of 80 /80

1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6)...

Page 1: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ
Page 2: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

มยผ.1332-55 มาตรฐานงานคอนกรตเมอพจารณาความคงทนและอายการใชงาน

(ปรบปรงครงท 1)

สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธการและผงเมอง

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2555

Page 3: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(2) 

 

กรมโยธาธการและผงเมอง มาตรฐานงานคอนกรตเมอพจารณาความคงทนและอายการใชงาน (ปรบปรงครงท 1) 1. มาตรฐานงานคอนกรตเมอพจารณาความคงทน

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X สงวนลขสทธตามพระราชบญญตลขสทธ พ.ศ. 2537 โดย สานกควบคมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธการและผงเมอง ถนนพระรามท6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทรศพท 0 2299 4351 โทรสาร 0 2299 4366 พมพครงท 1 พ.ศ.2555 จานวน 300 เลม พมพท โรงพมพมหาวทยาลยธรรมศาสตร โทรศพท: 0 2564 3111 ตอ 201-204 โทรสาร 0 2564 3119

Page 4: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(3) 

 

คานา

กรมโยธาธการและผงเมองไดประกาศมาตรฐานงานคอนกรตเมอพจารณาความคงทนและอายการใชงาน หรอ มยผ. 1332-50 เพอใชประกอบการปฏบตในการกอสรางอาคารคอนกรตใหมความคงทนและมอายการใชงานทเหมาะสมกบสภาพแวดลอมตางๆซงจะทาใหประหยดงบประมาณ ลดคาใชจายในการซอมแซมหรอบารงรกษาอาคารลงอยางมาก และถงแมกรมโยธาธการและผงเมองจะไดประกาศใชมาตรฐานงานคอนกรตฯแลว แตยงคงเหนถงความสาคญในเรองความคงทนของอาคารคอนกรตดงกลาวอย จงไดทาการศกษาในเรองนอยางตอเนอง โดยเฉพาะความคงทนของอาคารคอนกรตเสรมเหลกทอยในสงแวดลอมทะเล ซงอาคารสวนใหญทอยในสงแวดลอมดงกลาวมกมอายการใชงานทไมยนยาวนกปญหาหลกมกเกดจากการเปนสนมของเหลกเสรมคอนกรตจากการทาปฏกรยากบคลอไรดในน าทะเล กรมโยธาธการและผงเมองจงไดมอบหมายใหสถาบนวจยและใหคาปรกษาแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตรดาเนนการศกษาเพอกาหนดปรมาณคลอไรดในโครงสรางคอนกรต พรอมกบปรบปรงมาตรฐาน มยผ. 1332 ใหมความเหมาะสมและสอดคลองกบสภาพสงแวดลอมในประเทศไทยมากยงขน โดยการปรบปรงมาตรฐานดงกลาวไดผานขนตอนตามหลกการจดทามาตรฐานอนเปนทยอมรบ ไดแก การศกษามาตรฐานทเกยวของของประเทศทเปนสากล การรบฟงความเหนจากผทรงคณวฒ และศกษาผลกระทบจากการปฏบต จนสาเรจเปนมาตรฐานฉบบน

กรมโยธาธการและผงเมองขอขอบคณศาสตราจารย ดร. สมนก ตงเตมสรกล และคณะทปรกษาทชวยปรบปรงมาตรฐาน มยผ.1332 จนสาเรจลลวงเปนอยางด และหวงเปนอยางยงวา การปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว จะทาใหอาคารทอยในสภาพแวดลอมตางๆมความคงทนและมอายการใชงานทยนยาว อนจะเปนการประหยดงบประมาณและลดคาใชจายในการซอมแซมบารงรกษาลง อกทงยงเสรมสรางความปลอดภยตอชวตและทรพยสนของประชาชนมากยงขนดวย

(นายอดม พวสกล) อธบดกรมโยธาธการและผงเมอง

Page 5: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(4) 

 

บทนา

  ประเทศไทยมการกอสรางและใชงานโครงสรางคอนกรตเสรมเหลกมาเปนเวลายาวนาน ในอดตจวบจนกระทงปจจบนการออกแบบและกอสรางโครงสรางคอนกรตจะคานงถงกาลงการรบน าหนกบรรทกเปนหลกโดยไมมการคานงถงความคงทนและอายการใชงานของโครงสราง วสดทใชในการผลตคอนกรตกเปนเพยงวสดพนฐาน เชน ปนซเมนต หน ทราย นา และนายาผสมคอนกรต ขอกาหนดคณสมบตคอนกรตทใชในโครงสรางคอนกรตกไมไดมความแตกตางกนแมวาโครงสรางจะถกสรางในสงแวดลอมทแตกตางกน จากวธปฏบตดงกลาวทาใหโครงสรางคอนกรตทถกสรางขนมอายการใชงานไมยาวนานเทาทควร โดยเฉพาะอยางยง หากโครงสรางคอนกรตดงกลาวตงอยในสงแวดลอมทมการทาลาย เชน สงแวดลอมทะเล สงแวดลอมทมความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดสง หรอ สงแวดลอมทมปรมาณซลเฟตสง เปนตน

  จากการพฒนาองคความรตลอดจนงานวจยทางดานคณสมบตของคอนกรตและกระบวนการการเสอมสภาพของโครงสรางคอนกรต ตลอดจนนวตกรรมของวสดทใชในการผลตคอนกรต จงนาไปสการพฒนาวธการออกแบบโครงสรางคอนกรตทไมเพยงแคใหมกาลงเพยงพอในการรบน าหนกบรรทกทออกแบบ แตยงมความคงทนในสภาพแวดลอมการทาลายตางๆ โดยประยกตใชวสดและสวนผสมคอนกรตทแตกตางกนได ประกอบกบการทกรมโยธาธการและผงเมองไดรเรมนโยบายในการปรบปรงมาตรฐานการปฏบตงานกอสรางใหมความทนสมย จงถอเปนโอกาสอนดทจะมการนาเสนอมาตรฐานการออกแบบใหมสาหรบการออกแบบโครงสรางคอนกรต โดยใหมการคานงถงความคงทนและอายการใชงานไดดวย มาตรฐานฉบบนจงถอไดวาเปนมาตรฐานการออกแบบโดยคานงถงความคงทนและอายการใชงานโครงสรางคอนกรตฉบบแรกของประเทศไทย โดยในฉบบนจะครอบคลมสงแวดลอมเพยง 3 ประเภทกอน คอ สงแวดลอมทะเล (ปญหาการทาลายโดยคลอไรด) สงแวดลอมคารบอเนชน (ปญหาการทาลายโดยคารบอนไดออกไซด) และสงแวดลอมซลเฟต ซงเปนปญหาทพบบอยในประเทศไทย ในอนาคตมความจาเปนทตองขยายขอบเขตมาตรฐานการออกแบบโดยคานงถงความคงทนและอายการใชงานน ใหสามารถครอบคลมปญหาความคงทนอนๆดวย

  ประการสาคญทจาเปนตองกลาวไวในทนประการหนง คอ เนอหาตลอดจนสมการ ตาราง และ แผนภม ทใชประกอบการออกแบบในมาตรฐานเลมน ไดถกพฒนาขนโดยใชขอมลในหองทดลองทใชวตถดบจรงทมอยในประเทศไทย ประกอบกบขอมลสภาพแวดลอมและโครงสรางคอนกรตจรงในประเทศไทยเปนหลก จงกลาวไดวามาตรฐานฉบบนมความเหมาะสมกบการใชงานในประเทศไทยมากกวา

Page 6: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(5) 

 

มาตรฐานทถกพฒนาขนในประเทศอนๆ คณะผจดทามาตรฐานฉบบนจงหวงเปนอยางยงวามาตรฐานฉบบน จะสามารถนาไปสการใชงานเพอทาใหโครงสรางคอนกรตของประเทศไทยมความคงทนมากขน สามารถประเมนอายการใชงาน เปนประโยชนในการวางแผนงบประมาณและการวางแผนการบารงรกษาโครงสราง และทสาคญทาใหประเทศไทยสามารถประหยดคาใชจายในการบารงรกษา ซอมแซม ตลอดจนสรางทดแทนโครงสรางคอนกรตไดเปนจานวนมหาศาลตอไป

(ศาสตราจารย ดร. สมนก ตงเตมสรกล) สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

หวหนาโครงการวจย

Page 7: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(6) 

 

คณะผวจย มาตรฐานงานคอนกรตเมอพจารณาความคงทนและอายการใชงาน มยผ.1332-55

หวหนาโครงการวจย

ศาสตราจารย ดร. สมนก ตงเตมสรกล สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

คณะผวจย

ผชวยศาสตราจารย ดร.ทวชย สาราญวานช คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบรพา

ผชวยศาสตราจารย ดร.ปตศานต กรามาตร คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

ดร. เฉลมชย วาณชยล าเลศ สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ดร. รกตพงษ สหมตรมงคล สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ดร. ภควฒน แสนเจรญ สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ดร. วรางคณา แสงสรอย สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ดร. พงษศกด โชคทวกาญจน สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

Page 8: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(7) 

 

คณะกรรมการกากบดแลการปฏบตงานของทปรกษา

มาตรฐานงานคอนกรตเมอพจารณาความคงทนและอายการใชงาน มยผ.1332-55

ประธานกรรมการ

วศวกรใหญ นายสรชย พรภทรกล กรมโยธาธการและผงเมอง

คณะกรรมการ

นางสมจต ปยะศลป กรมโยธาธการและผงเมอง

นายสนทธ บญสทธ กรมโยธาธการและผงเมอง

นายเกยรตชย ลมทองคา กรมโยธาธการและผงเมอง

นายวบลย ลพฒนากจ กรมโยธาธการและผงเมอง

กรรมการและเลขานการ

ดร. เสถยร เจรญเหรยญ กรมโยธาธการและผงเมอง

กรรมการและผชวยเลขานการ

นายวโชต กนภย กรมโยธาธการและผงเมอง

Page 9: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(8) 

 

Page 10: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(9) 

 

สารบญ

หนา

คานา.............................................................................................................................................................(3) บทนา............................................................................................................................................................(4) สวนท 1 ขอบขาย...........................................................................................................................................1 สวนท 2 นยามและสญลกษณ.........................................................................................................................1

2.1 นยาม.........................................................................................................................................1 2.2 สญลกษณ..................................................................................................................................2

สวนท 3 คณสมบตของคอนกรตเมอพจารณาเรองความคงทน.....................................................................5

3.1 สถานะของคอนกรต.................................................................................................................5 3.2 คณสมบตของคอนกรตในสถานะตางๆ....................................................................................5 3.3 คอนกรตในสภาพแวดลอมตางๆ..............................................................................................9 3.4 อายการใชงานปลอดการซอมแซมขนตาของโครงสรางคอนกรต..........................................11

สวนท 4 ขอกาหนดทวไปในการออกแบบเมอพจารณาดานความคงทน......................................................12

4.1 ระยะหมเหลกเสรมนอยสด.....................................................................................................12 4.2 อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด.......................................................................................16 4.3 ความกวางรอยราวมากทสดทยอมรบได.................................................................................17 4.4 ปรมาณคลอไรดทงหมดทยอมใหในสวนผสมคอนกรต.........................................................18

สวนท 5 การออกแบบเมอพจารณาการเกดสนม..........................................................................................19

5.1 การเกดสนมเนองจากคลอไรดในสงแวดลอมทะเล................................................................19 5.2 การเกดสนมเนองจากปฏกรยาคารบอเนชน............................................................................24

 

Page 11: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

(10) 

 

หนา

สวนท 6 การออกแบบเมอพจารณาการหดตว..............................................................................................27 6.1 การหดตวแบบแหง.................................................................................................................27 6.2 การหดตวแบบออโตจนส.......................................................................................................30

 

สวนท 7 การออกแบบเมอพจารณาการกดกรอน..........................................................................................32 7.1 การกดกรอนเนองจากสารละลายโซเดยมซลเฟต....................................................................32 7.2 การกดกรอนเนองจากสารละลายแมกนเซยมซลเฟต..............................................................34

สวนท 8 การออกแบบเมอพจารณาเรองอคคภย...........................................................................................35 เอกสารอางอง................................................................................................................................................36 ภาคผนวก ก ตารางและแผนภมการออกแบบสาหรบโครงสรางในสงแวดลอมทะเล...................................37 ภาคผนวก ข ตวอยางการคานวณ.................................................................................................................41 ข1 การเกดสนมของเหลกเสรมเนองมาจากคลอไรดจากนาทะเล...................................................41 ข2 การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากปฏกรยาคารบอเนชน......................................................60 ข3 การหดตวแบบแหงของคอนกรต..............................................................................................63 ข4 การหดตวแบบออโตจนสของคอนกรต.....................................................................................65 ข5 การกดกรอนของคอนกรตเนองจากสารละลายโซเดยมซลเฟต.................................................67

Page 12: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

มยผ. 1332-55 มาตรฐานงานคอนกรตเมอพจารณาความคงทนและอายการใชงาน

สวนท 1 ขอบขาย

1.1 มาตรฐานงานคอนกรตน ครอบคลมถงงานคอนกรตทวไปและโครงสรางคอนกรตอดแรง แตไมครอบคลมถงโครงสรางคอนกรตชนดพเศษบางชนดทมการใชวสดพเศษ เชน โพลเมอรคอนกรต คอนกรตมวลเบา คอนกรตมวลหนก คอนกรตผสมไฟเบอร คอนกรตบมดวยตวเอง เปนตน 1.2 มาตรฐานนใชหนวย SI (International System Units) เปนหลก 1.3 มาตรฐานนไมไดครอบคลมทกชนดของปญหาความคงทน ดงน น ผปฏบตตามมาตรฐานจาเปนตองใชขอกาหนดหรอมาตรฐานอนทเปนทยอมรบสาหรบประกอบในการพจารณาชนดปญหาความคงทนทไมไดครอบคลม

สวนท 2 นยามและสญลกษณ

2.1 นยาม “การเสอมสภาพ (deterioration)” หมายถง การเปลยนสภาพของวสด เนองจากแรง สงแวดลอมหรออทธพลภายใน ทาใหคอนกรตหรอเหลกเสรมภายในคอนกรต มความสามารถในการรบน าหนกหรอความคงทนตาลง เชน การแตกราวของคอนกรต การหลดลอนของคอนกรต การบวมตวของคอนกรต การเกดสนมของเหลกเสรม การสญเสยกาลงของคอนกรต การสญเสยกาลงของเหลกเสรม เปนตน “การหดตวแบบแหง (drying shrinkage)” หมายถง การหดตวเนองจากการสญเสยความชนจากคอนกรตไปสสงแวดลอม ซงอาจเปนการเปลยนแปลงดานความยาวหรอปรมาตร “การหดตวแบบออโตจนส (autogenous shrinkage)” หมายถง ผลรวมของการหดตวทางเคมทเกดจากปฏกรยาไฮเดรชน (chemical shrinkage) และการหดตวทเกดจากการสญเสยความชนในชองวางแคปลลารในเพสต ทาใหเกดแรงดงแคปลลาร (capillary tension) ขนในชองวางแคปลลาร ซงมผลใหคอนกรตหดตว (physical shrinkage due to self-desiccation) ทงนไมรวมการหดตวแบบแหงทเกดจากการสญเสยความชนใหกบสงแวดลอม “ความคงทน (durability)” หมายถง ความสามารถของโครงสรางคอนกรตเสรมเหลกในการตานทานการเสอมสภาพ

Page 13: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

2

“ความลกคารบอเนชน (carbonation depth)” หมายถง ระยะทวดจากผวของคอนกรต เขาไปขางในเนอคอนกรตจนถงแนวแบงแยกระหวางสวนทเกดคารบอเนตและยงไมเกดคารบอเนต จากปฏกรยาคารบอเนชน “คารบอเนชน (carbonation)” หมายถง ปฏกรยาระหวางกาซคารบอนไดออกไซดจากสงแวดลอมกบสารละลายไฮดรอกไซดในเพสต มอรตาร หรอคอนกรต ไดผลลพธเปนสารประกอบคารบอเนต “ปลอดการซอมแซม (repair-free)” หมายถง การทไมตองทาการซอมแซมองคอาคารของโครงสรางคอนกรตเสรมเหลก ทงนไมรวมถงการตรวจสอบตางๆในดานวศวกรรมโยธา “ระยะหมเหลกเสรม (covering)” หมายถง ระยะทวดจากผวคอนกรตถงผวนอกสดของเหลกปลอกเดยว หรอเหลกปลอกเกลยว หรอเหลกลกตง ในกรณไมมเหลกดงกลาว ใหวดถงผวของเหลกเสรมทอยใกลกบผวนอกทสด “วสดเตมเตม (filler)” หมายถง วสดผงทสามารถใชทดแทนบางสวนของปนซเมนต หรอใสเตมเพมเขาไปในวสดประสาน แตไมสามารถทาปฏกรยาไฮเดรชนหรอพอซโซลานกได เชน ผงหนปน, ผงแคลเซยมคารบอเนต เปนตน “วสดประสาน (binder)” หมายถง วสดผงทใชประสานมวลรวมเขาดวยกน อาจเปนปนซเมนตไฮเดรต สารพอซโซลาน หรอผลผลตจากการเกดปฏกรยาของปนซเมนต ทกอตวเปนคอนกรต มอรตาร “อายการใชงาน (service life)” หมายถง ระยะเวลาในการใชงานของโครงสรางคอนกรตโดยทโครงสรางคอนกรตดงกลาวยงมความแขงแรงและความปลอดภยในระดบทสามารถรบนาหนกบรรทกทออกแบบได “อายการใชงานปลอดการซอมแซม (repair free service life)” หมายถง ระยะเวลาในการใชงานของโครงสรางคอนกรตเสรมเหลกและโครงสรางคอนกรตอดแรงนบตงแตวนทสรางเสรจภายใตมาตรฐานการกอสรางทดและมการใชงานและบารงรกษาถกตองตามหลกวชาการและวตถประสงคในการออกแบบโดยไมจาเปนตองไดรบการซอมแซมโครงสราง ทงนไมรวมถงการตรวจสอบดานวศวกรรมโยธาทจาเปนตองตรวจสอบเปนประจาอยแลว โครงสรางคอนกรตอาจมรอยราวไดแตตองมขนาดรอยราวไมเกนกวาทมาตรฐานนกาหนด ยกเวนรอยราวทเกดจากการใชงานผดวตถประสงคหรออบตเหตหรอภยพบตทางธรรมชาต 2.2 สญลกษณ

b หมายถง นาหนกวสดประสานในสวนผสมคอนกรตปรมาตร 1 ม.3 หนวยเปน กก.

c หมายถง ระยะหมเหลกเสรม หนวยเปน มม.

