Themarapport 2009-01 Zuidwest-NL

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In 2005 werd het nieuwe gebiedsgerichte economische beleid van Nederland geformuleerd: Pieken in de Delta. Dit beleid is erop gericht om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa. In Zuidwest-Nederland is toerisme één van de speerpunten in het beleid. Voordat ambities voor toerisme werden geformuleerd, werd in het voorjaar van 2005 eerst een rapport opgesteld over de positie van toerisme in Zuidwest- Nederland. Nu is het 2009 en zijn er inmiddels diverse projecten voor de piek toerisme uitgevoerd. Het is tijd om toerisme in de regio weer eens tegen het licht te houden. In dit rapport worden gegevens over de periode 2004-2008 getoond.

Text of Themarapport 2009-01 Zuidwest-NL

 • 12009J A A R G A N G 1

  Toerisme in de DeltaOntwikkeling 2004 - 2008

  KENNISCENTRUM(KUST)TOERISME

 • Inhoudsopgave

  Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

  Aanbod verblijfsaccommodaties in de Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  Nederlandse toeristen in de Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  Vakanties en overnachtingen van Nederlanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  Vakantieduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  Accommodatiekeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  Vakantiespreiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  Activiteiten tijdens de vakantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  Bestedingen van Nederlandse vakantiegangers in de Delta . . . . . . . . . . . . . .15

  Kenmerken van Nederlandse vakantiegangers in de Delta . . . . . . . . . . . . . . .17

  Herkomst toeristische gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

  Leeftijd toeristische gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  Gezinssamenstelling toeristische gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  Sociale klasse toeristische gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Reisgezelschap toeristische gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  Nederlandse vaste gasten in de Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  Profiel vaste gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

  Klanttevredenheid Nederlandse toeristen in de Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

  Buitenlandse gasten in de Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  Bijlage 1: Indeling regios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  Bijlage 2: Omschrijving sociale klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  KENNISCENTRUM(KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004 - 2008

 • KENNISCENTRUM(KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004 - 2008 1

  In 2005 werd het nieuwe gebiedsgerichte economische beleid van Nederland geformuleerd:Pieken in de Delta. Dit beleid is erop gericht om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa.

  Pieken in de Delta werd uitgewerkt in zes regionale programma's voor de periode 2006 -2010. Deze programma's zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden, en wordengezamenlijk uitgevoerd. Voor elke regio zijn een aantal sectoren benoemd die door extra stimulering een grote bijdrage kunnen leveren aan de regionale en nationale economie.

  En van deze regios is Zuidwest-Nederland, Zeeland en West-Brabant, ook wel bekend als deDelta. De economische uitdaging voor Zuidwest-Nederland is te profiteren van de strategischeligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen. Hiervoor wil men de economische kan-sen van de drie pieken procesindustrie, logistiek en toerisme benutten.

  De inzet voor toerisme is om een trendbreuk te realiseren door nieuwe aansprekende en verrassende product-marktcombinaties te initiren en de kennisinfrastructuur te versterken en te ontsluiten.

  Voordat deze ambitie werd geformuleerd, werd in het voorjaar van 2005 eerst een rapportopgesteld over de positie van toerisme in Zuidwest-Nederland. In dat rapport werden allerleigegevens bijeengebracht die allen betrekking hadden op het jaar 2004.

  Nu is het 2009 en zijn er inmiddels diverse projecten voor de piek toerisme uitgevoerd. Het istijd om toerisme in de regio weer eens tegen het licht te houden. In dit rapport worden gege-vens van de jaren 2004, 2006 en 2008 getoond, zodat de ontwikkeling over een periode vanvijf jaar in beeld wordt gebracht.

  Inleiding

  Dit rapport is het eerste in een reeks themarapporten. Het Kenniscentrum (Kust)toerismebrengt vanaf dit jaar vier keer per jaar een themarapport uit over allerhande onderwer-pen gerelateerd aan toerisme. Het Kenniscentrum (Kust)toerisme, tot stand gekomendankzij een bijdrage van Pieken in de Delta, hoopt hiermee een bijdrage te leveren aande kennis over de ontwikkelingen in de toeristische sector in Zuidwest-Nederland. Een bijdrage waarmee overheden en ondernemers onderbouwde beslissingen kunnennemen waarmee toerisme in de regio weer verder gestimuleerd kan worden.

 • KENNISCENTRUM(KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004 - 2008 3

  In dit rapport wordt het verblijfstoerisme van Nederlanders in drie deelgebieden van de Deltamet elkaar vergeleken. Dit toerisme wordt echter sterk bepaald door het aanwezige aanbod.De structuur van het aanbod is immers bepalend voor de ontwikkeling van het toerisme. Hettype aanbod heeft direct gevolgen voor zaken als seizoensspreiding en bestedingen. Zo is hetkampeerproduct sterk gebonden aan de periode april t/m oktober, een jaarrond exploitatiekomt bij kampeerbedrijven slechts in beperkte mate voor. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor jacht-havens. Daarom allereerst een globaal overzicht van het accommodatieaanbod in de Delta.

  Zeeland 2004 2008Zeeuwse Zeeuws Zeeuwse Zeeuws

  kust binnenland kust binnenlandHotelbedden 7.470 1.640 7.000 1.730Toeristische kampeerplaatsen 16.610 17.930Vaste kampeerplaatsen onbekend onbekendBedden in vakantiewoningen (excl. tweede woningen) 23.370 23.950Bedden in groepsaccommodaties 1.770 2.000Ligplaatsen in jachthavens 6.400 4.400 7.170 3.790

  Kijkend naar de tabel valt op dat het hotelaanbod in de Zeeuwse kustregio wat afgenomen is,in het Zeeuwse binnenland is daarentegen sprake van een toegenomen aantal hotelbedden.Voor de watersport is sprake van een omgekeerd beeld; in het Zeeuwse binnenland is het aantal ligplaatsen wat gedaald, in de Zeeuwse kustregio is het aanbod juist gegroeid. Voor hetoverige toeristische aanbod is het niet mogelijk om de gegevens te splitsen naar kust en binnenland. In het geheel geldt dat het aanbod is toegenomen en dat komt overeen met hetlandelijke beeld. Uitzondering zijn de groepsaccommodaties; in Zeeland nam het aantal bedden in groepsaccommodaties toe, landelijk is er sprake van een daling.

  Aanbod verblijfsaccommodaties in de Delta

  De Zeeuwse aanbodgegevens zijn ontleend aan diverse gegevensbronnen. Gegevens over de hotelcapaciteit zijn afkomstig van het bedrijfschap Horeca &

  Catering; hotels, pensions en bed & breakfastaccommodaties zijn namelijk verplicht zich hier te registreren zodat het bedrijfschap altijd een volledig en actueel aanbod-overzicht heeft.

  Het aantal ligplaatsen in Zeeuwse jachthavens is in het najaar van 2008 genven-tariseerd ten behoeve van de jaarlijkse Deltagids.

  De overige gegevens zijn afkomstig van het CBS, dat een overzicht van toeristische accommodaties in Nederland beheert.

 • KENNISCENTRUM(KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004 - 20084

  West-Brabant zag het hotelaanbod in de afgelopen vijf jaar flink toenemen. Het aantal beddennam toe met 12%, landelijk was dat slechts 5%. De capaciteit in jachthavens nam wat af, dit isopmerkelijk gezien de grote beleidsmatige aandacht voor watersport in de regio. Voor de overige accommodaties lijkt sprake van een forse groei, helaas zijn de gegevens over2004 slechts indicatief. Pas vanaf 2007 was er sprake van een complete aanbodinventarisatievoor wat betreft deze accommodaties.

  West-Brabant 2004 2008

  Hotelbedden 4.030 4.520

  Toeristische kampeerplaatsen 3.650* 4.030

  Vaste kampeerplaatsen 8.850* 10.470

  Vakantiewoningen

  (tweede woningen is slechts ten dele 750* 1.240inbegrepen, exact aantal is onbekend)

  Bedden in groepsaccommodaties 1.950* 1.540

  Ligplaatsen in jachthavens 7.200 7.100

  Gegevens over het West-Brabantse aanbod zijn eveneens afkomstig uit verschillendebronnen. De hotelgegevens zijn evenals de Zeeuwse data ontleend aan het bedrijfschapHoreca & Catering. De overige gegevens komen uit de aanboddatabase van hetBrabants Bureau voor Toerisme (per 1-1-2009 opgegaan in Uit in Brabant); in 2007heeft hiertoe een uitgebreide nulmeting van het aanbod in de provincie plaatsgevonden.

 • KENNISCENTRUM(KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004 - 2008 5

  In dit themarapport wordt onder de Delta het volgende gebied verstaan: de gehele provincieZeeland (onderverdeeld in Zeeuwse kust en Zeeuws binnenland) en West-Brabant. In bijlage 1 wordt de exacte gebiedsafbakening getoond. Onderstaande afbeelding toont deDelta en het aantal Nederlandse toeristen dat het gebied in 2008 bezocht.

  Nederlandse toeristen in de Delta

  = Zeeuwse kust1,1 miljoen vakanties6,5 miljoe