of 19 /19
Music Unang Markahan – Modyul 2: Pulso ay Panatilihin 3

Unang Markahan Modyul 2: Pulso ay Panatilihin · 2020. 8. 20. · Unang Markahan – Modyul 2: Pulso ay Panatilihin Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon

 • Author
  others

 • View
  124

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of Unang Markahan Modyul 2: Pulso ay Panatilihin · 2020. 8. 20. · Unang Markahan – Modyul 2:...

 • Music Unang Markahan – Modyul 2:

  Pulso ay Panatilihin

  3

 • Music – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Pulso ay Panatilihin Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

  Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

  Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio

  Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education – Region XI

  Office Address: F. Torres St., Davao City

  Telefax: (082) 291-1665; (082) 221-6147

  E-mail Address: [email protected] * [email protected]

  Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul

  Manunulat: Johnna D. Mamaril

  Editor: Neal Keith Gonzales, Arcel Gacasan, Reynaldo C. Deocampo

  Tagasuri: Marivic O. Arro, Ignacio L. Jubahib Jr., Guillesar P. Villarente

  Tagaguhit: Leywin P. Luces

  Tagalapat: Leywin P. Luces, Djhoane C. Aguilar

  Tagapamahala: Evelyn R. Fetalvero Reynante A. Solitario

  Janette G. Veloso Janwario E. Yamota

  Analiza C. Almazan Djhoane C. Aguilar

  Ma. Cielo D. Estrada Maria Perpetua Angelita G. Suelto

  Jeselyn B. dela Cuesta Reynaldo C. Deocampo

 • 3

  Music Unang Markahan – Modyul 2:

  Pulso ay Panatilihin

 • ii

  Paunang Salita

  Para sa tagapagdaloy:

  Malugod na pagtanggap sa asignaturang Music sa Ikatlong

  Baitang ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa

  araling Pulso ay Panatilihin!

  Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at

  sinuri ng mga edukador mula sa pampubliko at pampribadong

  institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang

  matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda

  ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang

  pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.

  Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-

  aaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain

  ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong

  matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga

  kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang

  kanilang mga pangangailangan at kalagayan.

  Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto,

  makikita ninyo ang kahong ito sa pinakakatawan ng modyul:

  Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang

  kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na

  ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila

  habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling

  pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang

  hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang

  mga gawaing nakapaloob sa modyul.

  Mga Tala para sa Guro Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong o

  estratehiyang magagamit sa paggabay sa mag-aaral.

 • iii

  Para sa mag-aaral:

  Malugod na pagtanggap sa Music sa Ikatlong Baitang ng

  Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Pulso ay

  Panatilihin!

  Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong

  pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-

  aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong

  madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

  Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat

  mong maunawaan.

  Alamin

  Sa bahaging ito, malalaman mo

  ang mga dapat mong matutuhan

  sa modyul.

  Subukin

  Sa pagsusulit na ito, makikita natin

  kung ano na ang kaalaman mo sa

  aralin ng modyul. Kung nakuha mo

  ang lahat ng tamang sagot (100%),

  maaari mong laktawan ang

  bahaging ito ng modyul.

  Balikan

  Ito ay maikling pagsasanay o balik-

  aral upang matulungan kang

  maiugnay ang kasalukuyang aralin

  sa naunang leksyon.

  Tuklasin

  Sa bahaging ito, ang bagong

  aralin ay ipakikilala sa iyo sa

  maraming paraan tulad ng isang

  kuwento, awitin, tula, pambukas

  na suliranin, gawain o isang

  sitwasyon.

 • iv

  Suriin

  Sa seksyong ito, bibigyan ka ng

  maikling pagtalakay sa aralin.

  Layunin nitong matulungan kang

  maunawaan ang bagong

  konsepto at mga kasanayan.

  Pagyamanin

  Binubuo ito ng mga gawaing para

  sa mapatnubay at malayang

  pagsasanay upang mapagtibay

  ang iyong pang-unawa at mga

  kasanayan sa paksa. Maaari mong

  iwasto ang mga sagot mo sa

  pagsasanay gamit ang susi sa

  pagwawasto sa huling bahagi ng

  modyul.

  Isaisip

  Naglalaman ito ng mga

  katanungan o pupunan ang

  patlang ng pangungusap o talata

  upang maproseso kung anong

  natutuhan mo mula sa aralin.

  Isagawa

  Ito ay naglalaman ng gawaing

  makatutulong sa iyo upang

  maisalin ang bagong kaalaman o

  kasanayan sa tunay na sitwasyon o

  realidad ng buhay.

  Tayahin

  Ito ay gawain na naglalayong

  matasa o masukat ang antas ng

  pagkatuto sa pagkamit ng

  natutuhang kompetensi.

