of 53 /53
Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe ISTRAŽIVANJE MIKROORGANIZAMA MIKROSKOPIMA

Vjezbe Sve

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Microbiology lab tutorials

Text of Vjezbe Sve

Page 1: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

ISTRAŽIVANJE MIKROORGANIZAMA

MIKROSKOPIMA

Page 2: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Mikroskop (gr!. mikros=malen, sitan; skopeo = gledam) je opti!kiinstrument koji se upotrbljava za promatranje objekata, kao što sumikroorganizmi, koji su presitni da bi se mogli vidjeti golim okom - to je osnova primjene mikroskopa za stvaranje slike mikrobnog svijeta

MIKROSKOP

• razvoj:- 1600. god. Zacharias i Hans Janssen konstruirali prvi složeni mikroskop- 1625.god. Giovanni Faber - daje nazivmikroskopu- 1665.god. Robert Hooke primitivnimmikroskopom otkrio žive stanice- 1674.god. Antony van Leeuwenhoekpomo"u jednostavnog mikroskopa(bikonveksna le"a umetnuta izme#umjedenih plo!a) otkrio nevidljive oblikeživota - “najsitnije životinje” tj. mikroorganizme

Page 3: Vjezbe Sve

• Svjetlosni ili opti!ki mikroskopi:a) mikroskop sa svijetlim vidnim poljemb) mikroskop s tamnim vidnim poljemc) fluorescentni mikroskop - uzorak je fluorescentan; reflektirana i fluorescentna

svjetlost se razdvajaju zrcalom – propušta se samo fluorescentna svjetlost iz dijela uzorka u ravnini žarišta objektiva; velika rezolucija

d) fazno-kontrastni mikroskop – pove"anje kontrasta preparata obavlja se promjenom faze svijetla što prolazi kroz preparat u odnosu na svijetlo koje prolazi pozadinom i tako se eliminira potreba za bojanjem promatranih organizama; omogu"uje istraživanje unutarnje strukture stanice

Mikroskopi koji se danas koriste sastavljeni su od niza opti!kih i mehani!kih djelova, a u osnovi razlikujmo dva tipa: svjetlosne (opti!ke) i elektronske mikroskope

(c)

(c) (d)

Page 4: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

• Elektronski mikroskop:

a) transmisijski mikroskop – omogu"uje velika pove"anja tankih presjeka preparata

b) pretražni elektronski mikroskop – omogu"uje 3-dimenzionalno promatranje preparata pod pove"anjem naj!eš"e oko 10000 puta

(a)

Page 5: Vjezbe Sve
Page 6: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Grafi!ki prikaz tipova uzoraka što se istražuju !esto upotrebljavanimmikroskopima u mikrobiologiji i srodnim podru!jima. Prikazan je i djelotvoran domet tih instrumenata.

Page 7: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Jednostavni svjetlosni mikroskop

- ima samo jednu le"u i nalik je napove"alo

Page 8: Vjezbe Sve

- sastoji se najmanje dvaju sustava le"a: objektiva koji pove"ava uzorak i okulara koji pove"ava sliku što je dobivena od objektiva

- kao izvor svjetlosti u složenom mikroskopu se upotrebljava vidljivi dio spektra- upotrbljava se za istraživanje vrlo sitnih objekata, a i njihove fine detalje iliultrastrukture

- ukupno pove"anje mikroskopa dobiva se tako da se pomnoži pove"anjeobjektiva s pove"anjem okulara

Složeni svjetlosni mikroskop

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 9: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Mehani!ki dijelovi mikroskopa:1. postolje (podloga)2. stativ (ru!ica)3. tubus s revolverom4. stoli" mikroskopa5. makrovijak i mikrovijak6. ure#aj za osvjetljavanje

Opti!ki dijelovi mikroskopa:1. okular2. objektiv3. kondenzor4. iris-zaslona

Page 10: Vjezbe Sve
Page 11: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Opti!ki dijelovi - služe za uve"avanje i osvjetljavanje predmeta koji se promatraju

1. OKULAR- kratka cijev koja sadrži dvije le"e (gornja ili okularna i donja ili sabirna le"a)- nalazi se na gornjem kraju tubusa- pove"anja okulara su: 1x, 2x, 5x, 10x, 15x

