VJEZBE LINEARNA

Embed Size (px)

Text of VJEZBE LINEARNA

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  1/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  2/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  2__________________________________________________________________________________

  UMJESTO UVODA

  Ova skripta nastala je iz zabiljeki sa raunskih vjebi, kursa Linearna algebra, odranih u

  prvom semestru akademske 2012/2013. godine. U toku prvog semestra odrano je ukupnopetnaest raunskih vjebi, te je skripta podijeljena u odgovarajuih petnaest segmenata. Neki odsegmenata su zapoeli ili zavrili u sredini neke tematske cjeline, to donekle daje nezgrapanoblik tekstu. Ipak, elja mi je bila da razdvojim gradivo koje je obraivano na pojedinimvjebama, kako bi se itaoci, koji e prouavati izloenu materiju, a koji su eventualno preskoilineke od vjebiobraenih u ovom kursu, mogli relativno lako da se snaui panju usmjere na tajdio gradiva.

  Dui niz godina primjeuje se tendencija da se ispit iz LA jako teko polae. Gradivo zaista jesteprilino kompleksno i apstraktno ali, iako isti zadatak stoji i ispred mene, imam utisak da je ovomaterija koja nije do te mjere zahtjevna, da se ne bi mogla usvojiti u nekom razumnom vremenu.

  Lino mislim da je problem u neredovnom pohaanju asova i relativno nedosljednimbiljekama sa predavanja i vjebi. Kako sam i sam propustio nekoliko asova, morao sam da sesnalazim i pozajmljujem biljeke od kolega. Prepisujui biljeke primjetio sam da moje kolegedosta turo vode biljeke, ak do te mjere da su postavke zadataka skraene i izostavljene. Takvasituacija rezultuje neminovnim nejasnoama u kasnijem spremanju ispitnog gradiva.

  Stoga sam napisao ovu skriptu kao pokuaj da sistematizujem gradivo izloeno u ovom kursu, alii da na neki nain pomognem kolegama koji imaju problema sa polaganjem LA. Bilo bi mi dragokada bi kolege koje su uspjeno savladale gradivo, dale svoj prilog i objavile rjeenja ponekogispitnog roka, kako bi ostale kolege imale bolju orjentaciju u spremanju ovog, krajnje zahtjevnog

  ispita. itaocima elim da to prije spreme i poloe LA, kako bi to prije mogli da se uhvate u

  kotac sa strunim predmetima.

  PRadoji

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  3/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________3

  SADRAJ

  (Vjebe br. 1.)................................................................................................................................................ 5

  A1. Osnovni pojmovi matematike logike ............................................................................................ 5

  A2. Elementi teorije skupova ................................................................................................................. 6

  (Vjebe br. 2.).............................................................................................................................................. 11

  A3. Binarne relacije .............................................................................................................................. 12

  A4. Relacija ekvivalencije .................................................................................................................... 19

  (Vjebe br. 3).............................................................................................................................................. 22

  A.5. Relacija parcijalnog ureenja ...................................................................................................... 32

  (Vjebe br.4)............................................................................................................................................... 36

  A.6. Preslikavanja ................................................................................................................................. 36

  A7. Invertibilnost preslikavanja .......................................................................................................... 43

  (Vjebe br.5)............................................................................................................................................... 49

  A8. Binarne operacije ........................................................................................................................... 49

  A9. Algebarske strukture ..................................................................................................................... 50

  (Vjebe br.6)............................................................................................................................................... 58

  A 10. Algebarske strukture sa dvije operacije ................................................................................... 58

  B 1. Skup realnih brojeva ..................................................................................................................... 63

  B 2. Princip matematike indukcije .................................................................................................... 67

  (Vjebe br.7.)............................................................................................................................................. 70

  B 3. Skup kompleksnih brojeva .......................................................................................................... 70

  C. Kombinatorika ................................................................................................................................. 79

  (Vjebe br.8.).............................................................................................................................................. 83

  C.5. Binomna formula (Njutnova binomna formula) ........................................................................ 83

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  4/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  4__________________________________________________________________________________

  C.7. Princip ukljuenja- iskljuenja.................................................................................................... 85

  D. Polinomi ............................................................................................................................................ 89

  Dijeljenje polinoma ............................................................................................................................... 91

  (Vjebe br.9.).............................................................................................................................................. 97

  Vektoriski prostori i linearni operatori .............................................................................................. 97

  Vektorski potprostori ......................................................................................................................... 107

  (Vjebe br. 10.)......................................................................................................................................... 110

  Linearna zavisnost i nezavisnost vektora.......................................................................................... 113

  (Vjebe br.11.).......................................................................................................................................... 119

  Baza i demenzija vektorskog prostora .............................................................................................. 119

  (Vjebe br. 12).......................................................................................................................................... 127

  Matrice ................................................................................................................................................. 127

  (Vjebe br. 13.)......................................................................................................................................... 135

  Linearni operatori............................................................................................................................... 135

  Gausov metod eliminacije .................................................................................................................. 138

  Kramerovo pravilo.............................................................................................................................. 140

  Determinante ....................................................................................................................................... 141

  (Vjebe br. 14.).......................................................................................................................................... 147

  Matrini prikaz linearnog operatora ................................................................................................ 149

  Rang matrice ....................................................................................................................................... 151

  Redukovana stepenasta forma ........................................................................................................... 152

  Analiza saglasnosti linearnih sistema ................................................................................................ 154

  (Vjebe br.15.).......................................................................................................................................... 157

  Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektori matrice ............................................................................ 157

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  5/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  6/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  6__________________________________________________________________________________

  jer u skupu realnih brojeva imamo 0, a dijeljenje nulom nije definisano!

  A2. Elementi teorije skupova

  Skup je osnovni matematiki pojam koji se ne definie. Skup je potpuno odreen svojimelementima.

  Primjer br. 1.

  A={-1,0,1} B={a,b,c,d}

  Pri tome je redoslijed elemenata nebitan:

  A={-1,0,1}={1,0,-1}={0,1,-1}

  U skupu se svaki element zapisuje samo jednom.

  A={-1,0,1}={-1,0,0,0,1}

  Primjer br. 2.

  Skup moemo zadavati i navodei svojstva njegovih elemenata:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  7/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________7

  - skup prirodnih brojeva

  - skup cijelih brojeva

  - skup racionalnih brojeva

  - skup realnih brojeva

  - skup kompleksnih brojeva

  Primjer br. 3.

  Napisati prosti izraz za date skupove pretpostaviti da je univerzalni skup, skup realnih brojeva:

  a)

  b)

  c)

  d)

  TEOREMA 1. (kvadrat zbira)

  (kvadrat razlike)

  TEOREMA 2. (kub zbira)

  (kub razlike)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  8/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  8__________________________________________________________________________________

  TEOREMA 3. (razlika kvadrata)

  TEOREMA 4. (zbir kubova)

  (razlika kubova)

  TEOREMA 5. (Njutnova binomna formula)

  e)

  f)

  g)

  DEFINICIJA: Ako su svi elementi skupa B ujedno i elementi skupa A tada kaemo da je Bpodskup skupa A i piemo

  Ako je pri tome kaemo da je B pravi podskup skupa A.

  DEFINICIJA: Dva skupa su jednaka akko su jedan podskup drugog i obrnuto.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  9/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________9

  DEFINICIJA: Skup svih podskupova skupa A zove se partitivni skup skupa A u oznaci

  ili 2A.

  Zadatak br. 1.

  Ako je dat skup A={a,b,c} odrediti partitivni skup skupa A.

  TVRENJE:Ako je skup A konaan tada vai:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  10/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  10__________________________________________________________________________________

  Skup i nema dva ista broja iz definicije!

  DEFINICIJA: Neka su Tada je komplement ili dopuna

  do skupa S.

  unija skupova A i B

  presjek skupova A i B

  razlika skupova A i B

  simetrina razlika skupova A i B

  Pokazuje se da vae i sledee jednakosti:

  1.

