of 27 /27
Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Markahan – Modyul 4.1-2(Week7) Panlipunan at Politikal sa Pamilya 8

Unang Markahan Modyul 4.1-2(Week7)

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Unang Markahan Modyul 4.1-2(Week7)

8
User
User
DMWMark
i
Edukasyon sa Pagpapakatai – Ikawalong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 4.1-2Week7 Panlipunan at Politikal sa Pamilya Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng : Department of Education – Region VII, Division of Cebu Province Office Address: IPHO Bldg.Sudlon, Lahug, Cebu City
Telefax: (032) 255-6405
E-mail Address: [email protected]
Editor: Jane O. Gurrea
Tagasuri: Nova A. Pardillo
Management Team
Schools Division Superintendent -Dr. Marilyn S. Andales, CESO V Assistant Schools Division Superintendent -Dr. Cartesa M. Perico
-Dr. Ester A. Futalan -Dr. Lea B. Apao
Chief, CID -Dr. Mary Ann P. Flores EPS in LRMS -Mr. Isaiash T. Wagas EPS in EsP -Mrs. Jane O. Gurrea
User
User
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ng
Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Ang Mga Katangian ng
Pagpapakatao.
Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang
gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa
mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis
at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga
kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga
pangangailangan at kalagayan.
Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang
kahong ito sa pinakakatawan ng modyul:
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-
aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala
ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling
pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang
mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.
Mga Tala para sa Guro Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong o estratehiyang
magagamit sa paggabay sa mag-aaral.
User
Malugod na pagtanggap sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 ng Alternative
Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Panlipunan at Politikal sa Pamilya
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin
nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.
Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
Alamin
dapat mong matutuhan sa modyul.
Subukin
(100%), maaari mong laktawan ang bahaging
ito ng modyul.
matulungan kang maiugnay ang
Tuklasin
ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng
isang kuwento, awitin, tula, pambukas na
suliranin, gawain o isang sitwasyon.
User
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang bagong
konsepto at mga kasanayan.
mapatnubay at malayang pagsasanay upang
mapagtibay ang iyong pang-unawa at mga
kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto
ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang
susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng
modyul.
Isaisip
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.
Isagawa
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad
ng buhay.
ng natutuhang kompetensi.
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.
ng mga gawain sa modyul.
Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka
o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa
pagsagot sa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing
napapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at
sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang
sagutin lahat ng pagsasanay.
pinagkuhanan sa paglikha o paglinang
ng modyul na ito.
User
DMWMark
vi
Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,
huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka
rin humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino
man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa
iyong isipang hindi ka nag-iisa.
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa
kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
Sa modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
(Week 8)
a.)Nahihinuha na may pananagutan ang pamilya sa pagbuo ng mapagmahal na
pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan (papel
na panlipunan) at pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan (papel na
pampolitikal): EsP8PBIh-4.3
b) Naisasagawa ang isang gawaing angkop sa panlipunan at pampolitikal na papel
ng pamilya. EsP8PBIh-4.4.
Tungkol saan ang modyul na ito?
Gusto mo bang malaman ang papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya?
Ano kaya ang kaugnayan ng pamilya sa lipunan at politikal? Bakit mahalaga ang papel
ng pamilya sa lipunan at sa poltikal? Paano kaya naisasakatuparan ang papel na
ginagampanan ng pamilya larangang ito? Kung gusto mong malaman, paano mo ito
sisimulan?
Ang modyul na ito ay naglalaman ng buong aralin tungkol sa: Modyul 4: Ang
Papel na Panlipunan at Pampolitikal ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng kaliwanagan
tungkol sa kahalagahan ng papel na ginagampanan ng pamilya. Naging makabuluhan
ang isang lipunan at ang politikal na larangan sa pamamagitan nang pagsasagawa ng
bawat pamilya ng kanilang mga tungkulin.
