of 12 /12
กั รั สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด DLTCOOP News ฉบับ 3/2561 เล่าสู่กันฟัง สหกรณ์สัญจรประจ�าป 2561 จ.นครนายก Update...สหกรณ ระเบียบสหกรณ์ วาดวยหุพ.ศ. 2561 บอกเล่าเก้าสิบ ดูงาน สอ.รพ.ราชวิถี ÇÒÃÊÒÃ www.dltcoop.com

ÇÒÃÊÒà DLTCOOP News ห ก ร ณ อมท ร ก ร ม การขนส¸šบอด.pdf · DLTCOOP News ฉบับ 3/2561 เล่าสู่กันฟัง

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ÇÒÃÊÒÃ DLTCOOP News ห ก ร ณ อมท ร ก ร ม...

 • กรมก

  ารขนสงทางบก

  จาํกัด

  สหก

  รณออมทรัพ

  สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัดDLTCOOP News

  ฉบับ 3/2561

  เล่าสู่กันฟังสหกรณ์สัญจรประจ�าป 2561

  จ.นครนายก

  Update...สหกรณระเบียบสหกรณ์ วาดวยหุน

  พ.ศ. 2561

  บอกเล่าเก้าสิบดูงาน สอ.รพ.ราชวิถี

  ÇÒÃÊÒÃ

  www.dltcoop.com

 • ฉบบัน้ีขออัพเดทข่าวการจัดประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ชุดที่ 25 พร้อมการจัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 3 ที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันเสาร์- วันอาทติย์ที่19-20พฤษภาคม2561มสีมาชกิสหกรณ์จาก8จงัหวดั ในส่วนภูมิภาคมาร่วมประชุมในครั้งนี้ น�าทีมโดยท่านรองประธาน ท่านสมหมายวธันจติต์พร้อมคณะกรรมการด�าเนนิการอกีหลายท่าน ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรในครั้งนี้ เป็นจ�านวนมากประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้วฉะเชิงเทรา นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครนายกท�าให้บรรยากาศที่อบอุ่นจะค่อนข้างไปทางร้อนกันเลยทีเดียวค่ะ สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานเห็นจะได้แก่การประชุมคณะกรรมการ ด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 25 และการสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการสหกรณ์สัญจรประจ�าปี ครั้งที่3/2561ได้เลยค่ะ

  INFORMเล่าสู่กันฟัง

  โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 3/2561 การประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 10/2561และ

 • พบกนัฉบบัทีส่ามแล้วนะคะซึง่เป็นฉบบัสดุท้ายของการมาด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ชุดที่25ส่วนฉบับนี้มีอะไรบ้างขอเชิญติดตามกันเลยค่ะ

  บอกเล่ำเก้ำสิบสอข.ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ากัด โดยมีประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้คะ

  ก้ำวไปกับสหกรณ์ ขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด ทราบถึงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ในปี 2560-2561มีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดทั้งด้านการออมและการลงทุน

  เล่ำสู่กันฟง ขอน�าสมาชิกไปพบกับโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัที่19-20พฤษภาคม2561ทีช่ลพฤกษ์รสีอร์ทจงัหวดันครนายกพร้อมการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์และการสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์และกจิกรรมCSRของสหกรณ์ขอเชญิรบัชมภาพบรรยากาศการประชมุสัมมนาและกิจกรรมในเล่มค่ะ

  Update…สหกรณ์ ขอน�าระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบเกี่ยวกับการถือหุ้นรายเดือนกันนะคะ

  สบำยๆ ท้ำยเล่มขอน�าสมาชกิไปรบัทราบถงึประโยชน์ของการดืม่น�า้อุน่ขอบอกว่ามีประโยชน์มากกว่าที่ท่านคิด หากได้อ่านแล้วรับรองว่าท่านจะต้องรีบไปหาน�้าอุ่นมาดื่มกันเลยทีเดียว

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบกจะยังคงน�าเรื่องราวดีๆ มาฝากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกได้ update ข่าวสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นทั้งทางช่องทางการส่ือสาร โซเชียลเช่นfacebookLineและหน้าเว็บเพจwww.dltcoop.com

