of 14 /14
IZVOD IZ PRAVILNIKA O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREĐAJI I OPREMA U PROMETU NA CESTAMA Priredio: REUF BORAČIĆ, dipl.ing.saob. Novembar 2007. godine

Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

Embed Size (px)

Text of Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

Page 1: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

IZVOD IZ PRAVILNIKA

O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREĐAJI I

OPREMA U PROMETU NA CESTAMA

Priredio: REUF BORAČIĆ, dipl.ing.saob.

Novembar 2007. godine

Page 2: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

IZVOD IZ PRAVILNIKA

O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREĐAJI I OPREMA U PROMETU NA CESTAMA (S l u ž b e n i g l a s n i k B i H broj 23/07, 02.04.2007.)

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se dimenzije vozila, ukupne mase vozila, osovinska opterećenja vozila i osnovni uvjeti koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilima u saobraćaju na cestama i koji na vozilima moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da vozila mogu sigurno učestvovati u saobraćaju na cestama, kao i drugi tehnički uvjeti kojima moraju odgovarati pojedini uređaji na vozilima koji su od značaja za sigurnost saobraćaja.

Član 2.

(1) Dimenzije vozila, u smislu ovog Pravilnika, su gabaritne dimenzije vozila i skupa vozila i dimenzije vozila koje su od posebnog značaja za sigurnost saobraćaja na cestama. (2) Masa vozila, u smislu ovog Pravilnika, je najveća dozvoljena i sopstvena masa vozila, nosivost vozila i masa kojom vozilo pritiska na podlogu (osovinska opterećenja). (3) Ukoliko to nije ovim Pravilnikom drugačije određeno dimenzije vozila iz stava (1) ovog člana određuju se u skladu sa standardom BAS ISO 612 (Road vehicles - Dimen sions of mo tor ve hicles and towed ve hicles - Terms and def i ni tions;

Cestovna vozila - Dimenzije motornih i priključnih vozila - Pojmovi i definicije), u daljnjem tekstu: standard BAS ISO 612. (4) U smislu ovog Pravilnika, pojedini pojmovi koji se koriste kod vozila sa pogonom na gas imaju sljedeće značenje:

a) gas, kao pogonsko gorivo za vozila, je ukapljeni naftni gas, smjesa propana i butana, (UN oznake 1965; međunarodne oznake LPG = liq ue fied pe tro leum gas), u daljnjem tekstu: LPG, ili komprimirani prirodni gas, čiji radni pritisak ne prelazi 22 MPa, tj. 220 bara, (UN oznake 1971, međunarodne oznake CNG = com - pressed nat u ral gas), u daljnjem tekstu: CNG;

b) Vozilo pogonjeno gasom je motorno vozilo koje kao pogonsko gorivo koristi LPG ili CNG, samostalno ili kao alternativno gorivo benzinu ili kao gorivo u smjesi sa dizel gorivom;

c) Servisna radionica za servisiranje i prepravku vozila pogonjenih gasom (u daljnjem tekstu: servisna radionica), je pravna osoba koja ispunjava propisane uvjete i koja je od ovlaštene institucije dobilo odobrenje da može servisirati motorna vozila pogonjena gasom i na motorna vozila može vršiti ugradnju uređaja i opreme za pogon gasom;

d) Serviser za prepravku i servisiranje vozila pogonjenih gasom (u daljnjem tekstu: serviser), je uposlenik servisne radionice koji je osposobljen da vrši ugradnju i servisiranje uređaja za pogon motornih vozila gasom;

e) Certifikat posude pod pritiskom koja služi kao rezervoar gasa za pogon motornog vozila (u daljnjem tekstu: certifikat), je dokument koji propisuje ovlaštena institucija, a koji ovjerava inspekcija nadležna za posude pod pritiskom;

f) Uvjerenje za uređaj ugrađen u vozilo pogonjeno gasom (u daljnjem tekstu: uvjerenje), je dokument koji propisuje i izdaje ovlaštena institucija;

g) Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja ugrađenog u vozilo pogonjeno je obrazac koji propisuje ovlaštena institucija, a koji ovjerava stanica tehničkog pregleda kada utvrdi da je urađaj za gas tehnički ispravan.

Član 3.

Pod uređajima na motornim i priključnim vozilima u saobraćaju na cestama, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju se: a) uređaji za upravljanje, b) uređaji za zaustavljanje, c) uređaji za osvjetljavanje puta, označavanje vozila i za davanje svjetlosnih znakova, d) uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost, e) uređaji za davanje zvučnih znakova, f) uređaji za kretanje vozila unatrag, g) uređaji za kontrolu i davanje znakova, h) uređaji za odvođenje i ispuštanje izduvnih gasova i) uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila j) uređaji za pogon vozila na alternativna goriva (gas) k) ostali uređaji od posebnog značaja za sigurnost saobraćaja (karoserija/kabina za vozača i prostor za putnike, gume,

blatobrani, branici, štitnici od podlijetanja sa zadnje strane vo zila, štitnici od podlijetanja sa bočnih strana vozila, priključci za sigurnosne pojaseve, priključci za vuču, uređaji za osiguranje vozila od neovlaštene upotrebe, za odmrzavanje i odmagljivanje, dječja sjedala, nasloni za glavu).

Page 3: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

Član 4.

Pod opremom vozila u saobraćaju na cestama, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju se: a) rezervni točak; b) aparat za gašenje požara; c) znak za obilježavanje vozila zaustavljenog na kolovozu ceste; d) oprema za pružanje prve pomoći (kutija prve pomoći); e) klinasti podmetači; f) čekić za razbijanje stakla; g) rezervne sijalice i osigurači; h) prsluk za vozača sa svjetlosno reflektirajućim osobinama; i) sigurnosni pojasevi; j) uže ili poluga za vuču; k) zimska oprema; l) znak za označavanje sporih vozila; m) znak za označavanje dugih vozila.

POGLAVLJE II. DIMENZIJE I MASE VOZILA Član 5.

(1) Dužina motornih i priključnih vozila, uključujući izmjenjive nadgradnje za prihvat tereta kao i svih uređaja koji se pri vožnji nalaze na vozilu, ne smije prekoračiti slijedeće vrijednosti:

a) motorna i priključna vozila - sa izuzetkom autobusa i poluprikolica 12,00 m b) dvoosovinski autobusi/trolejbusi - uključujući i pripadajuće dijelove koji se mogu skinuti 13,50 m c) autobusi/trolejbusi sa više od dvije osovine - uključujući i pripadajuće dijelove koji se mogu skinuti 15,00 m d) autobusi/trolejbusi koji su konstruktivno izvedeni kao zglobni (motorna vozila čija je korisna površina podijeljena

putem zgloba, ali kod kojih upravljani dio ne predstavlja samostalno vozilo) 18,75 m