Sa modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a.)Nahihinuha na may pananagutan ang pamilya sa pagbuo ng mapagmahal na
pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan (papel na
panlipunan) at pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan (papel na
pampolitikal): EsP8PBIh-4.3
b) Naisasagawa ang isang gawaing angkop sa panlipunan at pampolitikal na papel ng
pamilya. EsP8PBIh-4.4.
Paunang Pagtataya (Pre-test)
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong.Piliin ang titik ng tamang kasagutan.
Isulat sa papel ang inyong mga sagot.
1.Bakit sa ibang pamilya ang pagtutulungan ay HINDI natural na dumadaloy?
A. dahil takot sila na mabawasan ang kanilang pera
B. dahil hindi napaunlad ang pampolitikal na katangian
C.dahil kasalanan ng mahirap kung bakit wala silang pera
D.dahil kaligayahan nilang palaging naghihirap ang mahirap
2.Ang pagsusulat sa gobyerno upang maisasaayos ang nasirang tulay na nasalanta
sa bagyo na dinadaanan ng mga tao upang makapunta sa lungsod ay papel ng
pamilya sa anong aspekto?
D. Papel de Liha
3. Bakit mahalaga ang kaalaman ng pamilya sa mga karapatan at tungkulin?
A. Maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon.
B. Hindi maisusulong at mapoprotektahan ang mga karapatan at tungkulin ng
pamilya.
C. Bahagi ang mga ito ng papel na pmpolitikal ng pamilya.
D. Maraming pamilya ang karapatan lang ang ipinaglalaban ngunit hindi
ginagampanan ang tungkulin.
User
DMWMark
3
4. Ano ang paraan upang maisabuhay ang mga pagpapahalaga at birtud na itinuro at
natutuhan sa loob ng pamilya?
A. Ang pagpapayaman ng pamilya
B. Ang pagmamahalan ng pamilya
C. Ang pagtulong ng pamilya
D. A ng pagkawasak ng pamilya
5. Alin sa mga katangiang ito ang inilalarawan ng isang pamilyang may malasakit at
bukas ang tahanan para sa mga taong nangangailangan?
A. Pampalakas ng impluwensiya
D. Para makilala sa lipunan
6.Ang sumusunod ay mga dahilan kung bakit dapat na mauna ang pagmamahal sa
kapwa tao bago ang debosyon sa pamilya maliban sa:
A. Ang labis na pagkiling sa pamilya ay maaaring paggamit ng kapangyarihan
at posisyon para sa sariling kapakanan.
B. Ang pagiging labis na makapamilya ay katumbas din ng pagiging makasarili.
C. Dapat matutuhan ng tao na iwaksi ang pagiging makasarili alang-alang sa
ikabubuti ng lahat.
D. Upang wala nang iba pang dapat isipin pa at payapang makakapamuhay
bawat araw.
7. Isa sa katangian ng mga Pilipino ay ang magiliw na pagtanggap sa mga bisita.
Paano na sa pagtanggap natin ay nagagampanan natn an gating papel sa
lipunan?
A. Gamitin ang lahat nang mamahaling mga gamit at gamitin lamang para sa
mga bisita.
B. Umutang ng pera upang makapaghanda ng masarap at sosyal na pagkain.
C. Piliin kung sino lamang ang tatanggaping bisita upang sigurado ang pabor
na maibabalik sa atin.
D. Tanggapin at paglingkuran ng maayos ang lahat ng taong nangangailangan.
User
User
DMWMark
4
8. Ang ibig sabihin ng karapatan sa paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya
at pagpapalaganap nito ay:
A. Malaya ang isang pamilya na mamili ng relihiyon.
B. Ikukulong ang pamilyang hindi nagsisimba at hindi naniniwala sa Diyos.
C. Malaya ang isang pamilya na magpunta sa ibang bansa.
D. Hindi kilalanin bilang isang Pilipino ang walang relihiyon.
9. Ang sumusunod ay mga karapatan ng isang pamilya maliban sa:
A. Ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay
pamilya.
