of 11 /11
(www.korathorse.com)

()...13 8.3 เทพธงไชย--5 เข ยวสะพายขาวแขนขาว 9 8.2 แอล.พ .ด .--5 เหล องน าเง นคร งซ ก 6 8.1

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ()...13 8.3 เทพธงไชย--5 เข ยวสะพายขาวแขนขาว 9...

 • (www.korathorse.com)

 • ม้าไทยช้ัน 7

  รางวัล 7,500 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  7 8.10 นาคไพศาล -ล+10 น ้าตาลคาดขาว

  4 8.10 ปิตชัิย วิเชียรล+10 เหลอืงริ วด้าแขนแดง นอนกลาง

  14 8.9 ประเสริฐทรัพย์ สรุชัย+4 ทองแขนด้าคาดทอง เอ่ียมสะอาด

  11 8.6 ชบาทิพย์ สรุชัย+4 เขียวแขนน ้าเงิน เอ่ียมสะอาด

  12 8.5 เปลวจันทรา สถติ-5 เหลอืงริ วน ้าเงินแขนแดง วงศแ์สง

  8 8.3 ธนชัย จรัญ-5 ฟ้าเกอืกม้าสบีรอนซ์เงิน ภู่อ่วม

  13 8.3 เทพธงไชย --5 เขียวสะพายขาวแขนขาว

  9 8.2 แอล.พี.ด.ี --5 เหลอืงน ้าเงินครึง่ซีก

  6 8.1 ประดูแ่ดง --5 แดงสลบัขาว

  2 7.11 สุรโยธิน --5 น ้าเงิน ส สม้

  3 7.10 วิบูลทรัพย์ ธีรพลยืน ฟ้าจุดเหลอืง สนุทราศรี

  1 7.10 สุรโยธิน -ยืน น ้าเงิน ส สม้

  ม้าสแคร็ช อาร์เมอร์ 8.10 ซันปร๊ินซ์ 8.10 โกลเดน้ไวลดแ์คท 8.8 ดสุิต 8.8 หนึ่งธงชยั 8.7 เงินน าโชค 8.7 เพชรสุวรรณ 8.7 คณุพรอรุณ 8.6ดาราวรรณ2 8.6 ไผ่แดง 8.5 แสงทอง 8.5 ไอแอมอะบอย 8.5 สปีดสปีด 8.1 ตาฮิเต้ียน 8.0 มณีกาฬ 7.13 ณฐมน 7.13บอนนิต้า 7.10 แซ็งโทรเปซ 7.10 วิเศษกงัวาน 7.10 สาวทีน่า 7.10 รังสิยา 7.10 อาหมวยเลก็ 7.10 ยอดมงคล 7.10ดวงราณี 7.10 เวสเทิร์นเกร์ิล 7.10 ฟ้ากระจ่าง 7.10ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  9050คอยน์โตร+วีระสดุา มข/10-9-58

  บัญชาชัย 4665เจนเนอรัลเพาเวอร์+แฟนต้าบูลอส ผล/15-3-56 N032

  3747ดาแน็ค+ซมัเมอร์เบลล์ มข/27-10-55 N154กรีนแองเจิล้

  0783

  68

  1ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  ระยะ 31.5 เส้นเวลา 12.10 น.

  0บุญผลาMemphis Mon+ซอนญ่า ผด/8-8-56

  29,000 12,000

  บัดดี้สฮู์เมอร์+Time Zone มด/6-5-59 N543

  คาปูชิโน่

  ผึ้งทอง

  7453มรกตไรเล่ย์ทัคเกอร์+Ashley's Crown มข/15-2-58 N555

  บัดดี้สฮู์เมอร์+Time Zone ผด/22-4-58 N522

  12

  5370

  ของขวัญ 7757

  เมจิคเฮอริเคนกัปตันธันเดอร์+แมร่ีเกิร์ล มด/11-7-55 N359

  ยีลด์โนกราวนด์+เซลติคไรด์ ผด/23-2-55 N145

  สาวสวนแตง

  ธดิาธงไชย 465

  11

  7

  98

  วิเชียรบุรี

  เลิศมังกร 0000ไรเล่ย์ทคัเกอร์+Traditional Wisdom ผล/1-8-57 N501

  3399อัลกี+้วู้ดดี้สโ์กลด์ มด/3-6-55 N054

  เอิร์ธเดย์+เมาท์กลิทเตอร์ มล/23-4-58 N520

  10

  56

  1234

 • ม้าไทยช้ัน 6

  รางวัล 8,000 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  7 8.10 เค.ท.ี สพุจน์ล+10 ชมพ ูK คาดเขียว ชอบทองหลาง

