LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPRE¥ I¤â€  EVALUACIJSKI 2016-08-18¢  LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPRE¥ I¤â€ 

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPRE¥ I¤â€  EVALUACIJSKI...

 • LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZAPREŠIĆ

  EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ

  Autorica evaluacije:

  Tanja Novosel, magistrica socijalne pedagogije

  U Zaprešiću, 31. srpanj 2016.

  Projekt je financijski podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih.

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOzp3I2D6MgCFYd-GgodJWEBoA&url=http://actnow.hr/vum/&psig=AFQjCNF1eJvz_dSEHBT4gU-iTmwQgfFAUw&ust=1446219868602730

 • S A D R Ž A J :

  1. UVOD .............................................................................................................. 1

  2. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA ......................................................................... 2

  3. METODOLOGIJA .............................................................................................. 3

  3.1. SUDIONICI ISTRAŽIVANJA ............................................................................................ 3

  3.2. MJERNI INSTRUMENTI I POSTUPAK PRIMJENE ........................................................... 4

  4. PRIKAZ DOBIVENIH REZULTATA ....................................................................... 5

  4.1. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUCIJU EDUKACIJA ZA

  ORGANIZATORE VOLONTIRANJA ................................................................................ 5

  4.2. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA EVALUACIJA EDUKACIJA ZA VOLONTERE .................... 12

  4.3. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUCAIJU SUPERVIZIJE ...................................... 22

  4.4. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU VOLONTERSKOG RADA

  OD STRANE DJECE ....................................................................................................... 27

  4.5. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA ZA EVALUACIJU VOLONTERSKOG RADA

  OD STRANE RODITELJA UČENIKA, KORISNIKA POMOĆI U UČENJU ............................ 30

  4.6. PRIKAZ REZULTATA INVENTARA VOLONTERSKE MOTIVACIJE ................................... 33

  4.7. PRIKAZ REZULTATA UPITNIKA KOMPETENCIJA STEČENIH VOLONTIRANJEM ............. 34

  4.8. PRIKAZ ANALIZE IZVJEŠTAVANJA I PISANJA MEDIJA O PROJEKTU .............................. 37

  4.9. PRIKAZ ANALIZE LOKALNIH STRATEŠKIH DOKUMENATA ............................................ 38

  4.10. PRIKAZ REZULTATA PROVEDENE FOKUS GRUPE ...................................................... 39

  5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE .................................................................................. 42

 • 1

  1. UVOD

  Projekt „Lokalni volonterski centar Zaprešić“ predstavlja inicijativu razvoja volonterskog

  menadžmenta u gradu Zaprešiću kroz edukaciju, informiranje, podršku, savjetovanje te

  umrežavanje lokalnih udruga s ciljem aktiviranja građana lokalne zajednice i podizanja

  kvalitete života u istoj.

  Projekt provodi Centar za mladež Zaprešić u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave,

  Gradom Zaprešićem, Srednjom školom Bana Josipa Jelačića Zaprešić, Osnovnom škola Antuna

  Augustinčića Zaprešić, Osnovnom školom Ljudevita Gaja Zaprešić i Centrom za socijalnu skrb

  Zaprešić. Predviđeno trajanje projekta od 01. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine.

  Opći cilj projekta se odnosi na promoviranje i razvoj volonterstva u Gradu Zaprešiću putem

  osnaživanja udruga koje svojim radom i djelovanjem teže sustavnom unaprjeđenju razvoja

  volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Aktivnim zagovaranjem,

  promoviranjem i razvojem volonterstva i volonterskog menadžmenta u lokalnoj zajednici

  odnosno pokretanjem lokalnog volonterskog centra Zaprešić daje se doprinos ostvarivanju

  specifičnih ciljeva koji se odnose na osnaživanje i edukacije potencijalnih lokalnih organizatora

  volontiranja na lokalnom području, uključivanje i povećanje broja građana (posebice mladih)

  uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice, kao i na području regije, te

  na nacionalnoj razini javnim pozivima, promocijom i kroz kontaktiranje na webu i preko

  lokalnih medija, suradnjom s odgojno-obrazovnim institucijama, osiguranje uvjeta i podrške

  za pružanje volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih

  obitelji kroz individualne i grupne oblike podrške korisnicima i njihovim obiteljima te

  informiranje javnosti o volonterstvu kroz medije, kolumne i sl.

  Najzastupljeniji tip aktivnosti koji se provodi u projektu: osposobljavanje volontera,

  posredovanje u volontiranju, volonterski servisi, umrežavanje i pružanje pomoći u učenju djeci

  iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji.

