39
5. AUDITORNE VJEŽBE IZVOĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PRIPREMILE: Ana Baričević Marija Jelčić Rukavina

auditorne vjezbe

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vjezbe

Citation preview

Page 1: auditorne vjezbe

5 . A U D I TO R N E V J E Ž B E

IZVOĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

PRIPREMILE:Ana BaričevićMarija Jelčić Rukavina

Page 2: auditorne vjezbe

22

Sadržaj prezentacije se odnosi na točke programa:

1. Uvjeti za izvođenje betonskih radova a) Uvjeti za isporuku, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg

betonab) Kontrola prije betoniranja c) Način ugradnje i zbijanja betonad) Uvjeti za njegovanje i zaštitu ugrađenog betona

2. Program uzimanja uzorka na mjestu ugradnjea) Svježi betonb) Očvrsnuli betonc) Izvještaj o provedenom ispitivanju identičnosti tlačne

čvrstoće

Page 3: auditorne vjezbe

33

• Tehnički propis za betonske konstrukcije s prilozima (od A do K) (NN 139/09,14/10, 125/10)• http://www.nn.hr/

• HRN EN 206-1:2006 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost• http://www.hzn.hr/

• HRN 1128:2007 Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

• http://www.hzn.hr/

• HRN EN 13670: 2010 Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009)

• http://www.hzn.hr/

Definirano u:

Page 4: auditorne vjezbe

44

Razredi nadzora

• Pregled i nadzor moraju osigurati da se radovi završavaju u skladu s odredbama projektne specifikacije

• Nadzor – provjera sukladnosti svojstava proizvoda i materijala + nadzor nad izvedbom radova

• Zahtjevi se specificiraju uporabom jednog od triju razreda:• Razred 1• Razred 2• Razred 3

Stroži kriteriji

Page 5: auditorne vjezbe

55

Razredi nadzora

• Mogu se odnositi na:• cijelu konstrukciju• dijelove konstrukcije• materijale/ tehnologije

• Razred nadzora 1 - koristiti samo za konstrukcije kod kojih su posljedice u slučaju oštećenja/ loma male ili zanemarive

Page 6: auditorne vjezbe

66

Nadzor

• Razred nadzora 1 – može ga provoditi sam izvođač radova (samoprocjena)

• Razred nadzora 2 – samoprocjena + unutrašnji sustavni i redoviti pregled s uobičajenim postupcima tvrtke koja provodi radove

• Razred nadzora 3 – samoprocjena + unutrašnji sustavni pregled + prošireni nadzor prema nacionalnim pravilima i/ili izvedbenoj specifikaciji (neovisni nadzor)

Page 7: auditorne vjezbe

77

Betoniranje

• Specifikacije betona u skladu s HRN EN 206-1• Radnje prije betoniranja

• plan betoniranja – ako se zahtijeva izvedbenom specifikacijom• početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom - ako se

zahtijeva • u skladu s razredom nadzora završiti, pregledati i

dokumentirati sve pripremne radove prije ugradnje betona

Page 8: auditorne vjezbe

88

Radnje prije betoniranja

• Radne spojnice trebaju biti čiste, bez viška vode i navlažene do zasićenosti

• Oplata treba biti čista od taloga (nečistoća), leda, snijega i lokvica vode

• Kod betoniranja direktno na tlo – svježi beton zaštititi od miješanja s tlom

• Tlo, stijena, oplata ili dr. konstrukcijski dijelovi u dodiru s elementom koji se betonira moraju imati temperaturu koja neće prouzročiti smrzavanje betona prije nego dostigne dovoljnu čvrstoću

• Poduzeti posebne mjere u slučaju betoniranja u ekstremnim klimatskim okolnostima

Page 9: auditorne vjezbe

99

Isporuka, prijam i gradilišni prijevoz svježeg betona

• Pri preuzimanju treba provjeriti otpremnicu prije istovara• Beton treba vizualno pregledati tijekom istovara• Paziti na segregaciju, izdvajanje vode, gubitak paste i dr.

