of 25 /25
มยผ. 2301-56 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of มยผ. 2301-56 -...

Page 1: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56

กรมโยธาธการและผงเมอง กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2556

มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว

Page 2: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช
Page 3: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว

มยผ. 2301-56 กรมโยธาธการและผงเมอง

กระทรวงมหาดไทย

Page 4: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช
Page 5: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

คานา

ปจจบนในประเทศไทยมการกอสรางสนชะลอความเรวบนถนนในพนทชมชนและเขตทพกอาศย เปนจานวนมาก แตการกอสรางดงกลาวยงไมมรปแบบหรอมาตรฐานกาหนดทชดเจน จงอาจทาใหไมสามารถลดอบตเหตทางจราจรไดตามวตถประสงค รวมทงอาจสรางความเสยหายใหกบยานพาหนะไดอกดวย

กรมโยธาธการและผงเมองในฐานะทเปนหนวยงานหนงทมภารกจในการพฒนาระบบโครงสรางพนฐานทงการบรณะและการบารงรกษา ไดตระหนกถงความสาคญของประชาชนในการใชถนนทจะตองไดรบ ความปลอดภยอยางเพยงพอ จงไดทาการศกษาในเรองการกอสรางสนชะลอความเรวของประเทศไทยขนเพอใหการกอสรางสนชะลอความเรวไดมการกอสรางถกตองตามหลกวชาการและมรปแบบเดยวกน ซงจะทาใหการใชงานมประสทธภาพสงสด

กรมโยธาธการและผงเมองหวงเปนอยางยงวา “มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว” จะเปนประโยชนตอผทเกยวของกบการออกแบบและกอสรางสนชะลอความเรว หรอผสนใจทวไป รวมถงองคกรปกครองสวนทองถน ในการนาขอมลและความรทไดจากมาตรฐานเลมนสาหรบใชเปนแนวทางในการออกแบบและกอสรางสนชะลอความเรวใหมความถกตองตามมาตรฐานสากลและปลอดภยสงสดตอชวต และทรพยสนของประชาชนทใชถนนตอไป

(นายมณฑล สดประเสรฐ) อธบดกรมโยธาธการและผงเมอง

Page 6: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช
Page 7: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

คณะทางานจดทามาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว

¤ ทปรกษา นายมณฑล สดประเสรฐ อธบดกรมโยธาธการและผงเมอง นายเชตวน อนนตสมบรณ นายวรวทย สายสพฒนผล รองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง รองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง นายเกยรตศกด จนทรา นายชนนทร ทพยรตน รองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง รองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง รกษาการในตาแหนงวศวกรใหญ

¤ ประธานคณะทางาน นายสนทธ บญสทธ วศวกรโยธาเชยวชาญ สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร

¤ คณะทางาน นายวเชยร ธนสกาญจน นายชวกจ หรญญาภรมย วศวกรโยธาเชยวชาญ วศวกรโยธาชานาญการพเศษ สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร กองวเคราะหวจยและทดสอบวสด นายสมล เกยงแกว นายพรชย สงขศร วศวกรโยธาชานาญการพเศษ วศวกรโยธาชานาญการ สานกสนบสนนและพฒนาตามผงเมอง รกษาการในตาแหนงวศวกรโยธาชานาญการพเศษ สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร

ดร.นครนทรา สงหรตน วศวกรโยธาชานาญการ สานกวศวกรรมโครงสรางและงานระบบ

¤ คณะทางานและเลขานการ ¤ คณะทางานและผชวยเลขานการ ดร.ทยากร จนทรางศ นางสาวณฏกานต ดจจานทศน วศวกรโยธาปฏบตการ วศวกรโยธาปฏบตการ สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร นายวรกร ขณะรตน วศวกรโยธาปฏบตการ

สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร นายอภชาต วงษา

พนกงานวศวกรโยธา สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร

Page 8: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช
Page 9: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

สารบญ

หนาท

บทนา 1

1. ขอบขาย 1

2. นยาม 2

3. เอกสารอางถง 3

4. การแบงประเภทและขอกาหนดในการใชสนชะลอความเรว 3

5. ขอกาหนดในการออกแบบและการกอสรางสนชะลอความเรว 5

6. ปายเตอนและสญลกษณ 8

7. วสดในการกอสรางสนชะลอความเรว 10

8. การบารงรกษา 10

บรรณานกรม 11

Page 10: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช
Page 11: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