  นางอัจฉราเกษณียบุตร์ประธำนคณะกรรมกำรศึกษำ

  และประชำสัมพันธ์

  ทักทายเพื่อนสมาชิก

  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ขาพระพุทธเจาในนามของสหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด

  ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยูคูปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อมข้ำพระพุทธเจ้ำ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรขนส่งทำงบก จ�ำกัด

  วารสาร ฉบับ 3/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด 1

 • INFORMATIONข่าวประชาสัมพันธ

  สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝาก

  ตัง้แต่วนัที่1กรกฎาคม2561เป็นไปขอให้สมาชิกทุกท่านที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ 1.ออมทรัพย์พิเศษ(เล่มสีเขียว) 2.ออมทรัพย์(เล่มสีแดง) น�าสมุดบัญชีเงินฝากมาปรับ (เพื่อน�าดอกเบ้ียเข้าบัญชี)ณวันสิ้นปีบัญชี30มิถุนายน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝายการเงินหมายเลขโทรศัพท์ 022726142 ,ต่อ105 ในวันและเวลาท�าการณส�านักงานสหกรณ์(อาคาร3ชั้น1)

  ฐานขอมูลสมาชิก

  ขณะนี้สหกรณ์ก�าลังอัพเดตฐานข้อมูลสมาชิก สอข. เกี่ยวกับการย้ายต�าแหน่ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นข้อมูลณปัจจุบัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับสหกรณ์ สมาชิกสามารถแจ้งรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 272 6142, 02 272 5753 ต่อ 100ฝายทะเบียนและประมวลผล หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ สอข. โดยตรงได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ได้ทุกวันในเวลาท�าการค่ะ

  Website

  เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบกจ�ากัด

  สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง

  เช่นการพิมพ์ใบเสร็จประจ�าเดือน,บัญชีเงินฝาก,การส่งเงินค่าหุ้น

  รวมถึงค�านวณสิทธิการกู้เงินฯลฯ

  ผ่านทางเว็บไซต์WWW.DLTCOOP.COM

  WWW.DLTCOOP.COMวารสาร ฉบับ 3/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด2

 • FORWARDก้าวไปกับ

  P E R F O R M A N C E

  ฉบับนี้ ขอรายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ประจ�าปี 2561เปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานประจ�าปี2560มาให้สมาชิกทุกท่านทราบถึงผลการด�าเนินงานภายใน1ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ท้ังด้านการออม การลงทุน และด้านอื่นๆ และขอต้อนรับสมาชิกสมัครใหม่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเดือนพฤษภาคม2561นี้กันคะ

  งบก�ำไร (ขำดทุน)

  1 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน

  1.1 ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ 46,896,785.50 48,578,642.09 (1,681,856.59) (3.46)

  1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

  เงินฝากประจ�า 367,123.29 367,164.23 (40.94) (0.01)

  เงินฝากออมทรัพย์ 53,567.06 68,951.54 (15,384.48) (22.31)

  รวมดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินฝำกธนำคำร 47,317,475.85 49,014,757.86 (1,697,282.01) (3.46)

  1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน

  หุ้นกู้ 9,869,058.14 7,516,872.30 2,352,185.84 31.29

  พันธบัตรรัฐบาล 348,767.12 348,767.13 (0.01) (0.00)

  เงินปันผลจากการถือหุ้น 250,000.00 293,301.37 (43,301.37) (14.76)

  เงินฝากช.สอ.และสหกรณ์อื่น 28,147,135.52 27,542,771.83 604,363.69 2.19

  รวมผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 38,614,960.78 35,701,712.63 2,913,248.15 8.16

  1.4 รายได้อื่น

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16,600.00 13,950.00 2,650.00 19.00

  รายได้อื่น 14,412.75 24,145.35 (9,732.60) (40.31)

  รวมรำยได้อื่น 31,012.75 38,095.35 (7,082.60) (18.59)

  รวมรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 85,963,449.38 84,754,565.84 1,208,883.54 1.43

