Vlada misljenje ZZP

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vlada misljenje ZZP

 • 8/9/2019 Vlada misljenje ZZP

  1/18

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

  Ured za zakonodavstvo Klasa: 011-02/13-01/432 Ur.broj: 50501-6/6-13-02

  Zagreb, 4. prosinca 2013.

  MINISTARSTVO UPRAVE

  PREDMET: Nacrt prijedloga zakona o životnom partnerstvu

  - mišljenje

  Na Nacrt prijedloga zakona o životnom partnerstvu Ured za zakonodavstvo, u okviru svoga djelokruga, iznosi sljede će:

  I. U dijelu koji se odnosi na usklađenost Nacrta prijedloga zakona s Ustavom Republike

  Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise i pravni sustav Europske unije:

  U članku 6. stavku 2. smatramo da se suvišno propisuje zabrana diskriminacije temeljem seksualne orijentacije i rodnog identiteta, s obzirom da ovo pitanje nije predmet uređenja ovog Zakona i već je uređeno Zakonom o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine" br. 85/08 i 112/12).

  U članku 12. predlažemo umjesto „registrirano" navesti „sklopljeno" jer se radi o zaprekama za sklapanje životnog partnerstva, a ne njegovu registraciju.

  U odnosu na članak 15., primjećujemo da nije osigurano pravo na pravni lijek protiv rješenja nadležnog ureda te je isto potrebno odgovarajuće propisati.

  U članku 19. u stavku 3. propisano je da će ministar nadležan za poslove uprave propisati mjerila za određivanje iznosa naknade i namjenu prihoda ostvarenih od sklapanja životnog

  partnerstva. Mišljenja smo da određivanje namjene u koju će se koristi prihodi od sklapanja životnog partnerstva ne može biti predmet uređenja pravilnika već treba biti određeno zakonom.

  Predlažemo ispod podnaslova „Poništaj životnog partnerstva", radi jasnoće i preglednosti, u zasebnom članku taksativno navesti razloge za poništaj životnog partnerstva.

 • 8/9/2019 Vlada misljenje ZZP

  2/18

 • 8/9/2019 Vlada misljenje ZZP

  3/18

  već uređena posebnima zakonom. U svakom slučaju treba izostaviti navod „istospolne orijentacije" jer ova prava ne ovise o seksualnoj orijentaciji osobe.

  U članku 67. stavku 2. i članku 81. stavku 2. primjećujemo omašku kod pozivanja na posebne propise.

  Nejasan je doseg odredbe članka 76. stavka 1. te je istu potrebno dodatno obrazložiti. Naime, ova odredba, pored ostalog, propisuje kako je brak između državljana država članica Europskog gospodarskog prostora izjednačen po status sa bračnom zajednicom, međutim ovo pitanje treba biti predmet uređenja zakona kojim se uređuju bračni odnosi, a ne predmet uređenja zakona kojim se uređuje životno partnerstvo. Isto tako, smatramo da bi se ova odredba trebala odnositi samo na zajednice u kojima je jedan od partnera hrvatski državljanin, a ne na zajednice između državljana država Članica drugih država Europskog gospodarskog prostora. Potrebno je dodatno razmotriti ovu odredbu i odgovarajuće korigirati izričaj tako bude jasno što se i na koji način normira.

  U odnosu na izričaj koji se navodi u više članaka Nacrta prijedloga zakona kojima se uređuje jamstvo zabrane nepovoljnog postupanja (npr. 67. i 73.) predlažemo razmotriti da se umjesto „prava i obveze životnih partnera ... dopušteno je mijenjati" koristi izričaj kojim bi se na općenit način reguliralo da je prilikom donošenja posebnih zakona kojima se uređuju prava i obveze koja se temeljem ovoga Zakona ostvaruju u okviru životnog partnerstva potrebno poštivati jamstvo zabrane nepovoljnog postupanja. Dodatno predlažemo razmotriti da se ovo pitanje normira kroz jednu sveobuhvatnu odredbu.

  Uzimajući u obzir da se ovim Zakonom uređuje niz prava koja se ostvaruju u okviru životnog partnerstva, a koja su primarno predmet uređenja različitih posebnih zakona, koji sada ne poznaju pojam „životno partnerstvo" (primjerice, zakoni kojima se uređuju obveze plaćanja poreza), predlažemo dodatno urediti u prijelaznim odredbama ovoga Zakona potrebu intervencije u takve posebne zakone.