  13 8.10 ลอยเดน่ บรรเจิดขยืน แดง S ขาว โชตอัิศว์

  1 8.9 ชนะชัย -ขยืน ม่วงเกอืกหัวม้าสทีอง

  14 8.8 หลักเมือง ถวิทย์ล+10 ม่วงแถบเหลอืง พงษไ์ชยกลุ

  11 8.8 ประเสริฐทรัพย์ สรุชัย+8 ทองแขนด าคาดทอง เอ่ียมสะอาด

  9 8.8 ศรีสมาน --2 ขาวริว้ฟ้าแขนแดง

  8 8.7 เอส.วาย. -ล+10 เขียวดาวเหลอืงแขนเหลอืง

  12 8.6 ชนะมงคล -ล+10 เหลอืงดาวด าหน้าหลงัแขนด าคาดเหลอืง

  4 8.2 พุทธรักษา สมเกยีรติข-7 กรมทา่วีแดงเหลอืง ยงกฤตมุข

  3 8.1 ชบาทิพย์ สรุชัยข-7 เขียวแขนน้ าเงิน เอ่ียมสะอาด

  6 7.12 ปิตชัิย วิเชียร-5 เหลอืงริว้ด าแขนแดง นอนกลาง

  2 7.10 วี.พี.พี. --2 แสดริ้ว-ดาวเขียวอ่อนแขนเขียวอ่อน

  ม้าสแคร็ช ประกายส่องแสง 8.10 คณุน้า 8.8 โกลเดน้แกล 8.8 เวลฟาสท์ 8.7 เกรทฮาร์ท 8.7 ขวัญใจเสี่ยแสวง 8.7 รีคอนไนซ์ 8.7พอลลา่พอลลา่ 8.6 ลาเต้ 8.5 มงคลสหชยั 8.4 ดวงใจน้อง 8.4 นิลนพคณุ 8.2 แฮปปี้มนันี่ 8.2 อริญชย์ 8.1 หวัแกว้หวัแหวน 8.1วุฒิยอดเดน่ 8.1 สุดคะนึง 8.0 ปาเลม็บัง 7.13 สกลุณี 7.11 รักเอย 7.10 รัศมเีงิน 7.10ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  2 ระยะ 31.5 เส้น

  30,000 12,500 เวลา 12.45 น.

  2 ขวัญสุรีย์ 7161โคลเพลย์+อิงลิชโปรแกรม มด/16-4-58 N575

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 ซิมพลีจีเนียส 945ใจสงิห์+Trotinette ผล/22-4-55 N104

  4 มังกรสยาม 1190คอยน์โตร+แบล็คทิวลิป ผข/3-1-57 N3743 หยกชนะชัย 2441อัลกี+้A Good Yarn มด/2-6-58 N475

  6 เพียวรัน 9234ซานนิโคลัส+พัวริสท์ มด/1-11-54 M9955 สาวมหานาค(รักทกุคน2) 2คอยน์โตร+พรพะวอ มด/13-10-58 N531

  8 ฟ้าเงิน 2238คาเซห์+เคียงวารี มด/2-3-56 N3967 บ๊อบบ้ี 7400โคลเพลย์+Good For Grace ผด/30-6-58 N553

  10 มัฆวาน 542โคลเพลย์+เลดี้ฮิลล์ ผด/23-7-58 N5669 คุณสุจิตรา2 3852คอยน์โตร+กระแตทอง มล/20-6-59

  12 สาวกรุงสยาม 44อัลกี+้Silver Dawn มด/18-5-58 N55911 คิสแอนด์รัน 1466บริทิชบลู+Matawan มด/20-2-58 N494

 • ม้าไทยช้ัน 5

  รางวัล 8,500 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  9 8.10 ปิตชัิย วิเชียรล+10 เหลอืงริว้ด ำแขนแดง นอนกลาง

