Click here to load reader

Jabuka SAS Misljenje za 2014 -

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jabuka SAS Misljenje za 2014 -

Microsoft Word - Jabuka_SAS_Misljenje za 2014.docTelephone: Fax: E-mail: Internet:
+381 11 20 50 500 +381 11 20 50 550 [email protected] www.kpmg.rs
© 2015 KPMG d.o.o. Beograd a Serbian limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Serbia.
Matini broj:17148656 PIB: 100058593 Raun: 265-1100310000190-61 KPMG d.o.o. Beograd je jednolano društvo.
Izveštaj nezavisnog revizora AKCIONARIMA AD INDUSTRIJA SKROBA JABUKA, PANEVO Izveštaj o finansijskim izveštajima Izvršili smo reviziju priloenih finansijskih izveštaja AD Industrija Skroba Jabuka, Panevo, (u daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2014. godine, bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadre pregled osnovnih raunovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled ovih finansijskih izveštaja u skladu sa raunovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadre materijalno znaajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. Odgovornost revizora Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloenim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i Meunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da se pridravamo etikih zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na nain koji nam omoguuje da steknemo razumni nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne sadre materijalno znaajne greške. Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od naše procene, ukljuujui i procenu rizika od materijalno znaajnih grešaka u finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinit i pošten pregled finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja odgovarajuih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izraavanja mišljenja o efektivnosti primenjenih internih kontrola. Takoe, revizija obuhvata i ocenu adekvatnosti primenjenih raunovodstvenih politika i opravdanosti znaajnih procenjivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajui i pruaju osnov za izraavanje našeg mišljenja sa rezervom.
ABCD
2
Osnov za mišljenje sa rezervom Na dan 31. decembar 2014. godine Društvo je iskazalo zalihe u iznosu od RSD 176.977 hiljada (na dan 31. decembar 2013. godine RSD 276.228 hiljada), od ega se na nedovršenu proizvodnju i gotove proizvode odnosi RSD 86.639 hiljada (na dan 31. decembar 2013. godine RSD 96.936 hiljada). Dodatno, na dan 31. decembar 2014. godine Društvo je prikazalo smanjenje zaliha uinaka RSD 10.297 hiljada (na dan 31. decembar 2013. godine smanjenje zaliha uinaka RSD 52.857 hiljada). Na osnovu raspoloive dokumentacije nismo bili u mogunosti da kvantifikujemo koliki bi bili potencijalni efekti, da je obraun zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda izvršen u skladu sa Meunarodnim raunovodstvenim standardom broj 2 Zalihe (MRS 2) na zalihe, poveanje vrednosti zaliha uinaka, smanjenje zaliha uinaka i porez na dan 31. decembar 2014. godine i na dan 31. decembar 2013. godine, kao i za godine koja se završavaju na taj dan. Mišljenje sa rezervom Po našem mišljenju, osim za efekte koje imaju pitanja navedena u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji pruaju istinit i pošten pregled finansijskog poloaja Društva na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa raunovodstvenim propisima Republike Srbije. Skretanje panje Ne izraavajui rezervu u odnosu na dato mišljenje, skreemo panju na injenicu obelodanjenu u Napomeni 13 uz ove finansijske izveštaje. Zakon o porezu na dobit pravnih lica propisuje izradu Studije o transfernim cenama do 30. juna 2015. godine, radi utvrivanja da li su transferne cene Društva u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Društvo do dana izdavanja ovog mišljenja nije pripremilo navedenu Studiju. Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o raunovodstvu i Zakona o trištu kapitala (Slueni glasnik RS broj 62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklaenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim naši postupci ispitivanja su ogranieni na procenjivanje usaglašenosti raunovodstvenih informacija sadranih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu ukljuivali pregled ostalih informacija sadranih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proistiu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju, raunovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno znaajnim pitanjima, usklaene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2014. godine. Beograd, 30. april 2015. godine KPMG d.o.o. Beograd (M.P.) ore Dimi Ovlašeni revizor
BILANSI I NAPOMENE.pdf
2015-04-30T16:04:51+0200