Click here to load reader

VOLONTERSKI MENADŽMENT PO MJERI - vcz.hr Volonterski menadzment po mjeri.pdf · PDF fileSadržaj ove publikacije ... Kljuèni elementi u programu podrške „Volonterski menadžment

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of VOLONTERSKI MENADŽMENT PO MJERI - vcz.hr Volonterski menadzment po mjeri.pdf · PDF...

 • VOLONTERSKI MENADMENT PO MJERISMJERNICE ZA RAD S VOLONTERIMA U JAVNIM USTANOVAMA

  Ruke.indd 1Ruke.indd 1 17.9.2009 10:44:4417.9.2009 10:44:44

 • PRIPREMILEIvana JeudIvana Kordi

  REDAKTURAVinja PavloviJela TomanjikVladimirka KraljevDanijela Juri

  LEKTORICETena imeijaVida Papi

  GRAFIKO OBLIKOVANJEkuna zlatica

  IZDAVAVolonterski centar ZagrebIlica 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska

  UZ FINANCIJSKU POTPORUEuropske komisije putem projekta 'Volonterski servis za solidarnost i zajednitvo' (PHARE 2006 program) i Grada Zagreba

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 713530 / ISBN 978-953-7576-01-1

  U ovom priruniku napisani su nazivi u mukom rodu, a odnose se kao neutralni na sve osobe, neovisno o njihovom rodu ili spolu.

  Ova publikacija izraena je uz pomo Europske unije. Sadraj ove publikacije iskljuiva je odgovornost Volonterskog centra Zagreb i ni na koji se nain ne moe smatrati da odrava gledita Europske unije.

  Europsku uniju ini 27 zemalja lanica koje su odluile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajedniki su, tijekom razdoblja proirenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i odrivog razvoja, zadravajui pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posveena je dijeljenju svojih postignua i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.Europska komisija izvrno je tijelo EU.

  Ruke.indd 2Ruke.indd 2 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • ZAHVALE

  Stvaranje ovog prirunika ne bi bilo mogue bez strunih komentara i dopri-nosa javnih ustanova s podruja grada Zagreba kojima ovim putem posebno zahvaljujemo. Vladimirka Kraljev iz Ministarstva obitelji, branitelja i meuge-neracijske solidarnosti svojim je strunim sugestijama doprinijela jasnoi i tonosti dijela prirunika koji se tie pravnog okvira za volontiranje. Zahvalju-jemo Europskoj komisiji i Gradu Zagrebu koji su prepoznali kvalitetu projekta Volonterski servis za solidarnost i zajednitvo te ga financijski podrali. Zahvaljujemo Ivani Jeud na iznimno dobroj suradnji u procesu uvoenja vo-lonterskog menadmenta u javne ustanove. Na kraju zahvaljujemo i volonter-kama koje su s nama podijelile svoja razmiljanja i iskustvo steeno volonti-ranjem ime su dale iznimno vrijedan doprinos ovom priruniku.

  Javne ustanoveDom za djecu Zagreb (podrunice Josipovac, Antun Gustav Mato i Ivan Goran Kovai)MALI DOM ZAGREB - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeiCentar za odgoj i obrazovanje Slava RakajDom za starije i nemone osobe TrenjevkaDom za starije i nemone osobe Maksimir

  VolonterkeEstera BaiNikolina eekJasmina MatoeviAntonia MatkoviIva PjacaSanja BlaeviTena imeijaVida Papi

  Ruke.indd 3Ruke.indd 3 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • Ruke.indd 4Ruke.indd 4 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • SADRAJ1. UVODNA RIJE--------------------------------------------------------7

  2. SMJERNICE ZA RAD S VOLONTERIMA U JAVNIM USTANOVAMA----112.1 Volontiranje u javnim ustanovama u podruju socijalne skrbi----- - --12 2.2 Kratki prikaz ishoda evaluacije projekta Volonterstvo' kao poveznica Sveuilita i javnih institucija grada Zagreba----------142.3 Prijedlog smjernica za rad s volonterima u javnim ustanovama u podruju socijalne skrbi-------------------------------19 2.3.1 Procesi u odnosu na ustanovu---------------------------------------212.3.2 Procesi u odnosu na volontera---------------------------------------232.3.3 Zajedniki procesi----------------------------------------------------24

  3. SMJERNICE ZA PRIMJENU PRAVNIH PROPISA O VOLONTIRANJU--333.1 Ugovor o volontiranju-------------------------------------------------353.2 Potvrda o volontiranju------------------------------------------------373.3 Etiki kodeks volontera-----------------------------------------------393.4 Nagraivanje volontera-----------------------------------------------393.5 Kako utvrditi vrijednost volontiranja?---------------------------------403.6 Nadlena tijela--------------------------------------------------------40

  4. PRILOZI--------------------------------------------------------------431 Upitnik za volontere (Dom za djecu Zagreb, podrunica Josipovac)---442 Anketa o procjeni rada volontera (Dom za djecu Zagreb, podrunica Josipovac)------------------------------------------------453 Ugovor o volontiranju------------------------------------------------474 Volonterska knjiica--------------------------------------------------505 Potvrda o volontiranju------------------------------------------------516 Obrazac izvjea o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja---------------------------------------------52

  5. LITERATURA, BIOGRAFIJE, O PROJEKTU----------------------------53

  Ruke.indd 5Ruke.indd 5 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • 6

  Tvoja

  zajed

  nica

  te zov

  e...

  uklju

  i se i

  ti

  u volo

  ntersk

  i

  svijet

  !