Page 14: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

3

0c หมายถง คาแนะนาสาหรบระยะหมเหลกเสรมทวไป หนวยเปน มม.

minc หมายถง ระยะหมเหลกเสรมนอยสด หนวยเปน มม.

0C หมายถง ปรมาณคลอไรดในคอนกรตทบรเวณผวเหลกเสรม โดยเปนคลอไรดสวนทอยในสวนผสมของคอนกรตตงแตแรก หนวยเปน รอยละโดยนาหนกของวสดประสาน

dC หมายถง ปรมาณคลอไรดในคอนกรตทบรเวณผวเหลกเสรม หนวยเปน รอยละโดยนาหนกของวสดประสาน

limC หมายถง ปรมาณคลอไรดวกฤต เปนปรมาณคลอไรดทจะทาใหเหลกเสรมในคอนกรตเรมเกดสนมได หนวยเปน รอยละโดยนาหนกของวสดประสาน

sC หมายถง ปรมาณคลอไรดทผวหนาของคอนกรต หนวยเปน รอยละโดยนาหนกของวสดประสาน

aD หมายถง สมประสทธการแพรของคลอไรด (apparent chloride diffusion coefficient) ในคอนกรต หนวยเปน ซม.2 ป-1

kD หมายถง สมประสทธการแพรของคลอไรด (apparent chloride diffusion coefficient) ในคอนกรตทไมมรอยแตกราว หนวยเปน ซม.2 ป-1

oD หมายถง ตวแปรซงแสดงถงผลของรอยราวตอการแพรของคลอไรดในคอนกรต หนวยเปน ซม.2 ป-1

erf หมายถง สมการ error function หรอ Gauss error function เปนสมการคณตศาสตรรปแบบหนง

'cf หมายถง กาลงอดประลยของคอนกรต หนวยเปน เมกกะปาสคาล 28'

cf หมายถง กาลงอดประลยของคอนกรตทอาย 28 วน หนวยเปน เมกกะปาสคาล k หมายถง สมประสทธความลกคารบอเนชน หนวยเปน มม. ป-0.5

rk หมายถง สมประสทธผลของเถาลอยทมตอความลกคารบอเนชน (เถาลอยชนด 2ก และ 2ข ตามมาตรฐาน มอก. 2135 หรอ ว.ส.ท. 1014)

RH หมายถง ความชนสมพทธ หนวยเปน รอยละ

S หมายถง พนทผวซงสมผสอากาศของโครงสรางคอนกรต หนวยเปน มม.2

t หมายถง อายของคอนกรตทตองการคานวณคาการหดตว ทอณหภมเฉลยเทากบอณหภมมาตรฐาน 20 องศาเซลเซยส หนวยเปน วน

Page 15: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

4

ct หมายถง อายของคอนกรตขณะเผชญการแหงทไดรบการปรบแกเนองจากผลของอณหภม หนวยเปน วน

0t หมายถง อายของคอนกรตเมอเรมเผชญการแหง ทอณหภมเฉลยเทากบอณหภมมาตรฐาน 20 องศาเซลเซยส หนวยเปน วน

0ct หมายถง อายของคอนกรตเมอเรมเผชญการแหงทไดรบการปรบแกเนองจากผลของอณหภม หนวยเปน วน

rt หมายถง อายการใชงานปลอดการซอมแซมของโครงสรางคอนกรตทตองการ หนวยเปน ป

st หมายถง ระยะเวลากอตวสดทายของคอนกรต (ปกต ระหวาง 0 ถง 1 วน) ทอณหภมเฉลยเทากบอณหภมมาตรฐาน 20 องศาเซลเซยส หนวยเปน วน

it หมายถง จานวนวนทมอณหภมเทากบ iT หนวยเปน วน

iT หมายถง อณหภมของสงแวดลอมในชวงเวลา it หนวยเปน องศาเซลเซยส

V หมายถง ปรมาตรของโครงสรางคอนกรต หนวยเปน มม.3

V / S หมายถง อตราสวนปรมาตรตอพนทผวซงสมผสอากาศของโครงสรางคอนกรต หนวยเปน มม.

w หมายถง ปรมาณนา ในสวนผสมคอนกรตปรมาตร 1 ม.3 หนวยเปน กก.

W หมายถง ขนาดความกวางของรอยแตกราว หนวยเปน มม.

aW หมายถง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได หนวยเปน มม.

w/b หมายถง อตราสวนโดยนาหนกของนาตอวสดประสาน cw หมายถง อตราสวนโดยนาหนกของนาตอปนซเมนต

cX หมายถง ความลกคารบอเนชนวดจากผวคอนกรตทเผชญกบสภาพแวดลอม ณ อายคอนกรตทออกแบบ หนวยเปน มม.

หมายถง สมประสทธระยะหมเหลกเสรม

c หมายถง ตวแปรซงแสดงผลของประเภทปนซเมนต ใชในการคานวณหา คาการหดตวแบบแหงสดทาย

1 หมายถง สมประสทธการสมผสความเปยกชนทมผลตอความลกคารบอเนชน

2 หมายถง สมประสทธระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมทมผลตอ ความลกคารบอเนชน

หมายถง ตวแปรซงแสดงถงการแปรผนตามเวลาของการหดตวแบบแหง

Page 16: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

5

b หมายถง ตวแปรซงแสดงถงอทธพลของชนดปนซเมนตและวสดประสาน ใชในการคานวณหาคาการหดตวแบบออโตจนส

'as t หมายถง คาการหดตวแบบออโตจนสของคอนกรตตงแตเรมกอตวจนถงอาย t

หนวยเปน ไมโครสเตรน หรอ x10-6 '

as 0t ,t หมายถง คาการหดตวแบบออโตจนสของคอนกรตระหวางอาย 0t ถง t หนวยเปน ไมโครสเตรน หรอ x10-6

'as หมายถง คาการหดตวแบบออโตจนสสดทาย หนวยเปน ไมโครสเตรน หรอ x10-6 '

cs 0t ,t หมายถง คาการหดตวของคอนกรตระหวางอาย 0t ถง t หนวยเปน ไมโครสเตรน หรอ x10-6

'0ds t ,t หมายถง คาการหดตวแบบแหงของคอนกรตระหวางอาย 0t ถง t หนวยเปน

ไมโครสเตรน หรอ x10-6 'ds หมายถง คาการหดตวแบบแหงสดทาย หนวยเปน ไมโครสเตรน หรอ x10-6 'sh หมายถง คาการหดตวสดทาย หนวยเปน ไมโครสเตรน หรอ x10-6

สวนท 3 คณสมบตของคอนกรตเมอพจารณาเรองความคงทน

3.1 สถานะของคอนกรต 3.1.1 คอนกรตสด หมายถง คอนกรตหลงจากการผสมแลวจนถงชวงเสรจสนการเทคอนกรตเขา

แบบแลว 3.1.2 คอนกรตในสถานะพลาสตก หมายถง คอนกรตหลงจากเสรจสนการเทจนถงชวงเวลาท

คอนกรตกอตวขนสดทาย 3.1.3 คอนกรตอายตน หมายถง คอนกรตหลงจากการกอตวขนสดทายจนถงชวงเวลากอนท

คอนกรตจะพฒนากาลงรบแรงไดถงคากาลงทออกแบบไว 3.1.4 คอนกรตทแขงตวแลว หมายถง คอนกรตหลงจากพฒนากาลงไดถง หรอเกนคากาลงท

ออกแบบไปแลว และตองคงทนเปนเวลายาวนานในสภาวะแวดลอม

3.2 คณสมบตของคอนกรตในสถานะตางๆ 3.2.1 คอนกรตสด

คอนกรตสดควรมความสามารถในการเทไดและเตมเตมเขาแบบไดด มคาการสญเสยความสามารถในการเทไดอยในเกณฑทยอมรบได ความสามารถในการเทไดทด หมายถง

Page 17: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

6

(ก) มความสามารถในการเทได หรอการไหล ทเหมาะสมกบการกอสรางนนๆ (ข) ไมแยกตว (ค) ไมเกดการตดขดเนองจากหนกองรวมกนทสวนหนงสวนใดของแบบหรอเหลก

เสรมในระหวางเท 3.2.2 คอนกรตในสถานะพลาสตก

คอนกรตในสถานะพลาสตก ควรมลกษณะดงตอไปน (ก) ไมมการเยมนา หรอมเพยงเลกนอย (ข) ไมมการทรดตวแบบพลาสตก หรอมเพยงเลกนอย (ค) ไมเกดการแตกราวเนองจากการหดตวแบบพลาสตก (ง) แตงผวงาย

3.2.3 คอนกรตอายตน

คอนกรตอายตน ควรมลกษณะดงตอไปน (ก) ไมมการหดตวแบบออโตจนสทมากเกนไป โดยไมกอใหเกดปญหาการแตกราว

เนองมาจากหนวยแรงยดรงทมสาเหตมาจากการหดตวแบบออโตจนส (ข) ไมมการแตกราวเนองจากอณหภม (ค) มกาลงอดทอายตนเพยงพอ

3.2.4 คอนกรตทแขงตวแลว คอนกรตทแขงตวแลวควรมคณสมบตตามทตองการในระยะยาว คณสมบตดงกลาว ไดแก

(ก) คณสมบตทางกล คณสมบตทางกล ไดแก กาลงอดและโมดลสยดหยน คอนกรตควรมกาลงอดมากพอทจะรบหนวยแรงทเกดขนเนองจากนาหนกบรรทกทออกแบบไวโดยมตวคณความปลอดภยทเหมาะสม โมดลสยดหยนไมควรมคานอยกวาทใชในการออกแบบโครงสราง

(ข) คณสมบตดานความคงทน คณลกษณะดานความคงทนของคอนกรตสาหรบอายการใชงานในระยะยาวขนอยกบสภาพแวดลอมทคอนกรตจะตองเผชญ คอนกรตจะตองถกออกแบบใหมคณภาพสง มการซมผานของสารทเปนอนตรายตอคอนกรตหรอเหลกเสรมตา และมระยะหมเหลกเสรมทเพยงพอ ในการเผชญกบสภาพแวดลอมชนดและ

Page 18: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

7

ระดบตาง ๆ เพอใหคอนกรตมความทนทานตอการเสอมสภาพในสภาพแวดลอมของการใชงานและสามารถปองกนการเกดสนมของเหลกเสรมได โดยพจารณาตามหวขอตอไปน 1) การขยายตวในสภาวะเปยก

คอนกรตตองไมขยายตวมากเกนไปในสภาวะเปยก คาการขยายตวทไดจากการทดสอบมาตรฐานตองมคาไมสงจนกอใหเกดผลเสยตอองคอาคารทตดกน คาการขยายตว (คดเปนรอยละของความยาวของชนทดสอบเรมตน) ของชนทดสอบทไดจากการทดสอบมาตรฐานตองมคาไมเกนกวาทกาหนด ในระยะเวลาทกาหนด

2) การหดตวแบบแหง คอนกรตตองไมหดตวมากเกนไปจนกอใหเกดรอยราวทมองเหนไดดวยตาเปลา คาการหดตวของคอนกรตตองมคาไมเกนกวาทกาหนด ซงขนอยกบลกษณะของการยดรง กาลงรบแรงดง หรอความตานทานการแตกราวของคอนกรต และคณสมบตของคอนกรตอนๆ เชน การลา เปนตน

3) คารบอเนชน ความลกคารบอเนชนของคอนกรตมาตรฐานทดสอบโดยว ธ เ รง (Standard Accelerated Test) ตองมคาไมเกนกวาทกาหนด คาดงกลาวกาหนดโดยทความลกคารบอเนชนตองไมเขาไปถงตาแหนงเหลกเสรมชนนอกสดกอนอายการใชงานทปลอดการซอมแซมทไดออกแบบไว

4) การเกดสนมของเหลกเสรม คอนกรตควรมการซมผานตาเพอจากดการเขาไปของน า กาซ สารละลาย และอออน เพอเปนการปองกนเหลกเสรมในคอนกรต ซงอาจประเมนการซมผานโดยการใชการทดสอบคาการซมผานของน า คาการซมผานของน าตองมคาไมเกนกวาทกาหนด คาการซมผานของน าทกาหนดอาจเปลยนแปลงไดตามระยะหมเหลกเสรม คอนกรตทมระยะหมมาก อาจกาหนดคาการซมผานของน าสงขน การกาหนดคาตองคานงถงปรมาณคลอไรดดวย โดยทปรมาณคลอไรดทละลายนาได ณ ตาแหนงเหลกเสรมชนนอกสดตองมคาไมเกนกวาทกาหนด

Page 19: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

8

5) ปฏกรยาระหวางดางกบมวลรวม คอนกรตตองไมมความเสยงตอการเกดปฏกรยาระหวางดางกบซลกา ดางกบซล เกต หรอดางกบคารบอเนต หากมความเ สยงตอการเกดปฏกรยาระหวางดางกบมวลรวม ปรมาณดางในปนซเมนตตองไมสงเกนกวาทกาหนด หากสงเกนกวาทกาหนดควรใชวสดประสานชนดอนรวมดวย เชน เถาลอย เปนตน เพอลดความเปนดางในคอนกรต

6) การสกกรอน คอนกรตไมควรสกกรอนมากถงขนรนแรงในชวงอายการใชงานทออกแบบไว ควรมวธการทดสอบความตานทานการสกกรอนของคอนกรต ขอกาหนดในเรองการสกกรอนของคอนกรตขนอยกบชนดขององคอาคารหรอโครงสราง และสภาวะแวดลอมทคอนกรตตองเผชญ

7) การเผชญกบซลเฟต คอนกรตตองมความตานทานซลเฟต คาการขยายตว (รอยละของความยาวของชนทดสอบเรมตน) และ/หรอคาการสญเสยน าหนก ของชนทดสอบทไดจากการทดสอบการขยายตว และ/หรอการทดสอบการสญเสยน าหนกเนองจากซลเฟตตามวธการมาตรฐาน (Standard Sulfate Expansion or Weight Loss Test) ตองมคาไมเกนกวาทกาหนด ในระยะเวลาทกาหนด

8) การเผชญกบสารเคมอนๆ คอนกรตตองทนตอการกดกรอนโดยสารเคมอน เชน กรด และ เกลอ รอยละการสญเสยน าหนกเมอเทยบกบคาเรมตนตองไมเกนกวาทกาหนด ในระยะเวลาทกาหนด

9) การแขงตวและหลอมละลายของนาในคอนกรต คอนกรตตองสามารถทนตอรอบการแขงตวและหลอมละลายของน าในคอนกรตไดโดยทคาโมดลสยดหยนลดลงไมเกนกวารอยละทกาหนดเมอเทยบกบคาเรมตน

Page 20: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

9

10) การเสอมสภาพโดยกระบวนการทางชววทยา รอยละของการสญเสยกาลงอดเทยบกบกาลงอดเมอเรมทดสอบ โดยทดสอบดวยวธเรง (Specified Accelerated Degradation Test) ตองไมเกนกวาทกาหนด

3.3 คอนกรตในสภาพแวดลอมตางๆ ในอดตทผานมาการออกแบบโครงสรางคอนกรตเสรมเหลก มการกาหนดขอกาหนดของคอนกรตเปนลกษณะเดยวกน แมวาสภาพแวดลอมของโครงสรางจะมความแตกตางกน ทาใหโครงสรางคอนกรตทอยในสภาพแวดลอมทรนแรงมอายการใชงานส นลง ซงทาใหมคาใชจายในการบารงรกษา และซอมแซมสง หากสามารถกาหนดคณสมบตของคอนกรตโดยใหมความเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทโครงสรางจะตองเผชญ กจะทาใหคอนกรตมอายการใชงานยาวนาน ลดคาใชจายในการบารงรกษา และซอมแซมในอนาคต ดงนน ในการกอสรางโครงสรางคอนกรตเสรมเหลกใหพจารณาถงปญหาดานความคงทนทจะตองเผชญในแตละลกษณะสภาวะแวดลอม ดงในตารางท 1

ตารางท 1 คณสมบตของคอนกรตทตองคานงถงตามลกษณะงานกอสรางและ สภาพแวดลอมของโครงสราง

(ขอ 3.3) ลกษณะงานกอสรางและสภาพแวดลอม การออกแบบใหคานงถงหวขอความคงทนตอไปนเปนหลก

1. นาจด ก) ใตนา ข) เผชญวฏจกรเปยกสลบแหง ค) บรรยากาศบรเวณทสมผสละอองนาได

การสกกรอนของผวคอนกรต การเกดสนมของเหลกเสรม และ/หรอ การสกกรอนของผวคอนกรต การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคารบอเนชน และ/หรอ การเกดสนมของ เหลกเสรมทวไป