  2. รำยจ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

  2.1 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก 19,177,727.69 17,266,944.12 1,910,783.57 11.07

  2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเจ้าหน้าที่ 3,960,416.99 3,544,369.74 416,047.25 11.74

  2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์

  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้และอุปกรณ์ 183,656.66 28,619.75 155,036.91 541.71

  ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 75,941.47 104,700.75 (28,759.28) (27.47)

  ค่าไฟฟ้า 94,093.26 86,816.80 7,276.46 8.38

  ค่าใช้จ่ายอื่น 197,899.54 178,111.97 19,787.57 11.11

  2.4 รายจ่ายด�าเนินงานอื่น

  ค่าเบี้ยประชุม 372,365.00 374,950.00 (2,585.00) (0.69)

  รายจ่ายอื่น 2,088,652.72 1,561,964.92 526,687.80 33.72

  รวมรายจ่ายด�าเนินงานอื่น 2,461,017.72 1,936,914.92 524,102.80 27.06

  รวมรำยจ่ำย 26,150,753.33 23,146,478.05 3,004,275.28 12.98

  ก�ำไร (ขำดทุน) เดือน 11 ของปี 59,812,696.05 61,608,087.79 (1,795,391.74) (2.91)

  รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 เปรียบเทียบกับ ปี 2560

  เปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำน 11 เดือนของปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560

  รำยกำรผลกำรด�ำเนินงำน ผลกำรด�ำเนินงำน ผลต่ำง

  ร้อยละกค.60 - พค.61 กค.59 - พค.60 เพิ่ม (ลด)

  วารสาร ฉบับ 3/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด 3

 • FORWARDก้าวไปกับ ขอต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ใหม่ทุกท่าน นะค่ะ ในเดือนมิถุนายน 2561

  ประกอบด้วยสมาชิกจากส่วนกลางจ�านวน 13 ราย ส่วนภูมิภาค 8 ราย สมาชิกสมทบ 3 ราย และสมาชิกสมทบพนักงานราชการ 4 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้คะ