  3 8.10 เปรมพิชิต -ล+10 เขียว P น้ ำเงิน

  8 8.7 ซีฮอว์ค -กท. ม่วงอินธนูเขียวปลำยแขนเขียวขลบิขำว

  1 8.3 ขจรเพชร -ข-7 ขำวฟ้ำวีเขียว KJP แขนขำว

  11 8.2 มหาโชค ชูตพิงศ์+4 น้ ำเงินคำดเหลอืง พงษเ์กาะ

  6 8.1 แอล.พี.ด.ี --5 เหลอืงน้ ำเงินครึง่ซีก

  7 8.0 ฮอลิเดย์ -ขยืน น้ ำเงินแขนแดงคำดขำว

  13 7.12 ลอยเดน่ บรรเจิด-5 แดง S ขำว โชตอัิศว์

  4 7.12 พิชัยอาชา --5 น้ ำเงินอกัษร W แขนเหลืองคำดแดง

  14 7.10 เอฟ.เอ.กรุ๊ป --5 เหลอืงริว้น้ ำเงิน F.A.GROUP

  12 7.10 นอ้งจิวฟาร์ม --5 ด ำแขนชมพูรูปเกอืกม้ำ CPT

  2 7.10 เค.ท.ี สพุจน์-5 ชมพ ูK คำดเขียว ชอบทองหลาง

  ม้าสแคร็ช สี่มงักร 8.10 ซีเครทเลฟิเวอร์ 8.9 ดาวเงินชนะชยั 8.7 หนุ่มโคราช 8.7 ถั่งเชา่ 8.6 ซุปเปอร์เพาเวอร์ 8.6 จันทร์เพ็ญ 8.6มงักรสะท้านฟ้า 8.4 ขวัญใจน้องเต้ย 8.3 คณุยศพัทธ์ 8.3 เพชรเหนือ 8.2 คณุยาย 8.1 ออลเดอะเวย์ 8.1 ยูนิคอล 8.1สุภาวด ี7.11 มงักรโชคด ี7.11 เดอะแฟลช 7.11 ออเจ้า 7.10 ดวงใจภักด ี7.10ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  3 ระยะ 31.5 เส้น

  31,000 13,000 เวลา 13.20 น.

  2 ค๊อฟฟ่ี 1096ไรเล่ย์ทัคเกอร์+ไฮเพอร์ฟอร์ม มข/24-9-56 N331

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 ธงชัย 29ดาแน็ค+Desert Surise ผซข/5-4-57 N390

  4 เพชรประกาย 32โคลเพลย์+Smarty Smithette มด/18-8-58 N5443 ไมท์ตี้เบนจีโคลเพลย์+เดียร์ลี่ฮิลล์ ผด/6-3-58 N545

  6 อาเฮียตุ๊ 398ไรเล่ย์ทัคเกอร์+เทลมีนาว ผด/21-7-57 N4745 มอคค่า 233ดาแน็ค+Splash Of Vanilla มด/15-2-59 N564

  8 สาววังมน 4410อิคิไก+คุณศิรดา มด/25-4-58 N5577 ดาวมงคล(ยอดมำนพ) 1ดาแน็ค+เบิร์ดอาย มด/20-5-58 N551

  10 ดวงใจพ่ี 1030คุณสมเกียรติ+ขวัญใจไม้เมืองเดิม ผด/4-9-58 N3719 ก้องภพ 3517ลารามีสเ์ดพูต้ี+เซนเตอร์ไอซ ์ผด/24-3-55 N282

  12 ปรมะ 0ใจสงิห์+เซลเลเบรชั่น ผด/24-8-57 N35211 โฉมอรทัย 5080ไรเล่ย์ทัคเกอร์+เอาท์ลอว์แองเจ้ิล มด/6-7-58 N516

 • ม้าไทยช้ัน 4

  รางวัล 9,000 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  14 8.10 สุรโยธิน -ล+13 น ้ำเงิน ส สม้

  11 8.8 ประชาชน สมคะเนยืน เหลอืงสลบัเขียว พนมรัตน์

  6 8.6 ทินภัทร สมบรูณ์ล+10 ฟ้ำวงกลมน ้ำเงิน T ยอดโยธี

  4 8.5 ธนพรรณ สมพงษ์-5 เขียวจดุเหลืองแขนเหลืองคำดเขียว หุ่นดี

  9 8.3 ปิตชัิย -ข-7 เหลอืงริ วด้ำแขนแดง

  1 8.2 ชบาทิพย์ สรุชัย-2 เขียวแขนน ้ำเงิน เอ่ียมสะอาด

  3 8.2 ศรีสุพรรณ -ขยืน ชมพูริ วฟ้ำ

  12 8.2 บุญส าเร็จ --5 ฟ้ำริ วขำว BSR น ้ำเงินหมวกฟ้ำ

  2 8.2 จุลกะ สรุสทิธิ์+4 ขำวแถบแดง R แขนคำดน ้ำเงิน ยิ้มเปน็สขุ

  7 7.12 การุณวิทย์ -ข-7 ฟ้ำริ วแดงแขนฟ้ำ AB หน้ำหลงั

  8 7.10 วี.เอส.1323 --2 แดงรูปม้ำแขนด้ำคำดแดง

  13 7.10 พยคัฆชัย -ข-11 เหลอืง S น ้ำตำล

  ม้าสแคร็ช ชนะมน 8.9 กานต์มณี 8.6 สหชยั 8.5 มาด ี8.5 จอมชนะชยั 8.0

  ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  4 ระยะ 31.5 เส้น

  32,000 13,500 เวลา 14.00 น.