2. นากรอย ก) ใตนา ข) เผชญวฏจกรเปยกสลบแหง ค) บรรยากาศบรเวณทสมผสละอองนาได

การตานทานซลเฟต และ/หรอ การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรด จากนาทะเล และ/หรอ การสกกรอนของผวคอนกรต การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรดจากนาทะเล และ/หรอ การสกกรอนของผวคอนกรต การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคารบอเนชน และ/หรอ การเกดสนมของ เหลกเสรมเนองจากคลอไรดจากนาทะเล

Page 21: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

10

ตารางท 1 (ตอ) คณสมบตของคอนกรตทตองคานงถงตามลกษณะงานกอสรางและ สภาพแวดลอมของโครงสราง

(ขอ 3.3) ลกษณะงานกอสรางและสภาพแวดลอม การออกแบบใหคานงถงหวขอความคงทนตอไปนเปนหลก

3. นาทะเล ก) ใตนา ข) เผชญวฏจกรเปยกสลบแหง ค) บรรยากาศบรเวณทสมผสละอองนาได

การตานทานซลเฟต และ/หรอ การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจาก คลอไรดจากนาทะเล และ/หรอ การสกกรอนของผวคอนกรต การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรดจากนาทะเล และ/หรอ การสกกรอนของผวคอนกรต การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคารบอเนชน และ/หรอ การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรดจากนาทะเล

4. นาเสย การตานทานกรดซลฟรก และ การตานทานซลเฟต หรอสารเคมอนๆ 5. ใตดน และใตพนทองทะเล ก) มซลเฟต ข) ไมมซลเฟต

การตานทานซลเฟต ไมม

6. ตดผวดน (เชน ตอมอ คานคอดน โครงสรางบรเวณตดผวดน) ก) สมผสคลอไรด ข) ไมสมผสคลอไรด

การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรดในดน การเกดสนมของเหลกเสรมทวไป

7. ในบรรยากาศทตองสมผสกบกาซคารบอนไดออกไซด (ใกลโรงงาน ใกลถนนทมการจราจรหนาแนน อโมงคทางลอด)

การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคารบอเนชน

8. ในบรรยากาศทตองคานงถงการหดตวแบบแหง (กลางแจง หรอ มลมพดแรง)

การแตกราวเนองจากการหดตวแบบแหง

9. โครงสรางคอนกรตหลา เชน เขอน ฐานรากขนาดใหญ และโครงสรางทมความหนามาก

การแตกราวเนองจากอณหภม หรอ การแตกราวเนองจากการหดตว

10. ชนสวนบางตอเนองทมการยดรง การแตกราวเนองจากการหดตว 11. โครงสรางคอนกรตทมอตราสวน นาตอวสดประสานตา มความทบนาสง

การหดตวแบบออโตจนส

12. งานกอสรางทสมผสสารเคมอน ความสามารถในการตานทานสารเคมทเกยวของ

Page 22: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

11

ขอแนะนา หากโครงสรางคอนกรตไดรบการปกปองพนผวในดานทสมผสกบสงแวดลอมเปนอยางด และวสดปกปองพนผวนนไดรบการดแลรกษาทเหมาะสมในชวงการใชงานโครงสราง จะทาใหโครงสรางคอนกรตทไดรบการปกปองพนผวนนมอายการใชงานทยาวนานขน ยกเวนการแตกราวเนองจากอณหภมของคอนกรตหลา ทไมอาจปองกนไดดวยวธการเคลอบผวคอนกรต (ลาดบท 9 ในตารางท 1) 3.4 อายการใชงานปลอดการซอมแซมขนตาของโครงสรางคอนกรต อาคารโครงสรางคอนกรตเสรมเหลกแตละประเภทมความสาคญและสงผลกระทบในเชงเศรษฐกจแตกตางกน โดยเฉพาะอยางยงหากตองปดการใชอาคารเพอการซอมแซม ตวอยางโครงสรางทมผลตอระบบเศรษฐกจมาก ไดแก เขอน สนามบน โรงไฟฟา ทางดวน โครงสรางระบบขนสงมวลชน และสะพานขนาดใหญ เปนตน นอกจากนแหลงเงนงบประมาณในการกอสรางและซอมแซมบารงรกษากมทมาทแตกตางกน เชน อาคารหนวยงานของรฐทมาจากเงนภาษอากรของประชาชน อาคารของเอกชนทเจาของอาคารตองรบผดชอบคาใชจายเอง เปนตน ดงนนเพอใหการออกแบบอายการใชงานใหแกโครงสรางคอนกรตเสรมเหลกมความเหมาะสมตอลกษณะสภาพการใชงานอาคารของโครงสรางคอนกรตเสรมเหลกและสภาพทางเศรษฐกจของประเทศไทย จงกาหนดขอแนะนาอายการใชงานปลอดการซอมแซมขนตาสาหรบอาคารโครงสรางคอนกรตเสรมเหลก ดงในตารางท 2

ตารางท 2 คาแนะนาอายการใชงานปลอดการซอมแซมขนตาของอาคาร โครงสรางคอนกรตเสรมเหลกประเภทตางๆ

(ขอ 3.4)

ประเภทของอาคาร อายการใชงานปลอดการซอมแซมขนตา

(ป) 1. อาคารทจาเปนตอความเปนอยของสาธารณชนและอาคารสาธารณปโภคขนาดใหญ เชน อาคารศนยบรรเทาสาธารณภย อาคารศนยสอสาร ทาอากาศยาน โรงไฟฟา โรงผลตและเกบนาประปา เขอน อางเกบนา

50

2. โครงสรางทางดานการคมนาคมขนาดใหญ เชน สะพานขามแมนาขนาดใหญ ทางดวน

40

3. โครงสรางทางดานการคมนาคมขนาดเลก เชน สะพานขามคลอง สะพานขามแยก

30

Page 23: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

12

ตารางท 2 (ตอ) คาแนะนาอายการใชงานปลอดการซอมแซมขนตาของอาคาร โครงสรางคอนกรตเสรมเหลกประเภทตางๆ

(ขอ 3.4) ประเภทของอาคาร อายการใชงานปลอดการซอมแซมขนตา

(ป) 4. อาคารสง อาคารขนาดใหญพเศษ อาคารชมนมคน อาคารชด โรงแรมทมหองพกตงแต 80 หองขนไป

20

5. อาคารสถานทราชการทกประเภท 20 6. อาคารสานกงาน โรงมหรสพ สถานบรการ โรงงาน สถานศกษา โรงแรมทมหองพกนอยกวา 80 หอง

20

7. อาคารเพอการพกอาศยทสรางขนสาหรบจาหนาย เชน หมบานจดสรร อาคารพาณชย เปนตน

20

8. อาคารทเจาของสรางขนเพอใชในการพกอาศยเอง ไมกาหนด 9. อาคารทไมใชเพอการพกอาศย เชน ปายโฆษณา ไมกาหนด ขอแนะนา คาทใหในตารางท 2 นเปนคาแนะนา ผออกแบบและเจาของอาคารสามารถกาหนดใหอาคารมอายการใชงานปลอดการซอมแซมมากกวาหรอนอยกวาทแนะนาในตารางท 2 นได โดยปกตอายการใชงานจะถกกาหนดตามความประสงคของเจาของอาคาร สวนท 4 ขอกาหนดทวไปในการออกแบบเมอพจารณาดานความคงทน

4.1 ระยะหมเหลกเสรมนอยสด ในการออกแบบคอนกรตเพอใหคอนกรตมความคงทนตอการเสอมสภาพและสามารถปองกนการเกดสนมของเหลกเสรมได โครงสรางคอนกรตเสรมเหลกจะตองมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวาระยะหมเหลกเสรมนอยสด ซงระยะหมเหลกเสรมนอยสดสามารถคานวณไดจากสมการ (4.1-ก) และ (4.1-ข) ตอไปน

mincc (4.1-ก)

0min cc (4.1-ข)

Page 24: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

13

โดยท 0c คาแนะนาสาหรบระยะหมเหลกเสรม ดตารางท 4, ตารางท 5, และ ตารางท 21 ขนอยกบคณภาพของคอนกรต หรอกาลงอดของคอนกรตทใช ดตารางท 3

minc ระยะหมเหลกเสรมนอยสดทจาเปนตองใชเพอใหคงทน สาหรบทกสภาพสงแวดลอม c คาทไดจากการคานวณใหปดเศษทศนยมขนเปนจานวนเตมครงละ 5 มม.

ตารางท 3 คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม ( )

(ขอ 4.1) คาอตราสวนนาตอวสดประสาน (w/b ) หรอ กาลงอดประลย ( '

cf ) ทรงกระบอกทอาย 28 วน คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม

w/b > 0.65 หรอ 'cf < 20 เมกกะปาสคาล 1.2

0.45 < w/b ≤ 0.65 หรอ 20 เมกกะปาสคาล < '

cf ≤ 40 เมกกะปาสคาล 1.0

w/b ≤ 0.45 หรอ 'cf > 40 เมกกะปาสคาล 0.9*

หมายเหต *กรณทระยะหมเหลกเสรมทวไปไมเกน 20 มม. หรอกรณทตองเผชญกบกรดหรอเผชญกบสภาวะซลเฟตตงแตระดบปานกลางขนไป ใหใชคาสมประสทธระยะหมเหลกเสรมเทากบ 1.0

ตารางท 4 ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) สาหรบโครงสรางคอนกรตทวไป

(ขอ 4.1) ลกษณะงานกอสราง ระยะหมตาสด (มม.)

1. คอนกรตหลอในท (ไมอดแรง) (ก) คอนกรตทหลอตดกบดนโดยใชดนเปนแบบ และผวคอนกรตสมผสกบดน

ตลอดเวลาทใชงาน (ข) คอนกรตทสมผสกบดน หรอถกแดดฝน

สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางตงแต 40 มม. ขนไป สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางระหวาง 20 มม. ถง 36 มม. สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางไมเกน 16 มม. และเลกกวา

75

60 50 40

Page 25: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

14

ตารางท 4 (ตอ) ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) สาหรบโครงสรางคอนกรตทวไป

(ขอ 4.1) ลกษณะงานกอสราง ระยะหมตาสด (มม.)

(ค) คอนกรตทไมสมผสดน หรอไมถกแดดฝน ในผนง แผนพน และตง

- สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางตงแต 40 มม. ขนไป - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางระหวาง 20 มม. ถง 36 มม. - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางไมเกน 16 มม. และเลกกวา

ในคาน และเสา - เหลกเสรมหลก เหลกลกตงในคาน - เหลกเสรมหลก เหลกปลอกเดยวหรอเหลกปลอกเกลยวในเสา

ในหลงคาเปลอกบางและแผนพนพบจบ - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางตงแต 20 มม. ขนไป - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางไมเกน 16 มม. และเลกกวา

40 30 20

40 40

20 13

2. คอนกรตหลอในท (อดแรง) (ก) คอนกรตทหลอตดกบดนโดยใชดนเปนแบบ และผวคอนกรตสมผสกบดน

ตลอดเวลาทใชงาน (ข) คอนกรตทสมผสดน หรอถกแดดฝน

ในผนง แผนพน และตง ในองคอาคารอน

(ค) คอนกรตทไมสมผสดน หรอไมถกแดดฝน ในผนง แผนพน และตง ในคาน และเสา

- เหลกเสรมหลก เหลกลกตงในคาน - เหลกเสรมหลก เหลกปลอกเดยวหรอเหลกปลอกเกลยวในเสา

ในหลงคาเปลอกบางและแผนพนพบจบ - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลาง 16 มม. และเลกกวา - สาหรบเหลกเสรมขนาดอนๆ

75

25 40

20

40 25

10 ขนาดเสนผาน

ศนยกลางแตไมนอยกวา 20 มม.

Page 26: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

15

ตารางท 4 (ตอ) ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) สาหรบโครงสรางคอนกรตทวไป

(ขอ 4.1) ลกษณะงานกอสราง ระยะหมตาสด (มม.)

3. คอนกรตหลอสาเรจ (ควบคมคณภาพจากโรงงาน) ทงอดแรงและไมอดแรง (ก) คอนกรตทสมผสดน หรอถกแดดฝน

ในแผนผนง - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางตงแต 40 มม. ขนไป - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางระหวาง 20 มม. ถง 36 มม. - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางไมเกน 16 มม. และเลกกวา

ในองคอาคารอน - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางตงแต 40 มม. ขนไป - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางระหวาง 20 มม. ถง 36 มม. - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางไมเกน 16 มม. และเลกกวา

(ข) คอนกรตทไมสมผสดน หรอไมถกแดดฝน ในผนง แผนพน และตง

- สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางตงแต 40 มม. ขนไป - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางระหวาง 20 มม. ถง 36 มม. - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางไมเกน 16 มม. และเลกกวา

ในคาน และเสา - เหลกเสรมหลก เหลกลกตงในคาน - เหลกเสรมหลก เหลกปลอกเดยวหรอเหลกปลอกเกลยวในเสา

ในหลงคาเปลอกบางและแผนพนพบจบ - สาหรบลวดอดแรง (Prestressing tendons) - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางตงแต 20 มม. ขนไป - สาหรบเหลกเสรมขนาดเสนผานศนยกลางไมเกน 16 มม. และเลกกวา

40 30 20

50 40 30

30 20 16

25 30

20 15 10

4. คอนกรตทหลอในนา 100 5. เหลกเสรมมดรวมกนเปนกา

ขนาดเสนผานศนยกลางของเหลกเสนเดยวซงมเนอทหนาตดเทากบเหลกทงการวมกน แตไมจาเปนตองมากกวา 50 มม. ยกเวนกรณคอนกรตทสมผสดน ระยะหมตาสดตองเทากบ 75 มม.

Page 27: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

16

ตารางท 5 ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) สาหรบโครงสรางคอนกรตทมความเสยง ตอการเกดสนมของเหลกเสรม

(ขอ 4.1) ลกษณะงานกอสราง ระยะหมตาสด (มม.)

1. คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง แผนพน และผนง องคอาคารอน

2. คอนกรตหลอสาเรจ (ควบคมคณภาพจากโรงงาน) ทงอดแรงและไมอดแรง แผนพน และผนง องคอาคารอน

50 65

40 50

ขอแนะนา วศวกรผออกแบบไมสามารถกาหนดระยะหมเหลกเสรมใหนอยกวา minc แตสามารถกาหนดระยะหมเหลกเสรมใหมากกวาคา minc นได ขนอยกบอายการใชงานทตองการ ซงระยะหมเหลกเสรมทเหมาะสมตามอายการใชงานสามารถคานวณไดจากหวขอท 5.1 สาหรบสภาพแวดลอมคลอไรด และ 5.2 สาหรบสภาพแวดลอมคารบอเนชน 4.2 อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด โดยปกตจะกาหนดอตราสวนน าตอวสดประสานเพอใหไดกาลงอดของคอนกรตตามตองการ แตสาหรบลกษณะงานกอสรางและสภาพแวดลอมดงทกาหนดในหวขอ 3.3 เพอใหคอนกรตมความคงทนตอการเสอมสภาพและสามารถปองกนการเกดสนมของเหลกเสรมได จาเปนตองกาหนดอตราสวนน าตอวสดประสานใหตา ถงแมวากาลงอดของคอนกรตทไดจะสงกวากาลงอดทตองการในการรบนาหนกบรรทกทออกแบบกตาม อตราสวนนาตอวสดประสานสงสดใหเปนไปตามขอกาหนดดงตารางท 6 ขอแนะนา (1) วศวกรผออกแบบสามารถกาหนดอตราสวนนาตอวสดประสานใหตากวาหรอสงกวาคาทกาหนดใน

หวขอนไดโดยสามารถคานวณไดจากหวขอท 5.1 สาหรบสภาพแวดลอมคลอไรด และ 5.2 สาหรบสภาพแวดลอมคารบอเนชน

Page 28: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

17

(2) สภาวะทเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรมระดบปานกลาง ไดแก สภาพแวดลอมทเสยงตอคารบอเนชนรนแรง (ดหวขอท 5.2) หรอสภาพแวดลอมคลอไรดทอยหางจากชายฝงตงแต 100 ม. จนถง 1,000 ม. (ดหวขอท 5.1)

(3) สภาวะทเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรมระดบรนแรง ไดแก สภาพแวดลอมคลอไรดทอยหางจากชายฝงไมเกน 100 ม. (ดหวขอท 5.1)

(4) สภาวะทเสยงตอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบปานกลาง ไดแก สภาพแวดลอมทเสยงตอการกดกรอนโดยสารละลายซลเฟตระดบปานกลาง (ดหวขอท 7)

(5) สภาวะทเสยงตอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบรนแรง ไดแก สภาพแวดลอมทเสยงตอการกดกรอนโดยสารละลายซลเฟตระดบรนแรง (ดหวขอท 7)

ตารางท 6 อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด

(ขอ 4.2)

คอนกรตในสภาวะตางๆ อตราสวนนาตอ

วสดประสานสงสด 1. โครงสรางคอนกรตทตองการความทบนา 0.50 2. โครงสรางคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรมหรอการ

เสอมสภาพของคอนกรต ระดบปานกลาง 0.50

3. โครงสรางคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรมหรอการเสอมสภาพของคอนกรต ระดบรนแรง

