Min zdravstva misljenje ZZP

Embed Size (px)

Text of Min zdravstva misljenje ZZP

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  1/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  2/21

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

  Koordinacija za unutarnju politiku

  i upravljanje državnom imovinom

  Klasa: 022-03/14-07/02

  Urbroj:  50301-09/09-14-1

  Zagreb,  30. prosinca 2013.

  URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

  n/r službenici za informiranje

  Predmet: Provođenje  testa  razmjernosti  i  javnog  interesa  povodom  Zahtjeva  Petra  Marije Radelja  iz  Zagreba  za  ostvarivanje   prava  na  pristup  informacijama  dostavom  preslike  mišljenja Ureda za zakonodavstvo o Nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu- Zaključak  Koordinacije za unutarnju  politiku i upravljanje  državnom  imovinom 

  Koordinacija  za unutarnju  politiku  i upravljanje  državnom  imovinom  je, na  sjednici 

  održanoj 30.  prosinca 2013. godine,  provela test razmjernosti  i  javnog  interesa u navedenom  predmetu sukladno članku  16. stavku  1. Zakona o  pravu na  pristup  informacijama  (Narodne novine,  broj 25/2013). 

  U  provođenju  testa razmjernosti  i  javnog interesa utvrđeno  je da  podnositelj  Zahtjeva traži dostavu  putem elektroničke  pošte mišljenja  Ureda za zakonodavstvo o  Nacrtu  prijedloga zakona  o  životnom   partnerstvu.  Također   je  utvrđeno  da  je   podnositelj  Zahtjeva  uputio  pojedinačne zahtjeve kojima  je zatražio dostavu mišljenja ministarstava koja su se očitovala o navedenom  Nacrtu  prijedloga zakona. 

  Člankom  15. stavkom  2.  podstavkom  5. Zakona  o  pravu  na  pristup  informacijama 

   propisano  je da tijela  javne  vlasti  mogu  ograničiti  pristup  informaciji  ako  je  informacija  u  postupku  izrade  unutar   tijela  javne  vlasti,  a  njeno   bi  objavljivanje   prije  dovršetka  izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti  proces donošenja odluke. 

  Člankom  15. stavkom  3.  podstavkom  1. Zakona  o  pravu  na  pristup  informacijama  propisano  je  da  tijela  javne  vlasti  mogu  ograničiti  pristup  informaciji  ako  postoje  osnove sumnje  da  bi  njezino  objavljivanje,  između  ostalog,  onemogućilo  učinkovito,  neovisno  i nepristrano vođenje  pravno  uređenog  postupka.  Navedeno  se na odgovarajući  način odnosi i na rad Vlade  jer   je Poslovnikom  Vlade Republike  Hrvatske  (Narodne  novine,  br. 154/2011, 121/2012  i  7/2013)  uređen,  između  ostalog,  način  rada  i  odlučivanja  radnih  tijela  Vlade  i same Vlade. 

  Vlada 

  SOFI? 

  V1  flO$

   

  pir—fp-

  7  

  t  

  r  

  V7 T 0v 2014 

   po^'Of/o-o^/^po 

  \  

   joyr^itZ. 

  r  

  "", 

  • 

  000029074 

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  3/21

  Koordinacija  je  također   razmotrila  Zaključak   Koordinacije,  od  27.  kolovoza  2013. 

  godine, u kojem  je već odlučivala o istovrsnom zahtjevu  istog  podnositelja. 

   Nakon rasprave, Koordinacija  je ocijenila da u konkretnom  slučaju  prevladava  potreba 

  zaštite  prava na ograničenje  pristupa  informaciji  u odnosu  na  javni  interes, odnosno  interes  podnositelja Zahtjeva za uvid u navedena mišljenja. 

  Slijedom navedenoga, Koordinacija  je donijela sljedeći  zaključak: 

  1. U  povodu  predmetnog Zahtjeva ograničit će se  pravo na  pristup  informacijama. 

  2. Omogućavanje  javnosti da ostvaruje  izravan uvid u interni  proces donošenja  odluka Vlade  moglo  bi  ozbiljno  narušiti  proces  donošenja  odluka  i  nanijelo   bi  štetu  radu  Vlade Republike Hrvatske. 

  3.  Rješenje  o  odbijanju  Zahtjeva  za  ostvarivanje   prava  na  pristup  informacijama 

  donijet će Službenik  za informiranje Vlade Republike Hrvatske. 

  4.  Nadležna ministarstva  provest će  pojedinačne  testove razmjernosti  i  javnog  interesa vezano  za zahtjeve  podnositelja  za dostavu njihovih mišljenja  o  Nacrtu  prijedloga  zakona o životnom  partnerstvu. 