  Izravni korisnici projekta su:

  1. Volonteri

  - srednjoškolci, studenti, ostali građani koji žele volontirati

  - uključeni su u individualni i grupni oblik pružanja pomoći u učenju djeci iz socijalno

  i materijalno ugroženih obitelji kojima pomažu u razvoju akademskih vještina

  jednom tjedno u trajanju od sat vremena tijekom trajanja projekta,

  - po potrebi su raspoređeni na druge projekte Centra za mladež Zaprešić te drugim

  lokalnim organizatorima volontiranja,

  - volonteri pružatelji pomoći u učenju djeci iz socijalno i materijalno ugroženih

  obitelji sudjeluju na supervizijama, dok im se ostali volonteri pridružuju na

 • 2

  organizacijskim i radnim sastancima, edukacijama, organizaciji obilježavanja

  Međunarodnog dana volontera i evaluaciji projekta s ciljem stjecanja iskustva i

  unapređenja znanja i vještina

  2. Djeca iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji

  - korisnici pomoći u učenju,

  - djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi, djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz

  višečlanih obitelji te djeca iz opće populacije koji su korisnici drugih projekata

  Centra za mladež Zaprešić

  - uključena u individualni i grupni rad s volonterima koji im pomažu u razvoju

  njihovih akademskih, komunikacijskih, socijalnih, prezentacijskih i inih vještina

  jednom tjedno u trajanju od sat vremena tijekom provedbe projekta i evaluaciju

  projekta

  3. Udruge i građanske inicijative s područja grada Zaprešića koje imaju želje i tendencije

  postati lokalni organizator volontiranja

  - uključeni u inicijalni radni sastanak, edukaciju koja je organizirana i koja se provodi

  prvenstveno s organizatorima volontiranja, obilježavanje Međunarodnog dana

  volontera, zagovaranje i promociju razvoja volonterstva i evaluaciju projektnih

  aktivnosti.

  2. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

  Svrha ovog evaluacijskog istraživanja je vrednovanje projekta Lokalni volonterski centar

  Zaprešić provedenog u 2015./2016. godini.

  Opći cilj projekta se odnosi na promoviranje i razvoj volonterstva u Gradu Zaprešiću putem

  osnaživanja udruga koje svojim radom i djelovanjem teže sustavnom unaprjeđenju razvoja

  volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

  Specifični ciljevi projekta se odnose na osnaživanje i edukacije potencijalnih lokalnih

  organizatora volontiranja na lokalnom području, uključivanje i povećanje broja građana

  (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice, kao i na

  području regije, te na nacionalnoj razini javnim pozivima, promocijom i kroz kontaktiranje na

  webu i preko lokalnih medija, suradnjom s odgojno-obrazovnim institucijama, osiguranje

  uvjeta i podrške za pružanje volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i

  materijalno ugroženih obitelji kroz individualne i grupne oblike podrške korisnicima i njihovim

  obiteljima te informiranje javnosti o volonterstvu kroz medije, kolumne i sl.

 • 3

  Evaluacijskim istraživanjem smo željeli procijeniti razinu zadovoljstva korisnika projektnih

  aktivnosti, razinu zadovoljstva provoditelja projektnih aktivnosti, razinu ostvarenja projektnih

  ciljeva te korisnost projekta.

  Dobiveni podaci služiti će za unapređenje projekta u narednim godinama provedbe.

  Ciljevi evaluacijskog istraživanja su:

  1. Ispitati zadovoljstvo organizatora volontiranja i volontera različitim aspektima

  edukacija na kojima su sudjelovali

  2. Ispitati nivo znanja i sposobnost organizatora volontera i volontera o pojedinoj temi

  (teme povezane s očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacija na kojima su

  sudjelovali

  3. Ispitati postoji li statistički značajna razlika u razini znanja i sposobnosti o pojedinoj

  temi prije i poslije edukacije

  4. Ispitati motivaciju volontera za volontiranje

  5. Ispitati kompetencije koje su volonteri stekli i/ili unaprijedili vlastitim volonterskim

  angažmanom

  6. Ispitati utjecaj sudjelovanja na superviziji na određene aspekte rada volontera.

  7. Ispitati zadovoljstvo volontera supervizijama

  8. Ispitati zadovoljstvo djece i roditelja volonterskim radom

  9. Ispitati jesu li, prema procjenama korisnika i provoditelja, ispunjeni projektni ciljevi

  10. Prikupiti preporuke korisnika i provoditelja za unaprjeđenje projekta

  1