216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  1/21

  PENDAHULUAN

  Perkembangan bahasa atau komunikasi pada anak merupakan salah satu aspek

  dari tahap perkembangan anak yang seharusnya tidak luput dari perhatian para pendidik,

  pada umumnya dan orang tua pada khususnya. Pemerolehan bahasa oleh anak-anak

  merupakan prestasi manusia yang paling hebat dan menakjubkan. Oleh sebab itulah

  masalah ini mendapat perhatian besar. Pemerolehan bahasa telah ditelaah secara intensif

  sejak lama. Pada saat itu kita telah mempelajari banyak hal mengenai bagaimana anak-

  anak berbicara, mengerti, dan menggunakan bahasa, tetapi sangat sedikit hal yang kita

  ketahui mengenai proses aktual perkembangan bahasa.

  Bahasa merupakan satu sistem yang unik dan melibatkan proses kognitif. Bahasa

  juga merupakan wadah untuk menyampaikan mesej kepada individu lain yang difahami

  dan mempunyai makna. Dalam usaha menguasai dan memperkasakan bahasa elayu,

  kita harus melihatnya dari peringkat awal lagi, iaitu dari peringkat perkembangan dan

  pemerolehan bahasa itu sendiri. Pemerolehan ayat hanya bermula apabila kanak-kanak

  berupaya menggabungkan dua kata atau lebih. Dengan kata lain, peringkat satu kata atau

  yang sering disebut sebagai peringkat holofrasa tidak dianggap sebagai titik permulaan

  pemerolehan ayat !sintaksis". #ni jelas merujuk pendapat $wang ohd $min !%&'&",

  yang mengatakan bahawa umur kanak-kanak antara % hingga ( tahun merupakan waktu

  penguasaan bahasa yang paling kritikal.

  Dalam jangka masa kritikal ini, kanak-kanak sangat mudah menerima pengaruh

  bahasa pertama atau bahasa ibunda yang didedahkan kepadanya, iaitu bahasa yang

  diamalkan atau yang didedahkan kepada kanak-kanak sejak dia dilahirkan. Bahasa

  elayu merupakan bahasa pertama kepada orang elayu manakala bahasa )ina adalah

  bahasa pertama kepada orang )ina dan sebagainya. *egasnya, bahasa pertama ini akan

  dikuasai oleh individu secara semulajadi melalui proses pemerolehan bahasa. Dalam hal

  ini, ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa proses pemerolehan bahasa tersebut

  berlaku sejak seseorang itu masih dalam kandungan ibunya. +al ini bermakna bahasa

  1|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  2/21

  pertama pada dasarnya dapat dikuasai oleh seseorang tanpa melalui proses pembelajaran

  secara formal.

  anak-kanak akan terus belajar bahasa pertama walaupun berada di alam

  persekolahan di peringkat sekolah rendah atau menengah. amun dari segi ketrampilan

  berbahasa, seseorang itu tidak mengalami banyak perubahan, umpamanya dalam kosa

  kata. ereka belajar bahasa pertama terus menerus sepanjang hayat. usteru itu,

  pemerolehan bahasa pertama dianggap bahasa yang paling mantap dari segi pengetahuan

  dan penggunaannya.

  Dalam proses pemerolehan bahasa pertama, seseorang kanak-kanak itu akanbelajar semua konsep yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan ibu bapa, rakan-

  rakan dan ahli masyarakat sekelilingnya. Bahasa pertama menjadi salah satu alat untuk

  mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian dan sebagainya dalam bentuk-bentuk

  bahasa yang dianggap wajar. anak-kanak ini juga belajar bahawa ada bentuk-bentuk

  yang tidak dapat diterima oleh anggota masyarakatnya dan tidak selalu boleh

  mengungkapkan perasaan secara sewenang-wenangnya.

