Min pravosudja misljenje ZZP

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Min pravosudja misljenje ZZP

 • 8/9/2019 Min pravosudja misljenje ZZP

  1/9

  6/ 1 2 2013 13:56 FAX

  13 12/06

  12

  :34

  • l

  385 l 235 7 600

  M

  PRAVOSUOJ

  8. RH

  REPUBLIKA HRV

  ATSKA

  MINISTARSTVO PRA O S U Đ

  KLASA:

  011-02/13·01/457

  URBROJ:

  514-02-01-02-02-13·03

  Zagreb,

  05. prosinca 2013.

  MINI ST

  ARSTVO UPRAVE

  +385

  l

  37

  14

  507

  tt06 

  @

  004

  / 006

  Page

  01/03

  i 1EYUE3L.Ii\.L\ HRvATSKA

  515 MHH STA RSTVO UPRAVE

  ;; ;____

  __

  MINISTARSTVO UPRAVE

  n/r g.

  Arsena Ban

  k a ministra

  ZAGREB Maksimirska 63

  PREDMET: Nacrt prijedloga

  Zakona

  o životnom partnerstvu

  mišljenje, daje se

  VEZA: Vaš tlvpis, KLASA: 223-01113-01/64,

  URBROJ:

  515-03-01-0111-12-1

  Poštovani,

  Vezano z dopis, gore navedene klase

  i

  urbroja, od 25. studenoga 2013 . godine kojim je

  zatraženo mišljenje

  na

  predmetni

  nacrt

  prijedloga Zakona o

  životnom

  partnerstvu,

  Ministarstvo

  r a v o s u đ a

  o č i t u j e

  se

  kako slijedi:

  U

  č l a n k u

  23.

  stavku 2.

  nacrta

  prijedloga Zakona

  r i j e č i

  poništajem i r a s k i d o m ~

  odnosno

  poništaju

  i

  raskidu

  (

  predlažemo zamijeniti

  e č i m a :

  nponištajem

  l

  raskidom odnosno

  poništaju

  l

  raskidu ,

  b u d u ć da se

  radi o

  dva a z l i č i t a n a č i n a prestanka

  životnog partnerstva.

  Č l a n a k

  55 . (u vezi s

  l a n k

  o m 48.)

  nacrta

  prijedloga

  Zakona

  Iz odredbi

  nacrta

  prijedloga

  Zakona ( č l a n c i

  44. do 49.) nije

  jasno

  da li partnerska skrb traje

  samo

  za

  maloljetnosti

  djeteta

  l

  se radi o

  trajnom

  odnosu. Naime, iz č l a n k a 48. nacrta prijedloga

  Zakona

  moglo bi se

  z a k l j u č i t i da

  se

  radi o trajnom

  (doživotnom)

  odnosu b u d u ć j da navedeni č l a n a k propisuje da

  .. se zasnivanjem skrbi izmedu partnera-skrbnika s jedne strane te djeteta

  i

  njegovih potomaka s

  druge strane,

  zasnivaju

  prava

  i

  dužnosti koja po zakonu postoje

  i z m e đ u

  roditelja

  i

  djece

  i

  njil1ovih potomaka. Ukoliko

  sc radi

  o

  trajnom

  odnosu koji

  je po pravima .i

  obvezama

  i 7 j e d n a č e n

  s odnosom roditelja

  i

  djeteta,

  tada bi

  takvo

  u r . e đ e n j e

  partnerskog skrbrtištva imalo

  u č i n a k i na a s l j e đ i a n j e , e đ u t i m

  ukoliko

  se

  radi o privremenom odnosu koji, kao poseban

  oblik

  skrbništva> traje

  za maloljetnosti djeteta,

  mišljenja

  smo da takvo skrbništvo ne bi

  trebalo

  utjecati na

  a s l j e đ i v a n j e

  (kao

  št na a s l j e đ i v a n j e ne u t j e č u

  niti

  ostali oblici skrbni

  štva).

  Stoga

  su

  daljnji prijedlozi koji

  se

  odnose na

  i ~ m j e n u

  odredbi nacrta prije

  dlo

  ga Z

  akon

  a ko

  jima je

  u r e đ e n o n a s l j e đ i v a n j e

  dani

  pod

  pret-postavkom da se partnerskom skrbi us

  po

  stavlja trajan

  odnos z m e đ u a r t n e r a ~

  k r b n i k a

  i djeteta, koji je

  po

  č i n c i m a

  e d n

  n s odnosom roditelja i

  djeteta.

  Iz odredbi a n k a

  55.

  nac

  rt

  a

  prijedl

  og

  a Z

  akon

  a

  koje u u j u pravo na e đ i v a n

  može

  se

  z

  a k l j u

  da j e namjera

  t r u č n o g

  nositel

  ja

  izrade

  nacrta

  prijedl

  oga

  Zakona

  da

  se

  u pravu

  1111111  

  111111

  111

  11

  11 111

  111 1

 • 8/9/2019 Min pravosudja misljenje ZZP

  2/9

  /

  12 20 13 3 :56 FAX

  i2/06

  12:36

  385 l 2357600

  MIN

  PR VOSUOJ

  R

  MINISTARSTVO

  UPRAVE

  +385

  l

  3714 507

  t 066

  [4]0 05 /

  006

  Page 02/03

  n a s l j e đ i v a n j a

  ivotni

  partner

  d n a č i s b r a č n i m

  drugom,

  te da se djeca nad

  kojom

  ima

  partnersku skrb u pravu

  n a s l j e đ i v a n j a

  i z j e d n a č e s njegovom djecom.

