MUP misljenje ZZP

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MUP misljenje ZZP

 • 7/26/2019 MUP misljenje ZZP

  1/13

  l\EKLASIFICIRANO

  EPUBLIKA HRVATSKA

  MINJ

  ST

  ARSTVO

  lJNUT ARNJfH POSLOVA

  Broj: 5 l 1-0 1-1 52-79470/3-20 13

  Zagreb, 5. prosinca 20

  lJ

  MINISTARSTVO lJPRA YE

  PREDMET:

  Nacrt

  prijedloga

  Zlalwna

  o ivotnom partnerstvu,

  - miljenje,

  dostavlja

  se;

  Veza:

  Va dopis broj: l< lasa:

  223-0l/l.3-0ll64,

  urbroj:

  5 1 5 - 0 3 - 0 1

  0 1 1 1 - 1 2

  od 25. studenog 2013.

  Z GREB

  svezi vaeg dopisa broj

  i

  datum gomji, uz koji ste

  nam

  , radi miljenja, dostavili

  Nacrt prijedloga Zakona o ivotnom partnerstvu

  i z v j e u j e m o

  vas kako s

  lij

  edi.

  V 7 . ~ u l 0

  uz k

  75.

  Vezano uz stavke l . i

  2_

  ovog

  l a n k a i s t i e m o

  kako osobe koje s najmodavcem

  sklope ugovor o najmu stana

  r n t m ~ j u

  n mjestu i

  na

  adresi na kojoj se stan nalazi prijaviti

  prebiva

  li

  te

  ili

  boravite, ovisno o tome imaju

  li namj

  eru trajno prebivati

  ili

  privremeno

  boraviti u tom mj estu

  i

  na toj adresi. Odredbom l a n k a

  10

  . stavka J_ Zakona o prebivalitu

  (,.Narodne novine, broj:

  14411

  2) propisan

  je

  uvjet pod kojim osobe koje prijavljuju

  prebiva

  li

  te ili boravite na ach:esi stanodavca (u ovom

  s l u a j u

  najmodavca) mogu izvriti

  prijavu, bez obzira radi

  li se

  o ivotnim partnerima, suprunicima iz braka ili osobarna koje

  u stanu ivjeti a ni u vezane nikakvim formalnim vezama.

  Sukladno odredbi

  n k

  l

  O

  stavka 3. Zakona o prebivalitu svaka osoba koja

  ivjeti u stanu stanodavca

  i

  koja

  p r i j a v l j t ~ j e

  prebivalite ili boravite

  na

  adresi stanodavca

  duna je priloiti

  i

  ovjerenu il.javu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu. Ovjerenu

  sug

  la

  snost stanodavca moe zamijenili ugovor o najmu stana,

  ali bi

  u tom

  l u a j u

  u ugovmu

  morale biti navedene sve osobe koje stan ko:ristiti. Stoga

  bi

  predloene odredbe

  l a n k a 75.

  Nacrta prijedloga Zako

  na

  o ivotnom partnerstvu trebalo uskladiti s odredbama Zakona o

  prebivalitu

  k ~ j e

  se odnose na prijnvu prebivalita ili horavita na adresi stanodavca.

  Napominjemo da

  j e,

  sukladno odredbi

  l a n k a lO.

  stavka

  4.

  Zakona o prebivalitu, obveza

  stanodavca da nadlenoj policijskoj upravi

  i

  postaji dostavi podatke o osobi kojoj

  je

  stan dao

  na

  koritenje

  te mjestu

  i

  adresi

  na

  kojoj

  s

  stan nalazi, a policijska uprava

  ili post

 • 7/26/2019 MUP misljenje ZZP

  2/13

  NEKLASIFICTRANO

  Vezano uz l ~ n a l c 76

  Naziv ispred . ovog

  n k a

  glasi: Sloboda kretanja

  i

  aziJantska zatita .

  M e u t i m ,

  odredba ovog

  l a n k a

  ne u r e u j e odobrenu

  e u n a r o

  d n u zatitu te predlaemo da se u naxivu

  briu

  r i j e i

  ,,i

  a z i l a n ~ s k < i

  zatita .

