Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  1/24

  SEMESTER 5 SESI 2012/2013

  QGJ 3053

  SUKAN INDIVIDU

  TUGASAN ILMIAH

  Tugasan 2

  KUMPULAN

  UPSI 02 A121PJJ

  DISEDIAKAN LEH

  NAMA N! ID N! TELE"N

  #USAINI $IN AHMED D201020%%&5' 012(5%)'05%

  NAMA TUTR E(LEARNING* D+! L,, A- .

  TARIKH SERAH* 3 M,- 2013

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  2/24

  KERTAS KERJA KEJOHANAN BADMINTON

  MAJLIS SUKAN SEKOLAH SEKOLAH NEGERI PERAK

  1. TAJUK

  Pertandingan ini dinamakan Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Perak

  mengikut kategori Bawah 18 tahun, Bawah 15 tahun dan Bawah 12 tahun yang akan ermain

  se!ara kalah mati"

  2. MATLAMAT

  2"1 Pengelolaan menekanan kesederhanaan, #emainan yang erkualiti dan meriah"

  2"2 Menilai #otensi dan #restasi atlet dalam #ermainan adminton untuk diawa ke #ertandingan

  #eringat MSSM keangsaan"

  2"$ Melaksanakan takwim MSSM Negeri Perak"

  3. PENGELOLA

  $"1 Pertandingan ini dikelolakan oleh Sekolah Keangsaan Sentosa Kam#ar, Perak dengan

  kerjasama Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Perak"

  $"2 Keseluruhan kawalan dan #engurusan #ertandingan adalah di awah kawalan %awatankuasa

  Pengelola Pertandingan yang tertakluk ke#ada Peraturan &m Majlis Sukan Sekolah-Sekolah

  Malaysia 'MSSM("

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  3/24

  4. MAKLUMAT KEJOHANAN

  )"1 *em#at Kejohanan + ewan Kom#leks

  Sekolah Putrajaya Presint 1)'1(, Putrajaya

  )"2 Bilangan elanggang + .m#at uah

  )"$ *arikh Pengundian + 2/ 0eruari 2/1$

  )") *arikh Kejohanan + 23 Feb 28 Feb 2013

  + 2$ 0eruari 2/1$ 'Bawah 12 *ahun(

  2) 0eruari 2/1$ 'Bawah 15 *ahun(

  25 0eruari 2/1$ 'Bawah 18 *ahun(

  2 0eruari 2/1$ 'Se#aruh &khir &khir(

  )"5 Masa Kejohanan + 8"// #agi 3 "// #etang

  5. UNDANGUNDANG PERTANDINGAN

  5"1 4ndang-undang #ertandingan mengikut Persatuan Badminton unia 'B0(

  5"2 Peraturan #ertandingan er#andukan Peraturan Khusus Permainan Badminton MSSM dan#eraturan &m MSSM"

  5"$ Kejadian di luar dugaan dan tidak dinyatakan dalam #eraturan erkenaan akan di#utuskan

  se#erti erikut+

  5"$"1 Ke#utusan erasaskan ke#ada P.6&*46&N &M M&%7S S4K&N S.K97&:-

  S.K97&: M&7&;S& 2//

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  4/24

  !. FORMAT PERTANDINGAN

  "1 Sistem #ertandingan dijalankan se!ara kalah mati"

  "2 4ndian #ertandingan akan dijalankan oleh %awatankuasa Pengelola ersama-sama #emain =

  #engurus #ada tarikh yang telah diteta#kan erdasarkan jadual #ertandingan"

  "$ Ke#utusan undian adalah muktamad"

  ". PENENTUAN JOHAN KESELURUHAN # KEDUDUKAN PASUKAN

  >"1 %ohan keseluruhan erdasarkan ke#ada jumlah #ungutan mata yang teranyak"

  >"2 %ika jumlah #ungutan mata adalah sama, maka kedudukan ranking #asukan akan ditentukan

  erdasarkan ke#ada #ungutan #ingat emas, #erak dan gangsa"

  >"$ Sekiranya masih sama, maka %awatankuasa Pengelola akan memuat ke#utusan untuk

  menentukannya"