(2) Dužina kombinacija vozila (skupova vozila), uključujući izmjenjive nadgradnje za prihvat tereta kao i svih uređaja koji se pri vožnji nalaze na vozilu, vodeći računa o stavu (1) tačka a) ovog člana, ne smije prekoračiti slijedeće vrijednosti:

a) tegljač sa poluprikolicom kao i kombinacija vozila (skupovi vozila) koji po vrsti odgovaraju ovom opisu, izuzev skupa vozila pod tačkom b) ovog stava 15,50 m

b) tegljač sa poluprikolicom, pri čemu djelimične dužine ne smiju prekoračiti slijedeće vrijednosti: 1. razmak između vertikalne ose kraljevog čepa i zadnjeg dijela vozila ne veća od 12,00 m 2. radijus prednjeg prepusta ne veći od 2,04 m (svi dijelovi poluprikolice ispred kraljevog čepa treba da budu obuhvaćeni zamišljenom kružnicom opisanom sa datim radijusom sa centrom kružnice u vertikalnoj osi kraljevog čepa) 16,50 m

c) skupovi vozila (motorna vozila sa jednom ili dvije prikolice) izuzev skupova vozila pod tačkom 4. ovog stava 18,00 m

d) skupovi vozila koji se sastoje iz motornog vozila i jedne prikolice za prijevoz tereta, pri čemu djelimične dužine ne smiju prekoračiti slijedeće vrijednosti:

1. razmak između prednje najisturenije vanjske tačke tovarnog prostora iza kabine motornog vozila i stražnje najisturenije vanjske tačke tovarnog prostora prikolice skupa vozila, uz oduzimanje razmaka između stražnje najisturenije vanjske tačke tovarnog prostora motornog vozila i prednje najisturenije vanjske tačke prikolice skupa vozila ne veći od 15,65 m

2. razmak između prednje najisturenije vanjske tačke tovarnog prostora iza kabine motornog vozila i stražnje najisturenije vanjske tačke tovarnog prostora prikolice skupa vozila ne veći od 16,40 m 18,75 m (3) Kod vozila sa nadgradnjom, te teretnih vozila bez kabine vozača, djelimične dužine se odnose na nadgradnju. (4) Kod skupova vozila koji se sastoje od autobusa i prikolice najveća dopuštena dužina iznosi, uz poštivanje odredbi stava (1) tačka a), b) i c) ovog člana, 18,75 m. (5) Dužina ili djelimična dužina pojedinačnog vozila ili skupa vozila, sa izuzetkom vozila i skupa vozila navedenih u stavu (7) ovog člana, je dužina u koju se ubrajaju svi elementi koji se izvlače, preklapaju, rasklapaju ili na neki drugi način pričvršćuju za vozilo, naprijed ili nazad (do maksimalno mogućeg položaja), a koje služe za pridržavanje tereta, te oprema i uređaji koji se za vrijeme vožnje nalaze na vozilu. Pri tome se kod skupova vozila njihova dužina mjeri kada središnje uzdužne ose motornog vozila i priključnog vozila zajedno čine pravu liniju. Kod skupova vozila koji nemaju vučne elemente koji omogućavaju samostalnu promjenu dužine treba da zadovolje i odredbe stava (8) ovog člana a da pri tome nema vršenja korekcija upravljanja od strane vozača ili drugih osoba. Ukoliko se koriste vučni elementi koji imaju mogućnost samostalne promjene dužine, konstrukcija mora biti izvedena tako da, nakon prolaza kroz krivinu, ovi ponovno zauzmu početnu dužinu prije ulaska u krivinu i to bez vremenskog kašnjenja. (6) Dužine i djelimične dužine pojedinačnih vozila i skupova vozila određuju se prema standardu BAS ISO 612, definicija 6.1.

Page 4: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

a) Pri mjerenju dužina ili djelimičnih dužina (odstupanja u odnosu na spomenuti standard) ne uzimaju se u obzir: 1. Brisači i elementi za pranje, 2. Prednje i zadnje registarske tablice, 3. Pričvršćenja i zaštitni elementi za carinske plombe, 4. Pristroji za osiguravanje cerade i njeni zaštitni elementi, 5. Svjetlosno-tehnički elementi, 6. Ogledala i drugi sistemi za indirektno ostvarivanje vidljivosti, 7. Vodovi za usisavanje zraka, 8. Uzdužni graničnici za izmjenjive nadgradnje, 9. Stepenice i ručke, 10. Hidraulične podizne rampe ili uređaji iste namjene u položaju za vožnju, 11. Uređaji za spajanje priključnog vozila kod motornih vozila, 12. Kod vozila, izuzev tegljača, sporedni agregati koji se nalaze ispred tovarnog prostora, 13. Kod električnih vozila elementi u obliku poluga i slično koji služe za preusmjeravanje električne energije prema vozilu, 14. Vanjski zaštitnici od sunca.

b) Prethodno rečeno važi samo kada predmetni el e ment ne produžava tovarni prostor, niti direktno niti indirektno. Uređaji ili elementi kod skupova vozila koji se postavljaju na zadnji dio priključnog vozila ili na prednji dio motornog vozila se, za razliku od prethodnih slučajeva, uračunavaju u ukupnu dužinu skupa vozila. (7) Za skupove vozila namijenjenih za prijevoz vozila s obzirom na njihovu dužinu važe odredbe stava (2) tačke d) ovog člana, kod kombinacije vozila tegljač poluprikolica namijenjenih za prijevoz vozila važe odredbe stava (4) tačka b) ovog člana. Prekoračenja propisanih dužina putem elemenata za dodatno osiguravanje i stabiliziranje dopuštenih prepusta tereta kod ovih skupova vozila i kod kombinacija tegljač poluprikolica ne uzimaju se u obzir pri određivanju dužine, ukoliko prevoženi teret prelazi preko predmetnih dodatnih elemenata. Pri određivanju djelimičnih dužina mostovi u pravcu vožnje, a koji služe za prijevoz vozila između motornog vozila i prikolice ne uzimaju se u obzir. (8) Motorna vozila i skupovi vozila, uključujući izmjenjive nadgradnje za prihvat tereta kao i svih uređaja koji se pri vožnji nalaze na vozilu, moraju biti tako konstruirana i izvedena da prilikom vožnje u krugu od 360° prebrisana površina kruga, vanjskog radijusa 12,50 m, ne bude šira od 7,20 m. Pri tome prednja najisturenija tačka motornog vozila, a kod vozila koji imaju zadnju upravljivu osovinu zadnja najisturenija tačka, mora biti vođena po krugu radijusa 12,5 m. Pri ulasku u prethodno opisani krug u pravcu tangente na njega ne smije ni jedan dio motornog vozila ili skupa vozila prekoračiti ovaj pravac više od 0,80 m. Izuzetak od ove odredbe čine samohodni kombajni koji pri ulasku u prethodno opisani krug po tangenti, pravac tangente smiju prekoračiti do 1,6 m izvan kruga. Kod autobusa/trolejbusa se pri mirovanju vozila na podlozi iscrtava linija koja ide duž one vertikalne strane vozila koja je okrenuta izvan kruga, a koja tangira krug. Kod autobusa/trolejbusa koji su izvedeni kao zglobna vozila dva kruta dijela moraju biti postavljena paralelno prema ovoj površini. Ako vozilo iz pravolinijske vožnje ulazi u prethodno opisanu prebrisanu površinu, to nijedan dio ne smije datu vertikalnu ravan prekoračiti za više od 0,60 m. (9) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH (MUP, SIPA, DGS, OSA, i sl.) ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Član 6.