  OBJEKTIF KAJIAN

  ajian terhadap pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak bertujuan

  untuk/

  %. enyatakan *eori entalis dan kaitannya dalam membicarakan pemerolehan

  bahasa dalam kalangan kanak-kanak.

  0. enyatakan *eori Behaviouris dan kaitannya dalam membicarakan pemerolehan

  bahasa dalam kalangan kanak-kanak.

  1. engenalpasti faktor pengaruh keluarga terhadap pemerolehan bahasa dalam

  kalangan kanak-kanak.

  2|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  3/21

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  4/21

  Proses pemerolehan dan penguasaan bahasa kanak-kanak merupakan satu perkara

  yang rencam dan cukup menakjubkan bagi para penyelidik dalam bidang linguisitk.

  Bagaimana manusia memperoleh bahasa merupakan satu isu yang amat mengagumkan

  dan sukar dibuktikan. Pelbagai teori dari bidang disiplin yang berbe6a telah dikemukakan

  oleh para pengkaji untuk menerangkan bagaimana proses ini berlaku dalam kalangan

  kanak-kanak. emang diakui bahawa sama ada disedari ataupun tidak, sistem-sistem

  linguistik dikuasai dengan pantas oleh individu kanak-kanak walaupun umumnya tiada

  pengajaran formal. learning a first language is something every child does

  successfully, in a matter of a few years and without the need for formal lessons.

  !2anguage $c7uisition8 On-line". 4ungguhpun rangsangan bahasa yang diterima olehkanak-kanak tidak teratur dan terhad, namun mereka berupaya memahami sistem-sistem

  linguistik bahasa pertama sebelum menjangkau usia lima tahun. 9enomena yang

  kelihatan menakjubkan ini telah berlaku dan terus berlaku dalam kalangan semua

  masyarakat dan budaya pada setiap masa.

  SKOP KAJIAN

  ajian pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak membataskan kajian

  dengan tumpuan untuk membahaskan beberapa teori pemerolehan bahasa, iaitu *eori

  enatlis !oam )homsky" dan *eori Behavioris !4kinner". Perbincangan juga

  menumpukan kepada faktor pengaruh keluarga terhadap pemerolehan bahasa dalam

  kalangan kanak-kanak.

  KAEDAH KAJIAN

  :ntuk melaksanakan kajian pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak,

  pengkaji telah menjalankan kaedah rujukan dan kaedah pemerhatian. aedah rujukan

  dilakukan di perpustakaan yang berdekatan, melalui buku rujukan, majalah-majalah dan

  beberapa artikel dalam internet yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. aedah

  4|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  5/21

  pemerhatian dijalankan terhadap diri kanak-kanak tentang pemerolehan bahasanya,

  sejauhmanakah bahasa yang digunakannya seharian, mempunyai pengaruh dari kalangan

  keluarganya sendiri. Pengaruh ini dapat dikenalpasti melalui penggunaan bahasa

  ibundanya secara kerap atau tidak.

  DAPATAN KAJIAN

  TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

  *eori mengandungi suatu gambaran tentang hubungan sebab akibat antaravariabel. Dalam sesuatu teori, terkandung keunggulan yang dapat menjelaskan sesuatu

  gejala dan juga mempunyai kekuatan untuk meramalkan sesuatu gejala !Best, john ;.

  %&50 8 0%". *eori ialah suatu tindakan intelektual bagi menjelaskan hakikat yang berkait

  rapat dengan panorama yang kompleks, konkrit atau abstrak berdasarkan pemerhatian

  yang rapi dan teliti. *eori juga mengandungi fakta yang saling berhubung kait bagi

  menjelaskan sesuatu hal atau sebab. *egasnya, sesuatu teori akan menjelaskan sesuatu

  aspek tertentu, sama ada memperkatakan mengapa, bagaimana atau apa !ar6ukhi yak

  $bdullah, %&&1 8 53

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  6/21

  *eori ini dipelopori oleh Bloomfield, >dward 4apir, 9ries, Boas dan Brooks. $hli

  psikologi yang turut berpegang pada teori ini termasuklah B.9 4kinner, Pavlov, +ull dan

  *horndike.*eori ini berpendapat bahawa bahasa ialah proses prilaku dan mementingkan

  satu rangkaian turutan antara sebab dan kesan. #a menganggap bahasa sebagai hasil

  gabungan rangsangan dan gerak balas yang bergantung kepada naluri manusia. 9aktor

  persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan tindak balas terhadap rangsangan itu

  dianggap sebagai tindak balas. *eori ini menolak pendapat yang menghubungkan proses

  penghasilan bahasa dengan operasi mental. *eori ini juga memberi penekanan kepada

  bentuk-bentuk linguistik. 4egala penghasilan bunyi atau sebutan sesuatu kata harus

  dilakukan secara tepat terutamanya dari aspek fonologi, struktur intonasi dan penguasaansistem bunyi yang lain.

  :ntuk memperolehi kemahiran bahasa, latihan dan latih-tubi perlu dijalankan

  secara kerap kerana kemahiran bahasa dilihat sebgai satu kebiasaan. #ni bermakana

  bahasa perlu dikuasai melalui proses pengulangan kerana teori ini beranggapan bahawa

  penguasaan bahasa ialah satu proses mekanis yang tidak melibatkan pemikiran atau daya

  mental. *eori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak. anak-

  kanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada ibu bapa atau

  ahli keluarga mereka. ereka menguasai bunyi-bunyi dan menyebut perkataan-perkataan

  yang mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat menuturkan ayat-ayat yang

  lengkap.

  *eori ini amat mementingkan aspek lisan seperti percakapan atau pertuturan

  kerana bagi mereka, bahasa ialah alat untuk berkomunikasi. 4kinner menerusi teori

  behaviorisme berpandapat bahawa bahasa hanya dapt dikuasai melalui operasi

  rangsangan dan tindak balas yang merupakan proses naluriah semata-mata, dan bukan

  proses mental atau kognitif. #ni bermakna beliau lebih mengutamakan rangsangan tindak

  balas serta mengenepikan fungsi mental atau otak kerana menurutnya, hubungan mental

  tidak dapat diamati.

  6|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  7/21

  =olongan behavioris berpendapat bahawa pengukuhan dalam pengajaran dan

  pembelajaran adalah sangat penting dan ia dapat dilakukan dengan memberi ganjaran

  kepada seseorang pelajar apabila mereka memberikan gerak balas yang betul. 4ekiranya

  kanak-kanak diberi pengukuhan seperti pujian, keistimewaan pengiktirafan atau

  sebagainya, ia akan dapat membentuk tindak balas yang dikehendaki. =anjaran buka

  sahaja bertujuan untuk menggalakkan pelajar memberikan gerak balas yang betul, tetapi

  ia juga penting untuk mewujudkan pengulangan. $pabila pengulangan dapat diwujudkan,

  proses pembelajaran akan berlaku.

  =olongan behavioris cenderung kepada huraian bahasa secara deskriptif atau

  stuktural. +uraian bahasa secara deskriptif ini dipelopori oleh 2eonard Bloomfield.

  $liran ini mengkaji bahasa secara saintifik dan empirical, iaitu dengan mengkaji bahasa

  lisan yang merujuk kepada ucapan yang dikeluarkan oleh penutur. usteru, perkara yang

  penting utnuk dihuraikan ialah apa yang dituturkan, bukan apa yang dituliskan. #a

  menghindari faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi, tidak mementingkan makna

  dalam analisis bahasa dan tidak berpegang kepada peraturan-peraturan bahasa yang

  bersifat normatif.