0.45

4.3 ความกวางรอยราวมากทสดทยอมรบได ในบางโอกาส องคอาคารบางประเภท เชน คาน อาจไมสามารถหลกเลยงรอยราวดงเชน รอยราวทเกดจากโมเมนตดดได ซงรอยราวเหลานมกไมมผลตอความสามารถในการรบแรงขององคอาคารถาองคอาคารนนไมไดมการเสอมสภาพ อยางไรกด รอยราวทมความกวางมากกจะเปนผลใหสารทเปนอนตรายตอคอนกรตและเหลกเสรมซมผานเขาไปไดงาย ทาใหองคอาคารนนเสอมสภาพเรวขน และมอายการใชงานสนลง ดงนน จงจาเปนตองควบคมขนาดความกวางของรอยราวไมใหมากเกนไป ความกวางรอยราวทมากทสด สาหรบโครงสรางในสภาพแวดลอมทวไป หรอในสภาพแวดลอมทเผชญตอการเกดสนมของเหลกเสรม สามารถกาหนดไดจากตารางท 7

Page 29: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

18

ตารางท 7 ความกวางรอยราวมากทสดทยอมรบได (ขอ 4.3)

ความรนแรงของสภาพแวดลอม เหลกเสรมทวไป (มม.) เหลกเสรมอดแรง (มม.) 1. สภาวะทวไป 0.005 c 0.004 c 2. สภาวะเสยงตอการเกดสนมปานกลาง 0.004 c หามมรอยราว 3. สภาวะเสยงตอการเกดสนมรนแรง 0.0035 c หามมรอยราว

หมายเหต หากระยะหมเหลกเสรม ( c ) เกน 100 มม. ใหใชคา 100 มม. ในการคานวณหาความกวางรอยราวทมากทสด

ขอแนะนา 1. วศวกรผออกแบบสามารถเลอกกาหนดขนาดความกวางรอยราวทมากทสดใหตากวาคาใน

ตารางไดหากตองการใหโครงสรางมอายการใชงานทยาวนานขน 2. สภาวะทเสยงตอการเกดสนมระดบปานกลาง ไดแก สภาพแวดลอมคารบอเนชนทเสยงตอคาร

บอเนชนรนแรง หรอสภาพแวดลอมคลอไรดทอยหางจากชายฝงตงแต 100 ม. จนถง 1,000 ม. 3. สภาวะทเสยงตอการเกดสนมระดบรนแรง ไดแก สภาพแวดลอมคลอไรดทอยหางจากชายฝง

นอยกวา 100 ม. 4.4 ปรมาณคลอไรดทงหมดทยอมใหในสวนผสมคอนกรต คลอไรดเปนสาเหตหนงททาใหเกดการกดกรอนของเหลกเสรมได โดยอออนของคลอไรด (Chloride Ions) เปนตวการททาใหความตานทานการเกดสนมของเหลกเสรมลดลง และเมอปรมาณคลอไรดบรเวณเหลกเสรมถงระดบวกฤตแลว ถามน าและออกซเจนเพยงพอ กจะทาใหเหลกเกดสนมได คลอไรดอาจมอยในคอนกรตเอง เชน มอยในน าทใชผสมคอนกรต หน ทราย (โดยเฉพาะอยางยง ในทรายจากแหลงใกลทะเล) หรอน ายาผสมคอนกรตบางชนด เชน แคลเซยมคลอไรด (CaCl2) ทมกมอยในสารเรงการกอตว ดงนนเพอเปนการควบคมปรมาณคลอไรดตงแตขนตอนการผลตคอนกรต จงควรกาหนดมาตรฐานไวสาหรบปรมาณคลอไรดทงหมดในคอนกรตทมาจากสวนผสมแตละชนด (ไมรวมทซมผานเขามาจากสงแวดลอม) โดยจะตองมคาไมเกนกวาทกาหนดในตารางท 8

Page 30: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

19

ตารางท 8 ปรมาณคลอไรดทงหมดทยอมใหในสวนผสมคอนกรต (ขอ 4.4)

ลกษณะงานกอสราง ปรมาณคลอไรดทละลายในกรด ทยอมใหในสวนผสมคอนกรต

(รอยละโดยนาหนกของวสดประสาน) 1. คอนกรตอดแรง 2. คอนกรตเสรมเหลกทขณะใชงานมการสมผสกบคลอไรด เชน

กาแพงกนคลน (Sea-Retaining Walls) 3. คอนกรตเสรมเหลกทมสภาพแหง หรอขณะใชงานมการปองกน

ความชน 4. คอนกรตเสรมเหลกอน

0.08 0.20

1.00

0.30

หมายเหต การทดสอบเพอหาปรมาณคลอไรดรวมทละลายในกรดไดใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM C 1152/C 1152M : Standard Test Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar and Concrete

ขอแนะนา ในทางปฏบตสามารถทดสอบวดปรมาณคลอไรดทงหมดทยอมใหในสวนผสมคอนกรต เมออยในสภาวะคอนกรตสดโดยทดสอบในขณะเดยวกบการทดสอบคาการยบตวของคอนกรตสด หรอเมอคอนกรตแขงตวแลวตามมาตรฐาน ASTM C 1152/C 1152M กาหนด สวนท 5 การออกแบบเมอพจารณาการเกดสนม

5.1 การเกดสนมเนองจากคลอไรดในสงแวดลอมทะเล เมอคอนกรตเผชญตอคลอไรดในสภาพแวดลอม คลอไรดจะซมเขาสคอนกรต หากปรมาณคลอไรด ณ ตาแหนงเหลกเสรมมมากเกนกวาคาวกฤตจะทาใหเหลกเสรมเรมเปนสนมได ตวอยางของโครงสรางทอยในสภาพแวดลอมทมคลอไรด เชน โครงสรางใตทะเล โครงสรางรมทะเลบรเวณน าขน-น าลงหรอบรเวณทสมผสคลนและละอองทะเล โครงสรางใกลทะเลหรอตองเผชญกบลมทะเล และโครงสรางบนผวดนทมคลอไรด เปนตน เพอใหคอนกรตมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรด คอนกรตจะตองถกออกแบบใหปรมาณคลอไรด ณ ตาแหนงเหลกเสรมมคาไมเกนคาวกฤตทจะทาใหเหลกเสรมเรมเกดสนมได ในชวงระยะเวลาอายการใชงานทปลอดการซอมแซม (Repair-free service life) ดงแสดงในสมการ (5.1-ก)

Page 31: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

20

limCCd (5.1-ก)

โดยท ขนอยกบประเภทและสดสวนของวสดประสานทใช โดยกาหนดใหมคาดงตารางท 9 สามารถคานวณไดจากสมการ (5.1-ข)

(5.1-ข)

โดยท จากการคานวณทางวศวกรรมโครงสรางและ หวขอ 4.1 ระยะหมเหลกเสรมนอยสดใน

มาตรฐานฉบบน เฉพาะในสมการ (5.1-ข) นกาหนดใหใชหนวยเปน ซม. จากการทดสอบหาปรมาณคลอไรดทงหมดทอยในสวนผสมของคอนกรต ตารางท 8 ขนอยกบตาแหนงทตงของโครงสราง และอายการใชงานปลอดการซอมแซมของ

โครงสรางคอนกรตทตองการ โดยกาหนดใหมคาดงตารางท 10 และ สมการ (5.1-ค)

จากการกาหนดโดยเจาของอาคาร ใหพจารณาจากประเภทของอาคาร ดงตารางท 2 erf สมการ error function สามารถหาคาไดโดยใชตาราง ก-1 ในภาคผนวก ก

aD ทคานวณไดจากสมการ (5.1-ข) จะถกใชในการกาหนดสดสวนผสมคอนกรต ทงน sC ตองมคามากกวา dC จงจะสามารถใชสมการ (5.1-ข) ได หาก sC มคานอยกวา dC ใหใชอตราสวนนาตอวสดประสานสงสดท 0.60 (ดตวอยาง ในภาคผนวก ข) สมการ (5.1-ค) มไวสาหรบใชในการแปลงหนวยของปรมาณคลอไรดทผว จากรอยละของน าหนกคอนกรต (ทไดจากตารางท 10) เปนรอยละของนาหนกวสดประสาน เพอนาไปใชในสมการ (5.1-ข)

b

ρCC concrete'ss (5.1-ค)

โดยท ขนอยกบตาแหนงทตงของโครงสราง และอายการใชงานปลอดการซอมแซมของ

โครงสรางคอนกรตทตองการ โดยกาหนดใหมคาดงตารางท 10

concrete หนวยนาหนกของคอนกรต หากไมทราบคาใหใชคา 2,400 กก./ม.3 b นาหนกวสดประสานในคอนกรต หากไมทราบคาใหใชคา 350 กก./ม.3

002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

0C

sC

limC

dC

c

rt

'sC

Page 32: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

21

ตารางท 9 ปรมาณคลอไรดวกฤตของคอนกรต (ขอ 5.1)

ประเภทของวสดประสาน ปรมาณคลอไรดวกฤต (รอยละของนาหนก

วสดประสาน) ปนซเมนตลวน 0.45 ปนซเมนตผสมผงหนปน - ทมอตราสวนโดยนาหนก ผงหนปนตอวสดประสานไมเกน 0.15

0.45

ปนซเมนตผสมเถาลอย - เมออตราสวนโดยนาหนก เถาลอยตอวสดประสานนอยกวา 0.15 - เมออตราสวนโดยนาหนก เถาลอยตอวสดประสานตงแต 0.15 แตไมถง 0.35 - เมออตราสวนโดยนาหนก เถาลอยตอวสดประสานตงแต 0.35 ถง 0.50

0.45 0.35 0.30

หมายเหต สาหรบปนซเมนตผสมทงผงหนปนและเถาลอย โดยทมผงหนปนตอวสดประสานไมเกน 0.15 ใหใชตามคาปนซเมนตผสมเถาลอย

ตารางท 10 ปรมาณคลอไรดทผวของโครงสราง

(ขอ 5.1)

อายการใชงานทตองการ (ป)

ปรมาณคลอไรดทผวของโครงสราง, 'sC (รอยละของนาหนกคอนกรต)

บรเวณละอองคลน ในทะเล

ระยะทางจากแนวชายฝงเขาสแผนดน (ม.)

0 100 250 500 1,000

10 0.971 0.299 0.135 0.061 0.041 0.040 20 1.233 0.389 0.176 0.079 0.054 0.052 30 1.391 0.453 0.205 0.092 0.063 0.060 40 1.504 0.506 0.229 0.103 0.070 0.067 50 1.592 0.551 0.249 0.112 0.076 0.073

หมายเหต การวดคาของระยะทางใหวดเปนคาการกระจด (displacement) ไมใชระยะทางบนถนน โดยใหคาความละเอยดอยทระดบ 50 เมตร เชน 300 เมตร, 350 เมตร, 400 เมตร เปนตน กรณทคาระยะทางจากแนวชายฝงเขาสแผนดน และ/หรอ อายการใชงานทตองการ มคาอยระหวางคาทระบในตารางน ใหคานวณโดยวธ interpolation

Page 33: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

22

คาของสมประสทธการแพรของคลอไรดในคอนกรต (Apparent chloride diffusion coefficient, aD ) ซงพจารณาถงผลของการแตกราวของคอนกรตดวย สามารถคานวณไดจากสมการตอไปน

(5.1-ง)

(5.1-จ) โดยท จากการคานวณทางวศวกรรมโครงสราง หากไมทราบคาใหใชความกวางรอยราวมาก

ทสดทยอมรบได ดตารางท 7 อนงคา 0D ทไดจากการใชความกวางรอยราวมากทสดทยอมรบไดจะมคาสงกวาความเปนจรง ดงนนหากกอสรางดวยคอนกรตทไดจากการออกแบบน จะไดอายการใชงานปลอดการซอมแซมยาวนานกวาทตองการจรง

kD สาหรบคอนกรตทใชปนซเมนตลวน และคอนกรตทผสมผงหนปน คานวณไดจากสมการ (5.1-ฉ) หรอ จากแผนภมการออกแบบ รปท ก-1 ในภาคผนวก ก

สาหรบคอนกรตทผสมเถาลอย และคอนกรตทผสมทงผงหนปนและเถาลอย คานวณไดจากสมการ (5.1-ช) และ (5.1-ซ) หรอ จากแผนภมการออกแบบ รปท ก-1 ถง รปท ก-6 ในภาคผนวก ก

สาหรบคอนกรตทใชปนซเมนตลวน 40.0

r

3c,k t

15.13)bw(D

(5.1-ฉ)

สาหรบคอนกรตผสมเถาลอย fackfak DD ,, (5.1-ช) สมประสทธผลของการใชเถาลอยคานวณไดจากสมการ (5.1-ซ)

)b/f(3e

)b/f(

r1.0

5.3

fa t1)b/w(1

)b/f(5.1

)b/w(1

)b/f(5.3α (5.1-ซ)

โดยท fa ใหใชแผนภมการออกแบบรปท ก-2 ถง รปท ก-6 ในภาคผนวก ก โดยตองกาหนดอาย

การใชงานปลอดการซอมแซมทตองการกอน แลวจงเลอกใชแผนภมการออกแบบให

WD 05.00

0DDD ka

W

Page 34: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

23

เหมาะสมกบอายดงกลาว อนง กรณทตองการอายการใชงานปลอดการซอมแซมอนๆนอกเหนอไปจากแผนภมการออกแบบทให ผออกแบบสามารถคานวณไดจาก สมการ (5.1-ซ)

ขอแนะนา (1) สมการชดน สามารถใชในทงกรณคอนกรตทไมมรอยราวและมรอยราว และคอนกรตตองม

อตราสวนนาตอวสดประสานระหวาง 0.3 ถง 0.6 เทานน (2) กรณคานวณโดยสมการแลว หากไดคาอตราสวนนาตอวสดประสานสงกวา 0.6 ใหใชคาอตราสวน

นาตอวสดประสานเทากบ 0.6 หากไดคาอตราสวนนาตอวสดประสานตากวา 0.3 ใหเพมระยะหมเหลกเสรมใหมากขนแลวทาการออกแบบใหม หรอหากจาเปนตองใชคอนกรตทมอตราสวนนาตอวสดประสานตากวา 0.3 ใหปรกษาผเชยวชาญ

(2) สมการชดน สามารถใชออกแบบคอนกรตทมการใชผงหนปนและเถาลอยได โดยมอตราสวนผงหนปนตอวสดประสานไมเกน 0.15 และมอตราสวนเถาลอยตอวสดประสานไมเกน 0.50

(3) กรณทมคลอไรดผสมอยในสวนผสมคอนกรตตงแตแรก เชน การใชทรายทะเล ใชน ากรอย หรอใชสารเคมผสมเพมทมคลอไรดผสมอยดวยในการผลตคอนกรต ปรมาณคลอไรดเรมตนทงหมดทยอมใหในคอนกรต ตองมไมมากเกนกวาทกาหนดไวในตารางท 8

(4) กรณโครงสรางคอนกรตอยในสงแวดลอมน ากรอย ใหออกแบบโดยวธการเดยวกนกบโครงสรางคอนกรตทอยในสงแวดลอมทะเล

(5) หากตองการออกแบบอายการใชงานปลอดการซอมแซมในกรณทโครงสรางคอนกรตตองเผชญกบสภาพแวดลอมอนๆ ทมคลอไรด เชน คอนกรตในโรงงานน าแขง หรอ คอนกรตใตดนบรเวณทมเกลอสนเธาว ใหปรกษาผเชยวชาญ

(6) โครงสรางคอนกรตทจาเปนตองพจารณาเรองปญหาเหลกเสรมเปนสนมเนองจากคลอไรดในสงแวดลอมทะเล ไดแก โครงสรางคอนกรตเสรมเหลก และโครงสรางคอนกรตอดแรง ในระยะ 1 กโลเมตรจากแนวชายฝงทะเล หรอแหลงนาเคม หรอแหลงนากรอย

(7) กรณเหลกเสรมมการเคลอบปกปองพนผว เชน การเคลอบดวยอพอกซ การชบกลวาไนซ (hot-dipped galvanized) เปนตน และมการคานวณอายการใชงานของชนเคลอบใหสามารถปกปองเหลกเสรมไมใหเกดสนมไดตามอายการใชงานปลอดการซอมแซมทกาหนด ไมจาเปนตองออกแบบคอนกรตตามสมการชดน

Page 35: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

24

5.2 การเกดสนมเนองจากปฏกรยาคารบอเนชน เมอคอนกรตอยในสภาพแวดลอมทตองเผชญกบกาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนไดออกไซดจะแพรเขาไปในคอนกรต และทาปฏกรยาคารบอเนชนซงจะทาใหความสามารถของคอนกรตในการปองกนการเกดสนมของเหลกเสรมลดลงจนทาใหเหลกเสรมเกดสนมได ตวอยางของสภาพแวดลอมทมคารบอเนชน เชน โครงสรางในทจอดรถ โครงสรางรมถนนหรอใตสะพานบรเวณทมการจราจรหนาแนน โครงสรางใตสะพานทเผชญกบเขมาควนตางๆ ตลอดจนในอาคารทมผคนอยมาก เปนตน เพอใหโครงสรางคอนกรตมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากปฏกรยาคารบอเนชนและมอายการใชงานทปลอดการซอมแซม (Repair-free service life) ตามทกาหนด ตองควบคมใหความลกคารบอเนชนในชวงอายการใชงานทปลอดการซอมแซมมคานอยกวาระยะหมเหลกเสรม โดยสามารถใชสมการ (5.2-ก) ตอไปนในการออกแบบ

cXc (5.2-ก) โดยท c จากกการคานวณทางวศวกรรมโครงสรางและ หวขอ 4.1 ระยะหมเหลกเสรมนอยสด