B. Ang karapatan sa paghingi ng tulong sa gobyerno kahit na ito’y hindi
pangangailangan.
C.Ang karapatan ng mga matatanda sa karapat-dapat na pamumuhay at
karapatan.
D.Ang karapatang mandayuhan sa ibang probinsya o bansa para sa mas
mabuting pamumuhay.
10. Bakit mahalaga ang pagboto sa panahon ng halalan at piliin ang tapat na
mamumuno o lider sa ating bansa?
A. Makatutulong sila sa pagpapaunlad ng pamumuhay.
B. Makapagbibigay sila ng malaking pera sa botante.
C. Matutugunan ang bawat karapatan ng pamilyang Pilipino.
D. Maiiwasan ang problema sa krimen sa ating bansa.
User
User
DMWMark
5
Tuklasin Alam mo ba na pinakamahalaga ang papel na ginagampanan ng pamilya para
magkaroon ng kabuluhan ang lipunan at ang politikal na larangan? Sa
pangkalahatang kaisipan, wala ang mga bayani, wala ang mga tinitingalang tao, wala
ang mga iniidolo at ang mga mabubuting mamamayan kung wala ang pamilyang
humuhubog sa isang indibidwal, nag-aaruga, nagtuturo ng tamang pag-uugali at
magandang-asal para sa kaunlaran at kapayapaan ng isang lipunan. Ang kaunlaran
at katiwasayan ay hindi makakamit ng lipunan kung hindi mapapangalagaan ang
pamilya. Sa paanong paraan kaya inalagaan ng lipunan ang pamilya?
Ikaw, paano mo kaya natulungan ang iyong pamilya para magampanan ang
papel na panlipunan at pampolitikal? Bago ang lahat, gawin mo ang gawain sa ibaba.
GAWAIN 1
A.Magbigay ng 3 gawaing pagtulong ng iyong pamily sa kapitbahay/pamayanan
1________________________________________________________________
2________________________________________________________________
3_________________________________________________________________
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
C.Batay sa iyong sagot sa ikalawang bahagi,ano-ano kaya ang mga nahihinuha mong
Karapatan ng pamilya?
Panuto: Isulat sa patlang ang iyong sagot.
1.Sa iyong palagay, ikaw, bilang isang kasapi ng pamilya, ano-ano ang mga naitulong
mo sa pagsasakatuparan sa ginagampanan ng iyong pamilya sa papel na panlipunan
at pampolitikal na larangan?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ano ang kahulugan ng pamilya para sa inyo? May ilang taong naniniwalang
ang isang pamilya’y tulad ng isang magandang kahong puno ng mga bagay na gusto
nila: pagmamahal, katuwaan, pagkakaroon ng kasama (companionship) at iba pang
magagandang bagay; isang kahong mabubuksan kailanma’t nais nila ng mga bagay
na ito. Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya.
Nagiging maganda at makabuluhan ito batay sa kung ano ang ginagawa rito ng mga
tao. Kailangang sidlan muna ito ng laman ng mga tao bago may makuhang anuman
mula rito. Kung nais natin ng pagmamahal at katuwaan sa ating mga pamilya,
kailangang magtanim muna tayo ng pagmamahal, paglilingkod at paghikayat sa isa’t
isa. Ang mga ito ang nagpapatigib sa kahon. Ang paglalabas ng higit sa isinilid natin
ay magpapabasyo sa kahon sa malao’t madali.
Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng
komunikasyon. Kailangan nating kausapin, pakinggan, at unawain ang isa’t isa.
Kailangang may makahati tayo sa ating mga kaisipan at damdamin. Sa ganitong
paraan tayo natututong magtiwala at umasa sa isa’t isa.
Balikan
User
Dahil masyadong marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay, wala tayong
panahong makita o makasama ang isa’t isa. Mahalagang maglaan ng panahon para
magkasama-sama upang makita ang isa’t isa at maging matibay ang bigkis ng
pamilya. Maraming paraan para magkasama-sama.