  2. komutativnost unije

  3. komutativnost presjeka

  4. asocijativnost unije

  asocijativnost presjeka

  5. distributivnost unije

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  11/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________11

  distributivnost presjeka

  6.

  7.

  8.

  9. De Morganova pravila

  10.

  Zadatak br. 2.

  (Vjebe br. 2.)

  DEFINICIJA: Dekartov proizivod dva skupa X i Y u oznaci je skup ureenih parova

  Zadatak br. 3.

  Dati su skupovi

  Grafiki predstaviti skup .

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  12/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  12__________________________________________________________________________________

  Zadatak za vjebu:

  Dati su skupovi

  Odrediti skup , grafiki gapredstaviti i analitiki zapisati.

  A3. Binarne relacije

  DEFINICIJA:Ureena trojka (X,Y,R) gdje su X i Y neprazni skupovi i R neprazan proizvoljanpodskup Dekartovog proizvoda skupova X i Y naziva se binarna relacija izmeu skupova X i Y.

  Napomena: Ako je Y=X onda je

  binarna relacija u skupu X.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  13/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________13

  Ako kaemo da je element u relaciji R sa elementom .

  Primjer br.1.

  Neka je X={1,2,3} i Y={2,4,6}. Tada je Dekartov proizvod ova dva skupa

  TVRENJE:Ako su X i Y konani skupovi, tada je i skup konaan i vai

  R1,R2 su binarne relacije.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  14/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  14__________________________________________________________________________________

  Primjer br. 2.

  Neka je X={1,2,3,4}. Tada je

  i neka je

  ={(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)}

  je binarna relacija u skupu X.

  Zadatak br. 1.

  Napisati sve binarne relacije na skupu S={a,b} izuzev onih ija je kardinalnost vea od 2.

  Zadatak br. 2.

  Neka su dati skupovi A={1,2,3,4} i B={1,2,3,4,5,6} i relacija .

  Predstaviti zadatu relaciju:

  a) pomou Dekartovog dijagrama,

  b) nabrajanjem parova,

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  15/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  16/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  16__________________________________________________________________________________

  Zadatak br. 3.

  Dati su skupovi E={2,3,4,5,6} i F={7,8,9,10,11,12}. Odrediti relaciju definisanu sa:

  a)

  b)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  17/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________17

  a)

  b)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  18/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  19/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  20/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  20__________________________________________________________________________________

  TEOREMA 1.Ako je ~ relacija ekvivalencije na skupu X tada vai

  1.

  2.

  3.

  TEOREMA 2. Neka je familija nepraznih skupova particija skupa X. Ako je

  binarna relacija u skupu X definisana sa tada je relacija

  ekvivalencije.

  Zadatak br. 1(ispitni):

  Neka je X={x1,x2,...xn}. Koliko ima binarnih relacija definisanih u skupu x?

  Kako je broj elemenata partitivnog skupa jednak broju varijacija sa ponavljanjem, to e

  broj elemenata ovog skupa iznositi . Poto partitivni skup, osim nepraznih podskupova sadri

  i prazan skup, to e broj binarnih relacija biti umanjen za prazan skup, odnosno bie jedenak

  .

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  21/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________21

  Zadatak br. 2(ispitni):

  Na skupu E={-6,-5,-4,-3,0,3,4,5,6} definisana je binarna relacija

  a) Dokazati da je R relacija ekvivalencije.

  b) Odrediti klase ekvivalencije.

  Refleksivnost:Posmatrajmo bikvadratnu jednainu

  Zakljuak: Dokazali smo da je relacija R refleksivna , to je i vie nego to je potrebno.

  Naime, binarna relacija R je refleksivna na itavom skupu realnih brojeva, pa je samim timrefleksivna i na njegovom podskupu E.

  Simetrinost: Neka je

  Treba dokazati da je odnosno .

  Ovim je dokazana simetrinost binarne relacije R.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  22/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  23/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  24/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  24__________________________________________________________________________________

  Zadatak br.3.(trivijalni):

  U skupu definisana je relacija . Ispitati da li je relacija

  ekvivalencije i ako jeste, odrediti koliniki skup.

  Primjetimo da je

  odnosno, kae se da skup realnih brojeva ima mo kontinuuma.

  Refleksivnost: (Treba dokazati )

  Neka je proizvoljan. Tada vai

  to je poznata osobina u skupu realnih brojeva.

  Ono to vai za proizvoljan element, vai i za svaki, pa je

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  25/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  26/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  26__________________________________________________________________________________

  U skupu definisana je relacija .

  Provjeriti da li je relacija ekvivalencije i ako jeste, opisati koliniki skup i klasu ekvivalencijekojoj pripada taka (0,0,0). Dati geometrijsku interpretaciju.

  Refleksivnost:

  Neka je proizvoljan element. Tada je

  Ono to vai za proizvoljan element, bez ogranienja optosti, vai i za svaki, odnosno time jedokazano da je relacija refleksivna.

  Simetrinost:

  Neka su

  Ono to vai za proizvoljan element, bez ogranienja optosti, vai i za svaki, odnosno relacija je simetrina.

  Tranzitivnost:

  Neka su uzete proizvoljne ureene trojke

  Ono to vai za proizvoljan element, bez ogranienja optosti, vai i za svaki, odnosno relacijaje tranzitivna.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  27/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________27

  Kako je relacija refleksivna, simetrina i tranzitivna, dokazano je da je ona relacijaekvivalencije.

  Klase ekvivalencije:

  Ako posmatramo relaciju , vidjeemo da je ona definisana sa tri uslova i to utrodimenzionalnom prostoru . Dakle, skup moemo geometrijski posmatrati kao

  trodimezionalni prostor, odreen trodimezionalnim pravouglim koordinatnim sistemom.

  Ukoliko bi relacija bila sastavljena samo od prvog uslova uslova( ), to bi

  praktino znailo da jednoj klasi ekvivalencije pripadaju sve take trodimezionalnog prostora,ija je prva koordinata ista, a to geometrijski predstavlja ravan koja jeparalelna sa ravni y-z iudaljena je od nje za a u pozitivnom smjerux ose.

  Uvede li se drugi uslov ( ), klasa ekvivalencije se suava. Imajui u

  vidu da znak druge koordinate mora biti jednak, to praktino znai da ovaj uslov svodi klasuekvivalencije na poluravan, omeenu pravom p, koja istovremeno pripada klasi ekvivalencije.

  Konano, trei uslov ( .) dodatno suava klasu ekvivalencije. Ovaj uslov kazuje

  da cjelobrojni dio tree koordinatekod dvije take koje pripadaju istoj klasi ekvivalencije, morabiti jednak. Ovaj e uslov podijeliti prijanju poluravan na trakice, koje su irinepoluotvorenog intervala [c,c+1). Da bi se ovo objasnilo, moemo iz prostora za trenutak

  pobjei u jednodimenzioni prostor . Na slici e biti predstavljena prava, koja predstavlja skup

  realnih brojeva. Ako se na ovoj pravoj predstavi skup cijelih brojeva , dobie se cijeli podioci

  vrijednosti {...0,1,2,3,...}. Jasno je da u ovom skupu cjelobrojni dijelovi elemenata ne mogu biti

  jednaki. To je meutim mogue u skupu realnih brojeva. Naime, svi brojevi od nule do jedinice,ukljuujui nulu i iskljuujui jedinicu, imae isti cjelobrojni dio(npr. 0,342 i 0,8554 imaju isticjelobrojni dio-nulu). Isto vai za bilo koji drugi interval. Dakle vidi se da su ovo poluotvoreniintervali, iji je predstavnik cijeli broj kojim zapoinje interval.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  28/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  29/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  30/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  30__________________________________________________________________________________

  Ono to vai za proizvoljne elemente, bez ogranienja optosti, vai i za svaki, odnosnoovim je dokazano da je relacija tranzitivna.

  Kako je relacija refleksivna, simetrina i tranzitivna, zakljuujemo da je ista relacijaekvivialencije.

  Klase ekvivalencije i grafika interpretacija:

  Primjetimo da relacija ne zavisi od tree koordinate. To znai da e svake dvije take ije prve

  dvije koordinate budu zadovoljavale uslov za ispunjenje relacije, biti u relaciji , bez obzira nanjihov poloaj po visini. Drugim rijeima, bilo koje take koje se nalaze na dvije prave,paralelne sa osom z" bie u relaciji. To se najbolje vidi na sledeoj slici:

  Na slici se jasno vidi da i take (a,b,c+1),(a,b,c-1),(d,e,f+1),(d,e,f-1) pripadaju istojklasi ekvivalencije. Poto klase ekvivalencije ne zavise od tree koordinate, jasno je da i take(a,b,0),(c,d,0) takoe pripadaju istoj klasi. To je dosta korisno, jer se sada razmatranje iz

  prostora moe prebaciti u jednostavniji prostor.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  31/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________31

  Posmatrajmo sada izraz koji definie relaciju :

  Izraz se na jednostavan nain moe transformisati u izraz

  Grupiui koordinate taaka, uoavamo da se radi o kvadratu rastojanja od koordinatnogpoetka. To znai da sve take, koje pripadaju istoj klasi ekvivalencije imaju jednaku udaljenostod koordinatnog poetka. Poto nije dat nijedan dodatni uslov, zakljuujemo da te take tvorekrunicu, to se jasno vidi na sledeoj slici, na kojoj je prikazana i trea, proizvoljna taka sakoordinatama (g,h,0):

  Obzirom da trea koordinata taaka u prostoru nije bitna za njihovu pripadnost istojklasi ekvivalencije, to e kroz svaku taku ove krunice prolaziti paralelne prave, koje e sadratitake iste klase ekvivalencije. Skup ovih pravih sainjava cilindar beskonane duine, kako se tovidi na sledeoj slici:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  32/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  32__________________________________________________________________________________

  A.5. Relacija parcijalnog ureenja

  DEFINICIJA: Svaka binarna relacija koja je istovremeno

  -refleksivna ,

  - antisimetrina i

  - tranzitivna

  naziva se relacija parcijalnog ureenja i oznaava sa .

  Skup X u kome je uvedena relacija parcijalnog ureenja, naziva se parcijalno ureenskup i oznaava sa .

  Zadatak br.1:

  Ako je i dokazati da je relacija parcijalnog ureenja.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  33/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________33

  Refleksivnost:

  Treba dokazati , vai , to je oigledno tano. Dakle, je refleksivna.

  Antisimetrinost:

  Po definiciji jednakosti skupova vai

  pa je time dokaz zavren, odnosno relacija je antisimetrina.

  Tranzitivnost:

  oigledno tano, odnosno relacija je tranzitivna.

  Poto je refleksivna, antisimetrina i tranzitivna, to znai da je relacija parcijalnog

  ureenja.

  Napomena: Relacija

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  34/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  34__________________________________________________________________________________

  Primjer br. 2:

  Ako je X={{1},{1,2},{1,2,3}} tada je relacija totalnog ureenja u skupu X.

  Refleksivnost:

  (

  Antisimetrinost:

  Tranzitivnost:

  je relacija parcijalnog ureenja.

  je relacija totalnog ureenja.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  35/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________35

  DEFINICIJA: Neka je parcijalno ureen skup, odnosno totalno ureen skup. Za

  kaemo da je

  - odozgo ogranien ako. (1)

  Svaki element za koji vai (1) naziva se majoranta ili gornja granica skupa Y.

  - odozdo ogranien ako(2)

  Svaki element za koji vai (2) naziva se minoranta ili donja granica skupa Y.

  Ako je M gornja granica skupa Y i ako tada se M naziva maksimum ili najvei

  element skupa Y.

  Ako je m donja granica skupa Y i ako je tada se m naziva minimum ili najmanji

  element skupa Y.

  Najmanja gornja granica skupa Y naziva se supremum skupa Y i oznaava

  najvea donja granica skupa Y naziva se infimum skupa Y i oznaava

  Primjer br.3:

  Posmatrajmo skup i njegov podskup .

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  36/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  36__________________________________________________________________________________

  je gornja granica jer vai

  Provjerimo ta se deava ako uzmemo X=[0,1):

  Na kraju, otvoreni interval X=(0,1) nema ni minimum ni maksimum, ve samo supremum i

  infimum.

  Zadatak br. 2:

  Nai inf(E)za skup E koji ine elementi

  Dokaimo da 0 pripada skupu E:

  Nije traeno, alil se vidi da je min(E)=0.

  (Vjebe br.4)

  A.6. Preslikavanja

  DEFINICIJA: Svaka binarna relacija (X,Y,f) koja ima svojstvo da

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  37/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________37

  naziva se preslilkavanje iz X u Y.

  Ako je

  gdje je f-funkcijay=f(x).

  Primjer br.1.

  Neka je X={1,2,3,4,5} i Y={a,b,c} i neka je f1={(1,a),(2,b),(3,c),(4,c)}. Ovo jeste binarnarelacija, ali nije preslikavanje

  f2={(1,a),(1,c),(2,b),(3,c),(4,b),(5,a)} ovo jeste binarna relacija, jer je podskup Dekartovog

  proizvoda i neprazan je, ali nije preslikavanje jer

  f3={(1,c),(2,a),(3,b),(4,a),(5,b)} je takoe binarna relacija, koja se drugaije moe zapisati kao

  Ovo jeste preslikavanje.

  Ovo je takoe preslikavanje.

  Zadatak br. 1(za vjebu):Neka je

  i neka je

  Dokazati da je relacija R, definisana na skupu A sa

  relacija ekvivalencije i odrediti koliniki skup.

  Refleksivnost:

  Treba dokazati da

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  38/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  38__________________________________________________________________________________

  f(1)=f(1)=a

  f(2)=f(2)=af(3)=f(3)=b

  f(4)=f(4)=c

  f(5)=f(5)=b

  Ovim je dokazana refleksivnost.

  Simetrinosti:Treba dokazati da

  Ovim je dokazana simetrinost.Tranzitivnost:

  Treba dokazati da

  ...(mora se ispitati svaka kombinacija)

  Ovim je dokazana tranzitivnost.Kako je relacija R refleksivna, simetrina i tranzitivna, ona je i relacija ekvivalencije.Klase ekvivalencije i koliniki skup:Za fiksirani element x=1:

  Za fiksirani element x=3:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  39/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________39

  Za fiksiran element x=4:

  te je koliniki skup

  Zadatak br. 2.

  Date su funkcije

  definisane sa

  Da li su funkcije f i g jednake?

  DEFINICIJA: Ako su dvije funkcije, tada je kompozicija tih

  funkcija u oznaci takoe funkcija.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  40/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  40__________________________________________________________________________________

  Za preslikavanje kaemo da je injektivno ili 1-1 preslikavanje ako

  [Paziti dobro kada koristimo zakon kontrapozicije: pravilno je a ne

  !!!]

  DEFINICIJA: Za preslikavanje kaemo da je surjektivno (NA preslikavanje) ako

  DEFINICIJA: Za preslikavanje kaemo da je bijektivno ili bijekcija ili obostranojednoznano preslikavanje, ako je istovremeno 1-1 i NA preslikavanje.

  Zadatak br.3:

  Ispitati da li je

  injekcija, tj. surjekcija.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  41/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________41

  funkcijafnije injekcija.

  funkcijafnije surjekcija.

  Zadatak br.4.Date su funkcije

  i

  Odrediti

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  42/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  42__________________________________________________________________________________

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  43/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________43

  A7. Invertibilnost preslikavanja

  TEOREMA: neka je bijekcija. Tada postoji jedna i samo jedna bijekcija

  takva da je

  Ta jedinstvena bijekcija oznaava se saf-1i zove inverzna funkcija funkcijef.

  DEFINICIJA: Skup naziva se grafik preslikavanja .

  Zadatak br.5.

  Data je funkcija . Dokazati da jefbijekcija i naif-1.