  Pored toga, trebalo bi dodatno urediti strukturu Nacrta prijedloga zakona kako bi bila preglednija. Primjerice, numerirati glave, naslove i podnaslove.

  Zaključno, ne dovodeći u pitanje potrebu uređenja prava osoba istog spola kroz institut životnog partnerstva i uvažavajući činjenicu da ovo pitanje izlazi izvan djelokruga stručnog nositelja, ipak ovim putem ukazujemo i na potrebu sustavnog zakonskog uređenja statusa izvanbračne zajednice.

  II. U dijelu koji se odnosi na primjenu propisa iz područja procjene učinaka propisa:

  Stručni nositelj je u pripremnom postupku za donošenje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu, proveo Prethodnu procjenu. Prema obrascu Prethodne procjene utvrđeno je da za predmetni Nacrt prijedloga zakona nije potrebno provoditi postupak procjene učinaka propisa.

 • 8/9/2019 Vlada misljenje ZZP

  4/18

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Koordinacija za unutarnju politiku

  i upravljanje državnom imovinom Klasa: 022-03/14-07/02 Urbroj: 50301-09/09-14-1

  Zagreb, 30. prosinca 2013.

  URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE n/r službenici za informiranje

  Predmet: Provođenje testa razmjernosti i javnog interesa povodom Zahtjeva Petra Marije Radelja iz Zagreba za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostavom preslike mišljenja Ureda za zakonodavstvo o Nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu - Zaklju čak Koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom

  Koordinacija za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom je, na sjednici

  održanoj 30. prosinca 2013. godine, provela test razmjernosti i javnog interesa u navedenom predmetu sukladno članku 16. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013).

  U provođenju testa razmjernosti i javnog interesa utvrđeno je da podnositelj Zahtjeva traži dostavu putem elektroničke pošte mišljenja Ureda za zakonodavstvo o Nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu. Također je utvrđeno da je podnositelj Zahtjeva uputio pojedinačne zahtjeve kojima je zatražio dostavu mišljenja ministarstava koja su se očitovala o navedenom Nacrtu prijedloga zakona.

  Člankom 15. stavkom 2. podstavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama

  propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke.

  Člankom 15. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje, između ostalog, onemogu ćilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje pravno uređenog postupka. Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na rad Vlade jer je Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 154/2011, 121/2012 i 7/2013) uređen, između ostalog, način rada i odlučivanja radnih tijela Vlade i same Vlade.

  Vlada

  SOFI? V 1 flO$ pi r—fp-

  7 t , ~ r

  V 7 T 0 v 2014

  po^'Of/o-o^/^po

  \ joyr^itZ. r "", •

  0 0 0 0 2 9 0 7 4

 • 8/9/2019 Vlada misljenje ZZP

  5/18

  2

  Koordinacija je također razmotrila Zaključak Koordinacije, od 27. kolovoza 2013. godine, u kojem je već odlučivala o istovrsnom zahtjevu istog podnositelja.

  Nakon rasprave, Koordinacija je ocijenila da u konkretnom slučaju prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa informaciji u odnosu na javni interes, odnosno interes podnositelja Zahtjeva za uvid u navedena mišljenja.

  Slijedom navedenoga, Koordinacija je donijela sljedeći zaključak:

  1. U povodu predmetnog Zahtjeva ograničit će se pravo na pristup informacijama.

  2. Omogućavanje javnosti da ostvaruje izravan uvid u interni proces donošenja odluka Vlade moglo bi ozbiljno narušiti proces donošenja odluka i nanijelo bi štetu radu Vlade Republike Hrvatske.

  3. Rješenje o odbijanju Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama

  donijet će Službenik za informiranje Vlade Republike Hrvatske. 4. Nadležna ministarstva provest će pojedinačne testove razmjernosti i javnog interesa

  vezano za zahtjeve podnositelja za dostavu njihovih mišljenja o Nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu.

  Dostaviti: Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske n/r predstojniku n/r službenici za informiranje

  Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske n/r glavnoj tajnici Ministarstvu vanjskih i europskih poslova n/r prvoj potpredsjednici Vlade i ministrici n/r službenici za informiranje Ministarstvu socijalne politike i mladih n/r potpredsjednici Vlade i ministrici './^ n/r službenici za informiranje / ( Ministarstvu pravosuđa ,' ' x \ n/r ministru '' ■ n/r službenici za informiranje

  Ministarstvu zdravlja v

  ̂n/r ministru n/r službenici za informiranje Ministarstvu rada i mirovinskog