(1) Širina motornih i priključnih vozila, uključujući izmjenjive nadgradnje za prihvat tereta kao i svih uređaja koji se pri vožnji nalaze na vozilu, izuzimajući uređaje za čišćenje snijega i vozila namijenjenih za zimsko održavanje cesta, mogu imati slijedeće maksimalne vrijednosti:

a) Općenito 2,55 m b) kod vozila namijenjenih za poljoprivredu i šumarstvo, kojima se obavlja određeni specifičan rad, kao i kod vučnih

vozila ili specijalnih vozila koja su predviđena za prihvat oruđa za poljoprivredu ili šumarstvo, kao i vozila koja su opremljena oruđima i uređajima namijenjenih za održavanje ceste 3,00 m

c) prikolice koje vuku motocikli, bicikli s motorom, i drugi dvotočkaši 1,00 m d) vozila sa stalnim ili izmjenjivim klimatiziranim nadgradnjama, koje su namijenjene i opremljene za prijevoz roba u

temperiranom okruženju i čiji su bočni zidovi uključujući i toplotnu izolaciju minimalne debljine 45 mm 2,60 m e) putnička vozila 2,50 m

(2) Najveća dopuštena širina motornih i priključnih vozila određuje se prema standardu BAS ISO 612, definicija 6.2. Mjerenje se provodi sa zatvorenim vratima i prozorima i točkovima okrenutim u uzdužnom pravcu vozila. Pri mjerenju širine (odstupanja u odnosu na spomenuti standard) ne uzimaju se u obzir:

a) Pričvršćenja i zaštitni elementi za carinske plombe, b) Pristroji za osiguravanje cerade i njeni zaštitni elementi, c) Istureni fleksibilni elementi sistema za zaštitu od prskanja (blatobrani) izvedenih u skladu directive 91/226/EEC od

27.03.1991. god.

Page 5: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

d) Svjetlosno-tehnički elementi, e) Ogledala i drugi sistemi za indirektno ostvarivanje vidljivosti, f) Stube koje se mogu izvlačiti ili preklopiti namještene u položaj pri vožnji, g) Hidraulične podizne rampe ili uređaji iste namjene u položaju za vožnju, ukoliko nisu više od 10 mm bočno

istureni u odnosu na vozilo, te da su prednji odnosno zadnji ćoškovi ovih uređaja zaobljeni sa minimalnim radijusom od 5 mm, a prednji i zadnji rubovi zaobljeni sa minimalnim radijusom od 2,5 mm,

h) Pokazivači defekta pneumatika, i) Pokazivači pritiska u pneumaticima, j) Deformiranje pneumatika u zoni nalijeganja.

(3) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Član 7.

(1) Visina motornih i priključnih vozila, uključujući izmjenjive nadgradnje za prihvat tereta kao i svih uređaja koji se pri vožnji nalaze na vozilu, može imati maksimalnu vrijednost 4 m. (2) Visina vozila određuje se prema standardu BAS ISO 612, definicija 6.3. Pri mjerenju visine vozila (odstupanja u odnosu na spomenuti stan dard) ne uzimaju se u obzir:

a) Savitljive antene, b) Kod električnih vozila elementi u obliku poluga i slično koji služe za preusmjeravanje električne energije prema

vozilu, u podignutom položaju.

(3) Kod vozila koji imaju mogućnost mijenjanja visine putem sistema koji se nalazi na osovinama vozila (npr. Pneumatski sistem oslanjanja i sl.) njihov utjecaj na promjenu visine vozila treba uzeti u obzir. (4) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Član 8.

Odredbe članova 5., 6. i 7. ovog Pravilnika ne primjenjuju se na bicikle s motorom, lahke motocikle, lahke tricikle i četverocikle, motocikle s bočnom prikolicom, tricikle i četverocikle, a čije dimenzije mogu imati slijedeće maksimalne vrijednosti:

a) Širina 1. lahki tricikli i četverocikli, motocikli s bočnom prikolicom, tricikli i četverocikli 2,00 m 2. bicikli s motorom, lahki motocikli i motocikli 1,00 m

b) Visina 2,50 m c) Dužina 4,00 m

Član 9.

Za vrijednosti navedene u članovima 5., 6., 7. i 8. ovog Pravilnika, nema tolerantnih vrijednosti.

Član 10.

(1) Prepust na motornim i priključnim vozilima može iznositi najviše 50% razmaka između osovina. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, na dvoosovinskim motornim vozilima sa kabinom iznad motora i na autobusima, prepust može iznositi najviše 60% razmaka između osovina, a na autobusima sa motorom između prednje i zadnje osovine najviše 63% razmaka između osovina. (3) Odredbe stavova (1) i (2) ovog člana se ne primjenjuju na vozila sa ugrađenim uređajima za obavljanje određenih radnji. (4) Za poluprikolice, umjesto razmaka između osovina, uzima se rastojanje između vertikalne ose obrtnog postolja i simetrale osovina, odnosno zadnje osovine poluprikolice. (5) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Page 6: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

Član 11.

(1) Tehnički dopušteno osovinsko opterećenje je opterećenje koje se ne smije prekoračiti, uz poštivanje izdržljivosti materijala i navedenih odredbi u slijedećim članovima ovog Pravilnika:

a) gume na vozilima: prema članu 120. ovog Pravilnika; b) uređaji za zaustavljanje vozila: prema članovima 17. do 22. ovog Pravilnika

(2) Tehnički dopuštena ukupna masa vozila je masa koja se ne smije prekoračiti, uz poštivanje izdržljivosti materijala i navedenih odredbi u slijedećim članovima ovog Pravilnika:

a) odnos bruto snaga motora prema ukupnoj masi vozila: prema članu 15. ovog Pravilnika b) uređaji za zaustavljanje vozila: prema članovima 17. do 22. ovog Pravilnika

(3) Dozvoljeno osovinsko opterećenje je opterećenje koje se, uz poštivanje odredbi stavova (1) i (4) ovog člana ne smije prekoračiti. Dopuštena ukupna masa je masa koja se, uz poštivanje odredbi stavova (2), (5) i (6) ovog člana ne smije prekoračiti. Dopuštena osovinska opterećenja i dopuštena ukupna masa se pri upotrebi vozila kao i skupa vozila moraju ispoštovati. (4) Kod motornih i priključnih vozila sa gumama u skladu sa članom 120. ovog Pravilnika, izuzev valjaka za popravku ceste, osovinsko opterećenje može imati slijedeće maksimalne vrijednosti:

a) Opterećenje od jedne osovine: 1. pojedinačne osovine 10,00 t 2. pojedinačne osovine (pogonske) 11,50 t

10 tona 11,5 tona 10 tona

( Član 120. )

(1) Gume na vozilima moraju odgovarati dimenzijama što ih je prijavio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i

najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su gume postavljene.

(2) Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji

(radijalne, dijagonalne, itd.) i marki (proizvođaču) i tipu.

(3) Dubina utora na gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene posebnim oznakama postavljenim u utoru gume koje

definiraju istrošenost gume.

U slučaju da pomenute oznake ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,6 mm za putnička vozila, odnosno 2mm za autobuse i teretna vozila.

