2015 01 05 happyweek 100

  • Published on
    13-Jul-2015

  • View
    130

  • Download
    1

Transcript

www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 5.1. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 100www.akademiestesti.webs.comNov rok 2015 zanme jubilejnm 100. slem HAPPYWEEKu! I to me bt znamenm toho, e pjde o zajmav rok. Jestli a jak krsn bude vak zle na kadm z ns. Rok sm nic za ns neudl. Co ale pin jsou energie, kter jsou k uritm vcem a innostem pzniv a pro jin aktivity zase nepzniv. A proto je dobr tyto energie znt a vyut je pro svj ivot tak, aby nm co nejvce pomhaly. HAPPYWEEK i v tomto roce bude vaim prvodcem asu i prostoru. Budeme vs informovat o energich, kter vs ekaj a jak je mete vyuvat. HAPPYWEEK tak bude stejnm prvodcem asem, jako jsou prvodci rznmi krajinami, kter si kupujete, kdy nkam cestujete. Prvodci vs informuj, co v dan krajin je zajmav, co byste rozhodn mli vidt, jak se v dan zemi domluvte, co je dleit mt s sebou, jak se dorozumt. kaj vm ale tak, na co si dvat pozor, emu se radji vyhnout a jak nebezpe na vs mohou ekat. Stejn tak vs bude provzet i v HAPPYWEEK v roce 2015.Vy ji vte z pedchozch sel HAPPYWEEKu, e tento rok bude ve znamen tzv. devn Kozy (pozor: jej energie budou psobit a od 18.2., ale ji nyn je mon je pozorovat a ctit). Energie tohoto roku by tak mly bt pevn pjemn, jemn a romantick.Rok by se tak ml vyvjet ve znamen krsy-lsky-romantiky. Proto se tmto tem klovm aspektm roku 2015 vnujte co nejvce. Rok 2015 navazuje na rok devnho Kon. Za jeho vldy jste mli dosahovat vrchol, spch, slvy apod. Letos si pak mte tchto spch a slvy co nejvce uvat, vychutnvat. Mte se lehce vzt na tto pjemn vln. Jak ale tak vte, ve je Jin a Jang a tak pjemn energie maj i svoj protivhu v energich negativnch. To, e nm Koza peje krsu, lsku a romantiku, me bt pokaeno tmi, kter se na tto vln vzt nechtj. Pokud tedy bude vyvoln konflikt, boj, hdky apod., budete je tento rok snet he. Mete bt vce zraniteln, nejist a me se stt, e v boji jen tko obstojte. Jakkoliv boj bude v tomto roce hrozbou pro vae tst a spokojen ivot. Proto se mu obloukem vyhbejte.V jedn psnice se zpv: Jak si to udl, takov to m. A pesn to sam plat i o tomto roce. Jak ve finle bude, zle na kadm z vs. Energie roku vm jen pin podmnky, kter mete vyut a kter vm pomohou k tomu, abyste i v tomto roce mohli bt astn. HAPPYWEEK vm bude cel rok tyto energie pomhat vyuvat. ASTN NOV ROK VEM. www.akademiestesti.webs.comJAK BUDE ROK 2015 Jak zve zvrokruhu bude v roce 2015 vldnout? Jak hlavn energie budou ovlivovat v ivot? Jak se na nov rok pipravit?To ve se dozvte na na pednce 12.1. 2015 v Mstsk knihovn v Praze, Marinsk nm. 1., Praha 1 od 19:00.Vstupenky jsou dostn v pokladn knihovny.PEDNKAMSTSK KNIHOVNA V PRAZEAkademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.comwww.akademiestesti.webs.comVe zan a to je vbornou pleitost vyut vechny energie hned od zatku. Pokud budete pozorn sledovat kad slo HAPPYWEEKu, budete vdt, jak kad obdob roku vyuvat k dosaen svch cl.6. ledna zan tzv. mezidob zem. Toto obdob je vdy mezi tymi ronmi obdobmi jaro, lto, podzim, zima. Je to as, kter je ppravou pro nadchzejc obdob. Mezidob v lednu je o to vznamnj, e je na zatku nov sezony jara i na zatku celho novho roku. k se, e co si naplnujete v lednovm mezidob zem se poda a na 80%. To je ji slun vsledek, e?Pokud jste etli pozorn HAPPYWEEK v listopadu a prosinci, tak vte, e prvn energie roku 2015 zaaly ji s nstupem garanta msce prosince Krysy. Ta se vldy ujala ji 22. 