  Surjektivnost:

  Neka je proizvoljno. Tada vrijedi

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  44/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  44__________________________________________________________________________________

  Ono to vrijedi za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vrijedi za svaki:

  fje surjektivna.

  Injektivnost:

  Treba da vai

  Neka su proizvoljni, tako da vai

  Ono to vai za proizvoljne, vai za sve.

  Zakljuak: Funkcijafje bijekcija, jer je istovremeno injekcija i surjekcija.

  Zadatak br.6.

  Za element kaemo da je fiksna taka funkcije ako i samo ako je .

  Neka je S skup svih fiksnih taaka funkcijef. Ako jegfunkcija takva da je

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  45/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________45

  dokazati da je .

  Neka je proizvoljan

  Ono to vai za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vai i za svaki.

  Zadatak br.7.

  Za svako od sledeih preslikavanja ustanoviti da li je injektivno i surjektivno i ako postoji,odrediti inverzno preslikavanje.

  a)

  Oigledno tano je injektivno (1).

  Za

  Za

  Za

  je surjektivno (2).

  Iz (1) i (2) je bijektivno.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  46/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  46__________________________________________________________________________________

  b)

  f2 je injektivno, ali nije surjektivno.

  f2 nije bijektivno i samim tim nema svoj inverz, ali ima lijevi inverz.

  TEOREMA: Ako je 1-1 preslikavanje tadafima lijevi inverz ako vai

  Dakle,f2 ima lijevi inverz i to ne samo jedan lijevi inverz, ve vie njih:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  47/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________47

  c)

  nije injektivno ali jeste surjektivno:

  nije bijektivno i nije invertibilno, ali ima desni inverz.

  TEOREMA: Ako je surjektivno preslikavanje tadafima desni inverz , ako

  vai

  je desni inverz.

  je takoe desni inverz.

  d)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  48/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  48__________________________________________________________________________________

  preslikavanje nije injektivno.

  Zakljuak: Kada je dimenzija domena vea od dimenzije kodomena preslikavanje nijeinjektivno.

  Neka je proizvoljan tako da

  je surjektivno i ima desni inverz:

  e)

  Neka su proizvoljni, tako da

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  49/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  50/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  50__________________________________________________________________________________

  DEFINICIJA: Neka je * binarna operacija u S. Ako je:

  - operacija je komutativna;- operacija je asocijativna;-

  Za kaemo da je lijevi neutralni (jedinini) element u odnosu na operaciju * ako je.

  - Za kaemo da je desni neutralni (jedinini) element u odnosu na operaciju * ako je.

  - Za kaemo da je neutralni element u odnosu na operaciju x ako je.

  - Ako postoji neutralni element , tada za i kaemo da su slijevi i desniinverzni element elementa ako je

  (lijevi inverzni element)

  (desni inverzni element)

  - Ako je i lijevi i desni inverzni element elementa tj ako vaikaemo da jeyinverzni element elementa x i oznaavamo ga sax-1.

  - Za element kaemo da je nula ako je.

  A9. Algebarske strukture

  DEFINICIJA: Skup koji je snabdjeven odreenim brojem operacija naziva se algebarskastruktura.

  DEFINICIJA: Ako je * binarna operacija u skupu S onda se ureeni par (S,*) naziva grupoid.

  Zadatak br.1.

  Koje od sledeih struktura su grupoidi:a) Jeste, jer je skup prirodnih brojeva zatvoren u odnosu na sabiranje.

  b) Nije, jer .

  c) Jeste, jer je skup realnih brojeva zatvoren u odnosu na operaciju oduzimanja.d) Jeste, jer je skup cijelih brojeva zatvoren u odnosu na operaciju mnoenja.

  e) Nije, jer operacija dijeljenja u skupu nije definisana za dijeljenje sa 0, pa nije ni

  preslikavanje, a samim tim nije ni binarna operacija.

  f) Nije, vai isto kao i u prethodnoj stavci.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  51/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  52/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  52__________________________________________________________________________________

  Rotacija:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  53/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________53

  Simetrija:

  ABC BCA

  CAB

  f1

  f2f

  f2f

  f

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  54/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  55/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________55

  2) Teorema A3 sa strane 309. udbenika kae:

  Neka su data preslikavanja Tada je

  odnosno, operacija kompozicije je asocijativna.

  3) to znai da postoji neutral.

  4) . Poto se radi o konanom skupu,

  provjerimo za svaki element postojanje inverza:

  5) Kejlijeva tablica nije simetrina u odnosu na glavnu dijagonalu, pa tako operacija nije

  komutativna.

  Zakljuak: (G, ) je grupa.

  Zadatak br.4.

  Ispitati algebarsku strukturu gdje je

  a je operacija obinog mnoenja.

  Prije svega treba uoiti injenicu da je skup , to e povlaiti brojne osobine bitne za

  ispitivanje ove algebarske strukture.

  1)Zatvorenost:

  Neka su proizvoljni. Tada vai

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  56/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  56__________________________________________________________________________________

  Dakle, proizvod dva proizvoljna elementa skupa A mogue je dovesti na pogodan oblik, kakv jedat u pravilu skupa iz postavke zadatka. Treba jo dokazati da

  Kako dokazati ova dva tvrenja? Jednostavno. Posmatrajmo oblik ova dva iz raza. U njima sekoriste operacije sabiranja i mnoenja i to u skupu cijelih brojeva. Kako je od ranije poznato dasu i grupoidi, odnosno skup cijelih brojeva je zatvoren u odnosu na ove dvije

  operacije, to zakljuujemo da e i gornji izrazi biti takoe pripadnici skupa cijelih brojeva, imeje takoe dokazano da pripada skupu A

  Ono to vai za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vai i za svaki, odnosno skup A jezatvoren u odnosu na operaciju obinog mnoenja, te je struktura grupoid.

  2)Asocijativnost:

  Poto je mnoenje asocijativno u skupu , a kako je , slijedi da je mnoenje asocijativno u

  skupu A, odnosno algebarska struktura je polugrupa.

  3) Neutralni element:

  Dakle, algebarska struktura je monoid.

  4)Inverzni element:

  Oigledno pa tako slijedi sledee:

  Neka je

  Ono to vai za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vai za svaki, odnosno svaki element uskupu A ima svoj neutralni element, a to dalje znai da je algebarska struktura grupa.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  57/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________57

  Poto je operacija obinog mnoenja komutativna u skupu racionalnih brojeva, samim tim jekomutativna u skupu A, koji je podskup skupa racionalnih brojeva, pa je Abelova grupa.

  Zadatak br.5.

  Neka je G grupa. elementu prodruimo funkciju:

  Ispitati algebarsku strukturu gdje je kompozicija funkcija.

  1)Zatvorenost:Neka su proizvoljne funkcije Neka su

  proizvoljne .

  Ono to vrijedi za proizvoljne, vrijedi za sve, odnosno skup je zatvoren u odnosu na tj.

  struktura je grupoid.

  2)Asocijativnost:

  Mogue je dokazati asocijativnost mnoenja pozivajui se na teoremu A3 sa strane 309. kao i ujednom od prethodnih zadataka, a mogue je i runo dokazati asocijativnost, to slijedi.

  Neka su proizvoljne. Tada je

  Ono to vai za proizvoljne, vai za sve, odnosno struktura je polugrupa.

  3) Neutralni element:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  58/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  58__________________________________________________________________________________

  S obzirom da

  to znai da je algebarska struktura monoid.

  4)Inverzni element:

  Neka je proizvoljna. Tada

  Dakle, algebarska struktura je grupa.

  (Vjebe br.6)

  A 10. Algebarske strukture sa dvije operacije

  DEFINICIJA: Algebarska struktura gdje je a binarne operacije naziva se

  prsten ako je:

  1) Abelova grupa

  2) je polugrupa

  3) operacija je distributivna u odnosu na operaciju , odnosno

  (

  DEFINICIJA: Ako je komutativna operacija, tada se algebarska struktura naziva

  komutativnni prsten.

