2015 01 05 happyweek 100

 • View
  131

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 5.1. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 100

  www.akademiestesti.webs.com

  Nov rok 2015 zanme jubilejnm 100. slem HAPPYWEEKu! I to me bt znamenm toho, e pjde o zajmav rok. Jestli a jak krsn bude vak zle na kadm z ns. Rok sm nic za ns neudl. Co ale pin jsou energie, kter jsou k uritm vcem a innostem pzniv a pro jin aktivity zase nepzniv. A proto je dobr tyto energie znt a vyut je pro svj ivot tak, aby nm co nejvce pomhaly.

  HAPPYWEEK i v tomto roce bude vaim prvodcem asu i prostoru. Budeme vs informovat o energich, kter vs ekaj a jak je mete vyuvat. HAPPYWEEK tak bude stejnm prvodcem asem, jako jsou prvodci rznmi krajinami, kter si kupujete, kdy nkam cestujete. Prvodci vs informuj, co v dan krajin je zajmav, co byste rozhodn mli vidt, jak se v dan zemi domluvte, co je dleit mt s sebou, jak se dorozumt. kaj vm ale tak, na co si dvat pozor, emu se radji vyhnout a jak nebezpe na vs mohou ekat. Stejn tak vs bude provzet i v HAPPYWEEK v roce 2015.

  Vy ji vte z pedchozch sel HAPPYWEEKu, e tento rok bude ve znamen tzv. devn Kozy (pozor: jej energie budou psobit a od 18.2., ale ji nyn je mon je pozorovat a ctit). Energie tohoto roku by tak mly bt pevn pjemn, jemn a romantick.

  Rok by se tak ml vyvjet ve znamen krsy-lsky-romantiky. Proto se tmto tem klovm aspektm roku 2015 vnujte co nejvce.

  Rok 2015 navazuje na rok devnho Kon. Za jeho vldy jste mli dosahovat vrchol, spch, slvy apod. Letos si pak mte tchto spch a slvy co nejvce uvat, vychutnvat. Mte se lehce vzt na tto pjemn vln.

  Jak ale tak vte, ve je Jin a Jang a tak pjemn energie maj i svoj protivhu v energich negativnch. To, e nm Koza peje krsu, lsku a romantiku, me bt pokaeno tmi, kter se na tto vln vzt nechtj. Pokud tedy bude vyvoln konflikt, boj, hdky apod., budete je tento rok snet he. Mete bt vce zraniteln, nejist a me se stt, e v boji jen tko obstojte. Jakkoliv boj bude v tomto roce hrozbou pro vae tst a spokojen ivot. Proto se mu obloukem vyhbejte.

  V jedn psnice se zpv: Jak si to udl, takov to m. A pesn to sam plat i o tomto roce. Jak ve finle bude, zle na kadm z vs. Energie roku vm jen pin podmnky, kter mete vyut a kter vm pomohou k tomu, abyste i v tomto roce mohli bt astn. HAPPYWEEK vm bude cel rok tyto energie pomhat vyuvat. ASTN NOV ROK VEM.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK BUDE ROK 2015

  Jak zve zvrokruhu bude v roce 2015 vldnout?

  Jak hlavn energie budou ovlivovat v ivot?

  Jak se na nov rok pipravit?

  To ve se dozvte na na pednce 12.1. 2015

  v Mstsk knihovn v Praze, Marinsk nm.

  1., Praha 1 od 19:00.

  Vstupenky jsou dostn v pokladn knihovny.

  PEDNKAMSTSK KNIHOVNA V

  PRAZE

  Akademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Ve zan a to je vbornou pleitost vyut vechny energie hned od zatku. Pokud budete pozorn sledovat kad slo HAPPYWEEKu, budete vdt, jak kad obdob roku vyuvat k dosaen svch cl.

  6. ledna zan tzv. mezidob zem. Toto obdob je vdy mezi tymi ronmi obdobmi jaro, lto, podzim, zima. Je to as, kter je ppravou pro nadchzejc obdob.

