62
Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine .................................................................................................... .............. ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51 MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU VJEŽBE IZ SOCIJALNE MEDICINE Doc. Dr sci med Amira Kurspahić Mujčić Student: ___________________________ Studij ______________________________ 1

Vjezbe Socijalna Medicina

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

VJEŽBE IZ SOCIJALNE MEDICINE

Doc. Dr sci med Amira Kurspahić Mujčić

Student: ___________________________

Studij ______________________________

VIII semestar Fakulteta zdravstvenih studija – vanredni studijAkademska 2011/2012

1

Page 2: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

VJEŽBA 1 – POLOŽAJ KORISNIKA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE -

2

Page 3: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

UPITNIK ZA KORISNIKA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE O ADEKVATNOSTI I ZADOVOLJSTVU PRUŽENIM ZDRAVSTVENIM

USLUGAMA LJEKARA

Zdravstvena ustanova _______________________________________________________(naziv i adresa zdravstvene ustanove )

I OPĆI PODACI O PACIJENTU

1. Ime i prezime pacijenta_______________________Adresa stanovanja_________________

2.. Godina rođenja: __________________ Spol: M Ž3. Školska sprema: a) niža sprema

b) srednja spremac) viša spremad) visoka sprema

4. Broj članova porodice: ______________

5. Kako ocjenjujete svoje zdravlje?a) odličnob) dobroc) loše

6. Kako ocjenjujete vašu tjelesnu težinu?a) niža b) normalna c) povećana d) znatno povećana

7. Da li kontrolirate svoje zdravlje? DA NE

8. Ako je odgovor DA, na koji način?a) redovna posjeta ljekarub) povremena posjeta ljekaru

9. Navedite razlog /e današnje posjete ljekaru_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________II NAČIN OSTVARENJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

3

Page 4: Vjezbe Socijalna Medicina

1. Da li imate stalnog ljekara? DA NE2. Ako je odgovor DA, da li je to ljekar porodične medicine DA NE3. Da li se svi članovi vaše porodice liječe kod istog ljekara? DA NE4. Da li bi vam više odgovaralo da imate svog porodičnog ljekara? DA NE

5. Koliko prosječno čekate da vas vaš ljekar primi?a) ne čekam ništa –odmah me primib) 15 minutac) 15-30 minutad) više od 30 minuta

6. Koliko prosječno čekate da vam vaš liječnik postavi dijagnozu? a)istog dana b)dva dana c) više dana

7. U kojoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite se liječite?a) javnoj (državnoj) ustanovib) privatnoj ambulantic) kombinovano(javnoj i privatnoj)

8. Koliko je m/km udaljena vaša ustanova PZZ od vašeg stana? a) do 1 km b) do 4 km c) više od 4 km

9. Da li ste spremni da valastitim sredstvima pomognete obezbeđenje bolje zdravstvene zaštite?

DA NE10. Koliko po vašem mišljenju sada iznose troškovi zdravstvene zaštite po stanovniku na

području Federacije BiH ( upisati iznos u KM)? ____________________

III ZADOVOLJSTVO OSTVARENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li ste zadovoljni radom svog ljekara? DA DJELIMIČNO NE

2. Da li ste zadovoljni radom medicinske sestre? DA DJELIMIČNO NE

3. Kako ocjenjujete odnos ljekara prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE d) dostupan uvijek telefonom DA NE e) informiše o bolesti na razumljiv način DA NE f) dozvoljava da učestvujem u donošenju odluke o svom liječenju DA NE 4. Kako ocjenjujete odnos medicinske sestre prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE

Datum anketiranja___________________ Potpis studenta______________________

4

Page 5: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

UPITNIK ZA KORISNIKA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE O ADEKVATNOSTI I ZADOVOLJSTVU PRUŽENIM ZDRAVSTVENIM

USLUGAMA LJEKARA

Zdravstvena ustanova _______________________________________________________(naziv i adresa zdravstvene ustanove )

I OPĆI PODACI O PACIJENTU

1. Ime i prezime pacijenta_______________________Adresa stanovanja_________________

2.. Godina rođenja: __________________ Spol: M Ž3. Školska sprema: a) niža sprema

b) srednja spremac) viša spremad) visoka sprema

4. Broj članova porodice: ______________

5. Kako ocjenjujete svoje zdravlje?d) odličnoe) dobrof) loše

6. Kako ocjenjujete vašu tjelesnu težinu?e) niža f) normalna g) povećana h) znatno povećana

7. Da li kontrolirate svoje zdravlje? DA NE

8. Ako je odgovor DA, na koji način?c) redovna posjeta ljekarud) povremena posjeta ljekaru

9. Navedite razlog /e današnje posjete ljekaru_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________II NAČIN OSTVARENJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li imate stalnog ljekara? DA NE

5

Page 6: Vjezbe Socijalna Medicina

2. Ako je odgovor DA, da li je to ljekar porodične medicine DA NE3. Da li se svi članovi vaše porodice liječe kod istog ljekara? DA NE4. Da li bi vam više odgovaralo da imate svog porodičnog ljekara? DA NE

5. Koliko prosječno čekate da vas vaš ljekar primi?e) ne čekam ništa –odmah me primif) 15 minutag) 15-30 minutah) više od 30 minuta

6. Koliko prosječno čekate da vam vaš liječnik postavi dijagnozu? a)istog dana b)dva dana c) više dana

7. U kojoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite se liječite?d) javnoj (državnoj) ustanovie) privatnoj ambulantif) kombinovano(javnoj i privatnoj)

8. Koliko je m/km udaljena vaša ustanova PZZ od vašeg stana? a) do 1 km b) do 4 km c) više od 4 km

9. Da li ste spremni da valastitim sredstvima pomognete obezbeđenje bolje zdravstvene zaštite?

DA NE11. Koliko po vašem mišljenju sada iznose troškovi zdravstvene zaštite po stanovniku na

području Federacije BiH ( upisati iznos u KM)? ____________________

III ZADOVOLJSTVO OSTVARENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li ste zadovoljni radom svog ljekara? DA DJELIMIČNO NE

