40
Upravljanje projektima Vršac 2015

Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jedna od lekcija

Citation preview

Page 1: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Upravljanje projektima

Vršac 2015

Page 2: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Uvod- Savremeno društvo karakteriše intenzivan

razvoj, jačanje tržišta i međunarodne trgovine, oštra konkurencija, intenzivan tehničko tehnološki napredak i potreba za naučno istraživačkim radom.

- Kao posledica nastaje potreba za upravljanjem procesima- menadžment.

- Dinamično okruženje zahteva dobro prosuđivanje u vođenju organizacija i strateški pristup.

- Nekada je čovek sebi mogao da priušti da živi u sadašnjosti,danas on neprestano mora da gleda u budućnost.

Page 3: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

EU, Fonovi EU i projektni princip

- Nešto malo o EU nastanak, osnivanje, proširivanje, organi, budžet i politike

- Evropska ekonomska zajednica 1957,Rimski ugovor. Važne institucije EU - Evropski savet - Savet Evropske Unije - Evropski parlament - Evropska komisija - Evropski sud pravde - Evropska centralna banka

Mastriht, Lisabon

Page 4: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

- Projektni princip u sprovođenju politika EU (šta su ciljevi, standardizovane i koherente strukture dokumenata, kvalitet, jedinstven i integrisani pristup,ciljevi iz Mastrihta)

- održivi razvoj, posebno kroz unapređnje ujednačenog razvoja, investicija,zaposlenosti, društvenog i ljudskog razvoja i zaštite životne sredine;

- integracija u svetsku privredu, i kroz podršku regionalnoj saradnji i integraciji; borba protiv siromaštva;

- demokratija, ljudska prava, vladavina zakona i kada je nephodno borba za miri spreavanje konflikata.

- IPA instrument pretpristupne pomoći.Zamenio PHARE,ISPARD,CARDS.11,5 mjSrbija 1,1 mj.

Page 5: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

2.Projektno upravljanje

2.1.Definicija,Šta je projekat- Projekat je privremeni napor koji se preduzima kako bi se stvorio jedinstveni proizvod ili usluga.

Skup aktivnosti koje se realizuju da bi se postigli ciljevi u okviru predviđenog budžeta i planira nog vremena.

Kada se govori o projektu misli se na upravljanje troškvima (resursima), kvalitetom i vremenom da bi se postigao određeni cilj

Page 6: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Osnovne karakteristike:

- Ima životni ciklus (ima definisan početak i kraj)- Jedinstven je po svojoj prirodi- Ima cilj, ciljeve (podrazumeva rokove)- Podrazumeva rizike- Skup je različitih aktivnosti- Projekat je jedinstven entitet- Uključuje rad podizvođača- Projekat je zajednički napor- Odvija se u fazama

Projekti se međusobno razlikuju:Po brzini,lokaciji,obimu,tehnologiji i sl.Projekat spašavanja ugoženih,gasna turbina

Page 7: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Tipovi projekata: Građevinski, istraživački, projekt reinženjeringa, nabavke ,proj.softvera, događaja, instaliranje, filma, cd

2.2.Ciljevi projekta

Cilj su krajnja stanja, tačke rešenja kojima težimo u rešavanju problema.Problem-Cilj

Možemo imati više ciljeva u projektu

Po hijerarhijskom nivou razlikujemo Vertikalne i horizontalne ciljeveVertikalni: Opšti i posebni,cilj projekta

Opšti cilj: koji ne možemo da realizujemo na nivou projekta ali možemo značajno da doprinesemo njegovom ostvarenju (unapređenje poslovanja firme)Poseban cilj: operatini,konkretan cilj koji doprinosi ostvarenju opšteg cilja.(rast prodaje 15 %)

Horizontalni ciljevi: ciljevi koje postavljamo iz drugih vertikala,sadržaja od značaja(polna ravnopravnost, tolerantnost, ekologija)

Page 8: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Karakteristike efikasnih ciljeva: - merljivi - određeni - adekvatni - realni - vremenski određeni

Cilj projekta: određuje svrhu projekta angažovanja resursa i vremena za njegovu realizaciju.

Za svaki cilj moramo odrediti pokazatelje( indikatore) koji se koriste za merenje kako bismo mogli znati i da li smo i koliko uspeli da realizujemo ciljeve.