  1. Kebaikan

  ebaikan-kebaikan teori ini ialah8

  a. Proses pemerolehan?penguasaan sesuatu bahasa adalah melalui latihan secara

  berulang-ulang. Oleh yang demikian proses pengajaran bahasa dapat

  dilakukan secara lebih bersistem.

  b. ementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan

  pembelajaran. +al ini termasuk pelakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri

  serta suasana dalam bilik darjah.

  c. enekankan aspek peneguhan. #ni bermakna murid akan dapat mempelajari

  sesuatu bahasa dengan adanya ganjaran dan peneguhan.

  7|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  8/21

  2. Kelemahan

  ;alaupun demikian terdapat beberapa kelemahan teori ini iaitu8

  a. Pembelajaran hanya berlaku apabila murid menerima rangsangan dari luar,

  contohnya dalam bentuk penggunaan bahan bantu mengajar. #ni bermakna

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menghasilkan bahan-

  bahan bantu bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.

  b. Pembelajaran bahasa diperolehi melalui ganjaran dan hukuman. #ni bermakna

  guru mesti bersama murid sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu

  pembelajaran bahasa sukar dijalankan dengan menggunakan kaedah

  pembelajaran secara kendiri.

  c. Pembelajaran ini kurang menekankan aspek pembelajaran secara kendiri

  kerana ia lebih menekankan kepada aspek pengukuhan, iaitu guru

  membimbing murid dalam proses pembelajaran mereka. #ni bermakna murid

  mengharapkan bantuan daripada guru untuk belajar.

  . Pen!a"lika#ian $e%&i 'alam kela# ba(aan

  Dalam kelas bacaan, guru boleh mengaplikasikan teori ini melalui latihan secara

  berulang-ulang. #ni bermakna apabila mengajar kemahiran menyebut suku kata

  contohnya @ A @ !2:4:+ dan lain-lain", guru akan meminta pelajar

  mengulangi sebutan bagi suku kata tersebut beberapa kali mengikut sebutan yang

  betul seperti yang diajar. Berkemungkinan kekerapan pengulangan itu bergantung

  kepada penguasaan pelajar tersebut. 4ekiranya budak itu cepat belajar,

  pengulangan adalah sedikit tetapi jika sebaliknya, pengulangan adalah agak lama

  sesuai dengan kemahiran pelajar. 4etelah menguasai kemahiran menyebut suku

  kata, guru akan diperkenalkan dengan perkataan-perkataan yang terbina daripada

  suku kata tadi. 4eterusnya pelajar diminta memberikan contoh perkataan yang

  terbina daripada suku kata tersebut. Proses ini adalah berulang kali sehingga

  penguasaan terhadap kemahiran berlaku.

  8|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  9/21

  PEMEROLEHAN BAHASA TEORI MENTALIS

  *eori ini dipelopori oleh oam )homsky. *eori ini menekankan fungsi mental

  seseorang manusia itu. enurut )homsky, kanak-kanak akan mengalami beberapa

  peringkat perkembangan dalam pemikiran iaitu bermula dari peringkat terendah deria

  motor, kemudian kepada pra-operasi, operasi konkrit dan operasi formal. 4ebagai contoh,

  dalam pembelajaran bahasa, kanak-kanak akan menguasai kemahiran memahami terlebih

  dahulu sebelum mereka belajar bertutur.

  onsep bahasa menurut *eori entalis atau dengan nama lainnya *eori

  asionalis berpendapat bahawa bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh satu

  proses di dalam otak. #ni bermaksud, teori ini menganggap bahasa sebagai satu aktiviti

  mental yang merupakan satu kebolehan semula jadi manusia.

  anusia semula jadi dilahirkan dengan $lat Penguasaan Bahasa !2anguage

  $c7uisition Device" yang membolehkan mereka menguasai bahasa.=olongan iniberpendapat jika seseorang kanak-kanak diberi pendedahan kepada sesuatu bahasa,

  mereka boleh untuk merumus dan membentuk ayat-ayat mengikut sistem bahasa yang

  mereka peroleh dengan menggunakan keupayaan sedia ada pada mereka. *erdapat satu

  jangka masa kritikal iaitu masa subur untuk bahasa merea berkembang dan mereka

  mudah untuk memperoleh sesuatu bahasa secara aktif pada waktu tersebut.

  anusia menggunakan fikiran dalam pembelajaran supaya dapat memhami dan

  mengenali sesuatu perkara.Oleh itu, kami dapati teori ini tidak sependapat dengan teori

  mekanis yang menolak penggunaan fikiran dalam melakukan aktiviti pembelajaran. *eori

  mentalis ini berpendapat bahawa binatang juga menggunakan pola fikirannya dalam

  menyelesaikan masalah.

  9|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  10/21

  =olongan mentalis mengatakan bahawa manusia secara semula jadi telah

  dikurniai competence dan performance, iaitu kebolehan untuk membuat rumus-rumus

  tentang bahasa dalam pemikirannya dan aspek penggunaan terhadap apa yang

  diketahuinya tentang bahasa itu. edua-dua perkara tersebut sangat penting kerana

  competence berfungsi untuk menghasilkan ayat alam bentuk performance.Oleh itu

  golongan ini menekankan hubungan yang erat antara bahasa dengan pemikiran. Dengan

  kata lain, penguasaan bahasa melibatkan proses mental, iaitu apabila seseorang mahu

  menggunakan bahasa, ia akan menggunakan fikirannya supaya ayat yang dihasilkannya

  gramatis dan bermakna.

  *eori ini menganggap bahawa bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh

  saru proses dalam otakdan saraf setelah menerima bahan dalam bentuk rangsangan

  melalui pancaindera. Peranan kognisi yang ada pada otak manusia membolehkan

  manusia menghasilkan rumus-rumus bahasa yang akan digunakan untuk membentuk atau

  memperturunkan ayat-ayat, dan menginterprestasi ayat-ayat yang didengar atau

  dibentuknya. $ntara ciri-ciri penting yang kami dapati daripada teori mentalis ini adalah,

  pertama, penguasaan bahasa mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kebolehan

  mental melalui pemikiran untuk membolehkan manusia menghasilkan rumus-rumus

  bahasa yang tidak terbatas. edua, manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan

  untuk menguasai bahasa kerana manusia sejak lahir telah dibekalkan dengan alat

  penguasaan bahasa. $lat ini menyebabkan kanak-kanak mampu membentuk rumus-

  rumus bahasanya sendiri tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. etiga, dua perkara

  penting yang memainkan peranan dalam penguasaan bahasa manusia adalah competence

  dan performance yang menyebabkan manusia mempunyai daya cipta untuk menghasilkan

  dan menggunakan bahasa yang diketahuinya.

  1. Kebaikan

  a. enekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu

  pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut

  kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara

  10|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  11/21

  sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid

  secara berperingkat-peringkat.

  b. enekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid

  berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat,

  kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.

  c. enekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan

  pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan

  penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat

  sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa.

  2. Kelemahan

  *eori ini mementingkan kemahiran tulisan, yang kemudiannya diikuti dengan

  kemahiran bacaan. anakala kemahiran lisan pula kurang diberikan perhatian. #ni

  akan menyebabkan sesetengah murid hanya mahir menggunakan bahasa dalam

  tulisan dan bacaan, tetapi lemah dalam lisan !mendengar dan bertutur".

  . A"lika#i 'alam kela# ba(aan

  =uru yang mengaplikasikan teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran akan

  melakukan perancangan dengan membuat pemeringkatan kemahiran. #ni

  bermakna, murid akan memperoleh sesuatu kemahiran itu secara berperingkat-

  peringkat sesuai dengan kemahiran dan penguasaan mereka. emahiran membaca

  akan dimulakan dengan kemahiran paling asas iaitu mengenal suku kata, dan

  seterusnya kemahiran itu dipertingkatkan kesukarannya sehinggalah murid

  berkenaan dapat membaca sebuah ayat yang lengkap. 4ebagai contoh, dalam

  pelaksanaan pengajaran ini, guru menetapkan %< kriteria yang perlu dikuasai oleh

  murid sebagai bukti mereka telah menguasai kemahiran membaca yang telah

  ditetapkan. Pada pembelajaran pertama, guru mungkin menetapkan dua kriteria

  yang perlu dicapai, kemudian dua lagi pada pembelajaran akan datang dan

  begitulah seterusnya sehingga semua murid berjaya mencapai kriteria tersebut.

  11|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  12/21

  PENGARUH KELUARGA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA DALAM

  KALANGAN KANAK-KANAK

  Bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa

  makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna

  dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata

  yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. 4ebagai orang semakin meningkat

  usianya, makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata

  meningkat dengan lebih perkataan dipelajari.

  Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk

  mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. ;alaupun sebahagian

  besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan

  kelajuan yang berbe6a, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari

  orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal

  bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara

  ibunya.

  Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan

  yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa, namun banyak kajian

  menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak-anak. ichael

  *omasello !0

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  13/21

  dipertikaikan banyak ahli bahasa. ereka berpendapat ia memiliki fungsi penting

  menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi.

  anak-kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti

  membentuk semula, mengembangkan, dan melabel. embentuk semula adalah

  mengulang sesuatu yang anak berkata, mungkin menukarnya menjadi soalan atau

  menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat

  sepenuhnya. emperluas ialah menegaskan kembali, dalam bentuk linguistik canggih,

  apa yang dikatakan oleh seorang anak. elabel adalah mengenalpasti nama-nama objek.

  4angatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial denganorang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Pemerolehan bahasa untuk

  mengembangkan kejayaan, anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang

  membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut.

  $da beberapa teori yang berbe6a tentang mengapa dan bagaimana anak-anak

  mengembangkan bahasa.

  Eang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa

  bahasa itu diperolehi melalui peniruan. Dua teori yang paling diterima dalam

  pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. Penjelasan psikologi berfokus

  pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Penjelasan

  fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama.

  >mpat komponen utama bahasa, iaitu/

  9onologi melibatkan peraturan-peraturan tentang struktur dan urutan bunyi

  ucapan.

  4emantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan

  melalui kata-kata.

  *atabahasa melibatkan dua bahagian/

  13|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  14/21

  o Pertama, sintaksis, adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat.

  o

  edua, morfologi, adalah penggunaan membuat tatabahasa !menunjukkantegang, aktif atau bunyi pasif dan lain - lain".

  Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan.

  Pragmatik melibatkan tiga kemahiran8

  o enggunakan bahasa untuk menyapa, menuntut dan lain F lain.

  o enukar bahasa untuk berbicara berbe6a, bergantung kepada siapa anda

  bercakap

  o Peraturan seterusnya seperti menyalakan, memuat, topik yang tetap.

  Pe&kemban!an F%n%l%!i

  Dari lahir sampai sekitar satu tahun, bayi mulai membuat bunyi-bunyian. 4ekitar

  dua bulan, bayi akan terlibat dalam berdekut, yang kebanyakan terdiri daripada bunyivokal. 4ekitar empat bulan, berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan

  vokal yang berulang-ulang kombinasi. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh

  katakan. Dari %-0 tahun, bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata

  yang pernah didengari. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk

  menyederhanakan pengucapan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan

  pertama vokal dalam sebuah suku kata ! G*@G - H GdidiG" atau memadam tanpa suku kata

  dalam sebuah suku kata ! GbananaG - H GnanaG". 1-( tahun, fonologi terus meningkatkan

  kesedaran serta pengucapan. C-%< tahun, anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres

  yang membantu membe6akan perbe6aan kecil antara kata-kata serupa.