  Ruke.indd 6Ruke.indd 6 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • 7

  1.UVODNA RIJE

  Ruke.indd 7Ruke.indd 7 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • 8

  Volontirajmo!....to nije rije koju izgovaramo olako ili tek tako - zato to se to oekuje od jedne volonterske udruge.

  Izgovaramo je zato to i sami puno volontiramo i znamo to to znai. Izgovara-mo je i pozivamo ljude da volontiraju zato to volontiranjem dotiemo mnoge,,, razvedravamo mnoga lica,,,,,ohrabrujemo, potiemo na razmiljanje,,,,,utjeemo na puno malih pozitivnih promjena u naoj zajednici,,,dajemo, ali istovre-meno mnogo primamo,,,,jaamo svoju osobnost i svoje kapacitete,,,,,,,,drugim rijeima, volontiranjem doprinosimo izgradnji sebe i izgradnji zdravijeg i hu-manijeg drutva.

  Iako je organizirano volontiranje u Hrvatskoj relativno nova aktivnost, ini mi se da je danas teko zamisliti funkcioniranje demokratskog i zdravog drutva bez volonterskih aktivnosti. Djelovanje organizacija civilnog drutva (OCD) ne bi bilo mogue bez volontera, ljudi koji bez naplate ulau svoje vrijeme i ener-giju u razliite izazove vane ili ak kljune za razvoj svake zajednice. Sasvim je jasno da organizacije civilnog drutva ne bi mogle opstati bez ljudi velikog srca, a jasno je i da ti isti ljudi rade velike stvari kroz te organizacije.

  Meutim, u javnim ustanovama situacija se znatno razlikuje.

  Volonteri su donedavno dosta rijetko bili dio djelovanja javnih ustanova. U po-sljednje vrijeme volonterski centri u Hrvatskoj su, posebice kroz viednevne edukacije o volonterskom menadmentu te kroz druge naine podrke, uloili puno truda u razvoj volontiranja u javnim ustanovama.

  Volonterski centar Zagreb je u razdoblju 2007. i 2008. uspjeno ostvario pro-gram podrke ustanovama u sklopu projekta Volonterstvo kao poveznica Sveuilita i javnih institucija grada Zagreba te smo kroz direktan rad s 8 ustanova socijalne skrbi uoili i brojne izazova i specifine potekoe u uklju-ivanju volontera u rad, ovisno o ustanovi. Slijedom tog, odluili smo otii ko-rak dalje i pokuati na inovativan nain, pomoi javnim ustanovama te preven-tivno djelovati na neke probleme i ukazati na mogue zapreke, te na taj nain unaprijediti proces uvoenja volontera u rad ustanove.

  Na temelju steenog iskustva kroz provedeni projekt osmislili smo program podrke nazvan Volonterski menadment po mjeri, koji bi olakao javnim ustanovama ukljuivanje volontera, istovremeno uzimajui u obzir njihove po-sebnosti.

  Kljuni elementi u programu podrke Volonterski menadment po mjeri su priprema i edukacija osobe izvana, volontera-suradnika, koji kroz viemje-senu podrku olakavaju ustanovama proces uvoenja volontera u njihovo svakodnevno djelovanje. Kako bi kvalitetnije pripremili i educirali volontere-

  Ruke.indd 8Ruke.indd 8 17.9.2009 10:44:4517.9.2009 10:44:45

 • 9

  suradnike i zaposlenike ustanova (budue koordinatore volontera) za rad s volonterima te dali smjernice za kvalitetniji i efikasniji rad u tom procesu na-pisali smo ovaj prirunik.

  Vjerujem da e mnoge javne ustanove, listajui ove stranice, prepoznati do-datne vrijednosti koje volonteri mogu unijeti u njihovo djelovanje te da e ih potaknuti i ohrabriti na ukljuivanje volontera, a kasnije i pomoi u samom procesu.

  Na kraju smatram vanim napomenuti da poetni koraci u uvoenju volontera iziskuju neto vie truda i angamana za svaku od ustanova, ali su rezultati i pozitivne promjene koje je mogue ostvariti nemjerljivi te da se mnoge aktiv-nosti mogu olakati i uljepati uz prste ljudi velikog srca.

  JELA TOMANJIKIzvrna direktorica

  Ruke.indd 9Ruke.indd 9 17.9.2009 10:44:4617.9.2009 10:44:46

 • 10

  Nikada ne

  sumnjaj da

  mala grupa

  promiljenih

  i predanih

  ljudi moe

  promijeniti

  svijet,

  uistinu to je

  jedino to

  ga je ikada i

  mijenjalo.

  (Margaret Me

  ad)

  Ruke.indd 10Ruke.indd 10 17.9.2009 10:44:4617.9.2009 10:44:46

 • 11

  2. SMJERNICE ZA RAD S VOLONTERIMA U JAVNIM USTANOVAMApripremila Ivana Jeud

  Ruke.indd 11Ruke.indd 11 17.9.2009 10:44:4617.9.2009 10:44:46

 • 12

  2.1 VOLONTIRANJE U JAVNIM USTANOVAMA U PODRUJU SOCIJALNE SKRBI

  Postavljajui konceptualni okvir za razumijevanje specifinosti volontiranja u javnim ustanovama u podruju socijalne skrbi, dobro je prvo pojasniti izvorni pojam javne ustanove. Navedeni naziv oznaava svaku organizaciju koja se financira izravno iz dravnog prorauna ili iz sredinje, regionalne ili lokalne vlasti. Iz ove, vrlo generalne i iroke definicije, vidljivo je da je rije o irokom spektru ustanova unutar pojednih podruja i djelatnosti, od primjerice naci-onalne televizijske kue do dj

Search related