(4) Na naplatku rezervnog točka ne mora se nalaziti guma iste vrste, konstrukcije, marke i tipa.

(5) Protektirane (obnovljene) gume koje se koriste na registriranim vozilima u BiH nakon 1.1.2008. godine na bočnoj strani gume moraju imati

oznaku "RE TREAD" i šifru kad je izvršeno obnavljanje (na primjer "2506" {to znači da se radi o 25 sedmici 2006. godine). Protektirane

(obnovljene) gume moraju posjedovati homologacijsku dokumentaciju.

(6) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane

namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Uređaji za zaustavljanje vozila

Član 17.

(1) Uređaji za zaustavljanje (u daljnjem tekstu: kočni sistemi)na motornim i priključnim vozilima moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da vozač

može vozilo na siguran, brz i efikasan način zaustaviti, bez obzira na stupanj opterećenja vozila i nagib ceste po kojoj se vozilo kreće, te osigurati

vozilo u nepokretnom položaju na cesti s nagibom.

(2) Pod kočnim sistemom iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se:

a) radna kočnica,

b) pomoćna kočnica,

c) parkirna kočnica.

(3) Radna kočnica mora biti takva da omogući vozaču da vozilo zaustavi na siguran, brz i efikasan način, bez obzira na brzinu kretanja vozila,

opterećenje vozila i nagib ceste.

Page 7: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

Ta kočnica treba omogućiti reguliranje intenziteta kočenja s vozačkog mjesta, a da pritom vozač ne ispušta upravljač iz ruku, i ona treba da

djejstvuje podjednako na točkove koji se nalaze na istoj osovini.

(4) Pomoćna kočnica mora biti takva da omogući vozaču da vozilo koči, odnosno zaustavi na odgovarajućem odstojanju, ako otkaže radna

kočnica. Pomoćna kočnica mora biti postavljena tako da je vozač može lahko i brzo upotrijebiti s vozačkog mjesta, pri čemu mu jedna ruka mora

biti slobodna radi upravljanja vozilom.

(5) Parkirna kočnica na motornim i priključnim vozilima, osim na biciklima s motorom i motociklima, mora biti takva da se pomoću nje

parkirano vozilo može osigurati u zakočenom položaju odgovarajućim mehaničkim uređajem. Parkirna kočnica mora biti postavljena u

motornom vozilu tako da je vozač može aktivirati sa vozačkog mjesta, a u priključnom vozilu, tako da je može aktivirati vozač sa vozačkog mjesta

ili osoba koja je izvan vozila. Parkirna kočnica na priključnim vozilima za prijevoz osoba mora biti postavljena tako da se može aktivirati iz

vozila.

(6) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane

namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Član 18.

(1) Radna, pomoćna i parkirna kočnica na motornom i priključnom vozilu, moraju biti ugrađene i izvedene tako da na pouzdan i siguran način

zaustave vozilo.

(2) Radna, pomoćna i parkirna kočnica motornih vozila iz stava (1) ovog člana, osim na motociklu mogu biti kombinirane tako:

a) da postoje najmanje dvije komande neovisne jedna o drugoj i da komanda radne kočnice bude neovisna i odvojena od komande

parkirne kočnice;

b) da komanda pomoćne kočnice bude neovisna o komande parkirne kočnice, ako je parkirna kočnica takve konstrukcije da se ne

može staviti u djejstvo pri kretanju vozila.

(3) Radna kočnica motornih vozila iz stava (1) ovog člana mora djelovati na sve točkove.

(4) Radna i parkirna kočnica moraju djelovati na površinu koja je sa točkovima stalno povezana dovoljno čvrstim dijelovima.

(5) Ako otkaže kočnica na bilo kojoj osovini priključnog vozila spojenog s motornim vozilom iz stava (1) ovog člana kao vučnim vozilom, mora

biti osigurano nesmetano kočenje kočnicama postavljenim u tom vučnom vozilu. Ova odredba primjenjuje se za vozila prvi puta registrirana u

Bosni i Hercegovini od 1. januara 1971. godine.

(6) Uređaji ili programi kod elektronski upravljanih kočnih sistema kojima se osigurava neprekidno podešavanje sile kočenja srazmjerno

promjeni opterećenja na motornim i priključnim vozilima, osim na autobusima za gradski saobraćaj, kao i na priključnim vozilima najveće

dozvoljene mase do 1,5 t i na priključnim vozilima s naletnom kočnicom, koja na bilo kojoj stražnjoj osovini imaju promjenu opterećenja "puno-

prazno" veću od 40% od najvećega osovinskog opterećenja, moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da osiguravaju neprekidno podešavanje sile

kočenja srazmjerno promjeni opterećenja. Ova odredba primjenjuje se na teretna i priključna vozila iznad 10 t i na autobuse iznad 7 t najveće

dozvoljene mase koja su prvi put registrirana u Bosni i Hercegovini nakon 01. januara 1973. godine, te na sva teretna motorna, priključna vozila

I autobuse koji su prvi put registrirana nakon 1. januara 1980. godine.

(7) Na motornim i priključnim vozilima koja imaju elastično vješanje osovina pomoću opruga čiji je progib opruga za stanje opterećenja "puno-

prazno" manji od 25 mm, ne moraju biti ugrađeni uređaji kojima se osigurava neprekidno podešavanje sile kočenja srazmjerno promjeni

opterećenja.

(8) Usporivač za dugotrajno usporavanje na motornim vozilima najveće dozvoljene mase iznad 5 t, koja su predviđena za vuču prikolica najveće

dopuštene mase iznad 7 t, odnosno poluprikolica sa sedlom kod koje dio najveće dozvoljene mase koji otpada na osovine prelazi 7 t, te na

motornim vozilima najveće dozvoljene mase iznad 9 t, mora biti ugrađen i izveden tako da osigurava dugotrajno usporavanje vozila. Odredba se

odnosi na motorna vozila prvi put registrirana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1980.godine.

(9) Struktura prijenosnog mehanizma radne kočnice na motornim vozilima najveće dozvoljene mase iznad 10 t mora biti takva da se kočnice na

osovinama aktiviraju pomoću najmanje dva međusobno neovisna izvora energije tako da, otkaže li kočenje na jednoj osovini, postoji mogućnost

nesmetanog kočenja na drugoj osovini ili drugim osovinama. Ostatak efikasnosti kočnog uređaja za radno kočenje može biti najmanje 30% od

normative propisanog za radnu kočnicu iz ovog Pravilnika. Ova odredba primjenjuje se na teretna i priključna vozila iznad 10 t i na autobuse

iznad 7 t najveće dozvoljene mase koji su prvi put registrirana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1973. godine, te na sva teretna, priključna

vozila i autobuse koja su prvi put registrirana nakon 1. januara 1978. godine. Sva motorna vozila prvi put registrirana nakon 1. januara 1988.

godine moraju imati dvokružni kočni sistem.

(10) Struktura kočnog sistema za radno kočenje motornih vozila koja moraju ispunjavati uvjete iz stava (9) ovog člana, a predviđena su za vuču

priključnih vozila, mora biti takav da osigura mogućnost rada dvovodne kočne instalacije na priključnim vozilima. (11) Kod motornih i priključnih vozila, te kod skupa vozila djelovanje kočnica za pojedine osovine mora biti sinhronizirano.

(12) Sa kočnim antiblokirajućim sistemom (ABS), koji je u skladu s Pravilnikom ECE-R 13, moraju biti opremljena slijedeća vozila:

a) autobusi kojima najveća dozvoljena masa prelazi 12 t, osim autobusa za gradski saobraćaj (važi za vozila proizvedena nakon 1.

januara 1994.).

b) teretna vozila i tegljači kojima najveća dozvoljena masa prelazi 16 t, a koji su predviđeni za vuču prikolica kojima najveća

dozvoljena masa prelazi 10 t ili poluprikolica kojima osovinsko opterećenje prelazi 10 t (važi za vozila proizvedena nakon 1. januara 1998.).

c) prikolice kojima najveća dozvoljena masa prelazi 10 t I poluprikolice kojima osovinsko opterećenje prelazi 10 t (važi za vozila

proizvedena nakon 1. januara 1998.).

d) vozila namijenjena za prijevoz opasnih materija u skladu sa Međunarodnim sporazumom o prijevozu opasnih materija cestovnom

saobraćajnicom (u daljnjem tekstu: ADR sporazum) i to: teretna vozila i tegljači kojima najveća dozvoljena masa prelazi 16 t, te vučna vozila

koja su predviđena za vuču priključnih vozila kod kojih zbir osovinskih opterećenja prelazi 10 t, kao i priključna vozila kod kojih zbir svih

osovinskih opterećenja prelazi 10 t (važi za vozila proizvedena nakon 1. januara 1994.).

(13) Odredbe stava (7) ovoga člana se ne primjenjuju na vozila opremljena pneumatskim sistemom elastičnog oslanjanja.

(14) Odredbe ovog člana se ne primjenjuju za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko

specijalizirane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Član 19.

Kočni sistemi na biciklima s motorom, lahkim motociklima, motociklima s bočnom prikolicom ili bez nje, lahkim triciklima i četverociklima,

triciklima i četverociklima moraju biti izvedeni i ugrađeni kao dva neovisna kočna sistema s posebnim uređajima za njihovo aktiviranje na

prednju i stražnju osovinu, odnosno na prednju ili samo na stražnju osovinu.

Page 8: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

Član 20.

Kočni sistem na motociklima s bočnom prikolicom mora biti ugrađen i izveden kao dva neovisna kočna sistema s posebnim uređajima za njihovo

aktiviranje na prednji i stražnji, odnosno na prednji ili samo na stražnji točak. Bočna prikolica mora biti dodatno kočena kao dio radne kočnice

ako bez nje motocikl ne zadovoljava normativ efikasnosti kočnog sistema iz člana 159 stav (2) ovog Pravilnika.

Član 21.

(1) Kočni sistem na motornim vozilima s tri točka čiji su točkovi simetrično raspoređeni prema uzdužnoj središnjoj ravnini vozila i čija najveća

dozvoljena masa ne prelazi 1,2 t mora biti ugrađen i izveden kao dva neovisna kočna sistema, od kojih jedan djeluje na prednji točak, odnosno na

prednje točkove, a drugi na stražnji točak odnosno na stražnje točkove.

(2) Na motornom vozilu iz stava (1) ovoga člana mora biti ugrađena i izvedena i parkirna kočnica tako da se pomoću nje osigura vozilo u

zakočenom položaju.

(3) Na motorna vozila iz stava (1) ovog člana čija najveća dozvoljena masa prelazi 1,2 t, primjenjuju se odredbe člana 18. stavovi od (1) do (4)

ovog Pravilnika.

Član 22.

(1) Kočni sistem na priključnim vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 0,75 t ne mora biti ugrađen i izveden tako da zadovoljava

odredbe iz člana 17. stav (1) ovog Pravilnika.

(2) Radna kočnica na priključnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 0,75 t, a koja su prvi put registrirana nakon 1. januara 1972.

god, mora biti ugrađena i izvedena tako da djeluje na sve točkove prikolice, odnosno poluprikolice, a parkirna kočnica tako da djeluje na

odgovarajući broj točkova da bi se ostvario propisani koeficijent kočenja.

(3) Radna kočnica priključnog vozila mora biti izvedena tako da je vozač može tokom vožnje upotrijebiti s vozačkog mjesta pomoću komande

kojom stavlja u djelovanje radnu kočnicu vučnog vozila. Na priključnom vozilu čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t radna kočnica može

biti izvedena s inercionom komandom.

(4) Kočni sistem radnog kočenja na priključnom vozilu čija je najveća dozvoljena masa iznad 0,75 t mora biti ugrađen i izveden s automatskom

komandom kojom se aktivira radon kočenje priključnog vozila, ako se prekine uređaj za spajanje sa vučnim vozilom.

(5) Radna kočnica na prikolici s jednostrukom osovinom i na jednoosovinskoj prikolici čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1,5 t i koja je s

vučnim vozilom spojena rudom, a kruti se teret oslanja istovremeno na vučno vozilo i prikolicu (stabla, cijevi, šine itd.), mora biti ugrađena i

izvedena tako da osigura radno kočenje prikolice. Ako je najveća dozvoljena masa prikolice od 0,75 t do 1,5 t i ako je dva puta manja od mase

vučnog vozila, ne mora imati uređaj kojim se osigurava radno kočenje.

(6) Na prikolicama bez kočnice ili s inercionom komandom mora biti ugrađena i izvedena pomoćna unakrsna priključna veza koja će, ako se

glavna veza prekine, spriječiti da ruda, odnosno prikolica skrene u stranu ili će aktivirati radnu kočnicu.

(7) Kočni sistem na prikolicama čija najveća dozvoljena masa prelazi 7 t, odnosno na poluprikolicama sa sedlom čija je najveća dozvoljena masa

koja je umanjena za masu što opterećuje sedlo veća od 7t moraju biti ugrađen i izveden kao dvovodni pneumatski prijenosni mehanizam. Ova

odredba se odnosi na priključna vozila prvi put registrirana u Bosni i Hercegovini od 1. januara 1978. godine. Sva priključna vozila sa

pneumatskom kočnom instalacijom prvi put registrirana nakon 1. januara 1988. godine moraju imati dvovodni kočni sistem.

