Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  1/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  1

  2010

  1.0 PENGENALAN

  Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan diri dan cara hidup dengan

  melalui proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.Perkembangan pada manusia

  ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi

  jelas kelihatan berubah mengikut peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada

  peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma. Menurut Crow

  dan Crow (1980), perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif. Ia juga

  cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial.

  Atan Long (1980), turut menyatakan perkembangan pada manusia ialah perubahanyang bersifat kualitatif. Tetapi, sifat perubahan ini tidak dapat diukur, malahan jelas

  berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. Tegasnya, perkembangan

  sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma.

  Menurut Paul Eggan dan Don Kauchak pula, mereka berpendapat perkembangan

  adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada

  pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Selain itu, Slavin (1997) berpendapat

  perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu

  berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah

  melalui peredaran masa.

  Perkembangan fizikal mempunyai berberapa prinsip asas bagi memastikan

  perkembangan seseorang individu stabil dan teratur. Prinsip yang pertama ialah

  perkembangan mempunyai arah tertentu yang dapat diramalkan iaitu dari tengah badan

  dan berterusan sehingga ke luar badan. Terdapat dua arah perkembangan iaitu arah

  dari kepala ke kaki ataupun cephalocaudal dan arah dari tengah ke tepi atau

  proximodistal.perkembangan bermula dari tulang belakang menuju kearah luar badan

  dimana pada peringkat prenatal, organ-organ yang terbentuk terlebih dahulu dan

  diakhiri oleh pembentukan otot halus. Teori yang boleh dikaitkan dengan

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  2/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  2

  2010

  perkembangan fizikal ialah teori kematangan biologi Arnold Gessell (1880-1961) dan

  teori tugas-tugas perkembangan oleh Robert Havighurst.

  Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran,

  pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjanaakal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah, memahami, menganalisa, dan

  membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang

  dilaluinya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran

  yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Proses ini sangat penting kerana ia akan

  mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. Perkembangan

  kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. Terdapat

  beberapa teori yang mengkaji perkembangan kognitif iaitu teori perkembangan kognitif

  yang diutarakan oleh Jean Piaget dan teori perkembangan kognitif Lev Vgotsky.

  1.1Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak-kanak

  Proses perkembangan kanak-kanak meliputi perubahan dari segi bentuk tubuh

  badan dan tingkah laku. Perkembangan kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh faktor-

  faktor baka dan juga persekitaran. Pengaruh genetic atau faktor baka dikenali sebagai

  gen yang terdiri daripada nekleoprotien yang menentukan baka atau ciri keturunan. Ia

  fokus pada kromosom iaitu sejenis benda seni berbentuk panjang yang didapati dalam

  nucleus sel sperma dan juga sel ovum. Mengikut kajian, kromosom mengandungi

  bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-

  sifat baka. Individu yang normal biasanya mempunyai 23 pasangan kromoson. Semasa

  proses persenyawaan, iaitu percantuman sel seperma dengan sel ovum dengan

  membentuk zigot yang mula mendapat 23 kromosom daripada ibu bapa masing-masing. Seterusnya, proses pertukaran diantara kromosom daripada ibu dan bapanya

  berlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri, kemudian diwarisi oleh bayi yang

  dilahirkan.

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  3/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  3

  2010

  Gen merupakan penentu utama dalam perwarisan ciri-ciri perkembangan individu serta

  sesetengah penyakit ibu bapa. pengaruh genetic terhadap perkembangan manusia

  dapat diperhatikan ke atas ciri-ciri perbezaan individu dari segi fizikal, mental dan

  emosi.

  Faktor yang kedua mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ialah faktor

  persekitaran. Setiap individu, kecuali sesetengah kanak-kanak berkembah, mempunyai

  ciri fizikal seperti saiz badan, tinggi-rendah, berat-ringan, bentuk dan warna organ deria

  serta kemahiran fizikal yang unik. Kajian telah menunjukkan ciri-ciri fizikal luaran

  khasnya warna rambut dan organ deria diwarisi oleh gen-gen ibu bapa..

  Ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Nerman (1937) dan Shieldo (1962)

  membuktikan bahawa setiap individu mepunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang

  berbeza dengan rakan sebaya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh

  diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Ahli psikologi mengaitkan

  perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya, ibu

  bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar. Mereka juga

  mengatakan bahawa emosi seseorang iniduvidu juga diwarisi daripada baka ibu bapa.

  misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah

  akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik.

  Dalam faktor persekitaran, institusi keluarga merupakan pengaruh utama

  terhadap perkembangan manusia seperti iklim rumah, makanan, asuhan dan status

  sosio-ekonomi keluarga. Status sosial-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan

  membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana

  keluarga berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta

  kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Makanan yang

  berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninyadengan sempurna. Selian itu, kanak-kanak yang dilahirkan dalam sebuah rumah yang

  mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang

  sihat. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan caa yang baik akan mengalami

  perkembangan poensi, tingkah laku dan emosi yang sempurna.

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  4/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  4

  2010

  Selain itu, perkembangan kognitif kanak-kanak diperngarui oleh faktor

  persekiratan iaitu rumah dan sekolah.masyarakat merupakan alam kehidupan manusia.

  Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat berbeza mempengaruhi perkembangankanak-kanak dalam aspek sosio emosi, personaliti dan mental. Masyarakat yang sihat

  akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti

  bertanggungjawab, rajin berusaha, bermoral, beretika serta kuat beragama dengan nilai

  kerohanian yang sempurna. Selain itu, masyarakat yang menitikberatkan kebendaan

  akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap

  materialistik, serta mengabaikan nilai keharmonia dan nilai kejiwaan.

  Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber

  teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Sumber teknologi merujuk kepada

  maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti

  suratkhabar, majalah, iklan, dan sebagainya. Pendedahan kanak-kanak kepada sumber

  teknologi yang sihat akn meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan

  sosialnya. Sebaliknya, kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang

  beransur keganasa, kuning atau kezaliman, akan membentuk sikap yang negative dan

  personaliti yang tidak diingini.

  Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan

  pelajar dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang bersifat penyayang dan

  cekap menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah akan

  melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

  dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapt

  keharminian dan kemakmuran Negara. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan

  dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu, demi mewujudkan insan yang hamonis dan seimbang dari

  segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

  kepada Tuhan.

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  5/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  5

  2010

  2.0 LATAR BELAKANG KAJIAN

  Perkembangan fizikal kanak-kanak merupakan salah satu komponen dalam

  subjek Perkembangan Kanak-kanak. Melalui tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah

  (PBS), kajian untuk perkembangan fizikal yang dilakukan ialah mengenai ketinggian,

  berat, saiz kepala, saiz pinggang, Saya melakukan kajian di Sekolah Kebangsaan

  Bunut Payong. Di sekolah ini terdapat 5 orang cikgu lelaki, 25 orang cikgu perempuan,

  dan 400 orang murid.

  Antara objektif utama kajiian perkembangan fizikal ini dijalankan adalah untuk mengkaji

  kadar pertumbuhan murid lelaki dan murid perempuan di sekolah tersebut. Selain itu, ia

  juga dijalankan bertujuan untuk melihat sejauh manakah kebenaran dan ketepatanteori-teori yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang berkaitan dengan

  perkembangan fizikal kanak-kanak seperti Arnold Gesell, Jean Piaget dan Lev

  Vygotsky.

  2.1Pemilihan Responden

  Dalam aspek pemilihan responden (murid-murid berumur 3 hingga 11 tahun)

  beberapa perkara penting perlu diambil kira dan dicatatkan antaranya latar belakang,

  bilangan yang dipilih dan kaedah yang digunakan untuk memilih responden.

  Aspek yang paling penting dalam pemilihan responden adalah untuk mengetahui latar

  belakang responden terlebih dahulu. Untuk megetahui latar belakang responden

  tersebut, beberapa perkara perlu dicatat antaranya nama, jantina, umur, pekerjaan ibu

  bapa dan bangsa. Saya telah memilih responden seramai 6 orang mengikut umur dan

  jantina.