Suriin
Ihanda ang iyong sarili na tuklsain ang isang bago at pinakamahalagang
aralin.Hayaan mong mahasa ang iyong kakayahan at palawakin ang iyong pang-
unawa sa kabuluhan ng papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya. Kung kaya
simulan na natin ang pag-aaral.
PAPEL NG PAMILYA SA LIPUNAN
Sa loob ng pamilya dapat natututuhan ng tao na iwaksi ang pagiging makasarili
at magsakripisyo alang-alang sa kapwa – alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Dito niya
natututuhan na ang pagkakawang-gawa ay katumbas ng pagmamahal; na ang
paglilingkod sa kapwa ay kinakailangan upang maging kabilang sa kapatiran ng tao.
Mga Tala para sa Guro
User
Ang kapatirang ito ay mangyayari lamang kung mayroong pinag-ugatang
pagkakapatiran sa pagitan ng mga tunay na magkakapatid sa loob ng pamilya.
“Ang pagtulong ng pamilya sa pamayanan ay paraan upang maisabuhay ang
mga pagpapahalaga at birtud na itinuturo at natututuhan sa loob ng tahanan.” Ang
pagiging bukas palad ay maipakikita ng pamilya sa pamamagitan ng mga gawaing
panlipunan. Maaari itong makilahok sa mga samahan na boluntaryong naglilingkod sa
pamayanan o kaya’y tumutulong sa mga kapus-palad. Higit sa lahat, dapat na
tumulong ang pamilya sa mga nangangailangang hindi naaabot ng tulong ng
pamahalaan. Isang halimbawa ang mga pamilyang nagbukas ng kanilang mga
tahanan para sa mga naaapektuhan ng pagbaha at mga sakuna. Marami ang mga
pamilyang ito na hindi nagdalawang-isip at buong pagtitiwalang pinatutuloy ang mga
kapitbahay na kumakatok sa kanilang pinto at mga puso. Nakalulungkot lamang na
mayroon ding mga nagbibingibingihan sa mga daing ng mga kapitbahay dahil sa
kawalang-tiwala sa kapwa. Minsan kung sino pa ang higit na makapagbibigay sila pa
ang nagsasara ng kanilang pinto. Nakatali sila sa materyalismo at higit na
nagpapahalaga sa mga ari-arian kaysa sa pagtulong sa kapwa.
Ang pagtulong ng pamilya sa pamayanan ay paraan upang maisabuhay ang
mga pagpapahalaga at birtud na itinuturo at natututuhan sa loob ng tahanan. May mga
pamilyang naging tradisyon na kumukuha sila ng isang bata sa bahay-ampunan
tuwing sasapit ang panahon ng kapaskuhan, upang pansamantalang tumira sa kanila.
Namimigay din sila ng mga regalo sa mga batang nasa bahay-ampunan o sa mga
batang-lansangan. May anak na sa halip na maghanda para sa kaniyang kaarawan
ay hinihiling sa kaniyang mga magulang na ibahagi na lamang sa bahay-ampunan
ang perang dapat gugulin sa kaniyang handa. Mayroon ding gustong idaos ang
kaniyang kaarawan sa bahay-ampunan o sa piling ng mga batang lansangan.
Ang pagbabayanihan ay hindi na bago sa mga Pilipino. Isa ito sa
ipinagmamalaki nating pagpapahalagang Pilipino. Naipakikita ang pagbabayanihang
ito sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga Pilipino.
Sa isang kapitbahayan ay hindi na bago ang pagbibigayan ng ulam lalo’t may
okasyon, ang pagbibilin sa mga anak sa kapitbahay kung walang magbabantay ditong
kapamilya, at ang pagpapahiram ng mga kagamitan sa bahay sa mga kapitbahay. Isa
sa ipinagmamalaki nating katangiang Pilipino ang magiliw na pagtanggap lalo sa mga
panauhin. Inihahain natin ang pinakamasarap na pagkain para sa kanila, ang
User
pinakamainam na higaan ang ating pinatutulugan, at ang pinakamaganda nating gamit
ay inilalabas lamang kapag may panauhin. Ngunit may mas malalim na antas ng
pagtanggap ng mga panauhin.