I sami ciljevi imaju različitu važnost,zato treba odrediti prioritete pojedinih ciljeva

Page 9: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

2.3.Faze projektnog ciklusa,

Svaki projekat se realizuje kroz 5 faza:

1. Inicijacija-definisanje2.Planiranje3.Izvođenje4.Kontrola5.Zatvaranje

Slika 1.Faze projektnog ciklusa

Page 10: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

1. Inicijacija-definisanje Početna faza ciklusa u kojoj se identifikuje problematika koja se želi rešiti, postavljaju ciljevi i donose odluke o početku projekta , donatorima, timu i sl. Pristup ODOZGO NA DOLE,ODOZDO NA GORE

2. Planiranje Najvažnija faza ciklusa u kojoj se : - definišu obim i ciljevi projekta - planira sastav i veličina projektnog tima - planiraja i utvrđuje redosled aktivnosti - utvrđuje budžet - planiraju nabavke - identifikuju rizici u projektu

Planiranje podrazumeva i izradu projktne dokumentacije, sažimanje svih projektnih ideja u odgovarajuću ,aplikacionu formu kojiu postavlja donator i ispunjavanje konkursnih uslova za podnošenje projekta.

Page 11: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3. Izvođenje projekta Da bi projekat bio uspešan,nakon što smo ga projektno uobličili i donator ga prihvatio moramo biti sposobni i da ga uspešno izvedemo.Izvođenje projekta podrazumeva da su svi planirani elementi realni i sprovodivi,da imamo tim i energiju za sprovođenje i da znamo i poštujemo pravila koja se zasnivaju na domaćem zakonodavstvu i PRAG-u.

4.Kontrola Praćenje i kontrola realizacije projekta se odvija u skladu sa vremenom i ciljevima.Efikasan sistem praćenja omogućava realizaciju, sprečava zastoje i identifikuje probleme u napretku projekta.Praćenje podrazumeva i sistem redovnog izveštavanja i informisanja u kome se utvrđuje napredak i ostvareni rezultati u realizaciji projekta a kod IPA programa od ovoga zavisi i finansiranje.Ova faza traje od starta projekta i njena suština je : - da se mere performanse projekta - vrši se poređenje ostvarenog i planiranog - u slučaju neslaganja i zastoja predlažu se i pronalaze rešenja za nastavak i uspešnu realizaciju projekta

Page 12: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

5.Zatvaranje Faza u kojoj se zvanično završava projekat i ’’osim kokteka’’ podrazumeva: -reviziju i audit projekta - održavanje završnih sastanaka - kompletiranje dokumentacije - pripremu i podnošenje izveštaja,prezentacija i usvajanje završnog izveštaja

Page 13: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

2.4 Šta je potrebno da bi projekat uspeo1. Jasni ciljevi2.Odanost3.Planiranje i komunikacija4.Fleksibilnost1.Jasni ciljevi Ciljevi moraju biti jasno definisani, prihvaćeni, ostvarivi, merljivi.2.Odanost bez obzira na koji način su angažovani,članovi tima moraju biti posvećeni realizaciji projekta.Menadžer je najodgovorniji za izbor tima ,njegovu obuku i angažovanje kao i za komunikaciju sa donatorom i okruženjem 3.Planiranje i komunikacija Za realizaciju projekta neophodno je obezbediti resurse ,vreme i uskladiti aktivnosti.Dobar plan je osnova uspeha.4. Fleksibilnost Tokom realizacije dešavaju se promene u okruženju tako da je neophodna fleksibilnost i prilagođavanje plana kao i pravovremeno reagovanje.

Page 14: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.Planiranje i priprema projekta

Planiranje projektaje proces koji za rezultat ima izradu plana koji omogućuje da se projekat uspešno definiše ,vodi i završi.Planiranjem dolazimo do odgovora na pitanja’’šta treba uraditi,kada i kako’’Proces obugvata sledeće faze:

- definisanje obima i ciljevi projekta - planira sastav i veličina projektnog tima - planiranj i utvrđuje redosled aktivnosti - utvrđuje budžet (planiranje resursa i troškova) - planiraju nabavke ( tenderske procedure) - identifikuju rizici u projektu

Planiranje počinje fazom iniciranja projekta putem:- Dokumenta kojim se inicira(odluke o pokretanju,protokoli i sl)- Predlog projekta- Specifikacija zahteva

Page 15: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.1.Definisanje obima i ciljevi projekta

3.1.1 Analiza problema ’’Problem’’ koji smo identifikovali prilikom iniciranja projekta je polazna tačka za planiranje projekta.