สารบญรปภาพ

รปท หนาท

1. การจาแนกประเภทของถนน 2

2. ประเภทของสนชะลอความเรวทพบไดโดยทวไป (ก) ลกระนาด (ข) เนนชะลอความเรว 4

3. รปตดของเนนชะลอความเรวทกาหนดในมาตรฐานน 4

4. แบบแปลนการกอสรางเนนชะลอความเรวแบบโคงพาราโบลารปแบบ Watts profile hump 6

5. แบบแปลนการกอสรางเนนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบ 7

6. รปตดและขนาดของเนนชะลอความเรวแบบโคงพาราโบลารปแบบ Watts profile hump 8

7. รปตดและขนาดของเนนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบ 8

8. ปายเตอนรถกระโดด 9

9. ปายจากดความเรว 9

10. ปายเตอนคนขามทาง 9

11. ปายเตอนขางหนา 9

12. การตเสนเครองหมายจราจรบนสนชะลอความเรว 10

Page 12: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช
Page 13: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 1

มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว มยผ. 2301-56

บทนา

อบตเหตทางจราจรไดกอใหเกดความสญเสยมากมายตอชวตและทรพยสน รวมทงเปนเหตใหมผบาดเจบ พการ เมอพจารณาถงสาเหตของอบตเหตทางจราจรแลว ตระหนกไดวาพฤตกรรมการใชยานพาหนะ บนทองถนนของผขบข ไมวาจะเปนการฝาฝนกฎจราจรหรอการขบขยานพาหนะดวยความประมาท ลวนแลวแตเปนปจจยสาคญของการเกดอบตเหต โดยเฉพาะการขบขยานพาหนะดวยความเรวสงในเขตชมชนซงถอเปนสาเหตสาคญของการเกดอบตเหตตามทางคนเดนขามและตามบรเวณทางแยกตาง ๆ ทงนอบตเหตทางจราจรสามารถลดลงไดหากมการบรหารจดการจราจรโดยการใชมาตรการควบคมการจราจรเพอใหเกดความปลอดภย (traffic calming measures) ในบรเวณทเหมาะสม ซงเปนวธการสาคญอยางหนงทางดานวศวกรรมจราจร การใชสนชะลอความเรวนนเปนหนงในมาตรการทชวยลดอบตเหตซงมใชกนอยางแพรหลายในหลายประเทศ เชน สหรฐอเมรกา องกฤษ และออสเตรเลย เปนตน ในประเทศไทยการใชสนชะลอความเรวพบเหนไดโดยทวไป ทงบรเวณอาคารจอดรถ ถนนสวนบคคล และถนนในเขตชมนมชน โดยมวตถประสงคหลกเพอใชชะลอความเรวของยานพาหนะ อกทงชวยลดปรมาณการจราจรในพนท อนสงผลใหเกดความปลอดภยแกผใชถนนทงผขบขและผเดนเทา ดงนนแลว สนชะลอความเรวตองมการออกแบบและกอสรางตามมาตรฐานทดเพอใหการใชงานเปนไปตามวตถประสงค มฉะนนแลวสนชะลอความเรวอาจเปนอปสรรคในการขบข และกลายเปนอกสาเหตหนงของการเกดอบตเหตทางจราจรไดเชนกน มาตรฐานฉบบนจงมงเนนในการกาหนดแนวทางการออกแบบและการกอสรางสนชะลอความเรวในประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเพอการใชงานอยางมประสทธภาพสามารถลดอบตเหตและเพมความปลอดภยแกผขบขยานพาหนะและผเดนเทา