2. OBJEKTIV- najvažniji opti!ki dio mikroskopa - le"e objektiva služe za skupljanje i koncentriranje zraka svjetlostikoje dolaze iz preparata i za pove"avanje stvorene slike predmeta

- MO$ RAZDVAJANJA - najvažnija osobina objektiva -sposobnost le"e da istakne fine detalje i strukturu

- ve"ina mikroskopa ima 3 objektiva s razli!itim pove"anjima:malo pove"anje (10x)srednje pove"anje (40x) veliko pove"anje (100x)

Page 12: Vjezbe Sve

Prema na!inu promatranja preparata razlikujemo 2 sistemaobjektiva:

a) SUHI sistem objektiva - za promatranje gljiva, algi, protozoa- izme#u frontalne le"e i preparata nalazi se zrak- zrak nema isti indeks refrakcije kao staklo te dolazido prelamanja svjetlosnih zraka

- malo i srednje pove"anje

b) ULJNO IMERZIONI (MOKRI) sistem objektiva - za promatranje bakterija, njihovih oblika i rasporeda stanica- izme#u preparata i frontalne le"e nalazi se imerzijska teku"ina (anisol,

cedrovo ulje i sl.) kojoj je indeks refrakcije blizu indeksa refrakcijestakla

- veliko pove"anje

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 13: Vjezbe Sve
Page 14: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

3. KONDENZOR- kondenzor se nalazi ispod stoli"a mikroskopa izme#u izvora

svjetla i promatranog preparata- sastoji se od sustava le"a koje sabiru svjetlosne zrake i

usmjeravaju ih prema promatranom preparatu

4. IRIS-ZASLON- služi za kontrolu intenziteta svjetla tj. za reguliranje koli!ine svjetla koja ulazi u kondenzor

Page 15: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Elektronski mikroskop

- mikroskop koji upotrebljava snop elektrona kao izvor svjetlosti za dobivanje slike predmeta

- prvi elektronski mikroskop na!inili su Knoll i Ruska 1931. godine% temeljni na!in rada tog mikroskopa nije promijenjen ni do današnjih dana

- mo" razdvajanja koja se postiže elektronskim mikroskopom za biološke pripravkeiznosi oko 0,4 nm (dok kod svjetlosnog mikroskopa iznosi “samo” 0,2 mm)

Page 16: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

PRIPRAVA UZORAKA ZA MIKROSKOPIRANJE

SVJETLOSNIM MIKROSKOPOM

Page 17: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Mikroskopski preparati služe nam za promatranje morfološkihkarakteristika mikroorganizama.

Dijelimo ih u dvije kategorije:

1. NEBOJENI (NATIVNI) PREPARATI2. OBOJENI PREPARATI

1. NEBOJENI (NATIVNI) PREPARATI

- koriste se za mikroskopiranje živih, ve"ih mikroorganizama kao što su kvasci, plijesni, alge, ve"e bakterije

- mikroskopiraju se pod pove"anjem od 400x

Vrste nebojenih preparata: a) vlažni preparati – služi za mikroskopiranje mikroorganizama u

normalnome živom stanju, tj. oblika i rasporeda stanica

b) vise"a kap – služi za pripremanje pripravaka u kojima se odre#uje pokretljivost bakterijskih stanica

Page 18: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 19: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 20: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

2. OBOJENI PREPARATI

- ve"ina mikroorganizama je bezbojna, a da bismo ih mogli istraživati svjetlosnim mikroskopom, moramo ih obojati

Obojeni preparati omogu"uju:- bolje i detaljnije izu!avanje mikroorganizama- bolje uo!avanje pojedinih struktura (spore, st. stjenka) - razlikovanje razli!itih tipova mikroorganizama

Page 21: Vjezbe Sve

- bojila za bojanje mikrobnih stanica naj!eš"e su u obliku soli, u kojima je jedan od iona nosilac boje – kromogeni dio

- sposobnost bojila da se veže na makromolekulske komponente stanice ovisi o elektri!nom naboju na kromogenom dijelu, a i o stani!nim komponentama koje se boje

MIKROBIOLOŠKE BOJE

- budu"i da je najve"i broj mikroorganizama gotovo bezbojan !esto ih moramo bojati kako bismo ih mogli istraživati standardnim svjetlosnim mikroskopom