  2 ต่อเงิน(โกลเดน้เบริ์ก) 0451ยีลด์โนกราวนด์+รูบีไลน์ มล/13-1-55 M810

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 กิตติบุตร 1164อิคิไก+สวุรรณหงส ์ผล/10-8-57 N373

  4 มีน าทรัพย์ 7947ชาแกล+ดีหนูดี ผล/14-2-56 N0333 คุณหนุ่ย 3100ไรเล่ย์ทัคเกอร์+ไวท์แองเจ้ิล มด/15-7-57 N412

  6 ปทุมวัน 2104ไรเล่ย์ทคัเกอร์+Countessnistelrooy ผด/20-4-58 N5395 เฮกเตอร์ 722บัดดี้สฮู์เมอร์+ทาโวดาโก้ ผด/8-8-58 N438

  8 มหาเมฆ 9โคลเพลย์+นอร์ทอีสท์เกล ผด/13-9-57 N4927 รีโมท 0981บัดดี้สฮู์เมอร์+วินวินวิน มล/17-8-56 N274

  10 อินทัช 5232โคลเพลย์+บาจามอร์นิง่ ผด/5-7-57 N5569 รันนิ่งแมน 6953บัดดี้ส์ฮูเมอร์+โรสออฟแวร์ซายส์ ผด/29-3-57 N362

  12 ฟ้ายั่งยนื 13โคลเพลย์+Eljayce ผล/13-3-58 N55211 โอนล่ีสมายล์ 8514บริทิชบลู+วู้ดดี้ไอ มล/26-6-58 N444

 • 3 ข

  รางวัล 8,000 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  7 8.0 ชนะชัย --5 ม่วงเกอืกหัวม้าสทีอง

  6 8.0 ธีระชัย --5 แดงทัง้ตวัแขนคาดเหลอืงด า

  9 7.13 กรีนเพาเวอร์ -ป. เขียวออ่นหน้าคาดขาวหลัง G แดง

  13 7.13 กิ่งแก้ว พรเทพ-2 เหลอืงคาดแดงแขนแดง กั้นฝากลาง

  2 7.13 ศรีปากช่อง โกศล-2 แดงน้ าเงินแขนเหลอืง ไขกณัหา

  4 7.13 เกียรตขิจร --5 ม่วงแขนแดง

  14 7.12 เทพพนม --5 ฟ้าริว้แดง

  11 7.12 ทองเงิน อัมพันธ์-5 ชมพูวีน้ าเงิน วงศป์ระวิช

  8 7.12 ชนะมงคล -ข-7 เหลอืงดาวด าหน้าหลงัแขนด าคาดเหลอืง

  12 7.11 เทพพญา -ท เขียวริว้ชมพูแขนขาวคาดชมพู

  3 7.11 ศภุชัย ถาวรข-11 ขาวริว้เขียว วิเชียรชาติ

  1 7.10 อุดมทรัพย์ --5 บรอนซ์เงินอศัวินแขนคาดแดง

  ม้าสแคร็ช ขวัญทิพย์ 8.0 คาโบเต้ 7.13 พร้อมแพรวพราว2 7.12 รัศมอัีมพร 7.10

  ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  5 ระยะ 31.5 เส้น

  28,000 11,500 เวลา 14.40 น.ม้าเทศช้ัน

  2 อ้อมขวัญ 2989Testa Rossa+Shi's Double Gold ผด/6-11-51 J626

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 เกียรติชนะชัย 1560โคลเพลย์+เทลมีเว็น ผด/22-2-56 N292(ไทย)

  4 ธนัเดอร์วอลุ่ม 6854Thewayyouare+Vermillion ผข/2-10-54 R4213 คุณป้า 152โคลเพลย์+มิสเอเดเลด มด/1-4-57 N267(ไทย)

  6 หนุ่มแดง 2438โอไรลีย์+สตริพเทส ผด/23-8-54 W2245 คุณปกรณ์ 4Sepoy+Candy Vale ผล/31-8-56 C198

  8 อาร์โอวี 3515Holy Roman Emperor+Kaladena ผด/2-3-56 C1377 ดีเอโก้ 8520Body Glove+Brillosa ผด/10-8-50 F5

  10 มาลัยรจนา 67Falkirk+Enchanted มข/22-10-54 R5529 นิจวรีย์ 5642Pentire+Marimar ผข/10-10-52 J671