1. ขอบขาย

มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรวนครอบคลมประเภทสนชะลอความเรวทมใชอยในปจจบน ไดแก ลกระนาด (speed bump) และเนนชะลอความเรว (speed hump) โดยมาตรฐานกาหนดรายละเอยดการใชสนชะลอความเรวใหเหมาะสมกบพนทและการจราจร ระบรายละเอยดขอกาหนด ในการออกแบบสนชะลอความเรว ปายเตอนและสญลกษณ รวมถงวสดในการกอสราง พรอมทงแนะนาแนวทางการบารงรกษาเพอใหการกอสรางสนชะลอความเรวของประเทศไทยเปนไปอยางถกตองตาม หลกวชาการ มรปแบบเดยวกน สามารถใชงานอยางมประสทธภาพ และเกดความปลอดภยสงสดตอชวตและทรพยสนของประชาชนทใชถนน ทงน มาตรฐานฉบบนมงเนนสาหรบการออกแบบและกอสราง สนชะลอความเรวประเภทเนนชะลอความเรว (speed hump) เปนหลกเนองจากมมาตรฐานและงานวจยอนเปนสากลซงเปนทยอมรบ โดยนาขอมลสวนหนงจากมาตรฐานวาดวยเรองการบรหารจดการจราจร ในเขตทองถนของออสเตรเลย รวมถงบทความทางวชาการทเกยวของมาประยกตใชใหเหมาะสม กบสภาพการจราจรของประเทศไทย

Page 14: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 2

2. นยาม

“สนชะลอความเรว” หมายถง สวนกอสรางเพมเตมในแนวขวางทศทางการจราจรทยกสงจากถนนปกต เพอชะลอความเรวของยานพาหนะทสญจรบนถนน โดยการทาใหผขบขยานพาหนะรสกถงความ ไมสะดวกในการขบขผานสนชะลอความเรวดวยความเรวทมากกวาทออกแบบไว “ถนนสายหลก (arterial roads)” ไดแก ถนนซงทาหนาทใหบรการและสนบสนนงานดานการจราจรเปนหลก และการเขาออกพนทขางเคยงและกจกรรมอน ๆ ทเกดขนตามแนวถนนจะไดรบการปรบเปลยน เพอใหสอดคลองกบหนาทการทางานของถนนซงเนนในเรองการใหบรการแกการจราจร (ดรปท 1) “ถนนสายรอง (collector roads)” ไดแก ถนนซงทาหนาทใหบรการแกการจราจร และการเขาออกพนทและกจกรรมอน ๆ ทเกดขนตามแนวถนนรวมกน โดยหนาททงสองประการนมความสาคญใกลเคยงกน (ดรปท 1) “ถนนสายยอย (local streets)” ไดแก ถนนซงมงเนนในเรองการธารงไวซงคณภาพชวตความปลอดภย คณภาพสงแวดลอม และความผาสกของผอยอาศยทอยรมถนน และมหนาทหลกในการบรการเขาออกพนทเปนประเดนทสาคญ และหนาทในการใหบรการแกการจราจรเปนประเดนรอง (ดรปท 1)

รปท 1 การจาแนกประเภทของถนน

(ทมา: สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม)

ถนนสายประธาน

ถนนสายรอง

ถนนสายรอง

ถนนสายยอย

ถนนสายยอย

ถนนสายหลก

Page 15: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 3

3. เอกสารอางถง

เอกสารทอางถงในมาตรฐานนประกอบดวย 3.1 คมอเครองหมายควบคมการจราจร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 3.2 มาตรฐานการบรหารและการบรการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถน กรมสงเสรม การปกครองทองถน กระทรวงมหาดไทย

4. การแบงประเภทและขอกาหนดในการใชสนชะลอความเรว

วตถประสงคหลกของการใชสนชะลอความเรวคอการสรางความปลอดภยและความสงบเรยบรอย ของการจราจรในเขตพนทชมชนหรอพนทสวนบคคล การใชสนชะลอความเรว จงตองมการออกแบบ ใหไดมาตรฐานและกอสรางในตาแหนงทเหมาะสม ดงนนมาตรฐานนจงกาหนดใหใชสนชะลอความเรวไดเฉพาะในพนทชมชนหรอพนทสวนบคคล ทงนตองมการทาปายเตอนและตเสนเครองหมายจราจร บนสนชะลอความเรวดวย 4.1 การแบงประเภทของสนชะลอความเรว สนชะลอความเรวทพบไดโดยทวไปแบงออกเปน 2 ประเภท ดงน

4.1.1 ลกระนาด (speed bump) ลกระนาดทพบไดโดยทวไปมลกษณะเปนสวนยกทกอสรางเพมเตมจากพนถนน โดยมระยะฐานกวาง

ตงแต 30 ถง 90 เซนตเมตร (ดรปท 2 (ก)) ลกระนาดโดยสวนใหญถกกอสรางในบรเวณพนทจอดรถหรอบนถนนสวนบคคล ทงนความเรวชะลอของยานพาหนะ ณ จดทสญจรผานลกระนาดอยทประมาณ 8 กโลเมตรตอชวโมง หรอนอยกวา

