Click here to load reader

PRIRUČNIK LOKALNI VOLONTERSKI SERVIS I filePromotivne aktivnosti ... • Planiranje: analiza marketing situacije, odabir marketing ciljeva, određivanje ciljnog tržišta i razvoj

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PRIRUČNIK LOKALNI VOLONTERSKI SERVIS I filePromotivne aktivnosti ... • Planiranje: analiza...

 • PRIRUNIK LOKALNI VOLONTERSKI SERVIS I

  MARKETING

 • SADRAJ

  1. Lokalni volonterski servisi i marketing ............................................................................ 5

  2. Potreba za marketing planiranjem .................................................................................. 6

  3. Razumevanje marketinkog procesa ............................................................................... 63.1. Sastanci ................................................................................................................. 83.2. Okrugli stolovi....................................................................................................... 83.3. Saoptenja za medije ............................................................................................. 83.4. Konferencija za novinare ....................................................................................... 93.5. Reklama ................................................................................................................ 9

  4. Direktni marketing ....................................................................................................... 10

  5. Promotivne aktivnosti .................................................................................................. 10

  6. Publikacije ................................................................................................................... 11

  7. Dazakljuimo.. ........................................................................................................... 11

 • 5LOKALNI VOLONTERSKI SERVIS I MARKETING

  1. Lokalni volonterski servisi i marketing

  U ovim nesigurnim vremenima, kako moete da spreite da vaa organizacija i vavolonterskiservisstagnirajuiliakpotpunonestanu?Jednastvarkojunemoetedauraditejedasediteiekate.Umestotoga,moratedaistraiterealnost,kakounutranju,takoispoljanju,suoivi se sanjom ipravei stratekimarketingplan razliit odonogkoji koristeuspeneorganizacijeuprofitnomsektoru.

  U najirem smislu, marketing je kreacija prikladnog imida za proizvod, uslugu iliorganizaciju. Marketing se bavi potrebama ljudi i nalaenjem naina za zadovoljenje tihpotreba To je analiza, planiranje implementacije i kontrola odluka u oblastima ponude poizvoda, distribucije, promocije i procenivanja.

  Uneprofitnomsektoru,marketing je generator zadovoljstvameu raznolikimgrupama,ukljuujuikorisnikeorganizacijskihusluga,poverenike,kontroloreidrugekojimogudautiunauspehorganizacije-kaomediji i javnostuopte.Uneprofitnojareni,uspenamarketingstrategijaomoguavaorganizacijidaostvarisvojumisiju,svojeprogramskeciljeveipostignedugoronufinansijskustabilnostkrozfokusiranjenapotrebenjenihkorisnikaizadovoljavanjetihpotreba tokomvremena.Kreativnimiplanskimakcijama,LVSovi trebadaobezbedetoveupodrkulokalnezajednice,kaoistvaranjematerijalnebazezauspeanrad.

  Kao aktivnost, marketning planiranje je integralni deo marketing menadmenta.Menadmentjedefinisankaoneophodanproceszaizvlaenjenajveedobitiizpojedinanihorganizacijskihresursa(tehnikih,finansijskih,ljudskih)kadasudrugialternativnimogui.

  PROCES MARKETING MENADMENTA

  Analiza marketing situacije

  Odabirmarketing

  ciljeva

  Odreivanjeciljnogtrita

  Razvojmarketingstrategije,programa,

  organizacije

  Sprovoenje marketing strategije i programa

  Kontrolamarketingaktivnosti

  povratna informacija (feed-back)

  Prvivaankorak jeanalizasituacije.Ovo jedeomarketingplaniranja,kao i sledea trikorakanaslici.Kratkodefinisano,kljunizadacimarketingmenadmentasu:

  Planiranje: analiza marketing situacije, odabir marketing ciljeva, odreivanje ciljnogtritairazvojmarketingstartegijeiprograma.

