VOLONTERSKI MENAD¥½MENT PO MJERI Volonterski menadzment po mjeri.¢  volonterski menad¥½ment po mjeri

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VOLONTERSKI MENAD¥½MENT PO MJERI Volonterski menadzment po mjeri.¢  volonterski...

 • VOLONTERSKI MENADŽMENT PO MJERI SMJERNICE ZA RAD S VOLONTERIMA U JAVNIM USTANOVAMA

  Ruke.indd 1Ruke.indd 1 17.9.2009 10:44:4417.9.2009 10:44:44

 • PRIPREMILE Ivana Jeðud Ivana Kordiæ

  REDAKTURA Višnja Pavloviæ Jela Tomanjik Vladimirka Kraljev Danijela Juriæ

  LEKTORICE Tena Èižmešija Vida Papiæ

  GRAFIÈKO OBLIKOVANJE kuna zlatica

  IZDAVAÈ Volonterski centar Zagreb Ilica 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska

  UZ FINANCIJSKU POTPORU Europske komisije putem projekta 'Volonterski servis – za solidarnost i zajedništvo' (PHARE 2006 program) i Grada Zagreba

  CIP zapis dostupan u raèunalnom katalogu Nacionalne i sveuèilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 713530 / ISBN 978-953-7576-01-1

  U ovom priruèniku napisani su nazivi u muškom rodu, a odnose se kao neutralni na sve osobe, neovisno o njihovom rodu ili spolu.

  Ova publikacija izraðena je uz pomoæ Europske unije. Sadržaj ove publikacije iskljuèiva je odgovornost Volonterskog centra Zagreb i ni na koji se naèin ne može smatrati da održava gledišta Europske unije.

  Europsku uniju èini 27 zemalja èlanica koje su odluèile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednièki su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajuæi pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posveæena je dijeljenju svojih postignuæa i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica. Europska komisija izvršno je tijelo EU.

  Ruke.indd 2Ruke.indd 2 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • ZAHVALE

  Stvaranje ovog priruènika ne bi bilo moguæe bez struènih komentara i dopri- nosa javnih ustanova s podruèja grada Zagreba kojima ovim putem posebno zahvaljujemo. Vladimirka Kraljev iz Ministarstva obitelji, branitelja i meðuge- neracijske solidarnosti svojim je struènim sugestijama doprinijela jasnoæi i toènosti dijela priruènika koji se tièe pravnog okvira za volontiranje. Zahvalju- jemo Europskoj komisiji i Gradu Zagrebu koji su prepoznali kvalitetu projekta “Volonterski servis – za solidarnost i zajedništvo” te ga financijski podržali. Zahvaljujemo Ivani Jeðud na iznimno dobroj suradnji u procesu uvoðenja vo- lonterskog menadžmenta u javne ustanove. Na kraju zahvaljujemo i volonter- kama koje su s nama podijelile svoja razmišljanja i iskustvo steèeno volonti- ranjem èime su dale iznimno vrijedan doprinos ovom priruèniku.

  Javne ustanove Dom za djecu Zagreb (podružnice “Josipovac”, “Antun Gustav Matoš” i “Ivan Goran Kovaèiæ”) MALI DOM – ZAGREB - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Centar za odgoj i obrazovanje ‘Slava Raškaj’ Dom za starije i nemoæne osobe Trešnjevka Dom za starije i nemoæne osobe Maksimir

  Volonterke Estera Bašiæ Nikolina Šešek Jasmina Matoševiæ Antonia Matkoviæ Iva Pjaca Sanja Blaževiæ Tena Èižmešija Vida Papiæ

  Ruke.indd 3Ruke.indd 3 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • Ruke.indd 4Ruke.indd 4 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • SADRŽAJ 1. UVODNA RIJEÈ--------------------------------------------------------7

  2. SMJERNICE ZA RAD S VOLONTERIMA U JAVNIM USTANOVAMA----11 2.1 Volontiranje u javnim ustanovama u podruèju socijalne skrbi----- - --12 2.2 Kratki prikaz ishoda evaluacije projekta ‘Volonterstvo' kao poveznica Sveuèilišta i javnih institucija grada Zagreba----------14 2.3 Prijedlog smjernica za rad s volonterima u javnim ustanovama u podruèju socijalne skrbi-------------------------------19 2.3.1 Procesi u odnosu na ustanovu---------------------------------------21 2.3.2 Procesi u odnosu na volontera---------------------------------------23 2.3.3 Zajednièki procesi----------------------------------------------------24

  3. SMJERNICE ZA PRIMJENU PRAVNIH PROPISA O VOLONTIRANJU--33 3.1 Ugovor o volontiranju-------------------------------------------------35 3.2 Potvrda o volontiranju------------------------------------------------37 3.3 Etièki kodeks volontera-----------------------------------------------39 3.4 Nagraðivanje volontera-----------------------------------------------39 3.5 Kako utvrditi vrijednost volontiranja?---------------------------------40 3.6 Nadležna tijela--------------------------------------------------------40

  4. PRILOZI--------------------------------------------------------------43 1 Upitnik za volontere (Dom za djecu Zagreb, podružnica Josipovac)---44 2 Anketa o procjeni rada volontera (Dom za djecu Zagreb, podružnica Josipovac)------------------------------------------------45 3 Ugovor o volontiranju------------------------------------------------47 4 Volonterska knjižica--------------------------------------------------50 5 Potvrda o volontiranju------------------------------------------------51 6 Obrazac izvješæa o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja---------------------------------------------52

  5. LITERATURA, BIOGRAFIJE, O PROJEKTU----------------------------53

  Ruke.indd 5Ruke.indd 5 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • 6

  Tvo ja

  zaj ed

  nic a

  te zov

  e.. .

  uk lju

  èi s e i

  ti

  u v olo

  nte rsk

  i

  svi jet

  !