11. 2014. Krysa je prvn zve zvrokruhu a je tedy tzv. prvopotkem potku. Je jakousi ppravou novch energi. Toto obdob jste mli vyut k vnmn toho, co byste chtli v novm roce dlat a eho byste chtli doshnout. kali jsme, e energie Krysy je Jang a Jang je o pocitech. Proto jste se mli jen soustedit na sv pocity, ale jet o niem konkrtnm nepemlet. Pemlen jste mli nechat na dal zve ve zvrokruhu a tm je Buvol. Ten pin energii Jin a ta je vhodn na pemlen.LEDEN MEZIDOB ZEMZe svch pocit jste tak mli zat vytvet konkrtn pedstavy a mylenky. Tm se energie zhmotuje a pichz do va reality. Obdob Buvola je od 21.12. do 20.1. Jeho vlda se tak krsn kryje s mezidobm zem v lednu. Jak energie Buvola, tak i energie Zem jsou vhodn pro pemlen a zhmotnn pocit. Jsou to energie pro pemtn ve svm nitru. V lednu si tak proto udlejte co nejvce asu na sebe, na sv mylenky, na sv plny. Snate se je co nejlpe formulovat. m pesnj formulace vytvote, tm jasnj obraz svch cl doshnete a o to je pak cesta k dosaen tohoto jasnho cle snaz. Ne nadarmo se clm k vize od slova vidt. m jasnji sv cle vidte, tm lpe. Vize pat k energii Ohn. Ta vm pome k vnitnmu zaplen se pro vc a Ohe bude vam hlavnm motorem. K tomu, aby vae vize byly co nejpesnj, doporuujeme pracovat v lednu (ale i dle po cel rok) s tzv. vizualizac. K vizualizaci vyuvejte formu meditace, pi kter si vizualizujete (pedstavujete) sv cle tak, e ji jsou splnn. Je-li va viz nap. nov auto, pak si pedstavujte, jak ho dte. Dle si vytvote tabuli sn. Na tu si dejte obrzky svch viz (obrzek novho auta, domu, dovolen atd.), kterch chcete v tomto roce doshnout a dejte si je na msto, na kter se asto dvte. I tm se tyto vize zanaj zhmotovat. www.akademiestesti.webs.comCHCI A CHCI A CHCI!!!!!Asi vtina z vs zn situaci, kdy si mal dt vztekle dupe noikou a ki: Chci a chci a chci! Asi i kad z vs (stejn jako j) jste jako mal toto tak dlali. Vtinou to bereme tak, e takov dt je nevychovan. Ale meme si z tto situace vzt dobr pklad i pro sebe. Dti pesn vd, co chtj. Protoe jet nejsou tak zkuen a nemaj tm dn znalosti z uen a vdn, nevychz jejich chtn z njak logiky i pemlen. Je to chtn naprosto spontnn a pocitov. Je tedy ist jangov (Jang = pocit). A pesn tak funguje zatek veho. Muste nejprve vnitn ctit pocit chtn. Pokud tento pocit nemte, a jen si myslte, e nco chcete, pak to rovnou vzdejte, protoe tuto vc vbec nepotebujete a nem cenu se snait ji zskat (pravdpodobn ji stejn nezskte). Proto pocitov chtn je prvnm krokem k zskn ehokoliv novho.Druhm krokem je vdn (nkdo zde k slovo vra), e danou vc zskte. Vdt znamen nemt dn pochybnosti. Vdt mete jen to, co skuten existuje. Pokud tedy vte, e zskte nov auto, ji na vs nkde ek, je ji zhmotnno. Tetm krokem je oekvn, e k tomu dojde. Stejn, jako kad veer oekvte bez pochyb, e pijde nov rno, stejn tak muste oekvat, e pijde to, co chcete. Prost ijete tm a jen ekte, kdy to pijde (ale vte jist, e to pijde). Bez tchto t zkladnch krok nelze nic skuten dobrho do vaeho ivota zskat. Chtn mus pijt z pocitu (ne z mylen, kalkulu), muste vdt, e to pijde (dn pochybnosti) a muste to oekvat. To je proces stvoen novho. NIEHO PLIAsi vichni znte nejznmj vtrnu v Delfch. U jejho vchodu byly dva npisy: Poznej sm sebe (Gnthi seauton) a Nieho pli (Mden agn). Tyto dva npisy urovaly dv zkladn pravidla spnho a