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  6/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  6

  2010

  2.2Latar Belakang Responden

  RESPONDEN A

  Nama Kanak-kanak : Nur Aisyah Bt Mazlan

  Umur : 7 tahun

  Kumpulan : 1 Gemilang

  Butir-butir Catatan

  Tarikh Lahir 31 Disember 2003

  Bangsa Melayu

  Agama Islam

  Jantina Perempuan

  Nama Bapa Mazlan B Mustapa

  Pekerjaan Bapa Kerja Sendiri

  Pendidikan Bapa SPM

  Pendapatan Keluarga RM 800.00

  Bilangan Adik-Beradik 2 orang

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  7/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  7

  2010

  RESPONDEN B

  Nama Kanak-kanak : Muhmmad Nazmi Naim B M,Billy

  Umur : 7 tahun

  Kumpulan : 1 Gemilang

  Butir-butir Catatan

  Tarikh Lahir 5 Ogos 2003

  Bangsa Melayu

  Agama Islam

  Jantina Lelaki

  Nama Bapa M.Billy B Mat Ishak

  Pekerjaan Bapa Buruh

  Pendidikan Bapa SPM

  Pendapatan Keluarga RM 1000.00

  Bilangan Adik-Beradik 3 orang

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  8/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  8

  2010

  RESPONDEN C

  Nama Kanak-kanak : Mohd Amir Hakimi B Abd Razak

  Umur : 9 tahun

  Kumpulan : 4 Cemerlang

  Butir-butir Catatan

  Tarikh Lahir 31 Disember 2001

  Bangsa Melayu

  Agama Islam

  Jantina Lelaki

  Nama Bapa Abd Razak B Mat Hasan

  Pekerjaan Bapa Pembantu Tadbir

  Pendidikan Bapa Diploma

  Pendapatan Keluarga RM 1500.00

  Bilangan Adik-Beradik 5 orang

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  9/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  9

  2010

  RESPONDEN D

  Nama Kanak-kanak : Siti Fatimah Bt Azman

  Umur : 9 tahun

  Kumpulan : 4 Cemerlang

  Butir-butir Catatan

  Tarikh Lahir 3 Februari 2001

  Bangsa Melayu

  Agama Islam

  Jantina Perempuan

  Nama Bapa Azman B Mohd Khalid

  Pekerjaan Bapa Guru

  Pendidikan Bapa Diploma

  Pendapatan Keluarga RM 2500.00

  Bilangan Adik-Beradik 4 orang

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  10/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  10

  2010

  RESPONDEN E

  Nama Kanak-kanak : Mohd Amirul Fikri B Nasir

  Umur : 11 tahun

  Kumpulan : 5 Gemilang

  Butir-butir Catatan

  Tarikh Lahir 18 Julai 1999

  Bangsa Melayu

  Agama Islam

  Jantina Lelaki

  Nama Bapa Nasir B Salleh

  Pekerjaan Bapa Peniaga Pasar Malam

  Pendidikan Bapa SPM

  Pendapatan Keluarga RM 1800.00

  Bilangan Adik-Beradik 7 orang

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  11/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  11

  2010

  RESPONDEN F

  Nama Kanak-kanak : Nur Imani Bt Rahmat

  Umur : 11 tahun

  Kumpulan : 5 Gemilang

  Butir-butir Catatan

  Tarikh Lahir 29 September 1999

  Bangsa Melayu

  Agama Islam

  Jantina Perempuan

  Nama Bapa Rahmat B Mohd Fakaruddin

  Pekerjaan Bapa Bekerja Sendiri

  Pendidikan Bapa SPM

  Pendapatan Keluarga RM 1400

  Bilangan Adik-Beradik 4 orang

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  12/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  12

  2010

  3.0 PERKEMBANGAN FIZIKAL

  3.1 Data Perkembangan Fizikal

  Pelajar Tahun 1

  Responden

  TINGGI

  (CM)

  BERAT

  (KG)

  UKUR LILIT

  KEPALA

  (CM)

  PINGGANG

  (CM)

  A 113.0 16.6 46.0 48.5

  B 114.0 19.0 48.5 47.0Purata 113.5 17.8 47.35 47.75

  Pelajar Tahun 3

  Responden TINGGI

  (CM)

  BERAT

  (KG)

  UKUR LILIT

  KEPALA

  (CM)

  PINGGANG

  (CM)

  C 136.0 30.0 54.0 53.0

  D 128.0 26.0 51.0 51.3

  Purata 132.0 28.0 52.5 52.15

  Pelajar Tahun 5

  Responden TINGGI

  (CM)

  BERAT

  (KG)

  UKUR

  LILIT

  KEPALA

  (CM)

  PINGGANG

  (CM)

  E 129.0 33.0 54.0 54.0

  F 128.0 28.0 52.0 52.5

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  13/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  13

  2010

  Purata 128.5 30.5 53.0 53.25

  3.2Kematangan Psikomotor

  3.2.1Psikomotor Kasar

  Bermain loncat tali / skipping.

  Responden Catatan

  A Koordinasi tangan dan mata tidak sempurna. Sukar melakukan lompatan.

  BTidak dapat mendengar arahan , suka bertindak sendiri, tidak boleh

  melakukan lompatan .

  CPergerakan badan masih lagi tidak sempurna tetapi boleh melakukan

  lompatan.

  DKoordinasi mata dan tangan nampak sempurna ketika melakukan

  lompatan.

  EBoleh melakukan lompatan tetapi keadaan badan ketika mendarat

  nampak tidak seimbang.

  FBoleh melakukan lompatan dengan begitu baik, aspek pengawalan

  nampak sempurna dan kelihatan yakin ketika melakukannya.

  Berlari sambil menendang bola.

  Responden Catatan

  A Tidak boleh melakukan .koordinasi kaki dan mata tidak berkesan.

  B Tidak boleh melakukan. Tidak mendengar arahan.

  C Boleh melakukan walaupun koordinasi nampak tidak begitu sempurna.

  D Boleh melakukan tetapi tidak dapat mengawal kelajuan dan arah bola.

  E Dapat melakukan dengan bagus tetapi sukar mendengar arahan.

  F

  Dapat melakukan dengan baik sekali dan pengawalan arah dan kelajuan

  bola nampak baik.

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  14/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  14

  2010

  3.2.2Psikomotor Halus

  Mengenakan butang atau zip atau mengikat sesuatu yang tidak dapat dilihat (seperti di

  belakang / di bawah)

  Responden Catatan

  A Tidak boleh melakukan walau ditunjukkan beberapa kali.

  B Tidak boleh melakukan dan kelihatan kekok.

  C

  Hanya boleh melakukan seperti mengenakan butang tetapi tidak

  boleh mengikat tali kasut tanpa melihatnya.

  D Boleh melakukan

  E Boleh melakukan dengan baik sekali dan mendengar arahan.

  F Boleh melakukan dengan amat baik sekali.

  Menggunting gambar / bentuk

  Responden Catatan

  A Menggunting gambar tidak mengikut bentuk.

  B Kelihatan sukar ketika melakukan dan tidak menepati arahan.

  CBoleh melakukan tetapi kelihatan kekok dan tangan tidak

  bekordinasi dengan betul,

  D Melakukan dengan cepat walaupun tidak sempurna.

  E Melakukan dengan cepat dan baik.

  F Amat baik sekali.

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  15/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  15

  2010

  4.0 perkembangan kognitif

  4.1Ujian Intelektual Piaget

  Nama Kanak-kanak :

  Umur :

  Pemerhati :

  Ujian Kedudukan Asal Transformasi

  Nombor

  Soalan: Adakah sama bilangan

  duit syiling di setiap baris?

  Jawapan : Sama ( )

  Tidak ( )

  Kenapa?

  .........

  Soalan: Sekarang, adakah jumlah

  duit syiling masih sama atau lebih

  banyak?

  Jawapan : Sama ( )

  Tidak ( )

  Kenapa?

  .........

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  16/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  16

  2010

  . .

  Jisim

  Soalan: Adakah jumlah

  plastesin dalam setiap bola

  ini sama?

  Jawapan : Sama ( )

  Tidak ( )

  Kenapa?

  .........

  .

  Soalan: Sekarang, adakah setiap

  bola ini mempunyai jumplah

  plastesin yang sama atu lebih

  salah satunya

  Jawapan : Sama ( )

  Tidak ( )

  Kenapa?

