of 46 /46
LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica socijalne pedagogije U Zaprešiću, 31. srpanj 2016. Projekt je financijski podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih.

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR...

Page 1: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ

EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ

Autorica evaluacije:

Tanja Novosel, magistrica socijalne pedagogije

U Zaprešiću, 31. srpanj 2016.

Projekt je financijski podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Page 2: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

S A D R Ž A J :

1. UVOD .............................................................................................................. 1

2. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA ......................................................................... 2

3. METODOLOGIJA .............................................................................................. 3

3.1. SUDIONICI ISTRAŽIVANJA ............................................................................................ 3

3.2. MJERNI INSTRUMENTI I POSTUPAK PRIMJENE ........................................................... 4

4. PRIKAZ DOBIVENIH REZULTATA ....................................................................... 5

4.1. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUCIJU EDUKACIJA ZA

ORGANIZATORE VOLONTIRANJA ................................................................................ 5

4.2. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA EVALUACIJA EDUKACIJA ZA VOLONTERE .................... 12

4.3. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUCAIJU SUPERVIZIJE ...................................... 22

4.4. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU VOLONTERSKOG RADA

OD STRANE DJECE ....................................................................................................... 27

4.5. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU VOLONTERSKOG RADA

OD STRANE RODITELJA UČENIKA, KORISNIKA POMOĆI U UČENJU ............................ 30

4.6. PRIKAZ REZULTATA INVENTARA VOLONTERSKE MOTIVACIJE ................................... 33

4.7. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA KOMPETENCIJA STEČENIH VOLONTIRANJEM ............. 34

4.8. PRIKAZ ANALIZE IZVJEŠTAVANJA I PISANJA MEDIJA O PROJEKTU .............................. 37

4.9. PRIKAZ ANALIZE LOKALNIH STRATEŠKIH DOKUMENATA ............................................ 38

4.10. PRIKAZ REZULTATA PROVEDENE FOKUS GRUPE ...................................................... 39

5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE .................................................................................. 42

Page 3: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

1

1. UVOD

Projekt „Lokalni volonterski centar Zaprešić“ predstavlja inicijativu razvoja volonterskog

menadžmenta u gradu Zaprešiću kroz edukaciju, informiranje, podršku, savjetovanje te

umrežavanje lokalnih udruga s ciljem aktiviranja građana lokalne zajednice i podizanja

kvalitete života u istoj.

Projekt provodi Centar za mladež Zaprešić u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave,

Gradom Zaprešićem, Srednjom školom Bana Josipa Jelačića Zaprešić, Osnovnom škola Antuna

Augustinčića Zaprešić, Osnovnom školom Ljudevita Gaja Zaprešić i Centrom za socijalnu skrb

Zaprešić. Predviđeno trajanje projekta od 01. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine.

Opći cilj projekta se odnosi na promoviranje i razvoj volonterstva u Gradu Zaprešiću putem

osnaživanja udruga koje svojim radom i djelovanjem teže sustavnom unaprjeđenju razvoja

volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Aktivnim zagovaranjem,

promoviranjem i razvojem volonterstva i volonterskog menadžmenta u lokalnoj zajednici

odnosno pokretanjem lokalnog volonterskog centra Zaprešić daje se doprinos ostvarivanju

specifičnih ciljeva koji se odnose na osnaživanje i edukacije potencijalnih lokalnih organizatora

volontiranja na lokalnom području, uključivanje i povećanje broja građana (posebice mladih)

uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice, kao i na području regije, te

na nacionalnoj razini javnim pozivima, promocijom i kroz kontaktiranje na webu i preko

lokalnih medija, suradnjom s odgojno-obrazovnim institucijama, osiguranje uvjeta i podrške

za pružanje volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih

obitelji kroz individualne i grupne oblike podrške korisnicima i njihovim obiteljima te

informiranje javnosti o volonterstvu kroz medije, kolumne i sl.

Najzastupljeniji tip aktivnosti koji se provodi u projektu: osposobljavanje volontera,

posredovanje u volontiranju, volonterski servisi, umrežavanje i pružanje pomoći u učenju djeci

iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji.

Izravni korisnici projekta su:

1. Volonteri

- srednjoškolci, studenti, ostali građani koji žele volontirati

- uključeni su u individualni i grupni oblik pružanja pomoći u učenju djeci iz socijalno

i materijalno ugroženih obitelji kojima pomažu u razvoju akademskih vještina

jednom tjedno u trajanju od sat vremena tijekom trajanja projekta,

- po potrebi su raspoređeni na druge projekte Centra za mladež Zaprešić te drugim

lokalnim organizatorima volontiranja,

- volonteri pružatelji pomoći u učenju djeci iz socijalno i materijalno ugroženih

obitelji sudjeluju na supervizijama, dok im se ostali volonteri pridružuju na

Page 4: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

2

organizacijskim i radnim sastancima, edukacijama, organizaciji obilježavanja

Međunarodnog dana volontera i evaluaciji projekta s ciljem stjecanja iskustva i

unapređenja znanja i vještina

2. Djeca iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji

- korisnici pomoći u učenju,

- djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi, djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz

višečlanih obitelji te djeca iz opće populacije koji su korisnici drugih projekata

Centra za mladež Zaprešić

- uključena u individualni i grupni rad s volonterima koji im pomažu u razvoju

njihovih akademskih, komunikacijskih, socijalnih, prezentacijskih i inih vještina

jednom tjedno u trajanju od sat vremena tijekom provedbe projekta i evaluaciju

projekta

3. Udruge i građanske inicijative s područja grada Zaprešića koje imaju želje i tendencije

postati lokalni organizator volontiranja

- uključeni u inicijalni radni sastanak, edukaciju koja je organizirana i koja se provodi

prvenstveno s organizatorima volontiranja, obilježavanje Međunarodnog dana

volontera, zagovaranje i promociju razvoja volonterstva i evaluaciju projektnih

aktivnosti.

2. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Svrha ovog evaluacijskog istraživanja je vrednovanje projekta Lokalni volonterski centar

Zaprešić provedenog u 2015./2016. godini.

Opći cilj projekta se odnosi na promoviranje i razvoj volonterstva u Gradu Zaprešiću putem

osnaživanja udruga koje svojim radom i djelovanjem teže sustavnom unaprjeđenju razvoja

volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta se odnose na osnaživanje i edukacije potencijalnih lokalnih

organizatora volontiranja na lokalnom području, uključivanje i povećanje broja građana

(posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice, kao i na

području regije, te na nacionalnoj razini javnim pozivima, promocijom i kroz kontaktiranje na

webu i preko lokalnih medija, suradnjom s odgojno-obrazovnim institucijama, osiguranje

uvjeta i podrške za pružanje volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i

materijalno ugroženih obitelji kroz individualne i grupne oblike podrške korisnicima i njihovim

obiteljima te informiranje javnosti o volonterstvu kroz medije, kolumne i sl.

Page 5: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

3

Evaluacijskim istraživanjem smo željeli procijeniti razinu zadovoljstva korisnika projektnih

aktivnosti, razinu zadovoljstva provoditelja projektnih aktivnosti, razinu ostvarenja projektnih

ciljeva te korisnost projekta.

Dobiveni podaci služiti će za unapređenje projekta u narednim godinama provedbe.

Ciljevi evaluacijskog istraživanja su:

1. Ispitati zadovoljstvo organizatora volontiranja i volontera različitim aspektima

edukacija na kojima su sudjelovali

2. Ispitati nivo znanja i sposobnost organizatora volontera i volontera o pojedinoj temi

(teme povezane s očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacija na kojima su

sudjelovali

3. Ispitati postoji li statistički značajna razlika u razini znanja i sposobnosti o pojedinoj

temi prije i poslije edukacije

4. Ispitati motivaciju volontera za volontiranje

5. Ispitati kompetencije koje su volonteri stekli i/ili unaprijedili vlastitim volonterskim

angažmanom

6. Ispitati utjecaj sudjelovanja na superviziji na određene aspekte rada volontera.

7. Ispitati zadovoljstvo volontera supervizijama

8. Ispitati zadovoljstvo djece i roditelja volonterskim radom

9. Ispitati jesu li, prema procjenama korisnika i provoditelja, ispunjeni projektni ciljevi

10. Prikupiti preporuke korisnika i provoditelja za unaprjeđenje projekta

11. Prikupiti podatke o medijskom praćenju projekta

12. Razmotriti okvire politike za razvoj volonterstva na razini Zagrebačke županije

3. METODOLOGIJA

3.1. SUDIONICI EVALUACIJSKOG ISTRAŽIVANJA

U evaluacijskom istraživanju sudjelovalo je pet skupina sudionika. Prvu skupinu čine udruge i

građanske inicijative s područja grada Zaprešića koje imaju želju i tendenciju postati lokalni

organizator volontiranja te su njihovi predstavnici sudjelovali u edukacijama za organizatore

volontiranja. Prikupljeno je 50 ispunjenih Upitnika za evaluaciju edukacije za organizatore

volontiranja. Drugu skupinu predstavljaju volonteri. Volonteri su ispunili 30 upitnika za

evaluaciju edukacija za volontere, 25 inventara volonterske motivacije, 21 upitnika

kompetencija stečenih volontiranjem te 25 evaluacijskih upitnika za procjenu supervizije. U

trećoj skupini nalaze se djeca iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji, korisnici pomoći u

učenju, a u četvrtoj skupini njihovi roditelji. Prikupljeno je 13 evaluacijskih upitnika za procjenu

volonterskog rada od strane djece i isto toliko od strane roditelja. Petu skupinu čini 4 sudionika

fokus grupe.

Page 6: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

4

3.2. MJERNI INSTRUMENTI I POSTUPAK PRIMJENE

Upitnik za evaluaciju edukacija za organizatore volontiranja konstruirali smo za potrebe ovog

istraživanja u tri različita oblika, posebno za svaku edukaciju. Upitnik se sastoji od tri dijela. U

prvom dijelu ispitanici procjenjuju zadovoljstvo različitim aspektima edukacije i zadovoljstvo

edukatorom. U drugom dijelu ispitanici procjenjuju svoja znanja i sposobnosti (povezane s

očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacije. U prva dva dijela zadatak ispitanika je

zaokružiti jedan broj na skali od 1 (najmanja vrijednost) do 5 (najveća vrijednost). Treći dio

upitnika sadrži tri pitanja otvorenog tipa, a namijenjen je opisnim odgovorima ispitanika,

odnosno komentarima, primjedbama i prijedlozima. Sudionici edukacije su upitnik ispunjavali

na kraju svake edukacije na kojoj su sudjelovali.

Upitnik za evaluaciju edukacija za volontere konstruirali smo u četiri različite verzije

prilagođene pojedinoj edukaciji. Kao i kod evaluacijskog upitnika za procjenu edukacija za

organizatore volontiranja upitnik se sastoji od tri dijela. Prvi skup pitanja ispituje stupanj

zadovoljstva sudionika s određenim aspektima edukacije kao što su sadržaj, aktivnosti,

atmosfera i slično. Drugi skup pitanja ispituje nivo znanja i sposobnost o pojedinoj temi

(povezane s očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacije. Zadatak ispitanika je

odgovoriti na postavljena pitanja zaokruživanjem jednog broja na skali procjene od 1 (kao

najmanje vrijednosti) do 5 (kao najviše vrijednosti). Treći skup pitanja sadrži tri pitanja

otvorenog tipa na koja ispitanici odgovaraju upisivanjem svojih odgovora na za to predviđena

mjesta. Sudionici edukacije su upitnik ispunjavali na kraju svake edukacije na kojoj su

sudjelovali.

Inventar volonterske motivacije korišten u ovom evaluacijskom istraživanju predstavlja

prilagođenu verziju Inventara volonterske motivacije iz Priručnika za radionice „Izbor

zanimanja i razvoj karijere“, proMENTE, socijalna istraživanja. Inventar sadrži 13 tvrdnji na koje

sudionici daju odgovor zaokruživanjem broja na skali od 1 do 5 te time određuju koliko se

pojedina tvrdnja odnosi na njih. Pomoću frekvencija odgovora dobivamo skalu motivacije

ispitanika za volontiranje.

Upitnik Kompetencije stečene volontiranjem preuzet je od Hrvatske mreže volonterskih

centara (HMVC). Volonterima u prepoznavanju kompetencija koje su stekli i/ili unaprijedili

vlastitim volonterskim angažmanom, pomaže lista kompetencija, podijeljenih u četiri glavne

skupine: osobne, socijalne, organizacijske i profesionalne kompetencije. Svaka je od ove četiri

skupine predstavljena je sa širom listom specifičnih znanja, vještina i sposobnosti. Zadatak

ispitanika je za svaku skupinu izabrati pet osobina koje je najviše unaprijedio/la radeći u

organizaciji kao volonter/ka i navesti na kojim volonterskim poslovima i zadacima je razvio/la

ili poboljšao/la izabrane osobine. Ispitanici su upitnik ispunjavali na kraju projekta.

Upitnik za evaluaciju supervizije volontera sastoji se od tri skupa pitanja. Prvi skup pitanja

ispituje utjecaj sudjelovanja u superviziji na određene aspekte rada volontera. Drugi skup

pitanja ispituje stupanj zadovoljstva sudionika s određenim aspektima supervizije kao što su

sadržaj, aktivnosti, atmosfera i slično. Zadatak ispitanika je odgovoriti na postavljena pitanja

Page 7: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

5

zaokruživanjem jednog broja na skali procjene od 1 (kao najmanje vrijednosti) do 5 (kao

najviše vrijednosti). Treći skup pitanja sadrži tri pitanja otvorenog tipa na koja ispitanici

odgovaraju upisivanjem svojih odgovora na za to predviđena mjesta. Ispitanici su upitnik

ispunjavali na kraju projekta.

