Ministarstvo vanjskih misljenje ZZP

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ministarstvo vanjskih misljenje ZZP

 • 8/9/2019 Ministarstvo vanjskih misljenje ZZP

  1/18

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Koordinacija za unutarnju politiku

  i upravljanje državnom imovinom Klasa: 022-03/14-07/02 Urbroj: 50301-09/09-14-1

  Zagreb, 30. prosinca 2013.

  URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE n/r službenici za informiranje

  Predmet: Provođenje testa razmjernosti i javnog interesa povodom Zahtjeva Petra Marije Radelja iz Zagreba za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostavom preslike mišljenja Ureda za zakonodavstvo o Nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu - Zaklju čak Koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom

  Koordinacija za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom je, na sjednici

  održanoj 30. prosinca 2013. godine, provela test razmjernosti i javnog interesa u navedenom predmetu sukladno članku 16. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013).

  U provođenju testa razmjernosti i javnog interesa utvrđeno je da podnositelj Zahtjeva traži dostavu putem elektroničke pošte mišljenja Ureda za zakonodavstvo o Nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu. Također je utvrđeno da je podnositelj Zahtjeva uputio pojedinačne zahtjeve kojima je zatražio dostavu mišljenja ministarstava koja su se očitovala o navedenom Nacrtu prijedloga zakona.

  Člankom 15. stavkom 2. podstavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama

  propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke.

  Člankom 15. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje, između ostalog, onemogu ćilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje pravno uređenog postupka. Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na rad Vlade jer je Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 154/2011, 121/2012 i 7/2013) uređen, između ostalog, način rada i odlučivanja radnih tijela Vlade i same Vlade.

  Vlada

  SOFI? V 1 flO$ pir—fp-

  7 t , ~ r

  V 7 T 0 v 2014

  po^'Of/o-o^/^po

  \ joyr^itZ. r "", •

  0 0 0 0 2 9 0 7 4

 • 8/9/2019 Ministarstvo vanjskih misljenje ZZP

  2/18

  2

  Koordinacija je također razmotrila Zaključak Koordinacije, od 27. kolovoza 2013. godine, u kojem je već odlučivala o istovrsnom zahtjevu istog podnositelja.

  Nakon rasprave, Koordinacija je ocijenila da u konkretnom slučaju prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa informaciji u odnosu na javni interes, odnosno interes podnositelja Zahtjeva za uvid u navedena mišljenja.

  Slijedom navedenoga, Koordinacija je donijela sljedeći zaključak:

  1. U povodu predmetnog Zahtjeva ograničit će se pravo na pristup informacijama.

  2. Omogućavanje javnosti da ostvaruje izravan uvid u interni proces donošenja odluka Vlade moglo bi ozbiljno narušiti proces donošenja odluka i nanijelo bi štetu radu Vlade Republike Hrvatske.

  3. Rješenje o odbijanju Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama

  donijet će Službenik za informiranje Vlade Republike Hrvatske. 4. Nadležna ministarstva provest će pojedinačne testove razmjernosti i javnog interesa

  vezano za zahtjeve podnositelja za dostavu njihovih mišljenja o Nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu.

  Dostaviti: Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske n/r predstojniku n/r službenici za informiranje

  Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske n/r glavnoj tajnici Ministarstvu vanjskih i europskih poslova n/r prvoj potpredsjednici Vlade i ministrici n/r službenici za informiranje Ministarstvu socijalne politike i mladih n/r potpredsjednici Vlade i ministrici './^ n/r službenici za informiranje / ( Ministarstvu pravosuđa ,' ' x \ n/r ministru '' ■ n/r službenici za informiranje

  Ministarstvu zdravlja v

  ̂n/r ministru n/r službenici za informiranje Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava n/r ministru n/r službeniku za informiranje Ministarstvu uprave n/r ministru n/r službenici za informiranje Ministarstvu unutarnjih poslova n/r službeniku za informiranje Uredu za zakonodavstvo n/r ravnateljici

  POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

  iotf Ranko Ostojić

 • 8/9/2019 Ministarstvo vanjskih misljenje ZZP

  3/18

  REPUBLIK HRV TSK MINIST RSTVO V NJSKIH I EUROPSKIH POSLOV

  KLASA: UP/I-008-02/14-1111 URBROJ: 5 21-S-03-13-1 Zagreb, 15. siječnja 2014.

