11 Poslovni Sustavi i Poslovni Procesi Modeliranje i Reinzenjering 11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poslovni Sustavi i Poslovni Procesi Modeliranje i Reinzenjering

Text of 11 Poslovni Sustavi i Poslovni Procesi Modeliranje i Reinzenjering 11

 • POSLOVNI SUSTAVI I POSLOVNI PROCESI- MODELIRANJE I REININJERINGProf.dr.sc. Marijan CingulaDoc.dr.sc. Robert Fabac

 • PROJEKTIRANJE MODELA NOVE ORGANIZACIJEfaze u provedbi projektiranja modela:Plan projektiranjaIzrada projekta organizacijeTestiranje projektiranog rjeenjaElaboriranje projektiranog rjeenja

  Projektiranje ... Izrada modela

 • Aspekti u projektiranju organizacijeVie aspekata u tretmanu projektiranja organizacije (Buble)- tri temeljna aspekta (nisu iskljuivi)

  (A) Sustavni (sistemski) pristupAnaliza odnosa: sustav-okolinaUlazni i izlazni vektor, funkcija sustava (odziv na pobudu...), elementi sustava Matematiki model optimalizacija sustava(B) Egzaktni formalizirani pristupMetode operacijskih istraivanja, operations managementOptimalna alokacija resursa ?simulacijske metode, teorija igara, analiza odluivanja, transportni problem, teorija ekanja (redova) itd.

 • Aspekti u projektiranju organizacije(C) kombinacija ekonomske teorije i organizacijskih principaModeliranje makroorganizacije poduzeaMakro-okvir razmatranja organizacije, osnova u projektiranju strukturalne komponente: sloenost (prostorna diferencijacija), formalizacija, centralizacija osnovne forme (strukture):Unitarno poduzee (funkcijska organizacijska struktura...), Divizijsko poduzee ...

  Bilo koji izolirani pristup-Nedovoljno obuhvatan... Metodika OP ~ ne (A)Business Systems, Business Process Noviji alati

 • Organizacijsko projektiranje- ciljevi, misijaORGANIZACIJSKOPROJEKTIRANJEDIZAJNORGANIZACIJE,POSLOVNI PROCESIPROJEKTIRANJE-SOFTVERSKI ALATIMETODIKAPROJEKTIRANJACiljevi...

 • POSLOVNO MODELIRANJE

 • Sustavi kroz razine promatranjaBusiness SystemsRealan sustav tvornica, pogon, sektor, sluba, odjel, ...Apstraktan sustav proces, funkcija, modelPOSLOVANJE skup procesa i funkcija u nekoj smislenoj vezi i redosljedu (tehnologija, hijerarhija) ljudi koji obavljaju procese i funkcije uz uporabu resursa

 • Odnosi meu razinama promatranjaOrganizacijske jedinice (realan sustav) poslovne funkcije (apstraktan sustav)

  Procesi (transfunkcijski) resursi (dostupnost i ogranienja)

  Ljudi (odnosi, hijerarhija) organiziranje, ustrojavanje, menadment (upravljanje, poslovoenje)

 • PRIMARNE FUNKCIJE:

  UNUTARNJA LOGISTIKA, PROIZVODNJA, MARKETING I PRODAJA, VANJSKA LOGISTIKA, SERVISPOTPORNE FUNKCIJE:

  NABAVA, FINANCIJE, RAZVOJ TEHNOLOGIJE, UPRAVLJANJE LJUDIMA, MENADMENT, STRATEGIJSKO PLANIRANJEPOSLOVNI PROCESPodjela poslovnog procesa na funkcije (M. Porter)

 • Organizacijske jedinice i poslovne funkcijeORGANIZACIJSKA JEDINICA - aORGANIZACIJSKA JEDINICA - bORGANIZACIJSKA JEDINICA - cORGANIZACIJSKA JEDINICA - dPOSLOVNA FUNKCIJA - APOSLOVNA FUNKCIJA - BPOSLOVNA FUNKCIJA - DPOSLOVNA FUNKCIJA - EOrganizacijski potencijal (Buble)... iri/ui...