Upitnik za evaluaciju volonterskog rada od strane djece i upitnik za evaluaciju volonterskog

rada od strane roditelja sadrže po šest pitanja. Zadatak ispitanika je odgovoriti na postavljena

pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora, zaokruživanjem jednog broja na skali

procjene od 1 (kao najmanje vrijednosti) do 5 (kao najviše vrijednosti) ili upisivanjem svojih

odgovora na predviđena mjesta. Upitnike su djeca i roditelji ispunjavali na kraju projekta.

4. PRIKAZ DOBIVENIH REZULTATA

4.1. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU EDUKACIJA ZA ORGANIZATORE

VOLONTIRANJA

Prikupljeni su evaluacijski upitnici za procjenu tri održane edukacije namijenjene

organizatorima volontiranja.

Na Slici 1. prikazan je broj sudionika svake pojedine edukacije.

Slika 1. Broj sudionika edukacija za organizatore volontiranja

Na prvoj edukaciji sudjelovalo je 16 osoba, na drugoj 20, a na trećoj 11. Sudionici edukacija

predstavnici su budućih organizatora volontiranja. Svi sudionici edukacija ispunili su upitnik za

evaluaciju. Prikupljeno je 37 upitnika za evaluaciju edukacija za organizatore volontiranja.

U nastavku ćemo prikazati rezultate obrade podataka dobivenih iz upitnika za evaluaciju

edukacije za organizatore volontiranja.

U Tablici 1. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju 1.

edukacije za organizatore volontiranja.

0

5

10

15

20

25

1. edukacija 2. edukacija 3. edukacija

Broj sudionika

Page 8: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

6

Tablica 1. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju 1. edukacije za

organizatore volontiranja

Zadovoljstvo

sadržajem

edukacije

Zadovoljstvo

s

aktivnostima

Zadovoljstvo

korisnošću

edukacije za

praktični rad

Zadovoljstvo

atmosferom

Zadovoljstvo

organizacijom

edukacije

Zadovoljstvo

vremenskim

okvirom i

trajanjem

edukacije

Zadovoljstvo

radnim

prostorom u

kojem je

održana

edukacija

Zadovoljstvo

edukatorom

Zadovoljstvo

ispunjenjem

očekivanja

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16

M 4.6875 4.8125 4.7500 4.8125 4.8125 4.5625 3.2500 4.9375 4.8125

SD .47871 .40311 .44721 .40311 .40311 .62915 .85635 .25000 .40311

Min 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00

Max 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo sudionika edukacije. Iz rezultata u tablici 1 vidljivo je da

prosječna procjena zadovoljstva sudionika iznosi 4.5 i više za sve varijable, osim za

zadovoljstvo radnim prostorom u kojem je održana edukacija. Prosječna procjena zadovoljstva

sudionika edukacije radnim prostorom u kojem je održana edukacija je 3.25 (M=3.25,

SD=0.856).

Iz navedenog možemo zaključiti da su sudionici prve edukacije za organizatore volontiranja

vrlo ili potpuno zadovoljni različitim aspektima edukacije (sadržajem, aktivnostima, korisnošću

edukacije za praktičan rad, atmosferom, organizacijom, vremenskim okvirom i trajanjem) i

edukatorom, a nešto manje radnim prostorom u kojem je edukacija održana. Sudionici

edukacije zadovoljni su i razinom do koje su ispunjena njihova očekivanja (M=4.81, SD=0.403).

U Tablici 2. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju 2.

edukacije za organizatore volontiranja.

Tablica 2. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju 2. edukacije za

organizatore volontiranja

Zadovoljstvo

sadržajem

edukacije

Zadovoljstvo

s

aktivnostima

Zadovoljstvo

korisnošću

edukacije za

praktični rad

Zadovoljstvo

atmosferom

Zadovoljstvo

organizacijom

edukacije

Zadovoljstvo

vremenskim

okvirom i

trajanjem

edukacije

Zadovoljstvo

radnim

prostorom u

kojem je

održana

edukacija

Zadovoljstvo

edukatorom

Zadovoljstvo

ispunjenjem

očekivanja

N 20 20 20 20 19 20 20 20 19

M 4.8000 4.8500 4.7500 4.9000 4.9474 4.6500 3.0500 4.8000 4.6500

SD .52315 .36635 .55012 .30779 .22942 .58714 1.05006 .41039 .48936

Min 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00

Max 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Page 9: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

7

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo sudionika edukacije. Iz rezultata u Tablici 2. vidljivo je

da je prosječna procjena zadovoljstva sudionika iznad 4.5 za sve varijable, osim za zadovoljstvo

radnim prostorom u kojem je održana edukacija. Prosječna procjena zadovoljstva sudionika

edukacije radnim prostorom u kojem je održana edukacija je 3.05 što je manje od prosječne

procjene zadovoljstva radnim prostorom u prvoj edukaciji.

Iz navedenog možemo zaključiti da su sudionici druge edukacije za organizatore volontiranja

vrlo ili potpuno zadovoljni različitim aspektima edukacije (sadržajem, aktivnostima, korisnošću

edukacije za praktičan rad, atmosferom, organizacijom, vremenskim okvirom i trajanjem) i

edukatorom, a nešto manje radnim prostorom u kojem je edukacija održana. Sudionici

edukacije i ovaj put su zadovoljni razinom do koje su ispunjena njihova očekivanja (M=4.65,

SD=0.489).

U Tablici 3. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju 3.

edukacije za organizatore volontiranja.

Tablica 3. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju 3. edukacije za

organizatore volontiranja

Zadovoljstvo

sadržajem

edukacije

Zadovoljstvo

s

aktivnostima

Zadovoljstvo

korisnošću

edukacije za

praktični rad

Zadovoljstvo

atmosferom

Zadovoljstvo

organizacijom

edukacije

Zadovoljstvo

vremenskim

okvirom i

trajanjem

edukacije

Zadovoljstvo

radnim

prostorom u

kojem je

održana

edukacija

Zadovoljstvo

edukatorom

Zadovoljstvo

ispunjenjem

očekivanja

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

M 4.9091 5.0000 5.0000 4.9091 5.0000 4.6364 2.1818 4.9091 5.0000

SD .30151 .00000 .00000 .30151 .00000 .67420 .98165 .30151 .00000

Min 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 1.00 4.00 5.00

Max 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo sudionika edukacije. Iz rezultata u Tablici 3. vidljivo je

da je prosječna procjena zadovoljstva sudionika iznad 4.9 za sve varijable, osim za zadovoljstvo

radnim prostorom u kojem je održana edukacija (M=2.18, SD=0.982) te zadovoljstvo

vremenskim okvirom i trajanjem edukacija (M=4.64, SD=0.674) Iz navedenog možemo

zaključiti da su sudionici edukacije vrlo ili potpuno zadovoljni različitim aspektima edukacije

(sadržajem, aktivnostima, korisnošću edukacije za praktičan rad, atmosferom, organizacijom,

vremenskim okvirom i trajanjem) i edukatorom, a nezadovoljni prostorom u kojem je

edukacija održana. Očekivanja sudionika edukacija u potpunosti su ispunjena (M=5,

SD=0.000).

Na Slici 2. prikazali smo prosječne vrijednosti različitih aspekata edukacija od prve do zadnje

edukacije za organizatore volontiranja kao bismo mogli pratiti trend promjena.

Page 10: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

8

Slika 2. Prosječne vrijednosti različitih aspekata edukacija za organizatore volontiranja

Kao što je već navedeno prosječne vrijednosti zadovoljstva sudionika različitim aspektima

edukacije i edukatorom nalaze se visoko na skali korištenih vrijednosti za sve tri održane

edukacije što ukazuje na visoko zadovoljstvo sudionika. Iako su razlike prosječnih vrijednosti

male, one pokazuju trend zadržavanja iste razine ili rasta zadovoljstva od prve prema zadnjoj

edukaciji za većinu aspekata. Kod zadovoljstva edukatorom te kod zadovoljstva razinom

ispunjenja očekivanja primjećuje se mali pad od prve do druge edukacije i zatim ponovni rast.

Kod procjene radnog prostora primjetan je pad zadovoljstva iz edukacije u edukaciju.

Ovi rezultati u skladu su s odgovorima sudionika na pitanje: „Što je moglo biti bolje?“. Sudionici

edukacija kao područje koje zahtijeva unaprjeđenje najčešće ističu prostor („Veći prostor.“,

„Adekvatniji prostor.“, „Udobnije stolice i veći prostor.“, „CZMZ treba veći prostor.“), a osim

toga po jedan sudionik mogućnost unaprjeđenja vidi kod vremena održavanja i osvježenja

tijekom edukacije („Hrana. Na primjer neka večera skuhana.“).

Opisni komentari za edukatoricu također se slažu s visokim procjenama zadovoljstva. Sudionici

istraživanja tako ističu dobru pripremljenost edukatorice, organiziranost, stručnost i

komunikativnost („Organizirana, spontana, informirana. Otvorena, komunikativna. Odličan

1.edukacija

2.edukacija3.edukacija

Page 11: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

9

predavač. Razumljiv. Voditeljica se super pripremila. Mislim da je odlično organizirana i

temeljita. Voditeljicu je zadovoljstvo čuti i vidjeti. Sviđaju mi se obje prezentatorice. Stručne

su i komunikativne. Organizirana, elokventna, vesela.“).

Kako bismo ispitali postoji li statistički značajna razlika u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije edukacija proveli smo statističke postupke (Wilcoxonov test

ekvivalentnih parova) čije rezultate ćemo prikazati u nastavku.

U Tablici 4. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i

znanja sudionika prije i poslije 1. edukacije za organizatore volontiranja.

Tablica 4. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije 1. edukacije za organizatore volontiranja

N Min Max M SD

Sposobnosti i znanja o organizaciji

volontiranja prije edukacije 16 1.00 4.00 2.6250 .71880

Sposobnosti i znanja o organizaciji

volontiranja poslije edukacije 16 3.00 5.00 3.8750 .50000

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5. Iz rezultata u

tablici 4 vidljivo je da se rezultati sudionika kreću od 1 do 4 za procjenu sposobnosti i znanja o

organizaciji volontiranja prije te od 3 do 5 za procjenu poslije edukacije. Prosječna vrijednost

procjena sudionika o vlastitim sposobnostima i znanjima o organizaciji volontiranja veća je

poslije (M=3.88, SD=0.500) u odnosu na prije edukacije (M=2.625, SD=0.719).

Tablica. 5 Rezultati Wilcoxonovog testa ekvivalentnih parova – razlike u procjeni sposobnosti

i znanja sudionika prije i poslije 1. edukacije za organizatore volontiranja

N Mean Rank Sum of Ranks Z Asymp. Sig.

Sposobnosti i znanja o

organizaciji v. poslije e. -

Sposobnosti i znanja o

organizaciji v. prije e.

Negative Ranks 0 .00 .00

-3.573a .000 Positive Ranks 15 8.00 120.00

Ties 1

Total 16

a. Based on negative ranks

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Iz Tablice 5. možemo vidjeti da je 15 sudionika procijenilo vlastita znanja i sposobnosti o

organizaciji volontiranja višom ocjenom poslije edukacije nego prije. Jedan sudionik nije

primijetio promjenu u vlastitim sposobnostima i znanju o navedenoj temi.

Wilcoxonov testa ekvivalentnih parova pokazao je da sudionici vlastite sposobnosti i znanja o

organiziranju volontiranja procjenjuju boljima nakon sudjelovanja u edukaciji. Navedena

razlika u procjenama je statistički značajna (Z= -3.573, p=0,000).

U Tablici 6. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i

znanja sudionika prije i poslije 2. edukacije za organizatore volontiranja.

Page 12: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

10

Tablica 6. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije 2. edukacije za organizatore volontiranja

N Min Max M SD

Sposobnosti za pronalaženje volontera prije edukacije 20 2.00 4.00 2.8000 .76777

Sposobnosti za izradu orijentacije i treninga volontera prije edukacije 20 1.00 4.00 2.3500 1.08942

Sposobnosti za pružanje podrške volonterima prije edukacije 20 1.00 4.00 2.8000 .76777

Sposobnosti za praćenje i evaluaciju volontera prije edukacije 20 1.00 4.00 2.4500 .75915

Sposobnosti i znanja o organizaciji volontiranja prije edukacije 20 1.00 4.00 2.5000 .82717

Sposobnosti za pronalaženje volontera poslije edukacije 20 4.00 5.00 4.4000 .50262

Sposobnosti za izradu orijentacije i treninga volontera poslije edukacije 20 3.00 5.00 4.3500 .74516

Sposobnosti za pružanje podrške volonterima poslije edukacije 20 3.00 5.00 4.5000 .68825

Sposobnosti za praćenje i evaluaciju volontera poslije edukacije 20 1.00 5.00 3.2500 1.16416

Sposobnosti i znanja o organizaciji volontiranja poslije edukacije 20 3.00 5.00 4.3500 .58714

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5. Iz rezultata u

Tablici 6. vidljivo je da se rezultati sudionika kreću od 1 do 4 za procjenu sposobnosti i znanja

prije te od 1 do 5 za procjenu poslije edukacije. Prosječna vrijednost procjena sudionika o

vlastitim sposobnostima i znanjima veće su poslije u odnosu na prije edukacije za sva ispitivana

područja.

Tablica 7. Rezultati Wilcoxonovog testa ekvivalentnih parova – razlike u procjeni sposobnosti

i znanja sudionika prije i poslije 2. edukacije za organizatore volontiranja

N Mean

Rank

Sum of

Ranks Z

Asymp.

Sig.