  Na temelju članka 23. St avka 5 točke 2 , vezano uz članak 16. sta vke 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novi ne broj 25/13) povodom Zahtje va za pristup informacijama gospodina Pe tra Marije Radel ja, službenica za informiranje Ministar stva vanjskih i europskih poslo va, donosi

  RJEŠENJE

  Odbija se zahtje v gospodina Petra Marije Radelja , Trnovčica 105 , 10 040 Zagreb , od 12. prosinca 2013 . Godine, za ostvarivanje pr ava na pristup i nformacijama ko jim traži Mišljenje Ministarstva vanjskih i europskih poslo va o Nacrtu zakona o životnom part nerstvu kojeg je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo Mini starstvu upra ve

  Obrazloženje

  Petar Marija Radelj Trnovčica 105 , 10 040 Zagreb , podnio je 12. prosinca 2013. godine Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zahtjev za pristup informacijama kojim traži Mišljenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova o Nacrtu zakona o životnom partnerstvu kojeg je Ministar stvo vanjskih i europ skih poslova uput ilo Ministarstvu uprave.

  Službenica za informiranje je dopisom od 23. prosinca 2013. godine podnositelja zahtjeva oba vijestila o produlj enju roka za ostvarivanje prava na pristup informacijama

  sukladno članku 22. stavku 1 . točki 4. Zakona o pra vu na pristup informacijama, radiprovođenja testa razmjernost i i javnog interesa sukladno čl anku 16. stavku 1 . Zakona o pra vu na pristup informacijama .

  Č lankom 16. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama od ređeno je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15 . stavka 2. točke 5. i čl anka 15. stavka 3. točke 1. prije dono šenja odluke dužno pro vesti test razmjernosti i javnog interes a.

  Člankom 15. stavkom 2. točkom 5. Zakona o pra vu na pristup inf ormacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu o graničiti pristup informaciji ako je informacija u

  Stranica lod 2

 • 8/9/2019 Ministarstvo vanjskih misljenje ZZP

  4/18

  postupku izrade unutar tijela javne vlasti , a njezino bi objavljivanje prije dovršetk a izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošen ja odluke.

  Isto tako, člankom 15. stavkom 3 . točkom 1 . Zakona o prav u na pristup informacij ama propisano je da tije la javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje onemogući lo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog , upravnog ili drugog pravno uređenog post upka, izvršenje s udske odluke ili kazne.

  Navedeno se od nosi i na rad Vlade jer je njezinim Pos lovnikom Narodne novine, br. 154/2011 121/2012 i 7/2013 između ostalog , uređen i način rada odlučivanja ra dnih tijela Vlade i same Vlade .

  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u provedenom test u razmjernosti i javnog interesa zaključilo je kako postoje razlozi iz članka 15. stavka 2. točke 5. i č lanka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pr istup informacijama pa su time u ovom konkretnom pre dmetu stečeni uvjeti za ograničenje prava na pristup informacijama u odnosu na javni interes jer b i

  podnositelj Petar Marija Radelj , ostvarivanjem prava na dostavu M išljenja Ministarstva vanjskih i europski h poslova o Nacrtu Zakona o ž ivotnom partnerstvu kojeg je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova up utilo Ministarstv u uprave, dobio uvid u interni proces donošenja odluka, č ime bi se taj proces mogao ozb iljno narušiti i dovesti do eve ntualne štete u radu kako Ministarstva vanjskih i europskih poslova tako i radu V lade u cjelini, a posebno vezano uz odredbu članka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama koji korisniku informacije koji informacijom r aspolaže sukladno Zakonu u pravu na pristup informacijama daje pravo da tu informaciju i javno iznese.

  Davanjem mogućnosti da javnost ost varuje uvide u stručna m išljenja središnjih tijela državne vlasti mog lo bi ozbiljno utjecati na njiho v rad, te ih eventualno spriječiti da u izradi stručnih miš ljenja djeluju nepristrano , a da njihova mišljenja na pojedine ak te Vlade Republike Hrvatske budu kritička i korektivna.

  Temeljem provedenog testa razmjernosti i javnog interesa i č lanka 23. stavka 5. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno je kao u izrijeci ovog Rješe nja.

  Uputa o pravnom lijeku

  Protiv ovog Rješenja može se izjaviti ža lba Povjerenici za informiranje, Fra Grge Martića 14 , u roku od 15 dana od dana dosta ve Rješenja.

  Ivana lšić { ~ « c

  Služ

Search related