  Pe&kemban!an Seman$ik

  14|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  15/21

  Dari lahir hingga satu tahun, pemahaman !bahasa yang kita faham" berkembang

  sebelum pengeluaran !bahasa yang kita gunakan". $da sekitar ( bulan tertinggal di antara

  keduanya. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Bayi

  dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Dari %-0 tahun, kosakata

  meningkat hingga beberapa ratus kata. $da kosakata lonjakan antara %5-03 bulan, yang

  merangkumi pemetaan cepat. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar

  banyak hal-hal baru dengan cepat. ajoriti kosakata baru terdiri daripada kata benda

  !nouns" dan kata-kata aksi !verb". 1-( tahun, anak-anak biasanya mengalami kesulitan

  menggunakan kata-kata dengan benar.

  $nak-anak mengalami banyak masalah seperti undereItensions, memuat

  perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus !contohnya, G4elimutG" dan

  overeItensions, memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum

  !contoh, GkeretaG untuk GvanG". $nak-anak boleh memahami metafora. Dari C-%< tahun,

  anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka.

  ereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata

  tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. )epat pemetaan berlanjutan.

  Pe&kemban!an Ta$abaha#a

  Dari %-0 tahun, anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic, yang

  mempunyai dua kombinasi kata, misalnya Gpampers basahG. Brown !%&'1" mengamati

  bahawa '(J daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan

  daripada %% semantik. %% kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan

  pada Brown, %&'18

  $tribut8 Grumah besarG

  $gen-*indakan8 G$yah memukulG

  *indakan-Objek8 Gmemukul bolaG

  $gen-Objek8 G$yah bolaG

  ominative8 Gitu bolaG

  15|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  16/21

  Demonstrative8 Gada bolaG

  Perulangan8 Gbanyak bolaG

  on-eksistensi8 Gsemua bola tiadaG

  Posesif8 G$yah kerusiG

  >ntiti A lokatif8 Gbuku jadualG

  $ksi A lokatif8 Gpergi kedaiG

  4ekitar 1 tahun, anak-anak terlibat dalam ayat - ayat sederhana, yang merupakan 1

  patah perkataan. $yat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan

  secara berperingkat. *atabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini

  mula muncul. 1-( tahun, anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara

  berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. C-%< tahun, anak-anak

  memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif.

  Pe&kemban!an P&a!ma$ik

  Dari lahir hingga % tahun, bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian

  !berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain". Bayi juga boleh terlibat dalam

  kegiatan mengambil gilirannya. %-0 tahun, mereka boleh terlibat dalam mengambil

  gilirannya dan topik penyelenggaraan. Pada usia 1-(, anak-anak dapat menguasai niat

  illocutionary, tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan

  mengatakannya dan menukar haluan, yang menukar perbualan kepada orang lain. :sia C-

  %

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  17/21

  tentang pemerolehan bahasa kanak-kanak dan ada pula di antaranya yang mengkaji

  tentang tahap perkembangan bahasa kanak-kanak. ajian tentang bahasa kanak-kanak

  telah dibuat sejak lebih daripada empat puluh tahun yang lalu, bermula dengan kajian

  )homsky, melalui bukunya 4yntatic 4tructure !%&('".

  ajian-kajian tersebut meliputi pelbagai aspek yang mempengaruhi pemerolehan

  dan perkembangan bahasa kanak-kanak termasuklah pengaruh persekitaran. Di alaysia,

  kajian tentang pemerolehan bahasa serta bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa

  ibunda mereka juga telah lama dibuat. amun kajian-kajian tersebut lebih bersifat umum,

  tidak spesifik sebagaimana yang telah dibuat di barat. angantar !%&&

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  18/21

  ujaran kombinasi permulaan.ita akan dapati kanak-kanak selalunya dapat memperolehi

  atau mempelajari bahasa secara berperingkat-peringkat dari masa ianya bayi. $pa yang

  penting ialah bahawa bayi itu belajar secara tidak formal, atau pembelajaran berlaku

  dengan secara tidak sedar dan tidak perlu diajarkan. Eang perlu hanya pendedahan

  kepada pemakaian bahasa itu dan kanak-kanak itu akan terus memperolehi sesuatu

  bahasa tersebut.