  Dostaviti: Uredu  predsjednika Vlade Republike Hrvatske n/r   predstojniku n/r  službenici za  informiranje 

  Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske n/r  glavnoj  tajnici Ministarstvu vanjskih  i europskih  poslova n/r   prvoj  potpredsjednici Vlade i ministrici n/r  službenici za  informiranje Ministarstvu socijalne  politike i mladih n/r   potpredsjednici Vlade i ministrici  './^  n/r  službenici za informiranje  / ( Ministarstvu  pravosuđa  ,'  ' x \ n/r  ministru  ''  ■ 

  n/r  službenici za  informiranje 

  Ministarstvu zdravlja  v

  ^ n/r  ministru n/r  službenici za  informiranje Ministarstvu rada i mirovinskoga  sustava n/r  ministru n/r  službeniku za  informiranje Ministarstvu uprave n/r  ministru n/r  službenici za  informiranje Ministarstvu unutarnjih  poslova n/r  službeniku za  informiranje 

  Uredu za zakonodavstvo n/r   ravnateljici 

  POTPREDSJEDNIK  VLADE I MINISTAR  UNUTARNJIH POSLOVA 

  iotf   Ranko Ostojić 

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  4/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  5/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  6/21

  REPU LIK HRV TSK

  MINIST RSTVO ZDR VLJ

  KLASA: UP/I-008-01l14-01l01

  URBROJ: 534-02-211-14-2

  Zagreb, 20. siječnja 2014.g.

  Na temelju članka 23. stavka 5. točke 2~, a u vezi s člankomj

  č

  stavcima 1. i 2. Zakona o

  pravu na pristup informacijama (  Narodne novine  broj 25/2013.), te članka 96. Zakona o

  općem upravnom postupku (  Narodne novine  broj 47/2009.g.) povodom zahtjeva korisnika

  prava na informaciju gospodina Petra Marije Radelja iz Zagreba, Tmovčica 105, ministar

  zdravlja donosi

  RJEŠENJE

  Odbija se zahtjev korisnika prava na informaciju gosp. Petra Marije Radelja iz Zagreba,

  Tmovčica 105, za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojim traži dostavu preslike

  mišljenja Ministarstva zdravlja na Nacrt prijedloga zakona o životnom partnerstvu koje je

  Ministarstvo zdravlja uputilo Ministarstvu uprave.

  Obrazloženje

  Korisnik prava na pristup informacijama gosp. Petar Marija Radelj iz Zagreba, Tmovčica 105,

  (dalje: korisnik) uputio je je 12. prosinca 2013. godine elektronskom poštom zahtjev

  Ministarstvu zdravlja kojim traži dostavu preslike mišljenja Ministarstva zdravlja na Nacrt

  prijedloga zakona o životnom partnerstvu koje je Ministarstvo zdravlja uputilo Ministarstvu

  uprave.

  Sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (  Narodne novine  broj

  2512 13

  Ministarstvo zdravlja dopisom (Klasa: 008-01113-01192 Urbroj: 534-02-111-13-4 od

  23. prosinca 2013. godine) izvijestilo korisnika kako će zbog provođenja testa razmjemosti i

  javnog interesa produžiti rok za rješavanje zahtjeva za pristup informaciji.

  Ministarstvo zdravlja, sukladno članku 16. Stavku 1. Zakona o pravu na pristup

  informacijama provelo je test razmjemosti i javnog interesa te je zaključeno sljedeće.

  Članak 15. stavak 2. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25113) propisuje

  kako tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija u postupku

  izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  7/21

  konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke. Č lanak 15. stavak 3.

  točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje kako tijela javne vlasti mogu

  ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje

  onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno

  uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne.

  Č lanak 16. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje kako je tijelo javne

  vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke

  2,., 3., 4., 5., 6., i 7. i stavka 3. ovog Zakona dužno, prije donošenja odluke, provesti test

  razmjernosti i javnog interesa.

  U testu razmjernosti i javnog interesa koje je provelo Ministarstvo zdravlja zaključeno je kako

  bi dostavom zatražene preslike mišljenja Ministarstva zdravlja na Nacrt prijedloga zakona o

  životnom partnerstvu koje je isto uputilo Ministarstvu uprave bio omogućen uvid u interni

  proces donošenja akata što bi moglo naštetiti rečenom procesu. Davanje stručnih mišljenja

  ministarstava kao središnjih tijela državne uprave na Nacrte prijedloga zakona ima za cilj da

  se stručne službe središnjih tijela državne uprave neovisno i nepristrano očituju na prijedloge

  akata koji se donose, da se rasprave sve primjedbe, kritike i prijedlozi, te usuglase različita

  stajališta u učinkovitom internom procesu koji prethodi daljnjem postupku u Vladi RH i

  Hrvatskom saboru. U provedenom testu razmjernosti i javnog interesa Ministarstva zdravlja

  zaključeno je kako bi mogućnost izravnog uvida javnosti u stručna mišljenja moglo negativno

  utjecati na spremnost stručnih službi da neovisno i nepristrano daju očitovanja na prijedloge

  akata koji se kasnije nakon usuglašavanja u internom procesu kao utvrđeni prijedlozi akata

  javno objavljuju kao cjelovita informacija. U provedenom testu razmjernosti i javnog interesa

  zaključeno je da bi izravan uvid javnosti u interni proces usuglašavanja stavova među

  središnjim tijelima državne uprave u cilju utvrđivanja prijedloga akta mogao onemogućiti

  trčinktrv no  neovisno ire p r i s t rano vtrđenje  tr rgpravm ruređerrogprrsi ~rinr  ~

  Stoga je na osnovu provedenog testa razmjemosti i javnog interesa riješeno kao u izreci.