 • v

  Karagdagang Gawain

  Sa bahaging ito, may ibibigay sa

  iyong panibagong gawain upang

  pagyamanin ang iyong kaalaman

  o kasanayan sa natutuhang aralin.

  Susi sa Pagwawasto

  Naglalaman ito ng mga tamang

  sagot sa lahat ng mga gawain sa

  modyul.

  Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:

  Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng

  modyul na ito:

  1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan

  ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng

  modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga

  pagsasanay.

  2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba

  pang gawaing napapaloob sa modyul.

  3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat

  pagsasanay.

  4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa

  ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

  5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba

  pang pagsasanay.

  6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy

  kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

  Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng

  pinagkuhanan sa paglikha o

  paglinang ng modyul na ito.

 • vi

  Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain

  sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang

  inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong

  kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino man

  sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo.

  Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

  Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito,

  makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha

  ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi.

  Kaya mo ito!

 • 1

  Alamin

  Ang modyul na ito ay ginawa upang matamo ang

  kasanayang dapat mong matutunan sa iyong baitang. Ito ay

  binubuo ng gawain na maari mong magamit sa ibat ibang

  sitwasyon at panahon. Ang mga salitang ginamit ay naayon sa

  lebel ng iyong kaalaman upang madaling maintindihan at

  maisagawa ang mga kasanayan at pagsubok. Ito ay naaayon sa

  pamantayang kompetensiya sa Ikatlong Baitang.

  Ang mga gawain at talakayan ay nababase lamang sa

  isang kompetensiya sa unang markahan sa Musika. Ito ay

  pangalawang aralin sa unang kwarter. Sinusundan ito ng

  maraming gawain at talakayan upang matamo ang ibayong

  pagkatuto at kasanayan ng mag-aaral at mapalawak ang

  pagkaintindi sa araling ito.

  Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  1. napananatili ang pulso sa pagsasagawa ng chant, pagtapik,

  paglakad, pagpalakpak at pagtugtog ng instrumetong

  pangmusika (MU3RH-Ib-h-2).

 • 2

  Subukin

  Panuto: Alam mo ba kung ano ang steady beat o ang pananatili

  ng pulso sa musika? Alamin natin. Isulat ang titik ng tamang sagot

  sa iyong sagutang papel.

  1. Alin sa mga sumusunod na larawan ang napananatili ang

  galaw?

  a. b. c. d.

  2. Paghambingin ang dalawang larawan, alin sa mga ito ang

  parehong nagpapakita ng steady beat?

  a. c.

  b. d.

  3. Ang larawan ito ay nagpapahiwatig ng martsa. Ano ito?

  a. b. c. d.

  4. Paano natin mapananatili ang pulso ng isang awitin?

  a. Kailangang malakas ang boses sa pag-awit.

  b. Dapat mauna sa pagsisimula ng awitin.

  c. Pakinggan lamang ang umaawit.

  d. Sumabay sa pulso ng awitin.

  5. Bakit mahalaga ang pananatili ng pulso sa isang awitin?

  a. Maging kaaya-aya ang pag-awit at pakikinig dito.

  b. Gaganda ang boses ko sa bawat awit.

  c. Mauuna akong matapos sa awitin.

  d. Sisikat ako.

 • 3

  Aralin

  1 Pulso ay Panatilihin

  Balikan

  Kinakatawan ng mga sumusunod na larawan ang mga

  tunog at pahinga. Isulat ang sa bawat bilang ng mga larawan

  na may tunog at kung pahinga. Gawin ito sa iyong sagutang

  papel.

  1. 2. 3. 4. 5.

  Tuklasin

  Pagmasdan ang mga sumusunod na mga larawan. Ano

  ang kaibahan ng mga larawan sa Hanay A sa mga larawan na

  nasa Hanay B batay sa galaw o kilos nito?

  Hanay A Hanay B

 • 4

  Suriin

  May mga kilos at galaw na napananatili na nakikita at

  nararamdaman natin tulad sa mga larawang nasa Hanay A. Ang

  iba naman ay pabago-bago ang galaw, maaring biglang mabilis

  o marahan tulad ng nasa Hanay B.

  Ang pananatili ng bilis o takbo ng pulso ay tinatawag na

  steady beat. Maihahantulad natin ito sa pulso ng orasan, pintig ng

  ating puso at talbog ng bola. Karaniwan sa mga awitin na ating

  naririnig ay nagtataglay ng steady beat. Kapag pabago-bago

  ang iyong pulso sa pagkanta maaring mawala ka sa tamang

  kumpas.

  Pagyamanin

  Gawain A

  Panuto: Isulat ang tsek (/) sa bawat bilang kung ang dalawang

  pangkat ng mga larawan ay nagpapakita ng steady beat at ekis

  (X) naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

 • 5

  Gawain B

  Panuto: Ipalakpak ang mga sumusunod na rhythmic pattern.

  Isagawa ang sumusunod na rhythmic pattern sa bawat bilang.

  Isulat sa iyong sagutang papel ang steady beat kapag

  magkapareho ang pulso ng dalawang rhythmic pattern at Hindi

  kapag magkaiba.

  1. 4.

  Gawain C

  Panuto: Suriin ang chant na “Mang Kiko.” Sundin ang

  iminungkahing pulso habang binibigkas ito.

  Mang Kiko

  (Chant)

  Mang Ki, Mang Ki, Mang Ki- ko

  Pu-pun ta, pu pun ta sa Quia - po

  Bi bi li, bi bi li ng pa- ko.

  Ga- ga wa, ga- ga wa, ng bang – ko

  3.

  5. 2.

 • 6

  Isaisip

  1. Ano ang kumpas?

  Ang kumpas ay pulso ng musika na nararamdaman natin.

  Ang pulso sa musika ay maaaring maipakita, maramdaman, o

  maririnig gamit ang mga kilos tulad ng pagmartsa, pagtapik,

  palakpak, at pagtugtog ng instrumentong pangmusika.

  2. Ano ang steady beat?

  Ang steady beat ay ang pananatili ng kumpas hanggang sa

  katapusan ng awitin at tugtugin na nagdudulot ng kaayusan sa

  isang awitin. Maaari itong mabilis o mabagal.

  Isagawa

  Panuto: Piliin mula sa sumusunod na mga larawan ang

  nagpapakita o nagpapahiwatig ng kilos o galaw na

  maihahalintulad sa tinatawag nating steady beat sa musika. Isulat

  ang titik ng mga larawang sa iyong sagutang papel.

  a. b.

  c. d. e.

 • 7

  Isagawa

  Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel.

  1. Alin sa mga sumusunod na larawan ang halimbawa na

  nagpapakita ng steady beat?

  a. b. c. d.

  2. Anong kilos at galaw ang HINDI nagpapakita ng steady

  beat?

  a. b. c. d.

  3. Alin sa mga sumusunod na larawan ang angkop na gamitin

  bilang pansaliw sa rhythmic pattern na may apat na

  kumpas?

  a. c.

  b. d.

  . 4. Paano napananatili ang steady beat sa isang awitin?

  a. Ipalakpak ng mabilis ang simula.

  b. Simulan sa mabagal na pag-awit, papabilis.

  c. Kung ano ang simula siya rin hanggang katapusan.

  d. Gawin mo ang nais mong kumpas sa bawat

  bahagi.

  5. Paano natin aawitin ang Lupang Hinirang sa ating

  hanay tuwing umaga?

  a. Sumabay sa pagkantang may tamang kumpas.

  b. Maaring bilisan ang pagkanta upang matapos na.

  c. Tumahimik lamang dahil nakakapagod kumanta.

  d. Pabayaang mga kaklase lamang ang umawit

 • 8

  Karagdagang Gawain

  Panuto: Kumuha ng dalawang pares ng patpat sa bakuran.

  Sundin ang rhythmic pattern sa pagbigkas ng chant at gamitin

  ang pares ng patpat bilang pansaliw sa chant.

  Ba - ta, ba - ta sun- din ‘to.

  E- her- sis- yo sa- bay ta- yo.

  U- nat, u- nat ma- sel mo.

  Ha- ha - ba bu hay mo.

  Mahalaga ba ang pag-eehersisyo araw-araw? Ano ang

  maitutulong nito sa ating katawan at isipan? Ginagawa mo ba

  ito?

 • 9

  Susi sa Pagwawasto

  Subukin

  1.A

  2.D

  3.B

  4.D

  5.A

  Balikan

  1./

  2.X

  3./

  4./

  5.X

  Pagyamanin

  Gawain 1

  1.X

  2.X

  3.X

  4./

  5./

  Gawain 2

  1.Steady beat

  2.Steady beat

  3.Hindi

  4.Steady beat

  5.hindi

  Isagawa

  1.A

  2.C

  3.D

  4.E

  Tayahin

  1.E

  2.A

  3.D

  4.C

  5.A

  Pagyamanin Gawain 3 at Karagdagang Gawain

  Rubrik:

  KRAYTERYA MGA PUNTOS

  5 3 1

  1.Pagbigkas ng chant Tama lahat ang

  bigkas

  May 1-3 maling

  bigkas

  May 4 o higit pang

  maling bigkas

  2.Pananatili ng Pulso Napanatili ang

  pulso mula sa

  simula hanggang

  katapusan

  May 1-3 maling

  pulso o beat

  May 4 o higit pang

  maling pulso o beat

 • 10

  Sanggunian

  MAPEH 3, Gabay ng Guro pp. 131-133

  MAPEH 3, Kagamitan ng Mag-aaral pp. 124-125

 • Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)

  Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex

  Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600

  Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985

  Email Address: [email protected] * [email protected]