2. Da li ste zadovoljni radom medicinske sestre? DA DJELIMIČNO NE

3. Kako ocjenjujete odnos ljekara prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE d) dostupan uvijek telefonom DA NE e) informiše o bolesti na razumljiv način DA NE f) dozvoljava da učestvujem u donošenju odluke o svom liječenju DA NE 4. Kako ocjenjujete odnos medicinske sestre prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE

Datum anketiranja___________________ Potpis studenta______________________

6

Page 7: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

UPITNIK ZA KORISNIKA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE O ADEKVATNOSTI I ZADOVOLJSTVU PRUŽENIM ZDRAVSTVENIM

USLUGAMA LJEKARA

Zdravstvena ustanova _______________________________________________________(naziv i adresa zdravstvene ustanove )

I OPĆI PODACI O PACIJENTU

1. Ime i prezime pacijenta_______________________Adresa stanovanja_________________

2.. Godina rođenja: __________________ Spol: M Ž3. Školska sprema: a) niža sprema

b) srednja spremac) viša spremad) visoka sprema

4. Broj članova porodice: ______________

5. Kako ocjenjujete svoje zdravlje?g) odličnoh) dobroi) loše

6. Kako ocjenjujete vašu tjelesnu težinu?i) niža j) normalna k) povećana l) znatno povećana

7. Da li kontrolirate svoje zdravlje? DA NE

8. Ako je odgovor DA, na koji način?e) redovna posjeta ljekaruf) povremena posjeta ljekaru

9. Navedite razlog /e današnje posjete ljekaru_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________II NAČIN OSTVARENJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li imate stalnog ljekara? DA NE

7

Page 8: Vjezbe Socijalna Medicina

2. Ako je odgovor DA, da li je to ljekar porodične medicine DA NE3. Da li se svi članovi vaše porodice liječe kod istog ljekara? DA NE4. Da li bi vam više odgovaralo da imate svog porodičnog ljekara? DA NE

5. Koliko prosječno čekate da vas vaš ljekar primi?i) ne čekam ništa –odmah me primij) 15 minutak) 15-30 minutal) više od 30 minuta

6. Koliko prosječno čekate da vam vaš liječnik postavi dijagnozu? a)istog dana b)dva dana c) više dana

7. U kojoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite se liječite?g) javnoj (državnoj) ustanovih) privatnoj ambulantii) kombinovano(javnoj i privatnoj)

8. Koliko je m/km udaljena vaša ustanova PZZ od vašeg stana? a) do 1 km b) do 4 km c) više od 4 km

9. Da li ste spremni da valastitim sredstvima pomognete obezbeđenje bolje zdravstvene zaštite?

DA NE12. Koliko po vašem mišljenju sada iznose troškovi zdravstvene zaštite po stanovniku na

području Federacije BiH ( upisati iznos u KM)? ____________________

III ZADOVOLJSTVO OSTVARENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li ste zadovoljni radom svog ljekara? DA DJELIMIČNO NE

2. Da li ste zadovoljni radom medicinske sestre? DA DJELIMIČNO NE

3. Kako ocjenjujete odnos ljekara prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE d) dostupan uvijek telefonom DA NE e) informiše o bolesti na razumljiv način DA NE f) dozvoljava da učestvujem u donošenju odluke o svom liječenju DA NE 4. Kako ocjenjujete odnos medicinske sestre prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE

Datum anketiranja___________________ Potpis studenta______________________

8

Page 9: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

UPITNIK ZA KORISNIKA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE O ADEKVATNOSTI I ZADOVOLJSTVU PRUŽENIM ZDRAVSTVENIM

USLUGAMA LJEKARA

Zdravstvena ustanova _______________________________________________________(naziv i adresa zdravstvene ustanove )

I OPĆI PODACI O PACIJENTU

1. Ime i prezime pacijenta_______________________Adresa stanovanja_________________

2.. Godina rođenja: __________________ Spol: M Ž3. Školska sprema: a) niža sprema

b) srednja spremac) viša spremad) visoka sprema

4. Broj članova porodice: ______________

5. Kako ocjenjujete svoje zdravlje?j) odličnok) dobrol) loše

6. Kako ocjenjujete vašu tjelesnu težinu?m) niža n) normalna o) povećana p) znatno povećana

7. Da li kontrolirate svoje zdravlje? DA NE

8. Ako je odgovor DA, na koji način?g) redovna posjeta ljekaruh) povremena posjeta ljekaru

9. Navedite razlog /e današnje posjete ljekaru_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________II NAČIN OSTVARENJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li imate stalnog ljekara? DA NE

9

Page 10: Vjezbe Socijalna Medicina

2. Ako je odgovor DA, da li je to ljekar porodične medicine DA NE3. Da li se svi članovi vaše porodice liječe kod istog ljekara? DA NE4. Da li bi vam više odgovaralo da imate svog porodičnog ljekara? DA NE

5. Koliko prosječno čekate da vas vaš ljekar primi?m) ne čekam ništa –odmah me primin) 15 minutao) 15-30 minutap) više od 30 minuta

6. Koliko prosječno čekate da vam vaš liječnik postavi dijagnozu? a)istog dana b)dva dana c) više dana

7. U kojoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite se liječite?j) javnoj (državnoj) ustanovik) privatnoj ambulantil) kombinovano(javnoj i privatnoj)

8. Koliko je m/km udaljena vaša ustanova PZZ od vašeg stana? a) do 1 km b) do 4 km c) više od 4 km

9. Da li ste spremni da valastitim sredstvima pomognete obezbeđenje bolje zdravstvene zaštite?

DA NE13. Koliko po vašem mišljenju sada iznose troškovi zdravstvene zaštite po stanovniku na

području Federacije BiH ( upisati iznos u KM)? ____________________

III ZADOVOLJSTVO OSTVARENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li ste zadovoljni radom svog ljekara? DA DJELIMIČNO NE

