HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10

 • View
  398

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 10.10. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 189

  ENERGIE DN Tden od 10.10. 2016

  PRO NEBERU

  ANTIDEPRESIVA

  TAO =

  FZE

  KUMULACE

  A MAXIMA

  bydlen: UDRUJTE PODEK

  KDO ZN

  MINULOST,

  VID

  BUDOUCNOST

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vichni vte, e energie asu se pohybuj ve spirle. Tj. neustle se opakuj (to se v kruhu i elipse), ale zrove se

  pohybuj dopedu (nahoru). Tj. kad otoka v kruhu probhne o jednu rove v. Take dochz k neustlmu

  opakovn, ale na jin rovni. Znme-li tedy pedchoz cykly, dokeme odhadnout vvoj cyklu nsledujcho.

  Mnoho lid stle povauje studium historie za nco zbytenho a nudnho. asto kaj: K emu se uit to, co bylo?

  Mme se zajmat o to, co bude. Ale zajmat se o to, co bude bez znalost minulosti, je science fiction. Je to slep

  odhadovn bez znalosti fakt a reality. Pokud ale znte fakta minulosti, uvdomte si na nich principy fungovn

  ptomnosti, dokete si pak pomrn jednodue odvodit i dal vvoj v budoucnosti. Ve v nmi znmm svt

  funguje v nvaznostech. Kad nov cyklus vychz z cyklu pedchozho. Kad nov lovk v sob nese geny svch

  pedk. Nic nov tedy nen pln nov. Meme tak ci, e ve nov je to star s njakmi novmi prvky. Ve Feng

  Shui znme osu 3-5-7, kde 3 je minulost, 5 je ptomnost a 7 je budoucnost.

  Jasn nm tato osa ukazuje vvoj vech entit zan v minulosti, ije v ptomnosti a vyvj se do budoucnosti. Ne

  nadarmo se k nap. Jak matka, takov Katka. I kdy kad z ns se chce v ivot osamostatnit, t bez vlivu

  rodi, v prbhu ivota zjistme, jak mnoho spolenho s nimi mme. A protoe se to tk kadho lovka, tk se

  to tak i cel lidsk spolenosti. Pokud tedy chcete vdt, jak se lid a spolenost budou vyvjet v nsledujcch letech,

  podvejte se nejprve zpt do minulosti. V rznch obdobch naleznete prvky, kter jsou stejn, nebo velmi podobn

  tomu, co se dje v souasnosti. A minulost vm tak tak uke, jak se tyto prvky vyvjely tehdy, z eho lze

  odhadnout, jak se ve bude vyvjet v souasnosti a jak budoucnost ns ek. Znalci historie, historickch souvislost

  apod. tak um nahldnout do budoucnosti. Nastudujte historii i vy a budete mt okno do budoucnosti oteven. Co

  myslte, jak je z nho vhled? Podvejte se sami.

  KDO ZN

  MINULOST, VID

  BUDOUCNOST

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PEDNKY V MSTSK KNIHOVN V PRAZE

  12.9. 19:00

  Feng shui - ivotn rovnovha

  ivotn rovnovha je zkladnm pilem naplujcho a astnho ivota. Bez tto rovnovhy nen

  mon dlouhodob spch ani tst. Jak sprvn nastavit oblasti ivota, abyste ivotn

  rovnovhu mohli vybudovat? Kadou oblast piblme a ukeme vm jej zkladn principy.

  Pedn Ing. Ji ernk.

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/

  19.9. 19:00

  Feng shui - poznn sebe sama

  Poznn vaeho J je klem k nastaven va ivotn rovnovhy. Pedstavme vm dleit

  nstroj sebepoznn a ukeme, jak mete odhalit typ a charakter sv osobnosti a jak si vytvoit

  svj vlastn profil. Tak se dozvte, z jakch element se vae osobnost skld a jak s nimi

  pracovat.