  N E W M E M B E R

  รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2561

  ส่วนกลำง

  1 0100 06593 นางสุภาภัคสิทธิมงคล 01/06/2561

  2 0110 06576 นางสาวสุชีราภูบุญปลูก 01/06/2561

  3 0120 06575 นายนิพนธ์ธนะภูมิชัย 01/06/2561

  4 0120 06578 นายวิระยะค�าก้อน 01/06/2561

  5 0130 06580 นางสาวเข็มมาลาสันหา 01/06/2561

  6 0150 06589 นางสาวพาฝันจางบัว 01/06/2561

  7 0210 06574 นางสุธินีเรืองศรี 01/06/2561

  8 0300 06592 นางกรรณิกาดิษฐพลขันธ์ 01/06/2561

  9 0510 06581 นายไทยวัฒน์ครุธแก้ว 01/06/2561

  10 0630 06583 นางสาวณัฐนิชาภัสหมื่นหารวงศ์ 01/06/2561

  11 0630 06584 นางณัฐรดาอุ่นม่อน 01/06/2561

  12 0630 06585 นางสาวอลิศราธรรมะสวนะ 01/06/2561

  13 1300 06577 นางวีระยาดาสาลี 01/06/2561

  ส่วนภูมิภำค

  14 2104 06573 นางสาวนิภาพรสระกลาง 01/06/2561

  15 2206 06579 นางสาวการณ์ฉัตรสวัสดิรักษา 01/06/2561

  16 2206 06586 นางสาวลลิตาชนะพันธ์ 01/06/2561

  17 2206 06587 นางสาวศิรินันท์มากบ้านบึง 01/06/2561

  18 2206 06588 นางสาววิไลวรรณสุเดชะ 01/06/2561

  19 2208 06590 นางพิมลผาค�า 01/06/2561

  20 2209 06591 นางสาวบุณยาพรศรีรักษา 01/06/2561

  21 2907 06582 นายวราวุธแก้วสลับนิล 01/06/2561

  สมำชิกสมทบ

  22 8000 06595 นางศรินทิพย์อรัญญิก 01/06/2561

  23 8000 06596 นางสาววรรณนิษฐาอินทรดิษฐ์ 01/06/2561

  24 8000 06600 นายปัณณ์พัฒน์วิทยอธิกุล 20/06/2561

  สมำชิกสมทบพนักงำนรำชกำร

  25 9001 06594 นางนวลจันทร์สุทธิรักษ์ 01/06/2561

  26 9104 06597 นางศศิธรกระแสบัว 01/06/2561

  27 9104 06598 นางณัฐปารย์เย็นเจริญ 01/06/2561

  28 9104 06599 นางสาวนทีกานต์ศรีพล 01/06/2561

  ล�ำดับ รหัสสังกัด เลขที่สมำชิก ชื่อ - สกุล วันที่เป็นสมำชิก

  วารสาร ฉบับ 3/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด4

 • NEWS UPDATEอัพเดท...สหกรณ

  อัพเดตฉบับนี้ขอน�าระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบกันนะคะ “ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดอืนได้ไม่เกนิร้อยละ10ของเงนิได้รายเดอืนและไม่เกนิ500หุน้กรณสีมาชกิท่ีถือหุน้รายเดือนสูงกว่าอตัราท่ีระเบยีบสหกรณ์ก�าหนด สหกรณ์จะด�าเนินการปรับลดการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ให้คงเหลือเท่ากับอัตราสูงสุดของสหกรณ์คือเดือนละ5,000บาททุกรายทั้งนี้สหกรณ์จะเริ่มหักเงินค่าหุ้นจากเงินได้รายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2561เป็นต้นไป”

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรขนส่งทำงบก จ�ำกัด

  ว่ำด้วยหุ้น

  พ.ศ. 2561

  ---------------------------------------

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบกจ�ากัดพ.ศ.2550ข้อ6ข้อ75(8)และข้อ103(10)

  ประกอบกับมติคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่25ในการประชุมครั้งที่8/2561เมื่อวันที่28มีนาคม2561เห็นสมควรก�าหนดระเบียบ

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบกจ�ากัดว่าด้วยหุ้นไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ1.ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบกจ�ากัดว่าด้วยหุ้นพ.ศ.2561”

  ข้อ2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561เป็นต้นไป

  ข้อ3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบกจ�ากัดว่าด้วยหุ้นพ.ศ.2551

  ข้อ4.บรรดาระเบียบประกาศมติหรือค�าสั่งใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ5.สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของสมาชิกดังต่อไปนี้

  ทั้งนี้ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้รายเดือนและไม่เกิน500หุ้น

  ประกาศณวันที่30มีนาคมพ.ศ.2561

  (นายกมลบูรณพงศ์)

  ประธานกรรมการด�าเนินการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบกจ�ากัด

  เงินได้รำยเดือน (บำท) ถือหุ้นรำยเดือน (หุ้น)

  ไม่เกิน10,000บาท 30 เกินกว่า 10,000บาทถึง15,000บาท 45เกินกว่า 15,000บาทถึง20,000บาท 60เกินกว่า 20,000บาทถึง25,000บาท 75เกินกว่า 25,000บาทถึง30,000บาท 90เกินกว่า 30,000บาทถึง35,000บาท 105เกินกว่า 35,000บาทถึง40,000บาท 120เกินกว่า 40,000บาทถึง45,000บาท 135เกินกว่า 45,000บาทถึง50,000บาท 150เกินกว่า 50,000บาทขึ้นไป 200

  วารสาร ฉบับ 3/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด 5

 • VISITบอกเล่าเก้าสิบ

  “สอข. ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ากัด”

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2561 นำงอัจฉรำ เกษณียบุตร์ ประธาน คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ,นำงกนกวรรณ เจริญลิ้มประเสริฐ กรรมการด�าเนินการ,นำงทองเปลว ศุภำคม ท่ีปรึกษาสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สอข.เข้าศกึษาดงูานสหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลราชวถิีจ�ากดั เ พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และศึกษาด ้านสหกรณ์สีขาว ด้วยธรรมาภิบาลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันในเรื่องการ บริหารงานและการด�าเนินงานของสหกรณ์โดยมีนายแพทย์อนุพงศ์เพ็ญจันทร์ รองประธานกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

