Click here to load reader

Themarapport Vrijetijdsbesteding in de Delta

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deze themapublicatie "Vrijetijdsbesteding in de Delta" van het Kenniscentrum (Kust)toerisme biedt u inzicht in de tijdbesteding van Nederlanders, zoomt dan verder in op de besteding van hun vrije tijd en strijkt dan neer in de Delta om in te gaan op uitstapjes in de regio en uitstapjes van mensen uit de regio.

Text of Themarapport Vrijetijdsbesteding in de Delta

 • 12010J A A R G A N G 2

  Vrijetijdsbesteding in de Delta

  KENNISCENTRUM(KUST)TOERISME

 • ColofonDit themarapport is een uitgave van het Kenniscentrum(Kust)toerisme en wordt mede mogelijk gemaakt dooreen bijdrage van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland

  Copyright 2010, Kenniscentrum (Kust)toerismeOvername van informatie uit deze publicatie is toege-staan, mits met bronvermelding.

  Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg-vuldigheid betracht, het Kenniscentrum (Kust)toerisme isechter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecteschade als gevolg van de aangeboden informatie uitdeze publicatie.

  Voor meer informatie:Kenniscentrum (Kust)toerismeEmail: [email protected]: www.kenniscentrumtoerimse.nl

  Fotografie:Thijs Tuurenhoutwww.shutterstock.com

  Grafische vormgeving:www.vormaat.nl

  Druk:Drukkerij Pietermans

  Oplage:250 stuks

 • Vrijetijdsbesteding in de Delta

 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

  1 Tijdbesteding van Nederlanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  2 Vrijetijdsgedrag van Nederlanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  2.1 Omvang Nederlandse vrijetijdsmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  2.2 Vrijetijdsgedrag per provincie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  2.3 Top-15 vrijetijdsactiviteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  2.4 Bestedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  2.5 Conclusies vrijetijdsgedrag Nederlanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  3 Uitstapjes van Nederlanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  3.1 Totale markt van uitstapjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  3.2 Uitstapjes per provincie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  3.3 Top-10 uitstapjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  3.4 Bestedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

  3.5 Conclusies uitstapjes van Nederlanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  4 Uitstapjes Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  4.1 Uitstapjes in Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  4.2 Uitstapjes van Zeeuwen in Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  4.3 Uitstapjes van bezoekers aan Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  4.4 Uitstapjes van Zeeuwen buiten Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  4.5 Conclusies uitstapjes Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  5 Uitstapjes in West-Brabant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

  Bijlage 1. Landelijke R&T standaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  Inhoudsopgave

 • Eind 19e eeuw werd vrije tijd door de werkenden opgevat als resttijd. Vrije tijd was belangrijkvoor mensen, maar pas ver nadat zij voorzien waren van baan en inkomen. Steeds duidelijkeris dat vrije tijd meer is geworden dan dat. Hoewel de hoeveelheid vrije tijd onder druk staat,behoort het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten inmiddels tot de eerste levensbehoeften.Vrijetijdsbesteding stimuleert immers lichaam en geest, biedt inspiratie en ontplooiing, bevor-dert een actieve levenshouding en daarmee ook de maatschappelijke participatie; al met aldraagt het genieten van vrijetijdsactiviteiten bij aan het levensgeluk. Men wordt steeds veel-eisender ten aanzien van de invulling van de vrije tijd, is bereid daarvoor verder te reizen nvooral ook veel geld te besteden. Het aanbod van mogelijkheden om de vrije tijd mee in tevullen is in de afgelopen jaren dan ook enorm toegenomen en de economische betekenis isevenredig meegegroeid. De uitgaven van Nederlanders aan vrije tijd bedragen jaarlijks tien-tallen miljarden euro's en zijn daardoor een belangrijke bron van werkgelegenheid.

  Deze themapublicatie Vrijetijdsbesteding in de Delta van het Kenniscentrum (Kust)toerisme biedtu inzicht in de tijdbesteding van Nederlanders, zoomt dan verder in op de besteding van hunvrije tijd en strijkt dan neer in de Delta (Zeeland en West-Brabant) om in te gaan op uitstapjesin de regio en uitstapjes van mensen uit de regio.

  Inleiding

  Dit rapport is het derde in een reeks themarapporten. Het Kenniscentrum (Kust)toerismepubliceert jaarlijks meerdere themarapporten over allerhande onderwerpen gerelateerdaan toerisme. Het Kenniscentrum (Kust)toerisme, tot stand gekomen dankzij een bijdra-ge van Pieken in de Delta, hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de kennis overde ontwikkelingen in de toeristische sector in Zuidwest-Nederland. Een bijdrage waar-mee overheden en ondernemers onderbouwde beslissingen kunnen nemen, waarmeetoerisme in de regio weer verder gestimuleerd kan worden.

  Vrijetijdsbesteding in de Delta 1

 • Vrijetijdsbesteding in de Delta2

 • Vrijetijdsbesteding in de Delta 3

  In de loop der jaren zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de tijdbesteding vanNederlanders. Zo hebben de drie mediabedrijven, SPOT, RAB en PBE, in 2006 en 2008 geza-menlijk het onderzoek Alles over tijd uitgevoerd. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)doet om de vijf jaar een onderzoek naar de tijdbesteding van Nederlanders. Voor deze thema-rapportage wordt gebruik gemaakt van het eerstgenoemde onderzoek, omdat deze de meestactuele gegevens bevat.

  Uit het onderzoek Alles over tijd blijkt dat de gemiddelde Nederlander per dag de meeste tijdspendeert aan slapen en verzorging, namelijk 10,7 uur. Hiervan slaapt men 8,5 uur en de overige 2,2 uur wordt besteed aan activiteiten rondom eten, zoals koken. De gemiddeldebesteding aan werk/studie telt 3,5 uur per dag. Dit lijkt opmerkelijk omdat een werkdag vaakacht uur bedraagt. Echter, bij deze 3,5 uur is ook de tijd van weekeinden en de tijdbestedingvan niet-werkenden meegerekend.

  Grafiek 1. Bron: Alles over tijd, 2008, SPOT, RAB en PBE

  * Het totaal telt op tot meer dan 24 uur, dit komt door overlapping van activiteiten, ook wel multitasking genoemd

  1 Tijdbesteding van Nederlanders

 • Vrijetijdsbesteding in de Delta4

  Het onderzoek wijst ook uit dat men gemiddeld 9,2 uur aan vrije tijd spendeert. Van deze 9,2uur spendeert men 4,9 uur per dag aan media binnenshuis zoals radio luisteren, televisie kij-ken en surfen op het internet. Het is hierbij opmerkelijk dat het internetgebruik ten opzichte van2006 sterk is toegenomen (+50%).

  De vrije tijd die men naast media te besteden heeft is afhankelijk van de arbeidsduur (zie tabel1). Zo heeft iemand die gepensioneerd is meer vrije tijd dan iemand met een fulltime baan.Opvallend is dat de fulltime werkende Nederlander meer vrije tijd heeft (4,1 uur) dan iemandmet een parttime baan (3,9 uur). Dit is te verklaren doordat iemand met een parttime baannaast zijn vrije tijd vermoedelijk meer tijd besteedt aan activiteiten zoals het huishouden, bood-schappen, verzorging, e.d.

  Tabel 1 Uren vrije tijd naar arbeidsduur

  Arbeidsduur Vrije uren per dag

  Gepensioneerd 5,3

  Niet-werkend 5,1

  In huishouden werkzaam 4,5

  Studerend 4,3

  Fulltime werkend 4,1

  Parttime werkend 3,9

  Opmerkelijk De zondag wordt nog steeds als een rustdag beschouwd. Een kwart van de

  Nederlanders plant geen concrete activiteiten op zondag. De gemiddelde werktijd is in vergelijking tot 2006 met een kwartier afgenomen en

  tegelijkertijd is de vrije tijd met 20 minuten toegenomen.

  Bron

  : Al

  les

  over

  tijd

  , 20

  08,

  SPO

  T, R

  AB e

  n PB

  E

 • Vrijetijdsbesteding in de Delta 5

  ContinuVrijeTijdsOnderzoekHet ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) is een gezamenlijk initiatief van het NederlandsBureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en TNS NIPO (samen: NBTC-NIPO research).Voor het onderzoek wordt de onderstaande definitie van vrijetijdsactiviteiten gehanteerd:

  AAll llee ((ddaagg))rreeccrreeaatt iieevvee aacctt iivvii tteeii tteenn ddiiee wwoorrddeenn oonnddeerrnnoommeenn bbuuii tteenn ddee eeiiggeennwwoonniinngg eenn wwaaaarrbbii jj mmeenn mmiinniimmaaaall eeeenn uuuurr vvaann hhuuiiss iiss (( iinncclluussiieeff rreeiisstt ii jjdd)).. BBeezzooeekk aaaann ffaammii ll iiee // vvrr iieennddeenn // kkeennnniisssseenn eenn aacctt iivvii tteeii tteenn oonnddeerrnnoommeenn tt ii jjddeennssddee vvaakkaanntt iiee bbll ii jjvveenn bbuuii tteenn bbeesscchhoouuwwiinngg..

  De onderzoeksopzet van het CVTO bestaat uit twee onderdelen, een jaarlijkse en een wekelijk-se meting. Jaarlijks vindt er een meting plaats bij 5000 respondenten waarbij onder meer dedeelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten op jaarbasis wordt gemeten. De wekelijkse metingbestaat uit een onderzoek onder 350 respondenten die worden gevraagd informatie te gevenbetreffende de duur van de activiteit, de locatie, de afstand tot het woonadres, het vervoermid-del, de bestedingen, de samenstelling van het reisgezelschap etc. Door middel van deze gege-vens kan het vrijetijdsgedrag van de Nederlander nauwkeurig in kaart worden

Search related