KISELA (anionska) bojila - imaju negativan naboj i afinitet prema pozitivno nabijenim dijelovima stanice

- kiseli fuksin (crveno), eozin (crveno), eritrozin (crveno), fluorescein (žuto), nigrozin (crno)

BAZI&NA (kationska) bojila - imaju pozitivan naboj te afinitet prema negativno nabijenim dijelovima stanice

- metilensko modrilo (plava), gentiana violet(ljubi!asta), karbol fuksin (crveno)

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 22: Vjezbe Sve

Vrste postupaka bojenja:- JEDNOSTAVNO bojanje – koristi se jedno bojilo, služi za vizualizaciju

morfološkog oblika- DIFERENCIJALNO bojanje – upotreba dvaju kontrasnih bojila:

a) izdvajanje u skupine (bojanje po Gramu)b) vizualizacija struktura (bojanje !ahura, spora, bi!eva, jezgre)

JEDNOSTAVNO BOJANJE – postupak:

1. Priprema preparata za bojanje- odmaš"ivanje stakalca- nanošenje kapljice vode- nanošenje mikrobne kulture u kap vode - ezom se nanesena kap razmaže

po površini predmetnice- sušenje na zraku- fiksiranje

2. Bojanje s jednom mikrobiološkombojom

3. Ispiranje vodom nakon bojanja4. Sušenje pomo"u upijaju"eg papira5. Mikroskopiranje uz kap anisola i najve"e

pove"anje mikroskopa

Page 23: Vjezbe Sve
Page 24: Vjezbe Sve

Postupak bojanja po Gramu

Page 25: Vjezbe Sve

Bojanje bakterijskih endospora po Schaeffer – Fultonovoj metodi

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 26: Vjezbe Sve

Bojanje bakterijskih !ahura (kapsula)

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 27: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

HRANJIVE PODLOGE ZA UZGOJMIKROORGANIZAMA

Page 28: Vjezbe Sve

Hranjive podloge - služe nam za uzgoj mikroorganizama u laboratorijskimuvjetima

- svojim sastavom i karakteristikama osiguravajumikroorganizmima onakve uvjete života koje bi oniimali u prirodnim sredinama

Hranjive podloge

na!in primjene konzistencija

kemijski sastav

Page 29: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

a) Hranjive podloge prema na!inu primjene dijelimo:

obi!ne podloge - služe za izolaciju i uzgoj ve"eg brojamikroorganizama

specijalne podloge - služe za uzgoj to!no odre#ene grupemikroorganizama

Za utvr#ivanje specifi!nosti koristimo selektivne i diferencijalne podloge.

SELEKTIVNE hranjive podloge – sadrže komponente koje inhibiraju rast nekih mikroorganizama te poti!u rast ostalih organizama ili im ne škode

DIFERENCIJALNE hranjive podloge - omogu"uju lakše razlikovanjekolonija željenog mikroorganizma od drugih kolonijakoje rastu na istoj hranjivoj podlozi

Page 30: Vjezbe Sve

b) Hranjive podloge prema kemijskom sastavu dijelimo na:

b1) prirodne hranjive podloge - to!an kemijski sastav takvih podloga nijepoznat, a prire#uju se od produkata biljnog (plodovi, sokovi) iliživotinjskog (mlijeko, krvni serum, žu!) porijekla

b2) umjetne (sintetske) hranjive podloge - pripremaju se iz !istihkemijskih spojeva po odre#enim recepturama !ije komponente mogubiti organskog ili anorganskog sastava

b3) kompleksne hranjive podloge služe za uzgoj ve"ine heterotrofnih gljiva i bakterija. Kemijski sastav takvih podloga varira i djelomi!no je poznat% komponente su im kvasni i mesni ekstrakt

Svaka hranjiva podloga mora osiguravati mikroorganizmima izvor ugljika, dušika, fosfora, aminokiselina, vitamina.