  12 สตาร์เค่ 1909อัคฮาแดน+มิสบัลฮานน่าห์ ผล/23-9-52 J3411 โชคดีชัยชาญ 7853Lucky Owners+Feudal ผด/26-8-53 J820

 • 3 ก

  รางวัล 8,000 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  7 8.9 พลังชัย -ขยืน ฟ้าดาวขาวแขนขาว

  6 8.9 มงคลชัย แนน่+8 เขียว MKC แขนด าคาดเขียว มงคลชัยนาม

  8 8.8 วงศม์ณี -ขยืน แสดคอวีน าเงิน

  2 8.6 เทพพญา -+4 เขียวริ วชมพูแขนขาวคาดชมพู

  3 8.5 มหาโชค ชูตพิงศ์ป. น าเงินคาดเหลอืง พงษเ์กาะ

  1 8.4 สุวรรณา ธีระพลขยืน เหลอืงม่วงดาวขาวครึง่ซีก สนุทราศรี

  12 8.4 อุดมทรัพย์ --5 บรอนซ์เงินอศัวินแขนคาดแดง

  13 8.4 ประยงค์ สมศกัดิ์-5 แดงเลอืดหมูวงกลมขาว M แดง รัชเสนา

  4 8.1 นาควัชรดษิฐ --5 เหลอืงรปูเกือกม้า ND แขนเหลอืงริ วชมพู

  9 8.0 มาตคุลา สรุศกัดิ์ข-7 เหลอืง T แดงแขนเขียว ยิ้มเปน็สขุ

  11 8.0 เปรมพิชิต -ขยืน เขียว P น าเงิน

  14 8.0 เอส.วาย. --5 เขียวดาวเหลอืงแขนเหลอืง

  ม้าสแคร็ช แซมสยาม 8.10 คณุปู่ 8.9 เวลคมัสปีด 8.9 ธัญพรจรัส 8.5 ไฮเวย์สตาร์ 8.4 คณุอัจฉรา 8.2 กาแฟ 8.2 คณุเบญจพร 8.2

  ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  6 ระยะ 31.5 เส้น

  28,000 11,500 เวลา 15.20 น.ม้าเทศช้ัน

  2 โชคดีมงคลชัย 6642Red Dazzler+Starting Miss ผด/1-10-54 N663

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 มุสตาฟา 21Showcasing+Triona ผด/11-11-55 C303

  4 ดีนะครับ 2453Keeper+Kharlie Princess ผด/25-11-52 J3003 มังกรกังวาน 21Per Incanto+Zalass ผด/7-11-56 E184

  6 หนึ่งแปดร้ิว 2461Nicconi+Speedos ผด/17-9-54 R2065 เอสเพรสโซ่ 211โคลเพลย์+Lick The Spoon มด/25-1-58(ไทย)

  8 เอกพล 2090Showcasing+Anotherwin ผดข/19-9-55 C2447 เพชรสีทอง 5780บริทิชบลู+สเค็พติคอล ผล/3-5-56 N241(ไทย)

  10 คุณกวีพงษ์ 5622เคมพินสกาย+Soorena ผด/31-8-51 A7589 วสิษฐพล 5520Snitzel+Lumir ผดข/16-9-51 F526

  12 มณีมณฑล 4230ยีลด์โนกราวนด์+มณีจัน มด/6-8-57 N309(ไทย)11 โชคปรีชา 01Danroad+Country Road ผข/25-9-52 N473

 • 2

  รางวัล 8,500 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  4 8.10 ศณัส์ชัย -ล+10 แดงคาดเหลืองแขนเทาอักษร S

  6 8.8 ลอยเดน่ บรรเจิดล+10 แดง S ขาว โชตอัิศว์

  9 8.5 ชนะมงคล --5 เหลอืงดาวด าหน้าหลงัแขนด าคาดเหลอืง

  8 8.5 ชัยเดชา ประสาน-2 ขาวดาวแดงทัง้ตวั สทุธิโอฬาร

  14 8.4 วงศม์ณี -ขยืน แสดคอวีน้ าเงิน

  12 8.4 ฉัตรรุ่งโรจน์ -ขยืน แสดสลบัขาว

  2 8.2 เอฟ.เอ.กรุ๊ป -ข-7 เหลอืงริว้น้ าเงิน F.A.GROUP

  3 8.2 บุญชัย --5 ชมพูเกอืกม้า B เงิน

  7 8.1 วี.พี.พี. -ขยืน แสดริ้ว-ดาวเขียวอ่อนแขนเขียวอ่อน

  13 8.1 ทองเงิน อัมพันธ์-5 ชมพูวีน้ าเงิน วงศป์ระวิช

  1 7.13 ทรัพยวิ์ชัย --5 แสดสะพายขาวแขนเหลอืง

  11 7.11 เทพพนม --5 ฟ้าริว้แดง

  ม้าสแคร็ช อาหงส์ 8.10 กติตินารี 8.10 ฟอริดา้ 8.7 อัครเดช 8.7 สะใจ 8.6 หนึ่งทรัพย์ทวีคณู 8.5 มงักรบูรพา 8.5 เฮงเฮงรวยรวย 8.4 ยอดอาชานาย 8.4 ศริิมงคล 8.2 สาว กทม. 8.1 โกลเดน้บูลล ์7.12 ดวงล าดวน 7.11 เจมส์บอนด ์7.10 ดรากอ้นโฟร์ 7.10ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  7 ระยะ 31.5 เส้น

  30,000 12,500 เวลา 16.00 น.ม้าเทศช้ัน

  2 เพชรแสงจ้า 0339Ishiguru+Searching For Gold ผด/11-10-51 N553

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 ยอดอัมรินทร์ 0300สนิทเซล+กิฟท์สปิริต ผล/25-8-54 R139

  4 ดวงลัดดา 4เพียวไพร์ซ+สโมคกิ้งไวส ์มด/18-3-54 M608(ไทย)3 กิตติภพ 8808แมมโบ้แลด+สปริงฟิลลิ่ง ผด/13-8-54 M667 (ไทย)

  6 วินดีเซล 11Big Brown+Funicular ผด/23-9-55 W935 มังกรเพ่ิมพูน 2431Snitzel+Really Wild ผด/8-11-53 R581

  8 ริชล่ีป๊อบล่าร์(ริชชีป่อ๊บลา่ร์) 16บัดดี้สฮู์เมอร์+ป๊อบล่าร์เลดี้ ผล/11-3-58 N483(ไทย)7 ขวัญดวงใจ 0902อัลกี+้เอ็มพาไซท์ มล/11-8-54 N063(ไทย)

  10 น้องใจด(ีคณุรัญชนา) 1207Apollo Kingdom+Serino Vega มด/4-4-55 R4809 แซนธาลี 0401สแคทแมนด+ูมิสไกด์แองเจ้ิล มล/5-4-56 N144 (ไทย)

  12 อฟรองโซ 5220Danroad+Maeve ผด/14-11-52 R1111 กู๊ดสปีด 5500Circular Quay+Gods Ear ผล/10-3-53 J338

 • 1

  รางวัล 9,000 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  11 9.3 เพชรเหนอื -+8 แสดทัง้ตวัข้าวหลามตดัน้้าเงินเขียวน้้าเงิน

  9 9.1 เกียรตขิจร -+15 ม่วงแขนแดง

  2 9.0 มงคลประชา สชุาติ+8 ม่วง PSP ดาวเงินแขนแสด บรรยงกะเสนา

  3 8.11 มหาโชค ชูตพิงศ์+15 น้้าเงินคาดเหลอืง พงษเ์กาะ

  14 8.10 ขจรเพชร โกศล-2 ขาวฟ้าวีเขียว KJP แขนขาว ไขกณัหา

  12 8.8 เทพพญา -ขยืน เขียวริว้ชมพูแขนขาวคาดชมพู

  6 8.7 เทพพญา --2 เขียวริว้ชมพูแขนขาวคาดชมพู

  1 8.7 พลังชัย -อด. ฟ้าดาวขาวแขนขาว

  8 8.5 เกียรตชัิย พรชัย-7 น้้าตาลแสดจุดน้้าตาล สนิหมู่

  13 8.1 ลอยเดน่ บรรเจิดขยืน แดง S ขาว โชตอัิศว์

  7 7.11 บางกอก --5 เหลอืงออ่นจุดฟ้า

  4 7.11 วงศม์ณี -ข-11 แสดคอวีน้้าเงิน

  ม้าสแคร็ช คงชาตรี 9.4 ชนิคนัเซ็น 8.12 คณุลงุ 8.8 อมาโด ้8.7 ขอโทษครับ 8.5 คณุธัญ 8.1 เพชรเมด็ทราย 7.13 นาซ่า 7.13โซมายฮาร์ท 7.12 ชนะเดช 7.12 อเนชา 7.11ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  8 ระยะ 31.5 เส้น

  32,000 13,500 เวลา 16.40 น.ม้าเทศช้ัน

  2 โชคดีสุดที่รัก 0141Exceed And Excel+Dubai Dream ผด/5-11-55 C288

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 หรัิญงาม 1682Tale Of The Cat+Morning Calm ผข/26-8-54 R397