Problem je stvarna situacija,činjenično stanje i on je definisan kao negativno stanje (loša putna infrastruktura, nedovoljno smeštajnih kapaciteta, nizak nivo obrazovanja i veština preduzetnika)

Važno je da problem bude stvaran, postojeći ne zamišljen ili budući.Izrada problemskog stabla Izrada problemskog stabla je analitička tehnika koja nam pomaže da nađemo rešenja kroz kreiranje anatomske strukture uzroka i posledica problemaOvaj metod donosi nekoliko prednosti:- Problem se razbija na manje delove kojima se može upravljati i za koje je

lakše pronaći rešenje - Omogućava podelu na prioritete i fokus na ciljeve- Lakše razumevanje problema koji na prvi pogled imaju ukrštene i

kontradiktorne uzroke- To je prvi korak u pronalaženju win -win rešenja

Page 16: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Preporučuje se da se analiza ’’Problemsko stablo’’ izvodi u manjim fokus grupama (6 do 8 članova) zainteresovanih strana, u formi brainstoriming-aKako bi se čulo što više različitih mišljenja u pogledu problema. Određuje se glavni problem koji se postavlja u centar i on postaje stablo,a zatim se u obliku korenja razvijaju uzroci tog problema ,svaki koren se dalje grana dok god grupa uspeva da definiše jasne uzroke problema. Od stabla se na gore razvijaju grane koje predstavljaju posledice uzroka koje imo definisali.I oni se razvijaju u manje grane. U ovom procesu važan je dijalog unutar grupe koji doprinosi razjašnjavanju uzroka i posledica odreženog problema, doprinosi njegovom razumevanju i mogućnosti uspostavljanja hijerarhije uzroka i posledica.Slika 2 Stablo problema

Page 17: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Kreativni sastanak brainstorimingPravila:- Sve što svakom padnena pamet se beleži- Nema glupih ideja- Kreativnost bez kritičnosti- Diskusija o svakom upisanom predlogu

Page 18: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.1.2. Analiza ciljevaSuština je da se negativno formulisani iskazi o problemu, problemu uzrocima i problemu-posledicama preformulišu i iskažu u pozitivnomobliku. Svi problemi u stablu postaju ciljevi projekta:

- Posledice u stablu Problema- opšti cilj projekta- Glavni problem – cilj projekta- Uzroci u stablu problema- rezultati

Ovo je opšti prikaz u zavisnosti od kompleksnosti svakog projekta ciljevi mogu biti i drugačije definisani.Ali je bitno da grupa jasno definiše ciljeve i obrati pažnje na njihove karakteristike SMART:- Specific: specifičan ili određen- Measurable: merljiv- Achievable: dostižan- Relevant: relevantan- Time- bounded: ostvarivanje cilja vremenski je određeno

Page 19: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Slika 3: stablo ciljeva

Page 20: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.1.3.Zainteresovane strane

Stakeholder – ’’socijalni akteri’’- Jedna ili više organizacija, institucija, udruženja ili osoba koje su uključene u projekat, imaju uticaj na njega i,ili imaju direktan ili indirektan interes za rezultate i ostvarivanje ciljeva projekta.Projekat će biti uspešan ako uspemo da zadovoljimo očekivanja svih zainteresovanih strana .Postoje različite varijacije u zavisnosti od projekta ali svaki projekat ima bar ove zainteresovane strane:- Organizaciju ili instituciju koja implementira projekat- Menadžer projekta- Klijenti (krajnji korisnici ),zbog kojih se teži ostvarenju rezultata- Sponzori projekta,koji mogu da obezbede fondove ali i druge oblike podrške

(političku,tehničku,organizacionu)- Kao zainteresovane strane javljaju se i : Dobavljači,članovi tima.organi uprave i

sl.(prevencija nasilja) Zainteresovane strane treba uključitvati u rad od samog početka i tačno treba utvrditi koji stepen značaja mogu imati u projektu i u kojim aktivnostima mogu i trebaju da uzmu učešće.

Page 21: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Postoji više različitih tehnika za analizu zainteresovanih strana(SWOT,mrežni dijagram.Vennov dijagram),najjednostavniji je izrada matrice zainteresovanih strana .Kroz nju je potrebno sagledati:- Kako računati na zainteresovane- Koje korake preduzeti- Kako se odnositi prema njimaTabela 1. Matrica zainteresovanih stana ’Rad šalterskih službi’’

Page 22: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.1.4 Pretpostavke i indikatori

Svaki projekat se odvija u nekom konkretnom okruženju i mi uvek imamo pretpostavke u kojima ćemo projekat realizovati.Treba imati na umu :- Nema nepromenjivog okruženja- Treba biti svestan pretpostavki pod kojima se projekat realizuju- Pretpostavke treba da se dese da bi projekat bio uspešan- Rizici ne treba da se dese da bi projekat bio uspešan- Rizici imaju negativnu a pretpostavke pozitivnu formulaciju: Npr: Pretpo.: Uspešno sprovedena izmena kaznene politike Rizik: Reforma kaznene politike nije sprovedena

Page 23: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Indikatori ili kriterijumi uspeha, najjednostavnije rečeno daju odgovor na pitanje:„Zašto želimo da sprovedemo ovaj projekat?“Kriterijumi uspeha treba da budu definisani tako da budu lako merljivi,kvantifikovani i vremenski određeni.

