25
Linearna algebra 1 Vjeˇ zbe 3 Baza i dimenzija vektorskog prostora Linearna algebra 1 Vjeˇ zbe 3 12.3.2012. Vjeˇ zbe 3 Linearna algebra 1

linearna vjezbe

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nesto za downloada, da ja mogu donlaod

Citation preview

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Linearna algebra 1

  Vjezbe 3

  12.3.2012.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Definicija 1.

  Neka je V vektorski prostor nad poljem F . Izraz oblika

  1a1 + 2a2 + . . .+ kak =k

  i=1

  iai

  pri cemu je 1, . . . , k F , a1, . . . , ak V naziva se linearnakombinacija vektora a1, . . . , ak s koeficijentima 1, . . . , k .

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Definicija 2.

  Neka je V vektorski prostor nad poljem F i S = {a1, . . . , ak}konacan skup vektora iz V . Kazemo da je S linearnonezavisan ako vrijedi

  1a1 + 2a2 + . . .+ kak = 0 1 = . . . = k = 0

  U suprotnom kazemo da je S linearno zavisan.

  Primjedba 1.

  Skup S = {a1, . . . , ak} je linearno zavisan ako postoje1, . . . , k F takvi da je j 6= 0 bar za jedan

  j {1, 2, . . . , k} ik

  i=1

  iai = 0.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Primjedba 2.

  Svaki skup koji sadrzi nulvektor je zavisan.

  Primjedba 3.

  Svaki neprazan podskup nezavisnog skupa je nezavisan.Svaki nadskup zavisnog skupa je zavisan.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Propozicija 1.

  Skup S = {a1, a2, . . . , ak} u vektorskom prostoru V je linearnozavisan ako i samo ako postoji j {1, 2, . . . , k} takav da je ajlinearna kombinacija preostalih elemenata skupa S .

  Primjer 1.

  Skup

  {a1 = (1, 2, 1, 1), a2 = (1,2, 0,1), a3 = (1, 6, 2, 3)}

  u prostoru R4 je linearno zavisan jer je a3 = 2a1 a2.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Definicija 3.

  Neka je V vektorski prostor nad poljem F i S V , S 6= .Linearna ljuska skupa S oznacava se simbolom [S ] i definirakao

  [S ] = {k

  i=1

  iai , i F , ai S}.

  Primjer 2.

  a1 = (1, 7, 0), a2 = (1, 2, 0) R3;

  [{a1, a2}] = {(x , y , 0) : x , y R}

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Definicija 4.

  Neka je V vektorski prostor i S V . Kaze se da je S sustavizvodnica (ili da S generira V ) ako vrijedi [S ] = V .

  Primjer 3.

  S =

  {(

  1 00 0

  ),

  (0 10 0

  ),

  (0 01 0

  ),

  (1 21 0

  ),

  (0 00 1

  )}

  S je sustav izvodnica za M22.

  Ako izostavimo

  (0 00 1

  ), S vise nije sustav izvodnica.

  Medutim, S bez

  (1 21 0

  )je novi, manji sustav izvodnica.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Propozicija 2.

  Neka je S sustav izvodnica za vektorski prostor V te neka u Spostoji x koji se moze prikazati kao linearna kombinacijaelemenata u S . Tada je i S \ x sustav izvodnica za V .

  Definicija 5.

  Konacan skup B = {b1, b2, . . . , bn} u vektorskom prostoru Vse naziva baza za V ako je B linearno nezavisan sustavizvodnica za V .

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Teorem 1.

  Neka je V vektorski prostor te neka je B = {b1, b2, . . . , bn}baza za V . Tada za svaki v V postoje jedinstveni skalari1, . . . , n F takvi da je

  v =n

  i=1

  ibi .

  Primjedba 4.

  Vektorski prostor moze imati mnogo razlicitih baza.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Primjer 4.

  a) V = Rn;B = {e1 = (1, 0, . . . , 0), e2 = (0, 1, 0, . . . , 0), . . . , en =(0, 0, . . . , 0, 1)}

  b) V =Mmn;B = {Eij : i {1, 2, . . . ,m}, j {1, 2, . . . , n}}, Eij = [ekl ]

  ekl =

  {1, k=i,l=j;0, inace.

  c) V = Pn, skup svih polinoma stupnja manjeg ili jednakog n;B = {1, t, t2, . . . , tn}

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Definicija 6.

  Kaze se da je vektorski prostor V konacnodimenzionalan ilikonacnogeneriran ako postoji neki konacan sustav izvodnica zaV .

  Teorem 2.

  Svaki konacnodimenzionalni vektorski prostor V 6= {0} imabazu.

  Teorem 3.

  Neka je V 6= {0} konacnodimenzionalan vektorski prostor. Svebaze prostora V su jednakobrojne.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Definicija 7.

  Neka je V 6= {0} konacnodimenzionalan vektorski prostor.Dimenzija prostora V definira se kao broj elemenata bilo kojenjegove baze.

  Primjer 5.

  a) dim{0} = 0b) dimRn =dimCn = nc) dimMmn = mnd) dimPn = n + 1

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Propozicija 3.

  Neka je A = {a1, a2, . . . , ak} linearno nezavisan skup ukonacnodimenzionalnom prostoru V . Tada se A mozenadopuniti do baze.

  Korolar 1.

  Neka je V vektorski prostor te neka je dimV

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora Zadatak 1.

  Je li skupS = {(1, i , 1 + i), (i , 0, i), (1, 1, 1)}

  baza prostora C3?

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Zadatak 2.

  Dokazi da su skupovi simetricnih i antisimetricnih matrica izM22 vektorski potprostori od M22. Nadi im bazu i dimenziju.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Zadatak 3.

  Neka je

  W = {(x1, x2, . . . , x10) R10 :10i=1

  xi = 0}.

  Dokazi da je W potprostor od R10, nadi mu bazu, dimenziju tenadi koordinate vektora (1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5) u tojbazi.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Domaca zadaca

  Zadatak 4.

  Dokazi da je

  W = {(x1, x2, x3, x4) R4 : 2x1 x2 + x3 x4 = 0}

  potprostor od R4. Nadi mu bazu i dimenziju.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Zadatak 5.

  a) Dokazi da je skup svih polinoma P (uz standardneoperacije zbrajanja funkcija i mnozenja funkcija skalarom)vektorski prostor, a skup Pn svih polinoma stupnja manjegili jednakog n njegov vektorski potprostor, n N.

  b) Za n = 3 dokazi da je skup

  {t t2, t3, 1 + 5t + t3, (1 + t)3}

  baza za P3 i rastavi polinom p(t) = t3 4t2 + 8t 3 utoj bazi.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Zadatak 6.

  a) Nadopunite skup A do baze prostora R4.

  A = {(1, 2,1,2), (2, 3, 0,1)}

  b) Nadopunite skup A do baze prostora M22.

  A = {(

  1 12 1

  ),

  (1 12 2

  )}

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Domaca zadaca

  Zadatak 7.

  Vektore x = (1, 0,1, 0) i y = (2, 0, 1, 1) nadopunite do baze uR4.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Zadatak 8.

  Neka su u vektorskom prostoru V dani konacni skupoviA = {a1, . . . , ar} i B = {b1, . . . , bs}. Dokazite da je [A] = [B]ako i samo ako vrijedi

  ai [B],i {1, 2, . . . , r}

  ibj [A], j {1, 2, . . . , s}.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Zadatak 9.

  U prostoru R3 dani su vektori

  a1 = (1, 3, 1), a2 = (1, 2, 1),

  b1 = (1, 0,1), b2 = (1,1,1).

  Pokazite da vrijedi

  [{a1, a2}] = [{b1, b2}].

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora Zadatak 10.

  Pokazite da je skup

  S = {(1, 1, 1), (2, 1, 3), (3, 1, 7), (6, 2, 13)}

  sustav izvodnica za R3 pa ga reducirajte do baze prostora R3.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Zadatak 11.

  Dokazite da je svaki skup matrica koji sadrzi nul-matriculinearno zavisan.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

 • Linearnaalgebra 1

  Vjezbe 3

  Baza idimenzijavektorskogprostora

  Zadatak 12.

  Neka je {a1, . . . , an} baza u vektorskom prostoru V i

  b =n

  i=1

  biai neki vektor iz V . Dokazite da je

  {a1, . . . , ai1, b, ai+1, . . . , an} baza u V ako i samo ako jebi 6= 0.

  Vjezbe 3 Linearna algebra 1

  Baza i dimenzija vektorskog prostora