astnho ivota. Protoe budete nyn prochzet mezidobm zem, tj. fz plnovn celho novho roku, mli byste si npis Nieho pli vzt opravdu k srdci, protoe je to skuten zkladn kmen astnho ivota. Je a neskuten, e lid tolik tisc let ped na modern civilizac byli daleko moudej, ne my s vekerou tou vysplou technologi a vdou. Nedodrovn tohoto zkladnho kamene vede lidstvo stle do zhuby. Slovo VC je zkladem modernho kapitalismu. Dnen svt nen zen hodnotami tak, jako dv. d ho jen jedin: VC. Bohuel neustl chtn VC je opravdu pmou cestou k likvidaci na civilizace a mon i lidstva jako takovho. Ale o tom nkdy pt.Abyste se i vy letos nehnali do zhuby, muste peliv vit, eho veho chcete letos doshnout. Zde je dleit znt energii Gua 4. Ta nm k zkon: Vymezen nebo omezen. Tj. pokud se jasn nevymezte, omez vs to (a zni). Proto si jasn nastavte hranice, kterch jste schopni doshnout bez vyerpn sv vlastn energie. Chtjte jen tolik, kolik si dokete ut. Uvdomte si, e ve nov vm automaticky pin starost (energie Gua 7 k, e o ve nov se muste starat). Pokud vm to nepinese vt radost ne starost, pak nem cenu, abyste si takovou vc do ivota dvali. www.akademiestesti.webs.comPIPRAVTE SE NA ROK KOZY 2015Vyuijte energie novho roku, ktermu tentokrt bude vldnout Devn Koza. Na semini se dozvte, jak energie budou v roce 2015 vldnout. Jak ovlivn vai kariru, vztahy, rodinu, bohatstv, ptele, budoucnost, domov a cle. Naute se jak je vyut pro svj osobn i profesn ivot.Kad astnk semine obdr svj vlastn Astrotyp. Na jeho zklad se nau plnovat sv aktivity v roce 2015 tak, aby mu energie pomohly doshnout svch cl ve vech ivotnch oblastech.Omezen poet mst: POSLEDN 3 MSTA!Cena semine: 1.800,- KKdy: 24.1. 2015, 10:00 17:00Kde: Lidick 6, Praha 5SEMINAkademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.comwww.akademiestesti.webs.comKoza m rda krsu a romantiku. Proto je pro ni dleit i msto, kde se dm nachz. Cel okol, krajina, to ve se j mus lbit. Nezle tedy jen na domu a interiru, ale tak na irokm exteriru. V okol domu by tak mla bt pkn msta, kam budete rdi chodit. Mlo by to bt tak msto, kde je mon chodit na pjemn prochzky a uvat si pobytu venku.Co je dle dleit pi koupi domu v tomto roce je jistota. Nekupujte nic, s m si nejste na 1000% jist, e je to opravdu to, co chcete. Koza um bt dosti nejist a chce asto oporu od ostatnch. Proto by bylo vhodn, aby vm nkdo s koup domu poradil. Aby ho nkdo prohldl po technick a funkn strnce. Bylo by tak vhodn vdt, zda-li je vhodn z hlediska Feng Shui (tj. aby se vm tam krsn bydlelo a aby vm dm dodval energie). Nechte si tak nkm zkontrolovat cenu a smlouvy. Nemla byste na koupi domu bt sama. Pokud mte partnera, bylo by ideln, kdyby motorem koup byl on. Aby ve on zaizoval a garantoval. Muste se pi t koupi ctit v bezpen, nesmte se nijak ctit ohroen.Tak byste si mla udlat dopedu jasnou pedstavu, jak bude vypadat interir. Jak si ho zadte, jak to tam bude fungovat. I zde by bylo dobr, abyste mla njakho rdce (designera, architekta). Dal vc, kter ke koupi domu pat, je pozemek zahrada. I ta na vs mus psobit pjemn a i zde muste mt velmi dobr pocit. Opt si udlejte jasnou pedstavu, jak bude zahrada eena, k emu ji budete vyuvat.Pokud se do novho domu sthujete s celou rodinou, pome vm, kdy z domu budou nadeni vichni. Nebylo by dobr, kdyby nkdo byl vi koupi negativn. To by vm mohlo pokazit radost z domu i do budoucna. Kadopdn vm budeme dret palce pi koupi novho domu a kdybyste chtla pomoci, rdi vm s tm pomeme .PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu.Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a napite: Dotaz pro poradnuMl ernkovi,chtla bych vm moc a moc podkovat za HAPPYWEEK. Je pro m opravdu velkm pomocnkem a v ivot se mi dky nmu podailo ji mnoho vc zlepit. Za to jsem opravdu vdn a jet jednou mnohokrt dkuji.Bl se nov rok a j plnuji koupi novho domu. Je rok Kozy pro takov pln vbec vhodn? Co mm udlat proto, aby to dobe dopadlo a abych neudlala njakou chybu? Nebo mm radji koupi odloit na dal rok (popravd mm u dm vyhldnut a nerada bych to ji odkldala).Dkuji za odpov a peji vm obma krsn nov rok.HelenaMil Heleno,dkujeme za pn do novho roku. I my vm pejeme hodn tst a radosti. Jsme moc rdi, e vm HAPPYWEEK pomh. S tm jsme ho zaali pst a moc ns t, e se to da .K vaemu dotazu. Jak ji vte, rok Kozy bude pedevm o krse, lsce a romantice. Koza ale tak velmi nutn potebuje stabilitu, pocit zzem a ochrany. Z tohoto pohledu je pro Kozu velmi dleit i zzem domova. Proto bydlen bude jednou z dleitch forem pro to, aby byl rok dobr.Z tohoto dvodu je nov bydlen v roce 2015 vhodn. Muste si ale uvdomovat, co od takovho bydlen bude Koza oekvat. Koza rozhodn nen njak moc nron, co me bt pro poizovn nov nemovitosti vhoda. Nemuste si tak poizovat dn drah palc . Nicmn nov dm mus Koze vyhovovat. Mus bt pevnm zzemm. Tj. muste se tam opravdu ctit jako doma. Muste tam bt schopna vytvoit tzv. teplo domova. Mus to bt msto, kam se vy i ostatn lenov rodiny budou rdi vracet. Mlo by to bt tak msto, kter je vhodn pro rzn spoleensk setkn. Koza m rda spolenost a proto by v nov dm ml toto umoovat. www.akademiestesti.webs.comVYISTTE SI STLHAPPILLIONAIREEnergie asu jsou pro spch v podnikn klov. Pokud umte jet na jejich vlnch, pak se d ci, e podnikn jde tm samo. Bohuel mnoho lid (pevn vtina) tyto energie nezn. Proto asto jdou i proti nim (ani si to uvdomuj) a prce je tak pro n velmi vyerpvajc. Je to podobn, jako byste chtli surfovat proti vlnm, msto, abyste surfovali na nich. Star rok skonil. Konec vdy znamen nov zatek, a proto te stojte na prahu novho roku a tm tak na novch vlnch asu, kter se budou v prbhu roku tvoit. Pokud jste energie asu vyuvali ji loni, pak jste na nov zatek pipraveni. Pokud ne, mte posledn monost tak uinit. Jinak vm vlna utee a vy zstanete na svoji prci jen sami a budete j muset vnovat spousty svoj energie. Ped koncem roku jste mli ukonit vechny sv aktivity. Ve, na em jste pracovali jste mli dothnout do konen fze. Nov zatek me zat jen tehdy, pokud to star skonilo. Pokud se vm to nepodailo ukonit do konce roku, mli byste v tchto dnech vynaloit veker sv sil na to, abyste ve dokonili. Do novho roku muste vykroit s istm stolem!Nepoutjte se proto, do nieho novho dve, ne ve star ukonte. m dve to ukonte, tm vce asu budete mt na ppravu novch aktivit.Dal dleitou energi je tzv. mezidob. Vy ji vte, e v lednu je tzv. mezidob zem. Mezidob je as, kter je mezi ukonenm starho a zatkem novho. Nikdy proto nezanejte nov vci hned po ukonen tch starch. Vdy mezi ukonenm a zatkem muste projt mezidobm. V tomto obdob se mte ohldnout za vsledky dokonenho obdob, zhodnotit je a na jejich zklad pak pipravit nov aktivity. Ty tak budou navazovat na star, co je opt velmi vznamn energie. Nikdy byste tak nemli zanat z nuly. Vdy zanejte na vsledcch toho minulho. Vyuijte energii toho, co ji bylo vytvoeno