  Uputa o pravnom lii ku

  Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje, Zagreb, Fra Grge

  Martića 14, liroku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

  M N ST R

  Dostaviti:

  Gosp  Petar Marija Radelj

  Trnovčica 1 5

  1 4  Zagreb

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  8/21

  a

  :·:-:

  .

  _ . 

  REPUBLIK HRV TSK

  POVJERENIK Z INFORMIR NJE

  KLASA: UP/11-008-07/14-01/70

  URBROJ: 401-01/05-14-04

  Zagreb, 18. srpnja 2014.

  Povjerenica za informiranje na temelju č l a n k a 35. stavka 3. Zakona o pravu na

  pristup informacijama ( Narodne novine , broj 25/13.), povodom žalbe Petra Marije

  Radelja

  iz

  Zagreba,

  T r n o v č i c a

  105, izjavljene protiv rješenja Ministarstva zdravlja

  KLASA: UP/1-008-01/14-01/01 , URBROJ: 534-02-2/1-14-2 od 20.

  s i j e č n j

  2014.

  godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi

  s l j e d e ć e

  RJEŠENJE

  1. Poništava se rješenje Ministarstva zdravlja KLASA: UP/1-008-01/14-01/01,

  URBROJ: 534-02-2/1-14-2 od 20. s i j e č n j 2014. godine.

  2. Odobrava se Petru Mariji Radelju pristup mišljenju Ministarstva zdravlja o

  Nacrtu prijedloga Zakona o životnom partnerstvu KLASA: 011-02/13-

  06/298, URBROJ: 534-10-1-1/1-13-14 od 19. prosinca 2013. godine.

  3. Nalaže se Ministarstvu zdravlja da u roku od 8 dana od dana primitka

  ovog rješenja postupi sukladno t o č k i 2. izreke ovog rješenja.

  braz ložen je

  Osporenim qesenjem odbijen je zahtjev Petra Marije Radelja u daljnjem

  tekstu : žalitelj) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama, temeljem č l a n k a 23 .

  stavka 5. t o č k e 2., a u vezi s č l n k o m

  15

  . stavkom 2.

  t o č k o m

  5., č l n k o m 15.

  stavkom 3.

  t o č k o m

  1. i č l a n k o m

  16

  . stavkom 1. i 2. Zakona o pravu

  na

  pristup

  informacijama, zbog toga što bi dostavom zatražene informacije bio o m o g u ć e n uvid u

  interni proces donošenja akata što bi moglo naštetiti. r t ? č e n o m procesu, odnosno

  moglo bi o n e m o g u ć i t i u č i n k o v i t o neovisno i nepristrano v o đ e n j e tog pravno

  u r e đ e n o g postupka.

  . j

  ·

  Protiv navedenog qesenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu kojoj u

  bitnome navodi da rješenje pobija u cijelosti zbog pogrešno u t v r đ e n o g č i n j e n i č n o g

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  9/21

   

  stanja, bitne povrede postupka, pogrešne pnmJene materijalnog prava, kršenja

  ustavnog prava na pristup informacijama, povrede n č e l javnosti rada tijela javne

  vlasti, povrede

  n č e l

  svrhovitosti, povrede n č e l otvorenosti te povrede pravila

  Pravne s t e č e v i n e Europske unije. Žalitelj smatra kako č i n j e n i č n o stanje u o p ć e nije

  u t v r đ e n o

  i o g r n i č e n j e primijenjena na konkretni predmet nego generalno, trajno i u

  cijelosti, u odnosu na sva mišljenja koja ulaze u zakonodavni postupak koji provode

  Vladina radna tijela i sama Vlada . Žalitelj navodi kako je tijelo javne vlasti pogrešno

  primijenilo odredbe č l n k

  15.

  stavka 2. t o č k e 5. i č l n k

  15.

  stavka 3. t o č k e

  1.

  iz

  razloga

  j r

  je tražena informacija bila i z r đ e n (mišljenje tijela javne vlasti), jer je

  dovršena izrada cjelovite i k o n č n e informacije (Nacrt prijedloga zakona o životnom

  partnerstvu), te je stoga i o k o n č n pravno u r e đ e n i zakonodavni postupak u Vladi.

  Žalitelj smatra kako je Ministarstvo zdravlja povrijedila njegova ustavna jamstva na

  pristup informacijama,

  b u d u ć i

  da u pobijanom rješenju nije dalo konkretno

  obrazloženje zbog č e g je prevladalo o g r n i č e n j e prava na pristup informacijama

  nad

  o m o g u ć v n j e m

  zatražene informacije. Žalitelj

  t a k o đ e r

  navodi kako je i narušen

  transparentan, odgovoran i demokratski postupak donošenja zakona . Žalitelj smatra

  kako je u s k r ć i v n j e

  zatražene informacije povreda

  n č e l

  javnosti rada tijela javne

  vlasti, ali i izravno kršenje odredbi iz č l n k 1O Zakona o pravu na pristup

  informacijama koje se odnose na obveznu objavu dokumenata koji se odnose

  na

  p o d r u č j e rada tijela javne vlasti te objavu informacija o radu formalnih radnih tijela iz

  njihove nadležnosti. Žalitelj smatra kako je pobijano rješenje Ministarstva zdravlja u

  suprotnosti sa europskom pravnom s t e č e v i n o m vezanom uz pristup informacijama.

