Min zdravstva misljenje ZZP

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Min zdravstva misljenje ZZP

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  1/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  2/21

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

  Koordinacija za unutarnju politiku

  i upravljanje državnom imovinom

  Klasa: 022-03/14-07/02

  Urbroj:  50301-09/09-14-1

  Zagreb,  30. prosinca 2013.

  URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

  n/r službenici za informiranje

  Predmet: Provođenje  testa  razmjernosti  i  javnog  interesa  povodom  Zahtjeva  Petra  Marije  Radelja  iz  Zagreba  za  ostvarivanje   prava  na  pristup  informacijama  dostavom   preslike  mišljenja Ureda za zakonodavstvo o Nacrtu prijedloga zakona o životnom  partnerstvu - Zaključak  Koordinacije za unutarnju  politiku i upravljanje  državnom  imovinom 

  Koordinacija  za unutarnju  politiku  i upravljanje  državnom  imovinom  je, na  sjednici 

  održanoj 30.  prosinca 2013. godine,  provela test razmjernosti  i  javnog  interesa u navedenom  predmetu sukladno članku  16. stavku  1. Zakona o  pravu na  pristup  informacijama  (Narodne  novine,  broj 25/2013). 

  U  provođenju  testa razmjernosti  i  javnog interesa utvrđeno  je da  podnositelj  Zahtjeva  traži dostavu  putem elektroničke  pošte mišljenja  Ureda za zakonodavstvo o  Nacrtu  prijedloga  zakona  o  životnom   partnerstvu.  Također   je  utvrđeno  da  je   podnositelj  Zahtjeva  uputio   pojedinačne zahtjeve kojima  je zatražio dostavu mišljenja ministarstava koja su se očitovala o  navedenom  Nacrtu  prijedloga zakona. 

  Člankom  15. stavkom  2.  podstavkom  5. Zakona  o  pravu  na  pristup  informacijama 

   propisano  je da tijela  javne  vlasti  mogu  ograničiti  pristup  informaciji  ako  je  informacija  u  postupku  izrade  unutar   tijela  javne  vlasti,  a  njeno   bi  objavljivanje   prije  dovršetka  izrade  cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti  proces donošenja odluke. 

  Člankom  15. stavkom  3.  podstavkom  1. Zakona  o  pravu  na  pristup  informacijama   propisano  je  da  tijela  javne  vlasti  mogu  ograničiti  pristup  informaciji  ako  postoje  osnove  sumnje  da  bi  njezino  objavljivanje,  između  ostalog,  onemogućilo  učinkovito,  neovisno  i  nepristrano vođenje  pravno  uređenog  postupka.  Navedeno  se na odgovarajući  način odnosi i  na rad Vlade  jer   je Poslovnikom  Vlade Republike  Hrvatske  (Narodne  novine,  br. 154/2011,  121/2012  i  7/2013)  uređen,  između  ostalog,  način  rada  i  odlučivanja  radnih  tijela  Vlade  i  same Vlade. 

  Vlada  

  SOFI?  

  V 1  flO$

   

  pir—fp-

  7   

  t   

  ,  

  ~  

  r   

  V7 T 0v 2014 

   po^'Of/o-o^/^po 

  \   

   joyr^itZ.  

  r   

  "",  

  •  

  000029074 

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  3/21

  Koordinacija  je  također   razmotrila  Zaključak   Koordinacije,  od  27.  kolovoza  2013. 

  godine, u kojem  je već odlučivala o istovrsnom zahtjevu  istog  podnositelja. 

   Nakon rasprave, Koordinacija  je ocijenila da u konkretnom  slučaju  prevladava  potreba 

  zaštite  prava na ograničenje  pristupa  informaciji  u odnosu  na  javni  interes, odnosno  interes   podnositelja Zahtjeva za uvid u navedena mišljenja. 

  Slijedom navedenoga, Koordinacija  je donijela sljedeći  zaključak: 

  1. U  povodu  predmetnog Zahtjeva ograničit će se  pravo na  pristup  informacijama. 

  2. Omogućavanje  javnosti da ostvaruje  izravan uvid u interni  proces donošenja  odluka  Vlade  moglo  bi  ozbiljno  narušiti  proces  donošenja  odluka  i  nanijelo   bi  štetu  radu  Vlade  Republike Hrvatske. 

  3.  Rješenje  o  odbijanju  Zahtjeva  za  ostvarivanje   prava  na  pristup  informacijama 

  donijet će Službenik  za informiranje Vlade Republike Hrvatske. 

  4.  Nadležna ministarstva  provest će  pojedinačne  testove razmjernosti  i  javnog  interesa  vezano  za zahtjeve  podnositelja  za dostavu njihovih mišljenja  o  Nacrtu  prijedloga  zakona o  životnom  partnerstvu. 