a na n stavte energie nov. Zskte tak velmi pevn zklad a zatek novho bude o to jednodu. Vdy muste vdt odkud vychzte, abyste vdli, jak se dostat k cli.www.akademiestesti.webs.comVNOCE JSOU FUVnon a slavnost energie jsou pry. Odely s pchodem novho roku. Nicmn star tradice hovo jet o tech krlch. Ti chod 6.1. a jsou jakmsi dozvukem vnon tradice. Proto i vnon vzdoba me v interiru zstat a do svtku T krl. Jejich pchod tak uzave vnon energie a pichz prostor pro energie novho roku.Vyuvte-li energie prostoru ke svmu ivotu, pak byste mli vnon vzdobu sundat 6. nebo 7. ledna. Po tomto datu by ji vnon energie nemly v interiru bt. Staly by se tak brzdou vykroen do novho roku a mohli byste kvli nim propst vlnu novch energi, co by byla koda.Jak ale vyut energie interiru po tch vnonch? Stle se nachzme v obdob zimy, i kdy v lednu ji pichz tzv. mezidob zem, tj. pechod od zimn energie k jarn energii. Nicmn stle bude siln vldnout energie Vody, tj. chladu. Proto by interir ml chlad co nejvce vyrovnvat. Chlad harmonizujeme pedevm teplem elementu Ohn. V interiru by tak mly pevldat tepl barvy v odstnech erven, rov nebo oranov. Pome tak ohe jako takov, tj. vyuvejte svky, vonn lampy nebo tyinky. Teplo vytvote tak aromaterapi. Sem pat hlavn vn skoice, krbov vn, vn zzvoru apod. Nezapomnejte ani na topen. V interiru byste nemli mt pocit chladu. Neete to jen teplmi svetry a ponokami. Nastavte teplotu tak, abyste i bez tlustch svetr a ponoek mli pjemn pocit. Vjimkou je lonice, kde by ml bt mrn chlad, nebo podporuje kvalitn spnek.Mezidob zem tak pin energii elementu Zem. Zde jsou vhodn barvy zemit: lut, hnd, bov, kvov apod. Snate se spe o jemnj odstny, abyste se vyvarovali pocitu thy, kterou Zem tvo. Snate se tak spojenm Ohn a Zem vytvoit pjemn pocit tepla domova.ERNK INTERIOR DESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDESluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.comwww.akademiestesti.webs.comCht a nestdmost pat k nejvtm hchm lovka. Vechna nboenstv a star moudra ped chtem varuj. A pesto se lovk nepouil. Cht je tak hlavn pohromou lidstva v Bibli i jinch pbzch starovku. O tto hrozb ns pouuje i 52. kapitola Tao Te ing. U ns, abychom se pidrovali sami sebe, svho nitra a nepachtili se stle za tm, co je tam venku. Nabd ns, abychom chrnili to dleit, kter je vdy uvnit, nikdy venku. Co je nedleitj na rostlin? Plod? Jeho va? Jeho duina? Jeho sladk chu? Ne. Nejdleitj jsou semena. Ty zaru dal ivot. A semena jsou chrnna uvnit. V nich je tak nejvt sla, nebo tato sla umon vzrst nov rostliny. A tak je to tak s lovkem. To nejdleitj je uvnit. O to se mme starat, to mme chrnit a to mme rozvjet. Kapitola 53Kdybych ml by jen omezen nadn,A krel cestou velkho Tao,Jedinho bych se bl: rozpnav jednat.Cesta velkho Tao je zcela rovn a prost,Lid vak vol radji nerovn stezky.Mt palce peplnn ndherou,Ale pole zarostl blmA spky zejc przdnotou Oblkat se v pepychov rouchaA k opasku pipnat ostr mee t v nadbytku jdla a pitUprosted pepychu a bohatstv Tomu se k chvstat se lupistvm!A to rozhodn nen cesta velkho Tao!Tato kapitola voln navazuje na kapitolu pedchoz. Opt ukazuje na nebezpe chte, na nebezpe honby za vnjm bohatstvm. Varuje ped souasnm heslem doby: VC. Je dleit si uvdomit, e Tao Te ing nevyzv k chudob a asketizmu. Tak ij jen velmi siln duchovn zaloen mnii, kte se vnuj jen a jen duchovnmu ivotu. Pro tento zpsob ivota je asketizmus (tj. t bez vech