Click here to load reader

Misljenje prezentacija

  • View
    421

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Misljenje prezentacija

  • 1. Obuhvata mnoge mentalne procese: opaanje,pamenje, uvianje, emocionalna stanja i motivacione podsticaje RjeavAnje problema Odreen stepen kreativnosti: rjeenje problema nije bilo u ranijem iskustvu, niti se do njega ne moe doi neposrednim opaanjem sitacije Votson miljenje je unutranji govor

2. Sutina miljenja: uvianje odnosa i veza meupojmovima Miljenje je simbolika aktivnost (ne na nivou neposrednih ulnih utisaka, predstava, izolovanih pojmova i rijei) 3. Sutina miljenja: aktivno otkrivanje unutranjepovezanosti meu elementima ili spoznaje sutine objektivnih injenica Saznanja koja se otkrivajju miljenjem nisu neposredno data (uvianje) Miljenje je svrsishodna aktivnost, usmjerena ka cilju koji omoguuje zadovoljenje neke ovjekove potrebe Adaptivna aktivnost (prilagoavanje kod problema koji je za jedinku vaan, a ne moe se doi doi rjeenja neposrednim opaanjem) 4. Rjeavanje problema Mora postojati motiv (ini zadatak aktuelnim, a rjeavanje neophodnim) 1. preparacija: pokuavanje da se shvati problem, izdvajanje i poreenje bitinih dijelova 2 inkubacija: privremeno olaganje rjeavanja problema, nesvjesni procesi rad na problemu 3 .iluminacija naglo uvianje 4 .verifikacija:razrada i provjera rjeenja 5. inioci koji oteavaju rjeavanje problema 1) previanje bitnih elemenata problema pogreno ili nepotpuno razumijevanje 2) Fiksacije miljenja fiksacija na prethodno miljenje mehaniko primjenjivanje postupaka koji seu ranije bili uspjeni u slinim situacijama Fiksacija na usko znaenje rijei (semantika fiksacija) Funkcionalna fisiranost uvianje drugaije funkcije predmeta 3) Pogrena direkcija tee se stie do rjeenja 4) pretjerana motivacija moe oteati uspjeno rjeavanje problema ako je praena anksioznou i emocionalnom napetou 6. Uspjeno rjeavanje problema: Potpuno razumijevanje problema i pregled svih bitnih injenica Dovoljno vrijeme i koncentrisani rad Zapisivanje misli Povezivanje sa ranijim slinim problemom Isprobavanje analogije kada je mogue Pojaano emocionalno reagovanje moe oteati rjeavanje Razmatranje problema iz to veeg broja razliitih uglova Izbjegavati fiksacijea 7. Vrste miljenja Prema vrsti simbola: 1)Konkretno miljenje koritenje pretenokonkretnih elemnata neke situacije) Apstraktno miljenje (elementi kojima se rjeava problem nisu dani u opaajnom polju ni u obliku konkrettnih predstava, kao osnovna sredstvaza rjeavanje koriste se simboli) 8. Prema vrijednosti ili korisnosti rezultata misaoneaktivnosti: 1) produktivno miljenje (dolaanje do rezultata koji imaju opti znaaj za potrebe sredine) 2) neproduktivno miljenje (nije od praktinog znaaja ni za pojedinca ni za iri zajednicu) 9. Prema stepenu realizma: 1) realistiko mieljenje (rjeavaju se stavrni ivotniproblemi, elementi za rjeavanje problema jasno su odreeni u veremenu i prostoru ) 2) imaginativno miljenje (namjerno se odstupa od realinosti) 10. Ekspertsko miljenje: specifini naini reavanjaproblema u odreenoj oblasti Eksperti - pojedinci koji su postigli vrhunsku sposbnost rjeavanja problema u jednoj oblasti Eksperti: sposobni da uoe cjelinu i odnose prije drugih u odreenoj oblasti, bre obavljaju operacije neophodne za rjeavanje problema, efikasnije koriste svoju radnu i dugoronu memoriju, sagledavaju problem iz razliitih uglova prije nego to ga iznesu, efikasniji u praenju svojeg miljenja 11. Kritiko miljenje: Skup sposobnosti vezanih 1) za interpretaciju i analizu informacija 2)iznoenje logiki zasnovanih zakljuaka 3) preispitivanje zasnovanosti i prihvatljivosti sudova, uvjerenja i tumaenja Vano jer veliki broj ljudi nepromiljeno prihvata ili odbacuje odreene tvrdnje bez preispitivanja njihovog smisla i ne osjeajui pottrebu za dodatnim informacijama i objanjenjima Potreba razvijanja nekognitivne strategije kritikog stava, odreenih osobina linosti (tolerancija neizvjesnosti i nedvosmislenosti, intelektualno potenje)

Search related