Funkcionalno modeliranje

 • View
  239

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Funkcionalno modeliranje

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  1/51

  FUNKCIONALNO

  MODELIRANJE

  FUNKCIONALNA

  DEKOMPOZICIJA

  DEFINISANJEZAHTJEVA

  KORISNIKA

  1

  1.1 1.2

  TEHNIKI

  PREDUSLOVI

  1.3

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  2/51

  FUNKCIONALNO MODELIRANJE

  Funkcionalno modeliranje omoguujedekomponovanje poslovnih funkcija i

  planiranje potrebnih resursa zarealizaciju funkcija.

  Funkcionalno modeliranje je vezano za

  koritenje IDEFO tehnike.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  3/51

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  4/51

  IDEFO funcionalni model

  IDEFO funcionalni model se sastoji odhijerarhijskog niza dijagrama koji postepeno

  prikazuju sve vie detalja o funkcijama injihovoj meuvezi (interface) sa ostalimdijelovima sistema.

  IDEFO modeliranje omoguuje analizu

  osobina odreenog poslovnog procesa radinjegovog maksimalnog unapreenja.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  5/51

  Razlozi za IDEFO funkcionalnomodeliranje

  Koristi se kao dokumentacija i upustvo zaopis kompleksnih poslovnih procesa.

  Omoguava brze organizacione promjenejer omoguava uvid u kritine aktivnostikoje treba izvesti sa odgovarajuimresursima

  Koristi se kao prototipski pristupfunkcionalnom modeliranju gdje se na brz ijednostavan nain provjeravaju alternativneideje.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  6/51

  Aktivnost:Funkcionalna dekompozicija

  FUNKCIONALNA

  DEKOMPOZICJA

  DEFINISANJEGRANICASISTEMA

  DEFINISANJESTABLA

  AKTIVNOSTI

  1.1

  1.1.1 1.1.2

  VERIFIKACIJASTABLA

  AKTIVNOSTI1.1.3

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  7/51

  Aktivnost:Definisanje granica sistema

  Aktivnost Definisanje granicasistema je vezana za nabrajanje

  objekata koji e u sljedeemkoraku biti po hijerarhiji povezani ustablo aktivnosti.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  8/51

  Aktivnost:Definisanje granica sistema

  U okviru utvrivanja granica sistematreba jasno definisati ciljeve koji moraju

  da sadre sljedee elemente: zato se proces modelira;

  ta e proces da prikae;

  ta e korisnik modela napraviti sa njim;

  emu slui model.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  9/51

  Aktivnost:Definisanje granica sistema

  Slijedea pitanja treba postaviti: koji su zadaci na datom radnom mjestu;

  koji je redosljed izvoenja koraka; kako se izvodi kontrola;

  koji se resursi koriste.

  Dakle, treba identifikovati zadatke svakog

  zaposlenog i shvatiti odnose izmeuzadataka. Za ove aktivnosti se koristigrafiki jezik IDEFO.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  10/51

  Grafiki jezik IDEFO

  Grafiki jezik IDEFO opisuje metodufunkcionalne dekompozicije preko skupadijagrama.

  Dijagrami se sastoje od pravogaonika kojipredstavljaju neki dio cjeline. Povezani suusmjerenim linijama koje predstavljaju vezeizmeu dijelova.

  Postoje tri vrste IDEFO prikaza: grafiki tekstualni i rijenik (glossary).

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  11/51

  Sintaksa grafikog jezika IDEFO

  Sintaksu grafikog jezika IDEFO inepravougaonici (boxes), strelice

  (arrows) i pravila (rules). Pravougaonici predstavljaju aktivnosti,

  definisane kao funkcije, procesi i

  transformacije. Svaki pravougaonikima naziv i broj u okviru granicapravougaonika.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  12/51

  Strelice (Arrows)

  Strelica se sastoji od jedne ili vie linija sa vrhomstrelice na jednom kraju.

  Strelice mogu biti pravolinijske ili savijene pod

  uglom od 90 stepeni i mogu se ravati ili spajati. Strelice predstavljaju podatke ili objekte vezane za

  aktivnosti.

  Svaka strelica je definisana nazivom (imenicom).

  One ne znae samo tok ili sekvencu ve prenosepodatke ili objekte vezane za posmatranu aktivnost.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  13/51

  Pravougaonik

  Aktivnost definisana u okviru pravougaonika ima trikarakteristike: naziv;

  vremensku dimenziju;

  rezultat rada. Za naziv aktivnosti se koristi aktivan glagol ili

  glagolska fraza koja opisuje funkciju.

  Broj se koristi da bi bio prepoznat predmet opisa

  pravougaonika u pridruenom tekstu.

  NAZIVAKTIVNOSTI

  1

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  14/51

  Strelice (Arrows)

  Pravolinijske strelice Strelica zaokrenuta za

  90 stepeni

  Ravanje strelica Spajanje strelica

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  15/51

  Pozicija strelica i uloge

  Strelice sa lijeve strane pravougaonika se definiu kaoULAZI (INPUT);

  Strelice koje ulaze u pravougaonik odozgo se definiu kao

  KONTROLE (CONTROL);

  Strelice koje izlaze iz pravougaonika na desnoj strani

  predstavljaju IZLAZE (OUTPUT);

  Strelice na donjoj strani pravougaonika predstavljaju

  MEHANIZME. Strelice okrenute prema goreidentifikuju znaenje koje podrava izvrenje aktivnosti.Strelice mehanizma koje su okrenute nadolje definiuse kao strelice POZIVA (CALL ARROWS).