hmotnch statk) dleit, nebo ve hmotn by je odpoutvalo od duchovn energie. Pro obyejnho lovka vak toto neplat. Obyejn ivot m bt Jin i Jang, tj. hmotn statky i duchovno. A je dleit je dret v rovnovze. Na co tedy zde Star Mistr poukazuje? Na nebezpe nerovnovhy, nad pebytkem hmotnch statk nad duchovnm ivotem. Pouh honba za jmnm oslabuje energii Jang. A jak vme, Jang je funkce, tj. oslabuje fungovn lovka. To se pak projev ve patnm fungovn tla i mysli. S tm jsou spojeny vechny nemoci, nebo se tak oslabuje tak imunita. Kdy se podvme na souasn nejvce rozen nemoci rakovina, srden choroby, nemoci mozku (Alzheimer apod.) tak jasn vidme, e dochz k oslaben fungovn lovka a jeho orgn. Pinou je jasn nerovnovha. Styl ivota zamen na bohatstv je tak vdy cestou do zhuby. Ve, co dlme m vychzet z naich pirozench talent. Mme si vybrat takov innosti, kter ns napluj a kter dlme rdi. A mme je dlat tak, aby ns zrove i dobe uivily. Pak meme bt zrove astn i vst bohat ivot.TAO TE INGwww.akademiestesti.webs.comPEDPOV PRO R ENERGIEPrvn tden v roce bude mt celkem mrn a klidn energie. Jsou pomrn vhodn na pozvoln zatek novho roku. Proto si na ve udlejte as, dn ve promlejte a vyuvejte hlavn fakta a bute objektivn. Zante nov rok s rozmyslem. PONDL OPICE 3-3-7Prvn pondl v novm roce zan ponkud hrav. Snate se proto tento den brt ve s lehkost a vyhbejte se vemu, co zavn problmem. Zbyten byste si prvn pondl v roce zkomplikovali. Jdlo: dnen jdlo by mlo bt tradin. Nezkouejte nic novho. Je to vhodn den pro tradin rodinn recept v kruhu rodiny. TER LIDOOP 2-4-8V ter byste se mli dret pi zemi. Ve dlejte na zklad fakt a skutench poteb. Bute realisti a bute jen objektivn. Je to den pln empatie, proto se snate vem vychzet vstc. Pokud potebujete s nm pomoci, nevhejte a podejte zkuenj. Jdlo: v ter byste mli strvit dobu obda i veere v blzkosti svho partnera. Je to tak vhodn den pro obchodn obd i veei se svmi obchodnmi partnery. Jdlo by mlo bt rozmanit a bohat.STEDA TAPR 1-5-9I dnes vldnou velmi zemit energie. Je to vhodn den na zhodnocen sv cesty, svch pln. Rozmlejte jen objektivn, opt jen na zklad fakt. Dnes nen den pro pocity i plan tuby. Jdlo: dnen jdlo by mlo bt hlavn jednoduch a praktick. Proto se nesnate vytvet njak velk kreace, nebyly by ocenny. TVRTEK KOZA 9-6-1Ve tvrtek se vnujte nemu krsnmu. Vhodn den pro kulturn zitek i pjemnou a milou spolenost. Bute na okol mil a uvejte si pjemn a radostn energie. Dobr den pro romantick zitek. Jdlo: tvrtek nabz krsn a pjemn zitek z jdla ve spolenosti pjemnch lid. Jdlo by tak mlo bt spe spoleenskou udlost.PTEK - MUNTJAK 8-7-2I v ptek budou vldnout jemn a pjemn energie. Spe vhodn pro mazlen, ne pro vrcholn vkon. Bute proto mil a pjemn a vyhbejte se vemu, co zavn konfliktem. Jdlo: dnes byste si mli jdlo vychutnat doma. Mete vyzkouet nov recept i nco exotickho. SOBOTA K 7-8-3Sobota pin velmi aktivn energie. Mli byste vyrazit ven, do prody i do spolenosti. Nechte se unet volnost a nedlejte si dnes z nieho hlavu. Prost se bavte a nic neete. Jdlo: ideln den na vyzkouen neho novho. Zajdte do restaurace, kde jste jet nikdy nebyli, nebo si doma pipravte jdlo, kter me bt spe kuriozitou a zbavou, ne jen obyejnou potravou.NEDLE JELEN 6-9-4V nedli jsou energie naklonn k popovdn si s pteli. Vyprvjte, jak jste proili vnoce, co chystte novho apod. Jdlo: k ptelskmu povdn vyuijte i jdlo. Me to bt pjemn nstroj, jak si s pteli krsn povdat.