  Mezidob v lednu je o to vznamnj, e je na zatku nov sezony jara i na zatku celho novho roku. k se, e co si naplnujete v lednovm mezidob zem se poda a na 80%. To je ji slun vsledek, e?

  Pokud jste etli pozorn HAPPYWEEK v listopadu a prosinci, tak vte, e prvn energie roku 2015 zaaly ji s nstupem garanta msce prosince Krysy. Ta se vldy ujala ji 22. 11. 2014. Krysa je prvn zve zvrokruhu a je tedy tzv. prvopotkem potku. Je jakousi ppravou novch energi. Toto obdob jste mli vyut k vnmn toho, co byste chtli v novm roce dlat a eho byste chtli doshnout. kali jsme, e energie Krysy je Jang a Jang je o pocitech. Proto jste se mli jen soustedit na sv pocity, ale jet o niem konkrtnm nepemlet. Pemlen jste mli nechat na dal zve ve zvrokruhu a tm je Buvol. Ten pin energii Jin a ta je vhodn na pemlen.

  LEDEN MEZIDOB

  ZEM

  Ze svch pocit jste tak mli zat vytvet konkrtn pedstavy a mylenky. Tm se energie zhmotuje a pichz do va reality. Obdob Buvola je od 21.12. do 20.1. Jeho vlda se tak krsn kryje s mezidobm zem v lednu. Jak energie Buvola, tak i energie Zem jsou vhodn pro pemlen a zhmotnn pocit. Jsou to energie pro pemtn ve svm nitru.

  V lednu si tak proto udlejte co nejvce asu na sebe, na sv mylenky, na sv plny. Snate se je co nejlpe formulovat. m pesnj formulace vytvote, tm jasnj obraz svch cl doshnete a o to je pak cesta k dosaen tohoto jasnho cle snaz. Ne nadarmo se clm k vize od slova vidt. m jasnji sv cle vidte, tm lpe. Vize pat k energii Ohn. Ta vm pome k vnitnmu zaplen se pro vc a Ohe bude vam hlavnm motorem.

  K tomu, aby vae vize byly co nejpesnj, doporuujeme pracovat v lednu (ale i dle po cel rok) s tzv. vizualizac. K vizualizaci vyuvejte formu meditace, pi kter si vizualizujete (pedstavujete) sv cle tak, e ji jsou splnn. Je-li va viz nap. nov auto, pak si pedstavujte, jak ho dte. Dle si vytvote tabuli sn. Na tu si dejte obrzky svch viz (obrzek novho auta, domu, dovolen atd.), kterch chcete v tomto roce doshnout a dejte si je na msto, na kter se asto dvte. I tm se tyto vize zanaj zhmotovat.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  CHCI A CHCI A

  CHCI!!!!!

  Asi vtina z vs zn situaci, kdy si mal dt vztekle dupe noikou a ki: Chci a chci a chci! Asi i kad z vs (stejn jako j) jste jako mal toto tak dlali. Vtinou to bereme tak, e takov dt je nevychovan. Ale meme si z tto situace vzt dobr pklad i pro sebe.

  Dti pesn vd, co chtj. Protoe jet nejsou tak zkuen a nemaj tm dn znalosti z uen a vdn, nevychz jejich chtn z njak logiky i pemlen. Je to chtn naprosto spontnn a pocitov. Je tedy ist jangov (Jang = pocit). A pesn tak funguje zatek veho. Muste nejprve vnitn ctit pocit chtn. Pokud tento pocit nemte, a jen si myslte, e nco chcete, pak to rovnou vzdejte, protoe tuto vc vbec nepotebujete a nem cenu se snait ji zskat (pravdpodobn ji stejn nezskte). Proto pocitov chtn je prvnm krokem k zskn ehokoliv novho.

  Druhm krokem je vdn (nkdo zde k slovo vra), e danou vc zskte. Vdt znamen nemt dn pochybnosti. Vdt mete jen to, co skuten existuje. Pokud tedy vte, e zskte nov auto, ji na vs nkde ek, je ji zhmotnno.

