opterecenje mostova

Embed Size (px)

Text of opterecenje mostova

OPTEREENJA MOSTOVAPRAVILNIK O TEHNIKIM NORMATIVIMA ZA ODREIVANJE VELIINA OPTEREENJA MOSTOVA (1991)drumski mostovi

Podela delovanjaOsnovna delovanja Dopunska delovanja Izuzetna delovanja

Podela je izvrena prema uestalosti pojedinih dejstva, promene vrednosti dejstva u vremenu i prostoru osnovna dejstva su uvek prisutna na mostu sa malim promenama u vrednostima dopunska se javljaju povremeno i imaju znaajne promene vrednosti dejstva izuzetna se retko javljaju i kratkotrajna su

Osnovna delovanjasopstvena masa; korisno optereenje; stalni teret na mostu; sile koje nastaju od prednaprezanja; skupljanje i teenje materijala ( kod prethodno napregnutih i spregnutih konstrukcija) optereenje vodovima; aktivni pritisak tla; pritisak i masa mirne vode; delovanje tekue vode; uzgon; pritisak na ogradu mosta; deformacije nastale kao posledica naina izgradnje.

Dopunska delovanjapromene temperature; skupljanje betona; teenje betona; vetar; sneg; udar leda; sila pri pokretanju i sila pri zaustavljanju vozila; otpori u leitima; centrifugalna sila; mogue pomeranje temeljnog tla; zemljotres Z1

Izuzetna delovanjaudari vozila i plovnih objekata; zemljotres Z2; vanredna optereenja; privremena stanja pri graenju

Kategorija mosta prema znaaju saobraajniceI kategorija = mostovi na autoputevima II kategorija = mostovi na magistralnim, regionalnim putevima i gradskim saobraajnicama III kategorija = mostovi na svim ostalim putevima

KolovozGlavna traka irine 3mpoloaj glavne trake definie se zavisno od dela konstrukije koji se posmatra, a paralelno sa osom mosta Optereenja u glavnoj traci uveavaju se za vrednost dinamikog koeficijenta Kd=1.4-0.008l; gde je l raspon elementa koji se razmatra

Preostali deo kolovoza

Za odreenu kategoriju mosta primenjuje se odgovarajua raunska ema optereenjakategorija mosta raunska ema

I IIB6.0m V300+300 V300

III

Tipsko vozilo V600(V300)

irine naleganja i optereenje tokova tipskog vozilaUkupan teret kN Teret pojedinog toka kN irina naleganja upravno na pravac vonje(m) irina naleganja u pravcu vonje (m)

vozilo

V600

600

100

0.6

0.2

V300

300

50

0.4

0.2

eme optereenja

Poloaj glavne trake za optereenje glavnih nosaa

5xkd

Sile pokretanja i sile zaustavljanja - koenjadeluju u visini povrine kolovoza paralelno sa osom mosta Veliina te sile je vea vrednost od sledee dve vrednosti:1/20 od jednakopodeljenog povrinskog optereenja p2= 3kN/m2 na celoj povrini kolovoza mosta na duini izmeu dva dilataciona prekida rasponskog sklopa 30% mase tipskog vozila bez dinamikog koeficienta

Pravilnik 316 o tehnikim meramaza optereenje eleznikih mostova i propusta (1992)

Osnovna optereenjaStalna optereenja:Sopstvena teina i ostali stalni teret Stalni pritisak zemlje Stalni pritisak vode Sile od voznih vodova

Prethodno naprezanje Skupljanje i teenje betona Pokretno optereenje od voza (saobraajno optereenje) Dinamiki uticaji Centrifugalna sila Optereenje peakih staza (za proraun peakih staza) Optereenja nastala u toku graenja

Dopunska optereenjaBoni udari Sile trenja u leitima Sile koenja i sile pri pokretanju Optereenje od vetra Uticaji temperaturnih promene Optereenje peakih staza (za proraun glavnih nosaa) Uticaj moguih pomeranja graevinskog tla

Posebna optereenjeUdari drumskih vozila o stubove mosta Udar leda Uticaj prekida voznih vodova kontaktne mree Seizmike sile Uticaj iskliznua voza

Saobraajno optereenje od voza ema UIC71

Dinamiki uticajiUticaje odreene prema prethodnoj emi optereenja potrebno je uveati (pomnoiti) dinamikim koeficijentom: Lje merodavna duina elemenat iji se uticaji odreuju Za L 30:a) b)

Za prekinuti kolosek- 33kN\m Za neprekinuti kolosek - 22kN\m Za prekinuti kolosek- 1000kN (na 30m) Za neprekinuti kolosek - 660+1.25(L-30) kN (na 30m)