  Organizacjia: razvoj strukture marketinga. Sprovoenje:sprovoenjemarketingstartegijeiprogramaupraksi. Kontrola: uveravanje da su ciljevi postignuti.Uovompocesu, planiranje je veoma vano, ali i razumijevanje da je ono kontinuiran

  proces.ak inajtemeljnijimarketingplaneri razumejudaplanovinisuuklesaniukamenu,

 • 6 VOLONTERSKOM LEGISLATIVOM dO RAzVOjA LOKALNIh zAjEdNIcA

  pajezatopotrebnafleksibilnost.Promeneumarketingplanovimamorajudabuduuraenetakodaodgovarajunaneoekivanepromeneudrutvukojesereflektujunanarad,promenevezane za nau ciljnu grupu i sl.

  2. Potreba za marketing planiranjem

  Proces marketinkog planiranja vam obezbeuje plan igre koji tano pokazujeorganizacijskumisijuinjeneciljeve,kaoitokakomenadmentplaniradaostvariteciljeve,kakokratkorone,takoidugorone.Veomajevanodaovajplanbudedovoljnojasandapruipotpuno razumevanjenainanakoje LVS funkcionie, kao i njegoveglavnekarakteristike.Oveinformacijesemogudobititakotoekljunizapoljeniivolonteriuvaojorganizacijitj.LVS-uodgovoritinapitanjapoput:

  Kojimseposlommibavimo? Kojeproizvodeiliuslugeminudimoilizato? Kojesuglavnesnageislabostinaegvolonterskogservisa? tojenaLVSdosadapostigao? KakvaebitibudunostnaegLVS? Ukojemsmerusekreemo? Kudabitrebalodasmousmereni? Kakoikadaemodoitamogdeidemo? Kojeodgovoran?

  Odgovorinaovapitanjaevampruitianalizusituacijevaeorganizacije,tj.LVS-a,idatiosnovnakomsemoerazvijativamarketingplan.

  PitanjeumnoenihzainteresovanihstranaJedanodnajvanijih aspekatamarketinga se zove segmentacija traita.Uneprofitnom

  sektoru, segmentacija trita se odnosi na raznovrsne zainteresovane strane, na ije sezadovoljstvo mora obratiti panja. U najveem broju sluajeva, moramo razviti razliitestrategijezasvakugrupu,alimnogeneprofitneorganizacijenapoetkuneidentifikujudobrosve svoje zainteresovane strane.

  ImidPoiteipitajtenekolikoljudiizlokalnezajednicedapodelesvojeutiskeovaojorganizaciji

  tj. vaem Lokalnom volonterskom servisu. Oni e vam dati neku sliku o imidu vaeorganizacije,tj.LVS-a,meuonimakojisuintervjuisani.Imidjezbirsvihverovanja,idejaiutisaka koje ljudi imaju o organizacijama, programima, uslugama i proizvodima koje ona nudi. Uneprofitnomsvetu,jakpozitivanimidjekritianelementusticanjukakovolonteratakoikorisnikausluga.Takoejeesencijalanupridobijanjudonatoraiirokepodrkezajednice.

  3. Razumevanje marketinkog procesa

  Prenegotoseponesamarketingom,vanojerazumeticeliproces.Marketingjedizajnirandaolakarazmenuuslugakojezadovoljavajupotrebeiaktivnostiizmeuorganizacijetj.LVS

 • 7LOKALNI VOLONTERSKI SERVIS I MARKETING

  injeneciljnepublike.Ciljnapublikauneprofitnomsektoru jeskuppojedinaca i institucijakojeimajuinteresailisebrinuzanekuposebnuaktivnostilitemu.Zaneprofitneorganizacijepoput LVS-a, marketing ukljuuje mnoge meusobno povezane funkcije, kao dizajniranjei implementaciju promotivnioh strategija, razvijanje korektne i razumne strukture cena iizgradnjukanalakomunikacije,putemkojiheorganizacijskikonceptiiidejebitistavljenenauvid ciljanoj publici.