  Predlaže da se žalba uvaži.

  Žalba je osnovana.

  Č l n k o m 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve

  informacije dostupne svakoj d o m ć o j ili stranoj

  f i z i č k o j

  i pravnoj osobi u skladu s

  uvjetima i

  o g r n i č e n j i m

  ovoga Zakona.

  Uvidom u spise predmeta razvidno je da žalitelj zahtjevom za pristup

  informacijama od

  12. prosinca 2013. godine zatražio

  od

  Ministarstva zdravlja, kao

  tijela javne vlasti, da mu u

  e l e k t r o n i č k o m

  obliku dostavi vlastito mišljenje o Nacrtu

  prijedloga zakona o životnom partnerstvu koje je u p u ć e n o Ministarstvu uprave.

  iz spisa predmeta je nadalje razvidno kako je Ministarstvo zdravlja rješenjem

  odbila žaliteljev zahtjev za pristup informacijama.

  Iz obrazloženja pobijanog rješenja razvidno je da je zatražena informacija

  u s k r ć e n j r

  bi

  o m o g u ć v n j e

  izravnog uvida javnosti u interni proces

  usuglašavanja stavova

  m đ u

  središnjim tijelima

  d r ž v ~ e

  uprave u cilju u t v r đ i v a n j a

  prijedloga akta mogao o n e m o g u ć i t i

  u č i n k o v i t o

  neovisno i nepristrano

  v o đ e n j e

  tog

  pravno

  u r e đ e n o g

  postupka.

  . ;

  Ovakav stav Ministarstva zdravlja protivan je samom cilju Zakona o pravu a

  pristup informacijama. Naime, cilj Zakona o pravu

  na

  pristup informacijama je

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  10/21

   

  .

  3

  o m o g u ć i t i i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske z a j a m č e n o g prava na

  pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija f i z i č k i m i pravnim

  osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, a u to zasigurno

  ne spada o g r a n i č a v a n j e uvida u interne procese donošenja odluka tijela javne vlasti.

  Nadalje, ne samo da je

  o g r a n i č e n j e

  pristupa vezano za konkretno dostavljeno

  mišljenje, nego iz pobijanog rješenja proizlazi da je pristup

  o g r a n i č e n

  o p ć e n i t o i

  unaprijed za sva s t r u č n a mišljenja ministarstva kao središnjih tijela državne uprave, a

  što je protivno odredbi č l a n k a 15 stavka 6 kojom je propisano da su informacije

  dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti

  o g r a n i č i l o pravo na pristup informacijama. Naime, prema stajalištu Ministarstva

  zdravlja , 'informacija koja je

  u s k r a ć e n a

  žalitelju zapravo nikada ne

  bi

  bila dostupna

  javnosti. Zauzeto stajalište Ministarstva zdravlja t a k o đ e r je protivno i odredbi č l a n k a

  15 stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da ako

  tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe

  o g r a n i č e n j u

  iz stavka

  2

  i

  3

  ovog

  č l a n k a , preostali dijelovi informacije u č i n i t ć e se dostupnim, b u d u ć i da Ministarstvo

  zdravlja u o p ć e nije razmotrilo sadržaj konkretnog mišljenja.

  U žalbenom postupku

  t a k o đ e r

  je u t v r đ e n o kako je žalitelj zatražio dovršenu

  informaciju, odnosno cjelovitu i k o n a č n u informaciju te da u konkretnom

  s l u č a j u

  nije

  moglo

  d o ć i

  do narušavanja procesa donošenja odluke s obzirom da je žaliteljev

  zahtjev

  za

  predmetnim mišljenjem pristigao nakon Vladinog p r i h v a ć a n j a Nacrta

  prijedloga zakona o životnom partnerstvu.

  Osim toga, ostalo je nejasno i neobrazloženo

  na

  koji n a č i n bi o m o g u ć a v a n j e

  javnosti da ostvaruje uvid u s t r u č n a mišljenja moglo utjecati

  na

  nadležna središnja

  tijela državne uprave da se neovisno i nepristrano o č i t u j u o prijedlozima akata koji su

  im dostavljeni na mišljenje.

  Stajalište žalbenog tijela je upravo suprotno, b u d u ć i da Povjerenica za

  informiranje smatra kako bi o m o g u ć a v a n j e uvida u

  s t r u č n a

  mišljenja unaprijedilo

  savjesnost, ispravnost postupanja i odgovornost svih

  u k l j u č e n i h

  u izradi predmetnih

  mišljenja.

  I s p i t u j u ć i pravilnu provedbu testa razmjernosti i javnog interesa, razmatrani

  su

  argumenti koje je navelo Ministarstvo zdravlja te je u t v r đ e n o da u konkretnom s l u č a j u

  prevladava interes javnosti. Ministarstvo zdravlja pril ikom p r o \ ~ ~ be predmetnog .

  testa nije s obzirom na sadržaj konkretnog mišljenja razmotrilo da li bi

  o m o g u ć a v a n j e m pristupa traženoj informaciji u svakom p o j e d i n a č n o m s l u č a j u interes

  zbog kojega bi trebalo uskratiti informaciju bio ozbiljno p o v r i j e đ e n te da li prevladava

  potreba zaštite prava na o g r a n i č e n j e ili javni interes.

