33
PRIMJENA PONUDE I POTRAŽNJE

Vjezbe OE3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

h

Citation preview

 • PRIMJENA PONUDE I POTRANJE

 • DEFINICIJA CJENOVNE ELASTINOSTI POTRANJECjenovna elastinost potranje je svojstvo potranje da se mijenja pod utjecajem promjene cijena uz pretpostavku ceteris paribusBiljeimo je simbolom Ed,p (Price elasticity of demand)Izraavamo je kao odnos izmeu postotne promjene traene koliine (Qd) i postotne promjene cijena (P)Ed,p = % promjena Qd/ % promjena P

 • KOEFICIJENT CJENOVNE ELASTINOSTI POTRANJEElastinost potranje izraavamo koeficijentom cjenovne elastinosti potranjeKoeficijent cjenovne elastinosti potranje moe biti vei od 1, jednak 1 i manji od 1 pa razlikujemo elastinu, jedinino elastinu i neelastinu potranju.

 • ELASTINA POTRANJAAko je koeficijent cjenovne elastinosti potranje vei od 1 potranja je elastinaKod elastine potranje relativna promjena traene koliine je vea od relativne promjene cijena.PRIMJER: Ako se pri porastu cijena od 1 % traena koliina smanji za recimo 3 % tada se radi o elastinoj potranji.

 • JEDININA ELASTINOST POTRANJEAko je koeficijent cjenovne elastinosti potranje 1, tada se radi o jedininoj elastinosti potranjeKod jedinine elastinosti potranje relativne promjene traene koliine i cijena su jednake.PRIMJER : Ako se pri porastu cijena od 1 % traena koliina smanji takoer za 1 %, potranja ima jedininu elastinost.

 • NEELASTINA POTRANJAAko je koeficijent cjenovne elastinosti potranje manji od 1 a vei od 0, potranja je neelastina.Kod neelastine potranje relativna promjena traene koliine manja je od relativne promjene cijena.PRIMJER: Ako se pri porastu cijena od 1 % traena koliina smanji za recimo 0.3 % potranja je neelastina.

 • GRAFOVI ELASTINOSTI POTRANJE

 • V A N O ! ! !Promjena cijena uzrokuje uvijek promjenu traene koliine u suprotnom pravcu pa bi uslijed toga vrijednost koeficijenta cjenovne elastinosti potranje trebala biti negativna.Vrijednost koeficijenta cjenovne elastinosti potranje uvijek se uzima kao pozitivna

 • FORMULA ZA IZRAUNAVANJE CJENOVNE ELASTINOSTI POTRANJEEd,p =Qd(Q1 + Q0) / 2P(P1 + P0) / 2

  E d,p = (promjena Qd) / (prosjek Qd) / (promjena P) / (prosjek P)

 • SAVRENO NEELASTINA POTRANJASavreno neelastina potranja je ona gdje traena koliina ne reagira na promjene cijena bez obzira na to kolika ona bilaKoeficijent savreno neelastine potranje jednak je 0.Graf savreno neelastine potranje je pravac okomit na apscisu.

 • SAVRENO ELASTINA POTRANJASavreno elastina potranja je ona kod koje beskonano mala promjena cijena izaziva beskonano veliko poveanje traene koliine.Koeficijent savreno elastine potranje jednak je plus beskonano.Graf savreno elastine potranje je pravac paralelan s apscisom

 • GRAFOVI SAVRENO ELASTINE ODNOSNO NEELASTINE POTRANJE

 • V A N O ! ! !to je krivulja potranje poloenija to je elastinost potranje vea i obrnuto, to je krivulja potranje strmija to je i elastinost potranje manja.

 • RAZLIKOVANJE NAGIBA KRIVULJE OD ELASTINOSTI KRIVULJENe mijeati nagib krivulje i elastinost krivuljeRAZLIKA : Nagib ovisi o apsolutnim promjenama cijena i koliina dok elastinost ovisi o relativnim (postotnim) promjenama.

 • POTVRDA TVRDNJE O RAZLICI IZMEU NAGIBA I ELASTINOSTI KRIVULJEPotvrda je vidljiva na iduem slideu.Sve toke na pravcu imaju isti nagib ali razliitu elastinost.Iznad polovita pravca potranja je elastina. U samom polovitu pravca potranja je jedinino elastina a ispod polovita pravca potranja je neelastina.

 • GRAF NAGIBA I ELASTINOSTI PRAVCA POTRANJE

 • ELASTINOST POTRANJE I UKUPAN PRIHOD (TR)

  ELASTINOST POTRANJEPROMJENA CIJENA PROMJENA TRelastinaporastsmanjenjeelastinasmanjenjeporastneelastinaporastporast neelastinasmanjenjesmanjenjejedinino elastinaporastbez promjenajedinino elastinasmanjenjebez promjena

 • ODREDNICE ELASTINOSTI POTRANJEIntenzitet potreba, odnosno da li se radi o potrebnom ili luksuznom dobru.postojanje supstitutaduljina vremena reakcije potroaarelativni udio dobra u ukupnim izdacima potroaa.

 • INTENZITET POTREBA I ELASTINOST POTRANJEto je potreba za nekim dobrom vea to je i potranja za takvim dobrom manje elastina i obrnuto.Luksuzna dobra imaju elastinu potranju, dok je potranja nunih dobara neelastina.

 • POSTOJANJE SUPSTITUTA I ELASTINOST POTRANJEAko neko dobro ima supstitute njegova potranja je elastina.Obrnuto, ako neko dobro nema supstitute njegova potranja je neelastina.

 • VRIJEME REAKCIJE POTROAA I ELASTINOST POTRANJEAko je vrijeme reakcije potroaa due potranja e biti elastina jer e potroai imati vie vremena da se prilagode promjenama cijena.Obrnuto, ako je vrijeme reakcije potroaa krae potranja e biti neelastina jer potroai nee imati vremena da se prilagode promjenama cijena.

 • STRUKTURA IZDATAKA I ELASTINOST POTRANJEAko je relativni udio nekog dobra u ukupnim izdacima potroaa vei potranja takvog dobra bit e elastina.Obrnuto, ako je relativni udio nekog dobra u ukupnim izdacima potroaa manji potranja takvog dobra bit e neelastina.

 • DEFINICIJA ELASTINOSTI PONUDEElastinost ponude je njeno svojstvo da se razliitim intenzitetom mijenja na promjenu cijena.Biljeimo je simbolom EsIzraava se kao odnos izmeu postotne promjene nuene koliine i postotne promjene cijena.Es = % promjena Qs / % promjena P

 • KOEFICIJENT ELASTINOSTI PONUDEElastinost se ponude mjeri koeficijentom elastinosti ponude.Koeficijent elastinosti ponude moe biti vei od 1, jednak 1 i manji od 1 pa shodno tome ponuda moe biti elastina, jedinino elastina i neelastina.Vrijednost koeficijenta elastinosti ponude je pozitivna.

 • ELASTINA PONUDAPonuda je elastina ako je Es > 1. To e biti sluaj kada je postotna promjena nuene koliine vea od postotne promjene cijena.PRIMJER: Ako se cijena dobra povea za 1 % a nuena koliina za recimo 3 %, ponuda je elastina

 • JEDININA ELASTINOST PONUDEPonuda je jedinino elastina ako je Es=1. To je sluaj kada su postotne promjene nuene koliine i cijena jednake.PRIMJER: Ako porast cijena od 1 % uzrokuje isti toliki porast nuene koliine, ponuda je jedinino elastina.

 • NEELASTINA PONUDAPonuda je neelastina ako je Es < 1. To e biti onda kada je relativna promjena nuene koliine manja od promjene cijena.PRIMJER: Ako porast cijena od 1 % uzrokuje porast nuene koliine od recimo 0.5 %, ponuda je neelastina.

 • POSEBNI SLUAJEVI ELASTINOSTI PONUDEPosebni sluajevi elastinosti ponude su savreno elastina i savreno neelastina ponuda.Savreno elastina ponuda je ona kod koje i najmanja promjena cijena uzrokuje beskonano veliki porast ponude. Grafiki se prikazuje pravcem paralelnim s apscisom, dok je Es plus beskonano.Savreno neelastina ponuda je ona kod koje nuena koliina ne reagira na promjene cijena. Grafiki je prikazana pravcem paralelnim s ordinatom dok je Es = 0.

 • GRAFOVI ELASTINOSTI PONUDE

 • V A N O ! ! !to je krivulja ponude poloenija tim je vea i njena elastinost.to je krivulja ponude strmija tim je njena elastinost manja, a neelastinost vea.

 • DETERMINANTE ELASTINOSTI PONUDERaspoloivost proizvodnih kapacitetaMobilnost proizvodnih faktoraStanje zalihaVrijemeDuina proizvodnog procesa

 • UTJECAJ DETERMINANTI NA ELASTINOST PONUDE (1)Ponuda e biti elastina ako su mogunosti poveanja proizvodnje vee te ako je mobilnost proizvodnih faktora visoka.Ponuda e takoer biti elastina ako su zalihe proizvodnih faktora i gotovih proizvoda velike, ako je vrijeme prilagodbe proizvoaa promjenama due te ako je duina proizvodnog procesa kraa.

 • UTJECAJ DETERMINANTI NA ELASTINOST PONUDE (2)Ponuda e biti neelastina ako su mogunosti poveanja proizvodnje manje te ako je mobilnost proizvodnih faktora ograniena.Ponuda e takoer biti neelastina ako su zalihe proizvodnih inputa i gotovih proizvoda male, ako je vrijeme prilagodbe proizvoaa promjenama krae te ako je trajanje proizvodnog procesa dulje.

  *