  Iako volontiranje predstavlja neplaenu aktivnost, ona ipak nije besplatna, to znaida, iako se ne plaa sam rad volontera,moramo obezbediti sredstva za taj rad (materijal,prostor itd). Iskustvasupokazalada je razvijanjekorektne i razumnestrukturecenanajteizadatakzaneprofitneorganizacije.Ovosedeavazatojerjetekodefinisatitaorganizacijazauzvrat nudi za sredstva koja trai, npr. svojim lanovima i samim ciljnim grupama. Umnogimsluajevima,naprimer,cenekojeorganizacijaodreujeimajumaloilinimalovezesatrokovimailivrednouproizvodailiuslugakojeobezbeuje.Suprotnoprofitnim,ukojimone podstiu, osim karakteristika proizvoda, i jasno definisanje onoga to potroa dobijazauzvrat za svoj novac, apstraktna priroda ideje i koncepta najee ponuenih od straneneprofitneorganizacijeestostvarapotekoeorganizacijidajasnoopietajetotoonanudi,kako bi opravdala dobijanje sredstava.

  Gore navedene funkcije marketinga su kumulativno ukljuene u takozvani marketingmix. Iakomarketinkimiksmoe interno da se kontrolie od strane osoblja organizacije,svakielement jepodloanraznimsmetnjamakojesenemogukontrolisatiumarketinkomokruenju,kaonpr.konkurencija,vladinipropisiidrutvenifokus.

  Iskustvapokazujudaneprofitneorganizacijeneuzimajuuvekuobzircelimarketinkimikskadadizajnirajunjihovemarketinkeprograme.Neke,naprimjer,gledajunamarketingsamokao na promociju ili kao na komunikaciju sa javnou,ipoveavajutrokovezapromocijusamokadaorganizacijadoivljavaopadanjelanstvailifondova.Mnogeneprofitneorganizacijenaglaavaju dobrobit javnostiposvakucenu,umestodauskladetrokovepruanjauslugasaprihodima.Drugesledepraksutraenjasredstavasamokadaseutvrdidatrebaviesredstavada bi se pokrili trokovi.

  Sve navedene strategije su opasno uske. One obino rezultiraju fragmentisanim, nabrzinu, marketinkim naporima praenim velikim promocijskim trokovima, dizajniranimda zadovolje kratkorone novane probleme. Ovakvi pristupi obino rezultiraju i suludopotroenimnovcem,jerorganizacijaestojednostavnoelidakompenzujemnogoozbiljnijeprobleme,kaotosuloedefinisanemisijeili,unekimsluajevima,lorazlogpostojanja.

  U suprotnom, ako je zapoeto sa pravim marketinkim procesom, sve komponentemarketinkogmiksa e upotpuniti jedna drugu. Ni jedna komponenta nee biti naglaenaiskljuivanjemdruge,iakobimodabilovanoiliakpotrebnonaglasitipojedineelementeupojedinim situacijama.

  ZauspenouspostavljanjeirazvojLVS-a,marketingmoeuticatinamnogeaktivnosti:

  prikupljanje sredstava; prisutnost u zajednici tj. upoznavanje sredine sa LVS-om, njegovim aktivnostim i

  rezultatima; regrutacijaizadravanjevolonteraistvaranjeoseajazajednitva; lobiranjeijavnozastupanjetemavanihzaLVS(volonterizamiliposebnetemeioblastiukojimaserazvijajuvolonterskiprogrami);

  iskazivanje zahvalnosti volonterima, sponzorima, donatorima, vanim pojedincima iorganizacijamasakojimaLVSsarauje.

  Kadaseomarketingurazmiljaudelukomunikacijesajavnou,ondakomunikacijaLVS-asavolonterima,javniminstitucijama,nevladinimorganizacijama,orgnizatorimavolonterskih

 • 8 VOLONTERSKOM LEGISLATIVOM dO RAzVOjA LOKALNIh zAjEdNIcA

  usluga, korisnicima volonterskih usluga, sponzorima, lokalnim organima vlasti i drugimpartnerimamorada

Search related