Click here to load reader

Ello2 verbinden generaties - adviesrapport 2.0

  • View
    366

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ello2 verbinden generaties - adviesrapport 2.0

Projectplan

VoorwoordVoor u ligt het adviesrapport Ello. Het gaat hierbij om een onderzoek om generaties met elkaar te verbinden. Het adviesrapport is geschreven in het kader van de Minor: Business Agility aan de Haagse Hogeschool, te Zoetermeer. Dit project heeft van 15 September tot 13 november geduurd.

Dit project is uitgevoerd in opdracht van VitalITylab, met als begeleider Roeland Loggen en docent Peter Ritman. Het onderzoek is naar onze mening zeer prettig verlopen, waarin wij de onderzoeksvraag hebben kunnen beantwoorden. Daarvoor hebben we gedurende het project de nodige ondersteuning gehad van onze begeleiders en docenten. Zij waren altijd bereid om de nodige hulp te bieden.

Graag willen wij bij dezen onze begeleiders en docenten bedanken. Daarnaast hebben Karien Damen (namens de Gemeente Zoetermeer) en Jan Stekelenburg (namens OZO-ouderenbond) ons ook voorzien van de nodige aansturing en graag willen wij ook hen bedanken daarvoor. Tot slot zou het project niet zijn geslaagd zonder de inbreng van de respondenten (zowel de oudere als de leerlingen).

Verder wensen wij u veel leesplezier toe.

Hasan TasJustin SlingerEline Eradus

Zoetermeer, 13 november 2015

Managementsamenvatting

Ello is bedacht door een vorige groep studenten aan de Haagse Hogeschool. Met Ello kunnen ouderen en jongeren worden verbonden, om zo de sociale cohesie te bevorderen. Een voorbeeld van een mogelijkheid van Ello is, dat ouderen klusjes kunnen plaatsen, die vervolgens worden uitgevoerd door jongeren.Ons aandeel is, om te onderzoeken wat de wenselijkheid en haalbaarheid is van de app Ello. Ten behoeve van deze twee aspecten is er een onderzoeksvraag geformuleerd, deze luidt als volgt: In hoeverre is het haalbaar en wenselijk dat jongeren klusjes voor/activiteiten met ouderen doen?Om antwoord te geven op deze vraag, zijn wij begonnen met de huidige situatie in kaart te brengen, vervolgens is er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan. Interviews met de doelgroepen en literatuuronderzoek waren hier een onderdeel van. De doelgroep bestond uit de ouderen, de leerlingen en de scholen.De literatuur laat zien dat het merendeel van de ouderen beschikking heeft over IT-apparaten, waarmee zij de app Ello kunnen gebruiken, dit blijkt ook uit de interviews. Dit draagt bij aan de haalbaarheid. Verder staan alle groepen positief tegenover Ello; bijna alle ouderen zijn enthousiast, 75% van de leerlingen is enthousiast, en de gereageerde scholen zijn positief. Dit komt het aspect wenselijkheid ten goede.Later hebben er nog gesprekken met de ouderen plaatsgevonden. Dit in het kader van feedback op het prototype. Deze feedback is ook meegenomen in het uiteindelijke resultaat.Het antwoord op de onderzoeksvraag is dan ook, dat het zeer wenselijk is om Ello te gebruiken; ouderen hebben genoeg klusjes en zouden ook activiteiten willen doen met jongeren. Andersom is dit ook zo; jongeren staan ervoor open, om met Ello aan de slag te gaan en ouderen te helpen. De scholen reageerden niet allemaal, maar ze doen wel allen aan maatschappelijke stages en degene die reageerden zijn enthousiast en genteresseerd. Ons advies voor de volgende groep, mocht dit project verder worden uitgewerkt, is om goed naar de financiering te kijken. Ook dienen de scholen meer betrokken te worden bij Ello. Meer input van hun kant is essentieel.

InhoudsopgaveVoorwoord1Managementsamenvatting2Inleiding51Huidige situatie61.1Resultaten vorige projectgroep61.2Resultaten stichting mooi71.3Overige resultaten72Methodologie82.1Fase 1: Empathize82.1.1Bestuderen voorgaande documenten82.1.2Interviews92.1.3Veiligheid122.1.4Stakeholder analyse122.2Fase 2: Define132.2.1Vooronderzoek132.2.2Interview142.2.3Veiligheid172.3Fase 3: Ideate182.3.1Ello app182.3.2Veiligheid192.4Fase 4: Prototype212.5Fase 5: Test213Resultaten223.1Interviews ouderen224.1.1 Interviews leerlingen233.2Literatuuronderzoek/deskresearch244Advies254.1Wenselijkheid254.2Haalbaarheid264.3Veiligheid285Conclusie en aanbevelingen296Bibliography307Bijlage317.1Vragen interview ouderen317.2Interviewverslagen327.3SWOT Analyse ELLO387.4Emails studentaanhuis.nl en studentkarwei.nl387.5Vragenlijst Stichting Mooi407.6E-mail scholen417.7Telefonisch contact scholen447.8OSO enquete457.9Vragenlijst leerlingen488Vragenlijst scholen498.1Resultaten leerlingen498.2Resultaten interview ouderen (post its)5050508.3Resultaten tweede interview ouderen518.4Projectplan52

InleidingVoor u ligt ons rapport, waarin wij een advies uitbrengen omtrent de applicatie Ello. Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht met het VitallTylab te Zoetermeer. Wij hebben gedurende 10 weken een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid van Ello en met behulp van dit rapport, willen wij u meer inzichten geven in de huidige situatie, onze aanpak, de resultaten die zijn uitstaan uit de afgenomen interviews en tot slot het advies wat wij meegeven aan de Gemeente Zoetermeer.