  4 อเมริกาโน่ 231โคลเพลย์+จูลายทะเว้ล ผข/20-6-57 N402(ไทย)3 สายบุญ 1102Magic Albert+Nephtys ผล/27-10-55 E145

  6 เซเว่นเฮฟเว่น 1211Echoes Of Heaven+Ath Luan ผล/17-10-56 E845 อเซนต์ก้า 9244โรมันรูเลอร์+ไซเลนทจั์สทซิ มด/18-5-54 M451(ไทย)

  8 แทนคุณGolden Sneke+More Than A Women มด/3-9-53 N1507 เหนือวารี 2284Zamindar+Princess D'Orange ผด/12-4-52 N425

  10 เอลนินโญ่ 2141Postponed+Magical Forest ผด/23-11-54 R569 คาราวาน 6518Tap Dance City+Grace Glorious ผล/10-4-53 N518

  12 มีชัย 5113Dane Shadow+Xaarbarella ผดข/14-10-51 J53911 บางกอก 0516โคลเพลย์+ฮาร์แลนส์คาลิโก้ ผข/15-10-56 N184(ไทย)

 • 4 ก

  รางวัล 7,500 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  2 8.10 วิเศษหรรษา วิชาญ+4 บานเย็นขลบิน้้าเงิน ช้างเอก

  3 8.9 เทพธงไชย -ล+10 เขียวสะพายขาวแขนขาว

  13 8.8 ชัยเดชา ประสาน-2 ขาวดาวแดงทัง้ตวั สทุธิโอฬาร

  12 8.7 ลอยเดน่ บรรเจิดล+10 แดง S ขาว โชตอัิศว์

  4 8.7 ธีระชัย -ล+10 แดงทัง้ตวัแขนคาดเหลอืงด้า

  9 8.6 เดน่ชัย -ล+10 ฟา้เขียวแขนมว่งกงจักรอกัษร D

  7 8.6 เกียรตขิจร -ล+10 ม่วงแขนแดง

  14 8.4 บุญประเสริฐ -+8 เขียววีสพายเหลอืง

  6 8.3 ฮอลิเดย์ --5 น้้าเงินแขนแดงคาดขาว

  11 8.2 วงศม์ณี --5 แสดคอวีน้้าเงิน

  1 8.1 แอล.พี.ด.ี --5 เหลอืงน้้าเงินครึง่ซีก

  8 8.0 ประเสริฐสุข -ใหม่ แดงริว้น้้าเงินแขนเขียว

  ม้าสแคร็ช วัชรทรัพย์ 8.9 ฟ๊อกซ์แดนซ์ 8.9 เอสเธอร์ 8.7 บาริสต้า 8.7 ฟ้าหลงัฝน 8.6 ไอแอมว๊อทไอแอม 8.6 เท้าไฟ 8.5 เพชรปลายนา 8.4โอคอนเนอร์2 8.3 บุนนาค 8.2 สเต็ปอิทอัพ 8.1 คณุเดช 8.1 ฟินาเล ่8.0 โจฮันเตอร์ 8.0 ดงชาตรี 8.0 ศรีนาเงิน 8.0เอกอัศวิน 8.0 มงักรสดใส 8.0 มงักรจีน 8.0 ลกักี้สตาร์ 8.0ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  9 ระยะ 31.5 เส้น

  26,000 10,500 เวลา 17.20 น.ม้าเทศช้ัน

  2 เก้าธนวัฒน์ 6098ไรเลย์ทัคเกอร์+ไฟแนลเพลย์ ผด/4-8-57 N404(ไทย)

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 เจ้าน้อง 3063Sinister Minister+Kyowa Ie Ciel มด/22-4-56 W460

  4 พลอยพันล้าน 1386Starcraft+Tongsai Bay ผด/19-10-54 W843 ดวงศิริพร 6684โคลเพลย์+เอสบา มล/6-9-56 N303 (ไทย)

  6 มงคลเพชร(น้องใบเตย2) 0730Von Costa De Hero+Luna Ballerina ผด/14-11-55 C2685 เบนซ์ชัย 7745เฮอร์ริเคนสกาย+ควีนสช์อร์ ผล/21-10-53 N402

  8 โชคดียอดแสนชัย 52Bushranger+Mia Mambo ผด/13-4-54 W3807 นิวส์เก๋ 5710Dane Shadow+Tulikov ผด/15-9-53 R407

  10 ถูกใจเป้า 8797Istidaad+Rodeo Rose ผข/15-10-48 U7339 บ๊ิกโบนัส 8337Bearcat+Amasova ผด/17-11-52 J614

  12 มังกรยเูอสเอPins+Indisputable ผด/25-9-56 C34011 ดับเบ้ิลโฟร์ 4290บริทิชบลู+เคนท์ไฟว์ มด/20-12-54 M872 (ไทย)

