครงแกงแนงรปตวเค

9.2.4 โครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษไมอนญาตใหใชระบบแกงแนงรบแรงดงเพยง

อยางเดยว (tension-only frame)

9.3 ขอกาหนดขององคอาคาร

องคอาคารตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) เสาตองเปนไปตามขอกาหนดขององคอาคารทมความเหนยวสง และคานตองเปนไปตามขอกาหนดของ

องคอาคารทมความเหนยวปานกลางตามขอ 4.1

(2) แกงแนงตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) แกงแนงตองมอตราสวนความชะลด ( rKL / ) ไมเกน 200

(ข) แกงแนงหนาตดประกอบ (built-up brace) ตองมระยะหางของตวตอยด (connector) ททาให

อตราสวนความชะลด ( ira / ) ของแตชนสวนระหวางตวตอยดไมเกนรอยละ 40 ของอตราสวน

ความชะลดของแกงแนงหนาตดประกอบ

Page 62: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 49

ผลรวมกาลงรบแรงเฉอนของตวตอยดตองมคาไมนอยกวากาลงรบแรงดงของแตละชนสวน ระยะหาง

ของตวตอยดตองสมาเสมอ ตองใชตวตอยดอยางนอย 2 ตวในแตละหนาตดประกอบ และตองไม

ตอยดท กงกลางชวงความยาวทคดเปนรอยละ 25 ของความยาวแกงแนงทปราศจากการคายน

(clear brace length)

(ค) พนทหนาตดสทธประสทธผลของแกงแนงตองไมนอยกวาพนทหนาตดรวมของแกงแนง กรณทม

การเสรมกาลงแกงแนง กาลงครากระบตาสดของสวนเสรมกาลงตองมคาอยางนอยเทากบกาลงคราก

ระบตาสดของแกงแนง และการตอยดตองทาใหสวนเสรมกาลงพฒนากาลงรบนาหนกไดตามตองการ

(3) รายละเอยดของเขตปกปองตองเปนไปตามขอ 4.3 นอกจากน บรเวณอนทจดใหเปนเขตปกปอง

ประกอบดวยระยะกงกลางทคดเปนรอยละ 25 ของความยาวแกงแนง และระยะทวดจากรอยตอถงระยะ

เทากบความลกของแกงแนงในระนาบการโกงเดาะโดยวดรวมชนสวนทตอยดแกงแนงเขากบคานและเสา

กลาวคอ เขตปกปองของโครงแกงแนงรปตววควาและโครงแกงแนงรปตวเอกซเปนไปตามพนทแรเงา

ในรปท 4

(ก) โครงแกงแนงรปตววควา

รปท 4 เขตปกปองของโครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษ

(ขอ 9.3)

Page 63: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 50

(ข) โครงแกงแนงรปตวเอกซ

รปท 4 (ตอ) เขตปกปองของโครงแกงแนงเหลกตรงศนยทมความเหนยวพเศษ

(ขอ 9.3)

9.4 ขอกาหนดของรอยตอ

9.4.1 รอยเชอมวกฤต

รอยตอเชอมตอไปนจดเปนรอยเชอมวกฤต และตองเปนไปตามขอกาหนดโลหะเชอมในขอ

3.4 สาหรบรายละเอยดและวธการเชอม ตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน AWS

D1.1/D1.1M และมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M

(ก) รอยเชอมแบบรองในตาแหนงทมการตอทาบเสา

(ข) รอยเชอมทฐานเสา ยกเวนกรณทสามารถพสจนไดวาฐานเสาถกปองกนไมใหเกดจดหมน

เนองจากการยดรง และไมมแรงดงเกดขนภายใตการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหวขยายคา

(ค) รอยตอของเสาและคาน ในขอ 9.4.2(2)

9.4.2 รอยตอเสาและคาน

ในกรณทมแกงแนงหรอแผนประกบ (gusset plate) มายดเขากบรอยตอของเสาและคาน

ตองจดใหรอยตอเสาและคานดงกลาว เปนไปตามขอกาหนดขอใดขอหนงดงน

Page 64: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 51

(1) รอยตอตองเปนรอยตออยางงาย และสามารถตานทานมมหมนได 0.025 เรเดยน

(2) รอยตอตองไดรบการออกแบบใหตานทานโมเมนตดดเทากบคาทนอยทสดของคาดงน

(ก) โมเมนตดดทคานวณจากกาลงรบโมเมนตดดทคาดหวงของคาน ( pyMR ) คณดวย 1.1

สาหรบวธ LRFD หรอคณ 1.1/1.5 สาหรบวธ ASD

(ข) โมเมนตดดทไดจากการรวมกาลงรบโมเมนตดดทคาดหวงของเสา ( ZFR yy ) คณ

ดวย 1.1 สาหรบวธ LRFD หรอคณ 1.1/1.5 สาหรบวธ ASD

โมเมนตดดคาดงกลาว ตองนามาพจารณารวมกบกาลงทตองการของรอยตอแกงแนงและ

รอยตอคานซงรวมแรงทเพมขนจากการถายแรงของแผนไดอะแฟรม (amplified diaphragm

collector forces) รวมดวย

9.4.3 กาลงทตองการของรอยตอแกงแนง

กาลงดง กาลงอด และกาลงรบโมเมนตดดของรอยตอแกงแนง รวมถงรอยตอเสาและคานท

เปนสวนหนงของระบบโครงแกงแนง ตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) กาลงดงทใชในการออกแบบใหใชคาทนอยทสดของคาดงน

(ก) กาลงดงครากทคาดหวงของแกงแนง ซงเทากบ AFR yy สาหรบวธ LRFD และ

5.1/gyy AFR สาหรบวธ ASD

(ข) แรงสงสดทไดสามารถถายเขาสชนสวนแกงแนงได

กรณทใชรเจาะขนาดใหญกวามาตรฐาน กาลงทตองการสาหรบการเลอนไถลทสภาวะขดสด

ของสลกเกลยวตองไมเกนกวาคาการรวมแรงแบบไมพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคา

(2) กาลงอดทตองการของรอยตอแกงแนงในกรณท พจารณาการโกงเดาะทสภาวะขดสด

ใหค านวณจากรอยละ 110 ของก าลง อด ทคาดหวงของแกงแนง สาหรบวธ LRFD

และคานวณจากการคณคากาลงอดทคาดหวงของแกงแนงดวยคา 1.1/1.5 สาหรบวธ ASD

โดยคากาลงอดทคาดหวงของแกงแนงตองเปนไปตามทกาหนดในขอ 9.1

(3) รอยตอแกงแนงตองออกแบบใหสามารถรบโมเมนตดดเนองจากการโกงเดาะของแกงแนงได

และตองเปนไปตามขอกาหนดขอใดขอหนงดงน

(ก) รอยตอแกงแนงตองออกแบบใหมกาลงเพยงพอกบโมเมนตดดทเกดจากการโกงเดาะของ

แกงแนง โม เมนตดดท ต องการของรอยตอแกงแนงค านวณจากรอยละ 110

ของโมเมนตดดทคาดหวงของแกงแนง สาหรบวธ LRFD และคานวณจากการคณคา

Page 65: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 52

โมเมนตดดทคาดหวงของแกงแนงดวยคา 1.1/1.5 สาหรบวธ ASD โดยทกาลง

รบ โม เมน ต ด ดท ค าดห ว งของแกงแนงค าน วณ ได จาก pyMR ของแกงแนง

รอบแกนการโกงเดาะวกฤต (critical buckling axis)

(ข) รอยตอแกงแนงทมความสามารถตานทานมมหมนเนองจากการโกงเดาะของแกงแนง

ตองมกาลงตานทานการหมนทเพยงพอเพอรองรบมมหมนทเกดขนจากการเคลอนท

สมพทธระหวางชนทกาหนดสาหรบการออกแบบได และยอมใหรอยตอแกงแนงเกด

การหมนแบบไมยดหยนได

(4) รอยตอทาบเสาตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 4.5.4 โดยรอยเชอมแบบรองท ใช ใน

การตอทาบเสาตองเปนแบบรองทะลตลอด รอยตอทาบเสาตองออกแบบใหมกาลงรบโมเมนต

ดดอยางนอยรอยละ 50 ของกาลงรบโมเมนตดดของเสาทเลกกวาทมาตอทาบกน และกาลง

รบแรงเฉอนทตองการมคาเทากบ cpc HM / สาหรบวธ LRFD และ cpc HM 5.1/

สาหรบวธ ASD โดยท pcM คอ ผลรวมของกาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบของเสาทอย

ดานบนและดานลางรอยตอทาบเสา และ cH คอ ระยะความสงชวงวางระหวางคานดานบน

และดานลางโดยคดแผนพนรวมดวย

Page 66: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 53

บทท 10

โครงแกงแนงแบบเยองศนย

โครงแกงแนงแบบเยองศนยคอโครงแกงแนงทมปลายอยางนอยหนงดานตอกบคานในตาแหนงทกอใหเกด

การเยองศนยระหวางจดตดของแนวกงกลางชนสวนแกงแนงสองตวทอยใกลกนกบแนวกงกลางคาน หรอมการ

เยองศนยระหวางจดตดของแนวกงกลางชนสวนแกงแนงและเสากบแนวกงกลางคาน ทาใหสวนเชอมโยงตอง

รบแรงเฉอนและโมเมนตดดสง ตวอยางของโครงแกงแนงเหลกแบบเยองศนย แสดงดงรปท 5 สวนเชอมโยงใน

โครงแกงแนงแบบเยองศนยตองออกแบบใหมความเหนยวเพยงพอเพอรองรบการเสยรปแบบไมยดหยน รวมถง

สวนเชอมโยงของระบบโครงแกงแนง ตองออกแบบโดยคานงถงการครากเนองจากแรงเฉอนและโมเมนตดด

รวมดวย

(ก) (ข)

(ค) (ง)

a = สวนเชอมโยง, b = สวนของคานนอกสวนเชอมโยง, c = แกงแนงทแยง, d = เสา

รปท 5 โครงแกงแนงแบบเยองศนย

(ขอ 10)

Page 67: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 54

10.1 ขอกาหนดในการวเคราะห

กาลงทตองการของแกงแนง รอยตอแกงแนง สวนของคานนอกสวนเชอมโยง และเสาตองคานวณจาก

การรวมแรงโดยพจารณาแรงแผนดนไหวขยายคาตามทกาหนดใน มยผ.1302 ในการคานวณแรงแผนดนไหว

ขย ายค า แ รง ใน แน ว ราบ ท ค าน งถ งต วป ระกอบ ก าล งส วน เกน ( mhE ) ค าน วณ ได จ ากแ รงใน

องคอาคารทกาหนดใหแรงทปลายแกงแนงมคาตามกาลงรบแรงเฉอนปรบคาของสวนเชอมโยง (adjusted link

shear strength) สาหรบกรณทกาลงรบแรงเฉอนปรบคาของสวนเชอมโยงมคาเทากบ yR คณดวยกาลง

รบแรงเฉอนระบ ( nV ) ของสวนเชอมโยงตามขอกาหนดในขอ 10.3.4(2) และคณดวย 1.25 สาหรบ

สวนเชอมโยงหนาตดรปตวไอหรอคณดวย 1.4 สาหรบสวนเชอมโยงหนาตดรปกลอง ยกเวนกรณดงน

(1) แรงในแนวราบทคานงถงตวประกอบกาลงสวนเกน ( mhE ) ยอมใหมคาเทากบรอยละ 88 ของแรงทไดจาก

การคานวณในขางตน สาหรบการออกแบบองคอาคารดงน

(ก) สวนของคานทอยนอกสวนเชอมโยง

(ข) เสาในโครงอาคาร ซงมแกงแนงตงแต 3 ชนขนไป

(2) ยอมใหไมรวมโมเมนตดดซงเกดจากการเคลอนทดานขางจากแรงแผนดนไหวในการคานวณ แตตองรวม

โมเมนตดดทเกดจากแรงกระทาระหวางจดรองรบดานขางของเสาในการคานวณดวย

(3) กาลงทตองการของเสาตองไมเกนกวาคาทนอยทสดของคาแรงดงน

(ก) แรงทพจารณาจากกาลงตานทานการพลกควาของฐานราก

(ข) แรงทไดจากการวเคราะหการตอบสนองไมเชงเสนแบบประวตเวลา ตามมาตรฐาน มยผ.1302-52

โดยมมหมนแบบไมยดหยนของสวนเชอมโยงคานวณไดจากการเคลอนทสมพทธระหวางชนสาหรบ

การออกแบบซงพจารณาเฉพาะคาในสวนทไมยดหยน นอกจากน มมหมนแบบไมยดหยนสามารถคานวณได

จากการวเคราะหการตอบสนองไมเชงเสนแบบประวตเวลาตามมาตรฐาน มยผ.1302-52

10.2 ขอกาหนดของระบบโครงสราง

10.2.1 มมหมนของสวนเชอมโยง

มมหมนของสวนเชอมโยงเปนมมแบบไมยดหยน (inelastic angle) ระหวางสวนเชอมโยง

และคานทอยนอกสวนเชอมโยง ในกรณทการเคลอนทสมพทธระหวางชนเทากบการเคลอนท

สมพทธระหวางชนทใชในการออกแบบ ( ) โดยทมมหมนของสวนเชอมโยงตองไมเกนกวาคา

ดงน

(1) 0.08 เรเดยน สาหรบสวนเชอมโยงทยาวเทากบหรอนอยกวารอยละ 160 ของ pp VM /

Page 68: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 55

(2) 0.02 เรเดยน สาหรบสวนเชอมโยงทยาวไมนอยกวารอยละ 260 ของ pp VM /

โดยท pM = กาลงรบโมเมนตดดพลาสตกระบ (นวตน มลลเมตร)

pV = กาลงรบแรงเฉอนระบของสวนเชอมโยง (นวตน)

สาหรบสวนเชอมโยงทมความยาวระหวางรอยละ 160 ของ pp VM / ถงรอยละ 260 ของ

pp VM / ใหใชการประมาณเชงเสน (linear interpolation) ระหวางคาทกาหนดไวขางตน

การคานวณมมหมนของสวนเชอมโยง สามารถคานวณไดตามรปท 6

รปท 6 การคานวณมมหมมของสวนเชอมโยง

(ขอ 10.2.1)

10.2.2 การคายนสวนเชอมโยง

ตาแหนงปลายสวนเชอมโยงหนาตดรปตวไอตองมการคายนทงทปกบนและปกลางของ

หนาตด โดยคายนตองมกาลงและสตฟเนสตามขอกาหนดการคายนพเศษทจดหมนพลาสตก

ตามขอ 4.2.3

Page 69: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 56

10.3 ขอกาหนดขององคอาคาร

10.3.1 อตราสวนความกวางตอความหนาของหนาตดชนสวนแกงแนงตองเปนไปตามขอกาหนดของ

องคอาคารทมความเหนยวปานกลาง

10.3.2 อตราสวนความกวางตอความหนาของหนาตดเสาตองเปนไปตามขอกาหนดขององคอาคารทม

ความเหนยวสง

10.3.3 กรณทคานภายนอกสวนเชอมโยงมหนาตดทแตกตางจากคานภายในสวนเชอมโยง อตราสวน

ความกวางตอความหนาของหนาตดคานตองเปนไปตามขอกาหนดขององคอาคารทม

ความเหนยวปานกลาง

10.3.4 สวนเชอมโยงเปนสวนทรบแรงเฉอนและโมเมนตดดเนองจากการเยองศนยระหวางจดตดของ

แนวกงกลางแกงแนง 2 ตวทอยใกลกบแนวกงกลางคาน หรอการเยองศนยระหวางจดตดของ

กงกลางแกงแนงและเสากบแนวกงกลางคาน โดยทสวนเชอมโยงเปนสวนทยดระหวางรอยตอ

ของแกงแนง 2 แกงแนงทอยใกลกน หรอระหวางรอยตอแกงแนงกบหนาเสา ยกเวนกรณท

กาหนดเปนรปแบบอนตามขอ 10.4.5 ซงสวนเชอมโยงตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) ขอจากด

(ก) สวนเชอมโยงตองเปนหนาตดรปตวไอ ซ งอาจเปนได ท งหนาตดขนรปรอน

หนาตดประกอบ หรอหนาตดประกอบรปกลอง (built-up box section) แตไม

อนญาตใหใชหนาตดแบบกลวงเปนสวนเชอมโยง

(ข) อตราสวนความกวางตอความหนาของหนาตดสวนเชอมโยงตองเปนไปตาม

ขอกาหนดขององคอาคารทมความเหนยวสง ยกเวนกรณปกของสวนเชอมโยงหนาตด

รปตวไอทมความยาวนอยกวาหรอเทากบรอยละ 160 ของ pp VM / อนญาตให

อตราสวนความกวางตอความหนาของหนาตดเปนไปตามขอกาหนดขององคอาคาร

ทมความเหนยวปานกลาง

(ค) แผน เอวของส วน เช อ ม โย งต อ งม ค ว ามห น าเด ย ว แล ะไม อน ญ าต ให ใช

แผนเสรมความหนาสาหรบการเสรมกาลง

(ง) สวนเชอมโยงหนาตดประกอบตองใชการเชอมแบบรองทะลตลอดในการตอยด

แผนเอวเขากบแผนปก

(จ) สวนเชอมโยงหนาตดประกอบรปกลองตองมโมเมนตความเฉอยรอบแกนในระนาบ

ของโครงแกงแนงเแบบเยองศนย มากกวารอยละ 67 ของโมเมนตความเฉอย

รอบแกนตงฉากกบระนาบของโครงแกงแนงเแบบเยองศนย

Page 70: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 57

(2) กาลงรบแรงเฉอน

กาลงรบแรงเฉอนสาหรบการออกแบบของสวนเชอมโยงซงมคาเทากบ nvV สาหรบ

วธ LRFD และ vnV / สาหรบวธ ASD โดยคา nV พจารณาจากคาทนอยทสดระหวางคา

nV สาหรบการครากเนองจากแรงเฉอนของแผนเอว และคา nV สาหรบการครากจาก

โมเมนตดดของหนาตดทงหมด โดยทงสองกรณ v มคาเทากบ 0.90 สาหรบวธ LRFD

และ v มคาเทากบ 1.67 สาหรบวธ ASD

(ก) การครากเนองจากแรงเฉอน

pn VV (28)