(8) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane

namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

b) Opterećenje od udvojenih osovina, uz poštivanje odredbi za opterećenje od jedne osovine: 1. za osovine sa međusobnim rastojanjem manjim od 1 m 11,50 t 2. za osovine na međusobnom rastojanju većem ili jednakom od 1 m a manjem od 1,3 m 16,00 t

3. za osovine na međusobnom rastojanju većem ili jednakom 1,3 m a manjem od 1,8 m 18,00 t 4. za osovine na međusobnom rastojanju većem ili jednakom 1,3 m a manjem od 1,8 m, i ako je pogonska

osovina opremljena sa udvojenim gumama i zračnim ogibljenjem ili nekim sistemom ogibljenja koji se može psmatrati ekvivalent prethodnom, a u skladu sa odredbama člana 120. ovog Pravilnika, ili ako je svaka pogonska osovina opremljena sa udvojenim osovinama i pri tome maksimalno dozvoljeno osovinsko opterećenje po osovini ne prelazi 9,5 t 19,00 t rast. < 1 m 1,3 > rast ≥ 1 m 1,8 > rast ≥ 1,3 m

11,5 t 16, 0 t 18, 0 t

Page 9: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

c) Opterećenje od udvojenih osovina za priključna vozila, uz poštivanje odredbi za opterećenje jedne osovine; 1. za osovine sa međusobnim rastojanjem manjim od 1 m 11,00 t

2. za osovine na međusobnom rastojanju većem ili jednakom od 1 m a manjem od 1,3 m 16,00 t 3. za osovine na međusobnom rastojanju većem ili jednakom 1,3 m a manjem od 1,8 m 18,00 t 4. za osovine na međusobnom rastojanju većem ili jednakom 1,8 m 20,00 t

d) Opterećenje od tri osovine, uz poštivanje odredbi za opterećenje od udvojenih osovina:

1. za osovine na međusobnom rastojanju ne većem od 1,3 m 21,00 t 2. za osovine na međusobnom rastojanju većem od 1.3 m a manjem od 1,4 m 24,00 t

21, 0 / 24,0 t

Ukoliko se na osovinama nalaze drugačiji točkovi nego što je to opisano u stavu (1) ovog člana, najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje iznosi 4 t. (5) Najveća ukupna masa motornih i priključnih vozila opremljenih sa točkovima u skladu sa odredbama člana 120. ovog Pravilnika, izuzev poluprikolica i prikolica sa rudom bez obrtnog postolja (uključujući i prikolice sa centralno postavljenom osovinom), te uz poštivanje odredbi za dozvoljena osovinska opterećenja, može imati slijedeće maksimalne vrijednosti:

a) vozila sa ne više od dvije osovine: Motorna vozila i prikolice po 18,00 t

b) vozila sa više od dvije osovine – izuzev motorna vozila prema tačkama c) i d) ovog stava: 1. motorna vozila 25,00 t 2. motorna vozila sa osovinskim opterećenjem udvojenih osovina prema stavu (4) tačka b) alineja 4. ovog

člana 26,00 t 3. prikolice 24,00 t 4. autobusi, koji su konstruktivno izvedeni kao zglobna vozila 28,00 t

c) vozila sa više od tri osovine – izuzev motornih vozila prema tački d) ovog stava: 1. motorna vozila sa parom udvojenih osovina, kod kojih je rastojanje između njihovih središta najmanje 4 m

32,00 t 2. motorna vozila sa dvije upravljive osovine i sa opterećenjem udvojenih osovina prema stavu (4), tačka b)

alineja 4. ovog člana i da njihovo najveće dozvoljeno opterećenje ne prelazi 5 t po svakom metru rastojanja između središta osovina koje su najbliže prednjem kraju odnosno zadnjem kraju vozila 32,00 t d) motorna vozila sa više od četiri osovine uz poštivanje odredbi tačke c) ovog stava 32,00 t

(6) Kod skupova vozila (uključujući kombinacije tegljač sa poluprikolicom), uz poštivanje odredbi za dozvoljena osovinska opterećenja, osovinska opterećenja kod prikolica i pojedinačnih vozila, najveća dozvoljena ukupna masa može imati slijedeće maksimalne vrijednosti:

a) Skup vozila sa manje od 4 osovine 28,00 t b) Skup vozila sa 4 osovine i to:

1) Motorno vozilo sa dvije osovine i prikolica sa dvije osovine 36,00 t 2) Tegljač sa dvije osovine i poluprikolica sa dvije osovine i to:

2.1) pri rastojanju između osovina kod poluprikolica većem ili jednakom 1,3 m 36,00 t 2.2) pri rastojanju između osovina kod poluprikolice većem ili jednakom 1,8 m, ukoliko je pogonska osovina tegljača

osovina opremljena sa udvojenim gumama i zračnim ogibljenjem ili nekim sistemom ogibljenja koji se može smatrati ekvivalent prethodnom a u skladu sa odredbama člana 120. ovog Pravilnika 38,00 t

3. Drugi skupovi vozila sa četiri osovine i to: 3.1) sa motornim vozilom prema stavu (5), tačka b) alineja 1. ovog člana 35,00 t

Page 10: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

3.2) sa motornim vozilom prema stavu (5), tačka b) alineja 2. ovog člana 36,00 t c) Skupovi vozila sa više od četiri osovine 40,00 t d) Skup vozila koji sačinjava troosovinski tegljač sa dvo ili troosovinskom poluprikolicom koji, u skladu sa direktivom

vijeća 92/106/EU od 07.12.1992. god., prevoze 40-stopni ISO kontejner u svrhu posebnih, kombiniranih prijevoza između članica EU 44,00 t

(7) Odredbe stava (5) ovog člana se ne primjenjuju na troosovinske zglobne autobuse, bicikle s motorom sa tri točka, motocikle sa tri točka, lahke četverocikle i četverocikle, a čije najveće ukupne mase mogu imati slijedeće maksimalne vrijednosti:

a) Troosovinski zglobni autobusi 28,00 t b) Bicikli s motorom sa tri točka 0,57 t c) Motocikli sa tri točka za prijevoz putnika 1,30 t d) Motocikli sa tri točka za prijevoz tereta 2,50 t e) Lahki četverocikli 0,35 t f) Četverocikli za prijevoz putnika 0,40 t g) Četverocikli za prijevoz tereta 0,55 t h) Ostala motorna i priključna vozila ili skup vozila koja nisu posebno napomenuta u ovom članu Pravilnika 4,00 t

Član 12.

(1) Dozvoljena ukupna masa prema članu 11. stav (6) ovog Pravilnika proračunava se na slijedeći način:

a) Kod skupova vozila kao zbir dozvoljenih ukupnih masa vučnog vozila i prikolice, b) Kod skupova vozila sa prikolicama sa rudom bez obrtnog postolja (uključujući i prikolice sa centralno postavljenom osovinom) kao zbir dozvoljenih ukupnih masa vučnog vozila i prikolice sa rudom bez obrtnog postolja, umanjen za vrijednost koja je od slijedeće navedenih veća:

1. dozvoljeno vertikalno opterećenje na vučnom uređaju vučnog vozila, ili 2. dozvoljeno vertikalno opterećenje rude prikolice sa rudom bez obrtnog postolja na mjestu spoja sa vučnim

vozilom, a za slučaj da su te vrijednosti jednake, za tu vrijednost. c) Kod skupa vozila koji čine tegljač i poluprikolica kao zbir dozvoljenih ukupnih masa tegljača i poluprikolice,

umanjen za vrijednost koja je od slijedeće navedenih veća: 1. dozvoljeno opterećenje sedla tegljača, ili 2. dozvoljeno opterećenje poluprikolice na mjestu njenog oslanjanja na tegljač, a za slučaj da su te vrijednosti

jednake, za tu vrijednost. (2) Ukoliko se pri prethodno opisanom načinu proračunavanja dobivaju vrijednosti veće od:

28,00 t; član 11, stav (6), tačka a), 36,00 t; član 11, stav (6), tačka b) alineje 1), 2.2) i 3.2) 38,00 t; član 11, stav (6), tačka b) alineja 2.2) 35,00 t; član 11, stav (6), tačka b) alineja 3.1) 40,00 t; član 11, stav (6), tačka c), ili 44,00 t; član 11, stav (6), tačka d) ovog Pravilnika, dozvoljene ukupne mase iznose 28,00 t, 36,00 t, 38,00 t, 35,00 t, 40,00 t, odnosno 44,00 t.