 • OBLIKOVANJE POSLOVNOG MODELACilj je prikaz, vizualizacija, bolje razumijevanjePomo pri strukturiranju, konstruiranjuPoslovni reininjering, poboljanje procesa, automatizacija procesaPOJAM poslovnog modela- POJEDNOSTAVLJENI PRIKAZ POSLOVANJA

 • OBLIKOVANJE POSLOVNOG MODELA (I.)SUBJEKTI MODELIRANJA i njihove zadae:

  VLASNIK (OWNER) POSTAVLJA CILJEVE I OSIGURAVA RESURSEORGANIZATOR (BUSINESS MODELER) OBLIKUJE STRUKTURU, PROCESE I RASPOREUJE RESURSE TAKO DA POSTIGNE CILJEVEPROJEKTANT (SYSTEM DEVELOPER) PRILAGOUJE, OBLIKUJE I RAZVIJA INFORMACIJSKI SUSTAV KOJI PODUPIRE POSLOVANJE

 • OBLIKOVANJE POSLOVNOG MODELA (II.)PREGLEDI INFORMACIJE O JEDNOM ILI VIE POSEBNIH ASPEKATA, ZANEMARUJE SVE DETALJE NEVANE ZA SPECIFINO MOTRITEDIJAGRAMI POKAZUJU SPECIFINE DIJELOVE STRUKTURE ILI ODREENU SITUACIJU

  OBJEKTI (REALNI I APSTRAKTNI) I PROCESI (FUNKCIJE MODIFICIRAJU OBJEKTE S CILJEM STVARANJA NOVIH OBJEKATA) - U DIJAGRAMU POKAZUJU ODREENI KONCEPT I ODNOSE

 • OBLIKOVANJE POSLOVNOG MODELA (III.)MODELIRANJE JE POTAKNUTO NEKOM SVRHOM: MODEL ZGRADE TREBA PRIVUI KUPCE MODEL POSLOVANJA TREBA OMOGUITI LAKE RAZUMIJEVANJE PROCESA I POSTIZANJE POBOLJANJA U FUNKCIONIRANJURAZLIKUJU SE MODELI ZA ISTRAIVANJE I --MODELI ZA SPECIFIKACIJU SPECIFICATION TOOL = APLIKATIVNISVRHA MODELIRANJA ODREUJE DETALJIZIRANJE PARCIJALNI I GLOBALNI PRISTUP

 • UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)POSTUPAK KOJI SE OD 1997. PRIMJENJUJE U IZRADI SOFTVERA ZA POTPORU POSLOVANJU

  SASTOJI SE OD RAZLIITIH TIPOVA DIJAGRAMAPRIKAZUJU STATINE ILI DINAMINE SASTAVNICE POSLOVNOG SUSTAVA STANDARDIZIRANO OPISUJE PROCESE REDOSLJED AKTIVNOSTI, REZULTAT AKTIVNOSTI, NAIN NADZIRANJAORIJENTIRAN NA OPIS KORISNOSTI (UPORABE) NEKE FUNKCIJE ZA POJEDINE KORISNIKE U ODREENOJ ULOZI USE-CASE MODELING

 • OBLIKOVANJE MODELA POSLOVNOG SUSTAVA POMOU UML-AKAKAV JE ODNOS IZMEU POJEDINIH SUDIONIKA ? Interakcije?OD KOJIH AKTIVNOSTI SE SASTOJI NJIHOV POSAO?TO SU CILJEVI POJEDINIH IZVRITELJA?TKO JO NEIZRAVNO SUDJELUJE LJUDI, (POD)SUSTAVI, RESURSI ?PO KOJIM SE PRAVILIMA ODVIJAJU AKTIVNOSTI?MOGU LI IZVRITELJI BITI UINKOVITIJI?

 • OBLIKOVANJE MODELA POSLOVNOG SUSTAVA POMOU UML-ASimboli, dijagrami UML-a UML... kao common languageEliminiraju odvojenost perspektiva developera, poslovnih menadera, kupacaUML opisuje poslovne procese strukturalno i dinamikiPomo u razumjevanju problemaPerspektiva usmjerenja na korisnika/kupcaShvaanje vanjskog izgleda sustava koji se kreira

 • MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESAUML- vie se koristi za potrebe sistemskog dizajna i softverskog ininjeringane toliko za opis i modeliranje procesaBusiness Process Modeling Notation (BPMN)Prihvaeni standard za oblikovanje i modeliranje poslovnih procesa

  ... Procesni pristup u teoriji organizacije/stratekom menadmentu

 • POSLOVNI PROCESIO procesima (HJ Harrington, 1991)-Svaki posao sastoji se od procesaSvi procesi sadre akcije, konzumiraju resurse, imaju inpute i daju output-eSvi procesi koji proizvode vrijednost imaju transformacijsku aktivnost zvanu radPoslovna produktivnost je direktno mjerljiva na razini radnih procesaSvi procesi mogu se poboljati a kriteriji se ustanovljuju prema korisnicimaLjudi bliski procesima imaju dobru poziciju da ih poboljaju....