  Ruke.indd 6Ruke.indd 6 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • 7

  1. UVODNA RIJEÈ

  Ruke.indd 7Ruke.indd 7 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • 8

  Volontirajmo!....to nije rijeè koju izgovaramo olako ili tek tako - zato što se to oèekuje od jedne volonterske udruge.

  Izgovaramo je zato što i sami puno volontiramo i znamo što to znaèi. Izgovara- mo je i pozivamo ljude da volontiraju zato što volontiranjem dotièemo mnoge,,, razvedravamo mnoga lica,,,,,ohrabrujemo, potièemo na razmišljanje,,,,,utjeèe mo na puno malih pozitivnih promjena u našoj zajednici,,,dajemo, ali istovre- meno mnogo primamo,,,,jaèamo svoju osobnost i svoje kapacitete,,,,,,,,drugim rijeèima, volontiranjem doprinosimo izgradnji sebe i izgradnji zdravijeg i hu- manijeg društva.

  Iako je organizirano volontiranje u Hrvatskoj relativno nova aktivnost, èini mi se da je danas teško zamisliti funkcioniranje demokratskog i zdravog društva bez volonterskih aktivnosti. Djelovanje organizacija civilnog društva (OCD) ne bi bilo moguæe bez volontera, ljudi koji bez naplate ulažu svoje vrijeme i ener- giju u razlièite izazove važne ili èak kljuène za razvoj svake zajednice. Sasvim je jasno da organizacije civilnog društva ne bi mogle opstati bez „ljudi velikog srca“, a jasno je i da ti isti ljudi rade velike stvari kroz te organizacije.

  Meðutim, u javnim ustanovama situacija se znatno razlikuje.

  Volonteri su donedavno dosta rijetko bili dio djelovanja javnih ustanova. U po- sljednje vrijeme volonterski centri u Hrvatskoj su, posebice kroz višednevne edukacije o volonterskom menadžmentu te kroz druge naèine podrške, uložili puno truda u razvoj volontiranja u javnim ustanovama.

  Volonterski centar Zagreb je u razdoblju 2007. i 2008. uspješno ostvario pro- gram podrške ustanovama u sklopu projekta ‘Volonterstvo kao poveznica Sveuèilišta i javnih institucija grada Zagreba’ te smo kroz direktan rad s 8 ustanova socijalne skrbi uoèili i brojne izazova i specifiène poteškoæe u uklju- èivanju volontera u rad, ovisno o ustanovi. Slijedom tog, odluèili smo otiæi ko- rak dalje i pokušati na inovativan naèin, pomoæi javnim ustanovama te preven- tivno djelovati na neke probleme i ukazati na moguæe zapreke, te na taj naèin unaprijediti proces uvoðenja volontera u rad ustanove.

  Na temelju steèenog iskustva kroz provedeni projekt osmislili smo program podrške nazvan „Volonterski menadžment po mjeri“, koji bi olakšao javnim ustanovama ukljuèivanje volontera, istovremeno uzimajuæi u obzir njihove po- sebnosti.

  Kljuèni elementi u programu podrške „Volonterski menadžment po mjeri“ su priprema i edukacija osobe „izvana“, volontera-suradnika, koji kroz višemje- seènu podršku olakšavaju ustanovama proces uvoðenja volontera u njihovo svakodnevno djelovanje. Kako bi kvalitetnije pripremili i educirali volontere-

  Ruke.indd 8Ruke.indd 8 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • 9

  suradnike i zaposlenike ustanova (buduæe koordinatore volontera) za rad s volonterima te dali smjernice za kvalitetniji i efikasniji rad u tom procesu na- pisali smo ovaj priruènik.

  Vjerujem da æe mnoge javne ustanove, listajuæi ove stranice, prepoznati do- datne vrijednosti koje volonteri mogu unijeti u njihovo djelovanje te da æe ih potaknuti i ohrabriti na ukljuèivanje volontera, a kasnije i pomoæi u samom procesu.

  Na kraju smatram važnim napomenuti da poèetni koraci u uvoðenju volontera iziskuju nešto više truda i angažmana za svaku od ustanova, ali su rezultati i pozitivne promjene koje je moguæe ostvariti nemjerljivi te da se mnoge aktiv- nosti mogu olakšati i uljepšati uz „prste“ ljudi velikog srca.

  JELA TOMANJIK Izvršna direktorica

  Ruke.indd 9Ruke.indd 9 17.9.2009 10:44:4617.9.2009 10:44:46

 • 10

  Nikada ne

  sumnja j da

  mala g rupa

  promiš ljenih

  i preda nih

  ljudi m ože

  promij eniti

  svijet,

  uistinu to je

  jedino što

  ga je ik ada i

  mijenja lo.

  (Marga ret Me

  ad)

  Ruke.indd 10Ruke.indd 10