4.1.2 เนนชะลอความเรว (speed hump) เนนชะลอความเรวทไดรบความนยมในตางประเทศ (ดรปท 2 (ข)) ไดแก เนนชะลอความเรวในรปแบบ

ทเรยกวา Watts profile hump วจยพฒนาและทดสอบโดย Britain’s Transport and Road Research Laboratory ซงเนนชะลอความเรวทพบไดโดยทวไปมลกษณะเปนสวนยกทกอสรางเพมเตมจากพนถนนโดยมระยะฐานกวางมากกวา 90 เซนตเมตร ทงนเนนชะลอความเรวมไดหลายรปแบบแตในมาตรฐานฉบบนกาหนดไว 2 รปแบบตามมาตรฐานสากล (ดรปท 3) ไดแก เนนชะลอความเรวแบบโคงพาราโบลา (parabolic speed hump) และแบบผวบนแบนราบ (flat-topped speed hump) เนนชะลอความเรวโดยสวนใหญถกกอสรางในบรเวณพนทชมชนและเขตทพกอาศย ทงนความเรวชะลอของยานพาหนะ ณ จดทสญจรผานเนนชะลอความเรวอยทประมาณ 24 กโลเมตรตอชวโมง หรอนอยกวา 4.2 ขอกาหนดในการใชสนชะลอความเรว ขอกาหนดในการใชสนชะลอความเรวขนอยกบประเภทของสนชะลอความเรว ดงตอไปน

4.2.1 ลกระนาด (speed bump) ลกระนาดสามารถใชไดอยางมประสทธภาพเฉพาะกรณทไดรบการกอสรางบนถนนในพนท

สวนบคคล เชน อาคารจอดรถ หมบานจดสรร เปนตน เพอปองกนอบตเหตทอาจเกดขนกบผเดนเทา โดยกาหนดความสงไมใหเกน 7.5 เซนตเมตร ทงนเพอปองกนความเสยหายทอาจเกดกบยานพาหนะทสญจรผาน

Page 16: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 4

4.2.2 เนนชะลอความเรว (speed hump) เนนชะลอความเรวสามารถใชไดอยางมประสทธภาพและปลอดภยทสดเมอถกกอสรางบนถนนทม

ลกษณะเขาเกณฑในทกขอ ดงตอไปน (ก) ถนนสายยอย (local streets) ทไมใชถนนสายหลก (arterial roads) หรอถนนสายรอง

(collector roads) (ข) ถนนทมการจากดความเรวของยานพาหนะไวไมเกน 50 กโลเมตรตอชวโมง (ค) ถนนทมปรมาณการจราจรของยานพาหนะซงมการสญจรนอยกวา 400 คนตอชวโมง

ในชวโมงทมการสญจรสงสด (ง) ถนนทมปรมาณการจราจรเฉพาะรถบรรทกซงมนาหนกตงแต 4.5 ตนขนไป สญจรนอยกวา

50 คนตอวน (จ) ถนนทมความลาดชนตามทางยาวของถนนนอยกวารอยละ 5 (ฉ) ถนนทไมเปนสวนหนงของเสนทางหลกซงมยานพาหนะสญจรเขาสยานธรกจ (ช) ถนนซงไมถกใชเปนทางผานเขาออกประจาของหนวยงานทใหบรการดานงานฉกเฉนตาง ๆ

รปท 2 ประเภทของสนชะลอความเรวทพบไดโดยทวไป (ก) ลกระนาด (ข) เนนชะลอความเรว

เนนชะลอความเรวแบบโคงพาลาโบลา (parabolic speed hump)

เนนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบ (flat-topped speed hump)

รปท 3 รปตดของเนนชะลอความเรวทกาหนดในมาตรฐานน

(ก) ลกระนาด (speed bump) (ข) เนนชะลอความเรว (speed hump)

Page 17: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 5

5. ขอกาหนดในการออกแบบและการกอสรางสนชะลอความเรว

5.1 ขอกาหนดในการออกแบบของสนชะลอความเรวสาหรบมาตรฐานฉบบน มสองลกษณะดงน 5.1.1 เนนชะลอความเรวแบบโคงพาราโบลารปแบบ Watts profile hump ซงมลกษณะเปนเสยว