  Dostaviti:  Uredu  predsjednika Vlade Republike Hrvatske  n/r   predstojniku  n/r  službenici za  informiranje 

  Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske n/r  glavnoj  tajnici  Ministarstvu vanjskih  i europskih  poslova  n/r   prvoj  potpredsjednici Vlade i ministrici  n/r  službenici za  informiranje  Ministarstvu socijalne  politike i mladih  n/r   potpredsjednici Vlade i ministrici  './^   n/r  službenici za informiranje  / (  Ministarstvu  pravosuđa  ,'  ' x \  n/r  ministru  ''  ■ 

  n/r  službenici za  informiranje 

  Ministarstvu zdravlja   v

  ^ n/r  ministru  n/r  službenici za  informiranje  Ministarstvu rada i mirovinskoga  sustava  n/r  ministru  n/r  službeniku za  informiranje  Ministarstvu uprave  n/r  ministru  n/r  službenici za  informiranje  Ministarstvu unutarnjih  poslova  n/r  službeniku za  informiranje 

  Uredu za zakonodavstvo  n/r   ravnateljici 

  POTPREDSJEDNIK  VLADE  I MINISTAR  UNUTARNJIH POSLOVA 

  iotf   Ranko Ostojić 

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  4/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  5/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  6/21

  REPU LIK HRV TSK

  MINIST RSTVO ZDR VLJ

  KLASA: UP/I-008-01l14-01l01

  URBROJ: 534-02-211-14-2

  Zagreb, 20. siječnja 2014.g.

  Na temelju članka 23. stavka 5. točke 2~, a u vezi s člankomj

  č

  stavcima 1. i 2. Zakona o

  pravu na pristup informacijama (  Narodne novine  broj 25/2013.), te članka 96. Zakona o

  općem upravnom postupku (  Narodne novine  broj 47/2009.g.) povodom zahtjeva korisnika

  prava na informaciju gospodina Petra Marije Radelja iz Zagreba, Tmovčica 105, ministar

  zdravlja donosi

  RJEŠENJE

  Odbija se zahtjev korisnika prava na informaciju gosp. Petra Marije Radelja iz Zagreba,

  Tmovčica 105, za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojim traži dostavu preslike

  mišljenja Ministarstva zdravlja na Nacrt prijedloga zakona o životnom partnerstvu koje je

  Ministarstvo zdravlja uputilo Ministarstvu uprave.

  Obrazloženje

  Korisnik prava na pristup informacijama gosp. Petar Marija Radelj iz Zagreba, Tmovčica 105,

  (dalje: korisnik) uputio je je 12. prosinca 2013. godine elektronskom poštom zahtjev

  Ministarstvu zdravlja kojim traži dostavu preslike mišljenja Ministarstva zdravlja na Nacrt

  prijedloga zakona o životnom partnerstvu koje je Ministarstvo zdravlja uputilo Ministarstvu

  uprave.

  Sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (  Narodne novine  broj

  2512 13

  Ministarstvo zdravlja dopisom (Klasa: 008-01113-01192 Urbroj: 534-02-111-13-4 od

  23. prosinca 2013. godine) izvijestilo korisnika kako će zbog provođenja testa razmjemosti i

  javnog interesa produžiti rok za rješavanje zahtjeva za pristup informaciji.

  Ministarstvo zdravlja, sukladno članku 16. Stavku 1. Zakona o pravu na pristup

  informacijama provelo je test razmjemosti i javnog interesa te je zaključeno sljedeće.

  Članak 15. stavak 2. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25113) propisuje

  kako tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija u postupku

  izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  7/21

  konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke. Č lanak 15. stavak 3.

  točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje kako tijela javne vlasti mogu

  ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje

  onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno

  uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne.

  Č lanak 16. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje kako je tijelo javne

  vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke

  2,., 3., 4., 5., 6., i 7. i stavka 3. ovog Zakona dužno, prije donošenja odluke, provesti test

  razmjernosti i javnog interesa.

  U testu razmjernosti i javnog interesa koje je provelo Ministarstvo zdravlja zaključeno je kako

  bi dostavom zatražene preslike mišljenja Ministarstva zdravlja na Nacrt prijedloga zakona o

  životnom partnerstvu koje je isto uputilo Ministarstvu uprave bio omogućen uvid u interni

  proces donošenja akata što bi moglo naštetiti rečenom procesu. Davanje stručnih mišljenja

  ministarstava kao središnjih tijela državne uprave na Nacrte prijedloga zakona ima za cilj da

  se stručne službe središnjih tijela državne uprave neovisno i nepristrano očituju na prijed