  Č l a n k o m 55.

  :nacrta p1·ijedloga

  Zakona

  u r e đ e n

  je prvi nasljedni red (ž ivotni partner, djeca,

  djeca

  nad

  kojom

  ima

  partnersku skrb

  i

  drugi

  nasljedni

  rt d

  (životni

  partner

  i

  roditelji).

  e đ u t i m te odredbe nisu potpune jer ne ureduju sve s l u č a j e v e

  koje

  u r e đ u j e Zakon o

  n a s l j e đ i v a n j u

  ( Narodne novine , broj 48/03 ., 163/03., 35/05. i 127/13.),

  npr. pravo

  predstavljanja u

  prvom nasljednom

  redu;

  n a s l j e đ i v a n j e

  u

  drugom nasljednom redu kada iza

  preminulog životnog partnera nije ostao životni partner nego rodite]jj itd. Takoder, nisu

  uredeni niti daljnji nasljedni redovi, što bi u primjeni predloženog Zakona

  moglo

  izazvati

  dvojbe.

  Stoga

  smo mišljenja da u vezi u r e đ e n j a

  prava

  n l j e đ i v a n j a treba. zbog

  iz

  bjegavanja.

  m o g u ć i h dvojbi i

  pravnih

  praznina

  ,

  uputiti na o d g o v a r a j u ć u primjenu odredbi Zakona

  o

  n a s l j e đ i v a n j u

  koje u r e đ u j u pravo n a s l j e đ i v a n j a

  ostavheljevog

  r a č n o g

  druga

  i

  djece.

  Stoga, ako je namjera s t r u č n o g nositelja izrade

  nacrta

  prijedloga Zakona da se u pravu

  n a s l j e đ i v a n j a

  živomi

  partner

  i z j e d n a č i

  u

  pravima

  s

  b r a č n i m drugom,

  a djeca

  nad

  kojom

  ima

  partnersku skrb

  i z j e d n a č e

  s njegovom

  djecom.

  predlažemo

  da

  se

  č l a n a k

  55.

  izmijeni tako da

  glasi:

  Na n a s l j e đ i v a n j e životnog partnera na o d g o v a r a j u ć i n a č i n se

  p r i m j e n j t ~ u

  odredbe zakona

  kojim j e u r e đ e n o pravo n a s l j e đ i v a n j a

  pri č e m u je

  životni

  partner

  u pravu n a s l j e đ i v a n j a

  i z j e d n a č e n

  s

  b r a č n i m

  drugom, a

  djeca

  nad

  kojom ima

  partnersku skrb i z j e d n a č e n a s njegovom

  dj ecom. .

  Ako se prihvati

  prijedlog

  7.a

  i7.mjenu č l a n k a

  55.,

  odredbu č l a n k a

  56.

  nac.:rla

  prijedloga

  Zakona

  kojom j e u r e đ e n o pravo nužnih nasljednika treba, kao suvišnu, brisati b u d u ć i da sc u

  odnosu

  na ostaviteljevog

  životnog

  partnera djecu nad kojom ima partnersku skrb

  primjenjivati

  odredbe Zakona o

  n a s l j e đ i v a n j u koje r e đ u j u prava

  nužnih nasljednika

  i njihove

  dijelove (iste kao i

  za

  r a č n o g druga

  i po

  tomke).

  Odredbama č l a n k a 59. nacrta prijedloga Zakona

  u r e đ e n o je

  pravo na naknadu neimovinske

  štete u s l u č a j u

  snuti

  ili osobito teškog invaliditeta bliske osobe.

  Krug osoba koje imaju pravo na

  p r a v i č n u

  n o v č a n u naknadu neimovinske

  štete

  u s l u č a j u smrti

  i l i

  osobito teškog invaliditeta neke osobe propisan je č l a n k o m 11 O Zakona o obveznim

  odnosima ( Narodne

  novine'\

  broj 35/05., 41/08.

  i

  125/11.) te, sukladno navedenoj odredbi,

  to

  pravo

  imaju č l a n o v i njezine uže obitelji b r a č n i dmg, djeca i roditeLji) .

  Slijedom navedenoga,

  stavkom

  l

  č l a n k a 59.

  predloženog Zakona potrebno je uputiti

  na

  primjenu zakona koji u r e đ u j e obvezne odnose te stoga

  predlažen1o

  r i j e č i

  .,ovog Zakona

  zamijen

  iti r i j e č i m a : zakona kojim

  su

  uredeni obvezni odnosi te iza r i j e č i : n

  aknadu

  dodati

  r i j e č neimovinske .

  U ostalom dijelu predmetnog nacrta prijedloga Zakona nemamo primjedbi, te dostavljamo

  ovjerenu

  i

  potpisanu

  Izjavu o u s k đ e n o s t i prijedloga Zakona s Kaznenim

  zako

  nom .

  S poštovanjem,

  l ~ t l n

  RIIIIIIIIIIIIIII

  II

Search related