2. Da li ste zadovoljni radom medicinske sestre? DA DJELIMIČNO NE

3. Kako ocjenjujete odnos ljekara prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE d) dostupan uvijek telefonom DA NE e) informiše o bolesti na razumljiv način DA NE f) dozvoljava da učestvujem u donošenju odluke o svom liječenju DA NE 4. Kako ocjenjujete odnos medicinske sestre prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE

Datum anketiranja___________________ Potpis studenta______________________

10

Page 11: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

UPITNIK ZA KORISNIKA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE O ADEKVATNOSTI I ZADOVOLJSTVU PRUŽENIM ZDRAVSTVENIM

USLUGAMA LJEKARA

Zdravstvena ustanova _______________________________________________________(naziv i adresa zdravstvene ustanove )

I OPĆI PODACI O PACIJENTU

1. Ime i prezime pacijenta_______________________Adresa stanovanja_________________

2.. Godina rođenja: __________________ Spol: M Ž3. Školska sprema: a) niža sprema

b) srednja spremac) viša spremad) visoka sprema

4. Broj članova porodice: ______________

5. Kako ocjenjujete svoje zdravlje?m) odličnon) dobroo) loše

6. Kako ocjenjujete vašu tjelesnu težinu?q) niža r) normalna s) povećana t) znatno povećana

7. Da li kontrolirate svoje zdravlje? DA NE

8. Ako je odgovor DA, na koji način?i) redovna posjeta ljekaruj) povremena posjeta ljekaru

9. Navedite razlog /e današnje posjete ljekaru_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________II NAČIN OSTVARENJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li imate stalnog ljekara? DA NE

11

Page 12: Vjezbe Socijalna Medicina

2. Ako je odgovor DA, da li je to ljekar porodične medicine DA NE3. Da li se svi članovi vaše porodice liječe kod istog ljekara? DA NE4. Da li bi vam više odgovaralo da imate svog porodičnog ljekara? DA NE

5. Koliko prosječno čekate da vas vaš ljekar primi?q) ne čekam ništa –odmah me primir) 15 minutas) 15-30 minutat) više od 30 minuta

6. Koliko prosječno čekate da vam vaš liječnik postavi dijagnozu? a)istog dana b)dva dana c) više dana

7. U kojoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite se liječite?m) javnoj (državnoj) ustanovin) privatnoj ambulantio) kombinovano(javnoj i privatnoj)

8. Koliko je m/km udaljena vaša ustanova PZZ od vašeg stana? a) do 1 km b) do 4 km c) više od 4 km

9. Da li ste spremni da valastitim sredstvima pomognete obezbeđenje bolje zdravstvene zaštite?

DA NE14. Koliko po vašem mišljenju sada iznose troškovi zdravstvene zaštite po stanovniku na

području Federacije BiH ( upisati iznos u KM)? ____________________

III ZADOVOLJSTVO OSTVARENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Da li ste zadovoljni radom svog ljekara? DA DJELIMIČNO NE

2. Da li ste zadovoljni radom medicinske sestre? DA DJELIMIČNO NE

3. Kako ocjenjujete odnos ljekara prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE d) dostupan uvijek telefonom DA NE e) informiše o bolesti na razumljiv način DA NE f) dozvoljava da učestvujem u donošenju odluke o svom liječenju DA NE 4. Kako ocjenjujete odnos medicinske sestre prema vama? a) ljubazan DA NE b) vrlo profesionalan i stručan DA NE c) zainteresovanost za vaš problem DA NE

Datum anketiranja___________________ Potpis studenta______________________

Analiza dobijenih podataka nakon anketiranja 10 pacijenata

12

Page 13: Vjezbe Socijalna Medicina

Starosna i spolna strukturaStarost/

sp0-6 7-14 15-19 20-64 65+ ukupno

Br % Br % Br % Br % Br % Br %

muškiženski

PROSJEČAN BROJ ČLANOVA OBITELJI:________________________BROJ OBITELJI S JEDNIM ČLANOM:____________________________

Subjektivna procjena zdravljaodlično dobro loše ukupno

Br % Br % Br % Br %

muškiženski

Dužina čekanja na pregledne čekam ništa –odmah me primi

do15 minuta 15-30 minutaviše od 30

minutaukupno

Br % Br % Br % Br % Br %

muškiženski

Prosječno vrijeme čekanja da se postavi dijagnozaistog dana dva dana više dana ukupno

Br % Br % Br % Br %muškiženski

Udaljenost ambulante od mjesta stanovanjado 1km do 4km više od 4km ukupno

Br % Br % Br % Br %

muškiženski

Liječenje članova porodice kod istog ljekaraDA NE ukupno

Br % Br % Br %

muškiženski

Subjektivna ocjena pacijenta o radu svog ljekara i medicinske sestrezadovoljan djelimično zadovoljan nezadovoljan ukupno

Br % Br % Br % Br %

LjekarMed. sestra

Subjektivna ocjena pacijenta o karakteristikama svog ljekara

Karakteristikeljekara

vrlo profesionalan i

stručan

zainteresovan za vaš problem

dostupan uvijek

telefonom

informiše o bolesti na razumljiv

način

dozvoljava da učestvujem u

donošenju odluke o svom liječenju

13

Page 14: Vjezbe Socijalna Medicina

Br % Br % Br % Br % Br %

Ljekar

Mišljenje pacijenta o iznosu cijene koštanja zdravstvene zaštite po stanovniku uFBiH

Cijena u KM ukupnoBr % Br % Br % Br %

muškiženski

2. Ocjena međusobnog funkcioniranja podsistema bolesnih ili zdravih građana u odnosu na pristupačnost mreže zdravstvenih ustanova i njihovog osoblja, kao i cijene koštanja zdravstvene zaštite u zdravstvenom sistemu sa prijedlogom za unaprijeđenje:

1.Udaljenost do 1km__________________________________________________________

2.Prosječno čekanje da se postavi dijagnoza do 2 dana _______________________________

