Click here to load reader

Volonturizam inovacija u zajednici! • Pozitivan i poticajan primjer skupini iz koje dolaze . ... •Volonterski rad je dobrovoljno i besplatno ulaganje vremena, znanja i ... •Maloljetna

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Volonturizam inovacija u zajednici! • Pozitivan i poticajan primjer skupini iz koje dolaze ....

 • Nikoleta Poljak i Jelena Kamenko

  Dubrovnik, 22.–24.2.2017.

  Volonturizam – inovacija u zajednici!

 • Volonturizam – inovacija u

  zajednici!

  Opći cilj: Razviti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj ili unaprjeđenje volunturističkih programa.

  Specifični ciljevi:

  • Upoznati sudionike s konceptom volonturizma.

  • Unaprijediti znanje, vještine i stavove organizatora volontiranja o menadžmentu volonturista.

  • Upoznati koncept društveno odgovornog poslovanja te mogućnosti društvenog poduzetništva za razvoj novih turističkih proizvoda i usluga.

 • 1. dan

  13:00-14:30

  Predstavljanje sudionika, trenera i programa

  Uvod u volonterstvo

  14:30-15:00 Pauza za kavu

  15:00-16:30

  Zakonsko uređenje volonterstva u Hrvatskoj i Crnoj Gori

  Volonturizam

  16:30-17:00 Pauza za kavu

  17:00-18:30

  Uvod u upravljanje volonturističkim projektima/aktivnostima

  Suradnja kao preduvjet kvalitetnih volonturističkih programa

 • 2. dan

  9:00-10:30

  Planiranje volonturističkih aktivnosti i lokalna zajednica

  Izrada atraktivnih aktivnosti ili programa za volonturiste

  10:30-11:00 Pauza za kavu

  11:00-12:30

  Regrutacija, selekcija, uključivanje volonturista

  Orijentacija i trening

  12:30-13:30 Pauza za ručak

  13:30-15:00

  Uloga koordinatora volonturista

  Supervizija i podrška

  15:00-15:30 Pauza za kavu

  15:30-16:30

  Vrednovanje provedbe volonturističkih aktivnosti i angažmana

  Održivost volonturističkih programa

 • 3. dan

  9:00-10:30

  Razjašnjavanje koncepta društveno odgovornog poslovanja

  Kontekst i koncept društvenog poduzeća

  10:30-11:00 Pauza za kavu

  11:00-13:00

  Uloga društvenog poduzeća u razvoju turizma i lokalne zajednice

  Zatvaranje edukacije, povratne informacije sudionika

  13:00 Ručak

 • Uvod u volonterstvo

  „Nikada ne sumnjaj da mala grupa ljudi može promijeniti svijet, uistinu

  to je jedino što ga je ikada i mijenjalo“

  Margaret Mead

 • Uloga volontiranja u civilnom društvu

  • Volontiranje predstavlja integralni i snažan

  dio civilnog društva.

  • Potiče društveni aktivizam koji je osnovni

  pokretač svakog naprednog društva.

  • Pomažemo društvu da brže i kvalitetnije

  riješi nagomilane probleme.

 • Volontiranje

  • Dobrovoljnost – sloboda izbora

  • Opća/zajednička dobrobit

  • Bez novčane naknade

 • Razotkrivanje mita volonterstva

  Tradicionalni pogled Suvremeni pogled

  • element altruizma ključni sastojak

  volontiranja

  • volonteri/ke daruju svoje slobodno

  vrijeme bez očekivanja da će dobiti

  nešto zauzvrat

  • jednosmjeran odnos

  • odvija se samo u civilnom društvu

  • volontiraju oni koji imaju vremena i

  novca

  • volontiranje isključivo “na licu mjesta”

