of 13 /13
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

  • Upload
    buibao

  • View
    328

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -...

Page 1: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Page 2: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Nastavno osoblje

� Prof. dr Dejan Petrović kabinet 214

� Prof. dr Marko Mihić kabinet 214

� Doc. dr Vladimir Obradović kabinet 214� Doc. dr Vladimir Obradović kabinet 214

� Doc. dr Marija Todorović kabinet 214

� Danijela Toljaga-Nikolić kabinet 311a

� Dragan Bjelica kabinet 311a

� Zorica Mitrović kabinet 311a

Page 3: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Literatura

Obavezna literatura

� Prof. dr Petar Jovanović

“Upravljanje projektom”, 11. izdanje, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, 2015.projektni i inovacioni menadžment, Beograd, 2015.

Dodatna literatura

� Kerzner H. “Project Management”, 10th edition, Wiley, New Jersey, 2009.

Page 4: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Način polaganja ispita

� Polaganje preko kolokvijuma:

1. kolokvijum – 21-25.11.2015.

2. kolokvijum – 9-15.01.2016.

� Uslov za kolokvijume: položen prvi kolokvijum omogućava� Uslov za kolokvijume: položen prvi kolokvijum omogućavastudentu izlazak na polaganje drugog kolokvijuma

� Usmeno polaganje u ispitnom roku

� 1 zadatak i 1 pitanje – eliminacioni test

� 2 pitanja usmeno

Page 5: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Kolokvijum

� Struktura kolokvijuma:

• 15 zatvorenih pitanja (20 bodova)

• 5 otvorenih pitanja (50 bodova)

• 2 zadatka (30 bodova)

� Mogući broj bodova: 0-100

� Min 50% na svakom delu za položen kolokvijum (10 na zatvorenim pitanjima, 25 na otvorenim pitanjima i 15 na zadacima)

Page 6: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Aktivnost na času

� Dodatni bodovi se dobijaju za aktivnost (ne za prisustvo), napredavanjima i vežbama.

� Dodatni bodovi se sabiraju sa brojem bodova koje studentdobije na I i II kolokvijumu i uključuju u formiranje konačnedobije na I i II kolokvijumu i uključuju u formiranje konačneocene. Takođe, dodatni bodovi se uključuju i prilikomformiranja konačne ocene na usmenom polaganju.

� Dodatni bodovi dobijeni na predavanjima i vežbama neomogućavaju studentu da položi kolokvijum, ukoliko nijedobio ≥ 51 bod.

Page 7: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Seminarski rad

� Student tokom semestra može samostalno da radiseminarski rad.

� Temu i dinamiku izrade i odbrane seminarskog rada studentdogovara sa profesorom.dogovara sa profesorom.

� Uspešna izrada i prezentacija seminarskog rada donosi 10bodova, koji se sabiraju sa brojem bodova nakon položenaoba kolokvijuma ili se računaju prilikom usmenog polaganjaispita.

� Dodatni bodovi na osnovu seminarskog rada uvažavaju se dokraja školske 2015/16.

Page 8: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Formiranje konačne ocene kodpolaganja ispita preko kolokvijuma

Page 9: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Dodatne informacije

� Materijali će biti postavljeni na sajt www.men.fon.rs

Page 10: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

Nastavne jedinice

� Pojam i vrste projekata

� Koncept upravljanja projektom

� Organizacija za upravljanje projektima

� Upravljanje ljudskim resursima u projektu� Upravljanje ljudskim resursima u projektu

� Projektno liderstvo

� Upravljanje ugovaranjem

� Upravljanje kvalitetom projekta

� Upravljanje rizikom projekta

� Upravljanje komunikacijama u projektu

Page 11: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

� Upravljanje promenama u projektu

� Planiranje realizacije projekta

� Praćenje i kontrola realizacije projekta

� Sistem izveštavanja o realizaciji projekta� Sistem izveštavanja o realizaciji projekta

� Standardni računarski programi za upravljanje projektom

� Metode i tehnike projektnog menadžmenta

� Upravljanje pomoću projekata

� Projektno orijentisana organizacija

Page 12: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

� Program menadžment

� Upravljanje portfoliom projekata

� Strategijsko i projektno upravljanje

� Strategijski projektni menadžment� Strategijski projektni menadžment

� Strategijski projektni portfolio menadžment

� Virtuelni projektni menadžment

Page 13: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - men.fon.bg.ac.rsmen.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/10/Upravljanje-projektima... · Upravljanje kvalitetom projekta Upravljanje rizikom projekta Upravljanje

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA