Click here to load reader

Uvod v laboratorijske vaje - · PDF file• Je orodje za modeliranje računalniških omrežij. • Omogoča modeliranje protokolov. • Omogoča enostavno modeliranje zelo obsežnih

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Uvod v laboratorijske vaje - · PDF file• Je orodje za modeliranje računalniških...

 • Modeliranje raunalnikih omreij

  Uvod v laboratorijske vaje

  OMNeT++Moduli, Omreja in Modeli

  etrtek, 8.oktobra2015

 • Osnovni podatki

  2

  Prof. Miha Mraz ([email protected])

  As. Mattia Petroni ([email protected])

  Spletna uilnica: https://ucilnica.fri.uni-lj.si

  - Forum

  - Obvestila

  - Literatura

  - Navodila za izdelavo seminarskih nalog

  mailto:[email protected]:[email protected]://ucilnica.fri.uni-lj.si/

 • 3

  Pogoji za opravljanje predmeta(pravila igre in ocenjevanje)

  50% sprotno delo na vajah

  uspeno opravljen 1. seminar 15%(poroilo + zagovor = pogoj za opravljanje 2. seminarja) IN

  uspeno opravljen 2. seminar 35 % (v skupini)(sprotno-tedensko poroanje + poroilo + zagovor)

  50% izpit

  pisni izpit

  ustni izpit

 • 4

  Do 14. novembra: primeri uporabe orodja OMNeT++ in zagovor prvega seminarja.

  V nadaljevanju: tedenske VAJE-KONZULTACIJE poroanje o napredku pri izdelavi drugega seminarja. Natanna asovnica bo objavljena na uilnici naknadno.

  Vaje (asovnica)

 • 5

  1. seminar: modeliranje in simuliranje osnovnih omreij z uporabo osnovnih konceptov Teorije Strebe in osnovnih modulov v knjinicah orodja OMNeT++.

  2. seminar: modeliranje in simuliranje kompleksnejega (realnega) omreja in podrobna performanna analiza omreja na osnovi knjinice INET.

  Seminarji

 • 6

  Kratka programerska naloga

  Obvezna oddaja poroila na spletni uilnici v formatu PDF. Poroila naj bodo izdelana v orodju Latex!Hint: uporabljaj orodje Texmaker ali TeXnicCenter in prevajalnik PDFLatex.

  Kratek zagovor na vajah. Komentiranje rezultatov, preverjanje pravilnosti modela, etc.

  Zagovor prvega seminarja

 • 7

  Razdelitev v skupine (max 3. tudente/skupino)

  Vsak seminar predstavlja eno poglavje v knjigi

  Vsa poglavja bomo na koncu semestra zdruili v celoto

  Izdelava drugega seminarja(a.k.a. poglavje v knjigi)

 • Izdelava drugega seminarja (nadalj.)

  Obvezna oddaja tedenskega poroila o napredku v asu konzultacijah/vaj.

  Vsako poroilo vsebuje eden ali ve sestavkov poglavja

  Obvezna oddaja konnega poroila/poglavja na spletni uilnici.

  Kratka (max 10 minut) predstavitev rezultatov seminarja na vajah.

  8

 • Modeliranje raunalnikih omreij

  9

  Nartovanje omreja

  Postavitev omejitve omreja

  Simulacija

  Performanna analiza

 • 10

  Je orodje za modeliranje raunalnikih omreij.

  Omogoa modeliranje protokolov.

  Omogoa enostavno modeliranje zelo obsenih omreij (angl. large-scale networks).

  NI simulator temve ponuja infrastrukturo za pisanje in poganjanje simulacij (zasnovan na orodju Eclipse).

  IDE + GUI za poganjanje simulacij.

  Vsebuje konfigurabilno simulacijsko ogrodje (simulationframework).

  Je objektno orientirano (object oriented).

  Temelji na diskretnih dogodkih (discrete events).

  Omogoa modularno modeliranje.

  OMNeT++

 • 11

  Programiranje

  NED (glej User Manual, poglavje 3)

  C++

  OMNeT++

 • 12

  Dokumentacija: http://www.omnetpp.org/documentation

  User Manual: http://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/Manual.pdf

  IDE User Guide: http://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/UserGuide.pdf

  Starting with IDE: http://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/IDE-Overview.pdf

  Hitri uvod: http://www.omnetpp.org/pmwiki/index.php?n=Main.OmnetppInNutshell

  Enostavni primer: http://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/tictoc-tutorial/

  OMNeT++

  http://www.omnetpp.org/documentationhttp://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/Manual.pdfhttp://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/UserGuide.pdfhttp://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/IDE-Overview.pdfhttp://www.omnetpp.org/pmwiki/index.php?n=Main.OmnetppInNutshellhttp://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/tictoc-tutorial/

 • 13

  Objektno usmerjen programski jezik

  Raziritev jezika C

  Uporaba zglavnih datotek (angl. header files konnica .h)

  v njih deklariramo razrede in njihove atribute ter metode

  in izvornih datotek (angl. source files konnica .cc)

  v njih definiramo in opiemo metode razredov

  Programiranje v C++

 • 14

  Objektno usmerjen jezik omogoa zelo modularnoprogramiranje

  Na osnovi manjih modulov lahko zgradimo kompleksnejepodatkovne in funkcionalne strukture

  Primer:

  Objekt Router vsebuje lahko atribut Switch in atribut WiFi.Switch je pa objekt, ki lahko vsebuje atribut (tabela) Port[] in metodo forward( Port port, Message m).

  Vsak objekt torej predstavlja zakljueno celoto oz. modul, ki galahko naprej uporabljamo za gradnjo kompleksnejih objektov.

  Programiranje v C++

 • 15

  dva tipa modulov: glede na gnezdenje (nesting)

  enostavni (simple) moduli

  sestavljeni (compound) moduli

  enostavne module

  programiramo sami (C++; OMNeT++ simulation class library)

  obstajajo e napisani moduli (razline knjinjice, zgledi)

  Objekti v orodju OMNeT++ - Moduli

 • 16

  povezovanje preko vrat (gates)

  vhodne, izhodne in dvosmerne

  povezovanje vrat preko povezav (connections)

  komunikacija preko sporoil (message passing)

  Povezovanje modulov v omreje

 • 17

  Z jezikom NED definiramo:

  paket (package)

  ime modula

  tip modula (compound ali simple)

  tipe (types)

  parametre modula (parameters)

  vrata (gates: in, out, in/out)

  podmodule (submodules): samo pri modulih, ki niso simple

  povezave (connections): med podmoduli

  Opisovanje modulov v omreju (NED)

 • 18

  Opisovanje modulov v omreju (NED)

  package ime_paketa;

  module/simple ime_modula // module = compound

  // simple = brez podmodulov

  {

  types:

  // tipi

  parameters:

  // parametri

  gates:

  // vrata, ki so lahko in, out ali inout

  submodules:

  // samo pri compound modulih

  modul1: TipPodmodula;

  modul2: TipPodmodula;

  ...

  connections:

  // povezave med podmoduli samo pri compound

  }

 • 19

  doloimo delovanje modula

  samo za preproste (simple) module

  programiranje na podlagi dogodkov (events)

  podrobneje na naslednjih vajah

  Opisovanje/definicija delovanjamodulov (C++)

 • 20

  predstavljen z omreji (networks)

  omreja so sestavljena iz modulov in povezav med njimi

  model opisujemo na dveh nivojih

  v jeziku NED (ned datoteke)

  v datoteki omnetpp.ini

  Z dvonivojskim opisovanjem loimo model od eksperimentov

  na ned datoteko gledamo kot na del modela

  na ini datoteko gledamo kot na definicije eksperimentov

  Model omreja v OMNeT++

 • 21

  Model omreja v OMNeT++

  Vrednosti parametrov, ki so definirane v ned datotekah ne morejo biti povoene z vrednostmi v ini datotekah!

 • 22

  Z jezikom NED definiramo posamezno omreje (network), in sicer:

  uporabo zunanjih modulov (import)

  ime omreja

  tipi (types)

  parametre (parameters)

  podmodule (submodules)

  povezave med podmoduli (connections)

  lastnosti (properties) - @ime_lastnosti

  Opisovanje modela omreja (NED)

 • 23

  Zgled: M/M/1 sistem - SimpleQueue.ned

  import org.omnetpp.queueing.Queue;

  import org.omnetpp.queueing.Sink;

  import org.omnetpp.queueing.Source;

  //

  // This simple queueing network only contains a source, a FIFO queue

  and a sink.

  //

  network SimpleQueue

  {

  parameters:

  @display("i=block/network2");

  submodules:

  sink: Sink {

  @display("p=273,101");

  }

  queue: Queue {

  @display("p=165.0,79.0");

  }

  source: Source {

  @display("p=50.0,79.0");

  }

  connections:

  source.out --> queue.in++;

  queue.out --> sink.in++;

  }

 • 24

  Opisovanje modela omreja

  import ... // za zunanje module (niso v istem projektu)

  network Network1

  {

  types:

  // tipi

  parameters:

  // parametri omreja

  submodules:

  // moduli, ki nastopajo v omreju

  connections:

  // povezave med podmoduli

  }

  network Network2

  {

  ...

  }

 • 25

  lahko vsebuje ve omreij

  omnetpp.ini je razdeljen na dva dela:

  [General]: tu lahko doloamo trajanje simulacije (sim-time-limit), doloamo omreje (e je

  samo eno)

  [Config imeKonfiguracije]: doloa posamezno

  konfiguracijo oziroma omreje lahko jih je ve

  Opisovanje modela (omnetpp.ini)

 • 26

  [General]

  // ce imamo samo eno omrezje

  network = ImeOmrezja

  // parametri

  // ce imamo vec omrezji

  [Config ImeKonfiguracije1]

  description = "opis konfiguracije 1"

  network = ImeOmrezja1

  // parametri

  [Config ImeKonfiguracije2]

  description = "opis konfiguracije 2"

  network = ImeOmrezja2

  // parametri

  Zgled (omnetpp.ini)

 • 27

  deklariramo jih lahko v sestavljenih modulih in omrejih

  vidni so samo znotraj komponente

  definirajo tipe kanalov (channels) in modulov

  types:

  channel mojKanal extends ned.DatarateChannel

  { datarate = 100Mbps; }

  Tipi (Types)

 • 28

  v C++ izvorni kodi preprostih modulov lahko doloene spremenljivke/konstante veemo na parametre

  x = par("imeParametra");

  doloanje vrednosti parametrov:

  v ned datoteki modula,

  v ned datoteki omreja,

  v datoteki omentpp.ini (e vrednost ni doloena v ned datotekah)

  ob zagonu simulac