  >") Pemerian mata adalah erdasrkan ke#utusan erikut+

  >")"1 %ohan + 1/ mata

  >")"2 Nai %ohan + 8 Mata

  >")"$ Se#aruh &khir + 5 mata

  >")") Suku &khir + $ mata

  >")"5 Pusingan 1 2 + 1 mata

  8. A$ARA DIPERTANDINGKAN

  8"1 7elaki + Perseorangan dan Bergu

  8"2 Perem#uan + Perseorangan dan Bergu

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  5/24

  %. HADIAH PERTANDINGAN

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  6/24

  12"2 Bantahan tidak oleh diuat terhada# ke#utusan mengenai #erkara-#erkara dan ?akta yang

  diuat oleh #engadil"

  13. ETIKA PEMAIN DAN PEGA&AI

  1$"1 Pengurus #asukan hendaklah ertanggungjawa memastikan tia#-tia# #egawai dan

  #emain termasuk #enyokong er#egang teguh ke#ada etika dan tingkah laku yang dihormati

  erdasarkan semangat sukan yang tulen"

  1$"2 *ertakluk ke#ada #engesahan %awatankuasa Pengelola oleh mengamil searang

  tindakan yang ersesuaian terhada# mana-mana #emain, #egawai dan #enyokong yang ertindak

  tidak mengikut #eraturan #ertandingan atau ojekti? #ertandingan ini keseluruhannya dan

  tindakan ini mungkin meli#uti hal-hal se#erti #enggantungan mana-mana #asukan, #emain atau

  #egawai dari a#a jua #engliatan agi searang jangka masa yang ditimang sesuai"

  1$"$ Searang #eni#uan dalam hal #enda?taran #emain atau sama ada sengaja atau tidak adalah

  kesalahan erat dan ertentangan dengan etika #ermainan"

  1$") *indakan mem#rotes searang ke#utusan dengan tindakan keluar #adang #ermainan

  adalah kesalahan erat dan ertentangan dengan etika #ermainan"

  1$"5 %ika terda#at #asukan menarik diri dari#ada mengamil ahagian dalam siri #erlawananini setelah jadual #erlawanan dikeluarkan dengan a#a sea jua #un #egawai dan #emain akan

  diamil tindakan"

  14. HAK PEMAIN

  1)"1 Menjadi kewji#an #ermain-#ermain yang menyertai kejohanan MSSM P.6&K

  diwajikan mewakili #asukan MSSM Perak ke mana-mana #ertandingan #eringkat tertinggi

  ke!uali atas sea-sea ke!ederaan yang teruk dan disahkan oleh doktor kerajaan"

  1)"2 Keengganan #emain mewakili #asukan MSSM Perak adalah diawah tanggungjawa

  Setiausaha MSSM Negeri 'K.*4& 4N* S4K&N("

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  7/24

  1)"$ Manakala agi #emain yang enggan ermain di kejohanan MSSM Perak, tidak dienarkan

  untuk mewakili MSSM Perak ke #ertandingan-#ertandingan lain ke!uali atas sea-sea

  ke!ederaan yang teruk dan disahkan oleh doktor kerajaan"