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 31: Vjezbe Sve

c) Hranjive podloge prema konzistenciji dijelimo na:

- teku"e- !vrste (krute)- poluteku"e

-!vrsto"a podloge postiže se dodavanjem agara teku"im hranjivimpodlogama

Agar - heteropolisaharid koji se dobiva iz morsih algi roda Gelidium- zagrijavanjem agara (koji je u obliku praška) na temperaturu 95-98°C on se otopi u teku"oj podlozi, a prilikom hla#enja kod temp. 40-45°C uzrokuje skru"ivanje hranjive podloge

- koncentracija agara u !vrstim hranjivim podlogama je1-2%, a u polu!vrstim podlogama 0,1-0,5%

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 32: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Bez obzira na pripadnost pojedinoj skupini nabrojenih hranjivih podloga, svaki hranjivi supstrat mora:

• sadržavati sve hranjive sastojke koji su potrebni za rast i razmnožavanje• sadržavati dovoljnu koli!inu vode• imati povoljnu pH vrijednost• biti sterilan• biti prozra!an

Page 33: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

STERILIZACIJA

Page 34: Vjezbe Sve

Sterilizacija kemijskim putem vrši se pomo"u nekih kemijskih agensa(dezinficijensi, antiseptici) koji suzbijaju rast mikroorganizama(npr.bakteriostatici) ili ubijaju mikroorganizme i endospore.

- alkoholi, kiseline, halogeni, fenoli, soli teških metala, oksidiraju"i agensi

Sterilizacija podrazumijeva svaki proces, kemijski ili fizi!ki, pomo"ukojeg se ubijaju svi oblici života, osobito mikroorganizmi

Prema sredstvu kojim se sterilizacija provodi razlikujemo:

1) STERILIZACIJU TOPLINOM2) STERILIZACIJU FILTRACIJOM 3) STERILIZACIJU ZRA&ENJEM4) STERILIZACIJU ULTRAZVUKOM

Page 35: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

1. STERILIZACIJA TOPLINOM

- naj!eš"i oblik sterilizacije koji je i najsigurniji i najprikladnijiA) Suha sterilizacija

a) plamenom – koristi se za sterilizaciju mikrobiološkog pribora od metala (žarenje eze),stakla (otvori epruveta radi sprije!avanjakontaminacije hranjive podloge ili kulture mikroorganizama) te opaljivanje radnih površina

b) vru"im suhim zrakom - izvodi se pri temperaturi 160°C do 180°C uz trajanje1-2 sata ili pri temp. 200°C do 250°C ako se sumnja na kontaminaciju bakterijskim sporama

- vrši se u suhom sterilizatoru (Pasteurova pe")- primjena: sterilizacija metalnog i staklenog

laboratorijskog pribora- neprikldan za sterilizaciju teku"ina koje isparavaju,

predmeta od gume ili sli!nih materijala koji se tale ili zapale na visokoj temp

Suhi sterilizator – Pasteurova pe"

Page 36: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

B) Vlažna sterilizacija

a) sterilizacija kuhanjem (prokuhavanje u vru"oj vodi)- najjednostavniji oblik sterilizacije- rijetko se primjenjuje- spore nekih bakterija mogu preživjeti

b) sterilizacija vodenom paromb1) sterilizacija struje"om vodenom parom - odvija se u Kochovu loncu

- primjena: sterilizacija hranjivih podloga s tvarima koje nepodnose temperature iznad 100°C % za sterilizaciju svih materijala koji se mogu navlažiti i na koje zasi"ena vodena para ne djeluje štetno

- trajanje sterilizacije: 30 – 60 min

Page 37: Vjezbe Sve

- jednokratna sterilizacija u Kochovu loncu ne ubija spore nekih vrsta bakterija % u tom slu!aju primjenjuje se višekratna sterilizacija koja se naziva TINDALIZACIJA ili FRAKCIONA STERILIZACIJA

Materijal se nekoliko puta stavlja na sterilizaciju - npr. hranjive podloge ili neki drugi materijali se nakon sterilizacije ostave na sobnoj temperaturi ili u termostatu da bi spore mogle isklijati u vegetativni oblik, a nakon toga sterilizacija se ponovi (zbog sigurnosti i nekoliko puta).

Frakcionom sterilizacijom ili tindalizacijom uspješno se sterilizirajumaterijali koji sadrže spore aerobnih bakterija.