  Izrada s t r u č n i h mišljenja jedan je od elemenata u zakonodavnom procesu.

  B u d u ć i da je sve v e ć a tendencija p o v e ć a n j a transparentnosti i demokratizacija

  l .

  .

  ~ p o m e n u t o g

  procesa,

  s t r u č n a

  mišljenja tijela javnih vlasti

  bi

  trebala biti javno

  dostupna kako bi se unaprijedila javna rasprava o nacrtima propisa te kako bi javnost

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  11/21

  4

  k r t č k

  razmotrila predmetna mišljenja koja tijela javne vlasti i z r a đ u j u u sklopu svoje

  službene dužnosti.

  Uvidom u dostavljeno mišljenje Povjerenica za informiranje ne nalazi razloge

  za o g r a n i č e n j e

  iz č l a n k a

  15 Zakona o pravu na pristup informacijama.

  Č l a n k o m

  25. stavkom 7 Zakona o pravu na pristup informacijama propisano

  je da

  kad

  utvrdi da je žalba osnovana Povjerenik ć e rješenjem korisniku

  o m o g u ć i t i

  pristup informaciji.

  Stoga je na temelju č l a n k a 117. stavka 1. Zakona o o p ć e m upravnom

  postupku· l a n k a 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao

  izreci ovog rješenja.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba ali se

  može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u

  roku od 30 dana od dana dostave rješenja .

  DOSTAVITI :

  . i .

  ć

  Petar Marija Radelj

  r n o v č i c a

  105  1O040 Zagreb

  2. Ministarstvo zdravlja

  Službenik

  za

  informiranje

  Ksaver 200a 1

  O

  000 Zagreb

  3.

  Pismohrana - ovdje.

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  12/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  13/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  14/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  15/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  16/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  17/21

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  18/21

  REPUBLIKA HRVATSKA

  VISO

  KI

  UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

  ZAGREB

  Frankopanska 16

  Poslovni broj : Usii-79/2014-7

  U IME R E P U B L I K E H R V A T S K E

  P R E S U D A

  Visoki upravni sud Republike Hrvatske u v i j e ć u sastavljenom od sudaca toga suda

  Ljiljane K a r l o v č a n

  Đ u r o v i ć

  predsjednice v i j e ć a Lidije

  V u k i č e v i ć

  i Mirjane Č a č i ć č l a n i c

  e ć a

  te sudske savjetnice Franciske

  o m i n k o v i ć z a p i s n i č a r k

  u upravnom sporu tužitelja

  Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb, Ksaver 200a, zastupanog po ministru prim.

  Si

  ni

  ši Varga, dr. med. dent., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike

  Hrvatske, Zagreb,

  M a r t i ć e v a 14

  , klasa: UP/

  II

  -008-07/14-01 /70, urbroj: 401-01/05-14-04 od

  18. srpnja 2014., uz sudjelovanje zainteresirane osobe Petra Marije Radelja iz Zagreba,

  o

  v l 05., radi prava na pristup informacijama,

  na

  sjednici v i j e ć a održanoj

  16.

  listopada 2014.

  presu io

  Je

  Tužbeni zahtjev se odbija.

  Obrazloženje

  Osporenim rješenjem tuženika t o č k o m l poništava se rješenje Ministarstva zdravlja,

  klasa: UP/I-008-01/14-01/01, urbroj: 534-02-2/1-14-2 od

  20.

  s i j e č n j a 2014., t o č k o m 2.

  dispozitiva odobrava se Petru Mariji Radelju pristup mišljenju Ministarstva zdravlja o nacrtu

  prijedloga Zakona o životnom partnerstvu, klasa: O

  1

  -02/13 -06/298, urbroj: 534-10-1-1/1-13-

  14 od 19. prosinca 2013., a t o č k o m 3. dispozitiva rješenja naloženo je Ministarstvu zdravlja

  da u roku od osam dana od dana primitka rješenja postupi sukladno t o č k 2. izreke rješenja.

  Rješenjem Ministarstva zdravlja od 20.

  e č n j a

  2014. odbijen je zahtjev Petra Marije

  Radelja iz Zagre

  ba

  za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojom traži dostavu

  preslike mišl

  je

  nja Ministarstva zdravlja na nacrt

  pr

  ij

  edloga Zakona o

  ži

  votnom partnerstvu

  koj

  e je Minista

  rs

  tvo zdravlja uputilo Ministarstvu uprave.

  Tužitelj i s t i č e da smatra da

  je

  osporeno rješenje nezakonito zbog pogrešne primjene

  odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novine, broj 25/13.)

  na

  r đ e n o

  n stanje te pogrešnog t u m a č e n j a procedure donošenja zakona i s tim u vezi primjene

  odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom

  j a v n o š ć u

  u postupcima donošenja zakona

  drugih propisa i akata Narodne novine, broj 140/2009.). Tužitelj i s t i č da sukladno

  n k u

  15 . stavku 2.

