Click here to load reader

(101) Styczeń 2002

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of (101) Styczeń 2002

 • WIADOMOCI UCZELNIANE 5(101) stycze 2002 3

  Wywiad z

  W praktyce zawsze szczeglny problem stanowi moliwie jak najdokad-niejsza lokalizacja wystpujcych zwar w dugich, liczcych dziesitkiisetki kilometrw, liniach najwyszych napi. Stosowane dotychczasmetody umoliwiaj lokalizacj ze stosunkowo nisk dokadnoci odkilku do kilkunastu procent w odniesieniu do caej dugoci linii.

  Podpisa Pan Profesor umow li-cencyjn na sprzeda oprogramowa-nia sucego do lokalizacji zwar wliniach wysokiego napicia, w skaliuczelni jest to pierwsze tego rodzajuosignicie, prosz przedstawi sze-rzej, co kryje si pod okreleniem pakiet Alfa.

  Pakiet Alfa to zestaw specjalizowa-nych programw komputerowych,umoliwiajcy kompleksow analiz za-rejestrowanych przebiegw prdw inapi oraz dziaania automatyki zabez-pieczeniowej w stacjach transformatoro-wo-rozdzielczych wysokiego napiciapodczas zakce zwarciowych wystpu-jcych na liniach elektroenergetycznych110 kV, 220 kV i 400 kV poczonych ztymi stacjami.

  Zintegrowany pakiet identyfika-cji Alfa mieci si w krgu Pana dzia-alnoci naukowej, ktra teraz znaj-dzie zastosowanie praktyczne, jak sze-rokie bdzie wykorzystanie tego opro-gramowania?

  W ostatnich latach komputeryzacjastacji wysokiego napicia koncentrujesi na wyposaaniu ich w nowoczesnerejestratory przebiegw zakce zwar-ciowych, ktrych oprogramowanieumoliwia, oprcz wizualizacji tychprzebiegw oraz identyfikacji wybra-nych parametrw zwarciowych, wyzna-czanie odlegoci od stacji do miejscazwarcia na linii czyli lokalizacj miej-sca zwarcia. Krajowy system elektro-energetyczny to midzy innymi dziesit-ki stacji i linii wysokiego napicia o du-goci kilku tysicy kilometrw. W prak-tyce zawsze szczeglny problem stano-wi moliwie jak najdokadniejsza loka-lizacja wystpujcych zwar w dugich,liczcych dziesitki i setki kilometrw,liniach najwyszych napi. Stosowanedotychczas metody umoliwiaj lokali-

  Pierwsza umowa licencyjna na sprzeda oprogramowaniaZ prof. dr. hab. in. Jerzym Wrblewskim z Katedry Elektroenergetyki WEiArozmawia Krystyna Duda

  zacj ze stosunkowo nisk dokadnoci od kilku do kilkunastu procent w od-niesieniu do caej dugoci linii. Im lo-kalizacja zwar jest dokadniejsza, tymkrtszy okres czasu potrzebny jest spe-cjalistycznym ekipom na dotarcie domiejsca uszkodzenia linii, naprawy liniii ponownego wczenia jej do normal-nej eksploatacji. Pakiet Alfa zawieraoprogramowanie zapewniajce lokaliza-cj zwar na liniach wysokiego napiciaze znacznie wysz dokadnoci nistosowane dotychczas programy lokali-zacji. Tu tkwi wic jego warto i zna-czenie w praktyce.

  Jakie korzyci przyniesie uczelniczy wydziaowi sprzeda pakietu?

  Kade nowe rozwizanie przynosizwykle korzyci. Jedne s wymierne,przekadajce si na konkretne material-ne dobra, inne jak w przypadku pa-kietu Alfa niesie wicej korzyci nie-wymiernych. Poytek pyncy z tego no-watorskiego rozwizania przejawia siprzede wszystkim poprzez wczenie sido nurtu rozpowszechniania nowychtechnologii w przemyle drog sprzeda-y licencji na oprogramowanie kompu-terowe. Dodam, e nurt ten nabiera co-raz wikszego znaczenia. Trudno niedostrzec take wkadu w rozwj wkomputeryzacji elektroenergetyki krajo-wej i zagranicznej.

  Z jak firm zesp kierowanyprzez Pana Profesora, wsppracowaw zakresie sprzeday wynikw swoichbada?

  Badania nad optymalizacj metod irodkw lokalizacji zwar w liniachwysokiego napicia prowadz od wielulat. W ostatnich latach szczegln uwa-g zwrciem na nowe moliwoci, ja-kie daj techniki wywodzce si zesztucznej inteligencji, szczeglnie syste-mw ekspertowych i sieci neuronowych.

  Przechodzc do fazy budowy oprogra-mowania utworzyem zesp, w skadktrego wchodzi mgr in. Andrzej W-czyk specjalista z zakresu elektroener-getycznej automatyki zabezpieczeniowejoraz mgr in. Krzysztof Mainka spe-cjalista z zakresu zastosowa informaty-ki w automatyce zabezpieczeniowej.Uzyskane wyniki pozwoliy na nawi-zanie, przed dwoma laty bezporedniejwsppracy z firm QUESTPOL. Firmata ma bogate dowiadczenie w projek-towaniu, budowie i wdroeniach stacyj-nych, a take komputerowych systemwrejestracji przebiegw zakce zwarcio-wych w liniach wysokiego napicia. Zpraktycznego punktu widzenia pakietAlfa stanowi istotny komponent opro-gramowania zwikszajcy walory uyt-kowe nowej generacji rejestratorw pro-dukowanych przez firm QUESTPOL.

  Katedra Elektroenergetyki posia-da zapewne wysokiej klasy stanowiskabadawcze, ktre pozwoliy na opraco-wanie specjalistycznego oprogramowa-nia, czy sprzeda pakietu Alfa stanowiju fina tego etapu pracy, a moe przy-gotowywany jest ju kolejny?

  Jedn z waniejszych cech charak-teryzujcych warunki pracy w KatedrzeElektroenergetyki jest swoboda w dobo-rze tematyki badawczej i sposobw re-alizacji bada naukowych. Przykadem

  Cig dalszy na stronie 5

 • 4 Politechnika Opolska

  Z prac SenatuOtwierajc 12 grudnia 2001 r. dziewitnaste w kadencji

  posiedzenie Senatu rektor prof. P. Wach przedstawi porz-dek obrad, do ktrego nie wniesiono zastrzee:1. Sprawy osobowe:

  - wybr przewodniczcego Uczelnianej Komisji Wyborczej.2. Sprawy naukowe:

  - wyraenie zgody na zawarcie umowy o wsppracy po-midzy PO a Moskiewskim Pastwowym Uniwersyte-tem Technicznym Stankin w Moskwie (Rosja),

  - wyraenie zgody na zawarcie umowy o wsppracy po-midzy PO a Lwowskim Uniwersytetem Medycznymim. Danyla Halickiego we Lwowie (Ukraina).

  3. Przedstawienie projektu strategicznych celw PolitechnikiOpolskiej.

  4. Sprawy dydaktyczne:- uchwalenie nowych zasad rekrutacji na I rok studiw w

  r. a. 2002/2003,- uchwalenie zmian w Regulaminie Studiw PO,- zaopiniowanie planw studiw inynierskich dziennych

  i zaocznych na kierunku elektronika i telekomunikacjadla specjalnoci elektroniczne systemy diagnostyczne,

  - zaopiniowanie zmian w planach studiw dziennych li-cencjackich na kierunku fizjoterapia,

  - zaopiniowanie zmian w planach studiw dziennych ma-gisterskich na kierunku inynieria rodowiska.

  5. Komunikaty, zapytania i wolne wnioski.6. Zatwierdzenie protokou z posiedzenia Senatu PO w dniu

  14 listopada br.Realizujc przyjty porzdek obrad Senat Politechniki

  Opolskiej;- na podstawie wynikw gosowania, zgodnie z 2 pkt. 2

  Regulaminu wyborczego Statutu PO zatwierdzi na prze-wodniczcego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. drahab. Tadeusza Greckiego. Nowo powoany przewodni-czcy przedstawi na kolejnym posiedzeniu proponowanyskad Uczelnianej Komisji Wyborczej,

  - wyrazi zgod na zawarcie przez rektora umowy o wsp-pracy pomidzy Politechnik Opolsk a Moskiewskim Pa-stwowym Uniwersytetem Technicznym STANKIN w Mo-skwie (Rosja),

  - wyrazi zgod na zawarcie przez rektora umowy o wsp-pracy pomidzy Politechnik Opolsk a Lwowskim Uni-wersytetem Medycznym im. Danyla Halickiego we Lwo-wie (Ukraina).

  - Rektor zapozna Senat z pro-jektem Strategicznych celwPolitechniki Opolskiej doroku 2025 i zachci dzieka-nw o zgaszanie, w formiepisemnej, uwag i uzupeniedo przedstawionego projek-tu. Zapowiedzia koniecz-no przedyskutowania per-spektyw rozwojowych uczel-ni, ktre zostayby zaakcep-towane przez Senat i rodowisko naukowe PO.

  - uchwali nowe zasady rekrutacji na I rok studiw w Poli-technice Opolskiej w roku akademickim 2002/2003 nawszystkie kierunki i rodzaje studiw i anulowa uchwaSenatu PO z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie zasad rekru-tacji na I rok studiw w roku akademickim 2002/2003.

  - uchwali zmian w Regulaminie studiw w PolitechniceOpolskiej.Nastpnie:

  - na wniosek Rady WWFiF pozytywnie zaopiniowa zmia-ny w planach studiw dziennych licencjackich na kierun-ku fizjoterapia od roku akademickiego 2001/2002:

  - II rok studiw, sem. IV wprowadza si przedmiot po-miary i sterowanie w wymiarze 2 W i 1 S.

  - na wniosek Rady WM pozytywnie zaopinowa zmiany wplanach studiw dziennych magisterskich na kierunku in-ynieria rodowiska na specjalnoci procesy i urzdzeniainynierii rodowiska od roku akademickiego 2001/2002:a) usunicie przedmiotu procesy dyfuzyjne w wymiarze 2

  WE i 1 w.,b) w przedmiocie wybrane dziay inynierii procesowej

  zwikszenie godzin o 1 w.Ponadto rektor pogratulowa:

  - prof. Robertowi Rauziskiemu otrzymania nagrody arSerca za yczliwo dla studentw, przyznan przez Oro-dek Formacji i Kultury Xaverianum,

  - prorektorowi ds. nauki, prof. Jerzemu Skubisowi przy-znania nagrody marszaka wojewdztwa opolskiego zaszczeglne osignicia w dziedzinie rozwoju i upowszech-niania edukacji tj. za wkad i za zaangaowanie w urucho-mienie nowych, atrakcyjnych kierunkw ksztacenia w PO.Ponadto rektor P. Wach poinformowa Senat o odbytych

  spotkaniach i o prowadzonych rozmowach z dyrektorem u

 • WIADOMOCI UCZELNIANE 5(101) stycze 2002 5

  Z kalendarza rektorw

  Z KALENDARZAREKTORWn Rektor, prof. Piotr Wach wziudzia w uroczystoci wrczenia dyplo-mw ukoczenia studiw absolwentomWydziau Mechanicznego, ktra odbyasi 13 grudnia 2001 r.

  n 18 grudnia 2001r. rektor uczestniczyw kolejnym posiedzeniu RegionalnejKonferencji Rektorw Uczelni Akade-mickich, ktre tym razem odbyo si wAkademii Ekonomicznej we Wrocawiu.

  n Nazajutrz rektor P. Wach na zapro-szenie ministra edukacji narodowej isportu pani Krystyny ybackiejuczestniczy w spotkaniu powiconymomwieniu aktualnych problemwszkolnictwa wyszego oraz zamierzeministerstwa na najbliszy okres.

  n 20 grudnia 2001r. na zaproszenierektora Uniwersytetu Wrocawskiego,prof. R. Gellesa w Wyszym Metropo-litarnym Seminarium Duchownym ob-radowao Kolegium Rektorw UczelniWrocawia i Opola, w ktrym uczestni-czy rektor P. Wach.

  tego jest wanie opracowanie pakietuAlfa. Wykorzystanie wasnych, autor-skich programw komputerowych dosymulacji i analizy przebiegw zwarcio-wych w liniach elektroenergetycznychnie nioso za sob potrzeby zakupu lubbudowy kosztownych stanowisk badaw-czych. Zasadnicza koncentracja pracdotyczya bada teoretycznych i praceksperymentalnych na symulatorachkomputerowych. Niewielkie koszty ma-terialne przy opracowywaniu pakie

Search related