โดยท pV = lwyAF6.0 สาหรบ 15.0/ cr PP (นวตน)

= 2/16.0 crlwy PPAF สาหรบ 15.0/ cr PP (นวตน)

lwA = fw tdt 2 ส า ห ร บ ส ว น เช อ ม โย ง ห น า ต ด ร ป ต ว ไอ

(ตารางมลลเมตร)

= fw tdt 22 ส า ห ร บ ส ว น เช อ ม โย งห น า ต ด ร ป ก ล อ ง

(ตารางมลลเมตร)

rP = uP สาหรบวธ LRFD หรอ aP สาหรบวธ ASD (นวตน)

uP = กาลงรบแรงตามแนวแกนทตองการทไดจากการรวมแรงตาม

วธ LRFD (นวตน)

aP = กาลงรบแรงตามแนวแกนทตองการทไดจากการรวมแรงตาม

วธ ASD (นวตน)

cP = yP สาหรบวธ LRFD หรอ 5.1/yP สาหรบวธ ASD (นวตน)

yP = กาลงครากแรงตามแนวแกนระบมคาเทากบ gyAF (นวตน)

(ข) การครากเนองจากโมเมนตดด

eMV pn /2 (29)

โดยท pM = ZFy สาหรบ 15.0/ cr PP (นวตน - มลลเมตร)

=

85.0

/1 cry

PPZF สาหรบ 15.0/ cr PP

(นวตน - มลลเมตร)

Page 71: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 58

e = ความยาวชวงสวนเชอมโยง วดจากระยะระหวางปลายของ

ชนสวนแกงแนงสองชน หรอวดจากระยะระหวางแกงแนงและ

หนาเสา (มลลเมตร)

(3) ความยาวสวนเชอมโยง

สาหรบกรณท 15.0/ cr PP ความยาวของสวนเชอมโยงตองมคาไมเกนคาดงน

กรณ 5.0' p

p

V

Me

6.1

กรณ 5.0' '3.015.16.1

p

p

V

Me

โดยท ' =

cr

cr

VV

PP

/

/

rV = uV สาหรบวธ LRFD หรอ aV สาหรบวธ ASD (นวตน)

uV = กาลงรบแรงเฉอนทตองการทไดจากการรวมแรงตามวธ

LRFD (นวตน)

aV = กาลงรบแรงเฉอนทตองการทไดจากการรวมแรงตามวธ

ASD (นวตน)

cV = yV สาหรบวธ LRFD หรอ 5.1/yV สาหรบวธ ASD

(นวตน)

yV = กาลงรบแรงเฉอนครากระบมคาเทากบรอยละ 60 ของ

lwyAF (นวตน)

(4) แผนเสรมกาลงของสวนเชอมโยงหนาตดรปตวไอ

สวนเชอมโยงตองมแผนเสรมกาลงทแผนเอวทงสองดานตลอดความลกของหนาตด

ณ ตาแหนงทปลายแกงแนงยดตอกบสวนเชอมโยง แผนเสรมกาลงตองมความกวางรวม

ไมนอยกวา wf tb 2 และมความหนาไมนอยกวาคาทมากทสดระหวางรอยละ 75

ของความหนาแผนเอวของสวนเชอมโยง และ 10 มลลเมตร โดยท fb คอ ความกวาง

แผนปกของสวนเชอมโยง

นอกจากน ชวงระหวางสวนเชอมโยงตองมแผนเสรมกาลงทแผนเอวแบบไมรบแรงกด

(intermediate web stiffener) ตามขอกาหนดดงน

Page 72: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 59

(ก) สวนเชอมโยงทมความยาวไมเกนรอยละ 160 ของ pp VM / ตองมแผนเสรมกาลงท

แผนเอวแบบไมรบแรงกด โดยใชระยะหางของแผนเสรมกาลงไมเกน 5/30 dtw

ส าหรบสวน เช อมโยงท ออกแบบให รองรบมมหมน ได 0 .08 เรเด ยน หรอ

5/52 dtw ในกรณทสวนเชอมโยงทออกแบบใหรองรบมมหมนไดไมเกน 0.02

เรเดยน ยกเวนกรณทสวนเชอมโยงมการออกแบบใหรองรบมมหมนไดระหวาง 0.02

เรเดยน และ 0.08 เรเดยน ใหใชการประมาณเชงเสน

(ข) สวนเชอมโยงทมความยาวไมนอยกวารอยละ 260 ของ pp VM / แตไมเกนคารอย

ละ 500 ของ pp VM / ตองมแผนเสรมกาลงทแผนเอวแบบไมรบแรงกด ทระยะ

เทากบรอยละ 150 ของความกวางแผนปกของสวนเชอมโยง โดยวดจากปลายแตละ

ดานของสวนเชอมโยง

(ค) สวนเชอมโยงทมความยาวระหวางรอยละ 160 ของ pp VM / และรอยละ 260 ของ

pp VM / ตองมแผนเสรมกาลงทแผนเอวแบบไมรบแรงกดเปนไปตามขอ (ก) และ

(ข)

(ง) สวนเชอมโยงทมความยาวมากกวารอยละ 500 ของ pp VM / ไมตองจดใหมการใช

แผนเสรมกาลงทแผนเอวแบบไมรบแรงกด

(จ) แผนเสรมกาลงทแผนเอวแบบไมรบแรงกดตองมความยาวเตมความลกหนาตด

สาหรบสวนเชอมโยงทมความลกไมเกน 635 มลลเมตร ใหใสแผนเสรมกาลงท

แผนเอวเพยงดานเดยว (one-sided stiffener) โดยแผนเสรมกาลงตองมความหนา

ไมนอยกวาคาทมากทสดระหวางความหนาแผนเอวของสวนเชอมโยงหรอ 10

มลลเมตร และตองมความกวางไมนอยกวา wf tb 5.0

สาหรบสวนเชอมโยงทมความลกไมนอยกวา 635 มลลเมตร ตองมแผนเสรม

กาลงแบบไมรบแรงกดตามขอกาหนดของแผนเสรมกาลงดงทกลาวไวในขางตน

แตตองทาการเสรมกาลงแผนเอวทงสองดาน

(ฉ) กาลงทตองการของรอยเชอมแบบพอกทใชเชอมยดระหวางแผนเสรมกาลงแบบไมรบ

แรงกดและแผนเอวของสวนเชอมโยงในชวงกลางรอยตอมคาเทากบ styAF สาหรบ

วธ LRFD หรอ 5.1/styAF สาหรบวธ ASD โดยท stA คอพนทหนาตดในแนวราบ

ของแผนเสรมกาลง และ yF คอหนวยแรงครากของแผนเสรมกาลง สาหรบกาลงท

ตองการของรอยเชอมแบบพอกทใชเชอมยดระหวางแผนเสรมกาลงแบบไมรบแรงกด

และแผนปกของสวนเชอมโยงมคาเท ากบ 4/styAF สาหรบวธ LRFD หรอ

5.14/styAF สาหรบวธ ASD

Page 73: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 60

(5) แผนเสรมกาลงของสวนเชอมโยงหนาตดรปกลอง

สวนเชอมโยงหนาตดรปกลองตองมแผนเสรมกาลงทแผนเอวตลอดความลกของ

หนาตด ณ ตาแหนงทปลายแกงแนงยดตอกบสวนเชอมโยง โดยทาการเสรมแผนเสรม

กาลงเพยงดานเดยวทแตละแผนเอวของสวนเชอมโยง การเชอมแผนเสรมกาลงสามารถ

เลอกทาไดระหวางดานในหรอดานนอกของแผนเอว แผนเสรมกาลงแตละแผนตองม

ความกวางไมน อยกวารอยละ 50 ของความกวางดาน ในของหน าตดรปกลอง

และมความหนาไมนอยกวาคาทมากทสดระหวางรอยละ 75 ของความหนาแผนเอว

ของสวนเชอมโยงและ 13 มลลเมตร

นอกจากน ชวงระหวางกลางของสวนเชอมโยงตองมแผนเสรมกาลงทแผนเอวแบบ

ไมรบแรงกดตามขอกาหนดดงน

(ก) สวนเชอมโยงทมความยาวไมเกนรอยละ 160 ของ pp VM / และมอตราสวน

ความลกตอความหนาของแผนเอว ( wth / ) ไมนอยกวา yFE /64.0 ตองม

แผนเสรมกาลงทเอวตลอดความลกของหนาตด โดยใชการเสรมแผนเสรมกาลงเพยง

ดานเดยวทแตละแผนเอวของสวนเชอมโยง และมระยะหางของแผนเสรมกาลงไมเกน

8/220 fw tdt

(ข) สวนเชอมโยงทมความยาวไมเกนรอยละ 160 ของ pp VM / และมอตราสวนความ

ลกตอความหนาของแผนเอว ( wth / ) ไมเกน yFE /64.0 อนโลมใหไมตองใชแผน

เสรมกาลงทแผนเอวแบบไมรบแรงกด

(ค) สวนเชอมโยงทมความยาวไมนอยกวารอยละ 160 ของ pp VM / อนโลมใหไมตองใช

แผนเสรมกาลงทแผนเอวแบบไมรบแรงกด

(ง) การเสรมแผนเสรมกาลงทแผนเอวแบบไมรบแรงกดตองทาตลอดความลกของ

หนาตด โดยทการเชอมสามารถเลอกทาไดระหวางดานในหรอดานนอกแผนเอวของ

สวนเชอมโยง

(จ) กาลงทตองการของรอยเชอมแบบพอกทใชเชอมยดแผนเสรมกาลงแบบไมรบแรงกด

เขากบแผนเอวของสวนเชอมโยงในชวงระหวางกลางมคาเทากบ styAF สาหรบวธ

LRFD หรอ 5.1/styAF สาหรบวธ ASD โดยท stA คอ พนทหนาตดในแนวราบของ

แผนเสรมกาลง และ yF คอ หนวยแรงครากของแผนเสรมกาลง ซงแผนเสรมกาลง

แบบไมรบแรงกดอาจไมตองเชอมตดกบแผนปกของสวนเชอมโยง

Page 74: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 61

10.3.5 เขตปกปอง

สวนเชอมโยงในโครงแกงแนงแบบเยองศนยตองพจารณาเปนเขตปกปอง นอกจากน

เขตปกปองตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 4.3

10.4 ขอกาหนดของรอยตอ

10.4.1 รอยเชอมวกฤต

รอยตอเชอมตอไปนจดเปนรอยเชอมวกฤต และตองเปนไปตามขอกาหนดโลหะเชอมในขอ

3.4 สาหรบรายละเอยดและวธการเชอม ตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน AWS

D1.1/D1.1M และมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M

(1) รอยเชอมแบบรองทะลตลอดในตาแหนงทมการตอทาบเสา

(2) รอยเชอมทฐานเสา ยกเวนกรณทสามารถพสจนไดวาฐานเสาถกปองกนไมใหเกดจดหมน

เนองจากการยดรง และไมมแรงดงเกดขนภายใตการรวมแรงโดยใชแรงแผนดนไหว

ขยายคา

(3) รอยเชอมทรอยตอเสาและคานตามขอ 10.4.2(2)

(4) รอยเชอมทตอยดระหวางแผนปกและแผนเอวของสวนเชอมโยงเขากบเสา

(5) รอยเชอมทตอยดระหวางแผนเอวเขากบแผนปกของคานหนาตดประกอบในสวนเชอมโยง

10.4.2 รอยตอเสาและคาน

ในกรณทใชแกงแนงหรอแผนประกบตอยดทงเสาและคานทรอยตอของเสาและคาน

รอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดขอใดขอหนงดงน

(1) รอยตอตองเปนรอยตออยางงาย และสามารถตานทานมมหมนได 0.025 เรเดยน

(2) รอยตอตองไดรบการออกแบบใหตานทานโมเมนตดดเทากบคาทนอยทสดของคาดงน

(ก) โมเมนตดดทคานวณจากกาลงรบโมเมนตดดทคาดหวงของคาน ( pyMR ) คณดวย 1.1

สาหรบวธ LRFD และ 1.1/1.5 สาหรบวธ ASD

(ข) โมเมนตดดทไดจากการรวมกาลงรบโมเมนตดดทคาดหวงของเสา ( ZFR yy ) คณ

ดวย 1.1 สาหรบวธ LRFD และ 1.1/1.5 สาหรบวธ ASD

Page 75: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 62

โมเมนตดดคาดงกลาว ตองนามาพจารณารวมกบกาลงทตองการของรอยตอ

แกงแนงและรอยตอคานซงรวมแรงทเพมขนจากการถายแรงของแผนไดอะแฟรม

รวมดวย

10.4.3 รอยตอแกงแนง

(1) กรณท ใชร เจาะขนาดใหญกวามาตรฐาน กาลง ทตองการสาหรบการเลอนไถล ท

สภาวะขดสดของสลกเกลยวตองไมเกนกวาคาการรวมแรงทมการพจารณาแรงแผนดนไหว

ขยายคารวมดวย

(2) กรณรอยตอแกงแนงทตองรบโมเมนตดดทปลายสวนเชอมโยง ใหออกแบบรอยตอเปน

แบบยดแนน

10.4.4 การตอทาบเสา

รอยตอทาบเสาตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 4.5.4 โดยรอยเชอมแบบรองทใชในการตอ

ทาบเสาตองเปนแบบรองทะลตลอด รอยตอทาบเสาตองออกแบบใหมกาลงตานทานโมเมนตดด

อยางนอยรอยละ 50 ของกาลงรบโมเมนตดดของเสาทเลกกวา

กาลงรบแรงเฉอนทตองการของรอยตอทาบเสาคานวณไดจาก cpc HM / สาหรบวธ

LRFD หรอ cpc HM 5.1/ สาหรบวธ ASD โดยท pcM คอ ผลรวมของโมเมนตดด

พลาสตกของเสาทอยดานบนและดานลางรอยตอทาบเสา และ cH คอ ระยะความสงชวงวาง

ระหวางรอยตอคานโดยรวมแผนพนโครงสราง

10.4.5 รอยตอสวนเชอมโยงและเสา

(1) ขอกาหนด

รอยตอสวนเชอมโยงและเสาตองเปนรอยตอตานทานโมเมนตดดแบบยดแนน

และตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) รอยตอตองสามารถรองรบมมหมนของสวนเชอมโยงไดตามขอกาหนดในขอ 10.2.1

(ข) กาลงรบแรงเฉอนของรอยตอในกรณทสวนเชอมโยงเกดมมหมนทจดรองรบเทากบ

มมหมนทตองการ ตองมคาไมนอยกวากาลงรบแรงเฉอนทคาดหวงของสวนเชอมโยง

ซงมคาเทากบ nyVR โดยทกาลงรบแรงเฉอนระบสามารถคานวณไดตามรายละเอยด

ในขอ 10.3.4(2)

Page 76: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 63

(ค) กาลงรบโมเมนตดดของรอยตอในกรณทสวนเชอมโยงเกดมมหมนทจดรองรบเทากบ

มมหมนทตองการ ตองมคาไมนอยกวาโมเมนตดดทสอดคลองกบกาลงรบแรงเฉอน

ระบของสวนเชอมโยงคานวณในขอ 10.3.4(2)

(2) แนวทางปฏบต

รอยตอสวนเชอมโยงและเสาสามารถพสจนไดวาเปนไปตามขอกาหนดในขอ

10.4.5(1) โดยการทดสอบดวยแรงกระทาแบบวฏจกร (cyclic test) ตามทระบใน

บทท 12 และตองมผลการทดสอบรอยตอไมนอยกวา 2 ตวอยาง อยางไรกตาม

มาตรฐานนอนโลมใหใชรายงานผลการทดสอบรอยตอจากแหลงขอมลทเชอถอได โดยท

ตวอยางรอยตอตองมลกษณะเดยวกบรอยตอท ใช ในการออกแบบโครงสรางจรง

และเปนไปตามขอกาหนดในบทท 12 ตวอยางรอยตอทใชในการทดสอบตองมขนาดของ

ชนสวน กาลงของวสด และรปแบบรอยตอเปนไปตามขอกาหนดในบทท 12

มาตรฐานนอนโลมใหไมตองทาการทดสอบดวยแรงกระทาแบบวฏจกร สาหรบกรณ

ดงน

(ก) ภายในชวงทมการเสรมกาลงของคาน มการเสรมกาลงรอยตอของเสาและคานท

ปลายสวนเชอมโยงดงรปท 7 เพอปองกนไมใหเกดการครากภายในชวงดงกลาว

(ข) กาลงของหนาตดทมการเสรมกาลงและรอยตอมคาไมนอยกวากาลงทตองการ

ซงคานวณโดยใชกาลงรบแรงเฉอนปรบคาของสวนเชอมโยง ตามขอกาหนดใน

ขอ 10.1

(ค) ความยาวของสวนเชอมโยงจากปลายตาแหนงการเสรมกาลงถงรอยตอแกงแนงมคา

ไมเกนรอยละ 160 ของ pp VM /

(ง) ในตาแหนงทเชอมระหวางสวนเชอมโยงกบสวนเสรมกาลง (link-to-reinforcement

interface) มแผนเสรมกาลงตลอดความลกของสวนเชอมโยงตามขอกาหนดใน

ขอ 10.3.4(4)

Page 77: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 64

รปท 7 การเสรมกาลงรอยตอเสาและคาน

(ขอ 10.4.5)

Page 78: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 65

บทท 11

การออกแบบรอยตอเสาและคานทมความเหนยว

ในบทนใหขอกาหนดการออกแบบรอยตอทมความเหนยวสาหรบโครงตานแรงดดทมความเหนยว

ปานกลางและโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษตามมาตรฐาน AISC 358-10 ซงรอยตอเสาและคานท

เปนไปตามขอกาหนดในบทนมความเหนยวเพยงพอสาหรบระบบตานแรงแผนดนไหว รอยตอทออกแบบ

ตามขอกาหนดไมจาเปนตองทาการทดสอบความเหนยวเพมเตม รายละเอยดการออกแบบรอยตอเสาและคาน

ในบทน ครอบคลมดวยกน 4 ประเภท ไดแก รอยตอลดหนาตดคาน รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยว

แบบทไมมและแบบทมแผนเหลกเสรมกาลง (bolted unstiffened and stiffened extended end-plate

moment connections) รอยตอยดแผนปกดวยสลกเกลยว (bolted flange plate moment connection,

BFP) และ รอยตอยดแผนเอวและแผนปกดวยรอยเชอมไมเสรมกาลง (welded unreinforced flange-

welded web moment connection, WUF-W) ก ารค าน วณ ออกแบ บ รอยต อ ให ค าน วณ ด วย ว ธ

ตวคณความตานทานและน าหนกบรรทก (LRFD) ตามมาตรฐาน AISC 360-10 และตามขอกาหนด

ในมาตรฐานน โดยรอยตอสามารถใชไดในโครงสรางตานทานการสนสะเทอนจากแผนดนไหวทออกแบบ

ดวยวธ LRFD หรอวธ ASD ได

11.1 ขอกาหนดทวไปสาหรบการออกแบบรอยตอเสาและคานทมความเหนยว

การออกแบบรอยตอเสาและคานใหมความเหนยวตามรายละเอยดของรอยตอในขอน มขอกาหนดทวไป

ดงน

11.1.1 รอยตอตองเปนรอยตอแบบยดแนน

11.1.2 องคอาคารตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

11.1.2.1 ขนาดหนาตดของเหลกขนรปรอนสาหรบรอยตอแตละประเภท ตองเปนไปตาม

ขอกาหนดในขอ 11.2 11.3 11.4 หรอ 11.5

11.1.2.2 หนาตดประกอบทสมมาตรท งสองแกนและหนาตดประกอบรปตวไอตองม

ความกวาง ความลก ความหนาของแผนปก และความหนาของแผนเอวเปนไปตาม

ขอกาหนดในเรองขนาดหนาตดของเหลกขนรปรอนสาหรบรอยตอแตละประเภท

และแผนเอวตองตอยดกบแผนปกอยางตอเนองตามขอกาหนดดงน

(1) สาหรบคานหนาตดประกอบ แผนเอวตองตอยดกบแผนปกอยางตอเนองดวย

รอยเชอมแบบรองทะลตลอด และมการเสรมกาลงดวยรอยเชอมแบบพอก

ทงสองดานในชวงระยะจากปลายคานถงตาแหนงทเลยจดหมนพลาสตกไป

อยางนอยเทากบความลกคาน โดยขนาดขาเชอมแบบพอกตาสดใหใชคาท

นอยทสดระหวาง 8 มลลเมตร และความหนาของแผนเอวคาน

Page 79: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 66

(2) สาหรบเสาหนาตดประกอบดงทแสดงตวอยางในรปท 8 การถายแรงภายใน

และหนวยแรงระหวางชนสวนของเสาหนาตดประกอบตองถายผานรอยเชอม

และเสาหนาตดประกอบยงตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) เสาหนาตดประกอบรปตวไอ (ดรปท 8(ก))

ชนสวนของเสาหนาตดประกอบรปตวไอตองเปนไปตามขอกาหนดของ

โครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

ภายในชวงระยะระหวาง 300 มลลเมตร วดจากระยะเหนอแผนปกบน

และใตแผนปกลางของคาน แผนเอวเสาตองตอยดกบแผนปกเสาอยางตอเนอง

ดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด และมการเสรมกาลงดวยรอยเชอม

แบบพอกทงสองดานในชวงความยาวดงกลาว โดยขนาดตาสดของขาเชอม

แบบพอกเปนคาทนอยทสดระหวาง 8 มลลเมตร และความหนาของแผนเอว

เสา

(ข) เสาหนาตดปกกวางประกอบรปกลอง (built-up boxed wide-flanged

section) และเสาหนาตดประกอบรปกลอง

เสาหนาตดปกกวางประกอบรปกลอง ดงรปท 8(ข) และเสาหนาตด

ประกอบรปกลอง ดงรปท 8(ค) ตองเปนไปตามขอกาหนดขององคอาคาร

ประเภทโครงตานแรงดดตามทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

อตราสวนความกวางตอความหนา ( tb / ) ของแผนปกตองไมเกนกวา

yFE /6.0 โดยท b ตองมคาไมนอยกวาระยะชองวางระหวางแผนเหลก

และอตราสวนความลกตอความหนา ( wth / ) ของแผนเอว

ภายในชวงระยะระหวาง 300 มลลเมตร วดจากระยะเหนอแผนปกบน

และใตแผนปกลางของคาน แผนเอวเสาตองตอยดกบแผนปกอยางตอเนอง

ดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด สาหรบภายนอกบรเวณนตองใชการตอยด

อยางตอเนองดวยรอยเชอมแบบรองหรอรอยเชอมแบบพอก

(ค) เสาหนาตดประกอบรปกากบาทปกกวาง (built-up cross-shaped

section)

ชนสวนของเสาหนาตดประกอบรปกากบาทปกกวาง ดงรปท 8(ง) ทง

แบบทประกอบจากเหลกหนาตดรดรอนหรอแผนเหลก ตองเปนไปตาม

Page 80: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 67

ขอกาหนดขององคอาคารประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอ

บทท 7

ภายในชวงระยะระหวาง 300 มลลเมตร วดจากระยะเหนอแผนปกบน

และใตแผนปกลางของคาน แผนเอวของหนาตดรปตวทตองตอยดกบแผนเอว

ของหนาตดรปตวไออยางตอเนองดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด และม

การเสรมกาลงดวยรอยเชอมแบบพอกทงสองดานในชวงระยะความยาวน

ขนาดตาสดของขาเชอมแบบพอก ใหใชคาทนอยทสดระหวาง 8 มลลเมตร

และความหนาของแผนเอวเสา

(ก) เสาหนาตดประกอบรปตวไอ (ข) เสาหนาตดปกกวางประกอบรปกลอง

(ค) เสาหนาตดประกอบรปกลอง (ง) เสาหนาตดประกอบรปกากบาทปกกวาง

รปท 8 ตวอยางเสาหนาตดประกอบ

(ขอ 11.1.2.2)

(ง) องคอาคารหนาตดกลวง

อตราสวนความกวางตอความหนา ( wth / ) ขององคอาคารหนาตดกลวง

ตองเปนไปตามขอกาหนดขององคอาคารประเภทโครงตานแรงดดตามท

พจารณาในบทท 6 หรอบทท 7 และเปนไปตามขอกาหนดเพมเตมสาหรบ

รอยตอแตละประเภทในขอ 11.2 11.3 11.4 หรอ 11.5

Page 81: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 68

11.1.3 ตวแปรสาหรบการออกแบบรอยตอ

(1) ตวคณลดกาลง d และ n ใหใชคาดงน

(ก) สาหรบสภาวะขดสดแบบเหนยว

0.1d

(ข) สาหรบสภาวะขดสดแบบไมเหนยว

9.0n

(2) โมเมนตดดสงสดนาจะเปน ทตาแหนงจดหมนพลาสตก คานวณไดจาก

eyyprpr ZFRCM (30)

โดยท pr

Μ = โมเมนตดดสงสดนาจะเปน (นวตน – มลลเมตร)

yR = อตราสวนระหวางหนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงครากระบตาสด

eZ = โมดลสหนาตดพลาสตกประสทธผลทจดหมนพลาสตก (มลลเมตร3)

prC = ตวประกอบสาหรบกาลงสงสดของรอยตอ โดยพจารณาพฤตกรรม

ความเครยดแขงเพมขน การยดรงเฉพาะท การเสรมกาลง และเงอนไข

อน ซง prC r คานวณไดจาก

2.12/ yuypr FFFC (31)

โดยท yF = กาลงครากระบตาสดของชนสวนทเกดการคราก (เมกะปาสกาล)

uF = กาลงดงระบตาสดของชนสวนทเกดการคราก (เมกะปาสกาล)

(3) แผนเหลกตอเนองตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาใน

บทท 6 หรอบทท 7 ยกเวนกรณ ทรอยตอแผนเหลกเสรมปลายยดดวยสลกเกลยว

(bolted end-plate connection) ใหเปนไปตามขอกาหนดในขอท 11.3

11.1.4 เขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณา

ในบทท 6 หรอบทท 7

11.1.5 เขตปกปองในคานเปนบรเวณระหวางหนาเสาถงตาแหนงทเลยจากจดหมนพลาสตกออกไปเปน

ระยะเทากบรอยละ 50 ของความลกคาน ยกเวนกรณทมการกาหนดเปนอยางอนสาหรบ

รอยตอแตละประเภท

Page 82: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 69

11.1.6 ขอกาหนดรอยเชอม

11.1.6.1 โลหะเชอมใหเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาใน

บทท 6 หรอบทท 7

11.1.6.2 แผนรองเชอมทรอยตอระหวางคานและเสา รวมถงรอยตอระหวางแผนเหลก

ตอเนองและเสามขอกาหนดดงน

(1) ภายหลงการใชแผนรองเชอม อนญาตใหไมตองนาแผนรองเชอมทรอยตอ

ระหวางแผนเหลกตอเนองและเสาออก แตตองเชอมแผนรองเชอมตดกบ

ปกเสาอยางตอเนอง ดวยรอยเชอมแบบพอกขนาดขาเชอม 8 มลลเมตร

ทขอบใตรอยเชอมแบบรองทะลตลอด

กรณทนาแผนรองเชอมออก ตองมการเซาะดานหลงจนถงโลหะเชอมและ

เชอมซาดวยรอยเชอมพอกเสรมกาลงอยางตอเนองดวยขนาดขาเชอม

ไมนอยกวา 8 มลลเมตร

(2) กรณ ท ใช แ ผ น รองเช อมกบ รอย เช อมแบ บรองทะล ตลอดระหว า ง

แผนปกคานลางกบเสาตองนาแผนรองเชอมออก ภายหลงการนาแผนเหลก

รองเชอมออกตองเซาะดานหลงจนถงโลหะเชอม และเชอมซาดวยรอยเชอม

พอกเสรมกาลง โดยมขนาดขาเชอมไมนอยกวา 8 มลลเมตร ในดานตดกบ

แผนปกเสา สาหรบดานทตดกบแผนปกคาน ขอบของรอยเชอมแบบพอก

(fillet toe) ตองอยบนโลหะแผนปกคาน

(3) กรณทใชแผนรองเชอมสาหรบการเชอมแบบรองทะลตลอดระหวางแผนปก

คานบนกบเสา และไมมการนาแผนรองเชอมออก กาหนดใหแผนรองเชอม

ตองตอยดกบเสาอยางตอเนองดวยรอยเชอมแบบพอก โดยมขนาดขาเชอม 8

มลลเมตร ทขอบใตรอยเชอมแบบรองทะลตลอด

(4) ในการรองเชอมทรอยตอระหวางแผนปกคานและแผนปกเสา ไมอนญาตใหทา

การเชอมแผนรองเชอมทใตแผนปกคาน และไมอนญาตใหมการเชอมแตมใน

บรเวณดงกลาว กรณททาการเชอมในลกษณะดงกลาวไป ใหแกไขโดยวธดงน

(ก) ทาการนารอยเชอมออกโดยไมใหแผนรองเชอมตอยดกบแผนปกคาน

(ข) ผวของแผนปกคานตองทาการเจย และตองปราศจากจกบกพรองหรอ

ความไมสมบรณ

Page 83: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 70

(ค) แนวการเซาะรองหรอการบากตองไดดาเนนการซอมแซมโดยใชโลหะ

เชอมทเปนไปตามขอกาหนดของรอยเชอมวกฤตในบทท 3 และตองเจย

ผวรอยเชอมซอมใหเรยบภายหลงจากการเชอมซอมแ

11.1.6.3 ในเขตปกปอง รอยเชอมแตมของแผนรองเชอมและแผนตอ ตองเปนสวนหนงของ

รอยเชอมสดทาย

11.1.6.4 แผนเหลกตอเนอง

ตามแนวแผนเอว แผนเหลกตอเนองตองมการตดมมเปนระยะไมนอยกวา

38 มลลเมตร จากระยะ detk ของหนาตดเหลกขนรปรอน

ตามแนวแผนปก แผนเหลกตอเน องตองมการตดมม เพอหลกเล ยง

รศมมมพอกของหนาตดขนรปรอน โดยการตดมมตองมระยะไมเกน 12 มลลเมตร

วดเลยจากระยะ 1k การตดมมตองเหมาะสมกบการหยดรอยเชอมทงในแผนปก

และแผนเอว กรณทมการใชการบากมมแบบโคง (curved corner clip) ตองมรศม

ไมนอยกวา 12 มลลเมตร

ทปลายของรอยเชอมใกลกบมมของเอวเสาและปกเสา ตองไมใชแผนตอ

สาหรบการเชอมแผนเหลกตอเนอง

ในกรณททาการเชอมแผนเหลกตอเนองใกลกบรศมการพอก (fillet radius)

ของเสาโดยไมใชแผนตอ อนญาตใหชนการเชอม (weld layer) มการเปลยนแปลง

ดวยมม 0 ถง 45 องศาวดจากระนาบดง โดยทความยาวประสทธผลของรอยเชอม

เปนสวนของรอยเชอมทมขนาดเตม

11.1.7 ขอกาหนดของสลกเกลยว

สลกเกลยวทใชตองเปนสลกเกลยวกาลงสงตามมาตรฐานมอก. 171-2530 หรอมาตรฐาน

ASTM A325 A490 F1852 หรอ F2280 การตดตงสลกเกลยวใหเปนไปตามขอกาหนดในขอ

4.5 และตามมาตรฐาน RCSC Specification ยกเวนกรณทมการกาหนดใหเปนอยางอน

ตามมาตรฐานน

Page 84: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 71

11.2 รอยตอลดหนาตดคาน

รอยตอลดหนาตดคานดงแสดงในรปท 9 ใชวธการลดบางสวนของหนาตดคานบรเวณใกลกบรอยตอเสา

และคาน เพอใหเกดการครากและจดหมนพลาสตกทตาแหนงของการลดหนาตด รอยตอประเภทนสามารถ

ใชไดในโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางและโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ

รปท 9 รอยตอลดหนาตดคาน

(ขอ 11.2)

11.2.1 ขอจากดขององคอาคารและรอยตอ

(1) ขอจากดของคาน มดงน

(ก) คานตองเปนหนาตดขนรปรอนหรอหนาตดประกอบตามขอกาหนดในขอ 11.1

(ข) ความลกของคานหนาตดขนรปรอนและคานหนาตดประกอบตองไมเกน 933

มลลเมตร

(ค) นาหนกคานตองไมเกน 4.3 นวตนตอมลลเมตร

(ง) ความหนาของแผนปกคานตองไมเกน 44 มลลเมตร

Page 85: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 72

(จ) อตราสวนระยะชวงวางตอความลก (clear span-to-depth ratio) ของคานตอง

ไมนอยกวา 7 สาหรบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ และไมนอยกวา 5

สาหรบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง

(ฉ) อตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวคานตองเปนไปตาม

ขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7 โดย

การคานวณอตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปก คา fb ทใชตองไมนอย

กวาความกวางของแผนปกทตาแหนงเทากบรอยละ 67 ของสวนทมการลดหนาตด

กรณทนาหนกบรรทกเนองจากแรงโนมถวงไมทาใหจดหมนพลาสตกเลอนตาแหนง

จากจดกงกลางของสวนทลดหนาตดไปอยางมนยสาคญ

(ช) การคายนดานขางตองเปนไปตามขอกาหนดของการคายนพเศษทจดหมนพลาสตก

ในขอ 4.2.3 การคายนดานขางตองอยใกลกบตาแหนงทมการลดขนาดหนาตด

โดยอยหางจากขอบของสวนหนาตดลดดานไกลจากเสาระยะไมเกนรอยละ 50

ของ ความลกคาน โดยตองไมมการตดตงคายนดานขางในบรเวณจากหนาเสาถงขอบ

ของสวนหนาตดลดดานไกลจากหนาเสา สาหรบกรณทคานรองรบแผนพนคอนกรต

ในชวงเขตปกปอง โดยมหวหมดเหลกยดดวยระยะหางไมเกน 300 มลลเมตร

และอนญาตใหไมตองมการคายนทแผนปกบนและแผนปกลางเพมเตมทตาแหนง

หนาตดลด

(ซ) เขตปกปองเปนสวนของคานระหวางหนาเสากบขอบของสวนหนาตดลดดานไกลจาก

หนาเสา

(2) ขอจากดของเสามดงน

(ก) เสาตองเปนหนาตดขนรปรอนหรอหนาตดประกอบตามขอกาหนดในขอ 11.1

(ข) ในการตอยดคานกบเสา คานตองตอยดกบแผนปกเสา

(ค) ความลกของเสาหนาตดขนรปรอนและเสาหนาตดประกอบตองไมเกน 933

มลลเมตร เสาหนาตดประกอบรปกากบาทปกกวางตองมความกวางหรอความลก

ไมเกน 933 มลลเมตร เสาหนาตดประกอบรปกลองและเสาหนาตดประกอบปกกวาง

รปกลองตองมความกวางหรอความลกไมเกน 610 มลลเมตร

(ง) ไมมขอจากดของนาหนกตอความยาวของเสา

(จ) ไมมขอจากดของความหนาของแผนปกเสา

(ฉ) อตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวเสาตองเปนไปตาม

ขอกาหนดองคอาคารของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

Page 86: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 73

(ช) การคายนดานขางเสาตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดท

พจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

11.2.2 รอยตอของเสาและคาน

11.2.2.1 ขอจากดความสมพนธของเสาและคาน

(1) เขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรง

ดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(2) อตราสวนของโมเมนตดดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) สาหรบระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ อตราสวนของโมเมนต

ดดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดในบทท 7 โดยท

uvprpb MMM * (32)

โดยท prM = RBSyypr ZFRC (นวตน มลลเมตร)

uvM = โมเมนตดดเพมเตมจากการขยายแรงเฉอนจาก

กงกลางสวนการลดหนาตดคานถงกงกลางเสา โดยท

cRBSuv dbaVM 5.05.0 (นวตน มลลเมตร)