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 38: Vjezbe Sve

b3) pasterizacija

- djelotvoran na!in sterilizacije za ve"inu mezofilnih nesporuliraju"ih mo. koji se nalaze u mlijeku

- primjena: za sterilizaciju mlijeka i drugih napitaka- pasterizacija nije sterilizacija, ali uništava patogene i smanjuje kvarenje

reduciraju"i razinu nepatogenih mikroorganizama kvarenja (ne ubija spore i termorezistentne mikroorganizme)

- izvodi se na temperaturama nižim od 100°C- 2 na!ina pasterizacije: niska pasterizacija – 30 min na 63°C

visoka, kratkotrajna pasterizacija – 15 sec na 72°C nakon !ega slijedi hla#enje

- koristi se i sterilizacija mlijeka visokom temp. (140-150°C) 1-3 sec

b2) sterilizacija struje"om vodenom parom pod tlakom -odvija se u autoklavu

- najsigurniji na!in sterilizacije toplinom- uništavaju se sve vrste mikroorganizama (vegetativni oblici,spore)sterilizacija se provodi u autoklavu

- trajanje sterilizacije: 15 min do 1 sat pri 1-2 atm- primjena: za sterilizaciju ve"ine hranjivih podloga i kemikalija te predmeta od gume, porculana i obi!nog stakla

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 39: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 40: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

2) STERILIZACIJA FILTRACIJOM- primjena: za sterilizaciju teku"ina koje ne podnose sterilizaciju nekim

drugim na!inom jer bi im se izmjenila fizikalna i kemijskasvojstva

- postupak: teku"ine se filtriraju pod tlakom kroz filtre poznate veli!inepora % filter zadrži mikroorganizme, a propusti teku"inu i u njoj topljive sastojke koje želimo sa!uvati

- vrste filtera: a) Chamberlandovi (porculanski) filterib) Berkefeldovi filteric) Seitzovi azbestni filterid) Membranski ili ultrafilteri

Page 41: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

3) STERILIZACIJA ZRA&ENJEM

a) ultraljubi!asto zra!enje (UV) - zrake valnih duljina 240-280 nm- ošte"uju i zaustavljaju sintezu mikrobne DNA

- primjena: za sterilizaciju zraka u laboratoriju, operacijskim dvoranama koriste se UV lampe (kvarcne lampe)

- djeluju samo na one mikroorganizme koji su im izravno izloženi

b) ionizacijsko zra!enje - elektromagnetske x-zrake i gama zrake, infracrvene zrake

- ja!eg mikrobicidnog djelovanja od UV-zraka- primjena: sterilizacija kirurškog pribora, laboratorijskog plasti!nog posu#a

(medicina, prehrambena i farmaceutska industrija)- infracrvene zrake zagrijavaju materijal do temperature pri kojoj dolazi do

koagulacije proteina

4) STERILIZACIJA ULTRAZVUKOM- zvu!ni valovi visoke frekvencije uništavaju mikroorganizme- uglavnom se koristi za razbijanje stanica i osloba#anje intracelularnih enzima, rije#e za sterilizaciju

Page 42: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

METODE ZA IZOLACIJU "ISTIH KULTURA

Page 43: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

IZOLACIJA je zna!ajna mikrobiološka tehnika kojom se izdvajaju !istekulture mikroorganizama iz mješovite populacije

- za prou!avanje morfoloških i fizioloških osobinamikroorganizama, kao i njihove identifikacije, potrebno jeimati njihove !iste kulture

Pod !istom kulturom se podrazumijeva kultura mikroorganizama koje sadržesamo jedan tip stanica.

Page 44: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Za dobivanje !istih kultura koriste se slijede"e metode:

1. METODA RAZRIJE'ENJA2. METODA ISCRPLJENJA

1. METODA RAZRIJE'ENJA - služi za izolaciju i odre#ivanje broja mikroorganizama

POSTUPAK:

- u seriju od npr. 6 epruveta odpipetira se 9 ml vode- u prvu se odvaže 1 g tla ili nekog drugog materijala koji se istražuje- sterilnom pipetom se odpipetira 1ml iz prve epruvete i prenese u slijede"u, isti

postupak ponovimo do kraja (do šeste epruvete) mijenjaju"i pipete pri promjeni razrje#enja – na taj na!in dobivamo željenu seriju razrje#enja (10-1 do 10-6)

- kad želimo odrediti broj mikroorganizama uzimamo po 1ml suspenzije iz posljednja tri razrje#enja (10-6, 10-5, 10-4) te stavljamo u Petrijevu zdjelicu, a potom se ulijeva hranjiva podloga. Postupak se vrši u 3 ponavljanja