  15" LAINLAIN MAKLUMAT KEJOHANAN

  15"1 Mesyuarat Pelarasan Kejohanan Badminton MSSM Perak

  *arikh + 22 %anuari 2/1$

  Masa + 2"$/ #etang

  *em#at + Bilik Mesyuarat

  SK Sentosa Kam#ar

  15"2 Penda?taran Pemain dan Pegawai

  *arikh + 1< 0eruari 2/1$

  'tarikh tutu# #enda?taran(

  *arikh + 2/ 0eruari 2/1$

  'tarikh #engundian(

  *arikh + 2$ 3 25 0eruari 2/1$

  '#engesahan #enda?taran

  Masa + 8"// #agi

  *em#at + ewan Kom#leks Sekolah

  SK Sentosa Kam#ar, Perak

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  8/24

  15"$ *aklimat Pengadil

  *arikh + 2$ 0eruari 2/1$

  Masa + 8"// #agi

  *em#at + ewan Kom#leks Sekolah

  SK Sentosa Kam#ar, Perak

  15") Majlis Penutu# Penyam#aian :adiah

  *arikh + 2 0eruari 2/1$

  Masa + )"// #etang

  *em#at + ewan Kom#leks Sekolah

  SK Sentosa Kam#ar, Perak

  15"5 7atihan Ber#usat Kontigen MSSM Perak

  *arikh + < 3 1$ Ma! 2/1$

  Masa + 8"// #agi 3 5"// #etang

  *em#at + ewan Kom#leks Sekolah

  SK Sentosa Kam#ar, Perak

  15" Kejohanan Badminton MSSM Keangsaan 2/1$

  *arikh + 1) Ma! 2//< '7a#or iri(

  15 Ma! 2//< 'Penyesuaian elanggang(

  1 3 2/ Ma! 2/1$

  Masa + 8"// #agi 3 "// #etang

  *em#at + Perlis ndra Kayangan

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  9/24

  1" LAMPIRAN

  1"1 &N&6&N B.7&N%& M.N464S P.6*&NN&N B&MN*9N S.K97&:-

  S.K97&: N..6 P.6&K 2/1$"

  1"2 &N&6&N B.7&N%& M.N464S P.6*&NN&N B&MN*9N MSSM

  K.B&NS&&N 2/1$"

  1"$ K.6*&S K.6%& P696&M P.MB&N4N&N &7*.* B&M9N*9N

  M.N4N&K&N K:M&* %4647&*: 74&6"

  1") K.6*&S K9NS.P P.N4B4:&N P4S&* 7&*:&N &.6&: S.K97&:-

  S.K97&: 7&;&: P.6S.K4*4&N P4*6&%&;& B& S4K&N B&MN*9N"

  1"5 P.MB&N4N&N &*7.* *4N&S @.M.67&N S4K&N B&MN*9N B&&:

  12 *&:4N S.K97&:-S.K97&: N..6 P.6&K 2/1$"

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  10/24

  KEJOHANAN BADMINTON MSS Ne/e' Pe'(6 2013

  Penganjur + 4nit Sukan %aatan Pelajaran Negeri Perak

  Pengelola + Sekolah Keangsaan Sentosa Kam#ar, Perak

  JADUAL PERTANDINGAN MENGIKUT NOMBOR PERLA&ANAN

  Kategori Bawah 12 *ahun '7P(

  Pusingan 1 Suku &khir '2$ 0eruari 2/1$ - SNN(

  M((#Ge(+//(+ G1 G2 G3 G4

  /8$/ am 22/1 22/2 22/$ 22/)

  / 22/8

  / 21/8

  11$/ am 21/< 211/ 2111 2112

  12// #m 211$ 211) 2115 211

  /1// #m REHAT

  /2// #m 2)/1 2)/2 2)/$ 2)/)

  /2$/ #m 2)/5 2)/ 2)/> 2)/8

  /$// #m 2)/< 2)1/ 2)11 2)12

  /$$/ #m 2)1$ 2)1) 2)15 1)1

  /)// #m 2$/1 2$/2 2$/$ 2$/)

  /)$/ #m 2$/5 2$/ 2$/> 2$/8

  /5// #m 2$/< 2$1/ 2$11 2$12

  /5$/ #m 2$1$ 2$1) 2$15 2$1

  APengelasan Kod &!ara agi susunan nomor #erlawanan+

  22// - B12PP

  21// - B12P7

  2)// - B12BP

  52// - B15PP

  51// - B15P7

  5)// - B15BP

  82// - B18PP

  81// - B18P7

  8)// - B18BP

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  11/24

  2$// - B12B7 5$// - B15B7 8$// - B18B7

  B + Badminton PP + Perseorangan Perem#uan P7 + Perseorangan 7elaki BP + Bergu

  Perem#uan B7 + Bergu 7elaki

  12 + 12 tahun 15 + 15 tahun 18 + 18 tahun

  KEJOHANAN BADMINTON MSS Ne/e' Pe'(6 2013

  Penganjur + 4nit Sukan %PN Perak

  Pengelola + Sekolah Keangsaan Sentosa Kam#ar, Perak

  JADUAL PERTANDINGANMENGIKUT NOMBOR PERLA&ANAN

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  12/24

  Kategori Bawah 15 *ahun '7P(

  Pusingan 1 Suku &khir '2) 0eruari 2/1$ - S.7&S&(

  M((#Ge(+//(+/ G1 G2 G3 G4

  /8$/ am 52/1 52/2 52/$ 52/)