Član 13.

Na pogonske točkove teretnih motornih vozila i skupova vozila, ako je vozilo opterećeno i u mirovanju na horizontalnoj ravni, mora otpadati najmanje jedna četvrtina najveće dozvoljene mase vozila odnosno skupa vozila.

Page 11: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

Član 14.

Rastojanje između središta zadnje osovine motornog vozila i središta prve osovine prikolice mora iznositi najmanje 3,0 m, a kod skupa vozila tegljač poluprikolica i kod skupa vozila namijenjenih za poljoprivredu i šumarstvo koji se sastoje iz vučnog vozila i prikolice sa nadgradnjom za obavljanje određenog rada, najmanje 2,5 m. Ovo ne važi za skup vozila kod kojih najveća dozvoljena masa vučnog vozila ne iznosi više od 7,5 t ili prikolice ne iznosi više od 3,5 t.

Član 15.

(1) Odnos bruto snage motora izražene u kilovatima i najveće dopuštene mase vozila izražene u tonama mora biti: a) za putničke automobile, kombinirane automobile i motocikle najmanje 15 kW/t; b) za lahke tricikle i četverocikle najmanje 6 kW/t; c) za tricikle i četverocikle:

1. za prijevoz osoba najmanje 15 kW/t; 2. za prijevoz tereta najmanje 16 kW/t:

d) za autobuse, osim autobusa zglobnoga konstruktivnog sastava najmanje 9 kW/t; e) za teretna vozila najmanje 7 kW/t; f) za autobuse zglobnoga konstruktivnog sastava najmanje 6 kW/t; g) za radna i specijalna vozila namijenjena obavljanju komunalnih usluga, teretne au to mo bile namijenjene za

obavljanje prijevoza u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu i rudarstvu te za skupove motornih i priključnih vozila najmanje 4 kW/t;

h) za vozila na električni pogon; 1. s napajanjem iz mreže primjenjuju se odredbe tačke 2. do 4. ovog stava, 2. s napajanjem iz vlastitog izvora električne energije:

- za vozila namijenjena prijevozu osoba najmanje 3 kW/t, osim za bicikle s električnim motorom, - za vozila namijenjena prijevozu tereta najmanje 2 kW/t. 2) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva. POGLAVLJE III. UREĐAJI NA MOTORNIM I PRIKLJUČNIM VOZILIMA Odjeljak A. Uređaji za upravljanje vozilom

Član 16. (1) Uređaj za upravljanje vozilom mora biti pouzdan i izveden tako da vozač može lahko, brzo i na siguran način mijenjati smjer kretanja vozila. Po ukazanoj potrebi neophodno je uređaj opremiti sa pomoćnim sistemom koji olakšava upravljanje vozilom. Pomoćni sistem mora konstruktivno biti izveden tako, da njegov eventualni kvar ne utječe na upravljivost vozilom. (2) Uređaj za upravljanje vozilom iz stava (1) ovog člana mora biti takav da se prednji točkovi vozila što se nalaze u položaju zakretanja, pri kretanju vozila po vodoravnoj ravnoj površini, nakon oslobađanja točka upravljača, sami vraćaju u položaj za pravolinijsko kretanje. (3) Slobodan hod točka upravljača na vozilu ne smije biti veći od 30°. 10. Uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila

Član 62. (1) Uređaji za spajanje vučnoga i priključnog vozila, osim kod motocikla s bočnom prikolicom, moraju biti postavljeni u uzdužnoj simetričnoj vertikalnoj ravnini vozila i izvedeni zglobno, tako da omogućuju pokretljivost uređaja u svim smjerovima u prostoru. (2) Osovinica uređaja za spajanje vučnoga i priključnog vozila pomoću koje se spaja vozilo mora imati osigurač koji onemogućuje, pri normalnoj upotrebi, razdvajanje spojenih vozila. (3) Uređaji za spajanje vučnoga i priključnog vozila moraju biti pričvršćeni za pojačani dio vučnog vozila.

Page 12: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

(4) Vertikalna simetrala kugle uređaja za spajanje putničkog automobila i priključnog vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t mora biti udaljena od zadnjeg kraja vozila minimalno 70 mm. Nadalje, horizontalna simetrala kugle uređaja za spajanje putničkog vozila i priključnog vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t ne smije biti udaljena od podloge više od 350 mm u slučaju opterećenja vozila do svoje najveće dopuštene mase. (5) Kuka na putničkom vozilu u slučaju kad ne vuče priključno vozilo i kada se rastavi na pričvrsnom mjestu, ne smije da izlazi izvan gabarita vozila. (6) Odredba stava (5) primjenjuje se od 1.1.2009. godine i to:

a) za novoproizvedena putnička vozila i b) za putnička vozila kod kojih se uređaj (kuka) naknadno ugrađuje.

POGLAVLJE VII. OPREMA VOZILA

Član 145.

(1) Motorna i priključna vozila, osim bicikla s motorom, lahkog motocikla, lahkog tricikla i četverocikla, motocikla, tricikla i četverocikla, traktora, traktorskih prikolica, prikolica s jednom osovinom, autobusa za gradski saobraćaj i vozila namijenjenih za komunalne usluge (pranje i čišćenje ulica, odvoz smeća i fekalija i dr.), moraju imati rezervni točak s pripadajućom opremom koji se po potrebi može upotrijebiti. (2) Rezervni točak ne moraju imati motorna i priključna vozila ako su gume ili naplatci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju s ispuhanom gumom. (3) Rezervni točak ne moraju imati motorna i priključna vozila ukupne mase do 3,5 t ako vozilo posjeduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje ispuhane gume (npr. sprej ili pjena u boci pod pritiskom, itd.).

Član 146.

(1) Putnička motorna vozila opremljena za korištenje alternativnih goriva (LPG, CNG,...), vozila za javni prijevoz, kao i teretna motorna i priključna vozila moraju imati aparat za gašenje požara postavljen na vidljivom mjestu, tako da se u slučaju opasnosti može upotrijebiti. 2) Skup vozila (kamion i prikolica, tegljač i poluprikolica, itd) moraju biti opremljeni sa jednim protivpožarnim apratom namijenjenim za gašenje eventualnog požara na motoru i kabini i minimalno jednim protivpožarnim aparatom namijenjenim za gašenje eventualnog požara na robi koja se prevozi. Broj protivpožarnih aparata namijenjenih za gašenje eventualnog požara na robi zavisi od vrste i količine robe koja se prevozi.