  Pedn Ing. Ji ernk

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/

  3.10. 19:00

  Feng shui prostor pro ivotn rovnovhu

  V domov je msto, kde trvte nejvce asu ve svm ivot. Mon se to na prvn pohled

  nezd, ale vtina lid trv doma vce jak polovinu svho ivota. Proto je kvalita vaeho domova

  tak dleit pro kvalitu vaeho ivota a vai ivotn rovnovhu. Na tto pednce vs naume

  zkladn zsady vytvoen kvalitnho domova, kter me bt zkladem va ivotn rovnovhy a

  tm i astnho ivota.

  Pedn Ing. Ji ernk

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e18438-feng-shui-prostor-pro-zivotni-rovnovahu-ii./

  JI

  PROBHLO

  JI

  PROBHLO

  JI

  PROBHLO

  DKUJEME VEM, KTE SE PILI NA

  PEDNKY PODVAT. DOUFME, E

  JSTE SI Z NICH ALESPO NCO

  ODNESLI DO SVHO IVOTA A E SE

  V IVOT ZMN K LEPMU.

  TME SE NA VS ZASE V LEDNU

  2017.

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/https://www.mlp.cz/cz/akce/e18438-feng-shui-prostor-pro-zivotni-rovnovahu-ii./

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TAO FZE

  KUMULACE A

  MAXIMA

  Energie fze Ohn umouje

  projevit se v maximln sle. Je

  to energie vyuit maximlnho

  potencilu. Dky Ohni tak

  mete v ivot provat ve na

  maximum a ve si opravdu ut

  naplno. Je to energie, dky kter

  z vyrostl rostlinky zanou puet

  krsn kvty. Je to obdob

  ivota, kdy se kumuluje krsa a

  atraktivita. Vechna energie

  chce ven, ukzat se svtu a

  zaskvt se v t nejlep krse.

  Pro? Protoe je dleit pet

  a zachovat ivot i do budoucna.

  A proto proda vymyslela

  krsu, kter lk opan pohlav

  k tomu, aby mohl vzniknout plod

  novho ivota, nov

  budoucnosti. Kad entita je tak

  vybavena silnou energi, kter

  doke i na velk vzdlenosti

  pilkat partnera pro plozen. Je

  to energie svtla, kter ns z

  dlky lk a pitahuje. Je to

  energie, kter vzbuzuje siln

  vn, zaujet a umouje

  pekonvat hranice. Bez n nen

  lska. Sla tohoto svtla je tak

  velk, e doke oslepit a lovk

  pak me dlat vci bez

  rozmyslu a vnmn reality. Me

  ns dokonale zmst, vyvolat v

  ns zvislost apod. Tm doke

  tento Ohe lovka split a

  zniit. Pemra Ohn je pro ivot

  velmi nebezpen. Je dleit

  pro ivot a jeho vznik, ale jej

  pemra je smrteln. Nadbytek

  tto energie se projevuje v

  ppadech jako jsou nap.

  srden infarkty nebo mozkov

  mrtvice. Me zcela ochromit

  psychiku lovka, vyvolat

  syndrom vyhoen i nervovho

  zhroucen. Proto s n muste

  zachzet jako s ohnm: oht se,

  ale nenechat se split. Proto

  muste mt vechny sv vn,

  chte a touhy pod kontrolou.

  Jinak vs mohou zniit.

  Pokud chcete ve svm ivot

  realizovat sv sny a vize, bez

  Ohn se neobejdete. Jen s nm

  dokete doshnout spchu,

  naplnn a tst. Pokud vm

  tato energie chyb, je v ivot

  przdn, nudn, nic vs net,

  neprovte dnou radost a

  mete ztratit smysl svho

  ivota. Ohe je pro astn ivot

  nezbytn. Zapalujte ho vdy a

  vude. Pokud nevzplane, nen to

  vc i situace, kterou byste se

  mli zabvat. Proto dlejte jen

  to, co vs skuten bav,

  napluje a co vm pin

  radost. To se tk i lid, se

  ktermi se stkte. Ve, co ve

  svm ivot mte vm tak mus

  dvat uritou dvku Ohn, jinak

  to ve vaem ivot nem dn

  smysl.