- Petrijevke se stavljaju u termostat na inkubaciju -- na petrijevkama izraste odre#en broj kolonija- nakon inkubacije odre#uje se prosje!an broj mikroorganizama ispitivanog uzorka

Page 45: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

- broj živih stanica datog uzorka odre#uje se množenjem broja izbrojanih kolonija s faktorom razrje#enja (faktor razrje#enja je recipro!na vrijednost eksponenta razrje#enja)- dobivena vrijednost ozna!ava se kao CFU (colony forming unites) tj.jedinice koje tvore kolonije

- broj CFU jednak je broju živih stanica samo kada jedna kolonija nastaje od jedne stanice

broj izraslih kolonijaCFU = ------------------------------- x recipro!na vrijednost razrje#enja

volumen uzorka

CFU se izra!unava prema formuli:

Page 46: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Metoda razrije#enja

Page 47: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

• metoda razrije#enja: - daje nam brojnost živih, aerobinh mikroorganizama- nije uklju!eno: obligatni Anaerobi

mikroaerofili- izražava se: Colony Forming Unit (CFU)/gramu ili ml

NE kao ukupne bakterije (mikroorganizmi)

Ograni!enja ove metode: ! mogu se prebrojati samo aerobni mikroorganizmi! nije poznata nijhova vrsta! podloge nisu univerzalne! ljudska greška! ponekad je teško razlikovati !estice hrane i kolonije! kolonije mogu biti premale da se vide

Page 48: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

2. METODA ISCRPLJENJA - brz i kvalitetan postupak koji služi samo za izolaciju mikroorganizama

POSTUPAK:- na prethodno izliven i ohla#en hranjivi supstrat u Petrijevoj zdjelici stavimo kap mikrobiološkog materijala

- materijal razvla!imo po površini !vrste podloge pomo"u Pasteurove vilice ili eze, te bez ponovnog uzimanja materijala razmažemo po drugoj i tre"oj Petrijevoj zdjelici.

- na taj na!in smanjujemo brojnost mikroorganizama i na tre"oj Petrijevoj zdjelici nalazi se najmanji broj kolonija.

Page 49: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 50: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

IDENTIFIKACIJA BAKTERIJA

Page 51: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

- identifikacija je prakti!an dio taksonomije koji svrstava izolat u odre#enetaksone

-do danas je klasificirano i identificirano više od 2000 vrsta bakterija

- Fischer i Muller napravili prvu klasifikaciju i sistematizaciju- 1923. izašlo prvo izdanje Bergeyeva priru!nika za bakterija- tijekom godina zabilježena su sva važnija dostignu"a, zabilježene nove vrste,kriterijiklasifikacije i poboljšane sheme klasifikacije

- danas priru!nik sadrži 4 podvolumena, a svaki od njih prikazuje specifi!ne skupinebakterija

Page 52: Vjezbe Sve

Karakteristike koje se koriste u klasifikaciji i identifikaciji mikroorganizama:

1. MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE KOLONIJA - svaka vrsta bakterijaima karakteristi!an tip kolonija na hranjivoj podlozi

2. MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE BAKTERIJA- oblik stanice, veli!ina, ultrastrukture, bojanje po Gramu, pokretljivost, raspored cilija i flagela, obliki smještaj edospora, stani!ne inkluzije

3. FIZIOLOŠKE I BIOKEMIJSKE KARAKTERISTIKE - odnose se na prirodu i aktivnost bakterijskih enzima i transportnih proteina- neke od fizioloških i biokemijskih karakteristika koje se ispituju su:izvor C i N, sadržaj st. stjenke, izvori energije, produkti fermentacije,sekundarni metaboliti, osmotska tolerancija, osjetljivost na metaboli!keinhibitore i antibiotike, pH optimum

5. SEROLOŠKE KARAKTERISTIKE - imunološke tehnike koriste se zakomparaciju proteina razli!itih mikroorganizama

6. GENETI&KE I MOLEKULARNE KARAKTERISTIKE - jedan od najvažnijihpristupa taksonomiji nastao kroz: analize proteina

analize nukleinskih kiselina

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Page 53: Vjezbe Sve

Uvod u mikrobiologiju tla - vježbe

Hvala na pažnji

- sva pitanja, konzultacije, nejasno"e : Katarina Hui" Babi", dipl.ing.