Ang mabuting pagtanggap na higit na kinakailangan nating ugaliin ay ang
pagbubukas ng ating mga pintuan sa mga nangangailangan. Magagawa kaya nating
maghain ng masasarap na pagkain, patulugan ang pinakamainam nating higaan, at
ipagamit ang pinakamaganda nating gamit sa mga palaboy sa lansangan?
Ang guro ang magbigay ng pagpapalalim tungkol sa paksang pagtulong sa kapwa.
Isa itong pagpapahalaga na dapat magampanan ng bawat mag-aaral sa kanilang
pang-araw araw na buhay.
1. Pag-alalay sa mga matatanda sa pagtawid sa kalsada.
2. Pagvovoluteer sa pag-ganyak ng mga tulong sa mga nasalanta ng kalamidad.
3. Pagbibigay ng mga pagkain, delata, at pangunahing pangangailan sa isang
komunidad.
4. Pagbibigay ng mga lumang damit sa mga nasunugan.
5. Pag-aalok ng upuan sa lugar na maraming tao lalo na sa mga matatanda, buntis,
may kapansanan o mga bata.
6. Pagbibigay ng abuloy sa patay.
7. Pagbibigay ng direksyon sa mga taong naliligaw.
8. Pag-aayos ng gulo sa pagitang ng dalawang taong hindi magkasundo.
9. Pagbibigay ng payo sa mga kaibigan na may kinakaharap na problema.
10. Pagpapakain sa ilang mga batang lansangan
(Read more on Brainly.ph - https://brainly.ph/question/1901272#readmore)
Papel ng Pamilya sa Lipunan
Ang tao ay hind lamang binubuo ng katawan at ispiritu… siya ay isang panlipunang
nilalang, likas na kaugnay ng iba pang tao, hindi siya ipanganganak o mananatiling
buhay kundi sa pamamagitan ng ibang tao. Ang pakikipagniig sa ibang tao ay bahagi
ng kaniyang pagiging tao.”
(Sheen, isinalin mula sa Education in Values: What, Why and For Whom ni Esteban,
1989.)
User
User
DMWMark
10
Ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan ay ang karanasan sa
pakikibahagi at pagbibigayan na dapat na bahagi ng buhay pamilya sa araw-araw.
Sa loob ng pamilya dapat natututuhan ng tao na iwaksi ang pagiging makasarili at
magsakripisyo alang-alang sa kapwa – alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Dito niya
natututuhan na ang pagkakawang-gawa ay katumbas ng pagmamahal; na ang
paglilingkod
sa kapwa ay kinakailangan upang maging kabilang sa kapatiran ng tao. Ang
kapatirang ito ay mangyayari lamang kung mayroong pinag-ugatang pagkakapatiran
sa pagitan ng mga tunay na magkakapatid sa loob ng pamilya.
* Ang pagtulong ng pamilya sa pamayanan ay paraan upang maisabuhay ang mga
pagpapahalaga at birtud na itinuturo at natututuhan sa loob ng tahanan.
* Pantay-pantay ang tao sa mata ng Diyos. Nilikha ang mundo para sa lahat ng
Kaniyang nilalang. Hindi maaaring angkinin ng iilan ang hangin, tubig, at lupa. Ang tao
ay tagapamahala lamang at hindi lubos na nagmamay-ari ng lupa, hangin, tubig, at
iba pang nilikha ng Diyos sa mundo.
* Tungkulin ng pamilya ang pangangalaga sa kalikasan bilang likas na tagapamahala
ng lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil sa tungkuling ito, nararapat na isulong ng pamilya
ang mga proyektong nangangalaga sa kalikasan tulad ng Clean and Green Program.