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  16/51

  ICOM DIJAGRAMI

  Imajui u vidu englesku notaciju dijagrami se zovu

  ICOM dijagrami:I - INPUT, neto to se upotrebljava u aktivnosti;CCONTROL, kontrole ili uslovi izvoenjaaktivnosti;

  O - OUTPUT, rezultat izvoenja aktivnosti;M - MEHANIZAM, neto to se koristi uaktivnosti ali se ne mijenja.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  17/51

  Pozicija strelica i uloge

  Naziv aktivnosti

  Kontrola

  Ulaz Izlaz

  Mehanizam Poziv

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  18/51

  Ulazna strelica

  Ulazna (Input) strelica predtsvalja materijal ili informaciju koja sekoristi ili transformie radi definisanja izlaza (output). Dozvoljava semogunost da odreene aktivnosti ne moraju imati ulazne strelice.

  Kotrolne (Control) strelice reguliu kako, kada i da li e se aktivnostizvesti, odnosno kakvi e biti izlazi (Output). Svaka aktivnost moraimati najmanje jednu kontrolnu strelicu.

  Izlazne (Output) strelice su materijali ili infomacije stvoreneaktivnou. Svaka aktivnost mora imati najmanje jednu izlaznu(Output) strelicu.

  Strelice mehanizama su izvori koji izvode aktivnosti, a sami se netroe. Mehanizmi mogu biti: ljudi, maine i / ili oprema. Poslobodnoj volji projektanta, strelice mehanizama mogu biti izostavljeneiz aktivnosti.

  Strelica poziv (Call) specifini je sluaj strelice mehanizma i onaoznaava da pozivajui pravougaonik nema vlastiti detaljniji dijagram,ve daje detaljniji prikaz izveden na nekom drugom pravougaoniku uistom ili nekom drugom modelu. Imenuju se brojem dekompozicionogdijagrama, koji sadri pozvani pravougaonik zajedno sa brojempozivnog pravougaonika.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  19/51

  Konteksni dijagram

  Konteksni dijagram je definisan jednimpravougaonikom koji predstavlja granicu modelakoji se prouava. U tom sistemu i van njega tekuinformacije preko strelica.

  Konteksni dijagam je najvii nivo apstrakcije koji sedekompozicionim dijagramima prevodi u nii nivoapstrakcije. Aktivnost A0 koja se pojavljuje ukontekstnom dijagramu opisuje okvire modela i mora

  biti odreena aktivnom glagolskom frazom, kao npr.praenje isplata. Preporuuje se da treba poeti od definisanja izlaznih

  strelica, pa se pomjerati prema ulaznim,mehanizmima i kontrolama.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  20/51

  Kontekstni dijagram

  Granice modela se definiu da bi se znalo gdjetreba stati sa modeliranjem. irina modela jevezana za definisanje konteksnog dijagrama

  sa oznakom A0 i prvog nivoa dekompozicijekoji nosi oznaku A1.

  Dubina modela se definie nivoimadekomponovanja, gdje se definiu nivoidetaljnosti. Dekompozicija ide do mogunostidefinisanja programskih modula koji se moguopisati dijagramima toka podataka, tzv. DataFlow Dijagram (DFD).

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  21/51

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  22/51

  Aktivnost 1.1.2. Definisanje stabla aktivnosti

  Korijen stabla (najvii vor stabla) sadri polaznuaktivnost, dok listovi, tj. vorovi koji nemaju

  potomke, sadre aktivnosti ije je rjeavanje relativnojednostavno. Rjeavanjem svih podreenih aktivnosti

  iz listova rijeena je i polazna sloena aktivnost. Aktivnost na vrhu (root) uvije je oznaena sa 0.

  Brojevi se koriste da bi prikazali koliko detaljasadri aktivnost. Npr. Aktivnost A0 je dekomponovana(razdvojena) na 1,2,3 itd. Aktivnost A1 je

  dekomponovana u 11, 12, 13 itd. Nadreena aktivnost se zove roditelj (parent) a

  podreene aktivnosti su djeca (childs). Razbijanjeaktivnosti roditelj na svoju djecu treba da ima oddvije do est podreenih aktivnosti. Ako je vie od6 podreenih aktivnosti to znai pokuaj da sesmjesti previe detalja na jedan nivo.

 • 8/10/2019 Funkcionalno modeliranje

  23/51

  Aktivnost 1.1.3. Verifikacija stabla aktivnosti

  Aktivnost 1.1.3. Verifikacija stabla aktivnosti veoma je vanajer je to strateki momenat, tj. odluka rukovodstva da li je toono to se eli postii reinnjeringom poslovnih procesa.

  Ovaj elemenat se mora razmatrati prilikom klasinog nainauvoenja dokumenata za obezbjeenje kvaliteta, postandardu ISO 9000.

  Verifikaciono tijelo treba da stalno kontrolie rad strunogtima. Ono ne mora da bude stalnog sastava: u zavisnosti odsadraja koji se verifikuje, ono moe da ima ui ili iri sastav.

  Bitno je uestvovanje dijela rukovodstva u izradi projekta. Nakon verifikacije stabla aktivnosti od strane top

  menadmenta pristupa se definisanju zahtjeva korisn