Sposobnosti za pronalaženje volontera poslije edukacije -

Sposobnosti za pronalaženje volontera prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00

-.745b 0.000 Positive Ranks 17 9.00 153.00

Ties 3

Total 20

Sposobnosti za izradu orijentacije i treninga volontera poslije

edukacije - Sposobnosti za izradu orijentacije i treninga volontera

prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00

-.978b 0.000 Positive Ranks 20 10.50 210.00

Ties 0

Total 20

Sposobnosti za pružanje podrške volonterima poslije edukacije -

Sposobnosti za pružanje podrške volonterima prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00

-.926b 0.000 Positive Ranks 19 10.00 190.00

Ties 1

Total 20

Sposobnosti za praćenje i evaluaciju volontera poslije edukacije -

Sposobnosti za praćenje i evaluaciju volontera prije edukacije

Negative Ranks 1 2.50 2.50

-.584b 0.010 Positive Ranks 9 5.83 52.50

Ties 10

Total 20

Sposobnosti i znanja o organizaciji volontiranja poslije edukacije -

Sposobnosti i znanja o organizaciji volontiranja prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00

-.831b 0.000 Positive Ranks 18 9.50 171.00

Ties 2

Total 20

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

Page 13: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

11

b. Based on negative ranks

Iz Tablice 7. možemo vidjeti da je 17 sudionika procijenilo vlastite sposobnosti za pronalaženje

volontera višom ocjenom poslije edukacije nego prije. Tri sudionika nisu primijetila promjenu.

Svi sudionici svoje sposobnosti za izradu orijentacije i treninga volontera smatraju boljima

poslije edukacije. Nakon sudjelovanja u edukaciji 19 sudionika bolje procjenjuje vlastite

sposobnosti za pružanje podrške volonterima, devet vlastite sposobnosti za praćenje i

evaluaciju volontera, a 18 vlastita znanja i sposobnosti o organizaciji volontiranja. Jedan

sudionik nije primijetio promjenu u vlastitim sposobnostima i znanju o pružanju podrške

volonterima, dva u sposobnostima organiziranja volontiranja, a čak 10 u sposobnostima

praćenja i evaluacije volontera. Vlastite sposobnosti praćenja i evaluacije volontera poslije

edukacije lošijima procjenjuje jedan sudionik.

Wilcoxonov testa ekvivalentnih parova pokazao je da se samoprocjene vlastite sposobnosti i

znanja o pronalaženju volontera (Z=-3.745, p=0.000), o izradi orijentacije i treninga volontera

(Z=-3.978, p=0,000), o pružanju podrške volonterima (Z=-3.926, p=0,000), o praćenju i

evaluaciji volontera (Z=-2.584, p=0,010) te organizaciji volontiranja (Z=-3.831, p=0,000)

statistički značajno povećavaju poslije sudjelovanja u edukaciji.

U Tablici 8. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i

znanja sudionika prije i poslije 3. edukacije za organizatore volontiranja.

Tablica 8. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije 3. edukacije za organizatore volontiranja

N Min Max M SD

Sposobnosti za učinkovitu komunikaciju prije edukacije 11 2.00 4.00 2.8182 .87386

Sposobnosti za vrednovanje i evaluaciju volontera prije edukacije 11 1.00 5.00 2.9091 1.22103

Sposobnosti i znanja o organizaciji volontiranja prije edukacije 10 2.00 4.00 2.8000 .78881

Sposobnosti za učinkovitu komunikaciju poslije edukacije 11 3.00 5.00 4.0909 .70065

Sposobnosti za vrednovanje i evaluaciju volontera poslije edukacije 11 3.00 5.00 4.0909 .70065

Sposobnosti i znanja o organizaciji volontiranja poslije edukacije 10 4.00 5.00 4.1000 .31623

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5. Iz rezultata u

Tablici 8. vidljivo je da se rezultati sudionika kreću od 1 do 5 za procjenu sposobnosti i znanja

prije te od 3 do 5 za procjenu poslije edukacije. Prosječna vrijednost procjena sudionika o

vlastitim sposobnostima i znanjima veće su poslije u odnosu na prije edukacije za sva ispitivana

područja.

Page 14: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

12

Tablica 9. Rezultati Wilcoxonovog testa ekvivalentnih parova – razlike u procjeni sposobnosti

i znanja sudionika prije i poslije 3. edukacije za organizatore volontiranja

N Mean

Rank

Sum of

Ranks

Z Asymp.

Sig.

Sposobnosti za učinkovitu komunikaciju poslije edukacije -

Sposobnosti za učinkovitu komunikaciju prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -2.724b .006

Positive Ranks 9 5.00 45.00

Ties 2

Total 11

Sposobnosti za vrednovanje i evaluaciju volontera poslije

edukacije - Sposobnosti za vrednovanje i evaluaciju

volontera prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -2.739b .006

Positive Ranks 9 5.00 45.00

Ties 2

Total 11

Sposobnosti i znanja o organizaciji volontiranja poslije

edukacije - Sposobnosti i znanja o organizaciji volontiranja

prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -2.739b .006

Positive Ranks 9 5.00 45.00

Ties 1

Total 10

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks

Iz Tablice 9. možemo vidjeti da je 9 sudionika procijenilo vlastite sposobnosti za učinkovitu

komunikaciju, vrednovanje i evaluaciju volontera, te organizaciji volontiranja višom ocjenom

poslije edukacije nego prije. Dva sudionika nisu primijetila promjenu u znanjima i

sposobnostima za učinkovitu komunikaciju, vrednovanje i evaluaciju volontera, te jedan u

znanjima i sposobnostima za organizaciju volontiranja.

Wilcoxonov testa ekvivalentnih parova pokazao je da se samoprocjene vlastitih sposobnosti i

znanja o učinkovitoj komunikaciji (Z=-2.724, p=0.006), vrednovanju i evaluaciji volontera (Z=-

2.739, p=0,006) te organizaciju volontiranja (Z=-2.739, p=0,006) statistički značajno

povećavaju poslije sudjelovanja u edukaciji.

4.2. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU EDUKACIJA ZA VOLONTERE

Prikupljeni su upitnici za evaluaciju četiri održane edukacije namijenjene volonterima.

Na Slici 3. prikazan je broj sudionika svake pojedine edukacije.

Slika 3. Broj sudionika edukacija za volontere

0

5

10

15

Zakon o volontiranju iEtički kodeks volontera

Individualni i grupni rad s djecom u riziku – PUP i

darovitost

Tehnike i metode učenja -kako kvalitetno učiti

Potrebe osoba stariježivotne dobi

Page 15: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

13

U prvoj edukaciji koja je najvažnija i obavezna za početak volontiranja jer se odnosi na Zakon

o volontiranju i Etički kodeks volontera sudjelovalo je najviše volontera, ukupno 13. Na drugoj

i trećoj edukaciji usmjerenoj na usvajanje znanja i vještina za kvalitetan rad s djecom

osnovnoškolske dobi i pružanje pomoći u učenju sudjelovalo je 10 volontera, a u zadnjoj

edukaciji o potrebama osoba starije životne dobi 2 volontera.

U Tablici 10. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju

edukacije „Zakon o volontiranju i Etički kodeks volontera“.

Tablica 10. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju edukacije

„Zakon o volontiranju i Etički kodeks volontiranja“

Zadovoljstvo

sadržajem

edukacije

Zadovoljstvo

s

aktivnostima

Zadovoljstvo

atmosferom

Zadovoljstvo

organizacijom

edukacije

Zadovoljstvo

vremenskim

okvirom i

trajanjem

edukacije

Zadovoljstvo

radnim

prostorom u

kojem je

održana

edukacija

Zadovoljstvo

edukatorom

Zadovoljstvo

ispunjenjem

očekivanja

N 13 13 13 13 13 13 13 13

M 4.8462 4.6923 4.7692 4.8462 4.6923 4.4615 4.8462 4.7692

SD .37553 .48038 .43853 .37553 .63043 .66023 .37553 .43853

Min 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00

Max 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Broj sudionika i prikupljenih evaluacijskih upitnika je 13. Procjene sudionika kreću se između

3 i 5, što je gornji dio korištene skale na kojoj je najmanja procjena 1, a najveća 5, pri čemu

veći rezultat predstavlja veće zadovoljstvo sudionika edukacije. Iz rezultata u Tablici 10. vidljivo

je da se prosječna procjena zadovoljstva sudionika nalazi između 4.46 za radni prostor i 4.85

za zadovoljstvo sadržajem, organizacijom i edukatorom.

Iz navedenog te iz opisnih komentara možemo zaključiti da su sudionici edukacije vrlo ili

potpuno zadovoljni različitim aspektima edukacije („Edukacija mi se svidjela, nije bila naporna

i sudjelovali smo u raspravi.“, „Super druženje, edukativno, na zanimljiv i edukativan način.“,

„Svidjelo mi se, zanimljiva atmosfera. Naučila sam nešto novo.“, „Zanimljivo i poučno. Trajanje

je dobro.“, „Zanimljivo, kreativno, poučno.“, „Odlična. Saznajem puno više o volontiranju i

svemu vezanom uz to.“, „Jako sam zadovoljna s edukacijom i načinom rada, organizirano kao

timski rad. Puno toga sam naučila i jedva čekam da počnem volontirat.“, „Edukacija mi se čini

interesantna i doprinosi mojim vještinama. Time širim svoje vidike na budućnost., „Edukacija

mi se sviđala jako je dobro organizirana.“, „Korisno i zanimljivo.“, „Zakon o volontiranju

prikazan na zanimljiv i interaktivan način.“) i edukatorom („Voditelj edukacije odlično radi svoj

posao. Na kreativan nam način pokazuje i objašnjava stvari vezane uz volontiranje.“,

„Zanimljiva, pristupačna, voljna pomoći, topla i draga osoba.“, „Voditeljica edukacije je super,

sve objasni, približi, super je kao osoba i sve se lijepo dogovorimo.“, „Vrlo staloženo, strpljivo i

razumno objašnjava i vodi edukaciju. Zadovoljna sam jer sam se prijavila za volontiranje jer na

edukaciji nema napetosti i atmosfera je dobra i opuštena.“, „Voditeljica je pristupačna i

Page 16: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

14

otvorena jako sam se dobro osjećala.“, „Voditeljica je napravila ugodnu atmosferu i potrudila

se približit na zanimljiv način sadržaj edukacije.“). Sudionici edukacije su visoko zadovoljni

razinom ispunjenja njihovih očekivanja. Jedini prijedlog za poboljšanje je: „Radni listić kao

podsjetnik za doma ili proslijediti PowerPoint prezentaciju.“

U Tablici 11. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju

edukacije „Individualni i grupni rad s djecom u riziku – PUP i darovitost“.

Tablica 11. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju edukacije

„Individualni i grupni rad s djecom u riziku – PUP i darovitost“

Zadovoljstvo

sadržajem

edukacije

Zadovoljstvo

s

aktivnostima

Zadovoljstvo

atmosferom

Zadovoljstvo

organizacijom

edukacije

Zadovoljstvo

vremenskim

okvirom i

trajanjem

edukacije

Zadovoljstvo

radnim

prostorom u

kojem je

održana

edukacija

Zadovoljstvo

edukatorom

Zadovoljstvo

ispunjenjem

očekivanja

N 10 10 10 10 10 10 10 10

M 4.5000 4.6000 4.6000 4.6000 4.6000 4.3000 5.0000 4.5000

SD .84984 .69921 .69921 .84327 .69921 1.05935 .00000 .97183

Min 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 5.00 2.00

Max 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo sudionika edukacije. Iz rezultata u Tablici 11. vidljivo je

da se prosječna procjena zadovoljstva sudionika nalazi između 4.30 za radni prostor i 5.00 za

zadovoljstvo edukatorom.

Iz navedenog te iz opisnih komentara možemo zaključiti da su sudionici edukacije vrlo ili

potpuno zadovoljni različitim aspektima edukacije („Zanimljivo, korisno.“, „Zabavno,

poučno.“, „Zanimljiva, zabavna i poučna.“, „Ovaj tip edukacije je dobrodošao, iako mi je sve

poznato sa seminara na fakultetu.“, „Super spoj gradiva i aktivnosti.“, „Veoma zanimljiva

edukacija.“, „Zanimljivo, korisno.“, „Odlična edukacija, dinamično i zanimljivo.“) i edukatorom

(„Simpatična, pripremljena.“, „Pristupačna, draga, zabavna.“, „Stvara ugodnu atmosferu,

simpatična, zabavna.“, „Pristupačna, otvorena, kompetentna, bogata iskustvom.“, „… uz dosta

primjera je potkrijepila teoriju. Svaka čast.“, Voditeljica veoma simpatična i interesantna.“,

„Odlična, pozitivna, informirana pripremljena.“). Sudionici edukacije su visoko zadovoljni

razinom ispunjenja njihovih očekivanja. Prijedlog jednog sudionika usmjeren poboljšanju

edukacije odnosi se na bolje definiranje korisnika edukacije i prilagodbu predznanju polaznika

(„Više je namijenjena ljudima bez osnovnih znanja i iskustva, a ne nekom kome je to struka.

Voditi računa o toj informaciji kad se najavljuje edukacija. Poraditi na sadržaju. Specifičnije

info za volontere s završenim faksom.“).

Page 17: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

15

U Tablici 12. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju

edukacije „Tehnike i metode učenja – kako kvalitetno učiti“.

Tablica 12. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za procjenu edukacije

„Tehnike i metode učenja – kako kvalitetno učiti“

Zadovoljstvo

sadržajem

edukacije

Zadovoljstvo

s

aktivnostima

Zadovoljstvo

atmosferom

Zadovoljstvo

organizacijom

edukacije

Zadovoljstvo

vremenskim

okvirom i

trajanjem

edukacije

Zadovoljstvo

radnim

prostorom u

kojem je

održana

edukacija

Zadovoljstvo

edukatorom

Zadovoljstvo

ispunjenjem

očekivanja

N 10 10 10 9 10 10 10 10

M 4.8000 4.6000 4.8000 4.7778 3.2000 4.0000 4.9000 4.4000

SD .42164 .69921 .42164 .44096 .91894 .94281 .31623 .51640

Min 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00

Max 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo sudionika edukacije. Iz rezultata u Tablici 12. vidljivo je

da se prosječna procjena zadovoljstva sudionika nalazi između 3.20 za vremenski okvir i

trajanje te 4.90 za zadovoljstvo edukatorom.