  č k i

  5. Zakona o pravu na pristup informacijama tij ela javne vlasti mogu

  pristup informaciji ako informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a

  njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i k o n a č n e informacije mogla ozbiljno

  narušiti proces donošenja odluke.

  I s t i č e

  da je

  č l a n k o m 15

  . stavkom

  3.

  podstavkom l toga

  Zakona p

  ro pi

  sano da tijela javne vlasti mogu

  g

  r a n i č i t i

  pristup informaciji u a

  ko

  postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje,

  m e đ u

  ostalog, m o g u ć i l o v i t o

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  19/21

  - 2

  Poslovni broj : Usii-79/2014-7

  neovisno i nepristrano v o đ e n j e pravno

  u r e đ e n o g

  postupka. I s t i č e da je temeljem č l n k 16.

  stavka l . tužitelj prije donošenja rješenja kojim

  o g r n i č v

  pravo stranke na pristup

  informaciji proveo test razmjernosti javnog interesa temeljem kojeg

  je

  utvrdio da bi izravan

  uvid Petra Marije Radelja u interni proces usuglavašan

  ja

  stavova odnosno u konkretno

  miš

  lj

  enje na nacrt prijedloga Zakona o životnom partnerstvu mogao o n e m o g u ć i t i daljnje

  u č i n k o v i t o neovisno i nepristrano v o đ e n j e pravno u r e đ e n o g postupka

  u t v r đ i v a n j a

  prijedloga

  tog zakona č i m e tužitelj nije zauzeo n a č e l n i stav o p ć e n i t o unaprijed za sva s t r u č n a mišljenja

  tužitelja, kako tuženica pogrešno i paušalno l j u č u j e u obrazloženju pobijanog rješenja.

  Tužitelj i s t i č e da bi dostavom zatražene preslike mišljenja tužitelja na predmetni nacrt

  Zakona, koje je bilo u p u ć e n o Ministarstvu uprave kao o m nositelju, bio

  bi

  o m o g u ć e n

  uvid u interni proces u t v r đ i v a n j a prijedloga nacrta navedenog zakona č i m e bi se moglo

  naštetiti neovisnosti nepristranosti tog procesa. Kakose

  s t r u č

  službe središnjeg tijela

  državne uprave o č i t u j u na prijedloge akata i usuglašavaju stajališta, dopuštanjem izravnog

  uvida javnosti u interni proces usaglašavanja stavova m e đ u središnjim tijelima državne

  uprave u cilju

  u t v r đ i a n j a

  prijedloga akta moglo bi se izravno

  utj

  ecati na spremnost

  s t r u č n i h

  službi da neovisno i nepristrano daju o č i t o v a n j e na prijedlog akata, koji se kao r đ e n i

  prijedlozi akata javno objavljuju kao cjelovite informacija, sukladno n č e l i m i standardima

  Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom

  I s t i č e

  da tuženica u obrazloženju navodi

  da je izreku pobijanog rješenja utemeljila o p ć e n i t o na odredbu č l a n k a 117. stavak l . Zakona o

  o p ć e m

  upravnom postupku Narodne novine, broj 47/09.) ne n v o d e ć i konkretan razlog za

  poništenje rješenja tužitelja te je predmetno rješenje potrebno poništiti i radi obrazloženja koje

  je nejasno i nepotpuno.

  Predlaže da se tužba uvaži, osporeno rješenje poništi te odbije zahtjev zainteresirane

  osobe Petra Marije Radelja iz Zagreba za pristup informaciji i do stavu mišljenj a Ministarstva

  zdravlja o nacrtu prijedloga Zakona o životnom partnerstvu.

  Tuženik u odgovoru na tužbu u potpunosti ostaje kod osporenog rješenja iz razloga

  navedenog u njegovom obrazloženju te dodaje da je zainteresirana osoba od tu

  ži

  telja

  zahtjevom za pristup informacijama od 12. prosinca 2013. zatražila mišljenje tužitelja o

  nacrtu prijedloga Zakona o životnom partnerstvu. Samo mišljenje predstavlja informaciju u

  smislu n k 5. stavka

  l t o č k e

  3 Zakona o pravu na pristup informacijama odnosno

  predstavlja službeni dokument tijela javne vlasti koji se nalazi u posjedu tužitelja. Predmetno

  mišljen

  je

  je ujedno

  k o n č n o

  i potpuno te predstavlja završenu informaciju koja

  je

  urudžbirana

  i potpisana od strane ministra. Drugim

  m

  zatražena informacija ne predstavlja

  neslužbenu bilješku ili drugi zapis ko

  ji

  bi se mogao smatrati internim aktom tužitelja.