 • 4 ข

  รางวัล 7,500 5,000 4,000 หมายถงึ ม้ามีต าหนิ

  ซอง น.น. คอก/สเีสือ้ ผู้ฝึกซ้อม ฟอร์ม

  1 7.13 ลักกี้ฟาร์ม --5 แดงแขนเหลอืงรปูหัวม้าดา้นหลงั

  2 7.10 นครปฐม --4 เหลอืงแขนน ้าเงิน

  6 7.10 ขวัญฤทัย -ยืน น ้าเงินสีเ่หลีย่มขาวแขนขาว

  8 7.10 เพลินจิตร ประเวช-4 เหลอืงทองวงกลมเหลอืง รองสงูเนนิ

  14 7.10 มงคลประชา สชุาติ-2 ม่วง PSP ดาวเงินแขนแสด บรรยงกะเสนา

  12 7.10 ลอยเดน่ บรรเจิด-4 แดง S ขาว โชตอัิศว์

  11 7.10 ประยงค์ สมศกัดิ์-4 แดงเลอืดหมูวงกลมขาว M แดง รัชเสนา

  3 7.10 ฮอลิเดย์ -ยืน น ้าเงินแขนแดงคาดขาว

  4 7.10 พลังชัย --4 ฟ้าดาวขาวแขนขาว

  13 7.10 วี.พี.พี. --1 แสดริ ว-ดาวเขียวอ่อนแขนเขียวอ่อน

  7 7.10 ส.แสนประเสริฐ --1 แสดหน้าVหลังS แขนแสดคาดขาวด้า

  9 7.10 กาญจนาพร สมยศยืน ขาวแขนเขียวดาวแดง กรเกริกเกยีรติ

  ม้าสแคร็ช เพชรมหากาฬ 7.12 น้องโชกนุ 7.12 แกน่พิกลุ 7.12 ฟ้าอ านวย 7.10 ทรงสมร 7.10 กฤตเพชร 7.10 มาเพราะรัก 7.10รับเงิน 7.10 เกา้ชนะชยั 7.10 เลฟิฟอร์ยู 7.10 เลดี้วอสมาย 7.10 ลกักี้โรส 7.10 เจ้านาย 7.10 สิงหอั์ศวิน 7.10 ยอดอภิญญา 7.10คณุโชคชยั 7.10 น้องปาริชาติ 7.10ที่ 1 เวลา ส่วนแบ่ง W /P1

  ที่ 2 เวลา /P2

  ที่ 3 เวลา /P3

  ที่ 4 เวลา

  ที่ 5 เวลา ระยะห่าง

  10 ระยะ 31.5 เส้น

  26,000 10,500 เวลา 18.00 น.ม้าเทศช้ัน

  2 สิงหสุ์ราษฎร์ 0Henny Hughes+Jodhabai ผล/16-9-53 J618

  ชือ่ม้า/พ่อ/แม่/เพศ/วันเดอืนปเีกดิ/ไหล่

  1 พ้ิงค์แอมเบอร์ 6675Snippetson+Relativity ผล/18-10-52 F646

  4 เควิน 8Thorn Park+Star Lass ผล/29-10-54 W3193 สตาร์บอย 98Turffontein+Bridie's Love ผด/27-10-57 C538

  6 น้องก าไล 7Teofilo+Calm Customer มด/17-9-55 W1825 ขวัญใจท่านรอง 0006มายแลด+เอพริลอินเมย์ ผด/29-11-51 F512

  8 ไทยรวมสิน 404Statue of Liberty+Rocka Mirage ผด/22-8-55 W4907 คุณปรวีร์ 8Shamardal+Timeless Art มล/18-11-52 J335

  10 ดวงเด่น 7075สแคทแมนดู+ฟรานติคฟรานเชส ผล/2-9-53 N128(ไทย)9 ม้าน้องทีม(หนุ่มเมืองหมอแคน) 0Pure Prize+Wry Razzi ผด/7-9-57 E31

  12 บียอนด์ 6064Exceed And Excel+Next ผด/31-8-55 C29711 เผชิญชัย 9795Heritage+Zatoree ผด/23-9-52 J398

  01 ปกสูจิบัตร (ผ่าน).pdf01_เที่ยว1.pdf02_เที่ยว2.pdf03_เที่ยว3.pdf04_เที่ยว4.pdf05_เที่ยว5.pdf06_เที่ยว6.pdf07_เที่ยว7.pdf08_เที่ยว8.pdf09_เที่ยว9.pdf10_เที่ยว10.pdf