MSPM misljenje ZZP

Embed Size (px)

Text of MSPM misljenje ZZP

 • 8/9/2019 MSPM misljenje ZZP

  1/3

  REPUBLIKA HRVATSKA

  MINISTARSTVO SOCUALNE POLITIKE

  I MLADIH

  Klasa

  Urbroj

  Zagreb

  008-01/13-01/18

  5 1 9 - 0 2 - 2 - 1 / 1 - 1 4 - 6

  31. siječnja 2014.

  Na temelju članka 23. stavka 5. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama

  (  Narodne novine , broj:

  2 5 / 1 3

  u povodu zahtjeva korisnika prava na pristup informacijama

  Petra Marije Radelja iz Zagreba, službenica za informiranje Ministarstva socijalne politike i

  mladih donosi, .

  RJEŠENJE

  Odbija se zahtjev korisnika prava na informaciju Petra Marije Radelja iz Zagreba, za

  ostvarivanje prava na pristup informacijama kojim se traži dostava u elektroničkom obliku

  mišljenja Ministarstva socijalne politike i mladih na Nacrt prijedloga Zakona o životnom

  partnerstvu.

  Obrazloženje

  Korisnik prava na pristup informacijama Petar Marija Radelj iz Zagreba, uputio je 12.

  prosinca 2013. godine elektroničkom poštom zahtjev za ostvarivanje prava na pristup

  informacijama Ministarstvu socijalne politike i mladih u kojem traži da mu elektroničkom

  poštom dostavi mišljenje Ministarstva socijalne politike i mladih na Nacrt prijedloga Zakona

  o životnom partnerstvu.

  Č lankom 16. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (  Narodne novine ,

  broj: 25113) propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za

  pristup informacijama iz članka 15. stavka 2. točke 2.,3.,4.,5.,6. i 7 i stavka 3. ovog Zakona,

  dužno prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

  Nadalje, stavkom 2. istog članka propisano je daje kod provođenja testa razmjernosti i

  javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informacijama može ograničiti

  radi zaštite  nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2. i 3. ovog Zakona, da li bi

  omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio

  ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes.

  Sukladno članku 16. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (  Narodne

  novine , broj: 25113) Ministarstvo socijalne politike i mladih je prije donošenja odluke o

  zahtjevu Petra Marije Radelja provelo test razmjernosti i javnog interesa, te je stoga

  službenica za informiranje dana 27. prosinca 2013. godine obavijestila imenovanog da će u

 • 8/9/2019 MSPM misljenje ZZP

  2/3

  postupku rješavanja predmetnog zahtjeva imenovanog, a zbog obveze tijela javne vlasti za

  provođenjem testa razmjemosti i javnog interesa, produžiti rok za postupanje sukladno članku

  22. Zakona o pravu na pristup informacijama (  Narodne novine , broj: 25 /13

  U provođenju testa razmjemosti i javnog interesa utvrđeno je da podnositelj zahtjeva

  traži dostavu putem elektroničke pošte mišljenja Ministarstva socijalne politike i mladih na

  Nacrt prijedloga Zakona o životnom partnerstvu.

  Također, Ministarstvo socijalne politike i mladih je kod provođenja testa razmjemosti

  ocijenilo da u konkretnom slučaju prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa

  informaciji u odnosu na javni interes i da bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u

  ovom pojedinačnom slučaju interes bio ozbiljno povrijeđen, te je donesen zaključak da će se u

  povodu predmetnog zahtjeva ograničiti pravo na pristup informacijama.

  Č lankom 15. stavkom 2. točkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama

  (  Narodne novine , broj: 25/13 propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup

  informacijama ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi

  objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacija moglo ozbiljno narušiti

  proces donošenja odluke.

  Č lankom 15. stavkom 3. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama

  ( Narodne novine , broj: 25/13 propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup

  informacijama ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje, između ostalog,

  onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje pravno uređenog postupka.

  Č lankom 23. stavak 5. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (  Narodne

  novine , broj:

  25 /13

  propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako se

  ispune uvjeti propisani u članku 15. stavcima 2. i 3., a u vezi s člankom 16. stavkom 1. ovog

  Zakona.

  Temeljem svega iznijetog, a sukladno članku 23. stavku 5. točki 2. Zakona o pravu na

  pristup informacijama, riješeno je kao u izreci.

  Uputa o pravnom lijeku:

  Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje (Fra Grge

  Martića 14, Zagreb) u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

  STVA

 • 8/9/2019 MSPM misljenje ZZP

  3/3

  REPUBLIKA

  HRVATSKA

  MINISTARSTVO SOCIJALNE

  POLITIKE

  I MLADIH

  Uprava za socijalnu politiku, strategiju i

  mlade

  KLASA:

  URBROJ:

  Zagreb

  o 1-02/13-02/20

  519-03-3-3/2-13-3

  27. studenoga 2013.

  MINISTARSTVO UPRAVE ·

  Maksimirska 63

  l O 000 Zagreb

  PREDMET: Nacrt prijedloga Zakona o životnom partnerstvu

  o č i t o v a n j e , dostavlja se

  Veza: vaša Klasa: 223-01113-01164,

  Ur

  .br. 515-03-01-01/1-12-1

  od

  25. studenoga

  2013.g.

  Poštovani,

  Kako je Ministarstvo socijalne politike i mladih sudjelovalo u procesu izrade Nacrta

  prijedloga Zakona o životnom partnerstvu, obavještavamo vas da nemamo primjedbi iz svog

  djelokruga na tekst istog.

  S poštovanjem,

  POTPREDSJEDNICA

  .VLADE

  REPUBLIKE

  HRVATSKE I

  M I N I S T R I < ; K ~ o c i J A : ; N ~

  POLITIKE I MLADIH

  .