  Vcznno z

  l a n k e

  77 do

  8i

  l

  S.matramo da

  se

  navede.ni'n1

  l a n c i m a

  .nepotrebno i pogre110 ureduju instituti koji su

  propisani

  po

  sebnim propi.sima, prije svega Zakonom o strancima ( Narodne novine

  br

  .

  130 / 11 i

  74113),

  Zakonom o azilu ( Naro

  dn

  e novine br. 79/07,

  88

  /10

  143

  /13) i Zakonom o

  lu-vatskom dravljanstvu (Narodne novine'' br. 53/9 1, 70/91, 28/92, 11 3/93 i 130111 ).

  Sukladno

  tome,

  predlaen

  10

  da se navedeni

  l a n c i bliu.

  Naime, vczapo uz odredbe predmetno g Nacrta koje se odnose na osobe pod zatitom

  Republike Hrvatske,

  e m o

  d < ~

  su prava

  i

  obveze azilanata

  i

  stranaca pod supsidijarnom

  zatitom propisana Zakonom o azilu. S

  tiDl

  q vezi. i s t i e m o da je Zakonom o iz enama i

  doptmama Zakona .o azilu ( Narodne

  no

  vine

  br.

  143/

  13)

  propisano da se

  a n o m

  obitelji

  smatra

  b r a n i

  ili

  i z v a n b r a n i

  drug prema propisima Republike Hrvatske, kao

  i

  osobe koje su

  u

  trajnoj

  v zj

  koja sc

  mo

  e

  dokazati z a j e d n i k i m boravkom

  na istoj adresi u trajanju

  od

  n a j m a r ~ j e 3

  god ine

  l.c

  ako

  je i c l n a namjera

  daljnjeg

  z a j e d n i k o g zivot

  a".

  Nadalje, ve

  z.m10 uz l a n a k

  80.

  predmetnog

  Nacrta,

  i ~ t i e m . o

  da se

  lu

  -vatsko

  drzavljanstvo moe

  t e i isp'l mjenjem

  pretpostavki propisanih odredbama Zakona o

  hrvatskom

  d r a v ~ j a p s t : v u

  ( Narodne novin

  e",

  broj

  53

  /91, 28/92, 113/93

  i 130111)

  kqjima sc

  n r e u j e

  hrvatsko

  di

  ;.

  avljanstvo

  te

  pretpostavke

  /. .a

  njegovo

  s t j e

  r u ~ e

  i

  prest

 • 7/26/2019 MUP misljenje ZZP

  3/13

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

  Koordinacijazaunutarnju politiku

  i upravljanje dravnom imovinom

  Klasa: 022-03/14-07/02

  Urbroj: 50301-09/09-14-1

  Zagreb, 30. prosinca 2013.

  URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

  n/r slubenici zainformiranje

  Predmet: Provoenje testa razmjernosti ijavnog interesapovodom Zahtjeva Petra MarijeRadelja iz Zagreba za ostvarivanje prava napristup informacijama dostavompreslike miljenja UredazazakonodavstvooNacrtu prijedloga zakonaoivotnompartnerstvu- ZakljuakKoordinacijezaunutarnjupolitikuiupravljanje dravnom imovinom

  Koordinacija zaunutarnjupolitiku iupravljanje dravnom imovinomje,na sjednici

  odranoj30.prosinca2013.godine,provelatestrazmjernosti ijavnog interesaunavedenompredmetusukladnolanku 16.stavku 1.Zakonaopravunapristup informacijama (Narodnenovine,broj25/2013).