  / 52/8

  / 51/8

  11$/ am 51/< 511/ 5111 5112

  12// #m 511$ 511) 5115 511

  /1// #m REHAT

  /2// #m 5)/1 5)/2 5)/$ 5)/)

  /2$/ #m 5)/5 5)/ 5)/> 5)/8

  /$// #m 5)/< 5)1/ 5)11 5)12

  /$$/ #m 5)1$ 5)1) 5)15 5)1

  /)// #m 5$/1 5$/2 5$/$ 5$/)

  /)$/ #m 5$/5 5$/ 5$/> 5$/8

  /5// #m 5$/< 5$1/ 5$11 5$12

  /5$/ #m 5$1$ 5$1) 5$15 5$1

  APengelasan Kod &!ara agi susunan nomor #erlawanan+

  22// - B12PP

  21// - B12P7

  2)// - B12BP

  2$// - B12B7

  52// - B15PP

  51// - B15P7

  5)// - B15BP

  5$// - B15B7

  82// - B18PP

  81// - B18P7

  8)// - B18BP

  8$// - B18B7

  B + Badminton PP + Perseorangan Perem#uan P7 + Perseorangan 7elaki BP + Bergu

  Perem#uan B7 + Bergu 7elaki

  12 + 12 tahun 15 + 15 tahun 18 + 18 tahun

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  13/24

  KEJOHANAN BADMINTON MSS Ne/e' Pe'(6 2013

  Penganjur + 4nit Sukan %PN Perak

  Pengelola + Sekolah Keangsaan Sentosa Kam#ar, Perak

  JADUAL PERTANDINGANMENGIKUT NOMBOR PERLA&ANAN

  Kategori Bawah 18 *ahun '7P(

  Pusingan 1 Suku &khir '25 0eruari 2/1$ - 6&B4(

  M((#Ge(+//(+/ G1 G2 G3 G4

  /8$/ am 82/1 82/2 82/$ 82/)

  / 82/8

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  14/24

  / 81/8

  11$/ am 81/< 811/ 8111 8112

  12// #m 811$ 811) 8115 811

  /1// #m REHAT

  /2// #m 8)/1 8)/2 8)/$ 8)/)

  /2$/ #m 8)/5 8)/ 8)/> 8)/8

  /$// #m 8)/< 8)1/ 8)11 8)12

  /$$/ #m 8)1$ 8)1) 8)15 8)1

  /)// #m 8$/1 8$/2 8$/$ 8$/)

  /)$/ #m 8$/5 8$/ 8$/> 8$/8

  /5// #m 8$/< 8$1/ 8$11 8$12

  /5$/ #m 8$1$ 8$1) 8$15 8$1

  APengelasan Kod &!ara agi susunan nomor #erlawanan+

  22// - B12PP

  21// - B12P7

  2)// - B12BP

  2$// - B12B7

  52// - B15PP

  51// - B15P7

  5)// - B15BP

  5$// - B15B7

  82// - B18PP

  81// - B18P7

  8)// - B18BP

  8$// - B18B7

  B + Badminton PP + Perseorangan Perem#uan P7 + Perseorangan 7elaki BP + Bergu

  Perem#uan B7 + Bergu 7elaki

  12 + 12 tahun 15 + 15 tahun 18 + 18 tahun

 • 7/22/2019 Tugasan QGJ 3053 (Tugasan 2)

  15/24

  KEJOHANAN BADMINTON MSS Ne/e' Pe'(6 2013

  Penganjur + 4nit Sukan %PN Perak

  Pengelola + Sekolah Keangsaan Sentosa Kam#ar, Perak

  JADUAL PERTANDINGAN

  Kategori Bawah 12 *ahun '7P(,Bawah 15 *ahun '7P(,Bawah 18 *ahun '7P(

  Se#aruh &khir &khir '2 0eruari 2/1$ 3 K:&MS(

  M(( G1 G2 G3 G4

  /8$/ am 221> 2218 211> 2118

  / 2)18 2$1> 2$18

  / 5218 511> 5118

  1/// am 5)1> 5)18 5$1> 5$18

  1/$/ am 821> 8218 811> 8118

  11// am 8)1> 8)18 8$1> 8$1