โคงพาราโบลา กาหนดใหมฐานกวาง 3.7 เมตรโดยประมาณ และมความสง 76.2 มลลเมตร (ดรปท 4 และ 6)

5.1.2 เนนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบ กาหนดใหมความสงไมเกน 75 มลลเมตร และมทางลาดขนและลาดลงทมความชนตงแต 1:12 ถง 1:15 โดยใหมความยาวของผวราบดานบนในทศทางทยานพาหนะสญจรผานเปนระยะไมนอยกวา 2 เมตร ซงสามารถใชเปนทางคนเดนขาม (ทางมาลาย) ได (ดรปท 5 และ 7) หมายเหต: รายละเอยดของลกษณะของสนชะลอความเรวทแตกตางไปจากทกาหนดอาจทาใหประสทธภาพในการควบคมความเรวของยานพาหนะบนทองถนนลดลงหรออาจทาใหเกดความเสยหายตอยานพาหนะของผขบขได 5.2 ขอกาหนดในการกอสรางสนชะลอความเรว การกอสรางสนชะลอความเรวควรสรางใหตงฉากกบเสนทางการสญจรของยานพาหนะ และควรสรางใหดานขางของสนชะลอความเรวชดขอบทางใหมากทสด ทงนตองเวนทไวสาหรบการระบายนาไดอยางมประสทธภาพดวย สนชะลอความเร ว ตองมองเหนไ ดอย างช ด เจนจากผ ขบ ขยานพาหนะ และมแสงสวางทเพยงพอจากไฟถนนตามสมควร บรเวณทางขนเนนจะตองมการทาเครองหมายจราจรไวบนพนผวตามทระบไวในขอ 6.3 5.3 การกาหนดระยะหางระหวางสนชะลอความเรว กรณของการใชสนชะลอความเรวมากกวาหนงจด สนชะลอความเรวแรกตองมองเหนไดอยางชดเจน จากผขบขยานพาหนะโดยไมทาใหผขบขยานพาหนะตองลดความเรวลงอยางกะทนหน (naturally low) ในขณะทขบขยานพาหนะเขาสสนชะลอความเรว หากตองการควบคมความเรวของยานพาหนะ ใหมความเรวชาอยางคงทในชวงความยาวระยะหนงของถนน อาจกาหนดใหใชสนชะลอความเรว ในหลายจด ในกรณดงกลาวควรออกแบบระยะหางระหวางสนชะลอความเรวใหมความสมาเสมอกน มากทสด โดยใหคานงถงการเผอระยะหางพอสมควรสาหรบถนนทเขามาเชอมตอดวย ทงนระยะหาง ของสนชะลอความเรวควรมระยะตงแต 80 ถง 120 เมตร เนองจากระยะหางระหวางสนชะลอความเรว ทมากกวา 120 เมตร อาจทาใหผขบขยานพาหนะใชความเรวทมคาสงกวามาตรฐานในขณะขบขยานพาหนะอยระหวางสนชะลอความเรว 5.4 การจดระบบสนชะลอความเรว การจดระบบสนชะลอความเรวมวตถประสงคเพอใหใชสนชะลอความเรวไดอยางมประสทธภาพ และไดรบการยอมรบจากสาธารณชน การจดระบบสนชะลอความเรวควรปฏบตตามแนวทาง ดงตอไปน

(ก) สนชะลอความเรวแรกควรอยในระยะ 100 เมตร จากตนถนนสายยอย เพอใหสามารถควบคมความเรวของยานพาหนะไดอยางมประสทธภาพ แตสนชะลอความเรวตองอยหางจากทางแยกตาง ๆ เปนระยะพอสมควร เพอไมเปนการขดขวางการจราจรทเขาสหรอออกจากถนนบรเวณทางแยก

(ข) สนชะลอความเรวตองไมกดขวางทางเขาออกของพนทสวนบคคล (ค) ระยะการมองเหนสนชะลอความเรวตองมระยะตามสมควร ซงเทยบเคยงไดกบทศนวสย

ในการขบขยานพาหนะไดอยางปลอดภยทความเรว 60 กโลเมตรตอชวโมง

Page 18: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 6

(ง) สนชะลอความเรวควรถกกอสรางตงฉากกบทศทางของการจราจร (จ) ระยะหางระหวางสนชะลอความเรวแตละจดควรมระยะตงแต 80 ถง 120 เมตร (ฉ) สนชะลอความเรวควรมความยาวดานขางเตมพนทถนนทยานพาหนะสามารถสญจรผานได