  .........

  .

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  17/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  17

  2010

  Cecair

  Soalan: Adakah jumlah air di

  dalam kedua-dua bekas ini

  adalah sama?

  Jawapan : Sama ( )

  Tidak ( )

  Kenapa?

  .........

  Soalan: sekarang, adakah jumlah

  air adalah sama atau salah

  satunya lebih banyak?

  jawapan : Sama ( )

  Tidak ( )

  Kenapa?

  .........

  4.2Dapatan kajian bagi perkembangan Kognitif

  UJIAN : NOMBOR

  Responden Jawapan / PandanganKedudukan Asal Transformasi

  A Sama Tidak

  B Tidak Tidak

  C Sama Tidak

  D Sama Sama

  E Sama Sama

  F Sama Sama

  UJIAN :JISIM

  Responden Jawapan / Pandangan

  Kedudukan Asal Transformasi

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  18/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  18

  2010

  A Tidak Tidak

  B Sama Tidak

  C Sama Tidak

  D Tidak Tidak

  E Sama Sama

  F Sama Sama

  UJIAN: CECAIR

  Responden Jawapan / Pandangan

  Kedudukan Asal TransformasiA Tidak Tidak

  B Sama Tidak

  C Tidak Tidak

  D Sama Sama

  E Sama Sama

  F Sama Sama

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  19/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  19

  2010

  5.0 laporan kajian

  5.1Analisis Data Perkembangan Fizikal Kanak-kanak

  Saya telah membuat beberapa analisi berdasarkan data-data yang telah

  diperoleh oleh saya ketika kajian bagi mengetahui perkembangan fizikal kanak-kanak

  yang terdiri daripada umur tujuh , sembilan dan sebelas tahun.

  Setelah saya mengumpulkan segala maklumat, didapati bahawa perkembangan fizikal kanak-

  kanak perempuan adalah lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Keputusan yang diperoleh

  bukan hanya bagi satu peringkat umur sahaja tetapi meliputi semua peringkat umur, bagi data

  yang diperlukan untuk tugasan ini, dapatlah disimpulkan bahawa segala maklumat yang

  diperoleh secara keseluruhannya menunjukkan bahawa perkembangan fizikal kanak-kanak

  perempuan adalah lebih cepat bagi setiap peringkat umur bagi semua jenis ukuran yang

  diambil.

  Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak perempuan lebih cepat matang berbanding kanak-kanak

  lelaki. Jika kita lihat kebiasaannya kanak-kanak perempuan akan mencapai akil baligh dalam

  lingkungan umur 10 ke 12 tahun. Dalam lingkungan umur ini, kita dapat melihat kanak-kanak

  perempuan kelihatan lebih matang dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Pada masa ini,

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  20/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  20

  2010

  tingkah laku mereka kelihatan seperti bukan kanak-kanak sekolah rendah lagi kerana mereka

  dapat berfikir dengan lebih cermat kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Selain itu, sifat

  egosentrik juga sudah semakin menghilang pada usia ini. Jika ditinjau dari segi kadar

  pertumbuhan fizikal pula, pada masa ini, kadar pertumbuhan fizikal kanak-kanak perempuan

  akan meningkat berbanding kanak-kanak lelaki. Ini dapat dibuktikan jika kita melihat keadaan di

  sekolah, kebanyakan murid-murid perempuan tahap 2 adalah lebih besar berbanding murid-

  murid lelaki tahap 2.

  Berlainan pula dengan murid-murid lelaki, mereka akan mencapai akil baligh dalam

  lingkungan umur 13 ke 15 tahun. Ini menyebabkan kadar pertumbuhan fizikal bagi murid lelaki

  lebih lambat berbanding kadar pertumbuhan fizikal bagi murid perempuan. Selain itu, murid

  lelaki juga akan mengalami proses kematangan lebih lambat berbanding murid perempuan. Jika

  dilihat daripada maklumat yang telah saya kumpul, ukuran yang saya buat menunjukkan

  perkembangan fizikal kanak-kanak perempuan dalah lebih cepat berbanding kanak-kanak

  lelaki.

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  21/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  21

  2010

 • 8/2/2019 Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

  22/22

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

  22

  2010