 • RAZLOZI ZA MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESABOLJE RAZUMIJEVANJE GLAVNIH SASTAVNICA POSLOVANJA (JASNA SLIKA ODNOSA... DOBRO SLUI I ZA TRENING OSOBLJA) PODLOGA ZA IZRADU DSS-a PODLOGA ZA POBOLJANJE POSTOJEIH AKTIVNOSTI I STRUKTUREPODLOGA ZA POSLOVNO PLANIRANJE (POKAZUJE STRUKTURU BUDUIH AKTIVNOSTI) PROVJERA BUDUIH MODELA (ZA BENCHMARKING) ELIMINACIJA SUVINOGA (OUTSOURCING)

 • MODELIRANJE POSLOVNOG PROCESA (I.)PODUZEE JE SLOENI SUSTAV SASTAVLJEN OD HIJERARHIJSKI ORGANIZIRANIH ODJELA I NJIHOVIH FUNKCIJA ODNOS ORGANIZACIJSKIH JEDINICA I POSLOVNIH FUNKCIJA NIJE JEDNOZNAANZA DOKUMENTIRANJE ORGANIZACIJSKIH ODNOSA KORISTE SE GRAFIKONI I KARTE KOJI NE MOGU PRIKAZATI SVE POSTOJEE ODNOSE I PROCESE NPR.- RAZVOJ NOVOG PROIZVODA UTJECAT E NA SVE ODJELE itd.

 • MODELIRANJE POSLOVNOG PROCESA (II.)POSLOVNI PROCESI, RESURSI, PRAVILA PO KOJIMA SE IZVODE AKTIVNOSTI, CILJEVI I POTEKOE U NJIHOVU OSTVARIVANJU NE MOGU SE PRIKAZATI TRADICIONALNIM ORGANIZACIJSKIM SREDSTVIMABITNI ZA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

  HIJERARHIJSKI I PROCESNO ORIJENTIRANI MODELI

 • MODELIRANJE POSLOVNOG PROCESA (III.)POSLOVNI PROCES (MODELIRANJE...) NIZ AKTIVNOSTI KOJE SU MEUSOBNO OVISNE U TROENJU RESURSA, A USMJERENE SU NA POSTIZANJE CILJEVAMODEL POSLOVNOG PROCESA NIKAD NIJE POTPUN UVIJEK MOGUE NJEGOVE RAZLIITE INTERPRETACIJENpr. KAKO PRIKAZATI RIZIK U MODELU?KLJUNE AKTIVNOSTI I CILJEVI MORAJU BITI PRIKAZANI PREMDA TO U BUDUNOSTI MOE BITI PROMIJENJENO

 • OBLIKOVANJE I MJERENJE RADA

 • Oblikovanje radapristupi oblikovanju zadataka (task)Ovdje jednako vana uinkovitost i djelotvornost-Kao i za operacije, proceseDjelatnik-Da bude predvidljiv, manje fleksibilanPodjela rada- standardizacijaZadatak-Unutra kompetencija operatera, opreme, materijalnih resursa

 • Oblikovanje rada- SREDIMMetoda--postojea praksa - poboljanjaPozitivne promjene kroz metodologiju SREDIM-

  Select- odabir podruja ili aktivnosti za izuavanjeIndikator- loija kvaliteta, nii output, zastoj...Record- biljee se detalji aktivnostiReprezentativni uzorak performansi zadatka (statistiki zadovoljavajui)Examine- zabiljeeno se paljivo analizira

 • Oblikovanje rada- SREDIMmetodologija SREDIM-Develop- analizom se razvijaju poboljane procedureTestiraju se i usporeuju s postojeom praksomInstall- instaliraju se izmjenjene procedurePiu se manuali, obuava se osobljeMaintain- nepredvidljivi problemi pojavljuju se s novim procedurama

  Potrebna suradnja menadmenta i radne snage za uspjenu implementaciju metodologije

 • Oblikovanje radaIspitivanje i razvojDijelovi procesa propituju se kroz pitanja:Svrha (to se radilo, zato, alternative, to treba raditi), mjesto, niz zadataka, osoba, pomo sredstavaReduciranje transporta i kanjenja (delay)Ergonomijakola ljudskih resursaObogaivanje posla- da bude zanimljiviji, izazovan...Timski rad i delegiranje odgovornosti; bolja motivacija...Zapisi kretanja

 • Oblikovanje radaAutomatizacijaU proizvodnjiU uslugamaZapisi kretanjaMaksimalno iskoritenje prostora, minimalno nepotrebno kretanje, dostup procesima i operativnom odravanjuMjerenje radaIzuavanje vremena

 • Oblikovanje rada- BPRReininjering poslovnih procesa (BPR)-Top-down redizajn najeeGlavne ideje BPR-a:Usredotoenost na procesni tok svega potrebnog da se ostvare eljeni ishodiRadikalno promiljanje procesa s tendencijom postizanja dramatinog poboljanjaMinimalizacija broja odvojenih funkcija/procesa

  Potekoe jer- kree se od slomljenih procesa; otpori zbog procedura izvjeivanja, kontrole i sl.

 • REINENJERING POSLOVNIH PROCESA

 • Reinenjering poslovnih procesa- sadrajININJERING POSLOVNIH SUSTAVA

  OSNOVNI PRINCIPI I KONCEPTI REINENJERINGA POSLOVNIH PROCESA

  PROVOENJE REINENJERINGA POSLOVNIH PROCESA

  NEKI USPJENI PRIMJERI

 • GLAVNI DIJELOVI (USPJENE) ORGANIZACIJE ProcesiLjudiTehnologija

  reininjering i sastavnice reininjering

 • Ininjering poslovnih sustava kljune rijei ...strateki cilj business-a je zarada prihoda na uloeni kapital i ako u nekom sluaju prihod dugorono ne zadovoljava tada- nedostatak mora biti ispravljen ili aktivnost treba prekinuti, zamijeniti s uspjenijom. (Sloan, CEO General Motors 1923-46)Sustavi ~Ininjering? Vjetina razvitka i izvrenja praktine aplikacije znastvenih spoznaja u svrhu oblikovanja proizvoda ili procesa.

 • Ininjering poslovnih sustavaIninjering poslovnih sustava--Metoda za prepoznavanje, definiranje te implementaciju promjena.

  Ostvarenjem prikladne veze izmeu stratekih i operativnih znaajnih okolnosti, menadment moe biti sposoban poduprijeti ispunjenje stratekih namjera.

  Planirane strateke promjene koje koriste tehnike ininjeringa poslovnih sustava omoguuju strukturirani pristup menadmentu promjena.

 • Ininjering poslovnih procesa kao metoda organizacijske transformacijeModel ininjeringa poslovnih sustava (GH Watson)Kritini procesi koji se trebaju mijenjatiMMap- output analize mjerenja zahtjeva svakodnevnih aktivnostiProblematini radni procesi, mogunost resursa...

  ENTERPRISE MODEL

  PROCESS ANALYSIS

  MEASUREMENT MAP

  PROCESS BENCHMARKING

  PROBLEM SOLVING

  PROJECT MANAGEMENT

  TECHNOLOGY ASSESSMENT

  CRITICAL PROCESSES

  PROBLEM PROCESSES

 • Ininjering poslovnih procesa kao metoda organizacijske transformacijeFaza analize procesa- zahtjevi kupaca i poslovni ishodi procesa se odreuju, proces se dokumentira (slijed dogaaja, kontrolne toke...)Benchmarking P- Usporedbe, gaps, mogunosti poboljanjaP Solving model- Strukturiranje projekta poboljanja procesa, uz skup rjeenja

  ENTERPRISE MODEL

  PROCESS ANALYSIS

  MEASUREMENT MAP

  PROCESS BENCHMARKING

  PROBLEM SOLVING

  PROJECT MANAGEMENT

  TECHNOLOGY ASSESSMENT

  CRITICAL PROCESSES

  PROBLEM PROCESSES

 • Reininjering poslovnih procesa- osnovni principi i konceptiReinenjering poslovnih procesa je fundamentalno promiljanje i radikalni redizajn poslovnih procesa tako da se dobiju dramatina poboljanja performansi, kao to su- trokovi, kvaliteta, usluga i brzina.

 • Kontinuirano poboljavanje procesa i reinenjering- razlikeNajvea razlika izmeu metode kontinuiranog poboljavanja procesa i metode reinenjeringa postoji-na poetku (da li se ide od postojeih procesa ili se isti potpuno zanemaruju) na kraju, u dobivenoj veliini promjene.

 • Razlozi za provoenje reinenjeringa poslovnih procesa Ostvarivanje radikalne prednosti organizacije u odnosu na konkurencijuto kupac oekuje od nas? to i kako treba promjeniti da bi se zadovoljili zahtjevi kupca?

 • PROVOENJE REINENJERINGAVanija pitanja

  Da li ostaviti postojee procese, da budu osnova novih ili ih mijenjati?Razumijevanje postojeih procesa? Da li ih razumijeno?Da li treba izgraditi radikalno nove procese?Da li zapoeti organizaciju od poetka?

 • Koraci kod provoenja reininjeringaZapoinjanje organizacijske promjeneIzgradnja organizacije za reinenjeringIdentificiranje prilika za reinenjering poslovnih procesaRazumijevanje postojeih procesaReinenjering procesaIzrada plana novog poslovnog sustavaProvoenje transformacije

 • Greke u provoenju reininjeringaTroenje velikih novaca na novu tehnologiju bez razmiljanja o procesima u kojima se ona primjenjuje

  Vanjskoj konzultantskoj firmi se daje zadatak reinenjeringa vlastite organizacije

  Neukljuivanje vanjske konzultantske firme

  Nesposobnost odreivanja kljunih toaka u osnovnim poslovnim procesima

  Neosiguravanje pravih i/ili dovoljnih sredstava za projekt reinenjeringa

 • Faktori za uspjeno provoenjesponzorstvo vieg menadmenta i njegovo ukljuivanje u projektstrateko usmjeravanje u stratekom smjeru organizacijeprihvatljiva poslovna prezentacija o razlozima za promjenu sa mjerljivim ciljevimaprokuana metodologija koja ukljuuje viziju procesa efikasno upravljanje promjenom uz poticanje transformacije kulturevlasnitvo nad procesom, spojiti vlasnitvo sa odgovornousastavljanje tima za reinenjering, s obzirom na veliinu tima i znanje

 • Primjer 1: Ford prije reinenjeringa

  Nabava

  Dobavlja

  Primanje robeNarudbenice

  Odjel za plaanje raunasreivanje i plaanje

  Primljena roba

  Primke

  1) Narudbenica2) Kopija narudbenice7) Raun10) Plaanje5) Primka3) Zapis6) Zapis8) Zapis9) Sreivanje9) Sreivanje9) Sreivanje4) Otpremnica

 • Primjer 1: Ford poslije reinenjeringa

  Nabava

  DobavljaBP narudbi

  Sustav za plaanje rauna1) Narudbenica7) Plaanje6) Periodika provjera5) Dozvola za plaanje4) UpitPrimanje robe i provjera3) Isporuka robe2) Zapis narudbenice

 • Primjer 2: Kodak prije reinenjeringa Razvoj proizvoda

  Skica dizajna

  Izrada

  Specifikacija proizvoda

  PROIZVODNJASpecifikacija proizvodaPlan proizvodnjeAuriranjeOslanja se naSkica plana proizvodnje

  AuriranjeOslanja se naVRIJEME

 • Primjer 2: Kodak poslije reinenjeringa Dizajniranje proizvoda

  BP razvoja proizvoda(CAD/WSS)

  Dizajniranje proizvodnje

  PROIZVODNJA

  UpitKonaan plan proizvodnjeVRIJEMEAuriranje skice specifikacije proizvoda

 • Raunovodstvena evidencijaTrina komunikacijaProizvodnja i logistikaProces stjecanja ukupnog prihodaIstraivanje tritaNabavaPrimanje narudbiProdajaBriga o kupcuOtvaranje radnog nalogaProizvodnjaKontrola kvaliteteSkladitenjeOtpremaEvidencija narudbiPregled skladitaSlanje raunaKnjienje potraivanjaNaplata

 • DivizijaKlasian prikaz postojeeg poslovnog procesa u nekoj organizacijskoj jedinici

 • DivizijaPrikaz redizajniranog poslovnog procesa nakon intervencijeKupciDruga organizacijska jedinicaDobavljaiOutsorcing

 • Porterov lanac aktivnosti-trokova

 • Pitanja za ponavljanje:Poslovni sustav i razine njegovog promatranja.Primarne funkcije i potporne funkcije poslovnog procesa.Subjekti modeliranja pri oblikovanju poslovnog modela.Navedite znaajke UML-a.Razlozi modeliranja poslovnih procesa.Metodologija SREDIM u oblikovanju rada.Utjecajni pristupi i metode te njihova primjena u oblikovanju rada.Ininjering poslovnih sustava.Model ininjeringa poslovnih sustava.Reininjering poslovnih procesa.Koraci kod provoenja reninjeringa.Greke u provoenju reininjeringa.Porterov lanac aktivnosti-trokovi.