ยกเวนกรณทจะตองเผอสาหรบการระบายนา เนองจากสนชะลอความเรวทมความยาวดานขางไมเตมพนทถนน อาจเปนเหตใหผขบขเลยงไปขบผานทางดานขางทไมถกปกคลมดวยสนชะลอความเรว

(ช) บรเวณทางสญจรทมสนชะลอความเรวควรมแสงสวางทเพยงพอ เพอใหผขบขยานพาหนะสามารถมองเหนสนชะลอความเรวไดอยางชดเจน

รปท 4 แบบแปลนการกอสรางเนนชะลอความเรวแบบโคงพาราโบลารปแบบ Watts profile hump

(ประยกตจาก AS 1742.13-2009) หมายเหต: 1. ปาย ป1 ใชสาหรบกรณทมสนชะลอความเรวจดเดยว สวนปาย ป1 และ ป2 ใชคกนสาหรบสนชะลอ

ความเรวแรกในกรณทมสนชะลอความเรวหลายจด และปายดงกลาวเหลานไมจาเปนในกรณ ของการใชสนชะลอความเรวเปนกลมครอบคลมบรเวณกวาง

2. รปตดดานขางของสนชะลอความเรว แสดงอยในรปท 6

รปตด

ดานข

าง

(ภาพไมตามมาตราสวน)

านกว

าง ≈

3.7

เมตร

30 ถ

ง 50

เมตร

ป1

ป2

Page 19: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 7

รปท 5 แบบแปลนการกอสรางเนนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบ (ประยกตจาก AS 1742.13-2009)

หมายเหต: 1. ปาย ป1 ใชสาหรบกรณทมสนชะลอความเรวจดเดยว สวนปาย ป1 และ ป2 ใชคกนสาหรบสนชะลอ

ความเรวแรกในกรณทมสนชะลอความเรวหลายจด และปายดงกลาวเหลานไมจาเปนในกรณ ของการใชสนชะลอความเรวเปนกลมครอบคลมบรเวณกวาง

2. ในกรณทสนชะลอความเรวถกใชเปนทางคนเดนขาม (ทางมาลาย) ใหใชเครองหมายจราจรและปายเตอน คนขามทางแทนทปายเตอนรถกระโดด

3. รปตดดานขางของสนชะลอความเรว แสดงอยในรปท 7

รปตด

ดานข

าง

ไมนอ

ยกวา

2 เม

ตร 1:1

2 ถง

1:15

1:1

2 ถง

1:15

ป2

ป1

30 ถ

ง 50

เมตร

(ภาพไมตามมาตราสวน)

Page 20: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 8

รปท 6 รปตดและขนาดของเนนชะลอความเรวแบบโคงพาราโบลารปแบบ Watts profile hump (ประยกตจาก Ewing 1999)

รปท 7 รปตดและขนาดของเนนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบ (ประยกตจาก AS 1742.13-2009)

6. ปายเตอนและสญลกษณ

การใชสนชะลอความเรว ตองมการทาปายเตอนและตเสนเครองหมายจราจรบนสนชะลอความเรว โดยการออกแบบในรายละเอยดและการกอสรางใหปฏบตตามคมอเครองหมายควบคมการจราจร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ทงนปายเตอนและสญลกษณทกาหนดไวในมาตรฐานน มดงตอไปน6.1 ปายเตอน ปายเตอนรถกระโดด (ดรปท 8) ใหใชกบสนชะลอความเรวทกประเภท ทกขนาด และรปทรง ควบคกบปายจากดความเรว (ดรปท 9) ยกเวนกรณทใชสนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบสาหรบทางคนเดนขาม (ทางมาลาย) ซงกาหนดใหใชปายเตอนคนขามทางแทน (ดรปท 10)

กรณทมสนชะลอความเรวจดเดยว ใหใชปายเตอนรถกระโดดพรอมลกศรเพมเตมดงแสดงใน รปท 4 และรปท 5

กรณทมสนชะลอความเรวหลายจด สนชะลอความเรวแรกใหใชปายเตอนรถกระโดดพรอมลกศรควบคกบปายเตอนขางหนาเพมเตมดงแสดงในรปท 4 รปท 5 และรปท 11

กรณทปายเตอนตงอยในจดทมแสงสวางไมเพยงพอ ใหใชปายเตอนทสามารถสะทอนแสง หรอเรองแสงได

(ภาพไมตามมาตราสวน)