Iz navedenog te iz opisnih komentara možemo zaključiti da su sudionici edukacije vrlo ili

potpuno zadovoljni različitim aspektima edukacije ("Zabavne su igre s kojima počinjemo.“,

„Sviđa mi se, zanimljiva tema i dobra atmosfera.“, „Sviđa mi se, zanimljivo, brzo i ugodna

atmosfera.“, „Na edukaciji mi se svidjela opuštena atmosfera.“, „Bilo je veoma zanimljivo.“,

„Odlična!“, „Edukacija mi se čini vrlo korisna kako bi naučila kako bi pomogla sebi u učenju, ali

i pri volontiranju.“) i edukatorom („Voditeljica je mlada i zanimljiva.“, „Izrazito simpatična i

otvorena za sva pitanja.“, „Super!“, „Vrlo je simpatična i drži dobru atmosferu.“, „Vrlo sam

zadovoljna jer lako povezujem činjenice pa mi nije dosadno.“). Prosječna procjena zadovoljstva

vremenskim okvirom i trajanjem edukacije (M=3.2, SD= 0.919) niža je od ostalih prosječnih

ocjena, ali i dalje dovoljno visoka da možemo reći kako su sudionici zadovoljni i s ovim

aspektom. Sudionici edukacije su visoko zadovoljni razinom ispunjenja njihovih očekivanja.

U Tablici 13. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju

edukacije „Potrebe osoba starije životne dobi“.

Page 18: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

16

Tablica 13. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za procjenu edukacije

„Potrebe osoba starije životne dobi“

Zadovoljstvo

sadržajem

edukacije

Zadovoljstvo

s

aktivnostima

Zadovoljstvo

atmosferom

Zadovoljstvo

organizacijom

edukacije

Zadovoljstvo

vremenskim

okvirom i

trajanjem

edukacije

Zadovoljstvo

radnim

prostorom u

kojem je

održana

edukacija

Zadovoljstvo

edukatorom

Zadovoljstvo

ispunjenjem

očekivanja

N 2 2 2 2 2 2 2 2

M 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 3.5000 4.0000 5.0000 4.5000

SD .00000 .70711 .00000 .00000 .70711 1.41421 .00000 .70711

Min 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00

Max 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo sudionika edukacije. Iz rezultata u Tablici 13. vidljivo je

da se prosječna procjena zadovoljstva sudionika nalazi između 3.50 za vremenski okvir i

trajanje edukacije i 5.00 za zadovoljstvo edukatorom, sadržajem, atmosferom i organizacijom

edukacije.

Iz navedenog te iz opisnih komentara možemo zaključiti da su sudionici edukacije vrlo ili

potpuno zadovoljni različitim aspektima edukacije („Odlično.“, „Poučno i korisno svakako

iskoristive informacije.“) i edukatorom („Draga i zanimljiva“, „Fantastično, pristupačno,

otvoreno!“). Sudionici edukacije su visoko zadovoljni razinom ispunjenja njihovih očekivanja.

Za poboljšanje edukacije jedan sudionik predlaže uvođenje zabavne igre za kraj („Možda na

kraju edukacije neki zabavni dio. Na primjer kviz, neka igra i sl.“).

Kako bismo ispitali postoji li statistički značajna razlika u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije edukacija proveli smo statističke postupke (Wilcoxonov test

ekvivalentnih parova) čije rezultate ćemo prikazati u nastavku.

U Tablici 14. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i

znanja sudionika prije i poslije edukacije „Zakon o volontiranju i Etički kodeks volontera“.

Tablica 14. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije edukacije „Zakon o volontiranju i Etički kodeks volontera“

N Min Max M SD

Zakon o volontiranju - prije edukacije 13 2.00 4.00 2.8462 .68874

Etički kodeks o volontera - prije edukacije 13 1.00 5.00 2.8462 1.21423

Zakon o volontiranju – poslije edukacije 13 4.00 5.00 4.5385 .51887

Etički kodeks volontera – poslije edukacije 13 3.00 5.00 4.5385 .66023

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5. Iz rezultata u

Tablici 14. vidljivo je da se rezultati sudionika kreću od 1 do 5 za procjenu sposobnosti i znanja

Page 19: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

17

prije te od 3 do 5 za procjenu poslije edukacije. Prosječna vrijednost procjena sudionika o

vlastitim sposobnostima i znanjima o Zakonu o volontiranju veća je poslije (M=4.54, SD=0.519)

u odnosu na prije edukacije (M=2.846, SD=0.689), kao i prosječna vrijednost procjena

sudionika o vlastitim sposobnostima i znanjima o Etičkom kodeksu volontera (prije edukacije

M=2.85, SD=1.214, poslije edukacije M=4.54, SD=0.660).

Tablica 15. Rezultati Wilcoxonovog testa ekvivalentnih parova – razlike u procjeni

sposobnosti i znanja sudionika prije i poslije edukacije „Zakon o volontiranju i Etički kodeks

volontera

N Mean Rank Sum of Ranks Z Asymp. Sig.

Zakon o volontiranju poslije

edukacije - Zakon o volontiranju

prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00

-3.115a .002 Positive Ranks 12 6.50 78.00

Ties 1

Total 13

Etički kodeks volontera poslije

edukacije - Etički kodeks

volontera prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00

-2.992a .003 Positive Ranks 11 6.00 66.00

Ties 2

Total 13

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Iz Tablice 15. možemo vidjeti da je 12 sudionika procijenilo vlastita znanja o Zakonu o

volontiranju višom ocjenom poslije edukacije nego prije (positive ranks=12, ties=1). Jedan

sudionik nije primijetio promjenu u vlastitim sposobnostima i znanju o navedenoj temi

(ties=1). 11 sudionika procjenjuje vlastito znanje o Etičkom kodeksu volontera boljima poslije

edukacije (positive ranks=11), a dva jednakim (ties=2).

Wilcoxonov test ekvivalentnih parova pokazao je da sudionici vlastito znanje o Zakonu o

volontiranju i Etičkom kodeksu volontera procjenjuju boljima nakon sudjelovanja u edukaciji.

Navedena razlika u procjenama je statistički značajna za Zakon o volontiranju (Z= -3.115,

p=0,002) kao i za Etički kodeks volontera (Z=-2.992, p=0.003).

U Tablici 16. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i

znanja sudionika prije i poslije edukacije „Individualni i grupni rad s djecom u riziku – PUP i

darovitost“.

Page 20: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

18

Tablica 16. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije edukacije „Individualni i grupni rad s djecom u riziku – PUP i

darovitost“

N Min Max M SD

Znanje o definiranju pojma PUP-a prije edukacije 10 2.00 5.00 4.3000 .94868

Znanje o prepoznavanju učenika s PUP-om prije edukacije 10 1.00 5.00 4.0000 1.41421

Znanje o definiranju pojma darovitost prije edukacije 10 1.00 5.00 3.5000 1.26930

Znanje o prepoznavanju darovitih učenika prije edukacije 10 1.00 5.00 3.4000 1.26491

Znanje o individualnom radu s djecom prije edukacije 10 2.00 5.00 3.9000 1.10050

Znanje o grupnom radu s djecom prije edukacije 10 1.00 5.00 4.0000 1.24722

Znanje o definiranju pojma PUP-a poslije edukacije 10 4.00 5.00 4.7000 .48305

Znanje o prepoznavanju učenika s PUP-om poslije edukacije 10 4.00 5.00 4.6000 .51640

Znanje o definiranju pojma darovitost poslije edukacije 10 4.00 5.00 4.7000 .48305

Znanje o prepoznavanju darovitih učenika poslije edukacije 10 2.00 5.00 4.3000 1.05935

Znanje o individualnom radu s djecom poslije edukacije 10 4.00 5.00 4.6000 .51640

Znanje o grupnom radu s djecom poslije edukacije 10 4.00 5.00 4.8000 .42164

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5. Iz rezultata u

Tablici 16. vidljivo je da se rezultati sudionika kreću od 1 do 5 za procjenu sposobnosti i znanja

prije te od 2 do 5 za procjenu poslije edukacije. Prosječna vrijednost procjena sudionika o

vlastitim sposobnostima i znanjima veće su poslije u odnosu na prije edukacije za sva ispitivana

područja.

Page 21: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

19

Tablica 17. Rezultati Wilcoxonovog testa ekvivalentnih parova – razlike u procjeni

sposobnosti i znanja sudionika prije i poslije edukacije „Individualni i grupni rad s djecom u

riziku – PUP i darovitost“

N Mean Rank Sum of

Ranks Z Asymp. Sig.

Znanje o definiranju pojma PUP-a poslije edukacije –

Znanje o definiranju pojma PUP-a prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -1.342a .180

Positive Ranks 2 1.50 3.00

Ties 8

Total 10

Znanje o prepoznavanju učenika s PUP-om poslije

edukacije –

Znanje o prepoznavanju učenika s PUP-om prije

edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -1.604a .109

Positive Ranks 3 2.00 6.00

Ties 7

Total 10

Znanje o definiranju pojma darovitost poslije edukacije

- Znanje o definiranju pojma darovitost prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -2.232a .026

Positive Ranks 6 3.50 21.00

Ties 4

Total 10

Znanje o prepoznavanju darovitih učenika poslije

edukacije -

Znanje o prepoznavanju darovitih učenika prije

edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -1.841a .066

Positive Ranks 4 2.50 10.00

Ties 6

Total 10

Znanje o individualnom radu s djecom poslije edukacije

- Znanje o individualnom radu s djecom prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -2.070a .038

Positive Ranks 5 3.00 15.00

Ties 5

Total 10

Znanje o grupnom radu s djecom poslije edukacije –

Znanje o grupnom radu s djecom prije edukacije

Negative Ranks 0 .00 .00 -2.121a .034

Positive Ranks 5 3.00 15.00

Ties 5

Total 10

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Iz Tablice 17. možemo vidjeti da su 2 sudionika procijenila vlastito znanje o definiranju pojma

PUP-a višom ocjenom poslije edukacije nego prije edukacije. Njih 8 nije primijetilo promjenu.

Znanje o prepoznavanju učenika s poremećajem u ponašanju boljim nakon edukacije

procjenjuju tri volontera, a sedam volontera zadržava istu procjenu kao i prije. Šest sudionika

istraživanja vlastito znanje o definiranju pojma darovitih učenika procjenjuje boljim nakon

edukacije, a četiri sudionika boljim procjenjuje sposobnost prepoznavanja darovitih učenika.

Četiri sudionika kod znanja o definiranju pojma darovitih učenika i šest kod prepoznavanja

darovitih učenika ne vidi razliku prije i poslije edukacije. Poboljšanje znanja o individualnom,

ako i o grupnom radu s djecom procjenjuje pet sudionika, a pet se zadržava na istoj procjeni.

Page 22: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

20

Wilcoxonov test ekvivalentnih parova pokazao je da se samoprocjene vlastite sposobnosti i

znanja o definiranju pojma poremećaja u ponašanju (Z=-1.342, p=0.180), prepoznavanju

učenika s poremećajem u ponašanju (Z=-1.604, p=0, 109) te darovitih učenika (Z=-1.841,

p=0,066) nisu statistički značajno različite prije i poslije edukacije. Samoprocjene znanja i

vještina o definiranju pojma darovitosti (Z=-2.232, p=0.026), o individualnom radu s djecom

(Z=-2.070, p=0,038) te grupnom radu s djecom (Z=-2.121, p=0,034) statistički se značajno

povećavaju poslije sudjelovanja u edukaciji.

U Tablici 18. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i

znanja sudionika prije i poslije edukacije „Tehnike i metode učenja – kako kvalitetno učiti“.

Tablica 18. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije edukacije „Tehnike i metode učenja – kako kvalitetno učiti“

N Min Max M SD

Znanje o faktorima učenja prije edukacije 10 2.00 4.00 3.0000 .47140

Znanje o stilovima učenja prije edukacije 10 3.00 4.00 3.4000 .51640

Znanje o planiranju i organiziranju učenja prije edukacije 10 3.00 5.00 3.8000 .63246

Znanje o aktivnom učenju prije edukacije 10 2.00 4.00 3.1000 .73786

Znanje o dodatnim metodama u radu s djecom prije

edukacije 10 1.00 4.00 2.8000 .91894

Znanje o faktorima učenja poslije edukacije 10 3.00 5.00 4.4000 .69921

Znanje o stilovima učenja poslije edukacije 10 4.00 5.00 4.8000 .42164

Znanje o planiranju i organiziranju učenja poslije edukacije 10 4.00 5.00 4.6000 .51640

Znanje o aktivnom učenju poslije edukacije 10 3.00 5.00 4.2000 .63246

Znanje o dodatnim metodama u radu s djecom poslije

edukacije 10 3.00 5.00 4.3000 .67495

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5. Iz rezultata u

Tablici 18. vidljivo je da se rezultati sudionika kreću od 1 do 5 za procjenu sposobnosti i znanja

o organizaciji volontiranja prije te od 3 do 5 za procjenu poslije edukacije. Prosječna vrijednost

procjena sudionika o vlastitim sposobnostima i znanjima o tehnikama i metodama učenja veća

je poslije u odnosu na prije edukacije neovisno o ispitivanom području.

Page 23: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

21

Tablica 19. Rezultati Wilcoxonovog testa ekvivalentnih parova – razlike u procjeni

sposobnosti i znanja sudionika prije i poslije edukacije „Tehnike i metode učenja – kako

kvalitetno učiti“

N

Mean

Rank

Sum of

Ranks

Z Asymp.

Sig.