  Osim toga, nacrt prijedloga Zakona o životnom partnerstvu na koji se odnosi

  zatraženo mišljenje tužitelja

  t k o đ je

  u trenutku podnošenja zahtjeva predstavljao završenu

  informaciju koja je bila dostupna javnosti. Tužitelj se u provedenom testu razmjernosti javnog

  interesa nije osvrnuo na sadr

  žaj

  predmetnog mišljenja. Naime, iako je test razmjernosti javnog

  interesa proveden povodom zahtjeva za mišl

  je

  njem tužitelja o nacrtu prijedloga Zakona o

  životnom partnerstvu tužitelj nije razmatrao sadržaj konkretnog mišljenja i n

  na

  koji

  bi

  njegovo davanje utjecalo na zakonodavni proces v e ć

  je

  predmetno mišljenje automatizmom

  o g r a n i č i o

  od pristupa kao dio internog procesa donošenja akta č i j e bi davanje moglo naštetiti

  r e č e n o m procesu. R a z m a t r a j u ć i tužiteljeva mišljenje o nacrtu prijedloga Zakona o životnom

  partnerstvu u drugostupanjskom postupku

  je

  t v r đ e n o kako njegovo

  o m o g u ć v n j e

  korisniku

  nije moglo ni na koji n č i n utjecati na proces donošenja akta. Slijedom navedenog predlaže da

  se tužba odbije i potv

  rd

  i drugostupanjsko rje

  šenj

  e.

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  20/21

  - 3 -

  Poslovni broj: Usii-79/2014-7

  Zainteresirana osoba Petar Marija Radelj u svom odgovoru na tužbu i s t i č e da su

  tužiteljevi navodi neosnovani te ukazuje da

  je

  u istovrsnoj pravnoj stvari Visoki upravni sud

  zauzeo pravno s h v ć n j e u presudi Usi i-60/2014-6 od 21. kolovoza 2014.

  Sukladno odredbi

  č l a n k a

  6. Zakona o upravnim sporovima Narodne novine, broj

  20/10. i 143/12.), odgovor na tužbu tuženika dostavljen je tužitelju koji se n isti nije

  t o v a o .

  Tužbeni zahtjev nije osnovan.

  O c j e n j u j u ć i zakonitost osporenog rješenja u granicama zahtjeva iz tužbe, Sud nalazi

  da time što je poništio prvostupanjsko rješenje od 20 . s i j e č n j a 2014. i zainteresiranoj osobi

  odobrio pristup informaciji mišljenju Ministarstva zdravlja o nacrtu prijedloga Zakona o

  životnom partnerstvu od 19. prosinca 2013. tuženik nije povrijedio zakon na štetu tužitelja.

  Pri tome Sud p r i h v ć razloge koje svoju odluku tuženik dao u obrazloženju osporenog

  rješenja i odgovoru

  n

  tužbu jer su isti utemeljeni na podacima u spisu predmeta i pravilnoj

  primjeni materijalnog prava.

  Naime, osnovni cilj Zakona o pravu na pristup informacijama jest o m o g u ć i t i i

  osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske z j m č e n o g prava

  n

  pristup

  informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacije

  f i z i č k i m

  i pravnim osobama putem

  otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti č l a n a k 3.) uz uvjete i

  o g r a n i č e n j a

  propisana tim zakonom č l a n a k 6.

   .

  Tužitelj zapreku za ostvarivanje prava zainteresirane

  osobe na pristup predmetnim informacijama temelji upravo na o g r n i č e n j i m propisanim

  odredbam Zakona o pravu na pristup informacijama, i s t i č u ć i u obrazloženju svog rješenja i u

  tužbi da tijelo javne vlasti može

  o g r a n i č i t i

  pristup informaciji ako

  je

  informacija u postupku

  izrade unutar tijela javne vlasti, a 11ieno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i

  k o n

  informacije mo

  glo

  ozbiljno narušiti proces donošenja odluke č l a n a k 15. stavak 2.

  5. Zakona o pravu na pristup informacijama) te ako postoje osnove sumnje da bi njezino

  ob

  j v

  ljivanje o n e m o g u ć i l o u č i n k o v i t o neovisno i nepristrano v o đ e n j e sudskog, upravnog ili

  drugog prav

  no

  u r e đ e n o g postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne č l a n a k 15 . stavak 3.

  k

  1. .

  Kod toga se tužitelj poziva i na test razmjernosti javnog interesa, a koji je tijelo javne

  vlasti obvezno provesti u s l u č a j e v

  m

  iz č l a n k a 15. stavak 2. i stavak

  3.

  Zakona o pravu na

  pristup informacijama č l a n a k 16. stavak

  1.

  ). U testu razmjernosti javnog interesa koje je

  provelo· Ministarstvo zdravlja tužitelj u ovom predmetu, z a k l j u č e n o

  je

  kako bi dostavom

  zatražene preslike mišljenja Ministarstva zdravlja na nacrt prij

  ed

  loga Zakona o životnom

  partnerstvu koje je isto uputilo Ministarstvu uprave bio o m o g u ć e n uvid u interni proces

  donošenja akta što bi moglo naštetiti č e n o m procesu. Davanje s t r u č n i h mišljenja

  ministarstava kao središnjih tijela državne uprave na nacrte prijedloga zakona ima

  z

  cilj da se

  s t r u č n e

  službe središnjih tijela državne uprave neovisno i nepristrano

  o č i t u j u

  n prijedloge

  akata koji se donose, da se rasprave sve primjedbe, kritike i prijedlozi te usaglase r a z l i č i t a

  stajališta o

  u č

  n k o v i t o m internom procesu koji prethodi daljnjem postupku u Vladi Republike

  Hrvatske i Hrvatskom saboru. U provedenom testu razmjernosti javnog interesa tužitelj je

  z a k l j u č i o kako bi m o g u ć n o s t izravnog uvida javnosti u s t r u č n a mišljenja mogla negativno

  utjecati na spremnost

  s t r u č n i h

  službi da neovisno i nepristrano daju

  o č i t o v a n j a

  n prijedloge

  akata koji se kasnije nakon usaglašavanja o internom procesu kao u t v r đ e n i prijedlozi akata

  javno objavljuju kao cjelovita informacija. U provedenom testu razmjernosti javnog interesa

  tužitelj j e u č i o da bi izravan uvid javnosti u interni proces usaglašavanja stavova

  m e đ u

  središnjim t ijelima državne uprave u cilju u t v r đ i v a n j a prijedloga akta mogao

  o n e m o g u ć i t i

  n k o

  neovisno i nepristrano

  v o đ e n j e

  tog pravno

  u r e đ e n o g

  postupka.

 • 8/9/2019 Min zdravstva misljenje ZZP

  21/21

   

  Poslovni broj: Usii-79/2014-7

  Prema ocjeni ovoga Suda m e đ u t i m nakon što je tijekom žalbenog postupka razmotrio

  zatražene informacije i ispitao pravilnost provedenog testa razmjernosti javnog interesa

  tuženik je osnovano

  z a k l j u č i o

  da je g r a n i č a v a n j e pristupa informacijama navedenim u izreci

  osporenog rješenja protivno

  č l a n k u

  15

  stavku

  6

  Zakona o pravu na pristup informacijama.

  Citiranom zakonskom odredbom naime

  č i t o

  je propisano da su informacije dostupne

  javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti o g r a n i č i pravo na

  pristup informaciji.

  Naime prema stajalištu Minsitarstva zdravlja informacija koja je u s k r a ć e n a

  zainteresiranoj osobi nikada ne bi bila dostupna javnosti. U postupku je pravilno u t v r đ e n o

  kako je tužitelj zatražio

  do

  vršenu informaciju odnosno cjelovitu i k o n a č n u informaciju te da

  u konkretnom l u č a j u nije moglo d o ć i do narušavan

  ja

  procesa donošenja odluke s obzirom da

  je zahtjev zainteresirane osobe za predmetnim mišljenjem stigao nakon Vladinog p r i h v a ć a n j a

  nacrta prijedloga Zakona o životnom partnerstvu. Osim toga pravilno

  je

  tužene tijelo

  ocijenilo da je ostalo nejasno i neobrazloženo na koji bi

  n a č i n

  o m o g u ć a v a n j e javnosti da

  ostvaruje uvid u s t r u č n a mišljenja moglo utjecati na nadležna središnja tijela državne uprave

  da se neovisno i nepristrano

  o č i t u j u

  o prijedlozima akata koji su im dostavljeni na mišljenje.

  s p i t u j u ć i pravilnu provedbu testa razmjernosti javnog interesa tuženik je razmotrio

  argumente koje

  je

  navelo Ministarstvo zdravlja te u postupku pravilno utvrdio da u konkretno

  s l u č a j u prevladava interes javnosti. Pravilno je tuženik ocijenio da je izrada s t r u č n mišljenja

  jedan od elemenata u zakonodavnom procesu. B u d u ć i da

  je

  sve v e ć a tendencija p o v e ć a n j a

  transparentnosti i demokratizacije spomenutog procesa r u č n a mišljenja tijela javnih vlasti bi

  trebala biti javno dostupna kako bi se unaprijedila javna rasprava o nacrtima propisa te kako

  bi javnost

  i č k i

  razmotrila predmetna mišljenja koja tijela javna vlasti

  i z r a đ u j u

  u sklopu

  svoje službene dužnost

  i

  Obzirom na navedeno prema ocjeni ovoga Suda  osporenim rješenjem nije

  p o v r i j e đ e n

  zakon na štetu tužitelja.

  Nije pravno o d l u č a n niti prigovor tužitelja o povredi pravila postupka konkretno

  odredbe

  č l a n k a

  117. stavka l toga Zakona koji regulira razloge za poništavanje rješenja u

  žalbenom postupku. Ovo stoga jer se tuženik u uvodu osporenog rješenja pozvao na odredbu

  Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je ovlašten na rješavanje žalbe dok propust

  u n e n a v o đ e n j u podstavaka citiranog č l a n k a 117. stavak l Zakona o

  o p ć e m

  upravnom

  postupku ne predstavlja razlog zbog kojeg bi osporeni akt valjalo poništiti b u d u ć i da se ne

  radi o takvoj povredi zakona kojom bi se samo po sebi  a pri

  i n a č e

  pravilnoj primjeni zakona

  tužitelju nanijela bilo kakva šteta.

  Trebalo je stoga temeljem odredbe č l a n k a 57. stavak l Zakona o upravnim sporovima

  u č i t i

  kao u izreci ove presude.

  U Zagrebu

  16

  listopada 2014.

  Predsjednica

  i j e ć a

  Ljiljana K a r l o v č a n - Đ u r o v i ć v.r.