User
1.Ano-ano ang papel na ginagampanan ng pamilya sa lipunan?
2.Bakit mahalaga ang mga kontribusyon ng pamilya sa lipunan? Ipaliwanag.
3.Gaano kalaki ang epekto ng pangangalaga ng kalikasan ng pamilya sa panlipunan?
4.Bilang isang mag-aaral, na magiging isang mabuting mamamayan, sa tulong ng
paghubog sa iyo ng iyong pamilya, kaya mo bang gampanan ang iyong tungkulin sa
pamilya? Paano?
5.Ano-ano ang mga gawaing angkop sa panlipunang papel ng bawat pamilya sa
lipunan?
6. Sang-ayon ka ba na inaalagaan ng lipunan ang pamilya at inaalagaan din ng
pamilya ang lipunan? Oo o hindi? Bakit? Ipaliwanag.
7.Bakit panlipunang nilalang ang tao? Ipliwanag
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Gawain 2
Panuto: Isulat sa journal ang sagot sa mga tanong na ito.
1. Bakit mahalagang magampanan ng pamilya ang kaniyang papel na panlipunan at
pampolitikal?
2. Bilang isang indibidwal, paano mo magagampanan ang iyong tungkulin sa lipunan
at sa politkal na larangan?
3. Mahalaga ba ang mga karapatan ng pamilya? Gaano kalaki ang kaugnayan nito sa
pagganap sa papel ng pamilya sa panlipunan at pampolitikal?
User
Gawain 1
Sa kasalukuyang panahon, sa kasagsagan ng isyung COVID 19 Virus, punan ang
tsart na nasa ibaba batay sa iyong obserbasyon.
Mga pagtulong ng
Tanong:
1. Bakit mahalagang pangalagaan ng pamilya ang pamayanan para maalagaan ng
pamayanan ang pamilya? Ipaliwanag.Magbigay ng isang halimbawa
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Gawain 5
A. Magsagawa ng survey sa inyong lugar sa Sampung (10) mamamayan. Itanong ang
sumusunod sa iyong makakapanayam.
1. Tumutulong po ba ang inyong pamilya sa pamayanan o simbahan?
_____ Oo. Kung Oo, itanong ang Tanong Bilang 2 hanggang 4.
_____ Hindi. Kung Hindi, itanong: Bakit po? Dahilan: ______________
___________________________________________________________________
2. Paano po tumutulong ang inyong pamilya sa pamayanan o simbahan?
3. Bakit mahalagang tumulong ang inyong pamilya sa pamayanan o simbahan?
4. Sa inyong palagay, ano-ano ba ang mga pangangailangan ng pamilya?
5. Sa iyong palagay, natutugunan ba ng ating pamahalaan ang mga pangangailangan
ng pamilyang Pilipino? Sa paanong paraan?
6. Sa kabilang dako, nagampanan ba ng mga mamamayan ang kanilang tungkulin sa
lipunan?
Bumuo ng paglalagom sa iyong nakalap na impormasyon at ipakita sa Graph na
paraan.
B. Gumuhit ng isang sitwasyon na nagpapakita ng papel ng pamilya sa lipunan lalong-
lalo na sa panahon ng COVID 19 VIRUS. Kulayan at bigyan ng paliwanag.
User
Pagtatasa: (Post-Test)
A. Panuto: Sagutin ang sumusunod na katanungan. Isulat ang titik sa tamang sagot.
1. Bakit mahalaga ang kaalaman ng pamilya sa mga karapatan at tungkulin nito?
A. Maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon?
B. Hindi maisusulong at mapoprotektahan ang mga karapatan at tungkulin ng
pamilya.
C.Bahagi ang mga ito ng papel na pampolitikal ng pamilya.
D.Maraming pamilya ang karapatan lamang ang pinaglalaban ngunit hindi
ginagampanan ang tungkulin.
2. Ano ang paraan upang maisabuhay ang mga pagpapahalaga at birtud na itinuro at
natutuhan sa loob ng pamilya?
A. Ang pagpapayaman ng pamilya
B. Ang pagmamahalan ng pamilya
C. Ang pagtulong ng pamilya
D. Ang pagkawasak ng pamilya
3. Ano ang katumbas ng pagkakawang-gawa na natututuhan sa paglilingkod sa
kapwa?
4. Ang sumusunod ay halimbawa ng hindi pagtulong sa kapwa:
A. Pagtanggap ng abuloy para sa patay.
B. Pagpapakain sa ilang mga batang-lansangan
C. Pag-alalay sa mga matandang tumatawid sa kalsada
D. Pagbibigay ng mga lumang damit sa mga nasunugan
5. Sa anong paraan mo maipapakita ang pangangalaga sa kalikasan?
A. Maging responsableng tagapangalaga sa likha ng Panginoon.
B. Kumain ng maraming gulay at prutas araw-araw.
C. Pagandahin ang bahay at bakuran upang maiwasang magkasakit.
D. Awayin ang lahat ng ilegal na namumutol ng puno.
User
Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay isang hakbang ng
pambansang pamahalaan para sa pagpapabuti ng kalagayang pantao ng ating mga
kababayan. Nagbibigay ito ng kondisyonal na tulong-pinansiyal para sa
pinakamahihirap na Pilipino upang pabutihin ang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon
ng mga batang may edad 0 hanggang 18 taong gulang. Kailangang matupad ng mga
pamilya ang mga kondisyon ng pamahalaan upang maibigay sa kanila ang tulong-
pinansiyal. Halaw ito sa programang Conditional Cash Transfer (CCT) ng mga bansa
sa Latin Amerika at Aprika, na naialpas sa kahirapan ang milyon-milyong tao sa buong
mundo.
Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang punong
ahensiya ng pamahalaan na namamahala sa 4Ps.
MGA LAYUNIN
May dalawang kambal na layunin ang 4Ps bilang pangunahing programa
kontra-kahirapan ng administrasyong Aquino:
social assistance: pagbibigay ng pinansiyal na tulong sa pinakamahihirap na mga
pamilya upang tugunan ang pangunahin nilang pangangailangan; at
Karagdagang Gawain
User
DMWMark
16
social development: pagsira sa siklo ng kahirapang naipapasa sa bawat henerasyon
sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kalusugan at edukasyon ng mahihirap na
kabataan. Sasailalim sila sa mga programa tulad ng:
check-up para sa mga buntis at batang may edad 0 hanggang 5 taong gulang;
pagpupurga ng bulate ng mga mag-aaral edad 6 hanggang 14;
pag-eenrol ng mga bata sa daycare, elementarya, at hayskul; at
mga sesyon na tutulong sa pagpapabuti ng samahan ng pamilya.
Tinutulungan din ng 4Ps ang pamahalaan ng Pilipinas na matupad ang
pangako nito sa Millenium Development Goals (MDGs)—ispesipiko sa pag-alis ng
labis na kahirapan at gutom, sa pagkamit ng unibersal na edukasyong primarya, sa
pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa kasarian, sa pagpapababa ng bilang ng
mga batang namamatay, at sa pagpapabuti ng pag-aalaga sa mga buntis.
Gawain 1
Anu-ano pa ang nalalaman mong naitutulong ng pamahalaan sa pamilya?
User
1.B 2.A 3.C 4.C 5.B 6.D 7.D 8.A 9.B 10.C
Pagyamanin
User
Lorelel ,Ramos B, Sandigan ng pagpapakatao 8
https://www.officialgazette.gov.ph/programs/ang-pantawid-pamilyang-pilipino-
program/
User
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education, Region VII,Division of Cebu Province
Office Address: IPHO Bldg.,Sudlon, Lahug,Cebu City
Telefax: (032)255-6405
Email address:[email protected]