Znanje o faktorima učenja poslije edukacije –

Znanje o faktorima učenja prije edukacije

Negative Ranks 1a 2.50 2.50 -2.626a .009

Positive Ranks 9b 5.83 52.50

Ties 0c

Total 10

Znanje o stilovima učenja poslije edukacije –

Znanje o stilovima učenja prije edukacije

Negative Ranks 0d .00 .00 -2.739a .006

Positive Ranks 9e 5.00 45.00

Ties 1f

Total 10

Znanje o planiranju i organiziranju učenja poslije edukacije –

Znanje o planiranju i organiziranju učenja prije edukacije

Negative Ranks 0g .00 .00 -2.530a .011

Positive Ranks 7h 4.00 28.00

Ties 3i

Total 10

Znanje o aktivnom učenju poslije edukacije –

Znanje o aktivnom ucenju prije edukacije

Negative Ranks 1j 3.50 3.50 -2.326a .020

Positive Ranks 8k 5.19 41.50

Ties 1l

Total 10

Znanje o dodatnim metodama u radu s djecom poslije edukacije -

Znanje o dodatnim metodama u radu s djecom prije edukacije

Negative Ranks 0m .00 .00 -2.724a .006

Positive Ranks 9n 5.00 45.00

Ties 1o

Total 10

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Zbog iznimno malog broja sudionika edukacije „Potrebe osoba starije životne dobi“ prikazati

ćemo deskriptivne pokazatelje varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i znanja sudionika

prije i poslije edukacije.

Page 24: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

22

Tablica 20. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u procjeni sposobnosti i znanja

sudionika prije i poslije edukacije „Potrebe osoba starije životne dobi“

N Min Max

Sudioni

k 1.

Sudioni

k 2.

Znanje o definiranju pojma „osobe starije životne dobi“ prije edukacije 2 3.00 4.00 5 5

Znanje o demografskim podacima o osobama starije životne dobi prije edukacije 2 3.00 4.00 4 3

Znanje o poteškoćama s kojima se susreću osobe starije životne dobi prije

edukacije 2 3.00 4.00 5 5

Znanje o potrebama osoba starije životne dobi prije edukacije 2 3.00 5.00 4 3

Znanje o kvaliteti života osoba starije životne dobi prije edukacije 2 2.00 4.00 5 5

Znanje o pozitivnom utjecaju volontiranja sa starijim osobama na kvalitetu

njihovog života prije edukacije 2 2.00 4.00 4 3

Znanje o definiranju pojma „osobe starije životne dobi“ poslije edukacije 2 5.00 5.00 5 5

Znanje o demografskim podacima o osobama starije životne dobi poslije edukacije 2 5.00 5.00 5 3

Znanje o poteškoćama s kojima se susreću osobe starije životne dobi poslije

edukacije 2 5.00 5.00 5 5

Znanje o potrebama osoba starije životne dobi poslije edukacije 2 5.00 5.00 4 2

Znanje o kvaliteti života osoba starije životne dobi poslije edukacije 2 5.00 5.00 5 5

Znanje o pozitivnom utjecaju volontiranja sa starijim osobama na kvalitetu

njihovog života poslije edukacije 2 5.00 5.00 4 2

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5. Iz rezultata u

Tablici 20. vidljivo je da se rezultati sudionika kreću od 2 do 4 za procjenu sposobnosti i znanja

o organizaciji volontiranja prije dok su za procjenu poslije edukacije sve vrijednosti 5.

4.3. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU SUPERVIZIJE

U nastavku ćemo prikazati rezultate obrade podataka dobivenih iz upitnika za evaluaciju

supervizije za volontere. Ukupno je prikupljeno 16 upitnika.

U Tablici 21. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju

supervizije, a koje se odnose na utjecaj sudjelovanja u superviziji na određene aspekte rada

volontera.

Tablica 21. Deskriptivni pokazatelji varijabli o utjecaju sudjelovanja u superviziji na određene

aspekte rada volontera

N Min Max M SD

Utjecaj sudjelovanja u superviziji na profesionalnu kompetentnost 16 4.00 5.00 4.6875 .47871

Utjecaj sudjelovanja u superviziji na zadovoljstvo volontiranjem 16 4.00 5.00 4.6250 .50000

Utjecaj sudjelovanja u superviziji na kvalitetu usluga 16 4.00 5.00 4.7500 .44721

Utjecaj sudjelovanja u superviziji na komunikaciju i odnose na

volonterskom projektu 16 3.00 5.00 4.6250 .80623

Page 25: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

23

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veći pozitivni utjecaj sudjelovanja u superviziji na navedeni aspekt rada

volontera. Iz rezultata u Tablici 21. vidljivo je da prosječna procjena utjecaja iznosi 4.63 i više

za sve varijable. Iz navedenog možemo zaključiti da je prema procjeni volontera sudjelovanje

u supervizijskim susretima imalo djelomično ili potpuno pozitivan utjecaj na njihovu

profesionalnu kompetentnost, zadovoljstvo volontiranjem, kvalitetu usluga koje su pružali

kroz volonterski rad te komunikaciju i odnose na volonterskom projektu.

U Tablici 22. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju

supervizije, a koje se odnose na zadovoljstvo određenim aspektima supervizije.

Tablica 22. Deskriptivni pokazatelji varijabli o zadovoljstvu određenim aspektima supervizije

N Min Max M SD

Zadovoljstvo sudjelovanjem u svojoj supervizijskoj grupi 16 3.00 5.00 4.5625 .72744

Zadovoljstvo sadržajem supervizija 16 3.00 5.00 4.5000 .63246

Zadovoljstvo aktivnostima na supervizijama 16 4.00 5.00 4.7500 .44721

Zadovoljstvo atmosferom na supervizijama 16 2.00 5.00 4.4375 1.09354

Zadovoljstvo organizacijom supervizija 16 3.00 5.00 4.6875 .60208

Zadovoljstvo vremenskim okvirom i trajanjem supervizija 16 2.00 5.00 3.9375 .85391

Zadovoljstvo radnim prostorom u kojem su supervizije održane 16 3.00 5.00 4.4375 .72744

Zadovoljstvo podrškom i razumijevanjem supervizora 16 4.00 5.00 4.7500 .44721

Na mjerama prikazanih varijabli bilo je moguće postići rezultat između 1 i 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo sudionika evaluacijskog istraživanja. Iz rezultata u

Tablici 22. vidljivo je da prosječna procjena zadovoljstva sudionika iznosi 3.94 i više za sve

varijable. Iz navedenog možemo zaključiti da su sudionici supervizijskih susreta vrlo ili potpuno

zadovoljni različitim aspektima supervizijskih susreta (sudjelovanjem u supervizijskoj grupi,

sadržajem, aktivnostima, atmosferom, organizacijom, vremenskim okvirom i trajanjem,

radnim prostorom, podrškom i razumijevanjem supervizora).

Na Slici 4. prikazane su frekvencije procjena utjecaja sudjelovanja u superviziji na određene

aspekte rada volontera.

Page 26: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

24

Slika 4. Utjecaj sudjelovanja u superviziji na određene aspekte rada volontera

Najviše sudionika procjenjuje da je sudjelovanje u superviziji potpuno pozitivno utjecalo na

njihovu profesionalnu kompetentnost (f=11), zadovoljstvo volontiranjem (f=10), kvalitetu

usluga (f=12), komunikaciju i odnose na volonterskom projektu (f=13). Manji broj sudionika

utjecaj procjenjuje djelomično pozitivnim na njihovu profesionalnu kompetentnost (f=5),

zadovoljstvo volontiranjem (f=6), kvalitetu usluga (f=4), a tek tri sudionika smatraju kako ne

postoji utjecaj na komunikaciju i odnose na volonterskom projektu (f=3).

Sudionike evaluacijskog istraživanja smo u upitniku zamolili da nam opišu koje koristi od

sudjelovanja u superviziji primjećuju za sebe osobno, za svoj ovogodišnji rad te za daljnji

profesionalni razvoj. Njihove odgovore ćemo prikazati u Tablici 23.

Tablica 23. Koristi od sudjelovanja u superviziji

Opišite koristi od supervizije za Vas osobno

Nova znanja i vještine

Na superviziji sam naučila neke nove tehnike učenja, također je bilo lakše podijeliti neke probleme i nedoumice oko samog rada. Naučila sam nove načine komuniciranja i izražavanja emocija putem raznih igara.

0

2

4

6

8

10

12

14

Sudjelovanjeu supervizijinegativno je

utjecalo

Sudjelovanjeu superviziji

djelomično jenegativnoutjecalo

Sudjelovanjeu supervizijinije utjecalo

Sudjelovanjeu superviziji

djelomično jepozitivnoutjecalo

Sudjelovanjeu supervizijipotpuno jepozitivnoutjecalo

Profesionalnakompetentnost

Zadovoljstvo volontiranjem

Kvaliteta usluga

Komunikacija i odnosi navolonterskom projektu

Page 27: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

25

Pomoć i podrška u radu s korisnikom, razmjena iskustva i savjeta, odnosi unutar grupe, stjecanje iskustva praktičnog rada s korisnicima

Lakše sam podnijela rastanak s Bornom. Smatram da je jako korisno i zanimljivo i da će mi pomoći u budućoj karijeri. Pomoglo mi u radu s mojim korisnikom, i u mom načinu rada i za budućnost. Smatram da mi je puno pomoglo u radu s djecom tj. djetetom zbog korisnih savjeta. Super je što smo međusobno mogli razmjenjivati informacije i iskustva. Naučila sam na primjerima drugih volontera, dobila sam korisne savjete. Nove ideje dobivene od drugih osoba koje sudjeluju u superviziji, novi način rješavanja problema, inovativnost, podrška i razumijevanje. Supervizija mi pomaže u unaprjeđenju mojih iskustava pri volontiranju na način da otkrijem više aspekata u rješavanju problema, učenju, razgovoru itd. Komunikacija sa supervizorom i dr. volonterima, otvorenost prema iskustvu, snalaženje u novim situacijama, usvajanje profesionalnih vještina za svoje dobro. Smatram da mi je puno pomoglo u komunikaciji s ljudima, kreativnom razmišljanju, shvaćanju tuđih problema i radu s djecom. Korist vidim u timskom radu, povezivanju s ljudima i općenito u koheziji grupe s kojom sam radila, za vlastiti napredak.

Osobni rast i razvoj

Obveza, tj. uči odgovornosti. Otvorenije sam pristupala razgovoru s drugima. Sudjelovanje na superviziji pomoglo mi je i u nekim privatnim „problemima“ te sam se osjećala ugodno u društvu supervizorice i drugih volonterki pa sam bila u potpunosti otvorena i iskrena.

Opišite koristi od supervizije za Vaš ovogodišnji rad

Organizacija vremena, stav prema radu

Pomoglo mi je pri organizaciji slobodnog vremena, te na fokusiranju u onom najbitnijem što trebam na vrijeme izvršiti. Naučila sam rasporediti vrijeme. Pomoglo mi je u organizaciji obaveza i shvaćanju rada.

Pomoć i podrška u radu s korisnikom, razmjena iskustva i savjeta, stjecanje iskustva praktičnog rada s korisnicima

Pomogli su mi savjeti i razgovor s drugima kako da riješim neki problem s djetetom pri učenju. Pomoglo mi je u donosu s Bornom. Savjeti supervizorice dali su se na njemu primijeniti. Saznala sam što mi može pomoći u radu s djetetom što mi je puno pomoglo. Problemi drugih volontera pomogli su mi da uočim moguće probleme u svome radu. Pomoć pri savladavanju prepreka s djetetom. Na superviziji sam nerijetko dobila odgovore na dileme u kojima sam se nalazila u radu s korisnicom te mi je to pomoglo. Tijekom supervizije dobila sam informacije i od drugih volontera, te njihova stajališta i mišljenja kao i stajališta voditeljice. Motivacija, smjernice, načini na koje pristupiti. Općenito za samoizgradnju mene kao osobe, motivaciju za dobro volontiranje.

Nova znanja i vještine, profesionalni te osobni rast i razvoj

Otvorenost, pomoć u rješavanju problema drugih osoba u grupi. Bolja komunikacija s ljudima, spoznaja vlastitih vještina. Naučila sam još više surađivati s djecom, pomagati im i organizirati svoje vrijeme. Naučila sam nove oblike druženja i učenja s djecom.

Opišite koristi od supervizije za Vaš daljnji profesionalni razvoj

Iskustvo praktičnog rada s korisnicima, profesionalne kompetencije,

Potaknulo mi je mišljenje o radu u takvom smjeru (obrazovanju i daljnjem školovanju). Definitivno mi je pomoglo da se odlučim na daljnju suradnju. Dokazalo mi da je moja stvarna želja raditi s djecom i pomagati im. Koristiti će mi puno jer planiram raditi sličan posao. Namjeravam se dalje baviti socijalnom pedagogijom ili ranim predškolskim odgojem, tako da mi je volonterski rad puno pomogao. Veliko iskustvo koje sam dobila mogu

Page 28: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

26

profesionalno usmjeravanje

iskoristiti u daljnjem obrazovanju. Novo iskustvo, upute i ideje za dalje, razmjena iskustva. Puno mi je doprinio mojem profesionalnom razvoju jer studiram sociologiju i time sam se susrela sa praktičnim radom. Stvaranje i poboljšanje dosadašnjih kompetencija te stvaranje kontakata za eventualni budući rad.

Nova znanja i vještine, profesionalni te osobni rast i razvoj

Može mi pomoći pri komunikaciji s drugim ljudima. Socijalne vještine. Supervizija mi je koristila za daljnji profesionalni razvoj jer sam kroz nju osvijestila neke svoje (profesionalne) nedostatke i prednosti. Usvajanje novih znanja i vještina za rad s djecom kojoj je potrebna pomoć u učenju. Vidjela sam kako supervizija treba izgledati i to će mi koristiti i u budućnosti.

Sudionici primjećuju i navode brojene koristi od sudjelovanja u superviziji za sebe osobno, za

svoj ovogodišnji rad te za daljnji profesionalni razvoj. Ističu nova znanja i vještine, stjecanje

iskustva praktičnog rada s korisnicima, pomoć i podršku u radu s korisnikom, odnose unutar

grupe, razmjenu iskustva i savjeta, profesionalni te osobni rast i razvoj, utjecaj na daljnje

profesionalno usmjeravanje te razvoj profesionalnih kompetencija.

Na Slici 5. prikazane su frekvencije procjena zadovoljstva sudionika određenim aspektima

supervizije.