  KESIMPULAN

  Pemerolehan bahasa pertama adalah proses penguasaan bahasa pertama oleh si

  anak. 4elama penguasaan bahasa pertama ini, terdapat dua proses yang terlibat, yaitu

  proses kompetensi dan proses performansi. edua proses ini tentu saja diperoleh oleh

  anak secara tidak sadar.

  $da beberapa tahap yang dilalui oleh sang anak selama memperoleh bahasa

  pertama. *ahap yang dimaksud adalah vokalisasi bunyi, tahap satu-kata atau holofrastis,

  tahap dua-kata, tahap dua-kata, ujaran telegrafis. 4elain tahap pemerolehan bahsa seperti

  yang telah disebutkan ini, ada juga para ahli bahasa, seperti $itchison mengemukakan

  beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. *ahap-tahap yang dia maksud adalah

  mendengkur, meraban, pola intonasi, tuturan satu kata, tuturan dua kata, infleksi kata,

  bentuk tanya dan bentuk ingkar, konstruksi yang jarang atau kompleks, tuturan yang

  matang. eskipun terjadi perbedaan dalam hal pembagian tahap-tahap yang dilalui oleh

  anak saat memperoleh bahasa pertamanya, jika dilihat secara cermat, pembahasan dalam

  setiap tahap pemerolehan bahasa pertama anak memiliki kesamaan, iaitu adanya proses

  fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik.

  Dapat kita perhatikan bahawa ada satu ciri yang selalu berlaku dalam

  perkembangan bahasa. 4elalunya bayi menunjukkan yang mereka faham setengah

  perkataan dan arahan-arahan semenjak mereka berumur dua belas bulan lagi walaupun

  mereka tidak dapat mengeluarkan sepatah perkataan pun. ita dapat memperhatikan

  18|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  19/21

  bahawa proses memahami dalam sesuatu bahasa itu mendahului proses bertutur. Dalam

  suatu kajian terhadap seorang kanak-kanak yang sakit otak kerana jangkitan semasa

  dalam kandungan, menunjukkan yang dia tidak dapat bertutur dengan baik. ;alau

  bagaimanapun, dalam ujian-ujian yang dijalankan, dia dapat memahami perintah seperti

  K$mbil kotak ituLG dan Kasukkan ke dalam botolG, dan di samping itu dia boleh

  menjawab soalan mengenai cerita-cerita yang didengarnya. #ni menjelaskan prinsip

  penting bahawa kemahiran memahami itu mendahului kemahiran bertutur. Bukan itu

  sahaja, bahkan ia lebih mudah dan lebih dasar. Dengan lain perkataan, ada sesuatu yang

  istimewa dalam pertuturan yang dapat kita fahamkan sebagai pengetahuan berkenaan

  dengan sesuatu bahasa, yang mungkin sudah wujud semasa awal dalam kehidupan kanak-kanak lagi. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak

  itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun.

  4etelah mencapai peringkat itu maka, bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah

  lengkap dalam serba serbinya. emang betul bahawa kanak-kanak, bahkan orang dewasa

  sendiri masih terus belajar. *etapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya,

  atau peluasan dari segi pemakaian, atau sesuatu makna yang baharu sahaja. 4ebenarnya,

  dari segi nahunya, bahasa itu sudah cukup lengkap, tetapi pemerolehan lain akan terus

  berlaku.

  19|

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  20/21

  BIBLIO)RAFI

  %. +ali6a +am6ah, oy .4amuel, afidah astawi !0d.", hildren ingle-0ord 'eech. hichester, >ngland8 ;iley.

  &. Berk, 2. >, !0

 • 8/10/2019 216757446 Pemerolehan Bahasa Kanak Kanak

  21/21

  %