3. Dužina čekanja na pregled – odmah, do 15 min. __________________________________

4. Realna cijena od 200KM_____________________________________________________

3. Prijedlog za unapređenje zdravstvenog sistema: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14

Page 15: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

VJEŽBA 2 – VRSTE POTREBA I ZAHTJEVA U AMBULANTNOJ PRAKSI -

15

Page 16: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

1. Razvrstavanje navedenih zahtjeva i potreba u priloženu tabelu.

1. Otvoreni prelomi nadkoljenice 13. Rizična trudnoća

2. Krvarenja (vanjska) 14.Bol iza grudne kosti

3. Obavezna vakcinacija djece 15. Prevencija kariesa

4. Jak bol u trbuhu 16. Nagluhost

5. Pregled zuba petogodišnjeg djeteta 17. Ultrazvučni pregled trudnice

6. Kašalj s krvavim ispljuvkom 18. Pregled zdravog djeteta

7. Sistematski pregled školske djece jedanput godišnje

19. Visoka temperatura

8. Pregled dojke žena starijih od 40 godina 20. Povišen krvni pritisak

9. Gušenje 21.Ginekološki kontrolni pregled žena starijih od 40 god. dva puta godišnje

10. Osipna bolest 22. Pravilna ishrana dojenčadi

11. Sistematski pregled radnika jedanput godišnje

23. Kontrolni pregled radnika sa specifičnim uvjetima rada dva puta godišnje

12. Sistematski pregled lica treće dobi dva puta godišnje

24. Smanjena pokretljivost u lumbalnom dijelu kičme praćena bolom

ZAHTJEVI POTREBE

16

Page 17: Vjezbe Socijalna Medicina

2. Analiza podataka o vrsti zahtjeva i potreba 10 anketiranih pacijenata iz vježbe: Položaj korisnika u sistemu zdravstvene zaštite

Vrste zahtjeva u odnosu na starosnu strukturu korisnika zdravstvene zaštiteVrste 0-6 7-14 15-19 2o-64 65 +

zahtjeva Br. % Br. % Br. % Br. % Br. %

UKUPNO

Vrste potreba u odnosu na starosnu strukturu korisnika zdravstvene zaštiteVrste 0-6 7-14 15-19 2o-64 65 +

potreba Br. % Br. % Br. % Br. % Br. %

UKUPNO

Vrste zahtjeva u odnosu na stepen obrazovanja korisnika zdravstvene zaštite

VrsteNiža

spremaSrednja sprema

Viša spremaVisoka sprema

zahtjeva Br. % Br. % Br. % Br. %

UKUPNO

17

Page 18: Vjezbe Socijalna Medicina

Vrste potreba u odnosu na stepen obrazovanja korisnika zdravstvene zaštite

Vrste potrebaNiža sprema

Srednja sprema

Viša sprema Visoka sprema

Br. % Br. % Br. % Br. %

UKUPNO

Vrste zahtjeva u odnosu na spol korisnika zdravstvene zaštite

Vrste zahtjeva Muškarci ŽeneBroj % Broj %

UKUPNO

Vrste potreba u odnosu na spol korisnika zdravstvene zaštite

Vrste potreba Muškarci ŽeneBroj % Broj %

UKUPNO

18

Page 19: Vjezbe Socijalna Medicina

3. Odrediti prioritete u rješavanju zahtjeva i potreba vaših deset anketiranih pacijenata. Pri određivanju prioriteta koristite slijedeće kriterijume:

učestalost (broj zahtjeva ili potreba od iste bolesti kod više pacijenata),

hitnost (stepen ugroženosti zdravlja),

starost (mlađi pacijenti, žene u reproduktivnoj dobi i sl.),

težina zdravstvenog problema (bolest kao uzrok invalidnosti ili smrti pacijenta)

mogućnost adekvatnog tretmana (postojanje kadrova, opreme i tehnologije potrebne za rješavanje datih potreba ili zahtjeva)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

19

Page 20: Vjezbe Socijalna Medicina

Student______________________________ Akademska 2009/10Grupa ______________________________Datum predavanja vježbe________________

Ass. ________________________________Ovjera vježbe:_________________________

VJEŽBA BR. 3 Porodica i zdravlje

Porodica u kojoj čovjek živi ima utjecaj na njegovo zdravstveno stanje, osjećanje zadovoljstva i zdravlja, kvalitetu života i korištenje zdravstvenom zaštitom.

U pojedinim porodicama postoji aglomeracija pojedinih bolesti i zdravstvenih rizika, kao i različito zdravstveno ponašanje - neke bolesti se češče pojavljuju u pojedinim porodicama (nasljeđe, navike u načinu života i ishrane, te zajednički opći uvjeti života, stanovanje, životni standard itd.)

Mogu se prepoznati porodice kod kojih je povećan ukupni rizik na zdravlje. To su npr. nepotpune porodice, porodice opterećene ekonomskim i drugim poblemima.

Zadatak1. Ispunjavanje anketnog upitnika – anketiranje dviju porodica po slobodnom izboru. Unošenje dobijenih podatak iz anketnog upitnika u tabele. Analiza dobijenih podataka

Zadatak 2 Izrada porodičnog stabla. Prikaz prisutnih riziko faktora, bolesti i uzroka smrti članova porodice različitih

generacija. Davanje prijedloga prevencije rizičnog zdravstvenog ponašanja za sopstvenu porodicu.

20

Page 21: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

PORODICA/OBITELJ I ZDRAVLJE

Prezime i ime

Spol

Star

ost u

go

dina

m

Bor

avi

šni

Zanimanjei školska sprema Z

apos

leno

st

Utvrđene hroničnebolesti

Utvrđene akutnebolesti Prisutni zdravsveni

rizici ponašanja

Prosječno mjesečno primanje

u KM

Stanovanje:m2 po članu posjedovan

je autaBolestKoštanje

u KMBolest

Koštanjeu KM

1.2.3.4.5.

Gdje članovi vaše obitelji ostvaruju zdravstvenu zaštitui koliko ih ona košta?