Na primer: -uticaj na efikasnost i efektivnost: „efikasnost pogona prerade poveć ana za 20% u odnosu na jun 2007” „smanjeni troškovi pružanja usluge za 15% u perioduod 6 meseci“ - uticaj na kvalitet proizvoda/ usluge „smanjen broj primedbi kupaca na kvalitet proizvoda na 5 primedbi mesečno“

Page 24: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.1.5.Rizici

Rizici su sastavni deo upravljanja projektima i nemoguće ih je izbeći. Da bi se eliminisao njihov negativan uticaj treba ih analizirati planirati i upravljati njima. Oblasti iz kojih mogu proizaći rizici su :- Tehnološki -nove tehnologije,zahtevi donatora- Okruženje- Nestabilno okruženje može da poremeti realizaciju projekta- Odnosi između članova projektnog tima- Kulturološke razlike, može postojati kurtulrološka razlika između

korisnika rezultata i organizacije koja implementira projekat

Page 25: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.2. Planiranje , utvrđuje i redosled aktivnosti

3.2.1.Određivanje aktivnosti- Akcioni plan

Kada smo postavili i razmotrili ciljeve projekta možemo početi sa razmišljanjem o aktvnostima koje je neophodno preduzeti da bismo ostvarili postavljene ciljeve.

Za svaki cilj potrebno je odrediti listu aktivnosti, podeliti odgovornost, i utvrditi vremenske rokove. Potrebno je uključiti sve potencijalne zainteresovane strane i razmotriti ranije aktivnosti koje su sprovođene , ako ih je bilo u cilju realizacije postavljenih ciljeva. Sve aktivnosti potrebno je grupisati i utvrditi neophodne resurse

Potrebno je sastaviti listu aktivnosti i još jednom proveriti da li su sve aktivnosti ukomponovane tako da omogućuju realizaciju .Ukoliko nešto ispustimo kasnije će se javiti problemi oko realizacije koje će stvoriti probleme i u realizaciji i u finansiranju projekta. Primeri aktivnosti koje doprinose realizaciji cilja.Miletićevo

Page 26: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.2.2 Logički okvir

Page 27: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.2.2 Logički okvir

Page 28: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.2.3.Održivost projekta

Održivost projekta je verovatnoća da će nastaviti da traju osnovni rezultati do kojih je projekat doveo, a nakon okončanja perioda spoljne pomoći.Donator želi da cilj i rezultati imaju trajan uticaj na zajednicu ,zadržavanje i razvoj postignuto novog stanja.Održivost rezultata projekta je mera uspeha projekta.Održivost projekta se meri određenim pokazateljima:- Postojanjem dovoljne količine vremena za realizaciju projekta- Identifikacija pokretačkih sila- Identifikacija onih koji pružaju otpor Uspeh se može predvideti dijagramomSlika 3.

Page 29: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Slika 4. Održivost projekta

Page 30: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Neophodno je utvrditi prioritete u koliko ima više projekataUvek treba grubo isplanirati sve resurse koji su potrebni da bi se videlo kakve su mogućnosti za realizaciju projekta

Svi projekti imaju potencijalne probleme u smislu ograničenosti resursa,najpre vremena i novca .Većina projekata odvija se u uslovima ograničenih resursa.

Page 31: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.3.Utvrđuje budžeta projekta(planiranje resursa i troškova)

3.3.1.Planiranje resursaU procesu planiranja projekta neophodno je utvrditi potrebne resurse i budžete za svaku aktivnostKljučni resursi koje treba utvrditi su:

Ljudi – kakvi kadrovi i koliko vremena trebaju biti angažovani za realizaciju odreženih aktivnosti.

Koliko ljudi je potrebno? Ko će šta da radiKoje veštine trebaju da imaju? Identifikovati nivo stručnosti

Materijal i oprema šta je od materijala i opreme potrebno za sve aktivnosti

Page 32: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Informaciona tehnologija da li je i kakva informaciona tehnologija potrebna za realizaciju projekta.

Prostor za rad da li su potrebni posebni uslovi vezani za prostor gde će se projekat realizovati,za projktni tim kao i za ostale projektne aktivnosti.

Novac Koliko je novca potrebno za realizaciju aktivnosti - razmotriti sve troškove

Izvori sredstava iz kojih izvora će se finansirati troškovi,sa kojih pozicija sopstvenog budžeta,da li se može računati na neka dodatna sredstva.

Ako se pažljivo uradi planiranje aktivnosti i potrebnih resursa značajno je olakšana priprema projktne dokumentacije i kasnija implementacija projekta.Da bi se pribavili svi resursi moguće je napraviti i Listu potrebnih resursa po aktivnostima,tako možemo sistematizovati i uvek kontrolisati resurse i planirane troškove za realizaciju

Page 33: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Tabela 2. Lista plana resursa Lista plana resursa

Analiza dobit-troškovi (Cost-Benefit Analysis)

Page 34: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.4.Redosled aktivnosti

Sve aktivnosti u projektu ne započinju niti se odvijaju istovremeno.Sve se moraju logičkim redom složiti i treba proračunati vreme trajanja svake od planiranih aktivnosti.Prvo se određuje sa kojom aktivnošću projekat započinje a zatim se u zavisnosti od uslovljenosti i međusobne povezanosti uklapaju ostale aktivnosti

Slika 6.Primer raspoređenih aktivnosti uz pomoć „Arrow Diagram“

Najbolje je da planiranje vremena rade oni koji će konkretnu aktivnost i realizovati.(Mogu se koristiti PERT metod ili Kritični put)

Page 35: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.5. Sastavljanje projektnog tima

Tim koji radi na projektu mora biti sastavljen od pojedinaca koji poseduju određene veštine i znanja.Pored toga što imaju sposobnosti moraju imati i vremena i želju da rade na određenom projektu.Osim o pojedincima koje smo izabrali moramo voditi računa i o timu kao celini,da pojedinci mogu međusobno da sarađuju.U svakom timu potrebno je da postoje timske uloge tj. da neko bude kritičar, implementator, neko zadužen za kontakte sa okruženjem, koordinator, tvorac ideja, čovek tima i inspektor, finsnsijski stručnjak i sl.Koordinator-Vodi rad celog timaKontakt osoba-radi na kontaktima sa spoljnim okruženjemKritičar – Analizira i utiče na efekte projektaInspektor- Brine da je sve u skladu sa standardimaTvorac ideja- inovatorČovek tima- razvija timski duh

Page 36: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Projektni tim se sastoji iz tri glavne „komponente“:• menadžer Projekta• jezgro projektnog tima• eksterni projektni tim (angažovani izvođači za pojedine aktivnosti)

Uspostavljanje pravila funkcionisanja tima :Za uspešan rad tima neophodno je utvrditi pravila funkcionisanja tima.Najvažnije tačke za koje treba uspostaviti pravila su: a) Donošenje odluka - direktno,- participativno,- konsultativno b) Rešavanje konflikata- izbegavanje,- agresija,- saradnja

Page 37: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.5.1.Menadžer projekta

Uspeh projekta najviše zavisi od projektnog tima i onoga koji vodi tim menadžera projekta.Menadžer projekta je dužan da plan pretvori u akciju.To podrazumeva da odabere dobar tim,fokusira aktivnosti i motiviše na rad.On izgrađuje odnose sa svim zainteresovanim stranama i okruženjem,vodi sastanke tima,brine o administriranju,koordinira i komunicira na svim nivoima.Uspešan menadžer je i menadžer i lider, on:- Upravlja promenama,- Dobar je komunikator- Ima odgovarajuće tehničku ekspertizu- Poseduje veštine timskog rada i pregovaranja- Korisnici su mu na prvom mestu

Page 38: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

3.6 Ocena plana izvodljivosti

Bez obzira koliko je dobro izrađen plan treba uraditi procenu njegove izvodljivosti i potencijalnih smetnji.

Ljudi van projekta mogu biti od pomoći u ovoj proceni.

Pozitivan kriticizam je poželjan

Kada se utvrde potencijalni problemi, treba odgovorit na pitanje:’’ Šta može da se uradi da se umanji mogućnost da se taj problem pojavi?

Može se izraditi i izmena plana aktivnosti kako bi se predupredile negativni uticaji.

Page 39: Upravljanje Projektima IPA Fondova EU

Projektna dokumentacija

Predlog projekta: Primer MSP