  DEFINICIJA: Ako postoji neutralni element u odnosu na tada se algebarska struktura

  naziva prsten sa jedinicom.

  DEFINICIJA: Algebarska struktura naziva se tijelo, ako je Abelova grupa, a

  je grupa i operacija je distributivna u odnosu na , odnosno

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  59/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________59

  DEFINICIJA: Ako je jo Abelova grupa, onda je algebarska struktura polje.

  Zadatak br.1(ispitni):

  Dat je skup

  Dokazati da je polje.

  Prvi dio zadatka:

  Potrebno je dokazati da je algebarska struktura grupa, odnosno Abelova grupa.

  1)Zatvorenost:

  Neka su proizvoljni.

  Kako je skup zatvoren u odnosu na sabiranje

  Ono to vai za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vai za sve.

  2) Asocijativnost:

  Kako je skup sabiranje je asocijativno u skupu . Osim naslijeivanja, ova osobina se

  moe i dokazati, to slijedi.

  Neka su su proizvoljni.

  Ono to vai za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vai za sve.

  3)Neutral:

  je monoid.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  60/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  60__________________________________________________________________________________

  4)Inverz:

  Treba dokazati

  Neka je proizvoljan .

  Ono to vai za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vai za svaki, odnosno, struktura je

  grupa.

  5)Komutativnost:

  Kako je skup komutativnost se naslijeuje.

  je Abelova grupa.

  Drugi dio zadatka:

  Potrebno je ispitati algebarsku strukturu .

  1)Zatvorenost:

  Neka su proizvoljni.

  Poto je skup zatvoren u odnosu na .

  Ono to vai za proizvoljne, vai za sve, odnosno je grupoid.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  61/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________61

  2)Asocijativnost:

  Poto je mnoenje asocijativno u skupu i potoje mnoenje je asocijativno u skupu

  . je polugrupa.

  3)Neutral u odnosu na :

  Treba dokazati da

  Neka je proizvoljan.

  Ono to vrijedi za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vrijedi za svaki.

  4)Inverz u odnosu na :

  Treba dokazati

  Neka je proizvoljan.

  Ono to vai za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vai za svaki.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  62/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  62__________________________________________________________________________________

  Odnosno je grupa.

  5)Komutativnost:

  je Abelova grupa, jer je skup , pa se ova osobina naslijeuje.

  Trei dio zadatka:

  Potrebno je dokazati da je mnoenje distributivno u odnosu na sabiranje.

  Neka su proizvoljni.

  Ono to vai za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vai za sve, odnosno mnoenje jedistributivno u odnosu na sabiranje (ova osobina se svakako mogla naslijediti iz skupa realnih

  brojeva).

  Kako je dokazano da je:

  1) Abelova grupa,

  2) Abelova grupa,

  3) mnoenje je distributivno u odnosu na sabiranje,

  Zakljuujemo da je algebarska struktura polje.

  Zadatak br.2(za vjebu):

  Neka su binarne operacije definisane sa

  Dokazati da je ( ) polje.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  63/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________63

  B 1. Skup realnih brojeva

  DOKAZ: Reductio ad apsurdum-svoenje na apsurd-

  Pretpostavimo suprotno.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  64/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  64__________________________________________________________________________________

  -skup racionalnih brojeva.

  OSOBINE SKUPA :

  [1]

  (1) je Abelova grupa

  (2) ( je Abelova grupa

  (3) Mnoenje je distributivno u odnosu na sabiranje.

  je polje.

  [2] je otalno ureen skup (svaka dva elementa su uporediva).

  [3] Aksioma potpunosti (neprekidnosti)

  Apsolutna vrijednost u se definie kao

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  65/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________65

  Zadatak br.1:

  Pokazati da vrijedi jednakost

  1) Ako je

  2) Ako je .

  Zadatak br.2:

  Zapisati bez upotrebe znaka apsolutne vrijednosti funkcijuf(x), ako je

  a)

  b)

  c)

  a)

  b)

  c)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  66/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  67/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________67

  Zadatak br.4(za vjebu):

  Dokazati da vrijedi:

  a)

  b)

  B 2. Princip matematike indukcije

  TEOREMA:

  a) Inicijalni korak

  b) Indukcioni korak

  Zadatak br.1:

  Dokazati da vai

  a)

  b) Pretpostavimo da je tano tvrenje T(k). To znai da je

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  68/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  68__________________________________________________________________________________

  Dokaimo da tvrenje vai za T(k+1):

  Prema principu matematike indukcije tvrenje je tano .

  Zadatak br.2:

  Dokazati da je

  a)

  b)

  c)

  d)

  ...

  c)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  69/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________69

  Pretpostavimo

  Zadatak br.3:

  Dokazati da je broj

  djeljiv sa 64.

  a) n=1

  b) Pretpostavimo da je

  tj.

  djeljivo sa 64

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  70/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  71/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________71

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  72/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  72__________________________________________________________________________________

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  73/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  74/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  74__________________________________________________________________________________

  Konano rjeenje sistema

  Konano rjeenje zadatka

  II nain:uopteno

  Zadatak br.2:

  a)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  75/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  76/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  76__________________________________________________________________________________

  Zadatak br.4:

  Rijeiti jednainu

  a)

  b)

  a)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  77/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________77

  Zadatak br.5:

  Odrediti

  Transformiimo u trigonometrijski oblik:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  78/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  78__________________________________________________________________________________

  Transformiimo sada u trigonometrijski oblik:

  b)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  79/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________79

  C. Kombinatorika

  DEFINICIJA:Neka je X konaan skup. Svako bijektivno preslikavanje naziva sepermutacija skupa X. Kako je bijektivno akko je injektivno, to je permutacija skupa X

  svako injektivno preslikavanje .

  Vai

  DEFINICIJA: Neka je .Svako injektivno preslikavanje naziva se

  varijacija k-te klase skpa X od n elemenata. Varijacija se moe definisati i kao ureena k-torka

  razliitih elemenata skupa X.

  Vai

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  80/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  80__________________________________________________________________________________

  DEFINICIJA: Neka je . Svaki njegov k-tolani podskup naziva se

  kombinacija k-te klase skupa X od n elemenata.

  Vai

  DEFINICIJA: Svako preslilkavanje naziva se varijacija sa

  ponavljanjem k-te klase skupa X od n elemenata.

  Vai

  Zadatak br.1:

  Na ahovskom tgurniru svaki igra je odigrao po jednu partiju sa svakim igraem. Odigrano jeukupno 55 partija. Koliko je ahista uestvovalo na turniru?

  Neka je broj ahista. Partiju odreuje skup od 2 igraa:

  Drugo rjeenje otpada, jer je logino da broj igraa ne moe biti negativan(tanije, ),

  odnosno na turniru je igralo 11 igraa.

  Zadatak se mogao rijeiti na drugi nain.

  Neka je broj ahista. Posmatrajmo jednog fiksnog ahistu.On e odigrati partija

  sa ostalim igraima (kada se ima u vidu uslov zadatka da su igrai igrali po jednu partiju

  meusobno). Sledei igrae odigrati isti broj partija, ali ne raunajui partiju odigranu saprethodnim ahistom, on e odigrati partija. Istom logikom, svaki naredni igra e

  odigrati po jednu partiju manje, sve do pretposlednjeg igraa, koji e odigrati jednu partiju saposlednjim igraem.To znai da e ukupan broj odigranih partija biti

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  81/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________81

  Zadatak br.2:

  Od 30 studenata sa prve godine, 25 sa druge, 20 sa tree i 15 sa etvrte godine studijatrebaformirati delegaciju u kojoj e biti 5 studenata sa prve, 4 sa druge, 3 sa tree i 2 sa etvrtegodine studija. Na koliko se nana moe formirati delegacija?

