Click here to load reader

ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  1/29

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  2/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 29

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  3/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 3 van 29

  Inhoudsopgave

  VoorwoordVervoer&mobiliteit.4

  Managementsamenvatting..5

  ThemarapportVervoer&mobiliteit

  Voorkeurenvandezzper.6

  Autogebruikalszzper 8

  Leasenalszzper.......................................................................

  16

  Kostenendeclaratiesalszzper................................................19

  Mobiliteitvandezzper...........................................24

  Marktleidersaanhetwoord25

  -JanBorghuisvanGreenwheels

  Verantwoording28

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  4/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 4 van 29

  VoorwoordVervoer&mobiliteit

  Bestelezer,

  Met gepaste trots presenterenwij jou hierbij het maandelijkse rapport van de ZZP

  Barometerhetstructureelzzp-onderzoekmetalsthemaVervoer&mobiliteit.Ditkwartaalishetonderzoekafgenomenonder1.732zelfstandigprofessionals,freelancers

  eneenmanszaken inNederland. ZZP Barometer is een initiatief van Victor Mundi enheeftmetzijnmede-initiatiefnemersBNRNieuwsradio,Freelance.nl,ikwordzzper.nl,IT-

  Staffing, MarktEffect, NUzakelijk, YACHT, Vliegtickets.nl, Volkswagen, ZiPconomy en

  ZZPNederlandalsdoelhetonafhankelijkenstructureelonderzoekenvandezzperenhetinzichtelijkmakenvanmarkt-enbenchmarkinformatieover/voordezzper.

  Vervoer&mobiliteit

  Dit keer staatdeZZP Barometer inhet tekenvanVervoer&mobiliteit van (z)zpers,freelancerseneenmanszakeninNederland.Favorieteautomerken,maarookdegrootte

  vanhetmobiliteitsbudgetenhetgebruikvanmobiliteitspassenkomttersprake.Lees

  verder voor enkele opzienbarende resultaten die jou meer inzicht verschaffen in dewijze waarop (mede)zzpers en ondernemers in Nederland denken over het

  onderzochtethemaVervoer&mobiliteit. Bovendien vind je indezeZZP BarometereenspraakmakendinterviewoverderolvanzzpersbijGreenwheelsmetJanBorghuis,

  eenvandetweeoprichtersvanhetinnovatievemobiliteitsconcept.

  Ben jij zzper en heb je (nog) niet deelgenomen aan het onderzoek? Ga dan naar

  www.zzpbarometer.nlenvoeg jebij het zzp-panel.Ben jewel aangeslotenbijde ZZP

  Barometer en heb je deelgenomen aan ons onderzoek: hartelijk dank daarvoor!Suggesties voor nieuwe, actuele themas zijn ook welkom en door te geven via

  [email protected]/ofsponsorenzijnbovendienaltijdwelkomenkunnenopeenzelfdewijzecontactopnemen.VeelplezierbijhetlezenvanhetZZP

  Barometer-rapport!

  Ondernemendegroet,

  ZZPBarometer

  JeroenSakkers

  Initiatiefnemer

  JeroenSakkers(1987)is samenmetRobbieSakkers(1989)oprichtervan

  Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing-, sales-,

  administratie- en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud

  kunnenwerken.DaarnaastishijinitiatiefnemervandeZZPBarometeren

  deFreelanceroftheYearAwards(FOTYAwards).

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  5/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 5 van 29

  Managementsamenvatting

  Zzperwordtsteedsmobieler

  Detotalereistijdvandezzperbedroeghetafgelopenjaar8,8uurperweek:datis1,8

  uur per (werk)dag. Voor 42,3% van de zzpers is het werkgebied de straal vankilometers gemeten vanaf dewoonplaats toegenomen. 78% maakt doorgaans nog

  steeds het meest gebruik van de auto als vervoersmiddel, 10,5% van het openbaarvervoer(bus,tram,metro,trein)en8,8%vandefiets.Vergelekenmetdegemiddelde

  Nederlander(73,3%1)gebruiktdezzperietsvakerdeauto.

  Maarliefst92,6%heeftdanookdebeschikkingovereenauto.Hetautobezitisdaarmee

  significant hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander (452 personenautos per1.000 inwoners)2. Waar de voorkeur nog steeds uitgaat naar de traditionele

  brandstoffen 43,3% prefereert diesel, 32,8% benzine en 5,9% LPG worden

  milieuvriendelijke(r) alternatieven echter steeds populairder: hybride (9,7%),elektrisch(5,5%)enwaterstof(2,7%).

  Gemiddeldisdezzpermeerdan220,00permaandkwijtaanbrandstofkosten.45,2%

  isvanplanhetkomendjaartebesparenopzijnreiskosten.Tweederdedeclareertzijn

  reiskosten momenteel, waarvan een derde bij zowel zijn eigen bedrijf als zijnopdrachtgever. 60,4% berekent de reiskosten via zijn uurtarief door aan de

  opdrachtgever.