  Tetm krokem je oekvn, e k tomu dojde. Stejn, jako kad veer oekvte bez pochyb, e pijde nov rno, stejn tak muste oekvat, e pijde to, co chcete. Prost ijete tm a jen ekte, kdy to pijde (ale vte jist, e to pijde).

  Bez tchto t zkladnch krok nelze nic skuten dobrho do vaeho ivota zskat. Chtn mus pijt z pocitu (ne z mylen, kalkulu), muste vdt, e to pijde (dn pochybnosti) a muste to oekvat. To je proces stvoen novho.

  NIEHO PLI

  Asi vichni znte nejznmj vtrnu v Delfch. U jejho vchodu byly dva npisy: Poznej sm sebe (Gnthi seauton) a Nieho pli (Mden agn). Tyto dva npisy urovaly dv zkladn pravidla spnho a astnho ivota.

  Protoe budete nyn prochzet mezidobm zem, tj. fz plnovn celho novho roku, mli byste si npis Nieho pli vzt opravdu k srdci, protoe je to skuten zkladn kmen astnho ivota.

  Je a neskuten, e lid tolik tisc let ped na modern civilizac byli daleko moudej, ne my s vekerou tou vysplou technologi a vdou. Nedodrovn tohoto zkladnho kamene vede lidstvo stle do zhuby. Slovo VC je zkladem modernho kapitalismu. Dnen svt nen zen hodnotami tak, jako dv. d ho jen jedin: VC. Bohuel neustl chtn VC je opravdu pmou cestou k likvidaci na civilizace a mon i lidstva jako takovho. Ale o tom nkdy pt.

  Abyste se i vy letos nehnali do zhuby, muste peliv vit, eho veho chcete letos doshnout. Zde je dleit znt energii Gua 4. Ta nm k zkon: Vymezen nebo omezen. Tj. pokud se jasn nevymezte, omez vs to (a zni). Proto si jasn nastavte hranice, kterch jste schopni doshnout bez vyerpn sv vlastn energie. Chtjte jen tolik, kolik si dokete ut. Uvdomte si, e ve nov vm automaticky pin starost (energie Gua 7 k, e o ve nov se muste starat). Pokud vm to nepinese vt radost ne starost, pak nem cenu, abyste si takovou vc do ivota dvali.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PIPRAVTE SE NA ROK

  KOZY 2015

  Vyuijte energie novho roku, ktermu

  tentokrt bude vldnout

  Devn Koza.

  Na semini se dozvte, jak energie budou v roce 2015 vldnout. Jak

  ovlivn vai kariru, vztahy, rodinu, bohatstv, ptele, budoucnost,

  domov a cle. Naute se jak je vyut pro svj osobn i profesn ivot.

  Kad astnk semine obdr svj vlastn Astrotyp. Na jeho

  zklad se nau plnovat sv aktivity v roce 2015 tak, aby mu energie

  pomohly doshnout svch cl ve vech ivotnch oblastech.

  Omezen poet mst: POSLEDN 3 MSTA!

  Cena semine: 1.800,- K

  Kdy: 24.1. 2015, 10:00 17:00

  Kde: Lidick 6, Praha 5

  SEMIN

  Akademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Koza m rda krsu a romantiku. Proto je pro ni dleit i msto, kde se dm nachz. Cel okol, krajina, to ve se j mus lbit. Nezle tedy jen na domu a interiru, ale tak na irokm exteriru. V okol domu by tak mla bt pkn msta, kam budete rdi chodit. Mlo by to bt tak msto, kde je mon chodit na pjemn prochzky a uvat si pobytu venku.Co je dle dleit pi koupi domu v tomto roce je jistota. Nekupujte nic, s m si nejste na 1000% jist, e je to opravdu to, co chcete. Koza um bt dosti nejist a chce asto oporu od ostatnch. Proto by bylo vhodn, aby vm nkdo s koup domu poradil. Aby ho nkdo prohldl po technick a funkn strnce. Bylo by tak vhodn vdt, zda-li je vhodn z hlediska Feng Shui (tj. aby se vm tam krsn bydlelo a aby vm dm dodval energie). Nechte si tak nkm zkontrolovat cenu a smlou