  • jači pomažu slabijima

  • volontiranje je besplatno

  • volontiranje kombinira dobročinstvo i

  aktivizam

  • obje strane (ili više njih) daju nešto u

  proces kako bi ostvarile obostranu

  korist

  • faktor koji doprinosi ekonomskom

  razvoju zemlje

  • volontiranje zahtijeva osmišljene

  politike za razvoj

  • volontiranje u službi socijalne

  inkluzije

 • Dobrobiti volontiranja za društvo

  • Smanjivanje predrasuda

  • Razvoj tolerancije i uvažavanja različitosti

  • Omogućavanje jednakih mogućnosti za sve

  • Razvoj pozitivnih društvenih vrijednosti

  • Zdravija, humanija i solidarna zajednica

  • Aktivni građani

  • Odgovorni ljudi

  • Razvijanje kreativnosti

  • Stvaranje novih vrijednosti

  • Bolja kvaliteta življenja

  • Humanije društvo

  • Prevencija delikventnog ponašanja

  • Ekonomičnije zadovoljavanje potreba

 • Dobrobit volontiranja za organizaciju

  • Razvoj organizacije

  • Jačanje vrijednosti organizacije

  • Povećanje kapaciteta za ostvarivanje misije

  • Podizanje kvalitete rada

  • Produktivniji rad

  • Pozitivno radno ozračje

 • Dobrobiti volontiranja za volontera

  • Samopoštovanje • Nova znanja i učenje socijalnih vještina • Mogućnost utjecanja na društvene promjene • Nova poznanstva • Zadovoljstvo koje proizlazi iz pomaganja

  drugima • Osjećaj korisnosti i svrhovitosti (korisno

  provođenje slobodnog vremena) • Prva profesionalna iskustva • Osjećaj socijalne odgovornosti

 • Značaj volontiranja za socijalnu integraciju

  • “skidaju oznake” beskućnik, nezaposleni, osoba s

  invaliditetom i postaju volonteri

  • Pristup novoj socijalnoj mreži i novim prilikama

  • Podizanje samopouzdanja

  • Stjecanje novih znanja i vještina

  • Zagovaranje i borba protiv diskriminacije

  • Pristup tržištu rada

  • Zdravstveni aspekt

  • Pozitivan i poticajan primjer skupini iz koje dolaze

 • Zakonsko uređenje volonterstva u

  Hrvatskoj i Crnoj Gori

 • Zakon o volonterstvu

  • Pojašnjava definiciju volontera i volontiranja, odnos korisnika i pružatelja volonterskih usluga, naknade troškova, osiguranja, oporezivanje…

  • Navodi temeljna načela volontiranja.

  • Zakon uređuje samo organizirano ili formalno volontiranje temeljem ugovora o volontiranju.

  • Navodi prava i obveze organizatora volontiranja kao i samih volontera.

  • Uređuje situacije u kojima se obavezno sklapaju ugovori o volontiranju te uređuje evidentiranje volonterskog rada (potvrda ili volonterska knjižica).

 • Volontiranje u RH

  Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra

  dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i

  vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za

  dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a

  obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom,

  bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili

  potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno

  volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

  Zakon o volonterstvu NN br.58/07, 22/13

 • Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter

  obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj

  osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca

  bez prekida.

  Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter

  obavlja jednokratno ili povremeno u

  vremenski ograničenom trajanju.

  Volontiranje

 • Volontiranje u CG

  • Volonterski rad je dobrovoljno i

  besplatno ulaganje vremena, znanja i

  vještina kojima se obavljaju usluge ili

  aktivnosti u korist drugog lica ili za

  opštu dobrobit društva (volonterske

  usluge).

 • – dobrovoljno obavljanje usluga ili aktivnosti koje su u suprotnosti s Ustavom Republike

  Hrvatske, drugim propisima Republike Hrvatske te preuzetim međunarodnopravnim

  obvezama,

  – obavljanje usluga ili aktivnosti za koje postoji uvjet isplate ili potraživanja novčane

  nagrade odnosno druge imovinske koristi, a koje se obavljaju bez zasnivanja radnog

  odnosa,

  – obavljanje poslova koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, imaju

  obilježja poslova za koje se zasniva radni odnos,

  – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uređeno posebnim

  propisima,

  – obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedna ugovorna strana obvezna pružiti drugoj

  ugovornoj strani na temelju ugovora, osim ugovora o volontiranju,

  – obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedna osoba obvezna pružiti drugoj osobi na

  temelju zakona ili drugih propisa,

  – izvršavanje obveza sukladno sudskim odlukama i presudama,

  – obavljanje usluga ili aktivnosti koje su uobičajene u obiteljskim, prijateljskim ili

  susjedskim odnosima.

  Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra:

 • Organizatori volontiranja

  • Organizator volontiranja u smislu ovoga Zakona može biti udruga, zaklada i fundacija, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba).

  • Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  • Ustanove kojima je osnivač fizička osoba mogu biti organizatori volontiranja samo u dijelu neprofitnih aktivnosti.

 • Volonter/ka

  • Osoba mora imati najmanje 15 godine • Maloljetna osoba s navršenih 15 godina sklapa ugovor o volontiranju

  i volontira samo uz pisanu suglasnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika/ce

  ODGOJ ZA VOLONTIRANJE (u R

Search related