  วารสาร ฉบับ 3/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด6

 • ทรงพระเจริญ28 กรกฎาคม

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  “สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร”

  สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร

  พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณบรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธ�ารงสบุรบิาลอภคิณูุประการมหติลาดลุเดชภมูพิลนเรศวรางกรูกติติสิริสมบรูณ์สวางควฒัน์บรมขตัติยราชกมุารซ่ึงเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่๒๘กรกฎาคมพ.ศ.๒๔๙๕เมื่อเวลา๑๗นาฬกา๔๕นาทีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

  ภาพจาก:ส�านักพระราชวัง

  MThaiNews

  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร”

  กำรศึกษำ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาท่ีพระท่ีนั่งอุดร พระราชวังดุสิต และทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๕ที่ประเทศอังกฤษระหว่างพ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๓

  หลังจากนั้นได้ทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย แล้วเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร) คณะการศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ประเทศออสเตรเลียเมื่อพ.ศ.๒๕๑๙ นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจ�าชุดที่๕ -๖ระหว่างพ.ศ.๒๕๒๐ -๒๕๒๑และทรงได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพ.ศ.๒๕๓๐ครั้นถึงพ.ศ.๒๕๓๓ทรงได้รับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ปวงชนชาวไทยต่างมีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณขึ้นด�ารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมีพระนามาภิไธยตามจารึกพระสุพรรณบัฏว่า

  “สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟำมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สิริกิติยสมบูรณสวำงควัฒน์ วรขัตติยรำชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพรำชวิสุทธ สยำมมกุฎรำชกุมำร”

  วารสาร ฉบับ 3/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด 7

 • QUESTION & ANSWERถามมา...ตอบไป

  ฉบับนี้ขอน�ำค�ำถำมเกี่ยวกับระเบียบสหกรณ์ฯ ว่ำด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 มำคลำยควำมสงสัยกันนะค่ะ

  ถำมมำ ตอนนี้สหกรณ์เปดให้ซื้อหุ้นแล้วรึยังครับ? ตอบไป ตอนนี้สหกรณ์ยังไม่เปดให้สมาชิกซื้อหุ้นค่ะขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ไว้นะคะ

  ถำมมำ ตำมระเบียบสหกรณ์หำกเคยส่งค่ำหุ ้นอยู ่เดือนละ 10,000 บำท จะต้องถูกปรับลดเหลือ เดือนละ 5,000 บำท และเริ่มปรับลดเมื่อไหร่ครับ?

  ตอบไป หากเดมิสมาชิกเคยส่งค่าหุ้นเดอืนละ10,000บาทสหกรณ์ฯจะเริม่ปรบัลดการส่งค่าหุน้ลงเหลอืเดอืนละ 5,000บาทท้ังน้ีสหกรณ์จะปรบัลดเริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมพ.ศ.2561เป็นต้นไปแต่หากสมาชกิท่านใด ที่ส่งค่าหุ้นไม่เกิน10เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนอยู่แล้วก็สามารถส่งค่าหุ้นได้เป็นปกติเหมือนเดิมคะ

  ถำมมำ กำรส่งเงินค่ำหุ้น ก็เหมือนเป็นกำรออมเงินอีกทำงหนึ่ง ซึ่งหลังจำกถูกปรับลดกำรส่งค่ำหุ้น รำยเดือน เหลือเดือนละ 5,000 บำทแล้ว พอจะแนะน�ำให้สมำชิกได้ออมเงินในรูปแบบอื่นได้อีก รึเปล่ำค่ะ?