Het doel is om in dit rapport niet alleen de haalbaarheid en wenselijkheid inzichtelijk te maken, maar ook om een antwoord te geven op onze hoofdvraag: In hoeverre is het haalbaar en wenselijk dat jongeren klusjes voor/activiteiten met ouderen doen?

Dit verslag is met behulp van de leeswijzer op de volgende manier opgesteld:

Hoofdstuk 1 Huidige situatie, in dit hoofdstuk zal er in gegaan worden op de situatie voor het onderzoek, aangezien wij het onderzoek gestart zijn aan de hand van een vorig onderzoek naar Ello.

Hoofdstuk 2 Methodologie, in dit hoofdstuk beschrijven wij onze aanpak, methoden en technieken, hoe wij tijdens ons onderzoek te werk zijn gegaan.

Hoofdstuk 3 Resultaten, in dit hoofdstuk omschrijven wij onze bevindingen en resultaten middels de interviews, die wij hebben afgenomen. Ook zullen wij diep ingegaan op het aspect veiligheid, aangezien dit een erg belangrijk onderwerp is.

Hoofdstuk 4 Advies, in dit hoofdstuk zullen wij ons advies toelichten, met betrekking tot de haalbaarheid en wenselijkheid van Ello en de eventuele vervolgstappen, die een ander project wellicht zou kunnen oppakken.

Hoofdstuk 5, in dit hoofdstuk zullen wij onze conclusie en aanbevelingen geven omtrent de applicatie ELLO. De aanbevelingen zijn gericht naar de studeten, die dit project verder oppakken in de toekomst.

Literatuurlijst, in de literatuurlijst staan alle bronnen, die wij tijdens ons onderzoek hebben geraadpleegd.

Bijlagen, in de bijlage vindt u bepaalde dingen die relevant zijn geweest voor ons onderzoek en waarop ons advies deels is op gebaseerd. Hierbij kunt u denken aan interviewverslagen en vragenlijsten.

Huidige situatieEllo is een concept voortgekomen uit een eerder onderzoek. Het doel van dit onderzoek was om met nieuwe technologien bij ouderen eenzaamheid te bestrijden en de gezondheid te bevorderen. Sociale cohesie en eenzaamheid zijn namelijk twee steeds belangrijke begrippen aan het worden in onze samenleving. Ouderen voelen zich steeds eenzamer en krijgen het steeds moeilijker naarmate de leeftijd vordert.

Hieruit is een creatieve oplossing bedacht, genaamd Ello. Ello is een applicatie die generaties samenbrengt, ter bevordering van de participatiemaatschappij en sociale cohesie. De applicatie biedt de ouderen een steuntje in de rug, zodat zij langer thuis zelfstandig kunnen leven. Het is de bedoeling dat de jongeren de ouderen helpen met eventuele klusjes of activiteiten, middels de maatschappelijke stage van school. Dit idee is uitgewerkt tot een prototype, alleen is het enkel nog een concept.

Resultaten vorige projectgroepDeze groep heeft gebruik gemaakt van de methode Design Thinking, een creatieve manier voor het onderzoeken en genereren van ideen. Zij hebben voornamelijk interviews afgelegd en observaties uitgevoerd. Tijdens het afleggen van de interviews, is er met name gekeken naar de emoties en de beweegredenen van de ouderen. Uit de interviews is gebleken, dat de ouderen niet in een verzorgingshuis terecht willen komen. De ouderen willen het liefst zolang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven. Overigens ondervinden wel veel ouderen een fysieke achteruitgang en waardoor zij steeds minder zelf kunnen doen. Zij hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij zware huishoudelijke taken, maar sommige merken ook dat het optillen van een stoel steeds zwaarder wordt. Ook is er uit de interviews naar boven gekomen, dat ouderen zitten te wachten op gezelligheid. Het bezoeken van een theater met een andere oudere of leerling valt erg in de smaak. Wat ook erg opviel was, dat de ouderen erg behulpzaam zijn. Zij helpen veel anderen, maar worden ook erg geholpen door zijn/haar buurman. Het merendeel van de ouderen is in het bezit van een device (laptop, computer of tablet), waarbij Ello een goede uitkomst biedt. Overigens hebben de ouderen wel veel argwaan, omtrent de veiligheid. De projectgroep ondervond namelijk, dat de ouderen nog niet helemaal gerust waren gesteld over het aspect veiligheid en adviseren ons dan ook om dit aan te scherpen. Al deze input heeft geleid tot een prototype, die alleen maar geschikt is om functionaliteiten te demonstreren, maar niet functioneel bruikbaar is. Hier vindt u meer over in bijlage 7.8. (Ello1, 2015)

Resultaten stichting mooiStichting Mooi is een organisatie, bestaand uit vrijwilligers, die zich inzet voor verbetering van welzijn in de buurt. Wij zijn in contact geraakt met Marja Meijer, die werkzaam is binnen deze organisatie. Zij heeft een soort gelijk onderzoek gedaan, die wij nu uitvoeren. Echter deed zij onderzoek naar een vriendschap dating bureau. Marja heeft overigens lessen gegeven aan leerlingen van het Oranje Nassau College en het doel hiervan was om de ouderen met elkaar te laten matchen door een onderzoek. De activiteiten waren erg verschillend, van het maken van posters tot een informatie brief, die de leerlingen vervolgens op de bus deden bij bewon