Slika 5. Zadovoljstvo sudionika određenim aspektima supervizije

Kao što možemo vidjeti sudionici su većinom zadovoljni, vrlo zadovoljni ili potpuno zadovoljni

ispitivanim aspektima supervizije. Nezadovoljstvo se javlja jedino kod procjene vremenskog

okvira i trajanja supervizije (f=1) te atmosfere na supervizijama (f=2).

0

5

10

15

Uopće nisam Nisam Zadovoljan/na Vrlo sam Potpuno samzadovoljan/na

Zadovoljstvo sudjelovanjem u svojoj supervizijskoj grupi

Zadovoljstvo sadrzajem supervizija

Zadovoljstvo aktivnostima na supervizijama

Zadovoljstvo atmosferom na supervizijama

Zadovoljstvo organizacijom supervizija

Zadovoljstvo vremenskim okvirom i trajanjem supervizija

Zadovoljstvo radnim prostorom u kojem su supervizije odrzane

Zadovoljstvo podrskom i razumijevanjem supervizora

Page 29: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

27

4.4. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU VOLONTERSKOG RADA OD STRANE

DJECE

Prikupljeno je 13 upitnika za evaluaciju volonterskog rada od strane učenika osnovnih škola

kojima su volonteri pružali pomoć u učenju.

Na slici 6 prikazana je distribucija učenika, korisnika pomoći u učenju, koji su ispunili upitnik

prema osnovnoj školi i razredu koje pohađaju.

Slika 6. Broj korisnika pomoći u učenju prema osnovnoj školi i razredu koji pohađaju

Ukupno je 13 učenika iz dvije osnovne škole, OŠ Antuna Augustinčića i OŠ Ljudevita Gaja,

korisnika pomoći u učenju ispunilo evaluacijski upitnik. Učenici su različite dobi, od 3. do 8.

razreda.

U nastavku slijede prikazi rezultata dobivenih kroz upitnik za evaluaciju volonterskog rada od

strane učenika.

U Tablici 24. prikazani su deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju

volonterskog rada od strane učenika.

0

1

2

3

4

5

6

7

OŠ Antuna Augustinčića OŠ Ljudevita Gaja

3.razred 4.razred 5.razred 6.razred 7.razred 8.razred Ukupno

Page 30: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

28

Tablica 24. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju volonterskog

rada od strane učenika

N Min Max M SD

U radu s volonterom/kom sam se osjećao… 13 4.00 5.00 4.5385 .51887

Zadovoljstvo radom s volonterom/kom 13 4.00 5.00 4.9231 .27735

Individualni rad s volonterom/kom mi je koristio. 13 3.00 5.00 4.7692 .59914

Individualan rad s volonterom/kom mi je bio zanimljiv. 13 3.00 5.00 4.6154 .65044

Volonter/ka mi je pružio potrebnu pomoć. 13 3.00 5.00 4.8462 .55470

Otkad radim s volonterom/kom u školi imam bolje ocjene. 13 2.00 5.00 3.7692 .83205

Otkad radim s volonterom/kom lakše učim. 13 3.00 5.00 4.1538 .68874

Otkad radim s volonterom/kom zainteresiraniji/a sam za školu. 13 2.00 4.00 2.7692 .72501

Sljedeće godine želim nastaviti raditi s volonterom/kom. 13 3.00 5.00 4.3077 .75107

U Tablici 24. možemo vidjeti kako su svi sudionici evaluacijskog istraživanja odgovorili na sva

pitanja te se njihove procjene kreću od 2 kao najmanje vrijednosti do 5 kao najveće. Na pitanje

o tome kako su se osjećali tijekom rada s volonterom/kom sudionici evaluacijskog istraživanja

odgovarali su zaokruživanjem odgovora od 1 – vrlo loše do 5 – odlično. Na skali od 1 do 5

procjenjivali su i ostale varijable. Skala varijable zadovoljstva radom s volonterom/kom kretala

se od nezadovoljan/na do zadovoljan/na, dok je kod svih ostalih varijabli broj 1 značio „uopće

se ne slažem“, a broj 5 „u potpunosti se slažem“. Prema prosječnoj vrijednostima možemo

zaključiti da su se učenici tijekom rada s volonterom/kom osjećali dobro ili odlično (M=4.54,

SD=0.519)te da je njihovo zadovoljstvo istim radom vrlo visoko (M=4.92, SD=0.277). I ostale

prosječne vrijednosti procjena učenika kreću se iznad 4 što ukazuje na slaganje učenika s

navedenim tvrdnjama. Nešto niže prosječne vrijednosti, u odnosu na ostale, nalazimo kod

tvrdnje „Otkad radim s volonterom/kom u školi imam bolje ocjene.“ (M=3.77, SD=0.832) i

„Otkad radim s volonterom/kom zainteresiraniji/ja sam za školu.“ (M=2.77, SD=0.725).

U nastavku ćemo grafički prikazati odgovore sudionika evaluacijskog istraživanja.

Slika 7. Odgovor učenika na pitanje kako su se osjećali u radu s volonterom/kom

0; 0% 0; 0%0; 0%

6; 46%

7; 54%

VRLO LOŠE

LOŠE

NI DOBRO NI LOŠE

DOBRO

ODLIČNO

Page 31: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

29

Učenici su se tijekom rada s volonterima osjećali dobro (njih 6 ili 46% učenika) ili odlično (7 ili

54% učenika).

Slika 8. Procjena zadovoljstva učenika radom s volonterom/kom

Učenici su zadovoljstvo radom s volonterom/kom procjenjivali na skali od 1 do 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo i obrnuto. Na slici vidimo da je 8% učenika (1 učenik)

svoje zadovoljstvo procijenilo s četvorkom, a 92% učenika (12 učenika) s peticom.

Slika 9. Grafički prikaz slaganja učenika s tvrdnjama koje se odnose na individualni rad s

volonterom/kom

Većina učenika slaže se s tvrdnjom da im je individualni rad s volonterkom koristio i bio

zanimljiv. Također, većina procjenjuje da su dobili potrebnu pomoć, kao i da otkad rade s

volonterom/kom bolje uče i imaju bolje ocjene. Samo dvoje učenika smatra kako im je otkad

0; 0%0; 0%0; 0%

1; 8%

12; 92%

1 2 3 4 5

0

2

4

6

8

10

12

14

UOPĆE SE NESLAŽEM

NE SLAŽEM SE NITI SESLAŽEM NITINE SLAŽEM

SLAŽEM SE UPOTPUNOSTISE SLAŽEM

Individualni rad s volonterom/kom mije koristio

Invidividualni rad s volonterom/kommi je bio zanimljiv

Volonter/ka mi je pružio/la potrebnupomoć

Otkad radim s volonterom/kom u školiimam bolje ocjene

Otkad radim s volonterom/kom lakšeučim

Otkad radim s volonterom/komzainteresiraniji/a sam za školu

Sljedeće godine želim nastaviti raditi svolonterom/kom

Page 32: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

30

rade s volonterkom porasla motivacija za školu. S navedenom tvrdnjom se ne slaže čak petero

sudionika, a šestero ih se niti slaže niti ne slaže. Učenici bi voljeli i iduće školske godine nastaviti

raditi s volonterom/kom.

Odgovore učenika na pitanje „Što ti se najviše svidjelo?“ sažeto ćemo prikazati u tablici 25.

Tablica 25. Odgovori učenika na pitanje „Što ti se najviše svidjelo?“

Način i rezultati

rada

Puno mi je pomogla. Puno mi je pomogla oko fizike i matematike. Super

objašnjava. Objasnila mi je gradivo tako da ga lakše naučim. Pogotovo

engleski. Bolje mi je objasnila matematiku i fiziku nego profesorica. Bolje mi

je objasnila gradivo od učiteljice. Pomogla mi je učiti za test. Pomogla mi je

učiti, pisala mi je odgovore na pitanja za odgovaranje. …učenje kroz igru. Učili

smo kroz igru. Nisam trebao puno pisati. …učenje na drugačiji način nego u

školi.

Odnos s

volonterkom/kom

i druženje

Što smo osim učenja puno pričale i družile se. Osim učenja smo se i zabavljale.

Mogle smo pričati o svemu. Prijateljski odnos. Zezanje, zabava… Druženje,

smijeh…

Učenici ističu način rada, rezultate rada te odnos volonterom/kom kao aspekte individualnog

rada koji su im se u projektu najviše svidjeli.

Dva učenika na pitanje „Što ti se u projektu nije svidjelo?“ odgovaraju učestalost i trajanje

susreta („Premalo mi je bilo jednom tjedno.“, „Premalo sati druženja.“), a jedan učenik navodi:

„Nije htjela raditi sa mnom neke predmete. Malo smo se vidjeli.“.

4.5. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU VOLONTERSKOG RADA OD STRANE

RODITELJA UČENIKA, KORISNIKA POMOĆI U UČENJU

Prikupljeno je 13 upitnika za evaluaciju projekta od strane roditelja. U nastavku slijede prikazi

rezultata dobivenih kroz evaluacijski upitnik za procjenu volonterskog rada od strane roditelja

učenika koji su bili korisnici pomoći u učenju, odnosno individualnog rada s volonterom/kom.

Tablica 26. Deskriptivni pokazatelji varijabli korištenih u upitniku za evaluaciju volonterskog

rada od strane roditelja

N Min Max M SD

U radu s volonterom/kom moje dijete se osjećalo 13 4.00 5.00 4.7692 .43853

Zadovoljstvo volonterskim radom 13 3.00 5.00 4.7692 .59914

Individualni rad s volonterom/kom je koristio mom djetetu. 13 2.00 5.00 4.6154 .86972

Individualan rad s volonterom/kom je bio zanimljiv mom djetetu. 13 2.00 5.00 4.6923 .85485

Volonter/ka je pružio potrebnu pomoć mom djetetu. 13 3.00 5.00 4.7692 .59914

Otkad radi s volonterom/kom moje dijete u školi ima bolje ocjene. 13 3.00 5.00 4.0769 .75955

Otkad radi s volonterom/kom moje dijete lakše uči. 13 1.00 5.00 3.6154 1.04391

Otkad radi s volonterom/kom moje dijete je zainteresiranije za školu. 13 2.00 5.00 3.4615 .87706

Želim da moje dijete sljedeće godine nastavi raditi s volonterom/kom. 13 3.00 5.00 4.8462 .55470

Page 33: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

31

U Tablici 26. možemo vidjeti kako su svi sudionici evaluacijskog istraživanja odgovorili na sva

pitanja te se njihove procjene kreću od 1 kao najmanje vrijednosti do 5 kao najveće. Na pitanje

o tome kako se njihovo dijete osjećalo tijekom rada s volonterom/kom sudionici evaluacijskog

istraživanja odgovarali su zaokruživanjem odgovora od 1 – vrlo loše do 5 – odlično. Na skali od

1 do 5 procjenjivali su i ostale varijable. Skala varijable zadovoljstva radom s volonterom/kom

kretala se od nezadovoljan/na do zadovoljan/na, dok je kod svih ostalih varijabli broj 1 značio

„uopće se ne slažem“, a broj 5 „u potpunosti se slažem“. Prema prosječnoj vrijednostima

možemo zaključiti da su se učenici, prema opažanju i procjenama njihovih roditelja, tijekom

rada s volonterom/kom osjećali dobro ili odlično (M=4.77, SD=0.439) te da je njihovo

zadovoljstvo volonterskim radom vrlo visoko (M=4.77, SD=0.599). I prosječne vrijednosti

procjena roditelja vezane uz tvrdnje o korisnost, zanimljivost i dobivanje pomoći kreću se iznad

4.6 što ukazuje na slaganje s navedenim tvrdnjama. Nešto niže prosječne vrijednosti, u odnosu

na ostale, nalazimo kod tvrdnje „Otkad radi s volonterom/kom moje dijete u školi ima bolje

ocjene.“ (M=4.08, SD=0.759), „Otkad radi s volonterom/kom moje dijete lakše uči.“ (M=3.62,

SD=1.044) i „Otkad radi s volonterom/kom moje dijete je zainteresiranije za školu.“ (M=3.46,

SD=0.877). Prosječne vrijednosti procjena roditelja u skladu su s onima dobivanim obradom

rezultata iz evaluacijskih upitnika za procjenu projekta od strane učenika.

U nastavku ćemo grafički prikazati odgovore sudionika evaluacijskog istraživanja.

Slika 9. Odgovor roditelja na pitanje kako se njihovo dijete osjećalo u radu s volonterom/kom

Roditelji procjenjuju da se njihovo dijete tijekom rada s volonterom/kom osjećalo dobro (23%

ili 3 roditelja) ili odlično (77% ili 10 roditelja).

VRLO LOŠE; 0; 0%LOŠE; 0; 0%NI DOBRO NI LOŠE;

0; 0%DOBRO; 3; 23%

ODLIČNO; 10; 77%

VRLO LOŠE

LOŠE

NI DOBRO NI LOŠE

DOBRO

ODLIČNO

Page 34: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

32

Slika 10. Procjena zadovoljstva roditelja volonterskim radom

Roditelji su zadovoljstvo volonterskim radom procjenjivali na skali od 1 do 5, pri čemu veći

rezultat predstavlja veće zadovoljstvo i obrnuto. Na slici vidimo da je 8% roditelja (po 1 roditelj)

svoje zadovoljstvo procijenilo s četvorkom i trojkom, a 84% roditelja (11 roditelja) s peticom.