  Jak ji vte, ve zan zrozenm, rstem a nslednm rozvojem. Tm ale vvoj nekon. Naopak, dal fze je ta

  nejasnj, nejivj. Pin vm do ivota maximum, vrchol a to ve vech podobch, kter znte. Zaehne

  v Ohe.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHANa leden 2017 pro vs

  pipravujeme ve

  spoluprci s

  vydavatelstvm

  Euromedia novou knihu

  POZNEJ SV PRAV

  J

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Rozhodn vm nebudu radit: pestate to hned brt. Bylo by to pravdpodobn jet hor. Pokud jste se v

  tto pasti ocitli, je dleit si uvdomit, co vs do n dostalo. Vtina lid trp psychickmi problmy z toho

  dvodu, e tzv. pethli tyku (moji fengshuist mi rozum ). tyka v terminologii Feng Shui oznauje

  oblast bohatosti a expanze, tj. jaksi velikosti a rozsahu naeho ivota. Zde se kumuluje ve to, co muste

  ve svm ivot zvldnout. Mte-li tam toho moc, zanete se vyerpvat. A protoe jsme v e informac,

  komunikace a technologi, je nejvce zaten n mozek a psychika. Svt se rozvj rychleji ne my. A n

  mozek ani psychika tak nejsou pipraveni tuto velkou zt zvldat. Tm se dostavuj rzn stavy jako nap.

  panick ataka, deprese apod. Pokud tedy svj zbr (nebo-li tyku) rychle nevymezte a nenastavte si

  jen takovou zt, kterou zvldte, zane v organismus kolabovat. Jak k Feng Shui vymezen nebo

  omezen. Nemte-li svj ivot jasn vymezen, zane vs omezovat. A jednm z tchto omezen je prv

  oslaben psychika.

  Jste-li v tto pasti, pak prvnm krokem je vyrovnat silnou tyku poslenm estky. Ta nm dv do ivota

  pravidla a jasn d. Pat sem ale tak nap. duchovn energie. Kdy jsem j spadl to tto pasti, ml jsem

  obrovskou touhu a potebu duchovn energie. Hltal jsem jednu duchovn knihu za druhou. Navtvoval jsem

  rzn pednky a semine. Doslova jsem bhem pr let peetl stovky knek, seznmil se s uenm

  vech velkch nboenstv. To mi pomohlo uvdomit si mj ivotn smysl a moji ivotn cestu. Dky tomu

  jsem si pak mohl svj ivot jasn a pesn vymezit. A protoe jsem ped tm krel po patn cest a

  nahromadil jsem si v ivot spousty vc (ale i lid i tch hodn blzkch), musel jsem je ze svho ivota

  odstihnout. Nem cenu si nalhvat, e je to proces velmi bolestiv. Ale jak se k, muste nahnil ovoce

  oddlit od toho zdravho, nebo shnije vechno. Energie estky je pesn k tomu urena. Je to energie

  jasnho nastaven a vylouen veho, co v ivot nepotebujete a co vs ji jen vyerpv. Teprve a toto

  udlte, zane se ve vaem ivot opt nastavovat pirozen rovnovha. Tm se zane tak postupn

  sniovat poteba lby a psychofarmak. Ale zdrazuji POSTUPN. Rychl ez me v tomto ppad bt

  fatln pro v ivot.

  S podzimem pichz jak se k depka obdob. To, e poty pacient v ordinacch psychiatr rostou nejen v

  tomto obdob, a e spoteba rznch psychofarmak roste obludnou rychlost, je fakt. Stle vce lid se tak dostv do

  pasti a to se v kruhu. Dky sv prci vak znm lidi, kterm se podailo tuto