  Enopdevijfstaptover

  19,9% van de zzpers is van plan het komend jaar over te stappen naar een nieuw

  automerk,65,3%blijftzijnhuidigemerk(en)trouwen14,6%weetnognietofhijgaatoverstappen.Hierondereenoverzichtvandemeestgebruikteenfavorieteautomerken:

  Top-5automerkennaargebruik Top-5favorieteautomerken1.Volkswagen(11,8%) 1.Audi(19,0%)

  2.Volvo(10,8%) 2.Volvo(18,0%)3.Ford(8,5%) 3.Volkswagen(14,8%)

  4.Renault(7,6%) 4.BMW(13,7%)

  5.Citron,PeugeotenToyota(7,2%) 5.Mercedes(11,4%)

  ZzpercruciaalvoorGreenwheels

  In de eerste jaren van mobiliteitsconcept Greenwheels was de zzper cruciaal: eengroepje zzpers zocht een manier om zich te onderscheiden en de deelautos van

  Greenwheelslenenzichdaarperfectvoor,aldusmede-oprichterJanBorghuis.

  1CBS:OnderzoekverplaatsingeninNederland(OViN),23september20132MinisterievanInfrastructuurenMilieu:Mobiliteitsbalans2012(p.26),26november2012

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  6/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 6 van 29

  ThemarapportVervoer&mobiliteit

  Voorkeurenvandezzper

  Auto: 78,0%Fiets: 8,8%

  OV: 10,5%Motor: 1,2%

  Anders: 1,6%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  7/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 7 van 29

  MKBBrandstof: 6,8%Multitankcard: 3,8%

  NSBusinesscard: 4,2%Parkeervergunning: 7,2%

  ShellTankpas: 2,1%

  Travelcard: 1,1%XXImo: 0,4%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  8/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 8 van 29

  Autogebruikalszzper

  Ja,ikbeschikovereenleaseauto: 4,8%

  Ja,ikbeschikovereenautovandezaak: 24,4%Ja,ikbeschikovereeneigenauto: 63,3%

  Nee,ikbeschiknietovereenauto: 7,4%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  9/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 9 van 29

  Benzine: 32,8%Diesel: 43,3%

  Elektrisch: 5,5%

  Hybride: 9,7%LPG: 5,9%

  Waterstof: 2,7%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  10/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 10 van 29

  Audi: 4,2%BMW: 5,5%

  Citron: 7,2%

  Ford: 8,5%Mercedes: 4,2%

  Opel: 4,7%

  Peugeot: 7,2%Renault: 7,6%

  Toyota: 7,2%Volkswagen: 11,8%

  Volvo: 10,8%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  11/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 11 van 29

  Audi: 19,0%BMW: 13,7%

  Mercedes: 11,4%

  Volkswagen: 14,8%Volvo: 18,0%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  12/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 12 van 29

  Volledigeens: 7,2%Gedeeltelijkeens: 12,9%

  Gedeeltelijkoneens: 8,4%

  Volledigoneens: 56,9%Geenmening: 14,6%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  13/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 13 van 29

  Zakelijk: 75,7%

  Priv: 24,3%

  Detotalereistijdvandezzperbedraagtgemiddeld8,8uurper(werk)weekbijeen

  werkweekvanvijfdagenisdatgemiddeld1,8uurper(werk)dag.

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  14/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 14 van 29

  Volledigeens: 67,8%

  Gedeeltelijkeens: 14,2%

  Gedeeltelijkoneens: 3,5%

  Volledigoneens: 8,2%Geenmening: 6,2%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  15/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 15 van 29

  Volledigeens: 39,4%Gedeeltelijkeens: 10,9%

  Gedeeltelijkoneens: 7,2%

  Volledigoneens: 18,9%Geenmening: 23,6%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  16/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 16 van 29

  Leasenalszzper

  Financiallease: 15,4%

  Operationallease: 76,9%Shortlease: 3,8%

  Ikweethetniet: 3,8%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  17/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 17 van 29

  Bijmijnautodealer/-fabrikant: 46,1%AthlonCarLease: 4,0%

  LeasePlanNederland: 11,5%

  Multilease: 7,8%Ikhebgeenidee: 3,7%

  Anders: 26,9%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  18/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 18 van 29

  Volledigeens: 6,4%Gedeeltelijkeens: 6,2%

  Gedeeltelijkoneens: 4,9%

  Volledigoneens: 45,2%Geenmening: 37,2%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Vervoer & mobiliteit"

  19/29

  September 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 19 van 29

  Kostenendeclaratiesalszzper

  Minderdan100permaand: 14,0%

  100-250permaand: 54,8%

  250-500permaand: 26,8%Meerdan500permaand: 3,4%

  Ikhebgeeni

Search related