RBSV = แรงเฉอนทกงกลางสวนการลดหนาตด คานวณตาม

ขนตอนท 4 ของขอ 11.2.4 (นวตน)

a และ b = ระยะตามทแสดงในรปท 9 (มลลเมตร)

cd = ความลกของเสา (มลลเมตร)

(ข) สาหรบระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง อตราสวน

โมเมนตดดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดในบทท 6

11.2.2.2 รอยเชอมระหวางแผนปกคานและแผนปกเสาตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) ปกคานตองตอยดกบปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด รอยเชอม

ของปกคานตองเปนไปตามขอกาหนดของรอยเชอมวกฤตในขอ 3.4

(2) รปรางของชองเปดเพอเขาถงจดเชอมตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน

AISC 360-10

11.2.2.3 รอยตอระหวางแผนเอวคานและแผนปกเสาตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

Page 87: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 74

(1) กาลงรบแรงเฉอนของแผนเอวคานคานวณไดจากขนตอนท 8 ของขอ 11.2.4

(2) รายละเอยดรอยตอของแผนเอวมขอกาหนดดงน

(ก) สาหรบระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ แผนเอวคานตองเชอม

ตดกบแผนปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอดตลอดความยาว

ระหวางชองเปดเพอเขาถงจดเชอม

แผนเหลกสาหรบรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยว ตองม

ความยาวตลอดระหวางชองเปดเพอใหเขาเชอมถง ดงแสดงในรปท 9

อนญาตใหใชแผนเหลกสาหรบรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยว

เปนแผนรองเชอม สาหรบรอยเชอมแบบรองทะลตลอด แผนเหลกตองม

ความหนาอยางนอย 10 มลลเมตร โดยไมตองมแผนตอทปลายของ

รอยเชอมแบบรองทะลตลอดในแผนเอวคาน และอนญาตใหทาการตดตง

โดยใชสลกเกลยวในยดกบแผนเอวคาน

(ข) สาหรบระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง แผนเอวคานตอง

ตอยดกบแผนปกเสาเชนเดยวกบระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยว

พเศษ ยกเวนสาหรบกรณระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง

อนญาตใหตอเอวคานเขากบปกเสาดวยรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลก

แผนเดยวรวมกบใชสลกเกลยว โดยรอยตอสลกเกลยวตองเปนรอยตอ

แบบเลอนวกฤต ทมการออกแบบกาลงตานทานการเลอนตามมาตรฐาน

AISC 360-10 ภายใตแรงแผนดนไหว กาลงรบแรงแบกทานระบของรเจาะ

ตองไมเกนคาตามขอกาหนดทระบในมาตรฐาน AISC 360-10 กาลงรบ

แรงเฉอนของรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยวคานวณจาก

การเฉอนครากของหนาตดเตมหรอการเฉอนขาดของหนาตดสทธ

แผนเหลกตองเชอมตดกบปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอดหรอ

ดวยการเชอมแบบพอกทงสองดานของแผนเหลก ขนาดรอยเชอม

แบบพอกแตละดานตองไมนอยกวารอยละ 75 ของความหนาแผนเหลก

แผนเอวคานและแผนเหลกตองใชรเจาะมาตรฐาน ยกเวนกรณทสามารถใช

รเจาะแบบรองสนทมรองขนานกบปกคานไดในสวนของแผนเอวคานหรอแผนเหลก

อยางใดอยางหนง

อนญาตใหตดตงสลกเกลยวโดยขนใหเกดแรงดงในสลกเกลยว (pretensioned)

กอนหรอหลงการเชอม

Page 88: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 75

11.2.3 การตดแผนปกคานในรอยตอลดหนาตดคาน

(1) สวนของการลดหนาตดทาโดยใชการตดดวยความรอนเพ อให ได โคงท ราบ เรยบ

ความขรขระสงสดของผวตองไมเกน 13 ไมครอน รอยตอระหวางสวนทมและไมมการลด

ขนาดหนาตดตองลบขอบคมเพอลดผลของรอยบาก

(2) ความ คล าด เคล อ น ขอ งก ารต ด ด ว ย ค วาม ร อน ต อ งอ ย ใน ช ว ง 6 ม ล ล เม ต ร

และความคลาดเคลอนของความกวางแผนปกคานประสทธผลทตาแหนงหนาตดใดๆ

ตองอยในชวง 10 มลลเมตร

(3) สาหรบรอยบากทความลกไมเกน 6 มลลเมตร ซงเกดระหวางการตดดวยความรอน

สามารถแกไขไดดวยการเจย และตองเจยใหมความตอเนองและเรยบ โดยความยาวของ

ชวงตอเนองตองไมนอยกวารอยละ 500 ของความลกในการเจยแตละดาน ถาม

รอยบากคม (sharp notch) ตองมการตรวจสอบโดยใชผงแมเหลกเพอตรวจสอบวาม

การเจยรอยบากคมออกอยางสมบรณ และไมอนญาตให เจยลกเกน 6 มลล เมตร

โดยวดจากรอยตดทกาหนดของหนาตด

(4) รอยบากทมความลกเกนกวา 6 มลลเมตร แตไมเกน 12 มลลเมตร และรอยบากทแกไข

ดวยการเจยแลวมความลกประสทธผลเกนกวาความคลาดเคลอนทยอมใหของ

การลดหนาตดคาน อาจแกไขดวยการเชอม โดยรอยบากตองไดรบการเจยใหมความโคง

เรยบดวยรศมไมนอยกวา 6 มลลเมตร ตาแหนงทไดรบการแกไขตองใหความรอนกอน

การเชอมอยางนอยเทากบคาทมากทสดระหวาง 65 องศาเซลเซยส และคาทกาหนดใน

มาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M

(5) รอยบากทมความลกเกน 12 มลลเมตร ตองดาเนนการแกไขตามวธการทรบรองโดย

วศวกร

11.2.4 ขนตอนการออกแบบ

ขนตอนท 1 เลอกขนาดหนาตดคาน เสา และมตของการลดขนาดหนาตด ( a b และ c )

ตามขอกาหนดดงน

bfbf bab 75.05.0 (33)

dbd 85.065.0 (34)

bfbf bcb 25.01.0 (35)

โดยท bfb = ความกวางของปกคาน (มลลเมตร)

d = ความลกของคาน (มลลเมตร)

Page 89: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 76

a = ระยะจากหนาปกเสาถงจดเรมตนของตาแหนงการลดหนาตดคาน

(มลลเมตร)

b = ความยาวของการลดหนาตดคาน (มลลเมตร)

c = ความลกของการลดหนาตดทตาแหนงกงกลางการลดหนาตดคาน

(มลลเมตร)

ตรวจสอบหนาตดคาน และเสาใหมกาลงรบนาหนกเพยงพอภายใตการรวมแรงทพจารณา

และตรวจสอบการเคลอนทสมพทธระหวางชน โดยพจารณาผลการลดพนทหนาตดคาน ทงน

สามารถรวมผลของการลดพนทหนาตดคานทมตอการเคลอนทสมพทธระหวางชนแบบยดหยน

ดวยการคณการเคลอนทสมพทธระหวางชนแบบยดหยนทคานวณโดยใชหนาตดเตมดวย 1.1

สาหรบการลดความกวางปกรอยละ 50 และใชการประมาณเชงเสน สาหรบกรณการลด

ความกวางปกนอยกวารอยละ 50 แทนการวเคราะหแบบละเอยดได

ขนตอนท 2 คานวณโมดลสหนาตดพลาสตก (plastic section modulus, RBSZ ) ทกงกลาง

สวนการลดหนาตด

bfbfxRBS tdctZZ 2 (36)

โดยท xZ = โมดลสหนาตดพลาสตกรอบแกนหลกของหนาตดเตม (มลลเมตร3)

bft = ความหนาของปกคาน (มลลเมตร)

ขนตอนท 3 คานวณโมเมนตดดสงสดนาจะเปน ( prM ) ทกงกลางสวนการลดหนาตด

RBSyyprpr ZFRCM (37)

ขนตอนท 4 คานวณแรงเฉอนทกงกลางบรเวณทมการลดหนาตดแตละดานของปลายคาน

โดยใชผงวตถอสระ (free body diagram) ของจดกงกลางบรเวณทมการลดหนาตดทปลาย

คานทงสองดาน โดยสมมตใหโมเมนตดดทกงกลางบรเวณการลดหนาตดมโมเมนตดดเทากบ

prM และรวมผลของแรงกระทาในแนวดงบนคานดวยการรวมแรง จาก LfD 12.1 โดยท

1f คอ ตวคณนาหนกบรรทก สาหรบนาหนกบรรทกจรตามขอบงคบอาคารทใช แตตองมคา

ไมนอยกวา 0.5

ขนตอนท 5 คานวณโมเมนตดดสงสดนาจะเปน ( fM ) ทหนาเสา โดยใชผงวตถอสระระหวาง

กงกลางบรเวณการลดหนาตดคานและหนาเสา ดงแสดงในรปท 10 ซงโมเมนตดดทหนาเสา

คานวณไดจาก

Page 90: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 77

hRBSprf SVMM (38)

โดยท fM = โมเมนตดดสงสดนาจะเปนทหนาเสา (นวตน มลลเมตร)

hS = ระยะระหวางหนาเสาถงจดหมนพลาสตก (มลลเมตร)

= ba 5.0

RBSV = คาแรงเฉอนทมากทสดระหวางทกงกลางบรเวณทมการลดขนาด

หนาตดของปลายคานทงสองดาน (นวตน)

สมการดงกลาวไมรวมผลของแรงกระทาในแนวดงระหวางหนาเสาถงกงกลางการลดขนาด

หนาตด ซงสามารถรวมผลจากในรปท 10 รวมกบสมการขางตนได

รปท 10 ผงวตถอสระระหวางกงกลางสวนของการลดหนาตดคานและหนาเสา

(ขอ 11.2.4)

ขนตอนท 6 คานวณโมเมนตดดพลาสตก ( peM ) ของคานจากหนวยแรงครากทคาดหวง

xyype ZFRM (39)

ขนตอนท 7 ตรวจสอบกาลงรบโมเมนตดดของคานทหนาเสา

pedf MM (40)

ในกรณทไมเปนไปตามเงอนไขของสมการ ตองปรบคา a b และ c รวมถงปรบขนาด

หนาตดคาน และทาการคานวณซาตามขนตอนท 2 ถง 7

ขนตอนท 8 คานวณกาลงรบแรงเฉอนทตองการ ( uV ) ของคาน และจดตอระหวางเอวคานและ

เสา จากสมการ

gravityhpru VLMV /2 (41)

Page 91: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 78

โดยท hL = ระยะระหวางจดหมนพลาสตก (มลลเมตร)

gravityV = แรงเฉอนในคาน คานวนไดจาก LfD 12.1 โดยท 1f คอ ตวคณ

นาหนกบรรทก สาหรบนาหนกบรรทกจรตามขอบงคบอาคารทใช

แตตองมคาไมนอยกวา 0.5 (นวตน)

ตรวจสอบกาลงรบแรงเฉอนของคานตามมาตรฐาน AISC 360-10

ขนตอนท 9 ออกแบบรอยตอระหวางเอวคานและเสาตามขอ 11.2.2.3

ขนตอนท 10 ตรวจสอบขอกาหนดของแผนเหลกตอเนองตามขอ 11.1

ขนตอนท 11 ตรวจสอบขอจากดความสมพนธของเสาและคานตามขอ 11.2.2.1

11.3 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวแบบทไมม และแบบทมแผนเหลกเสรมกาลง

รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวทาไดโดยการเชอมคานเขากบแผนเหลกเสรมปลาย

(end-plate) และตอแผนเหลกเสรมปลายกบปกเสาดวยสลกเกลยว รปแบบของรอยตอแสดงดงรปท 11

พฤตกรรมของรอยตอประเภทดงกลาวมสภาวะขดสดหลายรปแบบ ไดแก การครากของคานจากโมเมนตดด

การครากของแผนเหลกเสรมปลายจากโมเมนตดด การครากของเขตแผงรอยตอเสา และคาน การขาดจาก

แรงดงหรอแรงเฉอนของสลกเสลยวทตอยดแผนเหลกเสรมปลาย หรอการขาดของรอยตอเชอม

รปท 11 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวแบบทไมม และแบบทมแผนเหลกเสรมกาลง

(ขอ 11.3)

11.3.1 ระบบ

รอยตอประเภทนใชไดในระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษและโครงตานแรงดด

ทมความเหนยวปานกลาง โดยรอยตอประเภทดงกลาวสามารถใชไดกบระบบโครงตานแรงดดท

มความเหนยวพเศษทมแผนพนคอนกรตในกรณดงน

Page 92: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 79

(ก) ความลกระบของคานตองไมนอยกวา 610 มลลเมตร สาหรบกรณทอยนอกเหนอจาก

ขอกาหนดในขอ 11.3.2

(ข) รอยตอตองไมมหวหมดเหลกในระยะรอยละ 150 ของความลกคานจากหนาเสาของ

รอยตอ

(ค) พนคอนกรตตองมการเวนระยะหางไมนอยกวา 25 มลลเมตร จากแผนปกเสาทงสองดาน

โดยยอมใหใชวสดทสามารถอดตวได (compressible material) ในชองวางระหวาง

หนาเสาและพนคอนกรต

11.3.2 ขอจากดขององคอาคาร และรอยตอ

ตารางท 5 ใหขอบเขตของตวแปรทไดรบการยอมรบจากการทดสอบ ชนสวนของรอยตอ

ตองอยในชวงทกาหนดตามตาราง

Page 93: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 80

ตารางท 5 ขอบเขตของตวแปรรอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวแบบทไมม

และแบบทมแผนเหลกเสรมกาลง

(ขอ 11.3.2)

รอยตอมสลกเกลยว 4 ตว แบบ

ไมมแผนเสรมกาลง (4E)

รอยตอมสลกเกลยว 4 ตว แบบม

แผนเสรมกาลง (4ES)

รอยตอมสลกเกลยว 8 ตว แบบม

แผนเสรมกาลง (8ES)

ตวแปร คาสงสด

(มลลเมตร)

คาตาสด

(มลลเมตร)

คาสงสด

(มลลเมตร)

คาตาสด

(มลลเมตร)

คาสงสด

(มลลเมตร)

คาตาสด

(มลลเมตร)

bft 19 10 19 10 25 14

bfb 235 152 229 152 311 190

d 1400 349 610 349 914 457

pt 57 13 38 13 64 19

pb 273 178 273 178 381 229

g 152 102 152 83 152 127

fip , fop 114 38 140 44 51 41

bp - - - - 95 89

bfb = ความกวางของแผนปกคาน (มลลเมตร)

pb = ความกวางของแผนเหลกเสรมปลาย (มลลเมตร)

d = ความลกของคาน (มลลเมตร)

g = ระยะหางตามแนวราบของสลกเกลยว (มลลเมตร)

bp = ระยะหางตามแนวดงระหวางสลกเกลยวแถวในและแถวนอก ของรอยตอแบบ 8ES (มลลเมตร)

fip = ระยะหางตามแนวดงจากดานในของแผนปกคานรบแรงดงถงแถวสลกเกลยวดานในทใกลทสด (มลลเมตร)

fop = ระยะหางตามแนวดงจากดานนอกของแผนปกคานรบแรงดงถงแถวสลกเกลยวดานนอกทใกลทสด (มลลเมตร)

bft = ความหนาของแผนปกคาน (มลลเมตร)

pt = ความหนาของแผนเหลกเสรมปลาย (มลลเมตร)

11.3.2.1 ขอจากดของคานมดงน

(1) คานเหลกขนรปรอนหรอคานหนาตดประกอบตองเปนไปตามขอกาหนดของ

ขอ 11.1

กรณทใชหนาตดประกอบทตาแหนงปลายรอยตอ ภายในชวงทวดจากระยะ

ทนอยทสดระหวางความลกของคาน และรอยละ 300 ของความกวางของปก

คาน แผนเอวและแผนปกของหนาตดประกอบตองตอยดดวยรอยเชอมแบบ

รองทะลตลอด หรอคของรอยเชอมแบบพอกทมขนาดแตละดานเทากบรอยละ

Page 94: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 81

75 ของความหนาของแผนเอวแตไมนอยกวา 6 มลลเมตร สาหรบสวนทเหลอ

ของคาน โดยทขนาดรอยเชอมตองเพยงพอในการถายแรงเฉอนระหวางแผนปก

และแผนเอวคาน

(2) ความลกคานเปนไปตามแสดงในตารางท 5

(3) ไมมขอกาจดของนาหนกตอความยาวของคาน

(4) ความหนาของปกคาน เปนไปตามขอบเขตตวแปรในตารางท 5

(5) อตราสวนระยะชวงวางตอความลกของคานตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) ระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ มคาไมนอยกวา 7

(ข) ระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง มคาไมนอยกวา 5

(6) อตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปก และแผนเอวตองเปนไปตาม

ขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(7) การคายนดานขางของคานตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรง-

ดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(8) เขตปกปองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) สาหรบรอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวแบบทไมมแผนเหลก

เสรมกาลง เขตปกปองคอสวนของคานจากหนาเสาถงคาทนอยทสด

ระหวางความลกของคาน และรอยละ 300 ของความกวางแผนปกคาน

(ข) สาหรบรอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยวแบบทมแผนเหลก

เสรมกาลง เขตปกปองคอสวนของคานจากหนาเสาถงระยะจากปลายของ

แผนเสรมกาลงบวกดวยระยะทนอยทสดระหวางรอยละ 50 ของความลก

คานและรอยละ 300 ของความกวางแผนปกคาน

11.3.2.2 เสาตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) แผนเหลกเสรมปลายตองตอยดกบแผนปกเสา

(2) เสาหนาตดขนรปรอน และเสาหนาตดประกอบปกกวางตองมความลกไมเกน

933 มลล เมตร สาหรบ เสาหนาตดประกอบรปกากบาทปกกวางตองม

ความกวางและความลกไมเกน 933 มลลเมตร

(3) ไมมขอจากดของนาหนกตอความยาวของเสา

(4) ไมมขอจากดเพมเตมของความหนาแผนปกเสา

Page 95: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 82

(5) อตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปก และแผนเอวเสาเปนไปตาม

ขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

11.3.2.3 ขอจากดความสมพนธของเสาและคาน

รอยตอระหวางคานและเสาตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) เขตแผงรอยตอ เสาและคานตองเป น ไปตามข อก าหนดของประเภท

โครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(2) อตราสวนโมเมนตดดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภท

โครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

11.3.3 แผนเหลกตอเนอง

แผนเหลกตอเนองตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) ขอพจารณาในเรองความเหมาะสมของการใชแผนเหลกตอเนอง ตองเปนไปตาม

ขอกาหนดในขอ 11.3.6

(2) กรณทมการใชแผนเหลกตอเนอง ตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 11.3.6

(3) แผนเหลกตอเนองตองตอยดกบเสาดวยรอยเชอม และเปนไปตามขอกาหนดของ

ประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7 ยกเวนกรณทใชแผนเหลก

ตอเนองหนาไมเกน 10 มลลเมตร อนญาตใหเชอมแผนเหลกตอเนองกบปกเสาดวย

รอยเชอมแบบพอกทงสองดาน โดยกาลงของรอยเชอมแบบพอกตองไมนอยกวา

cyAF โดยท cA คอ พนทสมผสระหวางแผนเหลกตอเนองและปกเสาทตอยดกบ

ปกคาน และ yF คอ กาลงครากระบตาสดของแผนเหลกตอเนอง

11.3.4 สลกเกลยว

สลกเกลยวตองเปนไปตามขอกาหนดของขอ 11.1

11.3.5 รายละเอยดรอยตอ

(1) ระยะระหวางจดศนยกลางรเจาะในทางขวางกบแนวแรง (gage, g ) เปนระยะทแสดงตาม

รปท 12 ถงรปท 14 โดยตองมระยะไมเกนความกวางของแผนปกคานทตอยด

Page 96: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 83

รปท 12 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยว 4 ตว แบบทไมมแผนเหลกเสรมกาลง (4E)

(ขอ 11.3.5)

รปท 13 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยว 4 ตว แบบทมแผนเหลกเสรมกาลง (4ES)

(ขอ 11.3.5)

Page 97: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 84

รปท 14 รอยตอแผนเหลกเสรมปลายมสลกเกลยว 8 ตว แบบทมแผนเหลกเสรมกาลง (8ES)

(ขอ 11.3.5)

(2) ระยะระหวางจดศนยกลางรเจาะในแถวสลกเกลยว (pitch) นอยทสดมคาเทากบ

เสนผานศนยกลางของสลกเกลยว บวกดวย 13 มลลเมตร สาหรบสลกเกลยวขนาดไมเกน

25 มลลเมตร หรอบวกดวย 19 มลลเมตร สาหรบสลกเกลยวขนาดเกนกวา 25 มลลเมตร

ระยะ fip และ fop เปนระยะจากหนาแผนปกคานถงจดศนยกลางรเจาะของแถว

สลกเกลยวทอยใกลทสด ดงแสดงในรปท 12 ถง รปท 14 สวนระยะ sip และ sop เปน

ระยะจากหนาแผนเหลกตอเนองถงจดศนยกลางรเจาะของเเถวสลกเกลยวทอยใกลทสด

ดงแสดงในรปท 12 ถง รปท 14

ระยะ bp คอ ระยะระหวางสลกเกลยวแถวนอกและแถวใน ในรอยตอแบบ 8ES ดงแสดง

ใน ร ป ท 14 ร ะยะห า งขอ งแถวส ล ก เกล ย วต อ ง ม ค าอ ย า งน อ ย ร อ ยล ะ 267

ของเสนผานศนยกลางสลกเกลยว

(3) ความกวางของแผนเหลกเสรมปลายตองไมนอยกวาความกวางของแผนปกคานทมาตอยด

ความกวางประสทธผลของแผนเหลกเสรมปลายตองมคาไมเกนความกวางของแผนปกคาน

บวกดวย 25 มลลเมตร

Page 98: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 85

(4) ความยาวของแผนเหลกเสรมกาลง ( stL ) ทเชอมตอยดกบแผนปกคานและแผนเหลก

เสรมปลายตองมคาไมนอยกวาคาดงน

30tan/stst hL (42)

โดยท sth = ความสงของแผนเหลกเสรมกาลง มคาเทากบระยะจากดานนอกของ

ปกคานถงปลายของแผนเหลกเสรมปลาย ดงแสดงในรปท 15

(มลลเมตร)

ปลายบากของแผนเสรมกาลงตองจรดปกคาน และขอบของแผนเหลกเสรมปลาย โดยม

ความกวางของการบากปลายแผนประมาณ 25 มลลเมตร ดงแสดงในรปท 15 และมการเวน

ระยะแผนเหลกเสรมกาลงทรอยตอระหวางปกคานและแผนเหลกเสรมปลาย เพอใหมระยะหาง

ระหวางแผนเหลกเสรมกาลงและรอยเชอมของแผนปกคาน

ในกรณทคานและแผนเหลกเสรมกาลงเปนวสดชนดเดยวกน ความหนาของแผนเหลก

เสรมกาลงตองมคาไมนอยกวาความหนาของเอวคาน ในกรณทแผนเหลกเสรมกาลงและคานม

กาลงครากไมเทากน ความหนาของแผนเหลกเสรมกาลงตองไมนอยกวาอตราสวนระหวาง

กาลงครากของคานตอกาลงครากของแผนเหลกเสรมกาลงคณดวยความหนาของเอวคาน

รปท 15 แผนเหลกเสรมกาลงสาหรบจดตอแบบ 8ES และ 4ES

(ขอ 11.3.5)

Page 99: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 86

(5) อนญาตใหใชแผนเหลกทาเปนรองเวนระยะเทา ๆ กน (finger shim) ดงแสดงในรปท 16

ไดทดานบน รวมถงดานลางของรอยตอ โดยตองเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน

RCSC Specification

รปท 16 แผนเหลกทาเปนรองเวนระยะเทา ๆ กน

(ขอ 11.3.5)

(6) รายละเอยดพนคอมโพสตสาหรบรอยตอโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง

นอกเหนอจากขอกาหนดของเขตปกปอง ใหหลกเลยงการใชหวหมดเหลกยดเขากบ

แผนปกบนคานในระยะจากหนาเสาถงระยะเทากบรอยละ 150 ของความลกคาน

เวนระยะแผนพนจากหนาเสา 25 มลลเมตร และอดชองวางสาหรบเผอการขยายตวของ

วสดทสามารถอดตวได

(7) รายละเอยดรอยเชอม

การเชอมคานเขากบแผนเหลกเสรมปลายตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) ในการเชอม ตองหลกเลยงการใชชองเปดเพอเขาถงจดเชอม

(ข) แผนปกคานตองเชอมกบแผนเหลกเสรมปลายดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด

โดยไมใชแผนรองเชอม รอยเชอมแบบรองทะลตลอดตองใหฐานรอยเชอมอยทฝงเอว

คาน ทฝงดานในของแผนปกคานตองเชอมดวยรอยเชอมแบบพอกขนาด 8 มลลเมตร

ซงรอยเชอมดงกลาว จดเปนรอยเชอมวกฤต

Page 100: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 87

(ค) แผนเอวคานตองเชอมตดกบแผนเหลกเสรมปลาย ดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด

หรอรอยเชอมแบบพอก กรณทใชรอยเชอมแบบพอก ตองมขนาดรอยเชอมเพยงพอ

ในการรบแรงดงเตมกาลงของแผนเอวคานจากดานในของแผนปกคานถงระยะ 150

มลลเมตร โดยวดระยะเลยจากแถวสลกเกลยวทอยไกลสดจากแผนปกคาน

(ง) ในการเชอม ไมตองเซาะฐานรอยเชอมในแผนปกคานทตาแหนงเหนอและใตเอวคาน

ในระยะรอยละ 150 ของคา 1k โดยท 1k คอระยะจากกงกลางเอวคานถงขอบของ

สวนพอกทแผนปก (flange toe fillet) และอนญาตใหใชรอยเชอมแบบรองทะล

ตลอดไดในตาแหนงดงกลาว

(จ) กรณทใชแผนเหลกเสรมกาลง ตองเชอมแผนเหลกเสรมกาลงกบแผนเหลกเสรมปลาย

ดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด ยกเวนกรณทแผนเหลกเสรมกาลงมความหนา

ไมเกน 10 มลลเมตร อนญาตใหใชรอยเชอมแบบพอกทสามารถรบแรงตามกาลง

ของแผนเหลกเสรมกาลงได

11.3.6 ขนตอนการออกแบบ

การออกแบบรอยตอในรปท 12 ถงรปท 14 สาหรบรอยตอ 4E, 4ES และ 8ES มขนตอน

การออกแบบดงน

(ก) ออกแบบแผนเหลกเสรมปลายและจานวนสลกเกลยว

ขนตอนท ก1

กาหนดขนาดคาน และเสา และคานวณโมเมนตดดทหนาเสา ( fM )

huprf SVMM (43)

โดยท prM = โมเมนตดดสงสดนาจะเปนทตาแหนงจดหมนพลาสตก (นวตน

มลลเมตร)

= eyypr ZFRC

hS = ระยะจากหนาเสาถงตาแหนงจดหมนพลาสตก ซงเปนคานอยกวา

ระหวาง 2/d หรอ bfb3 สาหรบรอยตอ 4E และมคาเทากบ

pst tL สาหรบรอยตอ 4ES และ 8ES

uV = แรงเฉอนทปลายคาน คานวณไดจาก gravityhpr VLM /2

bfb = ความกวางของแผนปกคาน (มลลเมตร)

d = ความลกของคาน (มลลเมตร)

Page 101: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 88

hL = ระยะระหวางตาแหนงจดหมนพลาสตก (มลลเมตร)

stL = ความยาวแผนเหลกเสรมกาลงทแผนเหลกเสรมปลาย ดงแสดงใน

รปท 15 (มลลเมตร)

pt = ความหนาของแผนเหลกเสรมปลาย (มลลเมตร)

gravityV = แรงเฉอนในคานไดจากการรวมแรง จาก LfD 12.1 โดยท 1f

เปน ตวคณนาหนกบรรทกสาหรบนาหนกบรรทกจรตามขอกาหนด

แตตองไมนอยกวา 0.5

ขนตอนท ก2 เลอกรปแบบของรอยตอระหวาง 4E, 4ES และ 8ES และเลอกรายละเอยดของ

รอยตอ เชน g fip fop bp และ ih เปนตน รวมถงชนคณภาพของสลกเกลยว

ขนตอนท ก3 คานวณขนาดเสนผานศนยกลางสลกเกลยวทตองการ ( dreqbd ' ) ดงสมการ

สาหรบรอยตอ 4E และ 4ES

1'

2

hhF

Md

ontn

fdreqb

(44)

สาหรบรอยตอ 8ES

4321'

2

hhhhF

Md

ntn

fdreqb

(45)

โดยท ntF = กาลงรบแรงดงระบของสลกเกลยว

ih = ระยะหางจากก งกลางปกคานรบแรงอดถงกงกลางสลกเกลยว

รบแรงดงแถวท i (มลลเมตร)

oh = ระยะหางจากกงกลางปกคานรบแรงอดถงกงกลางสลกเกลยว

รบแรงดงแถวนอกสด (มลลเมตร)

ขนตอนท ก4 เลอกขนาดสลกเกลยว bd ทไมนอยกวาคาทไดจากการคานวณในขนตอนท ก3

ขนตอนท ก5 คานวณความหนาของแผนเหลกเสรมปลาย ( dreqpt ' )

pypd

fdreqp YF

Mt

11.1

' (46)

โดยท ypF = กาลงครากระบตาสดของแผนเหลกเสรมปลาย

Page 102: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 89

pY = ตวแปรเสนครากทไดจากตารางท 6 7 และ 8

ขนตอนท ก6 เลอกความหนาแผนเหลกเสรมปลายมากกวาทคานวณไดจากขนตอนท ก5

ขนตอนท ก7 คานวณแรงในแผนปกคานปรบคา ( fuF )

bf

ffu td

MF

(47)

โดยท d = ความลกของคาน (มลลเมตร)

bft = ความหนาของปกคาน (มลลเมตร)

ขนตอนท ก8 ตรวจสอบการครากเฉอนของสวนยนแผนเหลกเสรมปลาย ในรอยตอแบบ 4E

ppypdndfu tbFRF 6.05.0 (48)

โดยท pb = ความกวางของแผนเหลกเสรมปลาย โดยมขนาดไมเกนความกวาง

ของแผนปกคานบวกดวย 25 มลลเมตร (มลลเมตร)

ถาการคานวณไมเปนไปตามสมการขางตน ตองเพมความหนาของแผนเหลกเสรมปลาย

หรอหนวยแรงครากของแผนเหลกเสรมปลาย

ชนตอนท ก9 ตรวจสอบการเฉอนขาดของสวนยนของแผนเหลกเสรมปลาย ในรอยตอแบบ 4E

nupnnnfu AFRF 6.05.0 (49)

โดยท upF = กาลงครากระบตาสดของแผนเหลกเสรมปลาย (เมกะปาสกาล)

nA = หนาตดสทธของแผนเหลกเสรมปลาย

= 32 bpp dbt สาหรบรเจาะมาตรฐาน (ตารางมลลเมตร)

bd = เสนผานศนยกลางสลกเกลยว (มลลเมตร)

ถาการคานวณไมเปนไปตามสมการขางตน ใหเพมความหนาของแผนเหลกเสรมปลาย

หรอหนวยแรงครากของแผนเหลกเสรมปลาย

Page 103: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 90

ตารางท 6 ตวแปรเสนครากของรอยตอแบบ 4E

(ขอ 11.3.6)

รปแบบเสนครากในแผนเหลกเสรม

ปลาย

แบบจาลองแรงในสลกเกลยว

แผนเหลกเสรมปลาย

sphgp

hsp

hb

Y fifo

ofi

pp

11

2

2

1111

2

gbs p5.0 ถา sp fi ใช sp fi

Page 104: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 91

ตารางท 7 ตวแปรเสนครากของรอยตอแบบ 4ES

(ขอ 11.3.6)

รปแบบเสนครากในแผนเหลกเสรมปลาย แบบจาลองแรงในสลกเกลยว

กรณ 1 ( sde ) กรณ 2 ( sde )

กรณ 1

( sde ) foeofi

foo

fi

pp pdhsph

gsph

sph

bY

11

2

2

1111

2

กรณ 2

( sde ) foofi

foo

fi

pp pshsph

gsph

sph

bY

11

21111

2

gbs p5.0 ถา sp fi ใช sp fi

Page 105: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 92

ตารางท 8 ตวแปรเสนครากของรอยตอแบบ 8ES

(ขอ 11.3.6)

รปแบบเสนครากในแผนเหลกเสรมปลาย แบบจาลองแรงในสลกเกลยว

กรณ 1 ( sde ) กรณ 2 ( sde )

กรณ 1

( sde ) gp

psh

pph

pph

pdh

g

sh

ph

ph

dh

bY

bbb

fib

fob

e

fifoe

pp

24321

4321

4

3

44

3

4

2

111

2

1

2

กรณ 2

( sde ) gp

psh

pph

pph

psh

g

sh

ph

ph

sh

bY

bbb

fib

fob

fifo

pp

24321

4321

4

3

44

3

4

2

1111

2

gbs p5.0 ถา sp fi ใช sp fi

Page 106: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 93

ขนตอนท ก10 กรณทใชรอยตอแบบ 4ES หรอ 8ES ตองเลอกความหนาของแผนเสรมกาลง

และออกแบบรอยเชอมระหวางแผนเหลกเสรมกาลงกบแผนปกคานและระหวางแผนเหลก

เสรมกาลงกบแผนเหลกเสรมปลาย

ys

ybbws F

Ftt (50)

โดยท bwt = ความหนาของแผนเอวคาน (มลลเมตร)

st = ความหนาของแผนเหลกเสรมกาลง (มลลเมตร)

ybF = กาลงครากระบตาสดของคาน (เมกะปาสกาล)

ysF = กาลงครากระบตาสดของแผนเหลกเสรมกาลง (เมกะปาสกาล)

ขนาดของแผนเหลกเสรมกาลงตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 11.3.5(4) และอตราสวน

ความกวางตอความหนาของแผนเหลกเสรมกาลงตองเปนไปตามขอกาหนดดงสมการ

เพอปองกนการโกงเดาะเฉพาะท

yss

st

F

E

t

h56.0 (51)

โดยท sth = ความสงของแผนเหลกเสรมกาลง มคาเทากบความสงจากดานนอก

ของแผนปกคานถงขอบของแผนเหลกเสรมปลาย (มลลเมตร)

รอยเชอมระหวางแผนเหลกเสรมกาลงกบแผนปกคาน และรอยเชอมระหวางแผนเหลก

เสรมกาลงกบแผนเหลกเสรมปลายตองสามารถรบแรงเฉอนทตาแหนงการตอยดกบ

แผนปกคานได นอกจากน รอยเชอมตองสามารถรบแรงดงทตาแหนงการตอยดกบแผนเหลก

เสรมปลายไดเชนเดยวกน

การตอยดแผนเหลกเสรมกาลงกบปกคานสามารถใชรอยเชอมแบบพอกหรอรอยเชอม

แบบรองทะลตลอด สวนการตอยดแผนเหลกเสรมกาลงกบแผนเหลกเสรมปลาย ใหใชรอยเชอม

แบบรองทะลตลอด ยกเวนกรณทแผนเหลกเสรมปลายมความหนาไมเกน 10 มลลเมตร

สามารถใชรอยเชอมแบบพอกทงสองดานของแผนเหลกได

ขนตอนท ก11 กาลงรบแรงเฉอนขาดของสลกเกลยวทรอยตอไดจากสลกเกลยวทแผนปกรบ

แรงอด

bnvbnnnu AFnRV (52)

Page 107: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 94

โดยท bn = จานวนของสลกเกลยวทฝงแผนปกรบแรงอด ซงมคาเทากบ 4

สาหรบรอยตอ 4E และ 4ES และมคาเทากบ 8 สาหรบรอยตอ 8ES

bA = พนทหนาตดของสลกเกลยว (ตารางมลลเมตร)

nvF = กาลงรบแรงเฉอนระบของสลกเกลยว (เมกะปาสกาล)

uV = แรงเฉอนทปลายคาน (นวตน) คานวณไดจาก gravityhpr VLM /2

ขน ตอนท ก12 ตรวจสอบการวบ ต จากแรงแบกทาน หรอการฉ กขาด (tear-out)