Prezime i ime

Pos

jedo

vanj

e zd

ravs

tven

og

osig

uran

ja

Vrsta zdravstvenog osiguranja

Uda

ljen

ost

ambu

lant

e od

st

ana

u m

etri

ma

Korištenje PZZ u prošloj godini

Posjete specijalistiLiječenja u bolnici

u prošloj godini Utrošeni novac za ostale oblike i

sredstva liječenja

Da li se vaše zdravstveno stanje poboljšalo

Da NeDjelomi

čnoBroj

posjetaUtrošeni

novacBroj

posjetaUtrošeni

novac

Broj dana

liječenja

Utrošeni novac

1.2.3.4.5.

Ime i prezime studenta _____________________________ Datum anketiranja______________________ Mjesto anketiranja __________________

21

Page 22: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

PORODICA/OBITELJ I ZDRAVLJE

Prezime i imeSp

ol

Star

ost u

go

dina

m

Bor

avi

šni

Zanimanjei školska sprema Z

apos

leno

st

Utvrđene hroničnebolesti

Utvrđene akutnebolesti Prisutni zdravsveni

rizici ponašanja

Prosječno mjesečno primanje

u KM

Stanovanje:m2 po članu posjedovan

je autaBolestKoštanje

u KMBolest

Koštanjeu KM

1.2.3.4.5.

Gdje članovi vaše obitelji ostvaruju zdravstvenu zaštitui koliko ih ona košta?

Prezime i ime

Pos

jedo

vanj

e zd

ravs

tven

og

osig

uran

ja

Vrsta zdravstvenog osiguranja

Uda

ljen

ost

ambu

lant

e od

st

ana

u m

etri

ma

Korištenje PZZ u prošloj godini

Posjete specijalistiLiječenja u bolnici

u prošloj godini Utrošeni novac za ostale oblike i

sredstva liječenja

Da li se vaše zdravstveno stanje poboljšalo

Da NeDjelomi

čnoBroj

posjetaUtrošeni

novacBroj

posjetaUtrošeni

novac

Broj dana

liječenja

Utrošeni novac

1.2.3.4.5.

Ime i prezime studenta _____________________________ Datum anketiranja______________________ Mjesto anketiranja _________________

22

Page 23: Vjezbe Socijalna Medicina

1. Anketni upitnik vježbe «Porodično zdravlje» sadrži file 2.

2. Analiza podataka za dvije porodice

Starosna i spolna struktura članova porodiceGodine 0-6 7-14 15-19 20-64 65 +

Spol Broj % Broj % Broj % Broj % Broj %MuškiŽenskiUKUPNO

Najčešće bolesti među članovima porodice

Utvrđene bolestiBroj

bolesti% od ukupnog broja

anketiranih12345.

Prisutni rizici među članovima porodice u odnosu na starosnu strukturu

Rizici0-6 7-14 15-19 20-64 65 +

Broj % Br. % Broj % Broj % Br. %123456.

Udaljenost ambulante od mjesta stanovanja

Udaljenost ambulante Broj članova porodice% od ukupno broja

anketiranihDo 1000 m1000 - 1999 m2000 m i više

Korištenje zdravstvene zaštite u prošloj godiniProsječan broj pregleda u

primarnoj zdravstven. zaštitiProsječan broj pregleda

kod specijalisteProsječan broj dana liječenja u bolnici

Porodica IPorodica IIProsjek porodica

Page 24: Vjezbe Socijalna Medicina

Primanja po porodici i članu porodice u odnosu na utrošena sredstva za zdravstvenu zaštitu.

Primanja mjesečna Po porodici Po članu

do 60 KM

61-150 KM151- 450KM

450 KM +

3. Analiza dobijenih rezultata o zdravstvenom stanju u obje porodice:(demografske karakteristike,zdravstveno stanje, rizici u ponašanju)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24

Page 25: Vjezbe Socijalna Medicina

4. Porodično stablo do generacija za koju student ima podatke i prikaz najčešćih bolesti, riziko faktore i uzroke smrti

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25

Page 26: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

VJEŽBA 4 – NIVOI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE -

26

Page 27: Vjezbe Socijalna Medicina

1. Šema organizacije zdravstvene djelatnosti na području Federacije BiH, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH («Sl. N. FBiH» br. 29/97).

ŠEMA ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Teritorija sa brojem

stanovnikaNivo složenosti Kadrovi

Zdravstvene ustanove

% rješenih zahtjeva

III

II

I

27

Page 28: Vjezbe Socijalna Medicina

1. Ocijena postojećeg stanja organizacije zdravstvene djelatnosti na području općine ili kantona sa komentarom

Općina ili Kanton: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Opis kretanja pacijenta kroz sistem zdravstvene zaštite sa preprekama i posljedicama po njegovo zdravlje

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28

Page 29: Vjezbe Socijalna Medicina

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29

Page 30: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

Naziv vježbe:

PROGRAMIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Programiranje zdravstvene zaštite predstavlja detaljnu kvantifikaciju (numerički broj aktivnosti) i kvalifikaciju (opis vrsta aktivnosti) usmjerenih na realizaciju mjera zdravstvene zaštite.

Program zdravstvene zaštite obuhvata kvantifikaciju i kvalifikaciju aktivnosti u zaštiti zdravlja populacionih i nozoloških grupa stanovništva.

U pravilu program predstavlja konkretizaciju plana rada ili razvoja u neposrednim aktivnostima i kraćim vremenskim intervalima.