ในมาตรฐานฉบบน

cX สามารถคานวณไดจากสมการ (5.2-ข)

rc tkX 21 (5.2-ข) โดยท 1 สามารถกาหนดไดจากตารางท 11

2 สามารถกาหนดไดจากตารางท 12 และรปท 1 กรณทไมสามารถหาขอมลใดๆของสงแวดลอมจรงไดตามรปท 1 ใหใชเกณฑดงน โครงสรางอยหางจากแหลงกาเนด CO2 (เชน ถนน โรงงานอตสาหกรรม) ไมเกน 100 ม. จดเปนสงแวดลอมเสยงตอคารบอเนชนรนแรง อยหางมากกวา 100 ม. แตไมเกน 500 ม. จดเปนสงแวดลอมเสยงตอคารบอเนชนปานกลาง อยหางมากกวา 500 ม. จดเปนสงแวดลอมเสยงตอคารบอเนชนนอย

rt จากการกาหนดโดยเจาของอาคาร ใหพจารณาจากประเภทของอาคาร ดงตารางท 2 ทคานวณไดจากสมการ (5.2-ข) จะถกใชในการกาหนดสดสวนผสมคอนกรต

k

Page 36: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

25

ระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมคารบอเนชน สามารถกาหนดไดโดยใชรปท 1 โดยขนอยกบความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด และความชนสมพทธเฉลยของบรเวณสถานททจะทาการกอสรางในชวงอายการใชงาน สมประสทธความลกคารบอเนชน ( k ) สามารถคานวณไดจากสมการ (5.2-ค) ดงตอไปน

317.5 rk = k (w/b) (5.2-ค) โดยท rk กรณใชปนซเมนตลวนมคาเทากบ 1 กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย กาหนดคาโดยใช

รปท 2 ขนอยกบชนดและสดสวนการแทนทปนซเมนตของเถาลอย (เถาลอยชนด 2ก และ 2ข ตามมาตรฐาน มอก. 2135 หรอ ว.ส.ท. 1014)

ตารางท 11 สมประสทธการสมผสความเปยกชน

(ขอ 5.2)

ลกษณะการสมผสความเปยกชน สมประสทธการสมผสความเปยกชน

( 1 ) 1. ผวคอนกรตไมสมผสความเปยกชนในขณะใชงาน เชน ผวคอนกรตทอยในรมภายในอาคาร

1.0

2. ผวคอนกรตสมผสความเปยกชนในขณะใชงาน เชน ผวคอนกรตทอยกลางแจงสามารถสมผสกบฝนได

0.95

ตารางท 12 สมประสทธระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมคารบอเนชน (ขอ 5.2)

ความรนแรงของสภาพแวดลอม สมประสทธระดบความรนแรงของ สภาพแวดลอมคารบอเนชน ( 2 )

1. เสยงตอคารบอเนชนนอย 0.65 2. เสยงตอคารบอเนชนปานกลาง 0.85 3. เสยงตอคารบอเนชนรนแรง 1.00

Page 37: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

รปท 1 การแ

รปท 2 คาสมป

แบงระดบควา

ประสทธแสด

26

ามรนแรงของ(ขอ 5.2)

ดงผลของการแ(ขอ 5.2)

งสภาพแวดลอ

แทนทเถาลอย

อมคารบอเนช

ยในวสดประส

ชน

สาน

Page 38: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

27

ขอแนะนา (1) สมการชดน สามารถใชในกรณของคอนกรตทไมมรอยราวเทานน โดยคอนกรตควรมอตราสวนน า

ตอวสดประสานไมเกน 0.65 และมการแทนทเถาลอยในวสดประสานไมเกนรอยละ 50 (2) กรณของคอนกรตทมรอยราว ผลของการมรอยราวจะทาใหอายการใชงานทปลอดการซอมแซมสน

ลง ทงนคาสมประสทธความลกคารบอเนชน ( k ) ในสมการท (5.2-ค) ไมไดคานงถงผลของรอยแตกราว หากตองการออกแบบโครงสรางคอนกรตทมรอยราว หรอใชคอนกรตทมอตราสวนน าตอวสดประสานเกน 0.65 หรอมการแทนทเถาลอยในวสดประสานเกนกวารอยละ 50 ใหปรกษาผเชยวชาญ

(3) กรณเหลกเสรมมการเคลอบปกปองพนผว เชน การเคลอบดวยอพอกซ การชบกลวาไนซ (hot-dipped galvanized) เปนตน และมการคานวณอายการใชงานของชนเคลอบใหสามารถปกปองเหลกเสรมไมใหเกดสนมไดตามอายการใชงานปลอดการซอมแซมทกาหนด ไมจาเปนตองออกแบบคอนกรตตามสมการชดน

สวนท 6 การออกแบบเมอพจารณาการหดตว

6.1 การหดตวแบบแหง การหดตวของคอนกรตควรคานวณโดยคานงถงความชนบรเวณรอบๆ โครงสราง รปราง ขนาดขององคอาคาร (อตราสวนปรมาตรตอผวสมผสอากาศ) สวนผสมและสดสวนผสมของคอนกรต เปนตน คาการหดตวแบบแหงสดทายของคอนกรต (Ultimate Drying Shrinkage Strain) อาจกาหนดใหมคาตามตารางท 13 ในกรณคอนกรตปกตทไมเสรมเหลก และตามตารางท 14 ในกรณทมการเสรมเหลก โดยมอตราสวนเหลกเสรมหลกประมาณรอยละ 1 คาการหดตวแบบแหงสดทายเปนคาทใชสาหรบการคานวณการหดตวแบบแหง ณ เวลาใดๆ โดยทวไปคาการหดตวหมายถงคาความเครยดการหดตว หมายเหต คาในตารางท 13 ใชไดดสาหรบคอนกรตธรรมดาทใชปนซเมนตลวน ทมกาลงอดไมเกน 55 เมกกะปาสคาล (หรอไมเกน 70 เมกกะปาสคาล หากใชการลดอตราสวนนาตอวสดประสานในการเพมกาลงอด) มปรมาณนาตอลกบาศกเมตร ระหวาง 160-180 กก. มปรมาณปนซเมนตระหวาง 350-400 กก. ตอคอนกรตปรมาตร 1 ม.3 และองคอาคารทมอตราสวนปรมาตรตอพนทผวสมผสอากาศประมาณ 150 มม. อณหภมมาตรฐานทใชในการทดสอบคาในตารางท 13 คอ ประมาณ 20 องศาเซลเซยส และ

Page 39: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

28

ความชนสมพทธประมาณรอยละ 65 กรณนอกอาคาร ประมาณรอยละ 40 กรณในอาคารทมการปรบอากาศ และประมาณรอยละ 50 กรณในอาคารทไมมการปรบอากาศ

ตารางท 13 คาการหดตวสดทายของคอนกรตไมเสรมเหลก (Ultimate Shrinkage Strain)

(ขอ 6.1) หนวยเปนไมโครสเตรน หรอ x10-6

สภาพแวดลอม อายคอนกรต*

นอยกวา 3 วน 4 ถง 7 วน 28 วน 3 เดอน 1 ป

1. นอกอาคาร 400 350 230 200 120 2. ในอาคาร 730 620 380 260 130 *อายคอนกรตเมอเรมสมผสกบอากาศหลงการบม โดยปกตเทากบอายคอนกรตเมอเสรจสนการบม

ตารางท 14 คาการหดตวสดทายของคอนกรตเสรมเหลก (Ultimate Shrinkage Strain)

(อตราสวนเหลกเสรมตอพนทหนาตดประสทธผลรอยละ 1) (ขอ 6.1)

หนวยเปนไมโครสเตรน หรอ x10-6

สภาพแวดลอม อายคอนกรต*

นอยกวา 3 วน 4 ถง 7 วน 28 วน 3 เดอน 1 ป

1. นอกอาคาร 340 290 180 160 120 2. ในอาคาร 620 520 310 210 120 *อายคอนกรตเมอเรมสมผสกบอากาศหลงการบม โดยปกตเทากบอายคอนกรตเมอเสรจสนการบม

คณสมบตของมวลรวมและปนซเมนต สดสวนผสมคอนกรต การจเขยาคอนกรต การบมคอนกรต อณหภมและความชนของสงแวดลอม ขนาดและรปรางของพนทหนาตดขององคอาคาร ลวนมผลตอการหดตวของคอนกรต ซงหมายรวมถง การหดตวแบบแหง การหดตวแบบออโตจนส และการหดตวแบบคารบอเนชน ความชนของสภาพแวดลอมและขนาดขององคอาคารมผลอยางมากตอคาการหดตวแบบแหงและอตราการการหดตวแบบแหงของคอนกรต ซงสามารถคานวณไดจากสมการ (6.1-ก) สาหรบคอนกรตปกตทใชปนซเมนตลวน มกาลงอดประลยไมเกน 55 เมกกะปาสคาล (หรอไมเกน 70 เมกกะปาสคาล หากใชการลดอตราสวนนาตอวสดประสานในการเพมกาลงอด)

Page 40: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

29

0 561 0 108

.' 'cs 0 0 sht ,t exp . t t

(6.1-ก)

2

10

/log50380

1001780500

SVwlog

RHexp eesh (6.1-ข)

โดยท รอยละ 45 ≤ RH ≤ รอยละ 80

130 กก. ≤ w ≤ 230 กก. 100 มม. ≤ V / S ≤ 300 มม.

หมายเหต สมการ (6.1-ก) ถกสรางขนบนพนฐานของผลการทดลองทอณหภม 20 องศาเซลเซยส หากอณหภมสงกวาน คาการหดตวมกจะมคาสงขน คาการหดตวแบบแหงทอณหภมตางจาก 20 องศาเซลเซยส สามารถคานวณไดโดยการปรบแก 0t และ t ทใชในสมการ (6.1-ก) เนองจากผลของอณหภม การปรบแกอายของคอนกรตเนองจากผลของอณหภม ใชสมการ (6.1-ค)

0ct และ ct 1

400013 65

273 i

n

i0i

t .T / T

exp

(6.1-ค)

โดยท 0T มคาเทากบ 1 องศาเซลเซยส ขอจากด

ทดสอบทอณหภม 20 องศาเซลเซยส (สามารถใชไดในชวงอณหภม 0-40 องศาเซลเซยส) อตราสวนนาตอวสดประสานระหวาง 0.40-0.65 ใชปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 1 เปนวสดประสานเพยงอยางเดยว

กรณคอนกรตกาลงสง (ในทนหมายถงคอนกรตทมกาลงอดสงกวา 55 เมกกะปาสคาล ขนไป) ควรคานงถงผลของการหดตวแบบออโตจนสเนองจากปฏกรยาไฮเดรชนของปนซเมนตดวย สมการ (6.1-ง) สามารถใชในการคานวณคาการหดตวของคอนกรตทมกาลงรบแรงอดสงถง 80 เมกกะปาสคาล ในกรณนใหเลอกใชสมการ (6.1-ก) หรอ สมการ(6.1-ง) โดยใหเลอกใชคาทสงกวา

' ' 'cs as0 0 0dst ,t t ,t t ,t (6.1-ง)

Page 41: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

30

0

0

'0ds

'ds t t

t tt ,t

(6.1-จ)

07.0100

/4

t

SVw

(6.1-ฉ)

1 0

'ds'

ds t

(6.1-ช)

)28(

5001501

)100/1(

c

cds

fexp

wRH (6.1-ซ)

wfexp c 25.02807.01510 4 (6.1-ฌ)

โดยท รอยละ 40 ≤ RH ≤ รอยละ 90

130 กก. ≤ w ≤ 230 กก. 100 มม. ≤ V / S ≤ 300 มม.

28'cf ≤ 80 เมกกะปาสคาล

c มคาเทากบ 11 สาหรบปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 1 หรอปนซเมนตความรอนตา และมคาเทากบ 15 สาหรบปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 3

1 วน ≤ 0t ≤ 98 วน, 0t = 98 วน กรณ 0t > 98 กรณคอนกรตมวลเบา คาการหดตวจะสงกวาคอนกรตปกตเนองจากมคา stiffness นอยกวา คาการหดตวสดทายของคอนกรตมวลเบา อาจใชคาในตารางท 13 ในกรณทไมเสรมเหลก และตามตารางท 14 ในกรณทมการเสรมเหลก โดยมอตราสวนเหลกเสรมหลกประมาณรอยละ 1 ไดเชนเดยวกบคอนกรตปกต 6.2 การหดตวแบบออโตจนส การหดตวแบบออโตจนสจะเกดขนอยางมนยสาคญหากคอนกรตมอตราสวนน าตอวสดประสานตา โดยทวไป คาการหดตวแบบออโตจนสสดทายสาหรบอาย 0t ทตางๆ กน อาจใชคาในตารางท 15

Page 42: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

31

ตารางท 15 คาการหดตวแบบออโตจนสสดทายสาหรบอาย 0t ทตางๆ กน (ขอ 6.2)

หนวยเปนไมโครสเตรน หรอ x10-6 กาลงอดของคอนกรตทอาย 28 วน

(เมกกะปาสคาล) 0t

1 วน 3 วน 7 วน

100 230 110 50

80 160 80 40

60 150 90 50

หมายเหต เงอนไขสาหรบคาในตารางท 15 คอ (1) กาลงอดของคอนกรตทอาย 28 วน คอ กาลงอดททดสอบโดยการบมกอนตวอยางในนา (2) ความแมนยาในการทานายคาการหดตวแบบออโตจนส 40% (3) ทดสอบเฉพาะกบสดสวนผสมทใชปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 1 ลวนเทานน ในการคานวณ '

as 0t ,t เปนฟงกชนของเวลา ใหใชสมการ (6.2-ก) และสมการ (6.2-ข) เพอคานวณคาการหดตวแบบออโตจนส

' ' 'as as as0 0t ,t t t (6.2-ก)

nsasbas ttmexpt 1 (6.2-ข)

b มคาเทากบ 1 กรณทใชปนซเมนตประเภทท 1 ลวน คาการหดตวแบบออโตจนสสดทาย ( '

as ) สามารถคานวณไดจากสมการ (6.2-ค)

cwexpas /2.73070 (6.2-ค)

ตวคณ m และ n ใชคาตามตารางท 16

Page 43: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

32

ตารางท 16 คาตวคณ m และ n สาหรบใชในสมการ (6.2-ข) (ขอ 6.2)

w/c 0.20 0.23 0.30 0.40 > 0.50 m 1.2 1.5 0.6 0.1 0.03 n 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8

สวนท 7 การออกแบบเมอพจารณาการกดกรอน เมอคอนกรตเผชญกบสภาพแวดลอมทมซลเฟต ซลเฟตจะทาปฏกรยากบบางองคประกอบในคอนกรต ซงจะทาใหคอนกรตขยายตวแตกราวหรอเสอมสภาพ ตวอยางของโครงสรางทสมผสกบซลเฟต เชน โครงสรางใตดน โครงสรางทสมผสกบน าทะเล หรอโครงสรางทสมผสกบน าเสย โดยทวไปในสภาพแวดลอมเหลานจะพบสารละลายซลเฟตได 2 ชนดคอ โซเดยมซลเฟต และ/หรอ แมกนเซยมซลเฟต 7.1 การกดกรอนเนองจากสารละลายโซเดยมซลเฟต ระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมทมสารละลายโซเดยมซลเฟต สามารถแบงออกไดเปนหลายระดบโดยใชเกณฑตามตารางท 17 และเพอใหคอนกรตมความสามารถในการตานทานตอระดบความรนแรงนนๆ คอนกรตจาเปนตองถกออกแบบใหมคณสมบตดงตารางท 18

ตารางท 17 ระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมทมโซเดยมซลเฟต (ขอ 7.1)

ความรนแรงของสภาพแวดลอม ความเขมขนซลเฟต (SO4

2-)

ในนา (ppm)

ปรมาณซลเฟตทละลายนาไดในดน (รอยละ โดยนาหนกของดน)

สภาวะทวไป นอยกวา 150 นอยกวา 0.1 เสยงตอซลเฟตปานกลาง 150 – 1,500 0.1 – 0.2 เสยงตอซลเฟตรนแรง 1,500 – 10,000 0.2 – 2.0 เสยงตอซลเฟตรนแรงมาก มากกวา 10,000 มากกวา 2.0

Page 44: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

สภาวเสยงเสยงเสยง

ในกรปนซใชปนเถาล

ตาร

ความรนแรงขสภาพแวดล

วะทวไป ตอซลเฟตปานตอซลเฟตรนแตอซลเฟตรนแ

รปท 3 ปใ

รณทใชเถาลอซเมนตปอรตแนซเมนตปอรอยทใช โดยส

รางท 18 ขอก

ของอม

นกลาง แรง แรงมาก

ปรมาณเถาลอยในการตานทา

อยเพอแทนทบแลนดประเภทรตแลนดประเสามารถกาหน

กาหนดของคอ

2 หรอ5 ห

1 กบสารพอซ

ยขนตาในการานโซเดยมซล

บางสวนของปทท 1 เพอใหไภทท 5 (ปนซนดไดจากรปท

33

อนกรตเพอให(ขอ 7.1)

นดวสดประส

ไมจากอ 5 หรอ 1กบสหรอ 1 กบสารพซโซลาน หรอ

รแทนทปนซเลเฟตเทยบเทา

ปนซเมนต ไดประสทธภาซเมนตตานทท 3

หมความคงทน

านทควรใช

กด สารพอซโซลานพอซโซลาน 5 กบสารพอซ

เมนตชนดท 1าปนซเมนตช

ปรมาณเถาพในการตานานซลเฟต) ข

นตอโซเดยมซ

ซโซลาน

1 เพอใหไดปรนดท 5 (ขอ 7

าลอยขนตาทนทานโซเดยมขนอยกบองคป

ซลเฟต

อตราสวนนาตประสานสง

- 0.50 0.45 0.40

ระสทธภาพ 7.1)

ควรใชในการมซลเฟตเทยบประกอบทางเ

ตอวสดงสด

รแทนทเทาการคมของ

Page 45: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

34

7.2 การกดกรอนเนองจากสารละลายแมกนเซยมซลเฟต ระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมทมแมกนเซยมซลเฟตสามารถแบงไดโดยใชเกณฑตามตารางท 19 และเพอใหคอนกรตสามารถตานทานตอแมกนเซยมซลเฟตทระดบความรนแรงตางๆได คอนกรตจาเปนตองถกออกแบบใหมคณสมบตดงตารางท 20

ตารางท 19 ระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมทมแมกนเซยมซลเฟต (ขอ 7.2)

ความรนแรงของสภาพแวดลอม ความเขมขนของแมกนเซยมซลเฟตในนา (ppm) สภาวะทวไป นอยกวา 300 เสยงตอซลเฟตปานกลาง 300 – 1000 เสยงตอซลเฟตรนแรง 1000 – 3000 เสยงตอซลเฟตรนแรงมาก 3000 – คาอมตว

ตารางท 20 ขอกาหนดของคอนกรตเพอใหมความคงทนตอแมกนเซยมซลเฟต

(ขอ 7.2) ความรนแรงของสภาพแวดลอม ชนดปนซเมนตทควรใช อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด สภาวะทวไป ไมจากด - เสยงตอซลเฟตปานกลาง 1 หรอ 2 หรอ 5 0.50 เสยงตอซลเฟตรนแรง 5 0.45 เสยงตอซลเฟตรนแรงมาก 5 0.40

ขอแนะนา (1) ไมควรใชสารพอซโซลานแทนทบางสวนของปนซเมนตในคอนกรตทตองเผชญกบแมกนเซยม

ซลเฟต เนองจากจะทาใหคอนกรตเสอมสภาพในแมกนเซยมซลเฟตเรวกวาการใชปนซเมนตลวน (2) เมอจาเปนตองออกแบบคอนกรตใหมอตราสวนน าตอวสดประสานนอยกวา 0.35 ผออกแบบ

คอนกรตจาเปนตองคานงถงการหดตวแบบออโตจนส (autogenous shrinkage) ดวย

Page 46: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

35

สวนท 8 การออกแบบเมอพจารณาเรองอคคภย สาหรบอาคารทตองการกอสรางใหสามารถทนไฟไดตามกฎกระทรวงฉบบท 48 (พ.ศ. 2540) แหงพระราชบญญตควบคมอาคาร พ.ศ. 2522 ระยะหมเหลกเสรมนอยสดทคานวณไดจากสมการใดๆ ตองมคาไมนอยกวาคาทกาหนดในตารางท 21

ตารางท 21 ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) สาหรบคอนกรตทตองการกอสรางใหสามารถทนไฟ

(ขอ 8) ลกษณะงานกอสราง ระยะหมตาสด (มม.)

1. คอนกรตเสรมเหลก (ก) เสาสเหลยมทมดานแคบขนาด 300 มม. ขนไป (ข) เสากลมหรอเสาตงแตหาเหลยมขนไปทมรปทรงใกลเคยงเสากลม ซงมเสนผานศนยกลางตงแต 300 มม. ขนไป (ค) คานหรอโครงขอหมนคอนกรตขนาดกวางตงแต 300 มม. ขนไป (ง) พนหนาไมนอยกวา 115 มม.

40 40

40 20

2. คอนกรตอดแรง (ก) คานชนดดงลวดกอน (ข) คานชนดดงลวดภายหลง

- กวาง 200 มม. โดยปลายไมเหนยวรง (unrestrained) - กวางตงแต 300 มม. ขนไป โดยปลายไมเหนยวรง (unrestrained) - กวาง 200 มม. โดยปลายเหนยวรง (restrained) - กวางตงแต 300 มม. ขนไป โดยปลายเหนยวรง (restrained)

(ค) พนชนดดงลวดกอนทมความหนาตงแต 115 มม. ขนไป (ง) พนชนดดงลวดภายหลงทมความหนาตงแต 115 มม. ขนไป

- ขอบไมเหนยวรง (unrestrained) - ขอบเหนยวรง (restrained)

75

115 65 50 45 40

40 20

Page 47: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

36

เอกสารอางอง 1. พระราชบญญตควบคมอาคาร พ.ศ. 2522 2. สมาคมวศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ ขอกาหนดมาตรฐานวสดและการ

กอสรางสาหรบโครงสรางคอนกรต (ปรบปรงครงท 2) พ.ศ. 2550 3. มาตรฐาน ACI 318M-11 Building Code Requirements for Structural Concrete 4. มาตรฐาน ASTM C 1152/C 1152M : Standard Test Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar

and Concrete

Page 48: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

ตารา

ภาคผน

างท ก-1 คา Eนวก ก ตารางแ

Error functionและแผนภมก

n,

37

การออกแบบส

สาหรบโครงส

รางในสงแวดดลอมทะเล

Page 49: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

รปท ก-1 สม

รปท ก-2 สม

มประสทธกา

มประสทธผล

รแพรของคล

ลของการใชเถ

38

อไรดในคอน

ถาลอย ในคอน

นกรตทไมแตก

นกรตทไมแต

กราว และใชป

กราว (อายกา

ปนซเมนตลวน

รใชงาน 10 ป

ป)

Page 50: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

รปท ก-3 สม

รปท ก-4 สม

มประสทธผล

มประสทธผล

ลของการใชเถ

ลของการใชเถ

39

ถาลอย ในคอน

ถาลอย ในคอน

นกรตทไมแต

นกรตทไมแต

กราว (อายกา

กราว (อายกา

รใชงาน 20 ป

รใชงาน 30 ป

ป)

ป)

Page 51: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

รปท ก-5 สม

รปท ก-6 สม

มประสทธผล

มประสทธผล

ลของการใชเถ

ลของการใชเถ

40

ถาลอย ในคอน

ถาลอย ในคอน

นกรตทไมแต

นกรตทไมแต

กราว (อายกา

กราว (อายกา

รใชงาน 40 ป

รใชงาน 50 ป

ป)

ป)

Page 52: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

41

ภาคผนวก ข ตวอยางการคานวณ

ข1. การเกดสนมของเหลกเสรมเนองมาจากคลอไรดจากนาทะเล ตวอยางท 1 โครงสรางคอนกรตเสรมเหลกตงอยในทะเลบรเวณละอองคลน (Splash zone) จงออกแบบสวนผสมคอนกรตใหมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรด สาหรบหลอคาน (Girder) ของทาเทยบเรอ (Jetty) ในทะเล โดยกาหนดอายการใชงานทปลอดการซอมแซม (Repair-free service life) 20 ป วธคานวณ กรณใชปนซเมนตลวน และกรณใชปนซเมนตผสมผงหนปน จากตารางท 6 กาหนดให อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด สาหรบคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมหรอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบรนแรง เชน สภาพแวดลอมคลอไรดในระยะ 100 เมตร จากแนวชายฝง ตองไมเกน 0.45 ดงนนจากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน w/b < 0.45 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 0.9 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง >> องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 0.9×65 = 58.5 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 58.5 มม. หากสมมตให กรณนตองการใชผงหนปน โดยใชสดสวนผงหนปนตอวสดประสานไมเกน 15% จากตารางท 9 จะได limC = 0.45 % โดยนาหนกของวสดประสาน จากสมการท (5.1-ก) dC limC จะได ปรมาณเกลอคลอไรดในคอนกรตทตาแหนงผวเหลกเสรมทงหมด (ทอยในสวนผสมคอนกรต+ทแพรมาจากสงแวดลอม) dC 0.45 -----------------(1)

Page 53: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

42

เนองจากโครงสรางตองเผชญกบสภาวะละอองคลนกระแทก (Splash zone) ดงนน ตารางท 10 sC = 1.233 % โดยนาหนกของคอนกรต จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

จะได 455.8350

400,2233.1 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

เนองจากใชน าประปา และทรายแมน าในการหลอคอนกรต และไมมการใชสารผสมเพมทมคลอไรด ดงนน ไมมคลอไรดทผสมอยในคอนกรตตงแตเรมตน 0C = 0

จากสมการท (5.1-ข) 002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

แทนคา dC , 0C และ c จะได

202

85.51455.845.0

aDerf

455.8

45.01

202

85.5

aDerf

947.0202

85.5

aDerf

367.1202

85.5

aD

aD = 0.2290 ซม.2 ป-1 ------------(2) จากสมการท (5.1-ง) 0DDD ka

จากสมการท (5.1-จ) WD 05.00 จากตารางท 7 ในสภาวะเสยงตอการเกดสนมรนแรง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได (W ) = 0.0035 × 58.5 = 0.2048 มม. ดงนน aD = kD + (0.05 × 0.2048) aD = kD + 0.0102 ------------(3) (2) = (3); 0.2290 = kD + 0.0102

kD = (0.2290 - 0.0102) = 0.2188 ซม.2 ป-1 จากสมการท (5.1-ฉ) หรอ จากรปท ก-1

Page 54: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

43

กรณใชปนซเมนตลวน และกรณใชปนซเมนตผสมผงหนปนไมเกน 15%: เมอ rt =20 ป w/b 0.37 ทาใหไดคา kD = 0.2063 ซม.2 ป-1 w/b 0.38 ทาใหไดคา kD = 0.2235 ซม.2 ป-1 ดงนน w/b ทมคามากทสดททาใหไดคา kD ไมเกนเกณฑทตองการ ( kD = 0.2188 ซม.2 ป-1) คอ 0.37 กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย และกรณใชปนซเมนตผสมทงเถาลอยและผงหนปน จากตารางท 6 กาหนดให อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด สาหรบคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมหรอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบรนแรง เชน สภาพแวดลอมคลอไรด ในระยะ 100 เมตร จากแนวชายฝง ตองไมเกน 0.45 ดงนนจากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน w/b < 0.45 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 0.9 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง >> องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 0.9×65 = 58.5 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 58.5 มม. หากสมมตให กรณนตองการใชเถาลอย โดยใชสดสวนเถาลอยตอวสดประสาน 30% จากตารางท 9 จะได limC = 0.35 % โดยนาหนกของวสดประสาน จากสมการท (5.1-ก) dC limC จะได ปรมาณเกลอคลอไรดในคอนกรตทตาแหนงผวเหลกเสรมทงหมด (ทอยในสวนผสมคอนกรต+ทแพรมาจากสงแวดลอม) dC 0.35 -----------------(4) เนองจากโครงสรางตองเผชญกบสภาวะละอองคลนกระแทก (Splash zone) ดงนน ตารางท 10 sC = 1.233 % โดยนาหนกของคอนกรต จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

Page 55: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

44

จะได 455.8350

400,2233.1 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

เนองจากใชน าประปา และทรายแมน าในการหลอคอนกรต และไมมการใชสารผสมเพมทมคลอไรด ดงนน ไมมคลอไรดทผสมอยในคอนกรตตงแตเรมตน 0C = 0

จากสมการท (5.1-ข) 002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

แทนคา dC , 0C และ c จะได

202

85.51455.835.0

aDerf

455.8

35.01

202

85.5

aDerf

959.0202

85.5

aDerf

442.1202

85.5

aD

aD = 0.2057 ซม.2 ป-1 ------------(5) จากสมการท (5.1-ง) 0DDD ka

จากสมการท (5.1-จ) WD 05.00 จากตารางท 7 ในสภาวะเสยงตอการเกดสนมรนแรง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได (W ) = 0.0035 × 58.5 = 0.2048 มม. ดงนน aD = kD + (0.05 × 0.2048) aD = kD + 0.0102 ------------(6) (5) = (6); 0.2057 = kD + 0.0102

kD = (0.2057 - 0.0102) = 0.1954 ซม.2 ป-1 จากสมการท (5.1-ฉ), (5.1-ช), และ (5.1-ซ) หรอ จากรปท ก-1 และ ก-3

Page 56: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

45

กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และกรณใชปนซเมนตผสมทงเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15%: เมอ rt =20 ป และใชเถาลอย 30% w/b 0.45 ทาใหไดคา kD =0.1588 ซม.2 ป-1

ซงมคาตากวาเกณฑ ( kD = 0.1954 ซม.2 ป-1) คอนขางมาก แปลวาคอนกรตนมความทนทานผานเกณฑทกาหนดแลว แตมความเปนไปไดวา อาจสามารถเพม w/b ขนไปไดอก ใหตรวจสอบดงน จากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน 0.45 < w/b ≤ 0.65 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 1.0 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง > องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 1.0×65 = 65 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 65 มม. เนองจากโครงสรางตองเผชญกบสภาวะละอองคลนกระแทก (Splash zone) ดงนน ตารางท 10 sC = 1.233 % โดยนาหนกของคอนกรต จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

จะได 455.8350

400,2233.1 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

จากสมการท (5.1-ข) 002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

แทนคา dC , 0C และ c จะได

202

5.61455.835.0

aDerf

Page 57: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

46

455.8

35.01

202

5.6

aDerf

959.0202

5.6

aDerf

442.1202

5.6

aD

aD = 0.2539 ซม.2 ป-1 ------------(7) จากสมการท (5.1-ง) 0DDD ka

จากสมการท (5.1-จ) WD 05.00 จากตารางท 7 ในสภาวะเสยงตอการเกดสนมรนแรง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได (W ) = 0.0035 × 65 = 0.2275 มม. ดงนน aD = kD + (0.05 × 0.2275) aD = kD + 0.0114 ------------(8) (7) = (8); 0.2539 = kD + 0.0114

kD = (0.2539 - 0.0114) = 0.2425 ซม.2 ป-1 จากสมการท (5.1-ฉ), (5.1-ช), และ (5.1-ซ) หรอ จากรปท ก-1 และ ก-3 กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และกรณใชปนซเมนตผสมทงเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15%: เมอ rt =20 ป และใชเถาลอย 30% w/b 0.51 ทาใหไดคา kD = 0.2333 ซม.2 ป-1 w/b 0.52 ทาใหไดคา kD = 0.2478 ซม.2 ป-1 ดงนน w/b ทมคามากทสดททาใหไดคา kD ไมเกนเกณฑทตองการ ( kD = 0.2425 ซม.2 ป-1) คอ 0.51 สรป การออกแบบคอนกรตใหมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรด สาหรบ

คาน (Girder) ของทาเทยบเรอ (Jetty) ในบรเวณละอองคลน (Splash zone) โดยกาหนดอายการใชงานทปลอดการซอมแซม (Repair-free service life) 20 ป สามารถใชคอนกรตดงตอไปน 1) คอนกรตปนซเมนตลวน ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 58.5 มม. และ w/b ไมเกน 0.37

Page 58: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

47

2) คอนกรตปนซเมนตผสมผงหนปนไมเกน 15% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 58.5 มม. และ w/b ไมเกน 0.37

3) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 58.5 มม. และ w/b ไมเกน 0.45

4) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 58.5 มม. และ w/b ไมเกน 0.45

5) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 65 มม. และ w/b ไมเกน 0.51

6) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 65 มม. และ w/b ไมเกน 0.51

นอกจากนผออกแบบยงสามารถออกแบบสวนผสมคอนกรตทใชปนซเมนตผสมเถาลอยและผงหนปนทมสดสวนผสมอนๆไดอกมากมาย ตามวธคานวณทแสดงในตวอยางน ทงนสมการในการออกแบบชดนอนญาตใหใช w/b สงสดไดไมเกน 0.60 เทานน กรณทผออกแบบคานวณและออกแบบตามวธนแลวปรากฏวา ไดคาอตราสวนน าตอวสดประสานสงเกนกวาอตราสวนน าตอวสดประสานสงสด (หวขอ 4.2) ทกาหนดไวในตารางท 6 ใหใชผลทไดจากการคานวณน ตวอยางท 2 โครงสรางคอนกรตเสรมเหลกตงอยในแผนดนหางจากชายฝง 100 เมตร จงออกแบบสวนผสมคอนกรตใหมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรด สาหรบหลอคานคอนกรตเสรมเหลกรบพนระเบยงดานนอกอาคาร ใชเหลกเสรมขนาด 25 มม. โดยอาคารนตงอยบนแผนดนหางจากแนวชายฝงเปนระยะ 100 เมตร โดยกาหนดอายการใชงานปลอดการซอมแซม (Repair-freeservice life) 20 ป วธคานวณ กรณใชปนซเมนตลวน และกรณใชปนซเมนตผสมผงหนปน จากตารางท 6 กาหนดให อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด สาหรบคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมหรอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบรนแรง เชน สภาพแวดลอมคลอไรด ในระยะ 100 เมตร จากแนวชายฝง ตองไมเกน 0.45

Page 59: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

48

ดงนนจากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน w/b < 0.45 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 0.9 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง >> องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 0.9×65 = 58.5 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 58.5 มม. หากสมมตให กรณนตองการใชผงหนปน โดยใชสดสวนผงหนปนตอวสดประสานไมเกน 15% จากตารางท 9 จะได limC = 0.45 % โดยนาหนกของวสดประสาน จากสมการท (5.1-ก) dC limC จะได ปรมาณเกลอคลอไรดในคอนกรตทตาแหนงผวเหลกเสรมทงหมด (ทอยในสวนผสมคอนกรต+ทแพรมาจากสงแวดลอม) dC 0.45 -----------------(1) เนองจากโครงสรางตงอยหางจากแนวชายฝง 100 เมตร ดงนน จากตารางท 10 sC = 0.176 % โดยนาหนกของคอนกรต จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

จะได 207.1350

400,2176.0 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

เนองจากใชน าประปา และทรายแมน าในการหลอคอนกรต และไมมการใชสารผสมเพมทมคลอไรด ดงนน ไมมคลอไรดทผสมอยในคอนกรตตงแตเรมตน 0C = 0

จากสมการท (5.1-ข) 002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

แทนคา dC , 0C และ c จะได

202

85.51207.145.0

aDerf

Page 60: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

49

207.1

45.01

202

85.5

aDerf

627.0202

85.5

aDerf

630.0202

85.5

aD

aD = 1.0774 ซม.2 ป-1 ------------(2) จากสมการท (5.1-ง) 0DDD ka

จากสมการท (5.1-จ) WD 05.00 จากตารางท 7 ในสภาวะเสยงตอการเกดสนมรนแรง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได (W ) = 0.0035 × 58.5 = 0.2048 มม. ดงนน aD = kD + (0.05 × 0.2048) aD = kD + 0.0102 ------------(3) (2) = (3); 1.0774 = kD + 0.0102

kD = (1.0774 - 0.0102) = 1.0672 ซม.2 ป-1 จากสมการท (5.1-ฉ) หรอ จากรปท ก-1 กรณใชปนซเมนตลวน และกรณใชปนซเมนตผสมผงหนปนไมเกน 15%: เมอ rt =20 ป w/b 0.45 ทาใหไดคา kD = 0.371 ซม.2 ป-1 ซงมคาตากวาเกณฑ ( kD = 1.0672 ซม.2 ป-1) มาก แปลวาคอนกรตนมความทนทานผานเกณฑทกาหนดแลว แตมความเปนไปไดวา อาจสามารถเพม w/b ขนไปไดอก ใหตรวจสอบดงน จากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน 0.45 < w/b ≤ 0.65 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 1.0 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง > องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc

Page 61: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

50

minc = 1.0×65 = 65 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 65 มม. เนองจากโครงสรางตงอยหางจากแนวชายฝง 100 เมตร ดงนน จากตารางท 10 sC = 0.176 % โดยนาหนกของคอนกรต จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

จะได 207.1350

400,2176.0 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

จากสมการท (5.1-ข) 002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

แทนคา dC , 0C และ c จะได

202

5.61207.145.0

aDerf

207.1

45.01

202

5.6

aDerf

627.0202

5.6

aDerf

630.0202

5.6

aD

aD = 1.3302 ซม.2 ป-1 ------------(4) จากสมการท (5.1-ง) 0DDD ka

จากสมการท (5.1-จ) WD 05.00 จากตารางท 7 ในสภาวะเสยงตอการเกดสนมรนแรง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได (W ) = 0.0035 × 65 = 0.2275 มม. ดงนน aD = kD + (0.05 × 0.2275) aD = kD + 0.0114 ------------(5) (4) = (5); 1.3302 = kD + 0.0114

Page 62: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

51

kD = (1.3302 - 0.0114) = 1.3188 ซม.2 ป-1 จากสมการท (5.1-ฉ) หรอ จากรปท ก-1 กรณใชปนซเมนตลวน และกรณใชปนซเมนตผสมผงหนปนไมเกน 15%: เมอ rt =20 ป w/b 0.60 ทาใหไดคา kD = 0.8798 ซม.2 ป-1 ซงมคาตากวาเกณฑ ( kD = 1.3188 ซม.2 ป-1) มาก แปลวาคอนกรตนมความทนทานผานเกณฑทกาหนดแลว แตสมการการออกแบบชดนอนญาตใหใชไดจนถง w/b สงสดท 0.60 เทานน ดงนนไมสามารถเพมอตราสวนนาตอวสดประสานขนไปไดมากกวานอกแลว หมายเหต สงเกตไดวาจากรปท ก-1 คา kD สงสดทคานวณไดจากวสดนน เปนคาของคอนกรตใชปนซเมนตลวนทม w/b 0.60 และมอายการใชงานปลอดการซอมแซมท 10 ป ซงมคา 1.161 ซม.2 ป-1 (ไมถง 1.2 ซม.2 ป-)1 ดงนนกรณคานวณ kD ทใชเปนเกณฑไดคามากกวา 1.2 ซม.2 ป-1และตองการอายการใชงานปลอดการซอมแซมตงแต 10 ปขนไป สรปไดทนทวา ใหใช w/b 0.60 กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย และกรณใชปนซเมนตผสมทงเถาลอยและผงหนปน จากตารางท 6 กาหนดให อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด สาหรบคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมหรอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบรนแรง เชน สภาพแวดลอมคลอไรด ในระยะหางไมเกน 100 เมตรจากแนวชายฝง ตองไมเกน 0.45 ดงนนจากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน w/b < 0.45 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 0.9 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง >> องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 0.9×65 = 58.5 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 58.5 มม.

Page 63: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

52

หากสมมตให กรณนตองการใชเถาลอย โดยใชสดสวนเถาลอยตอวสดประสาน 30% จากตารางท 9 จะได limC = 0.35 % โดยนาหนกของวสดประสาน จากสมการท (5.1-ก) dC limC จะได ปรมาณเกลอคลอไรดในคอนกรตทตาแหนงผวเหลกเสรมทงหมด (ทอยในสวนผสมคอนกรต+ทแพรมาจากสงแวดลอม) dC 0.35 -----------------(6) เนองจากโครงสรางตงอยหางจากแนวชายฝง 100 เมตร ดงนน จากตารางท 10 sC = 0.176 % โดยนาหนกของคอนกรต จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

จะได 207.1350

400,2176.0 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

เนองจากใชน าประปา และทรายแมน าในการหลอคอนกรต และไมมการใชสารผสมเพมทมคลอไรด ดงนน ไมมคลอไรดทผสมอยในคอนกรตตงแตเรมตน 0C = 0

จากสมการท (5.1-ข) 002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

แทนคา dC , 0C และ c จะได

202

85.51207.135.0

aDerf

207.1

35.01

202

85.5

aDerf

710.0202

85.5

aDerf

748.0202

85.5

aD

aD = 0.7642 ซม.2 ป-1 ------------(7) จากสมการท (5.1-ง) 0DDD ka

จากสมการท (5.1-จ) WD 05.00

Page 64: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

53

จากตารางท 7 ในสภาวะเสยงตอการเกดสนมรนแรง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได (W ) = 0.0035 × 58.5 = 0.2048 มม. ดงนน aD = kD + (0.05 × 0.2048) aD = kD + 0.0102 ------------(8) (7) = (8); 0.7642 = kD + 0.0102

kD = (0.7642 - 0.0102) = 0.7539 ซม.2 ป-1 จากสมการท (5.1-ฉ), (5.1-ช), และ (5.1-ซ) หรอ จากรปท ก-1 และ ก-3 กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และกรณใชปนซเมนตผสมทงเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15%: เมอ rt =20 ป และใชเถาลอย 30% w/b 0.45 ทาใหไดคา kD =0.1588 ซม.2 ป-1

ซงมคาตากวาเกณฑ ( kD = 0.7539 ซม.2 ป-1) มาก แปลวาคอนกรตนมความทนทานผานเกณฑทกาหนดแลว แตมความเปนไปไดวา อาจสามารถเพม w/b ขนไปไดอก ใหตรวจสอบดงน จากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน 0.45 < w/b ≤ 0.65 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 1.0 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง > องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 1.0×65 = 65 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 65 มม. เนองจากโครงสรางตงอยหางจากแนวชายฝง 100 เมตร ดงนน จากตารางท 10 sC = 0.176 % โดยนาหนกของคอนกรต จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

จะได 207.1350

400,2176.0 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

Page 65: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

54

จากสมการท (5.1-ข) 002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

แทนคา dC , 0C และ c จะได

202

5.61207.135.0

aDerf

207.1

35.01

202

5.6

aDerf

710.0202

5.6

aDerf

748.0202

5.6

aD

aD = 0.9434 ซม.2 ป-1 ------------(7) จากสมการท (5.1-ง) 0DDD ka

จากสมการท (5.1-จ) WD 05.00 จากตารางท 7 ในสภาวะเสยงตอการเกดสนมรนแรง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได (W ) = 0.0035 × 65 = 0.2275 มม. ดงนน aD = kD + (0.05 × 0.2275) aD = kD + 0.0114 ------------(8) (7) = (8); 0.9434 = kD + 0.0114

kD = (0.9434 - 0.0114) = 0.9321 ซม.2 ป-1 จากสมการท (5.1-ฉ), (5.1-ช), และ (5.1-ซ) หรอ จากรปท ก-1 และ ก-3 กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และกรณใชปนซเมนตผสมทงเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15%: เมอ rt =20 ป และใชเถาลอย 30% w/b 0.60 ทาใหไดคา kD = 0.3884 ซม.2 ป-1 ซงมคาตากวาเกณฑ ( kD = 0.9321 ซม.2 ป-1) มาก แปลวาคอนกรตนมความทนทานผานเกณฑทกาหนดแลว แตสมการการออกแบบชดนอนญาตใหใชไดจนถง w/b สงสดท 0.60 เทานน ดงนนไมสามารถเพมอตราสวนนาตอวสดประสานขนไปไดมากกวานอกแลว

Page 66: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

55

สรป การออกแบบสวนผสมคอนกรตใหมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรด สาหรบหลอคานคอนกรตเสรมเหลกรบพนระเบยงดานนอกอาคาร ใชเหลกเสรมขนาด 25 มม. โดยอาคารนตงอยบนแผนดนหางจากแนวชายฝงเปนระยะ 100 เมตร โดยกาหนดอายการใชงานปลอดการซอมแซม (Repair-freeservice life) 20 ป สามารถใชคอนกรตดงตอไปน 1) คอนกรตปนซเมนตลวน ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 58.5 มม. และ w/b ไมเกน 0.45 2) คอนกรตปนซเมนตลวน ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 65 มม. และ w/b ไมเกน 0.60 3) คอนกรตปนซเมนตผสมผงหนปนไมเกน 15% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 58.5 มม.

และ w/b ไมเกน 0.45 4) คอนกรตปนซเมนตผสมผงหนปนไมเกน 15% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 65 มม. และ

w/b ไมเกน 0.60 5) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 58.5 มม. และ w/b

ไมเกน 0.45 6) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% ทมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 65 มม. และ w/b ไม

เกน 0.60 7) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15% ทมระยะหมเหลกเสรม

ไมนอยกวา 58.5 มม. และ w/b ไมเกน 0.45 8) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15% ทมระยะหมเหลกเสรม

ไมนอยกวา 65 มม. และ w/b ไมเกน 0.60 นอกจากนผออกแบบยงสามารถออกแบบสวนผสมคอนกรตทใชปนซเมนตผสมเถาลอยและผงหนปนทมสดสวนผสมอนๆไดอกมากมาย ตามวธคานวณทแสดงในตวอยางน ทงนสมการในการออกแบบชดนอนญาตใหใช w/b สงสดไดไมเกน 0.60 เทานน กรณทผออกแบบคานวณและออกแบบตามวธนแลวปรากฏวา ไดคาอตราสวนน าตอวสดประสานสงเกนกวาอตราสวนน าตอวสดประสานสงสด (หวขอ 4.2) ทกาหนดไวในตารางท 6 ใหใชผลทไดจากการคานวณน ตวอยางท 3 โครงสรางคอนกรตเสรมเหลกตงอยในแผนดนหางจากชายฝง 1,000 เมตร จงออกแบบสวนผสมคอนกรตใหมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรด สาหรบหลอคานคอนกรตเสรมเหลกรบพนระเบยงดานนอกอาคาร ใชเหลกเสรมขนาด 25 มม. โดย

Page 67: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

56

อาคารนตงอยบนแผนดนหางจากแนวชายฝงเปนระยะ 1,000 เมตร โดยกาหนดอายการใชงานปลอดการซอมแซม (Repair-freeservice life) 20 ป วธคานวณ

กรณใชปนซเมนตลวน และกรณใชปนซเมนตผสมผงหนปน จากตารางท 6 กาหนดให อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด สาหรบคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมหรอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบปานกลาง เชน สภาพแวดลอมคลอไรด ทระยะหางจากแนวชายฝง 100 เมตร ถง 1,000 เมตร ตองไมเกน 0.50 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง >> องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 1.0×65 = 65 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 65 มม. หากสมมตให กรณนตองการใชผงหนปน โดยใชสดสวนผงหนปนตอวสดประสานไมเกน 15% จากตารางท 9 จะได limC = 0.45 % โดยนาหนกของวสดประสาน จากสมการท (5.1-ก) dC limC จะได ปรมาณเกลอคลอไรดในคอนกรตทตาแหนงผวเหลกเสรมทงหมด (ทอยในสวนผสมคอนกรต+ทแพรมาจากสงแวดลอม) dC 0.45 -----------------(1) เนองจากโครงสรางตงอยหางจากแนวชายฝง 1,000 เมตร ดงนน จากตารางท 10 sC = 0.052 % โดยนาหนกของคอนกรต จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

จะได 357.0350

400,2052.0 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

Page 68: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

57

สงเกตไดวา sC มคานอยกวา limC ซงจะทาใหไมสามารถคานวณตอไปได มความหมายวา เหลกเสรมภายในอาคารคอนกรตน ซงตงอยหางจากแนวชายฝง 1,000 เมตร จะไมสามารถเปนสนมไดเลยภายในระยะเวลา 20 ป เมอใชคอนกรตทใชปนซเมนตลวน หรอ คอนกรตทใชปนซเมนตผสมผงหนปนไมเกน 15% โดยท w/b ไมเกน 0.60 ไมวาระยะหมจะมคาเปนเทาใด กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย และกรณใชปนซเมนตผสมทงเถาลอยและผงหนปน จากตารางท 6 กาหนดให อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด สาหรบคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมหรอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบปานกลาง เชน สภาพแวดลอมคลอไรด ทระยะหางจากแนวชายฝง 100 เมตร ถง 1,000 เมตร ตองไมเกน 0.50 ดงนนจากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน 0.45 < w/b ≤ 0.65 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 1.0 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 65 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง >> องคอาคารอน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 1.0×65 = 65 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 65 มม. หากสมมตให กรณนตองการใชเถาลอย โดยใชสดสวนเถาลอยตอวสดประสาน 30% จากตารางท 9 จะได limC = 0.35 % โดยนาหนกของวสดประสาน จากสมการท (5.1-ก) dC limC จะได ปรมาณเกลอคลอไรดในคอนกรตทตาแหนงผวเหลกเสรมทงหมด (ทอยในสวนผสมคอนกรต+ทแพรมาจากสงแวดลอม) dC 0.35 -----------------(2) เนองจากโครงสรางตงอยหางจากแนวชายฝง 1,000 เมตร ดงนน จากตารางท 10 sC = 0.052 % โดยนาหนกของคอนกรต

Page 69: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

58

จากสมการท (5.1-ค) เมอออกแบบคอนกรตใหมนาหนกวสดประสาน (b) 350 กก.

จะได 357.0350

400,2052.0 sC % โดยนาหนกของวสดประสาน

เนองจากใชน าประปา และทรายแมน าในการหลอคอนกรต และไมมการใชสารผสมเพมทมคลอไรด ดงนน ไมมคลอไรดทผสมอยในคอนกรตตงแตเรมตน 0C = 0

จากสมการท (5.1-ข) 002

1)( CtD

cerfCCC

ra

sd

แทนคา dC , 0C และ c จะได

202

5.61357.035.0

aDerf

357.0

35.01

202

5.6

aDerf

018.0202

5.6

aDerf

016.0202

5.6

aD

aD = 1979.4434 ซม.2 ป-1 ------------(3) จากสมการท (5.1-ง) 0DDD ka

จากสมการท (5.1-จ) WD 05.00 จากตารางท 7 ในสภาวะเสยงตอการเกดสนมปานกลาง ขนาดความกวางของรอยแตกราวทมากทสดทยอมใหได (W ) = 0.004 × 65 = 0.26 มม. ดงนน aD = kD + (0.05 × 0.26) aD = kD + 0.013 ------------(4) (7) = (8); 1979.4434 = kD + 0.013

kD = (1979.4434 - 0.013) = 1979.43 ซม.2 ป-1 จากสมการท (5.1-ฉ), (5.1-ช), และ (5.1-ซ) หรอ จากรปท ก-1 และ ก-3

Page 70: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

59

กรณใชปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และกรณใชปนซเมนตผสมทงเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15%: เมอ rt =20 ป และใชเถาลอย 30% w/b 0.60 ทาใหไดคา kD =0.3884 ซม.2 ป-1

ซงมคาตากวาเกณฑ ( kD =1979.4434 ซม.2 ป-1) มาก แปลวาคอนกรตนมความทนทานผานเกณฑทกาหนดแลว แตสมการการออกแบบชดนอนญาตใหใชไดจนถง w/b สงสดท 0.60 เทานน ดงนนไมสามารถเพมอตราสวนนาตอวสดประสานขนไปไดมากกวานอกแลว หมายเหต สงเกตไดวาจากรปท ก-1 คา kD สงสดทคานวณไดจากวสดนน เปนคาของคอนกรตใชปนซเมนตลวนทม w/b 0.60 และมอายการใชงานปลอดการซอมแซมท 10 ป ซงมคา 1.161 ซม.2 ป-1 (ไมถง 1.2 ซม.2 ป-)1 ดงนนกรณคานวณ kD ทใชเปนเกณฑไดคามากกวา 1.2 ซม.2 ป-1และตองการอายการใชงานปลอดการซอมแซมตงแต 10 ปขนไป สรปไดทนทวา ใหใช w/b 0.60 สรป การออกแบบสวนผสมคอนกรตใหมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากคลอไรด

สาหรบหลอคานคอนกรตเสรมเหลกรบพนระเบยงดานนอกอาคาร ใชเหลกเสรมขนาด 25 มม. โดยอาคารนตงอยบนแผนดนหางจากแนวชายฝงเปนระยะ 1,000 เมตร โดยกาหนดอายการใชงานปลอดการซอมแซม (Repair-freeservice life) 20 ป สามารถใชคอนกรตดงตอไปน 1) คอนกรตปนซเมนตลวน โดยท w/b ไมเกน 0.60 ไมวาระยะหมจะมคาเปนเทาใด 2) คอนกรตทใชปนซเมนตผสมผงหนปนไมเกน 15% โดยท w/b ไมเกน 0.60 ไมวาระยะหมจะม

คาเปนเทาใด 3) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% โดยท w/b ไมเกน 0.60 และมระยะหมเหลกเสรมไมนอย

กวา 65 มม. 4) คอนกรตปนซเมนตผสมเถาลอย 30% และผสมผงหนปนไมเกน 15% ทโดยท w/b ไมเกน 0.60

และมระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 65 มม. นอกจากนผออกแบบยงสามารถออกแบบสวนผสมคอนกรตทใชปนซเมนตผสมเถาลอยและผงหนปนทมสดสวนผสมอนๆไดอกมากมาย ตามวธคานวณทแสดงในตวอยางน ทงนสมการในการออกแบบชดนอนญาตใหใช w/b สงสดไดไมเกน 0.60 เทานน กรณทผออกแบบคานวณและออกแบบตามวธนแลวปรากฏวา ไดคาอตราสวนน าตอวสดประสานสงเกนกวาอตราสวนน าตอวสดประสานสงสด (หวขอ 4.2) ทกาหนดไวในตารางท 6 ใหใชผลทไดจากการคานวณน

Page 71: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

60

ข2. การเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากปฏกรยาคารบอเนชน ตวอยาง จงออกแบบคอนกรตใหมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากปฏกรยาคารบอเนชน สาหรบแผนพนคอนกรตเสรมเหลกของอาคารจอดรถ ซงหลอในทและเสรมดวยเหลกขอออยขนาดเสนผานศนยกลาง 20 มม. อยในสภาพแวดลอมซงมปรมาณกาซคารบอนไดออกไซดเฉลย 600 ppm และมความชนสมพทธเฉลย 70% และไมถกฝน โดยกาหนดอายการใชงานปลอดการซอมแซม (Repair-free service life) 50 ป วธคานวณ จากตารางท 6 กาหนดให อตราสวนนาตอวสดประสานสงสด สาหรบคอนกรตในสภาวะทเสยงตอการเกดสนมหรอการเสอมสภาพของคอนกรตระดบปานกลาง เชน สภาพแวดลอมคารบอเนชน ตองไมเกน 0.50 ดงนนจากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน 0.45 < w/b ≤ 0.65 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 1.0 จากตารางท 5 ซงใชสาหรบโครงสรางทมความเสยงตอการเกดสนมของเหลกเสรม จะได ระยะหมเหลกเสรมทวไป ( 0c ) 50 มม. [คอนกรตหลอในท ทงอดแรงและไมอดแรง >> แผนพนและผนง] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 1.0×50 = 50 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 50 มม.

จากสมการ (5.2-ก) cXc ดงนน ความลกคารบอเนชนวดจากผวคอนกรตทเผชญกบสภาพแวดลอม ณ อายคอนกรตทออกแบบ

cXc 0.50cX ------------(1)

จากสมการ (5.2-ข) rc tkX 21

Page 72: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

61

สมประสทธการสมผสความเปยกชน ( 1 ) จากตารางท 11 = 1.0 [สาหรบผวคอนกรตทไมสมผสความเปยกชนขณะใชงาน] จากรปท 1 ปรมาณกาซคารบอนไดออกไซดเฉลย 600 ppm และมความชนสมพทธเฉลย 70% จดอยในระดบสงแวดลอมทเสยงตอการเกดสนมเนองจากคารบอเนชนรนแรง ดงนนสมประสทธระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมคารบอเนชน ( 2 ) จากตารางท 12 = 1.0 [เสยงตอคารบอเนชนรนแรง]

rc tkX 21 501150 k มม. ป-0.5 ------------(2)

กรณทใชปนซเมนตลวน

จากสมการ (5.2-ค) 3)(5.17 bwkk r จากรปท 2 เมอใชปนซเมนตปอรตแลนด ประเภทท 1 เปนวสดประสานเพยงอยางเดยว หรอรอยละการแทนทของเถาลอยมคาเปน 0 % 0.1rk

ดงนน 3)(0.15.17 bwk

จะไดคา k = 4.806 มม. ป-0.5 และยงเปนอตราสวนนาตอวสดประสานสงสดทสามารถใชไดในสมการชดนอกดวย ดงนน จงเปนอตราสวนนาตอวสดประสานมากสดทไมเกนเกณฑ มม. ป-0.5

ทค านวณไดน อยในชวงทสมมตคาจากตารางท 3 คอ [w/b ระหวาง 0.45-0.65] จงไมจาเปนตองคานวณใหม กรณทใชปนซเมนตผสมเถาลอย (ประเภท 2ก) รอยละ 20 โดยนาหนกของวสดประสาน จากรปท 2 เมอใชปนซเมนตปอรตแลนด ประเภทท 1 กบเถาลอยประเภท 2ก โดยรอยละการแทนทของเถาลอยมคาเปน 20% 5.1rk ดงนน 3)(5.15.17 bwk

จะไดคา k = 7.209 มม. ป-0.5 จะไดคา k = 6.881 มม. ป-0.5

ดงนน จงเปนอตราสวนนาตอวสดประสานมากสดทไมเกนเกณฑ มม. ป-0.5 w/b ทคานวณไดน อยในชวงทสมมตคาจากตารางท 3 คอ [w/b ระหวาง 0.45-0.65] จงไมจาเปนตองคานวณใหม

65.0bw

071.7k

65.0bw 071.7k

65.0bw

64.0bw

64.0bw 071.7k

bw

Page 73: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

62

กรณทใชปนซเมนตผสมเถาลอย (ประเภท 2ก) รอยละ 30 โดยนาหนกของวสดประสาน จากรปท 2 เมอใชปนซเมนตปอรตแลนด ประเภทท 1 กบเถาลอยประเภท 2ก โดยรอยละการแทนทของเถาลอยมคาเปน 30% 9.1rk ดงนน 3)(9.15.17 bwk

จะไดคา k = 7.182 มม. ป-0.5 จะไดคา k = 6.829 มม. ป-0.5

ดงนน จงเปนอตราสวนนาตอวสดประสานมากสดทไมเกนเกณฑ มม. ป-0.5 w/b ทคานวณไดน อยในชวงทสมมตคาจากตารางท 3 คอ [w/b ระหวาง 0.45-0.65] จงไมจาเปนตองคานวณใหม สรป การออกแบบคอนกรตใหมความคงทนตอการเกดสนมของเหลกเสรมเนองจากปฏกรยาคารบอ

เนชน สาหรบแผนพนคอนกรตเสรมเหลกของอาคารจอดรถ ซงหลอในทและเสรมดวยเหลกขอออยขนาดเสนผานศนยกลาง 20 มม. อยในสภาพแวดลอมซงมปรมาณกาซคารบอนไดออกไซดเฉลย 600 ppm และมความชนสมพทธเฉลย 70% และไมถกฝน โดยกาหนดอายการใชงานปลอดการซอมแซม (Repair-free service life) 50 ป สามารถใชคอนกรตดงตอไปน 1) คอนกรตปนซเมนตลวน ระยะหมเหลกเสรมไมนอยกวา 50 มม. โดยท w/b ไมเกน 0.65 2) คอนกรตทใชปนซเมนตผสมเถาลอย (ประเภท 2ก) สดสวนการแทนท 20% ระยะหมเหลก

เสรมไมนอยกวา 50 มม. โดยท w/b ไมเกน 0.64 3) คอนกรตทใชปนซเมนตผสมเถาลอย (ประเภท 2ก) สดสวนการแทนท 30% ระยะหมเหลก

เสรมไมนอยกวา 50 มม. โดยท w/b ไมเกน 0.59 นอกจากนผออกแบบยงสามารถออกแบบสวนผสมคอนกรตทใชปนซเมนตผสมเถาลอย ทงประเภท 2ก และประเภท 2ข ทมสดสวนผสมอนๆไดอกมากมาย ตามวธคานวณทแสดงในตวอยางน ทงนสมการในการออกแบบชดนอนญาตใหใช w/b สงสดไดไมเกน 0.65 เทานน กรณทผออกแบบคานวณและออกแบบตามวธนแลวปรากฏวา ไดคาอตราสวนน าตอวสดประสานสงเกนกวาอตราสวนน าตอวสดประสานสงสด (หวขอ 4.2) ทกาหนดไวในตารางท 6 ใหใชผลทไดจากการคานวณน

60.0bw

59.0bw

59.0bw 071.7k

Page 74: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

63

ข3. การหดตวแบบแหงของคอนกรต ตวอยาง จงคานวณหาคาการหดตวแบบแหงของพนคอนกรตทอาย 30 และ 60 วน ซงมอตราสวนน าตอปนซเมนต 0.65 (ปรมาณนาตอลบ.ม. ของคอนกรตเทากบ 180 กก./ลบ.ม.) และเรมเผชญกบสภาวะแหงทมความชนสมพทธเฉลย 75%หลงจากการบม 7 วน โดยพนคอนกรตมอตราสวนปรมาตรตอพนทผวซงสมผสอากาศของโครงสรางคอนกรต (V / S ) = 150 มม. วธคานวณ คอนกรตทมอตราสวนน าตอปนซเมนต 0.65 โดยปกตจะมกาลงอดทอาย 28 วน ไมเกน 21 เมกกะปาสคาล ดงนนเมอมกาลงอดไมเกน 55 เมกกะปาสคาล ใหเลอกใชสมการ (6.1-ก) ในการคานวณหาคาการหดตวแบบแหง

0 5601 0 108

.' 'cs 0 sht ,t exp . t t

เนองจากอณหภมเฉลยในประเทศไทย เทากบ 30 องศาเซลเซยส ดงนนตองปรบแกอายของคอนกรต t และ 0t เนองจากผลของอณหภม โดยใชสมการ (6.1-ค)

ดงนน 0t (7 วน)1

400013 65

273 i

n

i0i

t .T / T

exp

400013 65

273 307 .exp

= 11 วน

พจารณาการหดตวทอาย 30 วน t (30 วน)1

400013 65

273 i

n

i0i

t .T / T

exp

400013 65

273 3030 .exp

= 47 วน

พจารณาการหดตวทอาย 60 วน t (60 วน)1

400013 65

273 i

n

i0i

t .T / T

exp

400013 65

273 3060 .exp

= 94 วน ความชนสมพทธ ( RH ) = 75% ปรมาณนาตอลกบาศกเมตรของคอนกรต (W ) = 180 กก./ลบ.ม. อตราสวนปรมาตรตอพนทผวซงสมผสอากาศของโครงสรางคอนกรต (V / S ) = 150 มม. คาการหดตวสดทาย ( '

sh ) สามารถคานวณไดจากสมการ (6.1-ข) ดงน

Page 75: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

64

2

500 780 1 380 50100 10

'e esh

RH V / Sexp log W log

2

18075 150

500 780 1 380 50100 10

'e esh exp log log

= 235 ไมครอน คาการหดตวของคอนกรตทอาย 30 วน ภายหลงบม 7 วนแลวจงปลอยใหเผชญสภาวะแหง

0 5623530 7 1 0 108 47 11

.'cs , exp .

= 130 ไมครอน

คาการหดตวของคอนกรตทอาย 60 วน ภายหลงบม 7 วนแลวจงปลอยใหเผชญสภาวะแหง

0 5623560 7 1 0 108 94 11

.'cs , exp .

= 170 ไมครอน

Page 76: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

65

ข4. การหดตวแบบออโตจนสของคอนกรต ตวอยาง จงคานวณหาคาการหดตวแบบออโตจเนยสทอาย 7, 30 และ 60 วน ของคอนกรตทใชปนซเมนตปอรตแลนด ประเภทท 1 ลวน และมอตราสวนนาตอปนซเมนตเทากบ 0.3 วธคานวณ คาการหดตวแบบออโตจเนยสของคอนกรตตงแตเรมกอตวจนถงอาย t ( '

as t ) สามารถคานวณไดจากสมการ (6.2-ข)

nsasbas ttmexpt 1 เนองจากอณหภมเฉลยในประเทศไทย เทากบ 30 องศาเซลเซยส ดงนนตองปรบแกอายของคอนกรต t เนองจากผลของอณหภม โดยใชสมการ (6.1-ค)

พจารณาการหดตวทอาย 7 วน t (7 วน) 1

400013 65

273 i

n

i0i

t .T / T

exp

400013 65

273 307 .exp

= 11 วน

พจารณาการหดตวทอาย 30 วน t (30 วน)1

400013 65

273 i

n

i0i

t .T / T

exp

400013 65

273 3030 .exp

= 47 วน

พจารณาการหดตวทอาย 30 วน t (60 วน)1

400013 65

273 i

n

i0i

t .T / T

exp

400013 65

273 3060 .exp

= 94 วน โดยระยะเวลากอตวสดทาย ( st ) สมมตใหเทากบ 6 ชวโมง (0.25 วน) ใชอตราสวนนาตอปนซเมนต = 0.3 คาการหดตวแบบออโตจเนยสสดทาย ( '

as ) สามารถคานวณไดจากสมการ (6.2-ค) ดงน

cwexpas /2.73070 = 3070 exp (-7.2 x 0.3) = 354 ไมครอน กรณใชปนซเมนตปอรตแลนด ประเภทท 1 ลวน ดงนน b = 1

Page 77: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

66

จากตารางท 16 อตราสวนนาตอปนซเมนต = 0.3 ดงนน m = 0.6 และ n = 0.5 ดงนน คาการหดตวแบบออโตจเนยสของคอนกรตตงแตเรมกอตวจนถงอาย 7 วน

5.025.0116.0135417 expas = 304 ไมครอน

คาการหดตวแบบออโตจเนยสของคอนกรตตงแตเรมกอตวจนถงอาย 30 วน ( 30'as )

5.025.0476.01354130 expas = 348 ไมครอน

คาการหดตวแบบออโตจเนยสของคอนกรตตงแตเรมกอตวจนถงอาย 60 วน ( 60'as )

5.025.0946.01354160 expas = 353 ไมครอน

Page 78: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

67

ข5. การกดกรอนเนองจากสารละลายโซเดยมซลเฟต ตวอยาง จงออกแบบสวนผสมคอนกรตใหมความคงทนตอการกดกรอนของคอนกรตเนองจากสารละลายโซเดยมซลเฟต สาหรบหลอคานคอนกรตเสรมเหลกทสมผสกบดนตลอดเวลาทใชงาน และใชดนเปนแบบ โดยตรวจสอบพบวา ปรมาณซลเฟตทละลายนาไดในดนมคา 3% โดยนาหนกของดน วธคานวณ จากตารางท 17 ระดบความรนแรงของสภาพแวดลอมโซเดยมซลเฟตดงกลาว (ปรมาณซลเฟตทละลายนาไดในดนมคา 3% โดยนาหนกของดน) จดไดวา “เสยงตอซลเฟตรนแรง” จากตารางท 18 ดวยระดบความรนแรง “เสยงตอซลเฟตรนแรง” แนะนาใหใช ปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 5 หรอ ใชปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 1 ผสมกบพอซโซลาน โดยม w/b ไมเกน 0.45 ดงนนจากตารางท 3 สาหรบอตราสวนน าตอวสดประสาน w/b < 0.45 จะได คาสมประสทธระยะหมเหลกเสรม (α ) เทากบ 0.9 จากตารางท 4 ระยะหมเหลกเสรมตาสด 75 มม. [คอนกรตทหลอตดกบดนโดยใชดนเปนแบบ และผวคอนกรตสมผสกบดนตลอดเวลาทใชงาน] ดงนน จากสมการท (4.1-ข) และตารางท 3 จะได ระยะหมเหลกเสรมนอยสด 0min cc minc = 0.9×75 = 67.5 มม. จากสมการท (4.1-ก) จะได ระยะหมเหลกเสรม mincc c 67.5 มม. กรณใชเถาลอยเปนสารพอซโซลาน โดยทเถาลอยทนามาใชมปรมาณ CaO 13% โดยนาหนกของเถาลอย จากรปท 3 ปรมาณเถาลอยทควรใช จะอยท 34% โดยน าหนกของวสดประสานทงหมด เพอใหคอนกรตทใชปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 1 ผสมเถาลอยน มความสามารถในการตานทานการกดกรอนเนองจากโซเดยมซลเฟตเทยบเทากบคอนกรตทใชปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 5 ลวน

Page 79: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ

68

สรป สาหรบหลอคานคอนกรตเสรมเหลกทสมผสกบดนตลอดเวลาทใชงาน โดยตรวจสอบพบวา ปรมาณซลเฟตทละลายนาไดในดนมคา 3% โดยนาหนกของดน จาเปนตองใชคอนกรตดงน 1) ปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 5 ทมระยะหมไมนอยกวา 67.5 มม. และ w/b ไมเกน 0.45 2) ปนซเมนตปอรตแลนดประเภทท 1 ผสมเถาลอยทม CaO 13% สดสวนเถาลอยตอวสด

ประสานไมนอยกวา 34% ทมระยะหมไมนอยกวา 67.5 มม. และ w/b ไมเกน 0.45

Page 80: 1332-55subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/DPT1332-55.pdf · (6) คณะผู้วิจัย มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพจารณาความคงทนและอายิ