Click here to load reader

Uzroci kolapsa mostova

  • View
    2

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Uzroci kolapsa mostova

Slide 1– Priblino 50% svih kolapsa mostovskih konstrukcija se desilo tokom izvoenja
• Tokom eksploatacije
Naješi uzroci kolapsa tokom izvoenja (165)
• Kolapsi skela (60)
• Nepoznat (12)
• Nepoznat ili neprepoznat fenomen (3)
• Podcjenjivanje uticaja vjetra (2)
• Neprepoznati rizik, generalno (2)
• Greške u projektu ili dimenzionisanju (23)
• Preoptereenje (20)
• Propusti u odravanju (13)
• Zanemarenje dinamikog efekta (7)
• Problemi sa fundamentima (5)
Preglede mostovskih konstrukcija, a šire posmatrano i problematiku redovnog odravanja mostova, kod nas reguliše "Pravilnik o tehnikim normativima za eksploataciju i redovno odravanje mostova" (Sl. list SRJ br. 20/1992). Prema tom pravilniku definisani su sledei pregledi mostova:
- kontrolni, - redovni, - glavni i -vanredni,
pri emu su u njemu precizirana vremena vršenja svakog od navedenih pregleda, kao i predmeti pregleda.
Pregledi prema „Pravilniku o tehnikim normativima za eksploataciju i
redovno odravanje mostova"
zahtijeva
obavlja).
Vanredni
• Izraditi skice cijle mostovske konstrukcije i pojedinih djelova prema potrebi
• Oznaiti na skicama orjentaciju mosta (dio putne mree i strane svijeta).
• Po mogunosti prikupiti podatke o mostu (projektant, izvoa, zapisnici prethodnih pregleda i sanacija).
Tokom pregleda
• Ne dovesti u pitanje sopstvenu sigurnost (što manje izlaziti na kolovoz, nedostupnim djelovima ne prilaziti bez odgovarajue opreme).
• Identifikovati most -vrsta objekta: MO-most, VI-vijadukt, PR-propust, PV-podvonjak, NV-nadvonjak, PP-podputnjak, NP-nadputnjak,
- tip konstrukcije: AB –armiranobetonska, PB-prethodnonapregnuta, E-elina, SP-spregnuta, DR-drvena, KA-kamena
- statiki sistem: PG-prosta greda, KN-kontinulani nosa, GN-gerberov noisa, RN-ramovski nosa, LU-luk, SV-svod, VK-visea konstrukcija, KK-kosi kablovi
- tip poprenog presjeka: P-ploast, G-gredni, R-rešetka, S-sanduast
-klasa mosta: raspon u m visina stubova u m (-m) i (m) temeljenje direktno, šipovi, bunari, .... prepreka opis
• Pregled raspoloive dokumentacije • Napraviti spisak djelova koje treba pregledati kao i dostupnu opremu
Fotodokumentacija
• Fotografija sa oznakom-imenom mosta • Fotografija prilazu mosta • Fotografija cijelog mosta • Fotografija kolovoza i opreme mosta • Fotografija nasipa, oporaca, stubova i leišta • Fotografija podruja ispod mosta • Fotografija, ako je to mogue, glavnih i poprenih nosaa
Kolovoz
• Pregledati: - asfaltni zastor (kolotrazi, rupe..) i oznaiti ošteenja na skici osnove mosta – slivnike, ivinjake, bitumenske spojnice
Dilatacije
• Stanje same dilatacije (ravnost, elemenata, istoa, korozija, ...) • Uoiti eventualne promjene na elementu mosta na kojem su ugraene • Provjeriti da li se osjea potres pri prolazu vozila • k mogue provjeriti dilataciju sa donje strane, provjeriti da li procuruje
Pješake staze, odbojne ograde, vijence i ogradu
• Pregledati ivinjake, odbojne ograde, montane ploe pješakih staza (ako ih ima), vijence i ogradu mosta
• O svemu napraviti fotodokumentaciju
Oporci i krilni zidovi
• Stanje krilnih zidova i oporaca • Okolni teren • Geometrija zida • Eventualna ošteenja
Stubovi
Stanje stubova, eventualna ošteenja Okolni teren (nasip u rijeci, isplivali temelji i sl.) Geometrija
Leišta
- Tip i vrsta leišta - Stanje leišta, eventualna ošteenja (promjena oblika, korozija)
Glavni nosai kolovozne konstrukcije
• Po mogunosti pregledati nosae odozdo • Posebno pregledati mjesta oslanjanja i eventualne zglobove • Naznaiti ošteenja na skici • Registrovati ve sanirana ošteenja
Kolovozna ploa
• Pregledati spojeve i dilatacije po mogunosti odozgo • Pregledati elemente za odvodnjavanje, slivnike, koji prolaze kroz plou • Opisati sva uoena ošteenja, naroito tragove procurivanja, vidljivu armaturu i koroziju.
Rejting
R1, R2, R3 i R4 su parcijanlni karakteristini brojevi
Rejting Tip Stanje objekta Opis mjera
R>1130 6 Prijeti rušenje Neodlona sanacija ili rekonstrukcija
600-1130 5 Vrlo ošteen Specijalni pregled i planiranje sanacije
350-700 4 Ošteen Vanredni pregled i investiciono odravanje
200-500 3 Manja ošteenja Intezivno redovno odravanje
150-300 2 Zanemaren Redovna kontrola i redovno odravanje
120-200 1 Ispravan Redovna kontrola
Parcijalni karakteristini broj
konstruktivnih elemenata mosta (temelji stubova krajnjih, temelji srednjih
stubova, krajnji stubovi (sa krilima u sastavu), srednji stubovi, leišta,
glavni nosai, popreni nosai, spregovi, ploa i konzola, pojava korozije
armature ili elinih konstrukcija).
dopunskih elemenata za rangiranje Mosta deo koji se vezuje za
konstrukciju (hidroizolacija, dilatacione sprave, vodotok, ili podruje ispod
mosta, istorijski podaci - opšti utisak-procjena preostalog vijeka mosta,
sistem za odvodnjavanje).
funkcionalnih elemenata mosta, (kolovoz, klinovi, prelazne
ploe, kegle ili propušten nasip, ograde, ivinjaci, pešake
staze, instalacije, signalizacija).
elemenata za rangiranje mosta prema saobraaju: poloaj
mosta u mrei, geometrija mosta, saobraajno optereenje
Armirano betonski nadvonjak ’’Lasta’’ - beograd
• Funkcionalna drumska infrastruktura je od vitalnog znaaja za prosperitet drave.
• Usled propadanja, nosivost i upotrebljivost mostovskih konstrukcija je ugroena.
• Za odravanje konstrukcija u prvobitnom stanju potrebna su znaajna sredstva koja ni kratkorono, ni dugorono nisu dostupna ni u ekonomski najrazvijenijim zemljama.
• Svrsishodno je sainiti plan odravanja, u skladu sa oekivanim propadanjem mostovskih konstrukcija.
• Sistem upravljanja mostovima ima za cilj da se mostovi odre u prihvatljivom stanju za svoju namenu uz minimalne troškove.
Sistem upravljanja mostovima (Bridge Management Systems – BMS)
• Popis mostova
• Odreivanje nosivosti mostova
• Procena troškova razliitih opcija odravanja
• Izbor ekonomski najisplativije strategije odravanja
Zadaci sistema upravljanja mostovima