  Uprovoenju testarazmjernosti ijavnoginteresautvrenojedapodnositelj Zahtjevatraidostavuputemelektronikepotemiljenja UredazazakonodavstvooNacrtuprijedlogazakona o ivotnom partnerstvu. Takoerje utvreno daje podnositelj Zahtjeva uputiopojedinanezahtjevekojimajezatraiodostavumiljenjaministarstavakojasuseoitovalaonavedenomNacrtuprijedlogazakona.

  lankom 15.stavkom 2.podstavkom 5.Zakona opravu napristup informacijama

  propisanojedatijelajavne vlasti mogu ograniitipristup informaciji akoje informacija upostupku izrade unutar tijelajavne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovretka izradecjeloviteikonaneinformacijemogloozbiljnonaruitiprocesdonoenjaodluke.

  lankom 15.stavkom 3.podstavkom 1.Zakona opravu napristup informacijamapropisanoje da tijelajavne vlasti mogu ograniitipristup informaciji akopostoje osnovesumnje dabi njezino objavljivanje, izmeu ostalog, onemoguilo uinkovito, neovisno inepristranovoenjepravno ureenogpostupka.Navedeno senaodgovarajui nainodnosiinaradVladejerjePoslovnikom VladeRepublike Hrvatske (Narodne novine,br.154/2011,121/2012 i 7/2013) ureen, izmeu ostalog, nain rada i odluivanja radnih tijela Vlade isameVlade.

  Vlada

  SOFI?

  V1 flO$

  pirfp-

  7

  t

  ,

  ~

  r

  V7T 0v2014

  po^'Of/o-o^/^po

  \

  joyr^itZ.

  r

  "",

  000029074

 • 7/26/2019 MUP misljenje ZZP

  4/13

  2

  Koordinacijaje takoer razmotrila Zakljuak Koordinacije, od 27. kolovoza 2013.

  godine,ukojemjeveodluivalaoistovrsnomzahtjevu istogpodnositelja.

  Nakonrasprave,Koordinacijajeocijeniladaukonkretnom sluajuprevladavapotreba

  zatitepravanaogranienjepristupa informaciji uodnosu najavni interes,odnosno interespodnositeljaZahtjevazauvidunavedenamiljenja.

  Slijedomnavedenoga,Koordinacijajedonijelasljedei zakljuak:

  1.UpovodupredmetnogZahtjevaograniitesepravonapristup informacijama.

  2.Omoguavanjejavnostidaostvaruje izravanuviduinterniprocesdonoenja odlukaVlade moglobi ozbiljno naruitiproces donoenja odluka i nanijelo bi tetu radu VladeRepublikeHrvatske.

  3. Rjeenje o odbijanju Zahtjeva za ostvarivanje prava napristup informacijama

  donijeteSlubenikzainformiranjeVladeRepublikeHrvatske.

  4.Nadlenaministarstvaprovestepojedinane testoverazmjernosti ijavnog interesavezano zazahtjevepodnositelja zadostavunjihovihmiljenja oNacrtuprijedloga zakonaoivotnompartnerstvu.

  Dostaviti:UredupredsjednikaVladeRepublikeHrvatsken/rpredstojnikun/rslubeniciza informiranje

  GlavnomtajnitvuVladeRepublikeHrvatsken/rglavnoj tajniciMinistarstvuvanjskih ieuropskihposlovan/rprvojpotpredsjedniciVladeiministricin/rslubeniciza informiranjeMinistarstvusocijalnepolitikeimladihn/rpotpredsjedniciVladeiministrici './^n/rslubenicizainformiranje /(Ministarstvupravosua ,' ' x \n/rministru ''

  n/rslubeniciza informiranje

  Ministarstvuzdravlja v

  ^n/rministrun/rslubeniciza informiranjeMinistarstvuradaimirovinskoga sustavan/rministrun/rslubenikuza informiranjeMinistarstvuupraven/rministrun/rslubeniciza informiranjeMinistarstvuunutarnjihposlovan/rslubenikuza informiranje

  Ureduzazakonodavstvon/r ravnateljici

  POTPREDSJEDNIKVLADEIMINISTARUNUTARNJIHPOSLOVA

  iotf RankoOstoji

 • 7/26/2019 MUP misljenje ZZP

  5/13

 • 7/26/2019 MUP misljenje ZZP

  6/13

 • 7/26/2019 MUP misljenje ZZP

  7/13

  REPUBLIKA HRVATSKA

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  MINISTAR

Search related