Slika 11. Grafički prikaz slaganja roditelja s tvrdnjama koje se odnose na individualni rad

volontera/ke s njihovim djetetom

Većina roditelja se slaže ili potpuno slaže da je individualni rad s volonterom/kom koristio

njihovom djetetu (f=10, f=2) i bio zanimljiv (f=11, f=1). S tvrdnjom da je volonter/ka pružio/la

potrebnu pomoć njihovom djetetu slaže se jedan, a u potpunosti slaže 11 roditelja, dok se

jedan roditelj niti slaže niti ne slaže. Većina roditelja se slaže ili potpuno slaže s tvrdnjom da

otkad radi s volonterom/kom njihovo dijete ima bolje ocjene i lakše uči. Kao i sami učenici i

0; 0% 0; 0% 1; 8%

1; 8%

11; 84%

1

2

3

4

5

0

2

4

6

8

10

12

14

UOPĆE SE NESLAŽEM

NE SLAŽEM SE NITI SESLAŽEM NITINE SLAŽEM

SLAŽEM SE UPOTPUNOSTISE SLAŽEM

Ind.rad s volonterom/kom je koristiomom djetetu

Ind.rad s volonterom/kom je biozanimljiv mom djetetu

Volonter/ka je pružio/la potrebnupomoć mom djetetu

Otkad radi s volonterom/kom mojedijete ima bolje ocjene

Otkad radi s volonterom/kom mojedijete lakše uči

Otkad radi s volonterom/kom mojedijete zaintersiranije je za školu

Želim da moje dijete sljedeće godinenastavi raditi s volonterom/kom

Page 35: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

33

većina roditelja ne primjećuje promjenu u zainteresiranosti djeteta za školu. 12 roditelja želi

da njihovo dijete i iduće godine nastaviti raditi s volonterom/kom.

Odgovore roditelja na pitanje „Što Vam se najviše svidjelo?“ sažeto ćemo prikazati u Tablici

27.

Tablica 27. Odgovori roditelja na pitanje „Što Vam se najviše svidjelo?“

Način rada i

pristup djetetu

Sve su se mogli dogovoriti. Volonterka je bila strpljiva i motivirana za rad.

Sve su se mogle dogovoriti. Bila je strpljiva i dosljedna. Prijateljski odnos.

Njezin pristup i puno mu se prilagođavala. Radili kroz igru. Rad jedan na

jedan. Bolje joj je objasnila gradivo. Puno je objašnjavala i bila strpljiva.

Radile su ono gradivo koje je bilo važno.

Rezultati rada

Olakšala joj je učenje, objasnila s razumijevanjem. Kad je imala ispite

volonterka ju je pripremala za ispit i uvijek bi dobila 5 ili 4! Volonterka ju

je motivirala za učenje i rad. Puno joj je pomogla oko ispita. Puno mu je

pomogla oko radnih navika, objasnila mu je bolje gradivo. Rezultati vezano

uz dijete: Povećalo joj se samopouzdanje!

Odnos s

djetetom

Slušao ju je i bio koncentriran na rad. Nju je dijete slušalo i htjelo raditi.

Komunikacija je bila super. Zajedno su super funkcionirali, ostvarili dobar

odnos, puno mu pomogla oko učenja. Ljubazna, dobra.

Roditeljima se najviše svidjeli način rada i pristup koji je volonter/ka imala u radu prema

djetetu, odnos volontera/ke i djeteta te rezultati njihovog rada.

Na pitanje „Što Vam se nije svidjelo u radu Vašeg djeteta i volontera/ke?“ dva roditelja navode

problem s redovitim održavanjem susreta, odnosno individualnog rada („Jednom je zaboravila

doći.“, „Neredoviti susreti, stalno gledala na sat.“). Šest roditelja iznijelo je prijedlog za

poboljšanje projekta i svi se odnose na učestalije susrete djeteta i volontera/ke („Više sati rada

tjedno.“).

4.6. PRIKAZ REZULTATA INVENTARA VOLONTERSKE MOTIVACIJE

Inventar volonterske motivacije korišten u ovom evaluacijskom istraživanju predstavlja

prilagođenu verziju Inventara volonterske motivacije iz Priručnika za radionice „Izbor

zanimanja i razvoj karijere“, proMENTE, socijalna istraživanja. Inventar sadrži 13 tvrdnji o

volontiranju na koje sudionici daju odgovor zaokruživanjem broja na skali od 1 do 5 te time

određuju koliko se pojedina tvrdnja odnosi na njih (1-nikako se ne odnosi na mene, 2-

djelomično se odnosi na mene, 3-ne mogu procijeniti, 4-uglavnom se odnosi na mene, 5-u

potpunosti se odnosi na mene). Ukoliko zbrojimo odgovore za svaku ponuđenu opciju pomoću

frekvencija pojedinačnih odgovora dobivamo skalu motivacije ispitanika za volontiranje

(koliko je ispitanik za svaku ponuđenu opciju dao/la odgovora). Inventar je ispunilo 25

Page 36: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

34

volontera, a na slici 13 prikazati ćemo frekvencije njihovih odgovora, za svakog volontera

posebno, kako bismo dobili uvid u trend i stupanj motivacije naše grupe volontera.

Slika 13. Frekvencije odgovora sudionika istraživanja

Prema uputama iz Priručnika za radionice „Izbor zanimanja i razvoj karijere“, proMENTE,

socijalna istraživanja, što je veći broj odgovora na desnoj strani, to je veći stupanj motivacije

za volontiranje, dok veliki broj na lijevoj strani upućuje na nižu motiviranost za volonterski rad.

Na slici vidimo da crta trenda raste od opcije „NIKAKO SE NE ODNOSI NA MENE“ prema opciji

„U POTPUNOSTI SE ODNOSI NA MENE“, odnosno s lijeva na desno. Možemo zaključiti da

volonteri, odnosno sudionici ovog istraživanja, pokazuju visoku motiviranost za volontiranje.

4.7. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA KOMPETENCIJA STEČENIH VOLONTIRANJEM

Upitnik Kompetencije stečene volontiranjem ispunio je 21 volonter. Na Slici 14., Slici 15., Slici

16. i Slici 17. prikazati ćemo kompetencije koje su volonteri stekli i/ili unaprijedili vlastitim

volonterskim angažmanom i to slijedom: osobne, socijalne, organizacijske i profesionalne

kompetencije.

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

NIKAKO SE NEODNOSI NA

MENE

DJELOMIČNOSE ODNOSI NA

MENE

NE MOGUPROCIJENITI

UGLAVNOM SEODNOSI NA

MENE

U POTPUNOSTISE ODNOSI NA

MENE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Page 37: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

35

Slika 14. Osobne kompetencije stečene i/ili unaprijeđene volonterskim angažmanom

Slika 15. Socijalne kompetencije stečene i/ili unaprijeđene volonterskim angažmanom

0

2

4

6

8

10

12

14

16

f

0

2

4

6

8

10

12

14

f

Page 38: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

36

Slika 16. Organizacijske kompetencije stečene i/ili unaprijeđene volonterskim angažmanom

Slika 17. Profesionalne kompetencije stečene i/ili unaprijeđene volonterskim angažmanom

0

5

10

15

20

25

f

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

f

Page 39: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

37

4.8. PRIKAZ ANALIZE IZVJEŠTAVANJA I PISANJA MEDIJA O PROJEKTU

Praćenje medijskih objava o projektu je trajalo od 1. kolovoza 2015. do 20. srpnja 2016.

godine. U promatranom razdoblju je bilo ukupno 83 objave o projektu od strane 22 različita

izvora (mjesečne lokalne tiskovine, Internet portali, web stranice, lokalna radio postaja,

lokalne televizije i stranice društvenih mreža).

Tablica 28. Mediji prema broju objava

Br. Naziv objavitelja Broj objava

1. Besplatni mjesečnik Zaprešić 6

2. Web stranica Centra za mladež Zaprešić 14

3. Web stranica Volonterskog centra Zagreb 2

4. Facebook stranica Centra za mladež Zaprešić 22

5. Televizije Zapad 4

6. EventerBee 4

7. Web stranica CISOK-a 1

8. Web stranica Grada Zaprešića 5

9. Z Fm - Zarazno dobar radio 4

10. Web stranica Hrvatska volontira 1

11. Malichimp 6

12. Facebook stranica Udruge studenata Grada Zaprešića 1

13. TV Jabuka 1

14. Časopis Srednje škole Ban Josip Jelačić "Ban" 1

15. Zaprešić-info.hr 3

16. Veleučilište Baltazar 1

17. Facebook stranica Mreže udruga "Zagor" 1

18. Županijska kronika 1

19. Zaprešićki špigl 1

20. Web stranica Zagrebačke županije 1

21. Siguez 1

22. Web stranica Agencije lokalne demokracije Sisak 1

UKUPNO 83

Nadalje, je analiziran sadržaj medijskih objava i one su razvrstane u 10 tema. Važno je

napomenuti da su pojedine objave u sebi sadržavale i nekoliko dominantnih tema dok su neke

objave sadržavale samo jednu temu. U Tablici 29. dan je prikaz medijskih objava po temama.

Sumiraju li se rezultati svih tema vidljivo je da je najveći broj objava, njih 19 (20.9%) bio vezan

za volontersku akciju „Superjunaci za solidarnost“, a nakon toga na objave koje su se ticale

informiranja o projektu, njih 15 odnosno 16.4%. Tema Informiranja o projektu se odnosila na

Page 40: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

38

sadržaje kojim su mediji informirali građane o postojanju Lokalnog volonterskog centra u

njihovoj lokalnoj zajednici . Nadalje, velik broj objava u medijima, njih 13 (14.3%) se odnosio

na obilježavanje Međunarodnog dana volontera.

Tablica 29. Teme objavljenih priloga prema broju

Br. Naziv objavitelja Broj objava (N) Broj objava (%)

1. Organizacija volontiranja 11 12.2%

2. Poziv za uključivanje u projekt za organizatore volontiranja

3 3.3%

3. Poziv za uključivanje u projekt za volonter 4 4.4%

4. Informiranje o projektu 15 16.4%

5. Informiranje o održanim edukacijama za

organizatore volontiranja 9 9.9%

6. Vođenje evidencije volonterskih sati 7 7.6%

7. Obilježavanje Međunarodnog dana volontera 13 14.3%

8. Volonterska akcija „Superjunaci za solidarnost“ 19 20.9%

9. Organizacija volonterskih akcija 4 4.4%

10. Volonterske knjižice 6 6.6%

UKUPNO 91 100%

Prema tipovima analiziranih objava teme o projektu i volontiranju se najčešće javljaju u

sklopu vijesti, njih 79 ili 87%.

Tablica 30. Broj medijskih objava prema tipu objave

Br. Naziv objavitelja Broj objava (N) Broj objava (%)

1. Intervju 2 2%

2. Vijest 79 87%

3. Ukratko 10 11%

UKUPNO 91 100%

4.9. PRIKAZ ANALIZE LOKALNIH STRATEŠKIH DOKUMENATA

U ovoj se analizi preispituje trenutačno stanje razvoja volonterstva na lokalnoj razini temeljem

pregleda županijskih i gradskih dokumenata. Županijska razvojna strategija Zagrebačke

županije od 2011. do 2016. godine prepoznaje važnost razvoja volonterstva kroz strateški cilj

2., unapređenje ljudskih resursa i unapređenje upravljanja razvojem. Promicanje volonterstva

je navedeno kao jedan u sklopu sadržaja, a vezano za realizaciju mjere razvoj civilnog društva

Page 41: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

39

za angažirano i uspješno sudjelovanje pojedinca u životu društvene zajednice. U pokazateljima

za ostvarivanje praćenja mjera nije navedeno raspisivanje natječaja u sklopu kojih bi se

promoviralo volonterstvo. Zagrebačka županija nema donesen lokalni program djelovanja za

mlade. U programu rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2012. godinu stoji kako je

program u završnoj fazi izrade. Pregledom programa rada Savjeta mladih Zagrebačke županije

za daljnje godine, više se ne spominje izrada i praćenje lokalnog programa djelovanja za mlade,

osim za 2014. godinu gdje se spominje potreba izrade i praćenja provedbe lokalnog plana

djelovanja za mlade. Pregledom mrežnih stranica Savjeta mladih Zagrebačke Županije i

mrežnih stranica Zagrebačke županije nije moguće naći Lokalni plan djelovanja za mlade

Zagrebačke županije. Strategija razvoja Grada Zaprešića 2016.-2020. godine ne prepoznaje

razvoj volonterstva i volontiranje. Lokalni plan djelovanja za mlade Grada Zaprešića 2016. -

2020. godine, prepoznaje važnost volontiranja kroz područje aktivno djelovanje mladih u

društvu, a kroz cilj promicanja vrijednosti i prakse volontiranja među mladima. Kroz zadatke

u sklopu cilja je navedeno redovito godišnje raspisivanje natječaja koji financiraju projekte

kojima se promiče vrijednost volontiranja i volonterski rad.

4.9. PRIKAZ REZULTATA PROVEDENE FOKUS GRUPE

Fokus grupa kao metoda kvalitativnog istraživanja je odabrana kako bi se potaknula dubinska

diskusija o iskustvu sudjelovanja na projektu, kako bi se utvrdilo zadovoljstvo sudjelovanjem

na projekt te kako bi se sakupili prijedlozi za unapređenje projekta u sljedećoj godini provedbe.

Sudionici provedene fokus grupe su: predstavnica Grada Zaprešića, predstavnici dvije udruge

koje su na projektu sudjelovale kao partneri i voditeljica projekta. Svi partneri i suradnici u

provedbi projekta su pozvani na uključivanje, a uključili su se oni kojima je odgovarao

predloženi termin susreta. Pripremne radnje za provedbu fokus grupa započele su u svibnju

2016. godine, a uključivale su planiranje i provedbu fokus grupe i konstruiranje upitnika za

fokus grupu. Fokus grupa je provedena 7. srpnja 2016. godine, a snimana je diktafonom nakon

čega je doslovno prepisana te obrađena u program NVivo 11 (besplatna probna verzija). U

nastavku ovog evaluacijskog izvještaja prikazat ćemo rezultate dobivene fokus grupe kroz tri

kategorije: doživljaj volontiranja, doživljaj projekta i prijedlozi za unapređenje projekta. U

uvodnom djelu kategorije dane su doslovne izjave sudionika o pojedinoj kategoriji kako bi se

vjerno ilustrirala svaka pojedina kategorija. Iznimka od navedenog načina prikazivanja se

odnosi na prijedloge za unapređenje projekta koji su po svom sadržaju bili vrlo sažeti.

Doživljaj volontiranja

… volontiranje je odvajanje od nekih vlastitih resursa da bismo pridonijeli nekom cilju koji mi

smatramo da je poželjan ili društveno koristan. Nešto dajemo i ne tražimo ništa za uzvrat, nego

nam je dovoljno saznanje da smo pridonijeli nečemu.

SU-1

Page 42: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

40

Meni je volontiranje izražavanje dobre volje za sudjelovanje nekako u građenju boljeg društva,

boljeg društva u kojem se nalazimo na neki način i izgradnja samog sebe i čisto nekakva

potreba da učiniš nešto dobro.

SU-2

Odgovori sudionika istraživanja prikazani u ovoj kategoriji se odnose na osobne dojmove o

volontiranju te je u odgovorima sudionika moguće prepoznati osobni značaj koje volontiranje

ima za njih i društveni značaj koji se odnosi na dobrobiti koje volontiranje donosi lokalnoj

zajednici u kojoj žive. Svi sudionici imaju iskustvo volontiranja i njihov doživljaj volontiranja je

pozitivno obojan. Dva sudionika imaju iskustvo volontiranja u organizaciji i provedbi projekta,

jedan sudionik ima iskustvo volontiranja u pružanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, a

jedna sudionica ima iskustvo volontiranja u pružanju socijalnih usluga u zajednici i u

organizaciji i u provedbi projekta. Svi sudionici o volontiranju govore kao aktivnosti kojom oni

mogu pomoći drugim ljudima u zajednici u kojoj žive. Jedna sudionica govori o volontiranju

kao o „idealnom poslu“ objašnjavajući da kroz volontiranje može raditi aktivnosti koje ona

sama smatra poželjnim i za koje je motivirana, a radni odnos i zaposlenje podrazumijevaju i

aktivnosti koje se moraju napraviti iako za njih ne postoji unutarnja motivacija. Osim

navedenog, dvije sudionice govore o volontiranju kao aktivnosti kojom se postiže

samoaktualizacija u smislu razvijanja vještina, sposobnosti i znanja. Nadalje, dvije sudionice

ističu osjećaj zadovoljstva koji se javlja usred volontiranja.

Doživljaj projekta

Od početka provođenja projekta se uključilo dosta udruga. Do sada se puno volontiralo, ali nije

bilo organizirano. Udruge nisu poznavale zakon, evidenciju volonterskih sati i nisu znali

vrednovati. Mislim da se sama svijest kod ljudi nije promijenila, ali se promijenio odnos prema

ljudima koji će volontirati, i sve se diže na višu razinu. Organizatori su dobili ta znanja kroz

projekt i onda mijenjaju svoj pristup prema građanima koji volontiraju.

SU-3

Znač,i kad smo planirali taj projekt je činjenica da je provedena prva volonterska akcija u gradu

Zaprešiću, to su superjunaci za solidarnost, je to zapravo bilo nešto što je u gradu ostavilo

utisak, tu su građani osim novina imali konkretnu informaciju i mogli su se susreti s utjecajima

projekta. Činjenica da su bili u strahu i otporu jer su misli da nešto prodajemo i da ćemo morat

nešto platit. Onda kad smo im objasnili su bili oduševljeni i govorili su to treba češće.

SU-4

Zaprešić je jedna vrlo onako dosta inertna sredina. Ljudi ne reagiraju i ne mogu reći da vidim

nekakav utjecaj, nekakav rezultati i nekakav pozitivan pomak.

SU-1

Sudionici generalno iskazuju pozitivan stav prema projektu. Svi sudionici prepoznaju

višestruke dobiti od projekta. Nadalje, svi sudionici ističu da su sudjelovanjem u projektu dobili

potrebna znanja o zakonskoj regulativi vezanoj za volontiranje. Dva sudionika koji volontiraju

Page 43: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

41

u organizacijama civilnog društva naglašavaju kako im je sudjelovanje u projektu omogućilo

da kroz primjenu naučenog unaprijede udruge u kojima volontiraju. Nadalje, sudionici ističu

kako su osim edukacija o volontiranju kroz projekt bolje upoznali svoju lokalnu zajednicu i

udruge koje u njoj djeluju te da su dobili priliku i profesionalno se povezati s drugim udrugama.

Jedna sudionica ističe važnost projekta u smislu promjene gledanja na volontere kod samih

organizatora volontiranja na način da više pažnje posvećuju volonterima i vrednovanju

volontiranja što dovodi do veće vidljivosti i unapređenja volonterskog rada. Iz odgovora

sudionika je moguće zaključiti da je projekt ispunio njihova očekivanja u odnosu na

organizacije i institucije iz kojih dolaze, no svi sudionici govore o malom utjecaju projekta na

lokalnu zajednicu u cjelini. Sudionici navedenom pristupaju iz različitih perspektiva. Jedna

sudionici navodi da su to promjene kojima se utječe na svijest ljudi i njihove vrijednosti te da

je za takve promjene potrebno puno vremena. Zaključuje da je u vremenskom periodu od

godine dana takve promjene nemoguće prepoznati. Svi sudionici govore o nezainteresiranosti

stanovnika grada Zaprešića te zbog toga procjenjuje da projekt nije imao utjecaj na lokalnu

zajednicu grada Zaprešića već samo na pojedince i udruge koji su se aktivno uključili u

provedbu projekta i njegove korisnike. Nadalje, sudionici procjenjuju da je provedba

volonterske akcije „Superjunaci za solidarnost“ imala veći utjecaj na lokalnu zajednicu od

objavljivanja informacija o projektu u lokalnim medijanima. Rezultati ranije provedenog

istraživanja „Položaj, potrebe i problemi mladih iz Zagrebačke županije“1 pokazuju da među

mladima u Zagrebačkoj županiji postoji znatan interes za volonterski doprinos lokalnoj

zajednici s jedne strane, no s druge strane ispitivanje njihovih interesa i slobodnoga vremena

rezultiralo je saznanjem da su mladi u ovoj regiji manje zainteresirani za različite fenomene i

da manje participiraju u promatranim aktivnostima u slobodno vrijeme nego mladi u Hrvatskoj

općenito te da su mladi u Zagrebačkoj županiji primarno zainteresirani za pojave koje

pripadaju sferi privatnosti.

Navedeno upućuje na zaključak da mladi u gradu Zaprešiću inicijalno pokazuju manji interes

prema različitim aktivnostima slobodnog vremena, no da kod njih postoji interes za

sudjelovanjem u nekom obliku volonterskog rada u zajednici.

Prijedlozi za unapređenje projekta

Sudionici su dali prijedloge usmjerene na različite aspekte unaprjeđenja projekta, a moguće ih

je podijeliti na tri cjeline: razvoj volonterskih programa u institucijama, umrežavanje

organizatora volontiranja i uvođenje dodatnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Razvoj volonterskih programa u institucijama

Sudionici predlažu da se u projekt kao organizatori volontiranja u sljedećoj godini uključe

institucije. Konkretnije navode uključivanje dvije institucije. Prva od spomenutih je Grad

Zaprešić koji bi kao organizator volontiranja mogao širiti vrijednost volontiranja na cijelu

1 Mladi između želja i mogućnosti : položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije / urednica Vlasta Ilišin. Zagreb : Institut za

društvena istraživanja : Zagrebačka županija, 2006

Page 44: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

42

lokalnu zajednicu. Druga institucija su škole kroz koje bi se djeca i mladi mogli upoznati s

volontiranjem i vrijednostima volontiranja te bi se na taj način povećala njihova svijest o

vrijednostima volontiranja.

Umrežavanje organizatora volontiranja

Sudionici govore o potrebi dodatnog i intenzivnijeg povezivanja organizatora volontiranja i u

tome vide višestruku dobrobit za same organizatore volontiranja i za cjelokupnu zajednicu.

Jedna sudionica navodi kako bi joj intenzivniji sastanci s drugim organizatorima volontiranja

pružili podršku u smislu grupa podrške na kojima se okupljaju ljudi s istim problemima, a oni

bi ujedno bili i mjesto razmjene dobrih ideja i uspješnih praksi. Nadalje, sudionici navode kako

bi se osim edukativnih sadržaja u projekt trebali uvesti i sadržaji osmišljavanja zajedničkih

volonterskih akcija, kroz koje bi organizatori volontiranja zajedničkim volonterskim akcijama

ostvarili veću vidljivost i veći utjecaj na lokalnu zajednicu. S time u vezi jedna sudionica navodi

kako bi udruge mogle nuditi svoje volonterske usluge drugim udrugama i tako bi jedni drugima

obogatili rad i djelovanje u zajednici. Jedna sudionica prepoznaje potrebu intenzivnijeg

povezivanja s Volonterskim centrom Zagreb u smislu održavanja edukacija i razmjene dobrih

praksi.

Uvođenje dodatnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

Svi sudionici istraživanja prepoznaju važnost socijalnih akcija u zajednici kao dobre metode za

širenje i promoviranje projekta i organizacija civilnog društva te predlažu da se u gradu

Zaprešiću pokrene inicijativa za održavanje „Dana udruga“ kroz koje bi udruge mogle prikazati

i promovirati svoj rad.

5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Provedenim evaluacijskim izvještajem ostvarili smo na početku definirane ciljeve:

1. Ispitati zadovoljstvo organizatora volontera i volontera različitim aspektima edukacija

na kojima su sudjelovali.

2. Ispitati nivo znanja i sposobnost organizatora volontera i volontera o pojedinoj temi

(teme povezane s očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacija na kojima su

sudjelovali.

3. Ispitati postoji li statistički značajna razlika u razini znanja i sposobnosti o pojedinoj

temi prije i poslije edukacije.

4. Ispitati motivaciju volontera za volontiranje.

5. Ispitati kompetencije koje su volonteri stekli i/ili unaprijedili vlastitim volonterskim

angažmanom.

6. Ispitati utjecaj sudjelovanja na superviziji na određene aspekte rada volontera.

7. Ispitati zadovoljstvo volontera supervizijama.

Page 45: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

43

8. Ispitati zadovoljstvo djece i roditelja volonterskim radom.

9. Ispitati jesu li, prema procjenama korisnika i provoditelja, ispunjeni projektni ciljevi.

10. Prikupiti preporuke korisnika i provoditelja za unaprjeđenje projekta.

11. Ispitati medijsko praćenje projekta.

12. Razmotriti okvire politike za razvoj volonterstva na razini Zagrebačke županije

Ciljevi su ostvareni sudjelovanjem svih ključnih sudionika i korisnika projekta kroz istraživanje

njihove perspektive te korištenjem kvantitativne i kvalitativne metodologije.

Na temelju dobivenih rezultata možemo donijeti sljedeće zaključke:

- Provedbom projekta poboljšana je suradnja između institucija i organizacija civilnog

društva u gradu Zaprešiću.

- Provedbom projekta poboljšana je međusobna suradnja između organizacija civilnog

društva.

- Organizatori volontiranja su vrlo ili u potpunosti zadovoljni s edukacijama na kojima su

sudjelovali.

- Organizatori volontiranja nisu zadovoljni s prostornim uvjetima u kojima su se

edukacije održavale.

- Organizatori volontiranja procjenjuju da su kroz edukacije unaprijedili svoja znanja i

sposobnosti o: organizaciji volontiranja, pronalaženju volontera, izradi orijentacije i

treninga za volontere, pružanju podrške volonterima, praćenju i evaluaciji volontera,

učinkovitoj komunikaciji.

- Volonteri su vrlo ili u potpunosti zadovoljni održanim edukacijama o Zakonu o

volontiranju i Etičkim kodeksom volontiranja.

- Volonteri su vrlo ili u potpunosti zadovoljni održanom edukacijom o individualnom i

grupnom radu s djecom u riziku za PUP i darovitost.

- Volonteri nisu na edukaciji unaprijedili svoja znanja i sposobnosti u odnosu na

definiranje pojma problema u ponašanju te darovitosti učenika, ali procjenjuju da su

unaprijedili svoja znanja i sposobnosti u definiranju darovitosti, individualnom i

grupnom radu s djecom.

- Volonteri su vrlo ili u potpunosti zadovoljni održanom edukacijom o tehnikama i

metodama učenja te procjenjuju da su s edukacijom unaprijedili svoja znanja i

sposobnosti o tehnikama i metodama učenja.

- Volonteri su vrlo ili u potpunosti zadovoljni održanom edukacijom o potrebama osoba

starije životne dobi.

- Sudjelovanje na supervizijskim susretima imalo je za volontere pozitivan utjecaj na

razvoj: profesionalnih kompetencija, zadovoljstvo volontiranjem, kvalitetom usluge

koje su pružali kroz volonterski rad te komunikaciju i odnose na volonterskom projektu.

- Možemo zaključiti da su volonteri, odnosno sudionici ovog istraživanja, pokazali visoku

razinu motiviranosti za volontiranje.

Page 46: LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI … · 2016-08-18 · LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ Autorica evaluacije: Tanja Novosel, magistrica

44

- Volonteri procjenjuju da kroz volontiranje razvijaju osobne, socijalne, organizacijske i

profesionalne kompetencije.

- Učenici su zadovoljni individualnim radom s volonterima te ga procjenjuju korisnim i

zanimljivim.

- Roditelji su zadovoljni individualnim radom s volonterima te ga procjenjuju korisnim i

zanimljivim.

- Mediji su projekt popratili kroz 83 objave iz 22 različita izvora, a najčešće kroz formu

vijesti.

- Lokalni program djelovanja za mlade grada Zaprešića prepoznaje važnost volonterskih

projekta. Natječaj za udruge Grada Zaprešića prednost u financiranju daje projektima

koji uključuju volontere.

Preporuke za budući rad:

- Osigurati bolje prostorne kapacitete za provedbu edukacija za volontere i organizatore

volontiranja.

- Osmisliti edukacije i sadržaje edukacije temeljem procjene potreba volontera.

- Uključiti lokalne institucije u edukacije za organizatore volontiranja.

- Organizirati više od jedne volonterske akcije s ciljem poboljšanja povezanosti

organizatora volontiranja, ostvarivanja povećanog medijskog praćenja projekta i

povećanja vidljivosti projekta u lokalnoj zajednici.