Član 147. (1) Motorna vozila osim bicikla s motorom, lahkog motocikla, lahkog tricikla i četverocikla, motocikla, tricikla i četverocikla i priključna vozila, moraju imati, na vidljivom mjestu, poseban standardiziran znak za obilježavanje vozila zaustavljenog na kolovozu ceste, tako da ga vozač po potrebi može koristiti. (2) Po dva znaka iz stava (1) ovog člana moraju imati:

a) teretna motorna vozila i autobusi ako vuku priključno vozilo; b) motorno vozilo koje se nalazi na začelju kolone ako se motorna vozila kreću u organiziranoj koloni.

(3) Znak iz stava (1) ovog člana ima oblik istostraničnog trokuta s rubom crvene boje čija dužina iznosi 40 cm, a širina najmanje 5 cm. Rubovi znaka moraju biti prevučeni reflektirajućom materijom ili crvenom katadiopterskom optikom širine najmanje 2 cm ili izrađeni tako da se mogu po čitavoj dužini osvijetliti vlastitim izvorom svjetlosti. Znak mora biti izrađen od čvrstog materijala i na način koji mu omogućuje da stabilno stoji u vertikalnom položaju.

Član 148. Motorna vozila, osim bicikla s motorom, lahkog motocikla, lahkog tricikla i četverocikla, motocikla, tricikla i četverocikla, moraju imati jednu kutiju prve pomoći, a autobusi sa više od 25 sjedećih mjesta dvije kutije.

Page 13: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

Član 149. (1) Motorna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 5 t moraju imati dva klinasta podmetača za točkove, na vidljivom mjestu, koje vozač po potrebi može upotrijebiti. (2) U autobusima iz člana 113. stavak (3) ovog Pravilnika, na vidljivom mjestu mora biti čekić za razbijanje stakla tako da se u slučaju opasnosti može upotrijebiti.

Član 150. (1) Motorna vozila, osim bicikla s motorom, lahkog motocikla, lahkog tricikla i četverocikla, motocikla, tricikla i četverocikla, traktora, autobusa u gradskom i prigradskom saobraćaju moraju imati, na vidljivom mjestu, rezervne sijalice i osigurače najmanje za polovicu sijaličnih mjesta dvostrukih uređaja za osvjetljavanje ceste i za davanje svjetlosnih znakova i po jednu sijalicu za jednostruka sijalična mjesta kod kojih je moguće zamijeniti samo sijalicu. (2) Vozila koja su opremljena svjetlosnim tijelima bez žarne niti (ksenon, neon, LED i sl.), ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvjetna tijela.

Član 151.

Motorna vozila, osim bicikla s motorom, lahkog motocikla, lahkog tricikla i četverocikla, motocikla, tricikla i četverocikla, moraju imati reflektirajući prsluk, kojeg je vozač dužan koristiti-obući kada na cesti obavlja neke radnje uz vozilo (mijenja točak, obavlja manje popravke na vozilu, nalijeva gorivo kada vozilo ostane bez goriva, traži pomoć zaustavljajući druga vozila i sl.).

Član 152.

Broj šasije (okvira ili rama) vozila mora biti utisnut na samom okviru ili bilo na kojem dijelu vozila koji se teško ili nikako ne može skinuti.

Član 153. Vozila namijenjena za prijevoz opasnih materija moraju imati opremu u skladu s ADR sporazumom.

Član 154.

Putnička motorna vozila moraju imati uže, sajlu ili teleskopsku krutu vezu za vuču, dok vozila namijenjena za prijevoz opasnih materija moraju imati polugu za vuču i pripadajući homologacijski dokument.

Član 155.

(1) Pod zimskom opremom motornih i priključnih vozila, podrazumijevaju se:

a) lanci za snijeg pripravni za postavljanje na pogonske točkove i b) gume minimalne dubine utora na gaznoj površini 4 mm, s tim da gume na pogonskim točkovima moraju biti zimske

ili gume s oznakama MS, M+S ili M&S. (2) Na vozila se ne smiju postavljati gume s ekserima. (3) Dodatno za teretna vozila i autobuse u zimsku opremu ubraja se i lopata i vreća pijeska. (4) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se za vozila oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizirane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Član 156. (1) Motorna vozila i priključna vozila koja se zbog konstrukcijskih razloga, na ravnoj cesti ne mogu kretati brzinom većom od 30 km/h, moraju biti obilježena znakom za označavanje sporih vozila. (2) Na vozilu može postojati najmanje jedan znak za obilježavanje sporih vozila, postavljen na zadnji kraj vozila. Ako je na vozilu samo jedan znak za obilježavanje sporih vozila onda on mora biti postavljen tako da se nalazi, u odnosu na uzdužnu

Page 14: Pravilnik dozvoljeno opterecenje motornih vozila

vertikalnu ravninu simetrije vozila, na lijevoj strani vozila. Znak za obilježavanje sporih vozila. mora biti postavljen na visini ne manjoj od 250 mm (do donjeg ruba znaka) i ne višoj od 1500 mm (do gornjeg ruba znaka), mjereći od zemlje do ruba znaka. (3) Sva vozila iz stava 1. ovog člana registrirana u Bosni i Hercegovini moraju biti označena znakom za označavanje sporih vozila od 1.1.2008. godine. (4) Izgled, osnovne boje i dimenzije znaka kojim se obilježavaju sporih vozila prikazan je u Prilogu broj 3., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 157. (1) Teretna motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 12000 kg (osim tegljača namijenjenih za vuču poluprikolica) moraju biti obilježeni oznakama za teška motorna vozila. (2) Priključna vozila najveće dopuštene mase manje od ili jednake 10000 kg čija dužina (uključujući dužinu vučne rude) prelazi 8 m i priključna vozila najveće dopuštene mase veće od 10000 kg bez obzira na dužinu moraju biti obilježena oznakama za duga priključna vozila. (3) Oznake za teška motorna vozila širine 140 mm moraju biti izvedeni zebrasto s naizmjeničnim kosim žutim retroreflektirajućim i crvenim fluorescentnim pruga. Nagib crvenih fluorescentinih pruga je pod uglom 45° dok je širina pruge 100 mm.

(4) Oznake za duga priključna vozila (prikolice i poluprikolice) širine 200 mm moraju biti izvedeni sa žutom retroreflektirajućom pozadinom i crvenim fluorescentnim okvirom. Širina crvenog fluorescentnog okvira treba da bude 40 mm. (5) Na vozilima može postojati jedna, dvije ili četiri oznake za obilježavanje dugih i teških vozila. Broj oznaka zavisi o mogućnosti montaže istih na stražnjem kraju vozila. (6) Ukupna minimalna dužina seta oznaka za teška i duga vozila je 1300 mm, a maksimalna 2300 mm. (7) Oznake za teška i duga vozila moraju biti postavljene na visini ne manjoj od 250 mm (do donjeg ruba oznake) i ne višoj od 2100 mm (do gornjeg ruba znaka) mjereći od zemlje. (8) Odredbe iz stavova (1) i (2) ovog člana odnose se na vozila koja se prvi put registriraju u Bosni i Hercegovini od 1.1.2008. godine. (9) Vozila iz stava (1) i (2) ovog člana koja su već registrirana u Bosni i Hercegovini moraju biti označena znakom za označavanje dugih i teških vozila do 1.7.2008. godine. (10) Izgled, osnovne boje, dimenzije i mogući primjeri znakova prikazani su u Prilogu broj 4. i 5. koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.