(ภาพไมตามมาตราสวน)

3650 มลลเมตร

1825 มลลเมตร 152 มลลเมตร

( มลลเมตร ) 12.2 0 23.4 33.3 42.4 50.3 57.2 63 67.8 71.4 74.2 75.7 76.2

สงไมเกน 75 มลลเมตร

1:12 ถง 1:15 ไมนอยกวา 2000 มลลเมตร 1:12 ถง 1:15

q

Page 21: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 9

รปท 8 ปายเตอนรถกระโดด ปายเตอนรถกระโดด ใชเพอเตอนผ ขบขยานพาหนะใหขบขยานพาหนะดวยความ

ระมดระวงเนองจากทางขางหนามการเปลยนระดบอยางกะทนหน เชน บรเวณสนชะลอความเรว ซงอาจทาใหเกดอนตรายในการขบขยานพาหนะหากผขบขยานพาหนะไมลดความเรวลง

รปท 9 ปายจากดความเรว ปายจากดความเรว ลกษณะเปนรปกลมพนปายสขาว เสนขอบปายสแดง ภายในบรรจ

ตวเลขสดาแสดงจานวนกโลเมตรตอชวโมงไวภายใน ใชตดตงเพอจากดมใหยานพาหนะตาง ๆ วงเกนความเรวทเหมาะสม ซงจะตดตงในกรณทตองจากดความเรวตากวาทกฎหมายกาหนดเทานน โดยแสดงความเรวในหนวยกโลเมตรตอชวโมง

รปท 10 ปายเตอนคนขามทาง ปายเตอนคนขามทาง ใชเพอเตอนผขบขยานพาหนะใหระมดระวงวาบรเวณทางขางหนา

มทางคนขาม

รปท 11 ปายเตอนขางหนา ปายเตอนขางหนา ลกษณะเปนรปสเหลยมผนผา ภายในบรรจขอความภาษาไทยเขยนวา

“ขางหนา” เพอใหผขบขยานพาหนะทราบวาทางขางหนามอะไรเกดขน ผขบขยานพาหนะควรลดความเรวและเพมความระมดระวงในการใชทาง

6.2 การตดตงและการกาหนดตาแหนงของปายเตอน โดยปกตปายเตอนจะไดรบการตดตงไวทางฝงซายของถนนในทางทยานพาหนะสญจร อยางไรกตามปายเตอนอาจสามารถตดตงเพมเตมไวทางฝงขวาหรอดานบนของถนนไดหากมความจาเปน นอกจากน การตดตงปายเตอนตองคานงถงตาแหนงและความสงซงตองไมขวางปายอน ๆ หรอบดบงทศนวสย ของผขบขยานพาหนะ โดยเฉพาะอยางยงบรเวณทางแยกตาง ๆ 6.3 การตเสนเครองหมายจราจรบนสนชะลอความเรว การตเสนเครองหมายจราจรบนสนชะลอความเรวกาหนดใหทาเสนสญลกษณบนทางขนสนชะลอความเรวทงสองฝง สาหรบกรณเนนชะลอความเรวแบบโคงพาราโบลารปแบบ Watts profile hump ใหตเสนเครองหมายจราจรตามรปแบบทแสดงในรปท 12 หรอตามรปแบบอนททางราชการกาหนด และหากเปนเนนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบทไมใชเปนทางคนเดนขามใหปรบใชรปแบบ ตามความเหมาะสมหรอตามรปแบบอนททางราชการกาหนด

ทงนกรณเนนชะลอความเรวแบบผวบนแบนราบสาหรบใชเปนทางคนเดนขามใหตเสนเครองหมายทางคนเดนขามบนผวบนแทน

20202020

Page 22: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 10

รปท 12 การตเสนเครองหมายจราจรบนสนชะลอความเรว

7. วสดในการกอสรางสนชะลอความเรว

วสดในการกอสรางสนชะลอความเรวโดยทวไปทนยมใช ไดแก แอสฟลตคอนกรต (asphalt concrete) ยางสาเรจรป และคอนกรต การเลอกใชวสดในการกอสรางใหพจารณาถงพนผวของสนชะลอความเรวและพนผวของถนนโดยใหมความตานทานในการปองกนการลนไถล (skid resistance) ทใกลเคยงกนเพอความปลอดภยในการขบขยานพาหนะโดยเฉพาะรถจกรยานยนต ทงน ในการกาหนดคณสมบตของวสดใหเปนไปตามมาตรฐานการบรหารและการบรการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน กระทรวงมหาดไทย หรอมาตรฐานอน ๆ ดานวสดทเปนทยอมรบ

8. การบารงรกษา

สนชะลอความเรวเมอกอสรางแลวเสรจและใชงานไปชวงระยะเวลาหนง ความชารดเสยหาย อาจเกดขน การชารดของสนชะลอความเรวอาจเกดจากสาเหตหลายประการ เชน ความเสอมสภาพ ของวสดจากการใชงานตามปกต ความเสยหายจากยานพาหนะทมนาหนกบรรทกเกนกวาทสนชะลอความเรวจะสามารถรบนาหนกได ความบกพรองในการกอสราง การใชวสดทมคณภาพไมไดมาตรฐาน และความเสยหายจากภยธรรมชาต เปนตน หนวยงานทรบผดชอบจาเปนตองดแลรกษาสนชะลอความเรวใหมสภาพดอยเสมอ หากตรวจพบความชารดเสยหายของสนชะลอความเรว เชน วสดแตกราวหรอหลดรอน ควรเรงดาเนนการซอมแซมใหอยในสภาพดดงเดม เพอมใหเกดความเสยหายเพมมากขนอนอาจเปนสาเหตใหเกดอบตเหตบนถนนได นอกจากนเสนเครองหมายจราจรบรเวณสนชะลอความเรวตองมการตรวจสอบความชดเจนอยเสมอ หากพบวาเสนเครองหมายจราจรมสภาพไมชดเจนเนองจาก ความสกปรก ใหทาความสะอาดโดยการขดลางเพอใหเสนสอยในสภาพชดเจน หากพบวาเสนเครองหมายจราจรเลอนรางหลดลอก ใหดาเนนการขดออกและปรบผวทางใหเรยบรอย แลวจงทาสเสนเครองหมายจราจรใหม การบารงรกษาสนชะลอความเรวตองจดใหมการสารวจ ตรวจสอบ บารงรกษาและซอมแซม อยเปนประจาเพอใหการใชสนชะลอความเรวเปนไปอยางมประสทธภาพและปลอดภย

150 ซม.

30 ซม.

X X / 2

90 ซม. 90 ซม.

Page 23: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

มยผ. 2301-56: มาตรฐานการกอสรางสนชะลอความเรว หนาท 11

บรรณานกรม

1. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม คมอและมาตรฐานอปกรณอานวยความปลอดภย บนทางหลวงชนบท พ.ศ. 2551

2. บญทรพย วชญางกร สญญา นาม วารช เตมรงษ และศรณยพงศ อนทรทศน กลยทธการสยบการจราจรบรเวณสแยกดวยสนชะลอความเรว กรณศกษา มหาวทยาลยธรรมศาสตร ศนยรงสต วารสารวทยาศาสตรและเทคโนโลย ปท 19 ฉบบท 1 หนา 61-71 มกราคม-มนาคม พ.ศ. 2554

3. สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม โครงการศกษาการจดทาระบบมาตรฐานความปลอดภยดานการจราจรและขนสง พ.ศ. 2548

4. Department for Transport, Traffic Management Division, London. 75 mm High Road Humps. 1996.

5. EIizer Jr., R. Marshall. Summary of a Proposed Recommended Practice Guidelines for the Design and Application of Speed Humps. Prepared by ITE Technical Council Task Force on Speed Humps of the Institute of Transportation (ITE) Engineers Technical Council. ITE Journal, May, 11-15. 1993.

6. Ewing, Reid. Traffic Calming: State of The Practice. Prepared for the U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Safety Research and Development and Office of Human Environment; prepared by Institute of Transportation Engineers. 1999.

7. Hamilton City. Work & Services Group, Transportation Unit, New Zealand, Watts Profile Road Hump Detail. Development Manual. 2008.

8. Standards Australia, Australian Standard (AS 1742.13 – 2009) Manual of Uniform Traffic Control Devices - Local Area Traffic Management. 2009.

Page 24: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช
Page 25: มยผ. 2301-56 - subsites.dpt.go.thsubsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/Final_Printing.pdf · มาตรฐานการก อสร างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช

สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร

กรมโยธาธการและผงเมอง ถนนพระรามท 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321