Program zdravstvene zaštite treba da sadrži:1. Definiciju problema (saobraćajni traumatizam, uzrok masovnih, nasilnih smrti i teških

povreda)2. Veličinu problema (na 100.000 stanovnika godišnje 20 smrtnih slučajeva i 100 teško

povrijeđenih)3. Operativni cilj (smanjiti nasilne smrti u narednoj godini za 50%, a povrede za 35%)4. Operativni zadaci (mobilirati više sektora)5. Mjere – aktivnosti (zakonske, tehničke i obrazovne)6. Način provođenja (detaljna lista programskih zadataka i aktivnosti)7. Izvršioci (učesnici u programu)

PRIMJER PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POPULACIONE GRUPE

Zdravstvena zaštita trudnica-prenatalna zdravstvena zaštita u užem smislu

1. Definicija: Zdravstvena zaštita trudnica podrazumijeva preventivne aktivnosti, a po potrebi i terapijske mjere, koje omogućavaju normalan rast i razvoj fetusa, te da se u normalnim uvjetima i pod stručnim nadzorom obavi porođaj živog, zdravog, donešenog i za život sposobnog djeteta. 2. Veličina problema - Od broja umrle dojenčadi oko 70% je u periodu do prvog mjeseca života. Zato posebnu pažnju treba usmjeriti na ovaj period života djeteta.3. Operativni cilj - Osigurati normalan rast i razvoj fetusa i porođaj pod stručnim nadzorom. 4. Operativni zadaci: Intenzivna i sveobuhvatna primjena mjera planiranja obitelji, smanjenje broja arteficijelnih i spontanih pobačaja, prijevremenih rađanja, mrtvorođenosti, nedonošenosti i umrle dojenčadi, suzbijanje komplikacija tokom trudnoće, porođaja i puerperija, uz aktivnu pripremu svake trudnice za porod, zdravstveni odgoj u vezi sa ishranom i njegom djeteta. 5. Mjere – aktivnosti:

30

Page 31: Vjezbe Socijalna Medicina

5.1. Sistematski i kontrolni pregledi trudnica5.2. Praćenje ugrožene trudnoće5.3. Arteficijelni prekid trudnoće5.4. Stručna pomoć pri porođaju5.5. Pregled babinjare5.6. Otkrivanje, sprečavanje i liječenje patoloških stanja žene izazvanih trudnoćom, porođajem i kontracepcijom5.7. Patronažni rad5.8. Zdravstveni odgoj

6. Način provođenja Sistematski pregled obuhvata: fizikalni pregled, laboratorijski pregled krvi i urina, određivanje krve grupe i RH faktora, serološka reakcija na lues, EKG, mjerenje krvnog pritiska, kontrola tjelesne težine, pregled usta i zuba, akušerski pregled, utvrđivanje postojanja eventualnih faktora rizka, te ocjena ishoda trudnoće po majku i dijete. Sistematski i kontrolni pregledi izvode se jednom mjesečno do 28. nedjelje trudnoće, dva puta mjesečno do 36. sedmice i četiri puta mjesečno do kraja trudnoće.Patronažna djelatnost obuhvata (aktivni nadzor):Trudnice - individualni zdravstveno-odgojni rad, upoznavanje sa socijalno-ekonomskim prilikama u obitelji, osnovna kontrola zdravlja trudnice.Babinjare – njega i kontrola zdravlja novorođenčeta, njega i kontrola zdravlja babinjare, savjetovanje o ishrani, higijeni, njezi i mogućnosti korištenja kontraceptivnih sredstava.7. Izvršioci su: tim liječnika porodične ili opće medicine u suradnji sa polikliničko-specijalističkom zaštitom, predbračnim i bračnim savjetovalištem.

PRIMJER PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NOZOLOŠKE GRUPE

Zdravstvena zaštita oboljelih od povišenog krvnog pritiska

1. Definicija: Esencijalna arterijska hipertenzija je trajno povišenje krvnog pritiska iznad 160/95 mmHg kod koga se ni kliničkim ni laboratorijskim pregledom ne može utvrditi uzrok.Hipertenzija sa oboljenjem srca je hipertenzija kod koje se kliničkim ili EKG pregledom nađu značajne promjene na srcu.Hipertenzija sa oboljenjem bubrega je hipertenzija kod koje se utvrdi oštećenje bubrega koje je u vezi sa povišenim krvnim pritiskom.2. Veličina problema: Oko 20% stanovnika starijih od 20 godina i do 30% starijih od 40 godina boluje od hipertenzije. Smrtnost od hipertenzije se nalazi u vrhu vodećih uzroka smrti. U Bosni i Hercegovini stopa smrtnosti od esencijalne hipertenzije na 100.000 stanovnika iznosi 19,5 kod muškaraca, a kod žena 32,3.Posebno ugroženi su muškarci u dobi od 40 i više godina i žene od 50 i više godina, adipozni, trudnice, osobe sa roditeljima hipertoničarima i dr. 3. Operativni ciljevi:Smanjiti broj neotkrivenih i netretiranih hipertoničara, smanjiti broj komplikacija kod hipetoničara blagovremenim i adekvatnim tretmanom.4. Operativni zadaci:Utvrđivanje broja oboljelih od hipertenzije, kao i broj osoba sa riziko faktorima za nastanak

hipertenzije na određenoj teritoriji, provesti ranu dijagnostiku putem tima liječnika primarne

zdravstvene zaštite i specijalističke poliklinike: trajno zbrinjavanje novootkrivenih hipertoničara,

nadzor nad hipertoničarima na opredjeljenom području, adekvatna terapija i rehabilitacija uz

konsultaciju bolničke zaštite.

31

Page 32: Vjezbe Socijalna Medicina

5. Mjere – aktivnosti:5.1. Suzbijanje zdravstveno štetnih navika (pušenje, alkoholizam, tjelesna neaktivnost, stresne

situacije, prekomjerno uzimanje hrane)

5.2. Utvrđivanje veličine problema 5.3. Verifikacija dijagnoze i klinički pregled5.4. Terapijski protokol5.5. Liječenje i rehabilitacija oboljelih od povišenog krvnog pritiska i posljedica ovog oboljenja5.6. Patronažni rad (aktivni nadzor)5.7. Zdravstveni odgoj

6. Način provođenja:Suzbijanje štetnih navika provodi se kontinuiranim zdravstveno odgojnim radom kroz sistem primarne

zdravstvene zaštite, putem tima obiteljskog liječnika uz suradnju ostalih sektora izvan zdravstva.

Verifikacija dijagnoze i klinički pregled obuhvata mjerenje krvnog pritiska kod svih muškaraca starijih

od 40 godina i žena iznad 50 godina, koji traže usluge primarne zdravstvene zaštite. Kod osobe sa

utvrđenim krvnim pritiskom iznad 160/95 mmHg ponoviti mjerenja nekoliko puta. Izmjeriti tjelesnu

težinu, pregledati urin na proteine i napraviti opći klinički pregled. Zdravstveni odgoj obuhvata

individualni i grupni rad na prevenciji faktora rizika hipertenzije i ostalih kardiovaskularnih bolesti.

7. Izvršioci: tim liječnika obiteljske medicine u suradnji sa specijalističkom i bolničkom zaštitom.

I DOKUMENTACIJA I IZVOR PODATAKA

1. Izvor podataka: najnovija dostignuća iz kliničke medicine.

2. Dokumentacija:a) Standard zdravstvene zaštite:

u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece – 11,30 usluga godišnje po korisniku u zdravstvenoj zaštiti školske djece- 8,79 usluga godišnje po korisniku u zdravstvenoj zaštiti žena od 15 i više godina – 2,90 usluga godišnje po korisniku u zdravstvenoj zaštiti radnika - 14,60 usluga godišnje po korisniku u laboratorijsko-dijagnostičkoj djelatnosti – 3,34 usluga po korisniku godišnje.

b) Normativi vremena pružanja zdravstvenih usluga:

prvi pregled 15 min. kontrolni pregled 12 min. sistematski pregled

- dojenčeta i malog djeteta 30 min.- učenika 25 min.- žena (ginekološki) 15 min.

32

Page 33: Vjezbe Socijalna Medicina

- radnika i ostalog odraslog stanovništva 25 min.

c) Vrijeme provođenja periodičnih pregleda:

Dojenče do 12 pregleda godišnjeMalo i predškolsko dijete 2 puta godišnjeUčenik jednom godišnjeOdraslo stanovništvo od 20 do 49 godina jednom godišnjeOstalo stanovništvo preko 50 godina 2 puta godišnje

Z A D A T A K

Izradite program zdravstvene zaštite po slobodnom izboru. Jedinica posmatranja je mjesna zajednica do 3.000 stanovnika ili općina do 50.000 stanovnika.

Program treba da obuhvati slijedeće:1. Utvrdite populacionu ili nozološku grupu stanovništva za izradu programa zdravstvene zaštite.

Populacione grupe mogu biti: 0-1 god., 2-6, 7-14, 15-19, 20-44, 45-54, 55-64, 65 i više godina ili žene fertilne dobi (15-49 god.), muškarci (35-54); profesionalne grupe sa visokim rizikom mogu biti: radnici u saobraćaju, radnici u metalnoj i tekstilnoj industriji, poljoprivredi, zdravstveni radnici koji rade sa izvorima jonizirajućeg zračenja i u laboratoriju i sl. Nozološke grupe mogu biti oboljeli od hipertenzije, dijabetesa, koronarne bolesti, hroničnog bronhitisa, ulkusne bolesti, povrede, zaraznih bolesti, paraplegičari i ostale po izboru.

2. Definirajte zdravstveni problem prema najnovijim dostignućima u kliničkoj medicini!3. Odredite veličinu zdravstvenog problema i broj korisnika odnosno građana koji trebaju biti

obuhvaćeni programom u tekućoj godini.4. Izradite cilj i zadatke sa definiranjem aktivnosti i angažiranjem drugih sektora u provođenju

programa!5. Sačinite listu mjera i aktivnosti po broju i vrsti pregleda za odabrani zadatak (sistematski,

kontrolni, laboratorijski, rendgen i drugi pregledi) potrebni za provođenje programa!6. Utvrditi broj i strukturu izvršioca (liječnika i medicinskih tehničara po profilima), kao i

organizacione forme (zdravstvene ustanove) potrebne za provođenje ovog programa.7. Dajte osnovne elemente evaluacije programa prateći zadani cilj, kao i rezultate provođenja

koji se mogu očekivati u različitim vremenskim intervalima!

33

Page 34: Vjezbe Socijalna Medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

Naziv vježbe:

STUDIJA SLUČAJA

Studija slučaja je vježba koja se radi u vidu pisanog izvještaja. Cilj ove vježbe je da student stekne praktično iskustvo u istraživanju jednog slučaja bolesti, smrti ili invalidnosti, zdravstvenog problema populacione ili nozološke grupe ili zdravstvene djelatnosti u cjelini.

Temu vježbe student bira prema sopstvenom interesovanju, a između većeg broja ponuđenih tema iz različitih oblasti. Tipični primjeri koje treba birati za studiju slučaja (studiju bolesti, smrti ili invalidnosti) materinska smrtnost (slučaj smrti majke iz puerperalnih razloga) smrtnost dojenčeta i malog djeteta rahitis, neadekvatna ishrana dojenčeta ili malog djeteta kongenitalne malformacije reumatska groznica tuberkuloza umni i fizički defekti školske djece , djeca sa posebnim potrebama infestacije crijevnim parazitima bilo koja zarazna bolest, ukoliko su socijalni faktori dominantni u njenom nastanku povrede na radu, profesionalne bolesti povreda ili slučaj smrti u saobraćaju, kod kuće ili drugim mjestima slučaj alkoholizama, narkomanije maligne neoplazme - rana dijagnoza, efikasno liječenje ateroskleroza- rana dijagnoza i posljedice dijabetes melitus – adekvatno liječenje, zdravstveni odgoj dijabetičara bolesti srca i krvnih sudova - moždani udar, srčani udar, hipertenzija, hronične opstruktivne bolesti pluća i astma iznenadna smrt bilo koje etiologije spolnoprenosive bolesti

Postupak za izradu studije slučaja bolesti, invalidnosti ili smrti

Studija treba da sadrži: uvod, cilj ili ciljeve studije, osnovne elemente metodološkog postupka, najvažnije rezultate, diskusiju, zaključke, preporuke i pregled literature korištene za pisanje rada.

34

Page 35: Vjezbe Socijalna Medicina

Uvod

Student treba prvo da izabere određeni problem koji će obrađivati kao studiju slučaja bolesti, smrti ili invalidnosti. U uvodu treba navesti razloge zašto je odabran problem koristeći se osnovnim socio-medicinskim karakteristikama za odabranu bolest, uzrok smrti ili invalidnost:

masovnost dugotrajnost bolesti koštanje apsentizma invalidnost visoke stope smrtnosti

Masovnost bolesti ili invalidnosti treba opisati kao stepen raširenosti bolesti, morbiditet u stanovništvu po spolu i starosti.Dugotrajnost bolesti treba opisati kao njen hronicitetet, sa komplikacijama i posljedicama po ukupno zdravlje pacijenta.Koštanje apsentizma treba opisati kao stepen apsentizma, privremeno odsustvovanje sa posla zbog bolesti ili invalidnosti i koštanje zdravstvene zaštite u cilju postavljanja dijagnoze i liječenja bolesti, te gubitak novčanih primanja pacijenta kada je na bolovanju.Invalidnost zbog bolesti treba opisati kao stepen gubitka radne sposobnosti uzrokovane navedenom bolesti. Mortalitet prikazati kao stope smrtnosti od navedene bolesti u ukupnom stanovništvu, prema spolu ili prema relevantnim starosnim grupama.U uvodu treba dati definiciju osnovnih pojmova o bolesti, slučaju smrti ili invalidnosti potrebnih za bolje razumjevanje predmeta studije.

Cilj studije slučajaS obzirom na širinu problema koji se obrađuje cilj studije može se prikazati kao opći cilj i kao specifični ciljevi. Opći cilj studije definisati kao analizu socijalno medicinskih karakteristika slučaja X; smrti bolesnika XX, odnosno invalidnosti.Specifične ciljeve definisati kao:1. Analizu socijalnih karakteristika porodice pacijenta (analiza porodičnih prilika,

ekonomsko stanje pacijentove porodice, prikaz stanovanja i ishrane, prikaz interpersonalnih odnosa u porodici, prikaz uslova rada, profesije i školovanja i ostalih faktora relevantnih za nastanak navedene bolesti, smrti ili invalidnosti),

2. Analizu djelatnosti zdravstvene ustanove u sprečavanju, otklanjaju, dijagnozi i liječenju, rehabilitaciji pacijenta i prevenciji invalidnosti.

Metod rada

U metodu rada navesti koja je vrsta studije (opservacija, prospektivna, retrospektivna ili studija prijeseka).Opisati posebno posmatrane varijable: historiju bolesti i aktivnosti poduzete od strane zdravstvene službe.Historija bolesti sa: statusom, dijagnozom, terapijom, porodičnom anamnezom (prisustvo istih bolesti kod ostalih članova porodice ili rođaka), ličnom anamnezom (dosadašnje bolesti, rizično zdravstveno ponašanje ), ekonomskim stanjem (novčana primanja po članu porodice, zaposlen ili nezaposlen), stanovanje kao uslovnost stana (sunčan, vlažan, dovoljana

35

Page 36: Vjezbe Socijalna Medicina

kvadratura, vodosnabdijevanje i sl.), interpersonalne odnose u porodici (zadovoljavajući, nezadovoljavajući), uslove rada (štetne nokse po zdravlje, stresan posao i sl).Aktivnosti poduzete od strane zdravstvene ustanove posmatrati kao tok bolesti, vrijeme kada je bolest otkrivena, uzroke neadekvatnog ili zakasnjelog liječenja, preventivne aktivnosti.Potrebno je jasno i precizno navesti izvore podataka o slučaju bolesti, smrti ili invalidnosti (anketa ili intervju sa pacijentom, historija bolesti iz bolnice, zdravstveni karton pacijenta iz PZZ ili samostalno urađen lijekarski prijegled od strane studenta sa dijagnostičkim nalazima).

Rezultati studije slučaja

Rezultati sadrže prikaz slučaja pacijentove bolesti, slučaj smrti ili invalidnosti po navedenim varijablama posmatranja. Dati kratki opis bolesti pacijenta, najvažnije podatke iz porodične i lične anamneze. Napraviti kratki pregled najbitnijih laboratorijskih i drugih nalaza važnih za postavljanje dijagnoze bolesti, odnosno podataka relevantnih za nastanak smrti odnosno invalidnosti pacijenta. Posebno naglasiti one parametre iz prikaza socijalnih faktora važnih za nastanak bolesti/ invalidnosti/ smrti. U ovom djelu podaci se mogu prikazati i grafički korištenjem ilustracija, crteža, ili shema za opisivanje toka bolesti, vrste terapije, procedura liječenja i sl.

Diskusija

Diskusija treba da sadrži prikaz najnovijih podataka o dijagnozi i liječenju bolesti izabrane u studiji slučaja. Potrebno je naglasiti : šta je zdravstvena ustanova poduzela za sprečavanje bolesti, smrti, invalidnosti? šta je zdravstvena ustanova po mišljenju studenta trebala učiniti i da li je smjelo doći do

bolesti, smrti odnosno invalidnosti? šta je propušteno i zašto? uzroci propusta!

Zaključak

Zaključak formulisati prema dobijenim rezultatima studije slučaja i kao svoje mišljenje. Navesti šta treba preduzeti da ne dođe do bolesti, invalidnosti ili smrti odnosno grešaka u radu zdravstvene ustanove.

36

Page 37: Vjezbe Socijalna Medicina

37

Page 38: Vjezbe Socijalna Medicina

38

Page 39: Vjezbe Socijalna Medicina

39

Page 40: Vjezbe Socijalna Medicina

40

Page 41: Vjezbe Socijalna Medicina

41

Page 42: Vjezbe Socijalna Medicina

42

Page 43: Vjezbe Socijalna Medicina

43

Page 44: Vjezbe Socijalna Medicina

44