ของแผนเหลกเสรมปลายและแผนปกเสา

noonniinnnu rnrnRV (53)

โดยท in = จานวนสลกเกลยวดานใน ซงมคาเทากบ 2 สาหรบรอยตอ 4E และ

4ES และมคาเทากบ 4 สาหรบรอยตอ 8ES

on = จานวนสลกเกลยวดานนอก ซงมคาเทากบ 2 สาหรบรอยตอ 4E และ

4ES และมคาเทากบ 4 สาหรบรอยตอ 8ES

nir = ubuc tFdtFL 4.22.1 สาหรบสลกเกลยวแตละตวดานใน

nor = ubuc tFdtFL 4.22.1 สาหรบสลกเกลยวแตละตวดานนอก

cL = ระยะจากขอบรเจาะถงขอบรเจาะขางเคยงในทศทางของแนวแรง

หรอระยะจากขอบรเจาะถงขอบแผนเหลก (มลลเมตร)

uF = กาลงดงระบตาสดของแผนเหลกเสรมปลายหรอแผนปกเสา (เมกะ

ปาสกาล)

bd = ขนาดเสนผานศนยกลางสลกเกลยว (มลลเมตร)

t = ความหนาของแผนเหลกเสรมปลายหรอแผนปกเสา (มลลเมตร)

ขนตอนท ก13 ออกแบบรอยเชอมระหวางแผนปกคานและแผนเอวคานกบแผนเหลก

เสรมปลาย ตามขอกาหนดในขอ 10.3.5 ขอ (7)

(ข) ออกแบบรอยตอยดกบเสา

ขนตอนท ข1 ตรวจสอบการครากจากแรงดดในปกเสา

cycd

fcf YF

Mt

11.1

(54)

โดยท ycF = กาลงครากระบตาสดของแผนปกเสา (เมกะปาสกาล)

Page 108: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 95

cY = ตวแปรเสนครากของแผนปกเสาทไมมการเสรมกาลง ดงแสดงใน

ตารางท 9 และ 10

cft = ความหนาของแผนปกเสา (มลลเมตร)

ถาการคานวณไมเปนไปตามสมการขางตน ตองเพมขนาดเสาหรอเพมแผนเหลกตอเนอง

สาหรบกรณทใชแผนเหลกตอเนอง ใหใชตวแปร cY สาหรบแผนปกเสาทมการเสรมกาลง

ดงแสดงในตารางท 9 และตารางท 10

ขนตอนท ข2

สาหรบการครากของแผนปกเสาจากโมเมนตดดในกรณทตองใชแผนเหลกตอเนอง

ใหคานวณแรงทตองการของแผนเหลกเสรมกาลง

กาลงรบโมเมนตดดออกแบบของแผนปกเสาคานวณไดดงสมการ

2cfcycdcfd tYFM (55)

โดยท cY = ตวแปรเสนครากของแผนปกเสาทไมมการเสรมกาลง ดงตารางท 9

และตารางท 10

ดงนน แรงเทยบเทาออกแบบในแผนปกเสา คานวณไดดงน

bf

cfdnd td

MR

(56)

ใช ndR ในการคานวณแรงทตองการสาหรบแผนเหลกตอเนอง ในขนตอนท ข6

Page 109: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 96

ตารางท 9 ตวแปรเสนครากในปกเสาของรอยตอทใชสลกเกลยว 4 ตว

(ขอ 11.3.6)

ตวแปรเสนครากของแผนปกเสาทไมมแผนเหลก

เสรมกาลง

ตวแปรเสนครากของแผนปกเสาทมแผนเหลก

เสรมกาลง

แผนปกเสาทไมม

แผนเหลกเสรมกาลง

2244

3211

2

2

11

gccsh

csh

gsh

sh

bY oo

cfc

gbs cf5.0

ปกเสาทมแผนเหลก

เสรมกาลง

soosiso

osi

cfc pshpsh

gpsh

psh

bY

11

21111

2

gbs cf5.0 ถา spsi ใช spsi

Page 110: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 97

ตารางท 10 ตวแปรเสนครากในปกเสาของรอยตอทใชสลกเกลยว 8 ตว

(ขอ 11.3.6)

ตวแปรเสนครากของแผนปกเสาทไมมแผนเหลก

เสรมกาลง

ตวแปรเสนครากของแผนปกเสาทมแผนเหลก

เสรมกาลง

แผนปกเสาทไมม

แผนเหลก

เสรมกาลง

222422

2

11

2

4321

41

gsh

cph

cph

cpsh

g

sh

sh

bY

bbb

cfc

gbs cf5.0

ปกเสาทม

แผนเหลก

เสรมกาลง

gpp

shp

php

php

shg

sh

ph

ph

sh

bY

bbb

sib

sob

siso

cfc

24321

4321

4

3

44

3

4

2

1111

2

gbs cf5.0 ถา spsi ใช spsi

Page 111: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 98

ขนตอนท ข3 ตรวจสอบกาลงครากเฉพาะทแผนเอวเสาทไมมการเสรมกาลงและทตาแหนง

ปกคาน

กาลงทตองการ คานวณไดดงน

ndfu RF (57)

cwycpbfctn tFttkCR 26 (58)

โดยท tC = 0.5 ถาระยะจากดานบนเสาถงดานบนของแผนปกคานมคานอยกวา

ความลกของเสา

= 1.0 สาหรบกรณอน ๆ

ycF = กาลงครากระบของแผนเอวเสา (เมกะปาสกาล)

ck = ระยะจากด านนอกของแผนปก เสาถงขอบของสวนพอกเอว

หรอรอยเชอมแบบพอก (มลลเมตร)

cwt = ความหนาของแผนเอวเสา (มลลเมตร)

ถาการคานวณไมเปนไปตามสมการขางตน ตองทาการเสรมแผนเหลกตอเนองทเอวเสา

ขนตอนท ข4 ตรวจสอบกาลงโกงเดาะของเอวเสาทไมมการเสรมกาลง ทตาแหนงปกคานรบ

แรงอด

กาลงทตองการ คานวณไดดงสมการ

nfu RF (59)

โดยท = 0.75

(1) กรณท fuF กระทาทระยะหางไมนอยกวารอยละ 50 ของคา cd วดระยะจากปลายเสา

h

EFtR

yccw

n

324 (60)

(2) กรณท fuF กระทาทระยะหางไมเกนรอยละ 50 ของคา cd วดระยะจากปลายเสา

h

EFtR

yccw

n

312 (61)

Page 112: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 99

โดยท h = ระยะชองวางระหวางแผนปกหกดวยสวนมมโคง สาหรบหนาตดเหลก

ขนรปรอน หรอระยะชองวางระหวางแผนปกสาหรบหนาตดประกอบ

ทใชการเชอม (มลลเมตร)

ถาการคานวณไมเปนไปตามสมการ (59) ตองจดใหมการเสรมแผนเหลกตอเนองทเอวเสา

ขนตอนท ข5 ตรวจสอบการยของแผนเอวเสา (web crippling) ทไมมการเสรมกาลง ท

ตาแหนงแผนปกคานรบแรงอด

กาลงทตองการ คานวณไดดงสมการ

nfu RF (62)

โดยท = 0.75

(1) กรณท fuF กระทาทระยะหางไมนอยกวารอยละ 50 ของคา cd วดระยะจากปลายเสา

cw

cfyc

cf

cw

ccwn t

EtF

t

t

d

NtR

5.1

2 318.0 (63)

(2) กรณท fuF กระทาทระยะหางไมเกนรอยละ 50 ของคา cd วดระยะจากปลายเสา

(2.1) สาหรบ 2.0/ cdN

cw

cfyc

cf

cw

ccwn t

EtF

t

t

d

NtR

5.1

2 314.0 (64)

(2.2) สาหรบ 2.0/ cdN

cw

cfyc

cf

cw

ccwn t

EtF

t

t

d

NtR

5.1

2 2.04

14.0 (65)

โดยท N = ความหนาของปกคานบวกดวยรอยละ 200 ของขนาดขาเชอม

เสรมกาลงแบบรอง (มลลเมตร)

cd = ความลกของเสา (มลลเมตร)

ถาการคานวณไมเปนไปตามสมการ (62) ตองทาการเสรมแผนเหลกตอเนองทเอวเสา

Page 113: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 100

ขนตอนท ข6 ในกรณทมความจาเปนตองใชแผนเหลกเสรมกาลงในรอยตอยดกบเสา

กาลงทตองการคานวณไดดงน

nfusu RFF min (66)

โดยท nRmin คอ กาลงออกแบบนอยทสดทไดจากขนตอนท ข2 ข3 ข4 และ ข5

(นวตน)

การออกแบบแผนเหลกตอเนอง และรอยตอเชอมของแผนเหลกตอเนอง ตองเปนไปตาม

ขอกาหนดในบทท 6 หรอบทท 7 ของมาตรฐานน

ขนตอนท ข7 ตรวจสอบเขตแผงรอยตอเสาและคาน ตามขอกาหนดในขอ 11.3.2.3(1)

11.4 รอยตอยดแผนปกดวยสลกเกลยว

รอยตอยดแผนปกดวยสลกเกลยวแสดงดงรปท 17 ซงสามารถจดทาไดโดยใชแผนเหลกเชอมตดกบ

แผนปกเสา และตอยดกบแผนปกคานดวยสลกเกลยว แผนเหลกยดแผนปกคานดานบนและดานลางตองม

ชนคณภาพเดยวกน แผนเหลกนเชอมตดกบแผนปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด และตอยดกบปกคาน

ดวยสลกเกลยวกาลงสง แผนเอวคานตอยดกบปกเสาดวยรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยวโดยมรเจาะ

แบบรองสน การวบตของรอยตอเกดจากการครากและการเกดจดหมนพลาสตกในคานบรเวณใกลกบปลาย

แผนเหลกยดปกคาน

รปท 17 รอยตอยดแผนปกดวยสลกเกลยว

(ขอ 11.4)

Page 114: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 101

11.4.1 ระบบ

(1) รอยตอแบบ BFP สามารถใชไดกบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางและ

โครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ

(2) รอยตอแบบ BFP สามารถใชไดกบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษทมแผนพน

คอนกรต โดยพนคอนกรตตองเวนระยะหางจากแผนปกเสาไมนอยกวา 25 มลลเมตร

และใชวสดทสามารถอดตวไดเพออดชวงวางระหวางแผนปกเสาและแผนพนคอนกรต

11.4.2 ขอจากดขององคอาคาร

(1) คานตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) คานตองเปนหนาตดขนรปรอนหรอหนาตดประกอบตามขอกาหนดในขอ 11.1

(ข) ความลกของคานหนาตดขนรปรอนและคานหนาตดประกอบตองไมเกน 933

มลลเมตร

(ค) นาหนกคานตองไมเกน 2.19 นวตนตอมลลเมตร

(ง) ความหนาของแผนปกคานตองไมเกน 25 มลลเมตร

(จ) อตราส วน ระยะช วงว างต อความล กของคานต องไม น อยกวา 9 ส าห รบ

โครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ และไมนอยกวา 7 สาหรบโครงตานแรงดดทม

ความเหนยวปานกลาง

(ฉ) อตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวคานตองเปนไปตาม

ขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(ช) การคายนดานขางตองเปนไปตามขอกาหนดของโครงตานแรงดดทพจารณาใน

บทท 6 หรอบทท 7 โดยจดหมนพลาสตกตองมคายนดานขางทปกบนและปกลาง

ของคาน ในชวงระยะระหวางรอยละ 100 และรอยละ 150 ของความลกคาน

วดระยะจากสลกเกลยวตวทอยหางจากหนาเสามากทสด และตองไมมการตอยด

คายนดานขางในเขตปกปอง

สาหรบระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษและโครงตานแรงดดทม

ความเหนยวปานกลางทมคานรองรบแผนพนคอนกรตและมหวหมดเหลกเชอมกบ

แผนปกคานในเขตปกปอง ดวยระยะหางไมเกน 300 มลลเมตร อนญาตใหไมตองม

การคายนทปกบนและปกลางของคานทตาแหนงจดหมนพลาสตก

Page 115: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 102

(ซ) เขตปกปองประกอบดวยแผนเหลกยดปกคาน และสวนของคานระหวางหนาเสาถง

ระยะท ห างจากสลก เกลยวท อย ห างจากหน าเสามาก ทสดออกไปเท าก บ

ความลกของคาน

(2) เสาตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) เสาตองเปนหนาตดขนรปรอน หรอหนาตดประกอบตามขอกาหนดในขอ 11.1

(ข) คานตองตอยดกบปกเสา

(ค) ในกรณทมแผนพนคอนกรต ความลกของเสาหนาตดขนรปรอนตองไมเกน 933

มลลเมตร

สาหรบกรณทไมมแผนพนคอนกรต ความลกของเสาหนาตดขนรปรอนตองไมเกน

569 มลลเมตร เสาหนาตดประกอบรปกากบาทปกกวางตองมความกวางและ

ความลกไมเกนความลกทกาหนดใหของหนาตดขนรปรอน เสาหนาตดประกอบ

รปกลองและเสาหนาตดประกอบปกกวางรปกลองตองมความกวางและความลกไม

เกน 610 มลลเมตร

(ง) ไมมขอจากดของนาหนกตอความยาวของเสา

(จ) ไมมขอจากดของความหนาของแผนปกเสา

(ฉ) อตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวเสาตองเปนไปตาม

ขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(ช) การคายนดานขางของเสาตองเปนไปตามขอกาหนดของโครงตานแรงดดทพจารณา

ในบทท 6 หรอบทท 7

11.4.3 ขอจากดความสมพนธระหวางเสา และคาน

รอยตอเสาและคานจะตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) เขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดท

พจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(2) อตราสวนโมเมนตดดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของโครงตานแรงดดท

พจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

11.4.4 รายละเอยดรอยตอ

(1) แผนเหลกยดปกคานตองเปนไปตามมาตรฐาน ASTM A36 หรอ ASTM A572 Grade 50

(345)

Page 116: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 103

(2) แผนเหลกยดปกคานตองตอยดกบแผนปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด และ

เปนไปตามขอกาหนดรอยเชอมวกฤต รวมถงการนาเอาแผนรองเชอมออก การเซาะ

ดานหลงจนถงโลหะเชอม และการเชอมซา

(3) รอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยว ตองเชอมตดกบปกเสาดวยรอยเชอมแบบรอง

ทะลตลอด หรอแบบรองไมทะลตลอดทงสองดานของแผนเหลก หรอเชอมแบบพอก

ทงสองดานของแผนเหลก

(4) สลกเกลยวตองมการจดอยางสมมาตรตามแนวแกนคาน และตองมสลกเกลยวจานวนสอง

ตวตอแถวในการยดปกคาน ความยาวของกลมสลกเกลยวตองไมเกนความลกของคาน

ใชรเจาะแบบมาตรฐานในแผนปกคาน สวนรเจาะในแผนเหลกยดปกคานอาจเปนได

ทงรเจาะแบบมาตรฐานหรอรเจาะแบบใหญกวามาตรฐาน สาหรบรเจาะในแผนปกคาน

และแผนเหลกยดปกคานใหใชการเจาะดวยดอกสวาน หรอกดทะลแลวตามดวยการควาน

แตไมอนญาตใหใชการทารเจาะดวยการกดทะลเพยงอยางเดยว

(5) สลกเกลยวในการยดปกคานใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM A490 หรอ ASTM F2280

เกลยวตองไมอยในระนาบของแรงเฉอน และขนาดเสนผานศนยกลางสลกเกลยว

ตองไมเกน 28 มลลเมตร

(6) สามารถใชแผนชม (shim) ระหวางแผนเหลกยดปกคานและปกคานได แตตองมความหนา

รวมไมเกน 6 มลลเมตร แผนชมลกษณะทาเปนรองเวนระยะเทา ๆ กน (finger shim)

สามารถทาไดโดยการเจาะร หรอการกดทะล

11.4.5 ขนตอนการออกแบบ

ขนตอนท 1 คานวณโมเมนตดดสงสดนาจะเปน ( prM ) ทตาแหนงจดหมนพลาสตก

ตามขอ 11.1.3

ขนตอนท 2 คานวณขนาดสลกเกลยวใหญสดทสามารถใชได เพอปองกนการฉกขาดของ

ปกคาน

สาหรบรเจาะมาตรฐานทมสลกเกลยวสองตวตอแถว

mmFR

FRbd

ut

yyfb 31

2

(67)

เลอกขนาดสลกเกลยว และตรวจสอบระยะขอบสาหรบรเจาะในปกคานตามขอกาหนด

AISC 360-10

Page 117: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 104

ขนตอนท 3 สมมตความหนาแผนเหลกยดปกคาน ( pt ) ประมาณความกวางแผนเหลกยด

ปกคาน ( fpb ) ระยะหางของสลกเกลยว ระยะขอบ และความกวางของปกคาน เพอคานวณ

กาลงรบแรงเฉอนระบตอสลกเกลยวจากแรงเฉอนและแรงแบกทานดงน

pbup

fbub

bnv

n

tdF

tdF

AF

r

4.2

4.2min (68)

โดยท bA = พนทหนาตดระบของสลกเกลยว (ตารางมลลเมตร)

nvF = กาลงรบแรงเฉอนระบของสลกเกลยว (เมกะปาสกาล)

ubF = กาลงดงระบตาสดของคาน (เมกะปาสกาล)

upF = กาลงดงระบตาสดของแผนเหลกยดปกคาน (เมกะปาสกาล)

bd = เสนผานศนยกลางระบของสลกเกลยว (มลลเมตร)

ft = ความหนาของแผนปกคาน (มลลเมตร)

pt = ความหนาของแผนเหลกยดปกคาน (มลลเมตร)

ขนตอนท 4 เลอกจานวนสลกเกลยว ( n ) ไดจากสมการ

pnn

pr

tdr

Mn

25.1 (69)

โดยท d = ความลกของคาน (มลลเมตร)

ขนตอนท 5 คานวณตาแหนงจดหมนพลาสตกจากหนาเสา ( hS )

15.01 nsSSh (70)

โดยท 1S = ระยะจากหนาเสาถงแถวสลกเกลยวทอยใกลสด (มลลเมตร)

s = ระยะหางของแถวสลกเกลยว (มลลเมตร)

ระยะหางของแถวสลกเกลยวและระยะขอบตองเพยงพอ เพอใหระยะจากขอบร

ถงขอบรขางเคยง หรอระยะจากขอบรถงขอบองคอาคารมคาไมนอยกวารอยละ 200

ของเสนผานศนยกลางระบของสลกเกลยว

ขนตอนท 6 คานวณแรงเฉอนทตาแหนงจดหมนพลาสตกทปลายคานแตละดาน โดยใชผงวตถ-

อสระ (free body diagram) สวนของคานระหวางจดหมนพลาสตก โดยกาหนดใหจดหมน

พลาสตกมโมเมนตดด prM และมแรงกระทาแนวดงบนคาน รวมผลของแรงประเภทตาง ๆ

Page 118: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 105

จาก LfD 12.1 โดยท 1f เป น ต วคณ น าหน กบรรท กส าห รบน าหน กบรรท กจร

ตามขอกาหนด แตตองไมนอยกวา 0.5

ขนตอนท 7 คานวณโมเมนตทหนาเสาดงสมการ

hhprf SVMM (71)

โดยท hV = คาทมากทสดระหวางแรงเฉอนทจดหมนพลาสตกทปลายทงสองดาน

ของคาน (นวตน)

อยางไรกตาม สมการขางตนไมพจารณานาหนกบรรทกเนองจากแรงโนมถวงทกระทา

ระหวางจดหมนพลาสตกและหนาเสา แตผออกแบบสามารถรวมคานาหนกบรรทกดงกลาว

เพมเตมได

ขนตอนท 8 คานวณแรงในแผนเหลกยดปกคาน ( prF ) เนองจากโมเมนต fM ดงสมการ

p

fpr td

MF

(72)

โดยท d = ความลกของคาน (มลลเมตร)

pt = ความหนาของแผนเหลกยดปกคาน (มลลเมตร)

ขนตอนท 9 ตรวจสอบความเหมาะสมของจานวนสลกเกลยวทเลอกในขนตอนท 4

nn

pr

r

Fn

(73)

ขนตอนท 10 ตรวจสอบความเหมาะสมของความหนาแผนเหลกยดปกคานทไดจากขนตอนท 3

fpyd

prp bF

Ft

(74)

โดยท yF = กาลงครากระบตาสดของแผนเหลกยดปกคาน (เมกะปาสกาล)

fpb = ความกวางของแผนเหลกยดปกคาน (มลลเมตร)

ขนตอนท 11 ตรวจสอบการปองกนการวบตเนองจากการดงขาดในแผนเหลกยดปกคาน

nnpr RF (75)

โดยท nR = กาลงรบแรงดงขาดของแผนเหลก (เมกะปาสกาล)

Page 119: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 106

ขนตอนท 12 ตรวจสอบการวบตเนองจากการเฉอนออก (block shear) ของปกคาน

nnpr RF (76)

โดยท nR = กาลงรบการเฉอนออกของปกคาน (เมกะปาสกาล)

ขนตอนท 13 ตรวจสอบการโกงเดาะของแผนเหลกยดปกคาน

nnpr RF (77)

โดยท nR = กาลงการโกงเดาะของแผนเหลกยดปกคาน โดยความยาวประสทธผล

มคาเทากบรอยละ 65 ของคา 1S (เมกะปาสกาล)

อยางไรกตาม การคานวณในขนตอนท 3 ถง 13 อาจตองทาซาเพอใหไดขนาดของ

แผนเหลกยดปกคานทเหมาะสม

ขนตอนท 14 คานวณกาลงรบแรงเฉอนทตองการ ( uV ) ของคานและรอยตอเอวคานกบหนา

เสา ไดดงน

gravityhpru VLMV /2 (78)

โดยท hL = ระยะหางระหวางจดหมนพลาสตก (มลลเมตร)

gravityV = แรงเฉอนในคานไดจากการรวมแรง จาก LfD 12.1 โดยท 1f

เปนตวคณนาหนกบรรทกสาหรบนาหนกบรรทกจรตามขอบงคบ แต

ตองไมนอยกวา 0.5 (นวตน)

ขนตอนท 15 ออกแบบรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยว สาหรบกาลงรบแรงเฉอนท

ตองการในขนตอนท 14 ตามขอกาหนดของมาตรฐาน AISC 360-10

ขนตอนท 16 ตรวจสอบความตองการของแผนเหลกตอเนอง ตามขอกาหนดในขอ 10.1

ขนตอน ท 17 ตรวจสอบเขตแผงรอยตอเสาและคาน ตามขอกาหนดของประเภท

โครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

กาลงรบแรงเฉอนทตองการของเขตแผงรอยตอเสาและคานคานวณไดจากผลรวมของ

โมเมนตดดทหนาเสาซงไดจากฉาย ผลของโมเมนตดดจดหมนพลาสตก ( eyy ZFR ) มาทหนาเสา

สาหรบความลก d ใหรวมความลกของคานกบรอยละ 200 ของความหนาแผนเหลกยด

ปกคานหนงแผน

Page 120: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 107

11.5 รอยตอยดแผนเอวและแผนปกดวยรอยเชอมไมเสรมกาลง

รอยตอยดแผนเอว และแผนปกดวยรอยเชอมไมเสรมกาลงแสดงดงรปท 18 มพฤตกรรมการหมน

แบบไมยดหยนจากการครากของคานบรเวณใกลกบหนาเสา การขาดของรอยตอปองกนดวยการใหรายละเอยด

พเศษในการเชอมแผนปกคานและแผนเอวคานเขากบแผนปกเสา รวมถงรปรางและการทาชองเปดเพอให

เขาถงจดเชอม โดยทรอยตอแบบ WUF-W สามารถใชไดทงโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษและ

โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง

รปท 18 รอยตอยดแผนเอวและแผนปกดวยรอยเชอมไมเสรมกาลง

(ขอ 11.5)

11.5.1 ขอจากดขององคอาคาร

(1) ขอกาหนดของคานมดงน

(ก) คานตองเปนหนาตดขนรปรอน หรอหนาตดประกอบรปตวไอตามขอกาหนดของขอ

11.1

(ข) ความลกของคานหนาตดขนรปรอนและคานหนาตดประกอบตองไม เกน 933

มลลเมตร

(ค) นาหนกคานตองไมเกน 2.19 นวตนตอมลลเมตร

(ง) ความหนาของแผนปกคานตองไมเกน 25 มลลเมตร

(จ) อตราส วน ระยะช วงว างต อความล กของคานต องไม น อยกวา 7 ส าห รบ

โครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ และไมนอยกวา 5 สาหรบโครงตานแรงดด

ทมความเหนยวปานกลาง

Page 121: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 108

(ฉ) อตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวคานตองเปนไปตาม

ขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(ช) การคายนดานขางของคานตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 4.2 โดยการคายน

ดานขางทจดหมนพลาสตกตองมการคายนทปกบน และปกลางของคานทระยะ

เทากบรอยละ 100 ถงรอยละ 150 ของความลกคาน โดยตองไมมการตดตงคายน

ดานขางคานในชวงจากหนาเสาถงระยะหางเทากบความลกคาน วดระยะจาก

หนาเสา สาหรบกรณคานรองรบแผนพนคอนกรตในเขตปกปองทมการยดหวหมด

เหลกดวยระยะหางไมเกน 300 มลลเมตร อนญาตใหไมตองมการคายนปกบนและ

ปกลางของคานทตาแหนงจดหมนพลาสตก

(ซ) เขตปกปองเปนสวนของคานระหวางหนาเสากบระยะหางเทากบความลกคาน

วดระยะจากหนาเสา

(2) ขอกาหนดของเสามดงน

(ก) เสาตองเปนหนาตดขนรปรอน หรอหนาตดประกอบตามขอกาหนดของขอ 11.1

(ข) คานตองตอยดกบแผนปกเสา

(ค) ความลกของเสาหนาตดขนรปรอน และเสาหนาตดประกอบปกกวางตองไมเกน 933

มลลเมตร เสาหนาตดประกอบรปกากบาทปกกวางตองมความกวาง หรอความลก

ไมเกนกวาทกาหนดใหของหนาตดขนรปรอน และสาหรบเสาหนาตดประกอบรป

กลองและเสาหนาตดประกอบปกกวางรปกลอง ตองมความกวางหรอความลกไมเกน

610 มลลเมตร

(ง) ไมมขอจากดของนาหนกตอความยาวเสา

(จ) ไมมขอจากดของความหนาแผนปกเสา

(ฉ) อตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวเสาตองเปนไปตาม

ขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดทพจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(ช) การคายนดานขางเสาตองเปนไปตามขอกาหนดของโครงตานแรงดดทพจารณาใน

บทท 6 หรอบทท 7

11.5.2 รอยตอเสาและคาน

11.5.2.1 ขอจากดความสมพนธของเสาและคาน

(1) เขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของโครงตานแรงดดท

พจารณาในบทท 6 หรอบทท 7

(2) อตราสวนโมเมนตดดในเสาและคาน ตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

Page 122: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 109

(ก) สาหรบระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ อตราสวนโมเมนตดด

ในเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดท

พจารณา ดงสมการ

uvprpb MMM * (79)

โดยท prM = xyypr ZFRC (นวตน มลลเมตร)

prC = ตวประกอบสาหรบกาลงสงสดของรอยตอ โดยพจารณาพฤตกรรม

ความเครยดแขงเพมขน การยดรงเฉพาะท การเสรมกาลง และ

เงอนไขอน มคาเทากบ 1.4 สาหรบรอยตอแบบ WUF-W

uvM = โมเมนตดดเพมเตมจากการขยายแรงเฉอนจากจดหมนพลาสตกมาท

กงกลางเสา โดยมคาเทากบ 2/ch dV (นวตน มลลเมตร)

hV = แรงเฉอนทจดหมนพลาสตก คานวณตามขนตอนท 3 ในขอ 11.5.3

(นวตน)

cd = ความลกของเสา (มลลเมตร)

(ข) สาหรบระบบโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลาง อตราสวนโมเมนต

ดดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดของประเภทโครงตานแรงดดท

พจารณาในขอ 6 หรอขอ 7

11.5.2.2 ขอจากดรอยเชอมระหวางแผนปกคานและแผนปกเสาตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) แผนปกคานตองตอยดกบแผนปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอด

รอยเชอมของปกคานตองเปนไปตามขอกาหนดของรอยเชอมวกฤตในขอ 3.4

(2) รป รางของชองเป ด เพ อ ให เข า ถ งจด เช อมต องเป น ไปตามขอ ก าหนด

ของมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M คณภาพของชองเปดเพอใหเขาถงจดเชอม

ตองเปนไปตามขอกาหนดของ AWS D1.8

11.5.2.3 ขอจากดรอยตอระหวางเอวคานและปกเสาตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

รอยตอเอวคานและปกเสาตอยดดวยรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยว

ตองเปนไปตามดงแสดงในรปท 19 และรอยตอตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) แผนรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยว ตองมความหนาไมนอยกวา

ความหนาของแผนเอวคาน แผนรอยตอรบแรงเฉอนตองมความยาวยนเลย

เขาไปในชองเปดเพอใหเขาถงจดเชอมดานบน และดานลางตงแต 6 มลลเมตร

Page 123: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 110

ถง 12 มลลเมตร ดงแสดงในรปท 20 และแผนรอยตอรบแรงเฉอนตองม

ความกวางเลยจากขอบชองเปดเพอใหเขาถงจดเชอมไมนอยกวา 50 มลลเมตร

(2) แผนรอยตอรบแรงเฉอนตองเชอมกบแผนปกเสา โดยมกาลงรบแรงเฉอน

ออกแบบของรอยเชอมอยางนอยเทากบ ypypp FRth 6.0 โดยท ph คอ

ความยาวของแผนรอยตอรบแรงเฉอน ดงแสดงในรปท 19 และ pt คอ

ความหนาของแผนรอยตอรบแรงเฉอน

(3) แผนรอยตอรบแรงเฉอนตองเชอมกบแผนเอวคานดวยรอยเชอมแบบพอก

โดยขนาดของรอยเชอมตองเทากบความหนาของแผนรอยตอรบแรงเฉอน

ลบดวย 2 มลลเมตร รอยเชอมแบบพอกตองมความยาวตลอดความสงของแผน

รอยตอรบแรงเฉอนและตามสวนลาดเอยงดานบนและดานลางของแผน

โดยรอยเชอมแบบพอกหยดหางจากขอบของชองเปดเพอใหเขาถงจดเชอม

ไมนอยกวา 12 มลลเมตร แตตองไมเกน 25 มลลเมตร

(4) อนญาตใหใชสลกเกลยวชวยในการตดตง โดยใชรเจาะแบบมาตรฐานหรอรเจาะ

แบบรองสนแนวนอน

(5) เอวคานตองตอยดกบปกเสาดวยรอยเชอมแบบรองทะลตลอดตลอดความยาว

ของเอวคานระหวางชองเปดเพอใหเขาเชอมถง และเปนไปตามขอกาหนดของ

รอยเชอมวกฤตในขอ 3.4 และเปนไปตามมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M โดยท

รอยเชอมไมจาเปนตองใชแผนตอ

รปท 19 รายละเอยดรอยตอระหวางเอวคานกบปกเสา

(ขอ 11.5.2.3)

รอยเชอมแบบรองทะลตลอด เชอมเอวคานกบปกคาน

Page 124: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 111

รปท 20 รายละเอยดทดานบนและดานลางของรอยตอรบแรงเฉอนแบบใชเหลกแผนเดยว

(ขอ 11.5.2.3)

11.5.3 ขนตอนการออกแบบ

ขนตอนท 1 คานวณโมเมนตดดสงสดนาจะเปน ( prM ) ทจดหมนพลาสตก ดงสมการ

xyyprpr ZFRCM (80)

โดยท yR = อตราสวนหนวยแรงครากทคาดหวงตอกาลงครากระบตาสด

xZ = โมดลสหนาตดพลาสตกรอบแกนหลก (มลลเมตร3)

prC = ตวประกอบสาหรบกาลงสงสดของรอยตอ โดยพจารณาพฤตกรรม

ความ เครยดแ ขงเพม ขน การยดร งเฉพาะท การ เสรม กาล ง

และเงอนไขอน มคาเทากบ 1.4 สาหรบรอยตอแบบ WUF-W

yF = กาลงครากระบตาสดของคาน (เมกะปาสกาล)

ขนตอนท 2 กาหนดใหจดหมนพลาสตกอยทหนาเสา กลาวคอ hS มคาเทากบ 0

หมายเหต : a = ไมนอยกวา 6 มลลเมตร แตไมเกน 12 มลลเมตร b = ไมนอยกวา 25 มลลเมตร

c = 30o ( 10o) d = ไมนอยกวา 50 มลลเมตร

e = ไมนอยกวา 12 มลลเมตร แตไมเกน 25 มลลเมตร จากปลายรอยเชอมพอกถงขอบของจดเปดเพอใหเขาถง

จดเชอม

Page 125: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 112

ขนตอนท 3 คานวณแรงเฉอน ( hV ) ทตาแหนงจดหมนพลาสตกของปลายคานแตละดาน

โดยใชผงวตถอสระของคานสวนทอยระหวางจดหมนพลาสตก โดยสมมตใหโมเมนตดดท

จดหมนพลาสตกมคาเทากบ prM และรวมนาหนกบรรทกเนองจากแรงโนมถวงทกระทาบน

คานโดยใชการรวมแรงจากคา LfD 12.1

ขนตอนท 4 ตรวจสอบขอจากดความสมพนธของเสา และคาน ตามขอกาหนดในขอ 11.5.2.1

สาหรบโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ กาลงรบแรงเฉอนทตองการของเขตแผงรอยตอ

เสาและคานตองเปนไปตามขอกาหนดในขอ 7.3 โดยใชผลรวมของโมเมนตดดสงสดนาจะเปน

ทหนาเสา ซงมคาเทากบ prM ในขนตอนท 1 โดยสามารถเสรมแผนเสรมความหนาได

ถาจาเปน

ขนตอนท 5 ตรวจสอบกาลงรบแรงเฉอนออกแบบของคาน

กาลงรบแรงเฉอนทตองการ ( uV ) ของคานมคาเทากบคาทมากทสดระหวาง hV ทแตละดาน

ของปลายคานในขนตอนท 3

ขนตอนท 6 ตรวจสอบความตองการของแผนเหลกตอเนองในเสาตามขอกาหนดใน

ขอ 11.1.3(3)

Page 126: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 113

บทท 12

การทดสอบรอยตอภายใตแรงกระทาแบบวฏจกร

การทดสอบรอยตอภายใตแรงกระทาแบบวฏจกรตามทกาหนดในมาตรฐานนเปนขอกาหนดขนตา สาหรบ

การรบรองรอยตอเสาและคานในโครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางและโครงตานแรงดดทม

ความเหนยวพเศษ ผลการทดสอบตองแสดงใหเหนวารอยตอสามารถรองรบมมการเคลอนทสมพทธระหวางชน

ไดตามทออกแบบ

12.1 ขอกาหนดการทดสอบ

ขอมลในการรบรองรอยตอขนกบผลการทดสอบตามขอ 12.2 ตวแปรทพจารณาในการทดสอบ

และตวอยางทดสอบตองมจานวนทเพยงพอเพอแสดงใหเหนวารอยตอมความสามารถในการรบแรงกระทา

แบบวฏจกรและสามารถรองรบมมการเคลอนทสมพทธระหวางชนทกาหนดสาหรบโครงตานแรงดดทม

ความเหนยวปานกลางหรอโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษได

12.2 การทดสอบภายใตแรงแบบวฏจกรสาหรบรอยตอเสาและคาน

ขอนใหรายละเอยดการทดสอบรอยตอภายใตแรงกระทาแบบวฏจกรของรอยตอเสาและคานใน

โครงตานแรงดดทมความเหนยวปานกลางและโครงตานแรงดดทมความเหนยวพเศษ และการทดสอบรอยตอ

ภายใตแรงกระทาแบบวฏจกรของรอยตอสวนเชอมโยงและเสาในโครงแกงแนงแบบเยองศนย เพอพสจน

กาลงรบนาหนกและความสามารถในการรองรบมมการเคลอนทสมพทธระหวางชนทตองการของรอยตอ

นอกจากน สามารถใชขอกาหนดการทดสอบรอยตออนนอกเหนอจากทระบในมาตรฐานฉบบนไดในกรณทม

การรบรองจากวศวกรและหนวยงานทเชอถอได

12.2.1 ขอกาหนดของตวอยางทดสอบ

ตวอยางทดสอบตองจาลองสภาพของรอยตอในโครงสรางจรงภายใตแรงแผนดนไหว

โดยตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(1) ตวอยางทดสอบตองประกอบดวยเสาอยางนอยหนงตน โดยมการตอยดกบคานหรอ

สวนเชอมโยงทหนงดานหรอสองดานของเสา

(2) ตาแหนงจดดดกลบในตวอยางทดสอบตองอยตาแหนงเดยวกบตาแหนงจดดดกลบ

ของโครงสรางจรงภายใตแรงแผนดนไหว

Page 127: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 114

(3) ตวอยางทดสอบสามารถตดตงคายนดานขางใกลกบตาแหนงแรงกระทาบนตวอยางได

เพอเพมเสถยรภาพ แตไมอนญาตใหมคายนดานขางเพมเตม ยกเวนกรณทเปนการคายน

ดานขางลกษณะเดยวกบทใชในโครงสรางจรง

12.2.2 ตวแปรทจาเปนในการทดสอบ

ตวอยางทดสอบตองไดรบการจาลองให ใกล เคยงกบการออกแบบ รายละเอยด

ขนตอนการกอสราง และคณสมบตของวสดในโครงสรางจรง ตวแปรตอไปนตองไดรบ

การจาลองในการทดสอบ

(1) มมหมนแบบไมยดหยน

มมหมนแบบไมยดหยนในตวอยางทดสอบ อาจเกดจากการครากของชนสวน การคราก

ของรอยตอ รวมถงการเลอนไถลระหวางชนสวนและรอยตอ การคานวณมมหมน

แบบไมยดหยนในตวอยางทดสอบสาหรบรอยตอโครงตานแรงดดทมความเหนยวปาน

กลางและโครงตานแรงดดท มความเหนยวพเศษ ใหคานวณโดยสมมตใหมมหมน

แบบไมยดหยนเกดทตาแหนงจดตดระหวางแนวกงกลางคานกบแนวกงกลางเสา สาหรบ

รอยตอสวนเชอมโยงและเสาในโครงแกงแนงแบบเยองศนย คานวณโดยสมมตใหมมหมน

แบบไมยดหยนอยทจดตดระหวางแนวกงกลางสวนเชอมโยงและหนาเสา

มมหมนแบบไมยดหยนในตวอยางตองเกดจากพฤตกรรมแบบไมยดหยนในคาน เสา

และชนสวนรอยตอตามทไดคาดการณไวในโครงสรางจรง โดยทขนาดของมมหมน

แบบไมยดหยนท งหมดทเกดขนในตวอยางทดสอบตองมคาอย ในชวงรอยละ 25

ของมมหมนแบบไมยดหยนทคาดหวงสาหรบโครงสรางจรง

(2) ขนาดของชนสวนทดสอบ

ขนาดของคานหรอสวนเชอมโยงในตวอยางทดสอบตองอยในขอบเขตดงน

(ก) ความลกของคานหรอสวนเชอมโยงททาการทดสอบ ตองไมนอยกวารอยละ 90 ของ

ความลกของคานจรง

(ข) นาหนกตอความยาวของคานหรอสวนเชอมโยงททาการทดสอบ ตองไมนอยกวา

รอยละ 75 ของนาหนกตอความยาวของคานจรง

(ค) ขนาดของเสาในตวอยางทดสอบตองเหมาะสมในการเปนตวแทนของเสาใน

โครงสรางจรง โดยความลกของเสาตองไมนอยกวารอยละ 90 ของความลก

ของเสาจรง

Page 128: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 115

(3) รายละเอยดของรอยตอ

รายละเอยดของรอยตอตองจาลองใหใกลเคยงกบรอยตอทใชในโครงสรางจรงให

ไดมากทสด ชนสวนรอยตอทใชในตวอยางทดสอบ ตองเปนตวแทนของขนาดรอยตอจรง

สาหรบขนาดคานและเสาทเลอกใชในการทดสอบ

(4) แผนเหลกตอเนอง

ขนาดและรายละเอยดของแผนเหลกตอเนองทใชในตวอยางทดสอบตองเปนสดสวน

ทสอดคลองกบรายละเอยดของแผนเหลกตอเนองทใชในโครงสรางจรง

(5) การทดสอบคณสมบตของวสด

การทดสอบคณสมบตของวสดเปนไปตามขอกาหนดตอไปน ซงคากาลงครากทมการระบ

โดยผผลตไมสามารถนามาใชทดแทนการทดสอบได

(ก) ขอกาหนดการทดสอบกาลงรบแรงดงของวสด

การทดสอบกาลงรบแรงดงของวสดใหทดสอบตามมาตรฐาน ASTM A6/A6M,

ASTM A370 และ ASTM E8 โดยมขอยกเวน ดงน 1) กาลงครากจากการทดสอบท

รายงาน ใหใชนยามกาลงครากตามมาตรฐาน ASTM A370 โดยการหากาลงคราก

ดวยวธระยะออฟเซท 0.002 มลลเมตรตอมลลเมตร และ 2) อตราการใหแรงดงตอง

จาลองใหใกลเคยงกบอตราการใหแรงในตวอยางทดสอบ

ตวอยางวสดทใชในการทดสอบตองเปนตวอยางจากสวนปกและสวนเอวของคาน สวนปก

และสวนเอวของเสา และชนสวนของรอยตอททาใหเกดมมหมนแบบไมยดหยนจากการครากใน

ตวอยางทดสอบ

(ข) ขอกาหนดของโลหะเชอม

การทดสอบโลหะเชอมใหทดสอบโดยใชโลหะเชอมทมประเภท ขนาด และ

ผผลตเดยวกบทใชในตวอยางรอยตอเสาและคานททดสอบ การใหความรอนเฉลย

ตองเปนคาเดยวกบท ใช ในตวอยางทดสอบ การทดสอบกาลงรบแรงดงและ

การทดสอบความแกรงแบบ CVN ใหทดสอบตามมาตรฐาน AWS B4.0/B4.0M

คากาลงรบแรงดงและความแกรงท มการระบโดยผผลตไมสามารถนามาใชแทน

การทดสอบได

Page 129: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 116

แผนเหลกสาหรบทดสอบคณสมบตโลหะเชอมใหใชแผนเหลกทมชนคณภาพ

เดยวกบทใชในตวอยางทดสอบรอยตอ และมขนตอนการเชอมเหมอนกน ในกรณท

ค าเฉล ยของความรอนท ใช ในการเตรยมแผน เหลกไมอย ในชวงรอยละ 20

ของแผนเหลกท ใช ในตวอยางทดสอบรอยตอ ตองมการทดสอบคณสมบต

ของแผนเหลกรวมดวย

(6) วสดของคาน เสา และชนสวนรอยตอ

วสดคาน เสา และชนสวนรอยตอของตวอยางทดสอบทใหมมหมนแบบไมยดหยนจาก

การครากตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) ผลการทดสอบกาลงครากของปกคานตองมคาไมนอยกวารอยละ 85 ของคา yyFR

ของชนคณภาพคานเหลกทใชในโครงสรางจรง

(ข) ผลการทดสอบกาลงครากของเสาและชนสวนรอยตอตองอยในชวงรอยละ 15 ของคา

yyFR ของชนคณภาพเหลกของชนสวนเดยวกนทใชในโครงสรางจรง โดยคานวณ yyFR

ตามขอกาหนดในบทท 3

(7) การตอยดรอยตอดวยการเชอม

การเชอมในตวอยางรอยตอเสาและคาน ตองเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) การ เช อมต อ ง เป น ไป ต ามข อ ก าห นด ข น ตอนการ เช อ ม (welding procedure

specifications, WPS) ตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M และเปนไปตามขอกาหนด

ของผผลต

(ข) กาลงระบของโลหะเชอมท ใชในตวอยางตองเปนคาเดยวกบทใชในโครงสรางจรง

ผลการทดสอบกาลงดงของโลหะเชอมตามขอ 12.2.2(5)(ข) ตองมคาไมเกน 172

เมกะปาสกาล ของกาลงโลหะเชอมทระบในโครงสรางจรง

(ค) ความแกรงแบบ CVN ระบขนตาของโลหะเชอมในตวอยางทดสอบตองไมเกนคาทใชใน

โครงสรางจรง ผลการทดสอบความแกรงแบบ CVN ตามขอ 12.2.2(5)(ข) ตองมคาไมเกน

คาทมากทสดระหวางรอยละ 50 และ 34 กโลจล ของคาความแกรงแบบ CVN ตาสดท

ระบในโครงสรางจรง

(ง) ตาแหนงการเชอมในตวอยางทดสอบตองเปนตาแหนงเดยวกบทใชในโครงสรางจรง

(จ) รายละเอยดของแผนรองเชอม แผนตอ ชองเปดเพอใหเขาถงจดเชอม และสวนอนของ

การเชอมในตวอยางทดสอบตองเหมอนกบการเชอมในโครงสรางจรง โดยไมมการถอด

Page 130: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 117

แผนรองเชอมและแผนตอออกจากตวอยางทดสอบ ยกเวนกรณทโครงสรางจรงมการถอด

แผนรองเชอมและแผนตอ

(ฉ) วธการตรวจสอบรอยเชอมและการทดสอบแบบไมทาลาย รวมถงมาตรฐานในการยอมรบ

รอยเชอมในตวอยางใหเปนเกณฑเดยวกบทใชในโครงสรางจรง

(8) การตอยดรอยตอดวยสลกเกลยว

รอยตอแบบสลกเกลยวในตวอยางทดสอบตองจาลองใหเหมอนกบสวนของรอยตอ

สลกเกลยวในโครงสรางจรง โดยเปนไปตามขอกาหนดดงน

(ก) สลกเกลยวในตวอยางทดสอบและสลกเกลยวในโครงสรางจรงตองเปนเหลกชนคณภาพ

เดยวกน

(ข) ประเภทและรปรางของร เจาะในต วอยางทดสอบตองเปนแบบเดยวกบท ใช ใน

โครงสรางจรง

(ค) สาหรบกรณทมมหมนแบบไมยดหยนเกดจากการครากหรอการเลอนไถลทตาแหนงรอยตอ

สลกเกลยว การทารเจาะสลกเกลยวในตวอยางทดสอบตองเปนวธเดยวกบท ใชใน

โครงสรางจรง

(ง) การตดตงสลกเกลยวและการเตรยมผวตวอยางทดสอบตองเหมอนกบทใชในโครงสรางจรง

12.2.3 แรงกระทาในการทดสอบ

แรงกระทาในการทดสอบใหใชตามขอกาหนดตอไปน โดยแรงกระทาลกษณะอนสามารถ

ใชไดในกรณทสามารถแสดงไดวามความรนแรงไมนอยกวาแรงกระทาทกาหนดไวในมาตรฐานน

(1) แรงกระทาสาหรบตวอยางทดสอบรอยตอเสาและคานในโครงตานแรงดดทมความเหนยว

ปานกลางและโครงตานแรงดด ทมความเหนยวพ เศษตองเปนแรงททาให เกดมม

การเคลอนทสมพทธระหวางชน ( ) ในตวอยางทดสอบดงน

(ก) 6 รอบ ท = 0.00375 เรเดยน

(ข) 6 รอบ ท = 0.005 เรเดยน

(ค) 6 รอบ ท = 0.0075 เรเดยน

(ง) 4 รอบ ท = 0.01 เรเดยน

(จ) 2 รอบ ท = 0.015 เรเดยน

(ฉ) 2 รอบ ท = 0.02 เรเดยน

(ช) 2 รอบ ท = 0.03 เรเดยน

(ซ) 2 รอบ ท = 0.04 เรเดยน

Page 131: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 118

ดาเนนการทดสอบตอโดยเพม = 0.01 เรเดยน ในทกสองรอบของแรงกระทา

(2) แรงกระทาสาหรบตวอยางทดสอบรอยตอสวนเชอมโยงและเสาในโครงแกงแนงเยองศนย

ตองเปนแรงททาใหเกดมมหมนทงหมดในสวนเชอมโยง (total link rotation angle,

total ) ในตวอยางทดสอบดงน

(ก) 6 รอบ ท มม ( total total) = 0.00375 เรเดยน

(ข) 6 รอบ ท total = 0.005 เรเดยน

(ค) 6 รอบ ท total = 0.0075 เรเดยน

(ง) 6 รอบ ท total = 0.01 เรเดยน

(จ) 4 รอบ ท total = 0.015 เรเดยน

(ฉ) 4 รอบ ท total = 0.02 เรเดยน

(ช) 2 รอบ ท total = 0.03 เรเดยน

(ซ) 1 รอบ ท total = 0.04 เรเดยน

(ฌ) 1 รอบ ท total = 0.05 เรเดยน

(ญ) 1 รอบ ท total = 0.07 เรเดยน

(ฎ) 1 รอบ ท total = 0.09 เรเดยน

ดาเนนการทดสอบตอโดยเพม total = 0.02 เรเดยน ในทกหนงรอบของแรงกระทา

12.2.4 การตรวจวด

อปกรณตรวจวดระหวางการทดสอบตองเพยงพอในการคานวณและรายงานผลตาม

ขอ 12.2.5

12.2.5 การรายงานผลการทดสอบ

การรายงานผลการทดสอบตองประกอบดวยขอมลดงน

(1) แบบรายละเอยดของตวอยางทแสดงมต ขนาด ลกษณะของจดรองรบและตาแหนง

แรงกระทา รวมถงคายนดานขาง

(2) แบบรายละเอยดของรอยตอแสดงขนาดชนสวนองคอาคาร ขนาดชนสวนรอยตอ

ชนคณภาพของเหลก รายละเอยดการเชอม ขนาดและตาแหนงรสลกเกลยว ขนาด

และชนคณภาพของสลกเกลยว และรายละเอยดอนทเกยวของ

(3) ตวแปรตามทระบในขอ 12.2.2

(4) รายการหรอรปแสดงแรงกระทา รวมถงการเสยรปของตวอยางทดสอบ

Page 132: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 119

(5) รายการแสดงรอยเชอมทเปนรอยเชอมวกฤต

(6) บรเวณเขตปกปองในตวอยางทดสอบ

(7) รปแสดงความสมพนธระหวางแรงกระทาและการเสยรปของตวอยางทดสอบ

การเสยรปตองเปนคาทไดจากการวดทตาแหนงเดยวกนหรอใกลกบตาแหนง

แรงกระทา ตาแหนงททาการตรวจวดตองแสดงชดเจน

(8) รปแสดงความสมพนธระหวางโมเมนตดดในคาน และมมการเคลอนทสมพทธ

ระหวางชนสาหรบรอยตอเสาและคาน โดยคานวณเทยบกบแนวกงกลางเสา

หรอรปแสดงความสมพนธระหวางแรงเฉอนในสวนเชอมโยงและมมหมนของ

สวนเชอมโยงสาหรบรอยตอสวนเชอมโยงและเสา

(9) มมการเคลอนทสมพทธระหวางชนและมมหมนแบบไมยดหยนในตวอยางทดสอบ

ระบสวนของตวอยางททาใหเกดมมหมนแบบไมยดหยน รายงานสดสวนของมมหมน

แบบไมยดหยนจากแตละชนสวนในตวอยางทดสอบ วธการการคานวณมมหมนแบบ

ไมยดหยนตองแสดงชดเจน

(10) เหตการณสาคญทสงเกตไดระหวางการทดสอบ เชน การคราก การเลอนไถล

การสญเสยเสถยรภาพ การขาดหรอความเสยหายทสวนใดสวนหนงของตวอยาง

ทดสอบ

(11) รปแบบการวบตของตวอยางทดสอบ ในกรณทหยดการทดสอบกอนตวอยางทดสอบ

เกดการวบต ตองระบสาเหตของการหยดการทดสอบ

(12) ผลการทดสอบคณสมบตของวสด

(13) ขนตอนการเชอมและรายงานการตรวจสอบรอยเชอม

รายงานผลทดสอบสามารถแสดงแบบรายละเอยด การวเคราะห และขอมลสวนอน

เพมเตมไดหากเปนขอมลทเกยวของกบตวอยางทดสอบและมความจาเปนตอการออกแบบ

ตอไป

12.2.6 เกณฑการยอมรบ

ตวอยางทดสอบตองสามารถรองรบมมการเคลอนทสมพทธระหวางชนหรอมมหมน

ของสวนเชอมโยงไดตามขอกาหนดของระบบโครงสรางทพจารณา รวมถงกาลงรบแรงของ

ตวอยางทดสอบตองเปนไปตามขอกาหนดในขางตน นอกจากน ตวอยางทดสอบตองสามารถ

เกดการเสยรปตามมมการเคลอนทสมพทธระหวางชนหรอมมหมนของสวนเชอมโยงตามท

กาหนดไดอยางนอยหนงรอบแรงกระทา

Page 133: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 120

Page 134: ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö ÙøÜÿø a Üø ðóøøèsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/earth... · 2018-06-20 · ö êøå îÖ ø Ö ïï Ù ø ú Ö

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหลกโครงสรางรปพรรณเพอตานทานการสนสะเทอนของแผนดนไหว หนาท 121

เอกสารอางอง

(1) American Institute of Steel Construction (AISC), “Prequalified Connections for Special and

Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications (ANSI/AISC 358-10)”, 2010.

(2) American Institute of Steel Construction ( AISC) , “ Specification for Structural Steel

Buildings (ANSI/AISC 360-10)”, 2010.