  Broj kombinacija na koji se moe izabrati 5 studenata prve godine od njih 30 je:

  Analogno tome, broj kombinacija na koji se moe izabrati 4 studenta druge godine od njih 25 je:

  Broj kombinacija na koji se moe izabrati 3 studenata tree godine od njih 20 je:

  Broj kombinacija na koji se moe izabrati 2 studenata etvrte godine od njih 15 je:

  Kako su izbori studenata po godinama nezavisni (tj. izbor studenata jedne godine ne utie naizbor studenata druge godine), vai pravilo proizvoda, te e ukupan broj naina na koji se moguizabrati kombinacije:

  Zadatak br.3:

  Na koliko se naina moe razmjestiti8 topova na ahovsku tablu tako da ne postoji par topovakoji se meusobno napadaju?

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  82/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  83/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________83

  itd.

  Dakle, vidimo da imamo trinaest elemenata (deset zvjezdica i tri uspravne crte). Treba primjetiti

  da se ovdje radi o bijektivnom preslikavanju, odnosno kombinaciji 10 klase od 13 elementa.

  Zadatak br.5:

  Koliko ima 5cifrenih brojeva u ijem zapisu ne uestvuje nula i nijedna cifra se ne ponavlja?

  (Vjebe br.8.)

  C.5. Binomna formula (Njutnova binomna formula)

  DEFINICIJA: Binomnim koeficijentom, u oznaci

  nazivamo broj

  TEOREMA:Za binomni koficijent vai:

  a) Svojstvo simetrinosti

  b) Pravilo sabiranja binomnih koeficijenata

  Primjer br.1:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  84/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  85/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________85

  C.7. Princip ukljuenja- iskljuenja

  To je zapravo princip prebrojav anja konanih skupova. Predstavlja uoptenje principa zbira.

  Ako su konani i disjunktni, odnosno

  tada je

  .

  Ako su konani i

  tada je

  TEOREMA: Ako su konani podskupovi skupa S tada

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  86/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  86__________________________________________________________________________________

  POSLJEDICA: Prebrojavamo

  Zadatak br.1(ispitni):

  Koliko ima prirodnih brojeva koji dijele bar jedan od brojeva

  Ideja:

  Kakvog oblika moraju biti svi djelioci brojeva

  Istovremeno vai i

  Sada primjenjujemo teoremu-princip ukljuenja/iskljuenja:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  87/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  88/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  88__________________________________________________________________________________

  Dakle radi se o k-tolanom podskupu skupa S od n elemenata, te je broj mogunosti danapravimo skup Y

  Ostalo je n-kelemenata. Biramo jedan lan n-klanog podskupa, to se moe izabrati na

  Konaan broj rjeenja je:

  Konano rjeenje je

  Zadatak br.3(za vjebu):

  Na koliko naina moemo rasporediti n jednakih kuglica u m razliitih kutija tako da tano dvijeostanu prazne?

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  89/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  90/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  90__________________________________________________________________________________

  Zadatak br.2.(za vjebu)

  Napisati polinom

  po stepenima (x+1) po principu identiteta.

  Zadatak br.3.

  Pokazati da je polinom

  pozitivan .

  Ukoliko grupiemo polinom drugaije (na to imamo pravo jer je mnoenje komutativno u poljurealnih brojeva) na sledei nain:

  moemo posmatrati odgovarajue kvadratne jednaine:

  Znajui Vietove formule:

  vidimo da je

  pa su odgovarajue nefaktorisane kvadratne jednaine:

  Uvrstimo li dobijene izraze u gornji polinom, dobijamo:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  91/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________91

  Poto je

  Dijeljenje polinoma

  Zadatak br.1.

  Neka je

  Pokazati da jeP(x) djeljiv sa Q(x)i odrediti kolinik.

  Ako jeP(x) djeljiv sa Q(x) onda je

  Poto je

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  92/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  93/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________93

  Odrediti kolinik i ostatak koji se dobije dijeljenjem polinoma

  i binomax-5, a zatim odreditiP(5).

  Rjeenje Hornerovim postupkom

  5 2 -6 -17 0 1 -4

  2 4 3 15 76 376

  Zadatak br.4.

  Dokazati da je polinom

  djeljiv sa

  a da pri tom ne vrimo nikakvo dijeljenje.

  TEOREMA (teorema viestrukih nula): Broj je nula reda polinoma

  stepena npri emu je n>0 akko

  =0

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  94/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  94__________________________________________________________________________________

  Zadatak br.5.

  Odredite cijele nule polinoma

  TEOREMA (cjelobrojne nule): Ako polinom

  ima cjelobrojnih nula, onda su one faktori slobodnog lana .

  1 je nula polinoma ako jef(1)=0

  1 nije nula polinoma f(x).

  -1 je nula polinoma ako jef(-1)=0

  -1 nije nula polinoma f(x).

  Za 2

  2 1 2 -4 -5 -6

  1 4 4 3 0

  2 jeste nula polinomaf(x).

  -6 i 6 nisu kandidati za cjelobrojne nule.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  95/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________95

  Za -2

  -2 1 4 4 3

  1 2 0 3

  -2 nije nula polinoma f(x).

  Za 3

  3 1 4 4 3

  1 7 25 78

  3 nije nula polinoma f(x).

  Za -3

  -3 1 4 4 3

  1 1 1 0

  - 3 jeste nula polinoma f(x).

  Zadatak br.6.(Euklidov algoritam)

  Odrediti polinomf(x) takav da dijeli polinome

  koristei Euklidov algoritam.

  Sjetimo se algoritma za pronalaenje najveeg zajednikog djelioca:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  96/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  96__________________________________________________________________________________

  (

  je najvei zajedniki djelilac zaP(x) i Q(x).

  Zadatak br.7.

  Zbir dva djeenja jednaine

  jednak je 1. Dokazati da je tada

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  97/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________97

  Iz (1) slijedi:

  (Vjebe br.9.)

  Vektoriski prostori i linearni operatori

  DEFINICIJA: Neka je V neprazan skup i neka je u V definisana operacija sabiranja

  takva da je (V,+) Abelova grupa. Tada vai:

  S1) + je unutranja operacija u skupu V, tj.

  S2) Sabiranje je asocijativno, tj.

  S3) Neutralni element

  S4) Svaki element ima inverz u odnosu na sabiranje

  S5) Sabiranje je komutativno

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  98/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  98__________________________________________________________________________________

  Elementi ovakvog skupa nazivaju se vektori.

  Neka je neko polje . elemente polja nazivamo skalari.

  Definiimo operaciju mnoenje vektora skalarom:

  Za skup kaemo da je vektorski prostor ili linearan prostor nad poljem ako

  definisane operacije (1) i (2) zadovoljavaju svojstva S1) do S5) , kao i svojstva:

  M6)

  M7)

  M8)

  M9)

  M10)

  Za vektorski prostor nad poljem kaemo da je realan vektorski prostor, a za vektorski prostor

  nad poljem kaemo da je kompleksni vektorski prostor.

  Primjer br. 1.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  99/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________99

  Primjer br. 2.

  Primjer br. 3.(VAAN!!!)

  Neka je skup svih preslikavanja nepraznog skupa S u dato polje .

  je vektorski prostor.

  S1)Zatvorenost

  Neka su proizvoljni.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  100/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  100__________________________________________________________________________________

  Ono to vrijedi za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vrijedi za sve.

  S2)Asocijativnost

  Neka su proizvoljni.

  Ono to vrijedi za proizvoljne, vai za sve.

  S3)Neutral

  Ono to vrijedi za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vrijedi za svaki.

  S4)Inverz

  Neka je

  proizvoljan.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  101/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  102/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  102__________________________________________________________________________________

  Ono to vrijedi za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vrijedi za sve.

  M8)

  Neka su i proizvoljni. Treba dokazati

  Ono to vrijedi za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vrijedi za sve.

  M9)

  Neka su i proizvoljni. Treba dokazati

  Ono to vrijedi za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vrijedi za sve.

  M10)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  103/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________103

  Neka su i .

  Ono to vrijedi za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vrijedi za sve.

  ZAKLJUAK: Algebarska struktura je vektorski prostor.

  Zadatak br.1.

  U vektorskom prostoru V postoji samo jedan nula vektor. Dokazati.

  Reductio ad apsurdum:

  Pretpostavimo suprotno.

  Tvrenje pretpostavke nije dobro.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  104/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  104__________________________________________________________________________________

  Zadatakbr. 2:(za vjebu)

  Svaki vektor ima jedinstven suprotan vektor u odnosu na operaciju sabiranja.

  Zadatak br. 3.

  Neka je V skup svih tablica brojeva iz polja sa tri vrste i jednom kolonom:

  Dokazati da je vektorski prostor.

  S1)Zatvorenost

  Neka su

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  105/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  106/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  106__________________________________________________________________________________

  Slino se dokazuje i za lijevi neutral.

  Ono to vai za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vai za svaki, tj.

  S4)Inverz

  Neka je

  proizvoljan.

  Ono to vrijedi za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vrijedi za svaki, odnosno:

  S5)Komutativnost

  Neka su

  proizvoljni.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  107/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________107

  Ono to vrijedi za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vrijedi za sve, odnosno:

  Svojstva M6) do M10) dokazati samostalno.

  Vektorski potprostori

  DEFINICIJA: Neka je vektorski prostor i neka je . Ako je U vektorski

  prostor nad poljem u odnosu na operacije naslijeene iz prostora V, tada kaemo da je U

  vektorski potprostor prostora V.

  TEOREMA: Ako je gdje je V vektorski prostor, tada je U potprostor od v akko:

  1)

  tj. U je zatvoren u odnosu na sabiranje.

  2) U je zatvoren u odnosu na mnoenje skalarom

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  108/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  108__________________________________________________________________________________

  1) i 2) 3)

  3)

  NAPOMENA: Svaki potprostor mora ispunjavati S3) tj. svaki potprostor mora sadrati nulavektor.

  Zadatak br. 1.

  Da li

  a) skup

  b)

  ini potprostor od .

  Oigledno i

  1) Neka su proizvoljni.

  2) Neka je proizvoljan i proizvoljan.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  109/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________109

  U je potprostor od .

  Zadatak br. 2.

  da li je L1

  potprostor od

  nije potprostor prostora .

  Zadatak br. 3(ispitini).

  Neka je skup U skup svih rjeenja jednaine

  Ispitati da li je skup U vektorski prostor.

  I)

  II)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  110/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  110__________________________________________________________________________________

  ...

  (Vjebe br. 10.)

  Zadatak br. 4.

  Neka su V1 i V2 potprostori vektorskog prostora v. Njihov presjek je takoe potprostor prostoraV. Dokazati.

  Neka su proizvoljni.

  su potprostori

  Po teoremi 1.2. je potprostor.

  TEOREMA:Presjek proizvoljnog broja potprostora je takoe potprostor od V .

  Zadatak br.5.

  Neka su potprostori vektorskog prostora V. Njihova unija u optem sluaju nije

  potprostor.

  Kontraprimjer:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  111/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________111

  nije potprostor.

  Ne vai zatvorenost.

  nije potprostor.

  DEFINICIJA:Linearni omota (lineal) vektora je skup svih vektora oblika

  Dakle, skup svih linearnih kombinacija od vektora sa skalarima .

  Lineal se najee oznaava sledeim oznakama

  TEOREMA: Ako su proizvoljni vektori iz vektorskog prostora V, tada je

  vektorski potprostor od V.

  Primjer br. 1.

  Ako je S={(1,1),(2,2)}

  Ovo je prava koja prolazi kroz koordinatni poetak i u odnosu na pozitivni dio x-ose nagnta je pod uglomod +450.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  112/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  112__________________________________________________________________________________

  Primjer br. 2.

  Ukoliko posmatramo

  Dokaz:

  (I)

  (II)

  Primjer br. 3.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  113/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________113

  Primjer br. 4.

  Linearna zavisnost i nezavisnost vektora

  DEFINICIJA: Kaemo da su vektori linearno zavisni ako postoje skalari

  takvi da je i .

  Kaemo da su vektori linearno nezavisni ako su i vai

  Zadatak br. 1.

  Ispitati da li su vektori (1,2,0), (0,1,1) i (2,0,1) u linearno nezavisni.

  Vektori su linearno zavisni.

  Zadatak br.2.(za vjebu)

  Ispitati da li su matrice

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  114/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  114__________________________________________________________________________________

  linearno nezavisne.

  Zadatak br. 3.

  Da li su u vektorskom prostoru linearno nezavisni vektori:

  a)

  b)

  c)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  115/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  116/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  116__________________________________________________________________________________

  tj. vektori su linearno nezavisni za , a za su linearno zavisni.

  Zadatak br. 5.(VAAN!!!)

  Pokazati da su vektori linearno zavisni nad poljem , ali

  su linearno nezavisni nad poljem .

  nad su linearno nezavisni..

  Nad poljem

  (10)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  117/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________117

  Neka je proizvoljno.

  Ono to vai za proizvoljan, vai za svaki.

  Dakle, to znai da su v i w nad poljem linearno zavisni.

  Zadatak br. 6.

  U vektorskom prostoru odrediti jedan maksimalan linearno nezavisan podniz niza vektora:

  5 i 0 ne moe; 4 moe (baza); 1 ne moe- morao bi postojati koeficijent tako da su ostali vektori

  proporcionalni jednom vektoru.

  2,3,4 su mogue situacije.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  118/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  118__________________________________________________________________________________

  ZAKLJUAK: je nezavisno promjenljiva a su zavisno promjenljive.

  Vektori uz koje stoje zavisno promjenljive ovog sistema (to su b,c,d,e) ine jedan maksimalnilinearno nezavisan podniz datog niza.

  (I) Treba provjeriti da su vektori (b,c,d,e) linearno nezavisni. (samosatalno)

  (II) Pokazati da je niz (a,b,c,d,e) linearno zavisan.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  119/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________119

  (Vjebe br.11.)

  Baza i demenzija vektorskog prostora

  DEFINICIJA:Kaemo da skup Sgenerie vektorski prostorVako je

  DEFINICIJA: Za ureen skup koji je linearno nezavisan i koji generie prostor V

  kaemo da je baza vektorskog prostora V.

  Zadatak br. 1.

  za vektorski prostor .

  Neka su proizvoljni.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  120/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  121/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________121

  Odredimo iz niza od est vektora maksimalni linearno nezavisni podniz koji

  sadri vektore .

  Neka su proizvoljni.

  Dakle su nezavisne promjenljive, a su zavisno promjenljive.

  Vektori uz koje stoji zavisno promjenljiva ine jedan maksimalni linearno nezavisni podniz

  datog niza.

  Iz ovoga se izvodi zakljuak da je jedna baza vektorskog prostora .

  Zadatak br.3.

  U vektorskom prostoru dat je potprostorS ija je prva koordinata 0 i potprostorTrazapet na

  vektorima . Odrediti potprostor .

  je potprostor

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  122/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  122__________________________________________________________________________________

  Ono to vai za proizvoljan, vai za svaki.

  Zadatak br.4.

  Neka su Ui Vpotprostori, koji zajedno ine vektorski prostor .

  Odrediti baze i dimenzije potprostora

  (10)Baza i dimenzija potprostora U.

  Ono to vai za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vai za svaki.

  Dokazati da su vektori linearno nezavisni.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  123/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________123

  (20) Baza i dimenzija potprostora V.

  V je potprostor

  (30) Baza i dimenzija (sigurno je potprostor, zbog teoreme sa prolih vjebi)

  je potprostor

  TEOREMA: Za potprostore Ui Vvai

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  124/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  124__________________________________________________________________________________

  (40)Baza i dimenzija potprostora .

  Zadatak br.5.

  Neka su Si Tpotprostori vektorskog prostora generisani vektorima

  Odrediti bazu potprostora .

  (10)Baza potprostora

  je generisan vektorima a,b,c,d,ei njegova baza je najvei linearno nezavisan podnih datog

  niza.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  125/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________125

  je nezavisna promjenljiva .

  su zavisno promjenljive

  je maksimalan linearno nezavisan podniz. tj. baza vektorskog potprostora .

  (20)Baza potprostora

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  126/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  126__________________________________________________________________________________

  1)

  2)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  127/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________127

  3)

  (Vjebe br. 12)

  Matrice

  DEFINICIJA: Pravougaona tablica iz polja

  ta kolona

  naziva se matrica nad poljem .

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  128/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  128__________________________________________________________________________________

  Element koji se nalazi u presjeku i- te vrste ij-te kolone kaemo da se nalazi na poziciji (i,j).

  Zadatak br.1.

  Neka je

  Ispitati da li postoji matrica X takva da vai

  gdje je E jedinina matrica reda 2 (E2).

  Da li je tada

  ?

  Postoji li Y takva da je

  ?

  DEFINICIJA:Mnoenje matrica: Ako je

  a

  Proizvod dvije matrice je definisan ako je broj kolona prve jednak broju vrsta druge matrice.

  Tada je

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  129/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________129

  Provjera za npr (a=1, b=1)

  Zadatak br.2.(VRLO VAAN!!!)

  Neka je skup svih matrica oblika

  Ispitati algebarsku struturu .

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  130/168

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  131/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________131

  Ono to vai za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vai za sve.

  40)Inverz

  Neka je proizvoljan.

  Ono to vrijedi za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vrijedi za sve.

  50)Komutativnost

  Neka su proizvoljni.

  Ono to vai za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vai za sve.

  je Abelova grupa.

  Zadatak br. 3.

  Ako za kvadratnu matricu A vai

  gdje su skalari, tada je matrica A invertibilna i vai

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  132/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  132__________________________________________________________________________________

  Dokazati.

  Zadatak br.4.

  Neka su dati skupovi matrica

  i neka su data preslikavanja

  Dokazati da su fi gbijekcije i ispitati da li vai

  DEFINICIJA: Funkcija je 1-1 ako

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  133/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________133

  Neka su

  Ono to vai za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vai za sve.

  DEFINICIJA:

  Neka je proizvoljan

  Ono to vai za proizvoljan, bez ogranienja optosti, vai za sve.

  Ostatak za vjebu...

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  134/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  134__________________________________________________________________________________

  Zadatak br.5.

  Ako su

  zadate, odrediti n-ti stepen

  gdje je E jedinina matrica.

  dokazati matematikom indukcijom

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  135/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________135

  Zadatak br. 6.

  Ako za kvadratnu matricu A vai

  pri emu su zadani skalari, tada vai

  Dokazati.

  (Vjebe br. 13.)

  Linearni operatori

  DEFINICIJA: Neka su Ui Vvektorski prostori nad poljem . Preslikavanje

  naziva se linearni operator ili linearno preslikavanje ili linearna transformacija ako su ispunjeni

  uslovi

  1) aditivnost

  2) homogenost

  DEFINICIJA: Preslikavanje

  je linearan operator akko je slika jednaka

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  136/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  136__________________________________________________________________________________

  Zadatak br.1.

  Da li je

  definisan sa

  linearan operator?

  Neka su i proizvoljni.

  Ono to vai za proizvoljne, bez ogranienja optosti, vai za sve.

  Zadatak br.2.

  Neka je baza prostora X i neka su dati vektori

  Odrediti linearni operator

  tako da

  je baza vektorskog prostora X

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  137/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________137

  Traeni linearni operator je

  Zadatak br. 3.

  Neka je dat linearni operator

  Odrediti dimenziju jezgra linearnog operatora i slike linearnog operatora.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  138/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  138__________________________________________________________________________________

  LEMA 1.1: Ako je

  linearni operator i ako vektori generiu prostorUtada njihove slike

  generiu

  i ine bazu.

  Gausov metod eliminacije

  Zadatak br. 1.

  Rijeiti sistem jednaina

  Ovim je zavren direktan hod Gausove metode eliminacije. Poinjemo obrnuti hod Gausovemetode eliminacije:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  139/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________139

  Konano rjeenje

  Zadatak br. 2.

  Rijeiti sistem jednaina

  Neka je proizvoljno.

  Zadatak br. 3.

  Rijeiti sistem Gausovim metodom eliminacije:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  140/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  140__________________________________________________________________________________

  Kako trea jednaina sistema nema rjeenja, to sistem nije saglasan.

  Kramerovo pravilo

  Zadatak br. 1.

  Rijeiti sistem Kramerovim pravilom

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  141/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________141

  Konano rjeenje sistema je

  Determinante

  Zadatak br.1.

  Izraunati vrijednost determinante

  a) b)

  a)

  b)

  Zadatak br.2.

  Rijeiti jednainu

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  142/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  142__________________________________________________________________________________

  Problem smo sveli na rjeavanje kvadratne jednaine, ija su rjeenja:

  Zadatak br. 2. (za vjebu)

  Rijeiti jednainu

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  143/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________143

  Zadatak br. 3.

  Izraunati vrijednost determinante:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  144/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  144__________________________________________________________________________________

  Zadatak br.4.

  Izraunati determinantu

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  145/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________145

  Zadatak br.5.(tipski)

  Izraunati determinantu

  Ovdje se moe primjetiti pravilnost koja ukazuje na Fibonaijeve brojeve, odnosno rekurzivne(rekurentne) formule:

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  146/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  146__________________________________________________________________________________

  Dobili smo, dakle, rekurzivnu formulu:

  Rekurzivne brojeve mogue je pronai rjeavanjem odgovarajue kvadratne jednaine:

  Tada je

  n=1

  n=2

  Iz (1) i (2)

  Zadatak br.6.

  Izraunati determinantu

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  147/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________147

  Potrebno je prepoznati da je determinanta reda n, a zatim pomnoiti zadnju vrstu sa (-1) ipribrojiti ostalim vrstama. Nakon toga se vrlo jednostavno dobija rezultat.

  Rezultat:

  (Vjebe br. 14.)

  Zadatak br 7.

  Ako su date matrice

  odrediti

  Odredimo prvo

  Matematikom indukcijom moe se dokazati da je

  Prvo treba odrediti .

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  148/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  148__________________________________________________________________________________

  Provjera

  Zadatak br.8.

  Rijeiti

  ako su

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  149/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________149

  Matrini prikaz linearnog operatora

  DEFINICIJA: Ako je linearni operator i ako su

  baze prostora Ui Vtada operatorA u odnosu na baze

  odgovara matrici reda

  Koeficijenti (koordinate) u razvoju ???A(uj) odnosu na bazu .

  Zadatak br. 1.

  Neka je prostor polinoma nad stepena ne veeg od 3 i neka je operator

  deriviranja. Odrediti matricuD u bazi .

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  150/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  150__________________________________________________________________________________

  Zadatak br. 2.

  Neka je linearni operator zadat sa . Odrediti matricuoperatora .

  (10)

  (20)

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  151/168

  VJEBE LINEARNA ALGEBRA

  _____________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________151

  Zadatak br. 3.

  Neka sus i tlinearni operatori koji slikaju na nain

  i neka je . Odrediti

  Rang matrice

  DEFINICIJA:Rang matrice A je najvei red nesingularnih (regularnih; ) kvadratnih

  podmatrica matrice .

  DEFINICIJA:Rang matrice A je najvei red minora matrice A koji su razliiti od nule.

  Zadatak br. 1.

  Odrediti rang matrice A pomou metoda Gausove eliminacije.

 • 7/28/2019 VJEZBE LINEARNA

  152/168

  LINEARNA ALGEBRA VJEBE

  ______________________________________________________________________________

  152__________________________________________________________________________________

  Dobijena stepenasta forma ima tri pivota 2,-6,2 koji se nalaze na pozicijama 11,23,34

  KARAKTERIZACIJA: Rang matrice je broj njenih linearno nezavisnih vrsta(kolona).

  Zadatak br. 2.

  Odrediti rang i bazne kolone i ostale kolone izraziti preko baznih.

  Bazne kolone

  Redukovana stepe