  ตอบไป หากสมาชิกมีความประสงค์ท่ีจะออมเงินเพิ่ม สหกรณ์ขอแนะน�าให้สมาชิกฝากเงินได้รายเดือนเข้าบัญชี เงินฝากกับสหกรณ์ โดยให้หักจากเงินได้รายเดือน เป็นอีกทางหนึ่งในการออม อีกทั้งสะดวก รวดเร็ว โดยที่สมาชิกไม่ต้องเดินมาฝากด้วยตัวเองทุกเดือนเลยค่ะ

  หำกมีข้อสงสัย หรือข้อซักถำมอื่นๆ สำมำรถส่งค�ำถำมเข้ำมำที่สหกรณ์ หรือทำง Facebook Line สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรขนส่งทำงบก จ�ำกัด ได้เลยนะคะ

  1

  2

  3

  วารสาร ฉบับ 3/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด8

 • ดื่มนํ้าอุนมีประโยชน

  วิบูลย์ลักษณ์นาสถิตย์

  4. ช่วยให้เรำควบคุมน�้ำหนักง่ำยขึ้น

  ผลการวิจัยส่วนใหญ่เผยว่า การดื่มน�้าอุ่นในตอนเช้าวันละ 2 แก้ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นถึงร้อยละ30ท�าให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ในอาหารได้มากขึน้สาเหตุเป็นเพราะน�า้อุน่ช่วยลดการสะสมของเซลล์ไขมันสีขาวในร่างกายเราจึงลดน�้าหนักได้ง่ายขึ้น

  5. ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต

  ดื่มน�้าอุ่นให้ได้อย่างน้อย 2 แก้วต่อวัน ก็สามารถเพิม่ชุม่ชืน้ให้กบัผวิพรรณได้เพราะน�า้อุน่ช่วยเพิม่การไหลเวยีนโลหิตในเซลล์ผิวหนังทั่วทั้งร่างกาย ส่งผลให้มีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งเส้นผมเงางามมีน�้าหนัก

  1. ช่วยดีท็อกซ์ร่ำงกำย

  น�้าอุ ่นช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายที่ไหลเวียนอยู่ตามอวัยวะส�าคัญต่างๆเช่นปอดตับไตและล�าไส้โดยที่น�้าอุ่นจะช่วยขับถ่ายของเสียเหล่าน้ันออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่นปัสสาวะอจุจาระขีม้กูขีต้าและเหงือ่ไคลเป็นต้นร่างกายของเราก็จะสะอาดจากภายใน

  2. ช่วยกระตุ้นกำรขับถ่ำย

  ใครทีเ่ป็นคนธาตหุนกัท้องผกูขบัถ่ายยากขอแนะน�าว่าในตอนเช้าหลังตื่นนอน อย่าเพิ่งล้างหน้าแปรงฟัน ให้ดื่มน�้าอุ่น1แก้วแล้วนวดวนตามเข็มนาฬกาเบาๆ ที่บริเวณท้องเพราะการดืม่น�า้อุ่นเป็นแก้วแรกของวนัในขณะท่ีท้องก�าลงัว่างอยู่เป็นการลดแกสในกระเพาะอาหารและยังช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ท�างานเป็นปกติอีกด้วย 3. ช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ท�ำให้ปวยยำก

  การจิบน�้าอุ่นเป็นประจ�าทุกวัน จะช่วยให้ร่างกายไม่สะสมเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรีย ท่ีสามารถน�าไปสู่อาการเจ็บปวยต่างๆได้เพียงเท่านี้อาการปวยก็ห่างไกลเราแล้วค่ะ

  RELAXสบายๆ ท้ายเล่ม

  การด่ืมน�า้มคีวามส�าคญัต่อร่างกายและวถีิชวีติผู้เชีย่วชาญด้านสขุภาพและผิวพรรณต่างเห็นตรงกันว่าการด่ืมน�้านั้นช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายท�าให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงและช่วยให้ผิวนุ่มแลดูอ่อนเยาว์ลง การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการด่ืมน�้าควรเป็นกิจวัตรส�าหรับคนที่ใส่ใจในสุขภาพ การดื่มน�้าหนึง่แก้วเมือ่ต่ืนนอนจึงเป็นกจิวตัรทีดี่มากการด่ืมน�า้อุน่ในตอนเช้านัน้จะดืม่เปล่าๆหรือจะหยดน�า้มะนาวลงไปสักนดิเพ่ือเพ่ิมรสชาติกย็งัได้และการดืม่น�า้อุ่นไม่จ�ากัดแค่ในตอนเช้า แต่ยังมีประโยชน์เมื่อด่ืมในเวลาอื่นๆ และบรรเทาอาการเจ็บปวยต่างๆได้อีกด้วยมาดูกันค่ะว่าดื่มน�้าอุ่นดีอย่างไร

 • สามารถเปดบัญชีเงินฝากได้ทุกประเภทขอกู้เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตร ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณี สมำชิกเสียชีวิต - เป็นสมาชิกเกิน1ปีขึ้นไปไม่ถึง3ปี 3,000บาท

  - เป็นสมาชิกเกิน3ปีไม่ถึง6ปี 5,000บาท

  - เป็นสมาชิกเกิน6ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ปี 8,000บาท

  - เป็นสมาชิกเกิน10ปีขึ้นไป 10,000บาท

  (กรณีคู่สมรสของสมำชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือกึ่งหนึ่ง)

  (สามารถยื่นค�าร้องขอรับเงินได้ภายใน90วัน) ประสบภัยพิบัติ / ประสบอุบัติเหตุ - กรณีประสบอุบัติเหตุ

  ให ้สมาชิกยื่นค�าขอรับเงินพร ้อมด ้วยเอกสาร ตามที่

  คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเห็นสมควรแต่ไม่เกิน5,000บาท

  (สามารถยื่นค�าร้องขอรับเงินได้ภายใน45วัน) - กรณีประสบภัยพิบัติ

  ให้สมาชิกยื่นค�าขอรับเงินพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเท่าที่มี

  ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการพจิารณาเหน็สมควรแต่ไม่เกนิ5,000บาท

  บิดา มารดา คู ่สมรส และบุตร ของสมาชิกสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบและเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ได้

  ส�าหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�า สหกรณ์มอบเช็คของขวัญให้ท่านละ2,000บาท

  จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรขนส่งทำงบก จ�ำกัด1032 (อำคำร 3 ชั้น 1) ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

  โทรศัพท์ : 02 272 6142 , 02 272 5753 โทรสำร : 02 272 5353 E-mail : [email protected]

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประเภทเงินกู้ อัตรำใหม่ (ร้อยละต่อปี)

  เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35

  เงินกู้สามัญ 6.35

  เงินกู้พิเศษ 5.85

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทเงินรับฝำก อัตรำ (ร้อยละต่อปี)

  เงินรับฝากออมทรัพย์ 1.75

  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

  เงินฝากไม่เกิน2,000,000บาท 2.50

  เงินฝากตั้งแต่2,000,001บาท 2.75

  ขึ้นไปแต่ไม่เกิน5,000,000บาทเงินฝากตั้งแต่5,000,001บาทขึ้นไป 2.875

  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(เกษียณเปียมสุข) 3.00

  ส�าหรับท่านสมาชิกที่มีความประสงค์โอนเงินช�าระหนี้เงินกู้,ช�าระค่าหุ้น,หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

  ได้ตามเลขที่บัญชีธนาคารดังนี้้

  ธนำคำร สำขำ เลขที่บัญชี

  กรุงไทย อตก. 035-1-30542-4

  กรุงไทย กรมการขนส่งทางบก 980-4-55985-4

  ไทยพาณิชย์ กรมการขนส่งทางบก 279-200752-2

  กรุงเทพ สวนจตุจักร 209-0-76901-5

  ออมสิน ส�านักพหลโยธิน 020-0-10651683

  บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรขนส่งทำงบก จ�ำกัด”

  - โดยมีขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรดังนี้ -น�าส�าเนาใบน�าฝากเงินส่งโทรสารพร้อมระบุชื่อเลขที่สมาชิก

  และเหตุผลการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรศัพท์02-272-5353,02-272-5753,02-272-6142ต่อ104

  Line : dltcoop

  สิทธิและผลประโยชน เลขที่บัญชีธนาคาร

  Line : dltcoop