promjene• Ako se zahtijeva, uzeti uzorke za identifikacijsko ispitivanje

na mjestu ugradnje ili u slučaju tvornički proizvedenog betona na mjestu isporuke

Page 10: auditorne vjezbe

1010

Ugradnja i zbijanje

• Beton ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ugrađeni predmeti dobro obuhvate betonom i da beton postigne predviđenu čvrstoću i trajnost

• paziti na:• mjesta promjene presjeka, uska mjesta, promjene

presjeka, mjesta zgusnute armature i radne reške

Page 11: auditorne vjezbe

1111

Ugradnja i zbijanje

• Brzina ugradnje i zbijanja:• dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice• dovoljno mala da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili

preopterećenje oplate i skele

• Hladna spojnica – nastaje ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog

• Posebni izgled površine betona – dodatni zahtjevi za brzinu i ugradnju

Page 12: auditorne vjezbe

1212

Ugradnja i zbijanje

• Paziti na segregaciju• Beton zaštititi od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja,

vode, kiše i snijega

Page 13: auditorne vjezbe

1313

Njega i zaštita

• Smanjiti plastično skupljanje na najmanju mjeru• Osigurati potrebnu površinsku čvrstoću• Osigurati trajnost površinskog sloja• Zaštititi od :

• klimatskih okolnosti• smrzavanja• vibracija, udara i oštećenja

Page 14: auditorne vjezbe

1414

Njega i zaštita

• Njega površine mora početi odmah bez odlaganja nakon zbijanja i završne obrade površine

• Površinska temp. betona ne smije pasti ispod 0°C dok beton ne dostigne tlačnu čvrstoću min. 5 MPa

• Najviša temperatura betona ne smije prijeći 70°C

Page 15: auditorne vjezbe

1515

Njega i zaštita

• Zaštitni premazi se ne smiju rabiti na:• konstrukcijskim spojnicama• površinama koje će se nakandno obrađivati ili• površinama na kojima se zahtijeva lijepljenje drugih

materijala

Page 16: auditorne vjezbe

1616

Razredi njegovanja

Razred njegovanja 1

Razred njegovanja 2

Razred njegovanja 3

Razred njegovanja 4

Vrijeme (sati) 12* - - -% specificirane 28-dnevne karakteristične čvrstoće

- 35 % 50 % 70 %

* vezanje ne duže od 5 sati i Tpovrš≥5°C

Page 17: auditorne vjezbe

17

Razred njegovanja 2

Površinska temperatu-ra betona

Najmanje razdoblje njege u danima1

Razvoj čvrstoće betona3 (fcm2/fcm28)=r

Brz r≥0,50Srednje

brz 0,50>r≥0,30Spor

0,30>r≥0,15

t≥25 1 1,5 2,5

25>t≥15 1 2,5 5

15>t≥10 1,5 4 8

10>t≥52 2 5 11

1 Povećano za razdoblje vezivanja dulje od 5 sati2 Za T<5°C produžiti njegu za onoliko koliko je temp. bila manja od 5°C3 Razvoj čvrstoće – omjer srednje tl. čvrst. nakon 2 dana i 28 dana

Page 18: auditorne vjezbe

18

Razred njegovanja 3

Površinska temperatu-ra betona

Najmanje razdoblje njege u danima1

Razvoj čvrstoće betona2 (fcm2/fcm28)=r

Brz r≥0,50Srednje

brz 0,50>r≥0,30Spor

0,30>r≥0,15

t≥25 1,5 2,5 3,5

25>t≥15 2 4 7

15>t≥10 2,5 7 12

10>t≥53 3,5 9 18

1 Povećano za razdoblje vezivanja dulje od 5 sati2 Za T<5°C produžiti njegu za onoliko koliko je temp. bila manja od 5°C3 Razvoj čvrstoće – omjer srednje tl. čvrst. nakon 2 dana i 28 dana

Page 19: auditorne vjezbe

19

Razred njegovanja 4

Površinska temperatu-ra betona

Najmanje razdoblje njege u danima1

Razvoj čvrstoće betona2 (fcm2/fcm28)=r

Brz r≥0,50Srednje

brz 0,50>r≥0,30Spor

0,30>r≥0,15

t≥25 3 5 6

25>t≥15 5 9 12

15>t≥10 7 13 21

10>t≥53 9 18 30

1 Povećano za razdoblje vezivanja dulje od 5 sati2 Za T<5°C produžiti njegu za onoliko koliko je temp. bila manja od 5°C3 Razvoj čvrstoće – omjer srednje tl. čvrst. nakon 2 dana i 28 dana

Page 20: auditorne vjezbe

2020

Radovi nakon betoniranja

• Pregled svih površina u skladu s razredom nadzora• Površine ne smiju biti oštećene ili promijenjenog oblika

Page 21: auditorne vjezbe

S V J E Ž A S V O J S T VA B E TO N AOČV R S N U L A S V O J S T VA B E TO N A

Provjera betona

Page 22: auditorne vjezbe

2222

TEHNIČKA SVOJSTVA BETONA

• Prema TPBK potrebno je specificirati:• svojstva svježeg betona• svojstva očvrsnulog betona

• Svojstva svježeg betona specificiraizvođač betonskih radova, ili su prema potrebi specificirana u projektu betonske konstrukcije.

• Svojstva očvrsnulog betona specificiraju se uprojektu betonske konstrukcije.

Page 23: auditorne vjezbe

2323

TEHNIČKI PROPIS ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

• Beton se u betonsku konstrukciju ugrađuje prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga J TPBK-a.

• Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije

Page 24: auditorne vjezbe

2424

TEHNIČKI PROPIS ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

• Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), NADZORNI INŽENJER obvezno određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava:• svježeg betona i • utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona

• na mjestu ugradnje betona prema odredbama priloga J TPBK-a i eventualnim dodatnim zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

Page 25: auditorne vjezbe

Ispitivanja svježeg betona• Konzistencija• Gustoća betona• Temperatura• Sadržaja zraka

25

Page 26: auditorne vjezbe

2626

Redovna kontrolna ispitivanja svježeg betona

• Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje:• pregledom svake otpremnice i • vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme

(svakog vozila) te, • kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim

postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

Page 27: auditorne vjezbe

2727

Ispitivanja svježeg betona

• Velika važnost ispitivanja svježeg betona preventivni karakter

• Već male promjene u sastavu betona rezultiraju znatnim promjenama konzistencije betona može se intervenirati još prije nego je beton ugrađen

• Prednost većine ispitivanja svježeg betona JEDNOSTAVNOST

27

Page 28: auditorne vjezbe

2828

Redovna kontrolna ispitivanja

• Konzistencija Slijeganje (Slump test) HRN EN 12350-2: 2009 • Gustoća betona HRN EN 12350-6: 2009• Temperatura HRN U.M1.032: 1981• Sadržaja zraka HRN EN 12350-7: 2009

• Povremeno se provode još i složenija ispitivanja:• analiza svježeg betona• promjena obradivosti s vremenom i s temperaturom• izdvajanje vode• vrijeme vezanja betona• homogenost svježeg betona

Page 29: auditorne vjezbe

Metode mjerenja konzistencije

Postupak ispitivanja Norma

Slijeganje (Slump test) HRN EN 12350-2

Vebe postupak HRN EN 12350-3

Rasprostiranje (Flow test) HRN EN 12350-4

Stupanj zbijenosti (prema Walz-u) HRN EN 12350-5

Page 30: auditorne vjezbe

3030

Gustoća

• Ispituje se ugrađivanjem i zbijanjem u posudi poznatog volumena.• Rezultat ispitivanja uspoređuje se s proračunskom gustoćom svježeg

betona.

• Betoni s manjom količinom cementne paste (cementa + voda), tj. betoni s većom količinom agregata imaju veću gustoću.

• Najveći utjecaj na promjene u gustoći betona ima promjena u količini zraka mjerenjem gustoće betona ujedno se može odrediti i količina zraka u betonu.

30

Page 31: auditorne vjezbe

31

• Beton izložen agresivnom djelovanju okoliša svih razreda XF treba aerirati s količinom mikropora uvučenog zraka utvrđenoj prema normi HRN EN 12350-7:2009.

Najveća frakcija agregata (mm)

Količina mikropora (%)

32-63 2-3 16-32 3-5 8-16 5-7 4-8 7-10

KOLIČINA ZRAKA

Page 32: auditorne vjezbe

T L AČN A ČV R S TOĆAO S TA L A S V O J S T VA ( P O G L E D AT I P R V E

A U D I TO R N E V J E Ž B E )

Ispitivanja svojstava očvrsnulog betona

32

Page 33: auditorne vjezbe

3333

Kontrola tlačne čvrstoće

• Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.

• Ako je količina ugrađenog betona iz točke veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Page 34: auditorne vjezbe

3434

Kontrola tlačne čvrstoće

• Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«.

• Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1: 2000 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791:2007.

Page 35: auditorne vjezbe

Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće

35

Page 36: auditorne vjezbe

3636

Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće

• DODATAK B NORME HRN EN 206-1: 2006

• ISPITIVANJE IDENTIČNOSTI pokazuje da li utvrđena količina betona koji je u pitanju pripada istom skupu za koji je proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna s karakterističnom čvrstoćom.

Page 37: auditorne vjezbe

3737

Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće

• DODATAK B NORME HRN EN 206-1: 2006

• PLAN UZORKOVANJA I ISPITIVANJA• Kada treba provesti ispitivanje identičnosti, treba definirati

dotičnu količinu betona, npr.:• pojedina mješavina ili teret u čiju se kvalitetu sumnja;• beton dopremljen za svaki kat građevine ili grupu greda/ploča ili

stupova/zidova kata građevine ili usporedivih dijelova drugih konstrukcija;

• Beton isporučen na gradilištu tijekom jednog tjedna, ali u količini ne većoj od 400 m3.

Page 38: auditorne vjezbe

3838

Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće• Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće (certificirana kontrola proizvodnje):

• Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice zadovoljena za ˝n˝ rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona.

Broj "n" rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće definirane

količine betona

Kriterij 1 Kriterij 2

Prosjek od "n" rezultata (fcm)N/mm2

Svaki pojedini rezultat (fci)N/mm2

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4

2 - 4 ≥ fck + 1 ≥ fck - 4

5 - 6 ≥ fck + 2 ≥ fck - 4

fci = tlačna čvrstoća pojedinih rezultata; fck = karakteristična čvrstoća,

Page 39: auditorne vjezbe

3939

Kontrola istovjetnosti na mjestu ugradnje betona

Svojstvo Broj i učestalost uzimanja uzoraka

Tlačna čvrstoćaNajmanje 1 uzorak za svaki dan betoniranjaNajmanje 1 uzorak na svakih 100 m3 ugrađenog betona

Vlačna čvrstoćaNajmanje 1 uzorak za svaki dan betoniranjaNajmanje 1 uzorak na svakih 200 m3 ugrađenog betona

Statički modul elastičnosti3 uzorka za određivanje tlačne čvrstoće3 uzorka za ispitivanje modula elastičnosti

Otpornost na djelovanjesmrzavanja 3 prizme

Otpornost na djelovanjesmrzavanja sa soli 4 kocke

Skupljanje Najmanje 3 uzorka

Puzanje3 uzorka za određivanje deformacija od skupljanja3 uzorka za određivanje tlačne čvrstoće3 uzorka za mjerenje ukupnih deformacija pod stalnim naprezanjem

• Program uzimanje uzoraka za tekuća ispitivanja: